INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER..."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...2 BESTUUR...2 FINANCIEN...2 KAARTEN EN TEKENINGEN...3 KEUREN EN REGLEMENTEN...3 MOLENS EN GEMALEN...4 PERSONEEL...4 RUILING...4 VERGUNNINGEN...4 VERKIEZINGEN...4 WATEREN EN WEGEN...4 Inventarislijst (Aanwinst 1979/52), maart ALGEMEEN...5 ARCHIEFBEHEER...5 BESTUUR...5 BRUG (KOLKBRUG)...5 DIJKEN...6 DIJKLEGER...6 FINANCIEN...6 GEMAAL EN MOLEN C.A...6 KAARTEN...8 KEUREN EN BIJZONDERE REGLEMENTEN...8 OMSLAG...8 PERSONEEL...8 RECHT VAN UITPAD...9 VERGUNNINGEN...9 VERKIEZINGEN...9 VERKOOP...9 WATERAFVOER...9 WATERPEIL...10 Supplement...11

2 Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr. 75 ALGEMEEN 1-2 Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de stemgerechtigde ingelanden, delen Convocaties voor de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1947, a Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, deel 3.b Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, c Notulen van vergaderingen van het bestuur, deel 4 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken, 1843, 1917, 1920, en z.d Brievenboeken, delen Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, deel 9 Repertoires van akten, ARCHIEFBEHEER 10 Inventarislijst van het oud-archief van de polder, BESTUUR 11 Stukken betreffende de benoeming en salariëring van bestuursleden, Algemeen 1969 J. van Adrichem, bestuurslid 1970 P. van Leeuwen, voorzitter 1972 FINANCIEN Rekeningen, omslagen Rekeningen, en begrotingen, Bijlagen tot de rekeningen, omslagen

3 en Begrotingen, omslagen Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken betreffende de rekeningen en begrotingen, Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, en deel en deel Kasboek van ontvangsten, deel 35 Kasboek van uitgaven, delen Tabellarische kasboeken, delen Hoefslagboek, z.d. (19e eeuw). 1 deel 41 Akte van schuldbekentenis voor A. Berkel, ter zake van een lening ad f 395,--, 1 september Polissen van verzekeringen, 1853, 1877, 1968, 1969, 1971, 1973, 1974 en Kohieren van omslag, 1854, 1856, 1857, 1860, 1863, 1894, Leggers; alfabetische naamwijzers, z.d. (19e en 20e eeuw). 2 delen 45 19e eeuw 46 20e eeuw 47 Naamlijst van grondeigenaren, opgemaakt ten behoeve van de grondbelasting, z.d. (eerste helft der 19e eeuw). KAARTEN EN TEKENINGEN 48 Kaart van de polder, schaal 1:10.000, Kaart van de polder, schaal 1:5.000, z.d.. KEUREN EN REGLEMENTEN 50 Algemene keuren, 1940, 1952 en Keuren betreffende het onderhoud van kaden, dammen enz., 1800, Keuren betreffende de boezemkaden, 1919, Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken betreffende de keuren, 1886, 1972, Besluit van de provinciale staten, houdende afkondiging van de herziening van het bijzonder reglement voor de polder, 1882.

4 MOLENS EN GEMALEN 55 Bestekken en voorwaarden voor te verrichten onderhoudswerken aan molens, 1833 en z.d.. 56 Stukken betreffende de controle van de bemalingsinstallatie, PERSONEEL 57 Stukken betreffende de salariëring en het ontslag van personeel, Algemeen A.L. Hoogerbrugge, machinist 1976 G. Jongeneel, secretaris-penningmeester N. van Leeuwen, secretaris-penningmeester 1968 E. Verboon, machinist RUILING 58 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van een grondruil met P. van Leeuwen, met tekening, 3 mei VERGUNNINGEN 59 Vergunningen, met kaarten, 1816, 1827, 1838, 1840, 1841, 1968, VERKIEZINGEN 60 Processen-verbaal van de inlevering en opening van stembriefjes, 1970, 1972, 1974 en Naamlijsten van ingelanden die aan stemmingen hebben deelgenomen, 1970, 1972, 1974 en WATEREN EN WEGEN Bestekken en voorwaarden voor het graven, uitdiepen en reinigen van molensloten, en z.d.. 2 omslagen en z.d. 64 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en C. Vreugdenhil, ter zake van de demping van een gedeelte sloot, 7 mei Stukken betreffende het maken van een tochtsloot langs de tertiaire weg nr. 30 (Oostgaagweg), Stukken betreffende het verleggen van de Lierweg, 1962.

5 Inventarislijst (Aanwinst 1979/52), maart 1980 ALGEMEEN 67 Convocaties voor vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, Presentielijsten van vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, , Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven, met tekeningen, en z.d.. ARCHIEFBEHEER 70 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het archiefbeheer, 1947, 1954 en Inventarislijst van de inhoud van de archiefkast, BESTUUR 72 Stukken betreffende benoeming, aftreding en salariëring van bestuursleden, en z.d.. N.B. Zie ook inv.nr. 73. C. van Leeuwen, bestuurslid en voorzitter 1920, 1929, 1930, 1940, 1948, P. van Leeuwen, bestuurslid en voorzitter 1959, 1960, 1962 en z.d. A. Noordam, bestuurslid 1956, 1968 J.J. Olsthoorn, bestuurslid 1940, 1946, 1947, 1952, 1958 D. Oosterlee, bestuurslid 1924, 1926, 1938, 1940, 1944, 1950 G.A.L. van Wijk, bestuurslid 1922, Stukken betreffende de salariëring van bestuursleden en personeel, 1919, 1933, 1946, 1947, BRUG (KOLKBRUG) 74 Vergunning verleend door de Rijkswaterstaat aan de polder, tot de vernieuwing van de Kolkbrug, met 1 tekening, 20 juni Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van de verkoop van de Kolkbrug aan de Rijkswaterstaat, 15 mei Akte van verkoop door het bestuur van de polder aan de Rijkswaterstaat van de Kolkbrug, met bijbehorende wijziging, 1929, Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de verkoop van de Kolkbrug en de vervanging daarvan door een duiker, N.B. Zie ook inv.nr Voorwaarden van aanbesteding door het bestuur van de polder van de vernieuwing van de Kolkbrug, z.d. (1901). 79 Akte van aanbesteding van de bouw van de brug over de Kolk, door het bestuur van de polder, 1901.

6 80 Besluit van de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, waarbij de vergunning tot de vernieuwing van de brug van 1901 wordt ingetrokken, N.B. Zie ook inv.nr. 74. DIJKEN 81 Akte van schuldbekentenis ten name van het bestuur van de polder, ten behoeve van C. van Wijk voor de lening ad f 6.500,-- à 4% voor de betaling van de kosten van de nieuwe ketel in het stoomgemaal en van de verhoging van waterkeringen, Overeenkomst gesloten tussen het bestuur van de polder en J.N. van der Geest ter zake van de ophoging van een dijk aan de Zijde, DIJKLEGER 83 Verordening voor het dijkleger, Naamlijsten van dienstplichtigen van het dijkleger, en z.d.. FINANCIEN 85 Akte van borgstelling ad f 2.500,-- ten name van C.J. van Wijk en J.A. van Dijk ten behoeve van het bestuur van de polder voor het beheer van de kasgelden door de penningmeester, Besluit van de vergadering van de stemgerechtigde ingelanden ter zake van het sluiten van een verzekering tegen de fraude van de penningmeester, Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van de verhoging van de verzekering tegen fraude van de penningmeester, Polissen van verzekering tegen fraude van de penningmeester, 1938, 1961, Polissen van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1961, 1963, Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende gesloten leningen, 1919, 1920, Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake van het opnemen van een krediet ad f 5.000,-- bij de Coöp. Boerenleenbank te Schipluiden, Overeenkomsten gesloten tussen het bestuur van de polder en de Coöp. Boerenleenbank te Schipluiden e.a., ter zake van de rekeningen-courant, 1952, Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende rekeningcourantovereenkomsten, 1952, 1962, Opgaven voor de Statistiek van de Waterschapsfinanciën, , GEMAAL EN MOLEN C.A. N.B. Zie ook inv.nr. 81 en Voorwaarden van aanbesteding door het bestuur van de polder van de bouw van het gemaal aan de Kolkkade, met toelichting en tekeningen, N.B. In duplo.

7 96 Besluiten van de vergaderingen van het bestuur ter zake van het aangaan van de lening ad f ,-- à 5% voor de bouw van het gemaal, met aanvulling en wijziging, 1876, Overeenkomst gesloten tussen het bestuur van de polder en de machinefabriek "de Prins van Oranje" te 's-gravenhage ter zake van de levering en montage van een stoomketel in het gemaal, met voorwaarden van aanbesteding, Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake van de lening ad f 4.000,-- à 3½ % voor de vervanging van de ketel in het gemaal, met toelichting, Voorwaarden van aanbesteding door het bestuur van de polder van het afbreken van de stenen romp van de molen, Besluit van de vergadering van de stemgerechtigde ingelanden ter zake van het aangaan van de lening ad f 5.000,-- à 4% voor de vervanging van de ketel in het gemaal en voor de verhoging van de waterkeringen, met tekening en wijziging, 1905, 1919, Overeenkomst gesloten tussen het bestuur van de polder en de N.V. Machinefabriek "Delftshaven" te Rotterdam ter zake van de levering van een stoomketel, met tekening, Besluit van de vergadering van de stemgerechtigde ingelanden ter zake van het aangaan van de lening ad f 3.000,-- à 4½% voor het aanbrengen van een as in het gemaal e.d., met toelichting, Besluit van de vergadering van de stemgerechtigde ingelanden ter zake van de verkoop van het gemaal, Voorwaarden van de verkoop van het gemaal, N.B. In duplo 105 Ingekomen brieven betreffende de verkoop van het gemaal, Tekening van de vleugels van de achterwaterloop van het gemaal, z.d. (20e eeuw). 107 Vergunningen, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland e.a. aan het bestuur van de polder tot de bouw van het elektrisch gemaal en tot het verbreden van de voorwaterloop aldaar, N.B. N.B. zie ook inv.nr Voorwaarden van aanbesteding door het bestuur van de polder van de levering van de centrifugaalpomp, z.d. (november 1919). 109 Voorwaarden van aanbesteding door het bestuur van de polder van de verbouwing van het stoomgemaal tot elektrisch gemaal, met tekening, Akte van schuldbekentenis ten name van de polder, ten behoeve van W.J. Olsthoorn voor de lening ad f ,-- à 4½%, 16 mei N.B. Tot aflossing van de lening van 31 juli Voorwaarden van aanbesteding door het bestuur van de polder van de vernieuwing van de achterwaterloop aan het gemaal, met 1 tekening, z.d. (mei 1928). 112 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake van de wijziging van aflossingstermijnen van een gesloten lening, 1932, N.B. Verwezen wordt naar een ontbrekend besluit van 18 juli 1918 tot het aangaan van een lening voor de bouw van een elektrisch gemaal. 113 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de bouw en het onderhoud van het gemaal c.a., met 1 tekening, en z.d Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders van Schipluiden aan het bestuur van de polder, tot de bouw van de machinistenwoning, met 1 tekening, 1962.

8 115 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake van het aangaan van een lening ad f ,-- à4½% voor de bouw van de machinistenwoning, Akte van schuldbekentenis ten name van het bestuur van de polder ten behoeve van de Ned. Waterschapsbank N.V. te 's-gravenhage voor de lening ad f ,-- à 4½% voor de bouw van de machinistenwoning, Overeenkomsten gesloten tussen het bestuur van de polder en burgemeester en wethouders van Delft ter zake van de energielevering voor het gemaal, 1918, 1931, 1938, 1954, Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de energielevering, , Polis van verzekering tegen oorlogsschade aan het gemaal c.a., Polissen van verzekering tegen brand van het gemaal c.a., 1939, 1952, 1960, 1963, 1965, KAARTEN 121 Kaarten van de polder behorende bij het bijzonder reglement, 1858, KEUREN EN BIJZONDERE REGLEMENTEN 122 Algemene keur, 1862, 1940, 1952, Keuren op het maken van kaden, dammen, sloten enz., 1793, Keuren op de boezemkaden, 1919, Ingekomen brieven betreffende de keuren, 1929, 1939, 1962, Bijzonder reglement, 1857, OMSLAG 127 Kohieren van de omslag, Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de heffing van polderlasten, PERSONEEL 129 Stukken betreffende benoeming, aftreding, ontslag en salariëring van personeel, N.B. Zie ook inv.nr. 73. L.J. de Bruyn, machinist 1943, 1951, 1953 S. de Bruyn, machinist , 1953 J. Kerver, bode 1934 P. de Koning, penningmeester 1924 N. van Leeuwen, secretaris-penningmeester 1945, 1946, , 1961, 1965 P. van Leeuwen, penningmeester 1922, 1926 G. Verboon, machinist A.P. Vermeulen, secretaris-penningmeester 1922, 1940

9 130 Stukken betreffende de salariëring en pensionering van personeel, N.B. Zie ook inv.nr Ambtenarenreglementen A&B, 29 mei Instructie voor de penningmeester, 26 mei Instructie voor de secretaris, 26 mei Instructie voor de molenaar, 7 maart Instructies voor de machinist, 1941, 1951, RECHT VAN UITPAD 136 Overeenkomst gesloten tussen het bestuur van de polder en P. Dijkshoorn ter zake van de wijziging van het recht van uitpad over een stuk land te Schipluiden, sectie A nr. 30, 18 maart VERGUNNINGEN 137 Vergunningen, 1877, VERKIEZINGEN 138 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, en z.d Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden die aan stemmingen hebben deelgenomen, Processen-verbaal van de inlevering en opening van stembriefjes ter verkiezing van bestuursleden, Processen-verbaal van gehouden stemmingen ter verkiezing van bestuursleden, VERKOOP 142 Akte van verkoop ten overstaan van notaris A.M. Schagen van Leeuwen te Delft door C. van der Wel aan het bestuur van de polder van een perceel land te Schipluiden sectie D nr. 84, met tekening, 28 september N.B. Aangekocht voor de bouw van het stoomgemaal. WATERAFVOER 143 Nota van het college van regenten van het Gasthuis te Delft aan het bestuur van de polder betreffende de door het bestuur gestelde voorwaarden tot lozing van overtollig water van de Driemanspolder in de Dorppolder, 13 juli N.B. Het college was belanghebbende als eigenaar van land in de Driemanspolder. 144 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de Dorppolder en van de Driemanspolder ter zake van de aanleg en het onderhoud van een duiker en van de afvoer van overtollig water naar de Dorppolder, mei 1877.

10 145 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de Dorppolder en van de Kralingerpolder, ter zake van de bemaling van de Kralingerpolder door de Dorppolder, 13 maart Overeenkomsten, gesloten tussen het bestuur van de Dorppolder en van de Kralingerpolder ter zake van de lozing van water in de Dorppolder, 2 maart 1942 en 17 februari Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken betreffende de gecombineerde bemaling van de Dorppolder en de Kralingerpolder, Overeenkomsten, gesloten tussen het bestuur van de polder en particulieren ter zake van de aanleg van duikers en de afvoer van water, 1941, 1946, 1950, WATERPEIL 149 Stukken betreffende het waterpeil, 1943, 1951, 1956.

11 Supplement 150 Concept-rekening, Bijlagen tot de rekening, Brief betreffende de controle van de liquidatierekening, Kohier van de omslag, a Kohier van de omslag, katern N.B. Origineel. 157 Proces-verbaal van kasopneming, z.d. (1976). 158 Kaarten houdende opgaaf van inkomsten en uitgaven, Opgaven van de financiële positie van de polder, opgemaakt in het kader van zijn opheffing, Rapport betreffende de kosten van het baggerwerk in de polder, 1978.

INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/ ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN...

INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/ ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN... INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/29...3 ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN...4 GEMAAL...5 KEUR EN BIJZONDER REGLEMENT...5 ONTPOLDERING...5

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Aanwinsten 27 juni & 6 augustus 1975 & 1978/ Algemeen...2 Archiefbeheer...2 Bestuur...2 Bruggen...3 Dijkleger...3 Financiën...

INHOUDSOPGAVE Aanwinsten 27 juni & 6 augustus 1975 & 1978/ Algemeen...2 Archiefbeheer...2 Bestuur...2 Bruggen...3 Dijkleger...3 Financiën... INHOUDSOPGAVE Aanwinsten 27 juni & 6 augustus 1975 & 1978/208...2 Algemeen...2 Archiefbeheer...2 Bestuur...2 Bruggen...3 Dijkleger...3 Financiën...3 Gemalen c.a. & molen...4 Kaarten en tekeningen...6 Kaden

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Inventaris archief. Oostmadepolder

Inventaris archief. Oostmadepolder Inventaris archief Oostmadepolder 1796-1940 J.E.J. Geselschap Bewerkt door J.D. van Tuyl S.l. S.a. ['s-gravenhage, 1956] INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Noten... 4 Aanwinsten 1977/1 & 88 en 1979/85... 5 Algemeen...

Nadere informatie

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 . J Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 Het waterschap "De Markhoek" werd met ingang van 1 januari 1957 opgeheven in verband met de vestiging van het Bredase industrieterrein "De Krogten"

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950) WULVEN y INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN 1653-1949(1950) STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden; alsmede rekeningen over de periode 1878-1934,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) ,

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) , I \*. O *v lp INVENTARIS van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) 1651-1862, ZvCVJ V CLD, (1798) 1861-1974, ZEGVELDERDRQEK, (1861) 1862-1974, en DE GEMEENE BOEZEM VAN ZEGVELD,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a... 5 Grondeigendom... 6

INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a... 5 Grondeigendom... 6 Inventaris van het archief van de Droogmaking in de Oost/Abtspolder INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a.... 5 Grondeigendom... 6 Algemeen 171 Notulen van de vergaderingen

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1159 Gelegen onder: Waspik Historie: Oprichtingsdatum is onbekend, waarschijnlijk vóór 1788. De Buitendellenpolder, ruim 6 ha groot, vormde waterstaatkundig één geheel met de polder Bovenkerk

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1166 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht volgens het Statistiek Tableau omstreeks 1813. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Gecombineerde Aanwassen.

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1143 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: Opgericht vóór 1845. Dit waterschap wordt ook wel genoemd Polder Ten Oosten van de Vrijhoevense Vaart. Het waterschap maakte deel uit van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Vlietpolder te Naaldwijk

Inventaris van het archief van de. Vlietpolder te Naaldwijk Inventaris van het archief van de Vlietpolder te Naaldwijk 1781-1976 L.W. de Raat z.p., 1953 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 INVENTARIS 3 a. Verkiezingen en vergaderingen 3 b. Keuren en reglementen, kennisgevingen

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr. 1169 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Bij de gemeente Raamsdonk bevinden zich stukken betreffende de periode 1615-1808.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding...1 I Stukken van algemene aard...2 II Bestuursinrichting...2 III Personalia...2 IV Titels van eigendom...2 V Financiën...

INHOUDSOPGAVE Inleiding...1 I Stukken van algemene aard...2 II Bestuursinrichting...2 III Personalia...2 IV Titels van eigendom...2 V Financiën... INHOUDSOPGAVE Inleiding...1 I Stukken van algemene aard...2 II Bestuursinrichting...2 III Personalia...2 IV Titels van eigendom...2 V Financiën...2 VI Waterstaatkundige werken...3 a. Algemeen...3 b. Bemaling...3

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI Archief W04 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI 1838-1968 2 Inhoudsopgaves Inventaris Blz. 1. Algemeen 5 2. Financiën 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Polderlasten 8 2.3 Geldleningen

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1177 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Aan de dijk van de polder bevindt zich het gehucht Sandoel. Het waterschap werd

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

Archief van de Overamstelse Polder

Archief van de Overamstelse Polder Archief van de Overamstelse Polder Algemene kenmerken Toegangsnummer: 505 Periode: 1634-1969 Archiefvormer Overamstelsche Polder Inventaris ALGEMEEN.............................................................

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders,

1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1884-1946. INLEIDING INVENTARIS 1 Stukken en series van algemene aard 2 Stukken en series inzake bijzondere onderwerpen 2.1 Inrichting

Nadere informatie

Archief van de. Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, waaronder de. Droogmakerij,

Archief van de. Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, waaronder de. Droogmakerij, Archief van de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, waaronder de Droogmakerij, 1843-1976 C. Postma INHOUDSOPGAVE Inventaris... 3 Inleiding... 3 Algemeen... 3 Archiefbeheer... 4 Bestuur... 4 Bruggen,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis

Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis 1577-1856 Archief Delft 153 Hof van Delftse Sluis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624) door

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624) door INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624)1864-1969 door Willy Brinkman Paul Dolfsma Johan Joor Rian Krijnen René Theunissen fentaris VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP BUITENDIJKS,

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1172 Gelegen onder: Raamsdonk, s-gravenmoer en Waspik Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar in het archief bevinden zich notulen van het polderbestuur vanaf 1721. Bij de gemeente bevinden

Nadere informatie

INVENTARIS. van het archief. van het waterschap HAANWIJK. door P. F. DUINKER

INVENTARIS. van het archief. van het waterschap HAANWIJK. door P. F. DUINKER / INVENTARIS van het archief van het waterschap HAANWIJK door P. F. DUINKER PROVINCIALE INSPECTIE VAN DE GEMEENTE- EN WATERSCHAPSARCHIEVEN IN ZUID-HOLLAND "s-gravenhage 19 6 6 10 I 1! H 0 U D Blz. Stukken

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente,

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, 1850-1962. Archief Delft 458 Nederlands-Israelitische gemeente 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Nieuwlandsche polder, , en van de. 's-gravelandsche polder,

Inventaris van het archief. van de. Nieuwlandsche polder, , en van de. 's-gravelandsche polder, Inventaris van het archief van de Nieuwlandsche polder, 1844-1865, en van de 's-gravelandsche polder, 1846-1938 (met plaatsingslijst Nieuwlandsche polder, 1829-1976) M.C. van Leeuwen-Canneman Delft, 1973

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG 1914-1964 (1967) 2,4 In G.C. Groenleer - Veenendaal 1998 - A. ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR 1914-1948 (1949) STUKKEN VAN ALGEMENE

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Oude Polder van Pijnacker G.J. Klapwijk Delft 2004

Inventaris van het archief van de Oude Polder van Pijnacker G.J. Klapwijk Delft 2004 Inventaris van het archief van de Oude Polder van Pijnacker G.J. Klapwijk Delft 2004 (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland Inhoudsopgave INLEIDING... 5 1.1. Historisch kader...

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft,

Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft, Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft, 1676-1923 Archief Delft 68 Commissarissen Bank van Lening 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nummer Toegang: 124. Archief Delft

Nummer Toegang: 124. Archief Delft Nummer Toegang: 124 Archief van curatoren (scholarchen) van de latijnse school (grote scholen) en regenten van het fraterhuis en het stedelijk (sinds 1950 grotius ), 1610-1966 Archief Delft 124 Latijnsche

Nadere informatie

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805)

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) 1816-1855 Archief Delft 142 Gemeente Abtsregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 362 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WONINGBOUWVERENIGING VOOR KETHEL 1914-1989 DOOR F.M. VERHEIJEN SCHIEDAM 1992 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het waterschap. "De Geertruidapolder" 1941-1976.

Inventaris van het archief. van het waterschap. De Geertruidapolder 1941-1976. Inventaris van het archief van het waterschap "De Geertruidapolder" 1941-1976. Kort historisch overzicht van het waterschap "De Geertruidapolder". I. Oprichting 31 juli 1941 (provinciaal blad 1942 nr.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

Inventaris archief. Noord-Kethel polder 1708-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert. (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers

Inventaris archief. Noord-Kethel polder 1708-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert. (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Inventaris archief Noord-Kethel polder 1708-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder 1507-1970(1976); Kerkpolder

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809)

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809) T00011 Plaatsingslijst van het archief van het Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (1809) 1878-1993 M.A. van der Eerden-Vonk Mei 1995 Aanvullingen door: K. Th. Wildenbeest September

Nadere informatie

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 599 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WOONWAGENSCHAP WESTLAND 1973-1982 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM MMX Inventaris van het archief van het

Nadere informatie

Nummer Toegang: 41 Inventaris van het archief van de dienstdoende schutterij,

Nummer Toegang: 41 Inventaris van het archief van de dienstdoende schutterij, Nummer Toegang: 41 Inventaris van het archief van de dienstdoende schutterij, 1827-1917 Archief Delft 41 Dienstdoende schutterij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004 77 Voorlopige inventaris van het archief van Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP) afdeling Schiedam. Na 1946 Partij van de Arbeid (PvdA) 1900-1994 (2002) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam,

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE VEREENIGING TOT ONDERSTEUNING BIJ ZIEKTEN TE KETHEL EN SPALAND

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE VEREENIGING TOT ONDERSTEUNING BIJ ZIEKTEN TE KETHEL EN SPALAND G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 357 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE VEREENIGING TOT ONDERSTEUNING BIJ ZIEKTEN TE KETHEL EN SPALAND 1895-1972 DOOR F.M. VERHEIJEN SCHIEDAM

Nadere informatie

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916)

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) Plaatsingslijst vanhetarchiefvanhet Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) 1935-1978 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2014 G.J. Vermeij Plaatsingslijst Stukken van algemene aard 1-2. Notulen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Polder Het Oudeland C.G.D. de Wilt

Inventaris van het archief van Polder Het Oudeland C.G.D. de Wilt Inventaris van het archief van Polder Het Oudeland C.G.D. de Wilt (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland Inhoudsopgave 1. Historisch kader van Polder Het Oudeland en de inventarisatie

Nadere informatie

1527 Waterschap Oudland van Standdaarbuiten, 1692-1958.

1527 Waterschap Oudland van Standdaarbuiten, 1692-1958. 1527 Waterschap Oudland van Standdaarbuiten, 1692-1958. INLEIDING INVENTARIS 1 Algemeen 2 Notulen 3 Bestuur 4 Personeel 5 Administratie 6 Financiën 6.1 Begroting, rekening en bijlagen 6.2 Overige stukken

Nadere informatie

Nummer en magazijnnr. 061/ ARCHIEF WATERSCHAP DE GECOMBINEEER- DE UITERWAARDEN ONDER JAARSVELD Periode aanwezig archief:

Nummer en magazijnnr. 061/ ARCHIEF WATERSCHAP DE GECOMBINEEER- DE UITERWAARDEN ONDER JAARSVELD Periode aanwezig archief: Nummer en magazijnnr. 061/ Naam archief: ARCHIEF WATERSCHAP DE GECOMBINEEER- DE UITERWAARDEN ONDER JAARSVELD Periode aanwezig archief: 1859-1973 Openbaarheid: onbeperkt Toegang: inventaris (studenten UvA,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Graafschapper

Inventaris van het archief van De Graafschapper 22 Inventaris van het archief van De Graafschapper Opgericht 1879 (1890-1946) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waterschap Vleutense Wetering

Waterschap Vleutense Wetering Waterschap Vleutense Wetering Bestuur van de Binnenlandse lasten van Vleuten Vleuterweide -1863 Vleuten -, Hoge Weide 1950 Vleuten Harmelerwaard 1958 Vleutense Wetering de Haar - Themaat - 1 1861 Haarrijn

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 359 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1932-1969 DOOR F.M. VERHEIJEN (bewerkt N. Friedel) SCHIEDAM

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland. (webversie: Jan van den Noort 2007)

Hoogheemraadschap van Delfland. (webversie: Jan van den Noort 2007) Inventaris van het archief van Oude Broekpolder (of Schaappolder/Schapenpolder) 1616-1877 In: J.D. van Tuyl, Inventaris van de Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) (Delft 1997) (webversie: Jan van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. polder Vockestaert In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris van het archief van de. polder Vockestaert In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris van het archief van de polder Vockestaert 1970-1976 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder 1507-1970(1976);

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE InLeiding...2 Noten...5 Inventaris...7 Inventarislijst Groeneveldse polder. Januari Aanwinsten 7 augustus 975 & 1979/43. Inv.nrs.

INHOUDSOPGAVE InLeiding...2 Noten...5 Inventaris...7 Inventarislijst Groeneveldse polder. Januari Aanwinsten 7 augustus 975 & 1979/43. Inv.nrs. INHOUDSOPGAVE InLeiding...2 Noten...5 Inventaris...7 Inventarislijst Groeneveldse polder. Januari 1980. Aanwinsten 7 augustus 975 & 1979/43. Inv.nrs. 36-90...9 ALGEMEEN...9 ARCHIEFBEHEER...9 BESTUUR...9

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk,

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, 1966-2000 Archief Delft 885 VOO Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Handsschriftencollectie. Sint Philipsland

Handsschriftencollectie. Sint Philipsland Handsschriftencollectie Sint Philipsland 1901-1963 2 Inleiding Bij de inventarisatie van de archieven en verzamelingen van de gemeente Sint-Philipsland kwam een aantal stukken te voorschijn van particuliere

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Archief van het Bureau Personeel en rechtsvoorganger

Archief van het Bureau Personeel en rechtsvoorganger Archief van het Bureau Personeel en rechtsvoorganger P.J. Hofland Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5173 Periode: 1765-1920 Archiefvormer Bureau Personeel Inventaris Aanstellingen.............................................................

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE DORPSPOLDERS IN HET POLDERDISTRICT VELUWE

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE DORPSPOLDERS IN HET POLDERDISTRICT VELUWE Archief W03 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE DORPSPOLDERS IN HET POLDERDISTRICT VELUWE (1703) 1729-1967 (1970) 2 INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding 5 Inventaris 7 I. APELDOORN 7 a. Algemeen 7 b. Financiën

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN,

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, 1655-1812 De hierna volgende bladzijden zijn een onderdeel van de "Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de. Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw (1979) en. De maatschap/commissie tot droogmaking der

Inventaris van de archieven van de. Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw (1979) en. De maatschap/commissie tot droogmaking der Inventaris van de archieven van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw 1863-1976 (1979) en De maatschap/commissie tot droogmaking der veenplassen in den Zuidpolder van Delfgauw 1856-1863 (1864, 1879,

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 N.B. De gebruiker van dit archief wordt er op geattendeerd dat zich in het Oud Archief van Arnhem verscheidene stukken betreffende

Nadere informatie

Archief van de. Groene Kruisverenigingen in. Tholen en Sint Philipsland

Archief van de. Groene Kruisverenigingen in. Tholen en Sint Philipsland Archief van de Groene Kruisverenigingen in Tholen en Sint Philipsland 1907-1974 Inleiding 2 In Nederland werd de eerste plaatselijke kruisvereniging opgericht in 1875 in Hilversum. Ongeveer gelijktijdig

Nadere informatie

Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw,

Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw, Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw, 1898-2000. Archief Delft 315 IJsvereniging Voortwaarts Delfgauw 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archief van de Zuiderkerk

Archief van de Zuiderkerk Archief van de Zuiderkerk Algemene kenmerken Toegangsnummer: 378.ZK Periode: 1611-1929 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; Zuiderkerk Inventaris 1-2 Notulen. 1826-1875 1-1826 - 1849

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Nummer Toegang: 672. Archief Delft

Nummer Toegang: 672. Archief Delft Nummer Toegang: 672 Plaatsingslijst van het archieven van de partij van de arbeid 1945-2000, haar voorloper sociaal democratische arbeiderspartij, 1928-1940, en de jonge socialisten, 1984-1989 Archief

Nadere informatie

Nummer Toegang: 594 Plaatsingslijst van het kabinetsarchief van burgemeester en wethouders en van verschillende burgemeesters, (1977).

Nummer Toegang: 594 Plaatsingslijst van het kabinetsarchief van burgemeester en wethouders en van verschillende burgemeesters, (1977). Nummer Toegang: 594 Plaatsingslijst van het kabinetsarchief van burgemeester en wethouders en van verschillende burgemeesters, 1840-1970 (1977). Archief Delft 594 Kabinet van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemaal Eemnes. Door RICHARD SIERAT

Gemaal Eemnes. Door RICHARD SIERAT Gemaal Eemnes Door RICHARD SIERAT Sinds jaar en dag staat aan het einde van de Eemnesservaart het gemaal. Dit gemaal met naastgelegen sluis vormt een rijksmonument, maar het is vooral een belangrijke plek

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Archief Delft 743 Collectie Pieter Stempels en Jacoba van der 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeenteblad en Administratieve Bibliotheek

Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeenteblad en Administratieve Bibliotheek Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeenteblad en Administratieve Bibliotheek G Vermeij en AJM Kwakernaak Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5300 Periode: 1917-1971 Archiefvormer Secretarie; afdeling

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VAN DE HOOGE BOEZEM ACHTER HAASTRECHT, (1521)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VAN DE HOOGE BOEZEM ACHTER HAASTRECHT, (1521) DE HOOGE BOEZEM ACHTER HAASTRECHT 17 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VAN DE HOOGE BOEZEM ACHTER HAASTRECHT, (1521) 1624-1861 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. Notulen van een vergadering van de gecommitteerden

Nadere informatie

Archief van de. Polder van Nootdorp

Archief van de. Polder van Nootdorp Archief van de Polder van Nootdorp 1642-1976 C. Postma INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Ambachtszaken... 4 Archiefbeheer... 4 Bestuur... 4 Bruggen... 6 Duikers en verlaten... 7 Dijken en kaden... 8 Dijkleger...

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808]

Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808] Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808] Archief Delft 243 St. Nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde 3 I N

Nadere informatie

Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg

Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg Toegangsnr: 1153 Gelegen onder: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oosterhout en Tilburg Historie: Opgericht op 11 januari 1921. Dit waterschap had als belangrijkste

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

De Harlinger IJsvereeniging.

De Harlinger IJsvereeniging. Archief van De Harlinger IJsvereeniging. Inleiding Het archief van de Harlinger IJsvereeniging is tamelijk compleet. De notulenboeken zijn vanaf de datum van oprichting aanwezig. Ook van de financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.177 Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren 1828-1889], 1856-1883 Auteur: D.J. Schoo Nationaal Archief, Den Haag 1970 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Archief van de Gemeenteontvanger,

Archief van de Gemeenteontvanger, Archief van de Gemeenteontvanger, 1818- Inleiding De Gemeenteontvanger De (Gemeente)ontvanger maakt gedurende de periode 1818-1978 deel uit van de gemeentelijke organisatie. Hij is belast met de invordering

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Archiefnummer: 442 Archiefnaam: KVDP Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingssarchief Datering:

Nadere informatie