Directiestatuut de Haagse Colleges 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directiestatuut de Haagse Colleges 1"

Transcriptie

1 Directiestatuut van de Haagse Colleges Preambule Dit Directiestatuut regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden door de instellingsdirecteur van de Haagse Colleges aan de schoolleiders. Dit Directiestatuut geldt als de submandateringsregeling van de Haagse Colleges in de zin van artikel 5, lid 2 van het Directiestatuut VO Lucas Onderwijs. Dit Directiestatuut gaat uit van de volgende principiële vertrekpunten: 1 Mandatering impliceert uit de aard van de rechtsfiguur dat de wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het college van bestuur van Lucas Onderwijs en de instellingsdirecteur van de Haagse Colleges intact blijven. Een binnen het mandaat genomen besluit kan in beginsel niet ongedaan worden gemaakt door de mandaatgever. 2 De instellingsdirecteur wenst in de verantwoordelijkheidsrelatie tussen instellingsdirecteur en de school in beginsel binnen de leiding van de school één persoon als actor aan te wijzen: de rector of de directeur, hierna te noemen de (eindverantwoordelijke) schoolleider. Dit laat onverlet dat de instellingsdirecteur werkrelaties heeft met andere medewerkers van de school, uiteraard in goed overleg met de schoolleider. 3 De eindverantwoordelijke schoolleider legt integraal verantwoording af aan de instellingsdirecteur en verstrekt deze regelmatig en desgevraagd alle informatie die de instellingsdirecteur noodzakelijk acht. Dit geschiedt in een cyclisch proces, waarin de commitmentbrief (zie artikel 12) het richtinggevend document is. De jaarlijkse gesprekkencyclus bestaat tenminste uit het startgesprek, twee voortgangsgesprekken en het eindgesprek. Het start- en eindgesprek vallen samen in één moment aan het eind van het schooljaar. In dit gesprek wordt de oude commitmentbrief geëvalueerd en de nieuwe commitmentbrief getekend. 4 De schoolleider beschikt over de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de middelen om, binnen de kaders van de wet en binnen de door de instellingsdirecteur vastgestelde beleidskaders, de door de school beoogde resultaten van beleid ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. De scholen hebben elk een resultaatverplichting maar bepalen zelf de processen die leiden tot dat resultaat. De instellingsdirecteur leidt de instelling volgens het model van de vijf R- en. Hij geeft richting, biedt ruimte, vraagt rekenschap en resultaat en ziet toe op goed rentmeesterschap. 5 De schoolleiders van de onderscheiden scholen dragen in belangrijke mate bij aan de realisering van de strategische en andere beleidsdoelen van de Haagse Colleges die verwoord zijn in het geldende instellingsplan. Ook aan de ontwikkeling en de actualisering van deze doelstellingen worden de schoolleiders geacht belangrijk bij te dragen. Proces en uitvoering kunnen gevolgen hebben voor de inhoud van dit statuut. De instelling is nu eenmaal in beweging. Daarbij geldt dat de structuur (in casu dit statuut) dienstbaar moet zijn aan de praktijk. Dit kan op termijn wijzigingen noodzakelijk maken. Deze preambule en de toelichting maken integraal deel uit van het Directiestatuut. Directiestatuut de Haagse Colleges 1

2 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Lucas Onderwijs: De Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag, bevoegd gezag van de Haagse Colleges. 2 De Haagse Colleges: de Haagse Colleges is als een van de instellingen van Lucas Onderwijs gevestigd te Den Haag en houdt kantoor te Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag. 3 School: een instelling voor voortgezet onderwijs die ressorteert onder de instellingsdirecteur van de Haagse Colleges. 4 Instellingsdirecteur: de directeur van de instelling zoals bedoeld in het Directiestatuut Lucas Onderwijs. 5 Schoolleider: rector of directeur van een school. 6 Rector: rector als bedoeld in artikel 32 lid 2 Wet op het Voortgezet Onderwijs. 7 Directeur: directeur als bedoeld in artikel 32 lid 2 Wet op het Voortgezet Onderwijs. 8 Schoolleiding: de eindverantwoordelijk schoolleider en de overige in een directiefunctie aangestelde medewerkers van een school die onder diens directe verantwoordelijkheid opereren. 9 Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het College van Bestuur van Lucas Onderwijs (in geval van submandatering in naam van de instellingsdirecteur) besluiten te nemen. 10 Goedkeuren: het akkoord gaan van de instellingsdirecteur met een vastgesteld besluit. Als goedkeuring vereist is, treedt een besluit pas in werking na het verkrijgen van de goedkeuring. 11 Directieberaad (DB): de periodieke vergadering van schoolleiders met de instellingsdirecteur en de beleidsmedewerkers. Status Artikel 2 Het Directiestatuut is een submandateringsregeling als bedoeld in artikel 5, lid 2 van het Directiestatuut VO Lucas Onderwijs. Het benoemt de algemene en bijzondere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die door de instellingsdirecteur aan de schoolleiders worden gemandateerd, alsmede de richtlijnen voor de uitoefening van deze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Kaders voor de taakuitoefening van de schoolleider Artikel 3 1 De schoolleider oefent zijn mandaat uit binnen de door de instellingsdirecteur vastgestelde beleidskaders van de Haagse Colleges en met inachtneming van de door de instellingsdirecteur vastgestelde procedures, regelingen en protocollen. 2 De instellingsdirecteur kan richtlijnen geven voor de wijze van uitoefening van het mandaat. 3 De instellingsdirecteur kan te allen tijde het verleende mandaat terugnemen. Submandaat Artikel 4 1 De instellingsdirecteur kan, binnen door hem aan te geven grenzen en onder door hem te stellen voorwaarden, de uitoefening van de bij of krachtens dit statuut gemandateerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk doormandateren aan onder zijn directe verantwoordelijkheid staande schoolleiders. Directiestatuut de Haagse Colleges 2

3 2 De bij of krachtens dit Directiestatuut gesubmandateerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen door de schoolleiding naar andere medewerkers van de school worden doorgemandateerd. Dit geschiedt schriftelijk en behoeft voorafgaande goedkeuring van de instellingsdirecteur. Algemene taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden schoolleider Artikel 5 Met betrekking tot de school is de schoolleider belast met: a het geven van leiding aan de school; b het zorgdragen voor (de coördinatie van) de dagelijkse gang van zaken in de school; c het zorgdragen voor de strategische plan- en beleidsvorming van de school; d het zorgdragen voor het identiteitsbeleid; e het opstellen van alle beleidsvoornemens in de vorm van (meer)jaarlijkse beleidsplannen voor de school, zulks onder goedkeuring van de instellingsdirecteur en met inachtneming van de vastgestelde procedures inzake overleg en daartoe noodzakelijke termijnen; f het zorgdragen voor de uitvoering van vastgesteld beleid van de Haagse Colleges; g het uitbrengen van een jaarlijks verslag over het gevoerde beleid; h het voeren, namens de instellingsdirecteur, van het formele overleg met het medezeggenschapsorgaan van de school; i het onderhouden van de externe contacten van de school en de vertegenwoordiging van de school c.q. de instellingsdirecteur in extern overleg, voor zover dit voortvloeit uit de gemandateerde bevoegdheden. Artikel 6 Met betrekking tot de Haagse Colleges is de schoolleider belast met: a het bijdragen aan werkzaamheden ten behoeve van het beleid van de Haagse Colleges; b het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de instellingsdirecteur; c het in overleg met c.q. in opdracht van de instellingsdirecteur onderhouden van de externe contacten van de Haagse Colleges en de vertegenwoordiging van de Haagse Colleges in extern overleg, zoals en voor zover dit voortvloeit uit de gemandateerde bevoegdheden; d de deelname aan het Directieberaad (DB); e het (doen) vertegenwoordigen van de school in de onder het DB ressorterende werkgroepen. Artikel 7 De schoolleider tekent alle stukken die namens de school uitgaan terzake van de aan hem gemandateerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij zijn ontstentenis wordt deze taak overgenomen door zijn plaatsvervanger c.q. zijn waarnemer. Dit laatste wordt schriftelijk vastgelegd door de schoolleider en behoeft goedkeuring van de instellingsdirecteur. Bijzondere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden schoolleider Algemeen Artikel 8 Op het gebied van bijzondere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van algemene aard is de schoolleider belast met: a het zorgdragen voor het opstellen van de wettelijk verplichte schooldocumenten; b het zorgdragen voor de in- en externe communicatie van de school; Directiestatuut de Haagse Colleges 3

4 c d e f het zorgdragen voor een correcte behandeling van de klachten op schoolniveau conform de geldende regelingen; het zorgdragen voor de totstandkoming en de uitvoering van het toelatingsbeleid van leerlingen; het schorsen van (een) leerling(en) bij uitsluiting van anderen; het voordragen van de definitieve verwijdering van (een) leerling(en) aan de instellingsdirecteur. Onderwijs Artikel 9 Op het gebied van onderwijs is de schoolleider belast met: a het vaststellen van het onderwijs- en kwaliteitszorgbeleid van de school en het zorgdragen voor de uitvoering ervan; b het zorgdragen voor de ontwikkeling, uitvoering en vernieuwing van het onderwijsaanbod en voor onderwijskundige coördinatie en samenwerking binnen de school; c het zorgdragen voor beleid ten aanzien van leerlingenbegeleiding in de school. Personeel en organisatie Artikel 10 Op het gebied van personeel en organisatie is de schoolleider belast met: a het vaststellen van de werkwijze en taakverdeling binnen de schoolleiding; b het vaststellen van de organisatie en overlegstructuur binnen de school; c het vaststellen, binnen de vastgestelde (meerjaren)begroting, van de kwalitatieve en kwantitatieve formatie van het personeel van de school in de vorm van een (meerjaren)formatieplan altijd na overleg met de instellingsdirecteur; d het (doen) openstellen van vacatures en het selecteren van nieuwe personeelsleden binnen de kaders van het formatieplan en de begroting; e het voordragen voor benoeming van personeelsleden van de school aan de instellingsdirecteur; f het voordragen van het treffen van disciplinaire maatregelen - behoudens ontslag - ten aanzien van personeelsleden, aan de instellingsdirecteur; g het binnen de vastgestelde formatie toewijzen van functies en taken aan de personeelsleden; h het zorgdragen voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het uitvoeren van beoordelingen; i het vaststellen van het schoolbeleid ten aanzien van deskundigheidsbevordering en het zorgdragen voor de uitvoering van dat beleid; j het vaststellen van het personeelsbeleid van de school en het zorgdragen voor de uitvoering van dat beleid; k het vaststellen van het veiligheids- en arbobeleid van de school en het zorgdragen voor de uitvoering van dat beleid. Financiën en beheer Artikel 11 Op het gebied van financiën en beheer is de schoolleider belast met: a het zorgdragen voor een verantwoord financieel beheer; b het jaarlijks (doen) opstellen van de (meerjaren)begroting en het ter goedkeuring aan de instellingsdirecteur voorleggen en met de instellingsdirecteur bespreken van die begroting; c het (doen) aangaan van verplichtingen tot het beloop van de bedragen in de door de instellingsdirecteur goedgekeurde schoolbegroting, alsook het (doen) vaststellen van de interne budgettering binnen de school; Directiestatuut de Haagse Colleges 4

5 d e f g het zorgdragen voor een doelmatig en verantwoord beheer van de goederen van de school, waaronder mede begrepen het onderhoud van gebouwen en terreinen; het nemen van besluiten inzake aanpassing en verbouwing van schoolgebouwen binnen de kaders van de begroting; het voorbereiden van besluitvorming terzake van nieuwbouw ter goedkeuring van de instellingsdirecteur; het vaststellen van het automatiseringsbeleid van de school en het zorgdragen voor de uitvoering ervan. Verantwoording en informatievoorziening Artikel 12 Op het gebied van verantwoording en informatievoorziening is de schoolleider belast met: a het jaarlijks opstellen van een concept commitmentbrief dat na goedkeuring door de instellingsdirecteur door de schoolleider en de instellingsdirecteur wordt vastgesteld en getekend; b het afleggen van verantwoording over de resultaten van het gevoerde beleid, het beheer en de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden aan de instellingsdirecteur. De verantwoording geschiedt zowel mondeling als schriftelijk; c het bij de uitoefening van de opgedragen bevoegdheden zorgdragen voor een goede en regelmatige informatievoorziening aan de instellingsdirecteur over de zaken die voor de instellingsdirecteur relevant zijn; d het verstrekken van de voor de instellingsdirecteur noodzakelijke dan wel door de instellingsdirecteur gevraagde inlichtingen en gegevens. Wijzigingen Artikel 13 Wijzigingen in dit statuut dan wel intrekking ervan geschieden bij afzonderlijk besluit van de instellingsdirecteur, het Directieberaad en de Medezeggenschapsraad gehoord, en met inachtneming van de daarvoor binnen Lucas Onderwijs en de Haagse Colleges geldende procedurevoorschriften. Werkingsduur Artikel 14 In alle gevallen waarin noch door dit Directiestatuut noch door enig ander reglement of statuut wordt voorzien, beslist de instellingsdirecteur, het Directieberaad gehoord. Artikel 15 1 Dit reglement kan worden aangehaald als 'Directiestatuut van de Haagse Colleges'. 2 Het treedt in werking met ingang van Aldus, na verkregen advies van het DB en de MR en goedkeuring door het College van Bestuur van de Lucas Onderwijsgroep, besloten door de instellingsdirecteur op Directiestatuut de Haagse Colleges 5

6 Toelichting behorend bij het Directiestatuut van de Haagse Colleges Algemeen In dit statuut is gekozen voor een ruime mandaatregeling op basis van vertrouwen, waarbij de in samenspraak met de schoolleiders ontwikkelde en door de instellingsdirecteur vastgestelde beleidskaders de ruimte voor het uitoefenen van het mandaat bepalen. Van delegatie is nergens sprake aangezien binnen Lucas Onderwijs een Directiestatuut van kracht is dat werkt op basis van mandatering. Aangezien de instellingsdirecteur slechts over gemandateerde bevoegdheden beschikt, kan hij zelf ook niet delegeren. Dit statuut tracht een verhouding te bereiken die enerzijds ruimte biedt voor concrete invulling van de autonomie van de school, maar anderzijds de gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders en instellingsdirecteur voor de Haagse Colleges als geheel markeert. Wezenlijk voor dat laatste element is dat de schoolleiders zich ook verplichten een substantiële bijdrage te leveren in de totstandkoming en de uitvoering van het beleid van de Haagse Colleges. In de preambule wordt onder 2 en 3 ingegaan op de relatie tussen de schoolleiders en de instellingsdirecteur. Voor de onder 2 geschetste verhouding is gekozen uit praktische overwegingen. In een concrete situatie kan het gewenst zijn een meervoudige verantwoordingsrelatie te onderhouden. Daar verzet de regeling zich niet tegen, al blijft de bijzondere positie van de eindverantwoordelijk schoolleider daardoor onaangetast. Daarnaast wordt in dit statuut een nieuw fenomeen geïntroduceerd, te weten de commitmentbrief. Daaronder wordt verstaan een schriftelijke overeenkomst tussen instellingsdirecteur en de eindverantwoordelijk schoolleider waarin afspraken over te behalen doelen en resultaten zijn vastgelegd op een zodanige wijze dat ze richtinggevend zijn voor het leidinggeven aan de school, gebaseerd op het activiteitenplan van de school. In de jaarlijkse gesprekscyclus is dit document bepalend. Zo is het voor de individuele schoolleiders en instellingsdirecteur mogelijk om op maat met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. De commitmentbrief is te zien als de doorvertaling van de commitmentbrief die gehanteerd wordt tussen college van bestuur en instellingsdirecteur. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Artikel 1 geeft begripsbepalingen. Daarbij is niet gestreefd naar volledigheid, maar wel getracht voor dit statuut relevante begrippen te benoemen. Aangesloten wordt zo veel mogelijk bij de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht. Artikel 2 Artikel 2 verwijst naar de status van het Directiestatuut binnen het geheel van regelgeving van Lucas Onderwijs, als submandateringsregeling krachtens het Directiestatuut VO Lucas Onderwijs. Hierbij zij aangetekend dat het Directiestatuut een bovenschoolse werking heeft, dus voor alle scholen van de Haagse Colleges gelijkelijk geldt. Dit betekent dat het Directiestatuut ook op een bovenschools niveau in besluitvorming wordt gebracht. Dat besluitvormingstraject impliceert voorafgaande adviezen van de Medezeggenschapsraad en het DB. Artikel 4 Artikel 4 regelt de mogelijkheid om taken en verantwoordelijkheden door te mandateren binnen de school, van de schoolleider naar anderen in de schoolorganisatie. Directiestatuut de Haagse Colleges 6

7 Artikel 5 Artikel 5 mandateert de eindverantwoordelijke schoolleider terzake van het formuleren en doen uitvoeren van beleid binnen de school. Tevens is aan hem het formele overleg met het medezeggenschapsorgaan van de school gemandateerd. Sub e verwijst naar de bevoegdheid die in termen van goedkeuring bij de instellingsdirecteur berust terzake van (meerjarige) beleidsplannen. Deze beleidsplannen zijn in de schoolcontext zelf ingebed, ze maken deel uit van eerder vastgestelde beleidskaders en de beleidscyclus die de Haagse Colleges hanteert. Ze zijn voor de instellingsdirecteur het te hanteren referentiekader. Artikel 5 plaatst de school ook in een lokale context: sub i beoogt te bereiken dat elke schoolleider omgevingsfactoren betrekt in beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Hieronder wordt mede verstaan het qualitate qua vertegenwoordigen van de school c.q. de instellingsdirecteur in overlegorganen, lokale besturen (van) en/of samenwerkingsverbanden en dergelijke. Het spreekt voor zich dat een dergelijke vertegenwoordiging een informatieverplichting naar de instellingsdirecteur impliceert. Artikel 6 Artikel 6 is een verwijzing naar verantwoordelijkheden die elke schoolleider in algemene zin tegenover de Haagse Colleges heeft waar te maken. De instellingsdirecteur legt de beleidsactiepunten vast in het strategisch plan. Van elke schoolleider wordt een substantiële bijdrage verwacht aan bovenschoolse beleidsvoorbereiding en overleg, in het DB en zijn werkgroepen, alsook binnen het raamwerk van projecten, expertisegroepen en landelijke gremia betreffende aandachtsgebieden en activiteiten waar de Haagse Colleges voor kiest. Artikel 7 Artikel 7 mandateert tekenbevoegdheid. In de praktijk gaan schoolleiders op dit moment voor hun school vaak overeenkomsten aan, bijvoorbeeld met onderwijsadviesdiensten, boekenleveranciers, sponsors, verhuurders van faciliteiten en dergelijke. Artikel 7 legaliseert een bestaande praktijk op basis van mandaat. Artikel 8, 9, 10 en 11 Deze artikelen betreffen essentiële beleidsdomeinen van de schoolorganisatie waarop het mandaat van toepassing is. Beslissingen van de schoolleider die op deze domeinen genomen worden zijn onderhevig aan wettelijke bepalingen en aan vastgesteld beleid van de Haagse Colleges. Daarin liggen belangrijke toetsingselementen. Beslissingen moeten altijd verantwoord en zorgvuldig worden genomen en geëffectueerd, waarbij gewaarborgd moet zijn dat de expertise van het instellingsbureau adequaat wordt ingeschakeld en benut. Verder hangt de handelingsvrijheid van de eindverantwoordelijke schoolleider en het moment en de intensiteit van zijn informatievoorziening en terugkoppeling naar de instellingsdirecteur samen met de zwaarte van een kwestie. Op het punt van bij uitsluiting aan de instellingsdirecteur opgedragen taken en verantwoordelijkheden is in dit Directiestatuut een voordrachtregeling opgenomen. De schoolleider kan in die gevallen de instellingsdirecteur voorstellen een voorbereid besluit te nemen. Het betreft de zaken in art. 8 sub f en artikel 10 sub e en f. De instellingsdirecteur kan echter onder zijn verantwoordelijkheid de uitvoering van activiteiten die met deze voorgedragen besluiten gemoeid zijn aan anderen opdragen (denk aan het voorbereiden van correspondentie, advisering door deskundigen, rechtsbijstand en dergelijke). De uitzondering die in artikel 10, sub f is opgenomen rond de (eind)beslissing over ontslag van een medewerker (al dan niet als disciplinaire maatregel), vloeit voort uit de integrale werkgeverspositie van Lucas Onderwijs. In de praktijk draagt een schoolleider iemand voor ontslag voor bij de instellingsdirecteur die deze voordracht vervolgens overneemt en het college van bestuur van Lucas Onderwijs verzoekt dit voorgenomen besluit te bekrachtigen. Directiestatuut de Haagse Colleges 7

8 Artikel 12 Artikel 12 is de consequentie van de keuze voor mandaat in een context van resultaatverantwoordelijkheid: een regelmatige en goede informatievoorziening in de richting van de instellingsdirecteur. Zeker in kwesties van grote omvang (er is veel geld mee gemoeid, er is een duidelijk schoolbelang in het geding, er zijn zwaarwegende persoonlijke belangen, enzovoorts) is melding vooraf en rapportage achteraf een verplichting die op de schoolleider (en/of op de door hem gemandateerde) rust. Directiestatuut de Haagse Colleges 8

Directiestatuut VO + toelichting Stichting Lucas Onderwijs

Directiestatuut VO + toelichting Stichting Lucas Onderwijs + toelichting Stichting Lucas Onderwijs Preambule Dit Directiestatuut regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden door het College van Bestuur aan de instellingsdirecteuren

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007 Schooldirectiestatuut 2College per 1 augustus 2007 Tilburg, 3 september 2007 PREAMBULE Het schooldirectiestatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur van 2College en de vestigingsdirecteuren

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK 1 Inhoudsopgave Besturingsmodel... 3 Begripsbepalingen... 4 De artikelen... 6 Taakverdeling... 6 Het bestuur... 6 De Algemeen Directeur... 7 Het

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag MANAGEMENTSTATUUT November 2010 ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag Begripsbepaling In dit statuut wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de Vereniging voor Montessorionderwijs te Den Haag ( de

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam MANAGEMENTSTATUUT Stichting Islamitische School Amsterdam Preambule Op grond van artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) dient het bestuur een managementstatuut vast te stellen. In het managementstatuut

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Statuut. Medezeggenschap Primair Onderwijs. Vastgesteld d.d. 3 november Lucas Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs

Statuut. Medezeggenschap Primair Onderwijs. Vastgesteld d.d. 3 november Lucas Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs Statuut Medezeggenschap Primair Onderwijs Vastgesteld d.d. 3 november 2014 1/6 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen 3 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust Directiestatuut Montessori Vereniging Vreugd en Rust Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Zelfbeheer... 2 1.2 De positie van de directie... 2 1.3 Het managementrapportagesysteem... 2 2. De verhouding tussen

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN Preambule Het bestuur van de bovengenoemde vereniging heeft overlegd met de

Nadere informatie

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november 2014 Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling Opsteller: J.H. Poot Datum: 21-10-2014 Omschrijving: In hun

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Directiestatuut Horizon College

Directiestatuut Horizon College Directiestatuut Horizon College Pagina 1 van 6 Directiestatuut Horizon College Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Directeur de sectordirecteur, de directeur van het Facilitair Bedrijf en de directeur Bestuurs-

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2. Artikel 3 Inrichting en samenstelling 2

Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2. Artikel 3 Inrichting en samenstelling 2 Reglement Directeurenoverleg SWV VO 30-06 INHOUD Vaststellingsdatum reglement Directeurenoverleg Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2 Artikel 3 Inrichting

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Willibrord Stichting

Medezeggenschapsstatuut Willibrord Stichting instemming GMR 15 april 2014 positief advies managementoverleg 24 april 2014 vastgesteld in vergadering CvB 19 mei 2014 datum inwerkingtreding 19 mei 2014 geldigheidsduur twee jaar op basis van het model

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Reglement bestuurder, Raad van Toezicht en Schoolleider versie 13 januari Reglement mbt bestuurder en Raad van Toezicht ZWN

Reglement bestuurder, Raad van Toezicht en Schoolleider versie 13 januari Reglement mbt bestuurder en Raad van Toezicht ZWN Het reglement bestuurder en Raad van Toezicht ZWN en het Reglement Directie/Schoolleider zijn vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 20 januari 2009. Deze reglementen hebben interne

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut eambule Dit managementstatuut regelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeuren van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

ons middelbaar onderwijs directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs

ons middelbaar onderwijs directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs 2003. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017 MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT 1 januari 2015 1 januari 2017 05.10.33 16 maart 2015 Preambule Het doel van een medezeggenschapsstatuut is om voor elke betrokkene inzichtelijk te maken hoe medezeggenschap is

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1

Bestuursreglement. Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1 Bestuursreglement Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1 Dit reglement is een bestuursreglement in de zin van artikel 6 lid 1 van de statuten. Het regelt de verdeling van taken en bevoegdheden tussen

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a) Adviesraad: het adviesorgaan van de CUR, zoals ingesteld door de CUR op basis van artikel 25 lid 2 van het Reglement

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Almelo; b. het college van bestuur: het bestuur van de stichting

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius

Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius April 2012 INHOUD Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen... 2 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe Statuut Medezeggenschap Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe november 2012 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

SKPO: Organisatie Directiestatuut / blad 1. Directiestatuut

SKPO: Organisatie Directiestatuut / blad 1. Directiestatuut SKPO: Organisatie Directiestatuut / blad 1 Directiestatuut Is wettelijk verplicht (artikel 31 van de Wet op het Primair Onderwijs: "Het bevoegd gezag stelt een directiestatuut vast") Is vastgesteld voor

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUTT 2010 SCHOLENGROEP RIJK VAN NIJMEGEN vastgesteld door het bestuur na nstemming van de GMR op 9 december 2010 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement Verenigingsmanager NVLF

Reglement Verenigingsmanager NVLF Reglement Verenigingsmanager NVLF 2011 1 Inhoud Artikel 1 grondslag 3 Artikel 2 - uitgangspunten voor taakverdeling tussen bestuur en verenigingsmanager 3 2.1 Plaats van de directie in de organisatie 3

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs September 2011 Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOS te Rijssen Preambule Het Bestuur van de Stichting ROOS en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD... 3 2. REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD...

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Managementstatuut Dit managementstatuut bevat wijzigingen op het per 2008 vastgestelde statuut. De wijzigingen zijn op 6 december 2011 besproken in het CMT,

Nadere informatie

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal Directiestatuut m.i.v. 1 januari 2011 Christelijk Lyceum Veenendaal Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen... 3 1.1 Uitgangspunten voor de besturing... 3 1.2 De organisatorische opzet...

Nadere informatie

Bestuurs- en managementstatuut

Bestuurs- en managementstatuut Bestuurs- en managementstatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Statuut GMR Contactpersoon A. Juli,

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie