Instantie. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instantie. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instantie Persbericht Minister van Werk Onderwerp Meer dan 300 miljoen euro voor een derde golf werkgelegenheidsmaatregelen en voor een nieuw en ambitieus banenplan voor de jongeren Datum 30 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Meer dan 300 miljoen euro voor een derde golf werkgelegenheidsmaatregelen en voor een nieuw en ambitieus banenplan voor de jongeren Persbericht van de minister van Werk Minister van Werk, Joëlle Milquet, heeft sinds het begin van de zomer gevraagd dat er, bovenop de maatregelen die al werden genomen in het relanceplan van november 2008 en met de anticrisismaatregelen van juni 2009, bijkomende middelen vrijgemaakt werden om aanvullende tewerkstellingsmaatregelen te nemen, en dit om het herstel te bevorderen en het einde van de crisis voor te bereiden. De economische situatie en haar impact op de werkgelegenheid vragen om nieuwe maatregelen. Terwijl de economische situatie lijkt te stabiliseren, moeten de gevolgen van de economische achteruitgang voor de werkgelegenheid nog komen. Zoals kon worden opgemaakt uit het recente rapport van de Nationale Arbeidsraad over de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt, heeft de achteruitgang van het economische leven vooral een grote weerslag op de kansengroepen. Onder hen worden voornamelijk de jongeren en de laaggeschoolde jongeren getroffen. Om die reden moeten er op hen gerichte oplossingen worden ontwikkeld. In deze tijden van crisis waar we momenteel mee geconfronteerd worden, moeten we bovendien meer dan ooit tegelijkertijd het herstel voorbereiden alsook de toekomstige integratie van werknemers in de nieuwe economie, en dat door te investeren in kwalificatie, vorming en omschakeling van werknemers en toekomstige werknemers. In deze tijden van crisis neemt de economische activiteit nieuwe gedaantes aan. Het is aan ons om deze kans met beide handen te grijpen en in nieuwe sectoren te investeren. Het is daarom ook van uiterst belang te investeren in de opleiding van de werknemers van morgen en in de overgang naar een groene economie, terwijl ook de diensten aan personen worden ontwikkeld. De minister had daarom vrijdag 2 oktober 2009 een nota aan het kernkabinet voorgelegd waarin een geheel aan nieuwe voorstellen voor de werkgelegenheid waren opgenomen en dat voor een globaal bedrag van 300 miljoen euro. Ze is verheugd dat alle voorgestelde maatregelen in het kader van het conclaaf werden gevolgd en dat, op haar voorstel, een belangrijke inspanning werd geleverd voor de werkgelegenheid in deze tijden van crisis. Tewerkstellingsmaatregelen De doelstellingen zijn de volgende: De anti-crisismaatregelen verlengen om de ontslagen binnen de ondernemingen te beperken via deze anti-crisismaatregelen die vermijden dat de strucutrele werkloosheid te zeer de hoogte in schiet ; Een jongerenbanenplan opzetten om de meest kwetsbare groepen en met name de jongeren te helpen een job te vinden ; Drastisch de arbeidskosten verminderen ; De jobcreatie in de dienstensector, in de bouw en in de horeca een boost geven ; een "plan ter ondersteuning van vorming en stages" opzetten met het oog op reconversies en transities in het economische weefsel en de economische relance.

3 I. Verlenging van de anti-crisismaatregelen De crisismaatregelen (schorsing van de arbeidsovereenkomst, crisistijdskrediet, arbeidsduurvermindering) genomen via de wet van 19 juni 2009 betreffende de crisismaatregelen, zijn van toepassing tot 31 december Ze kunnen worden verlengd tot 30 juni 2010, na unaniem advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR), en dit in functie van de evolutie van de economische situatie en de vooruitgang in de onderhandelingen tussen de sociale partners in het dossier inzake arbeiders en bedienden. Op basis van een analyse van onze arbeidsmarkt en het feit dat de structurele werkloosheid bij ons minder snel stijgt, hoofdzakelijk ten gevolge van de maatregelen inzake economische werkloosheid, kon er worden vastgesteld dat deze anti-crisismaatregelen hun efficiëntie hebben aangetoond in de strijd tegen de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en zo ook tegen de structurele werkloosheid. De Regering heeft een begrotingsenveloppe van 85 miljoen euro voorzien (de tussenkomst van het Fonds voor sluiting niet inbegrepen) om de maatregelen tot 30 juni 2010 te verlengen en vraagt de sociale partners een positief advies te formuleren aangaande haar voorstel de anti-crisismaatregelen te verlengen, rekening houdend met de vooruitgang van de besprekingen inzake de harmonisatie van het arbeider- en bediendenstatuut en de economische situatie. II. Een banenplan voor jongeren en voor oudere werklozen Om het gedurende de crisis, dit wil zeggen uitsluitend tijdens de jaren , op een aanzienlijke wijze aantrekkelijker te maken om een jonge werkzoekende aan te werven, heeft het begrotingsconclaaf, op voorstel van de minister van Werk, beslist volgende maatregelen te nemen: 1. Een volledige vrijstelling voor 2010 en 2011 van de sociale zekerheidsbijdragen voor de enige doelgroep die in het IPA gehandhaafd wordt, met name de jongeren van minder dan 19 jaar, de zeer laaggeschoolde jongeren, de laaggeschoolde allochtonen en de laaggeschoolde jongeren met een handicap. Momenteel wordt een vermindering van euro toegekend aan de jonge werknemer tot het vierde kwartaal van het burgerlijk jaar waarin hij 18 jaar oud wordt. Voortaan wordt de werkgever volledig vrijgesteld van de sociale bijdragen voor elke aanwerving van zo n jongere gedurende de jaren 2010 en Budgettaire impact : euro voor

4 2. Een belangrijke activering van de werkloosheidsuitkering teneinde aanwervingen aan te moedigen Momenteel is het activeringsbeleid het volgende: Leeftijd van de werknemer < 26 en zeer laaggeschoold Activa Start) Hoelang al als werkzoekende ingeschreven 1 dag en volledig uitkeringsgerechtigde werkloze < maanden in 18 maanden < maanden in 36 maanden < maanden in 54 maanden < maanden in 90 maanden maanden in 27 maanden Bedrag en duur van de geactiveerde uitkering 350 euro 6 maanden 16 maanden 16 maanden 24 maanden 30 maanden 30 maanden Op voorstel van de minister van Werk werd er beslist dat voor 2010 en 2011 de werkgevers die een min 26-jarige in dienst nemen die minder dan 6 maanden is ingeschreven als werkloze en die over geen hoger diploma beschikt dan dat van het secundair onderwijs, tijdens die periode kunnen genieten van een activering van de werkloosheidsuitkering van euro per maand. Er wordt voorzien dat werklozen ouder dan 45 jaar, die sinds minstens 6 maanden uitkeringsgerechtigd zijn, van dezelfde voordelen kunnen genieten. Deze maatregel is van toepassing voor alle aanwervingen die in gebeuren. De budgettaire impact wordt geschat op 24,39 miljoen euro in 2010 en 48,78 miljoen euro in III. Drastische verlaging van de arbeidskosten (stijging van 542 miljoen) A. In het kader van de uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord van 2008, zijn volgende maatregelen van toepassing in 2010: Het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing wordt progressief verhoogd van 0,25 tot 1 procent, wat overeenstemt met een budget van 233 miljoen euro in 2009 en 590 miljoen euro in De regering heeft eveneens beslist in een vermindering van de lasten voor ploegenarbeid en nachtwerk en voor de overuren. Het werk van navorsers beter ondersteunen. In totaal stellen al deze maatregelen een budget voor van miljoen in 2010, dat is een stijging met 500 miljoen euro in vergelijking met 2009.

5 B. Wij hebben net in het conclaaf beslist om in 2010 en 2011 een bijkomende 42 miljoen euro te investeren om de grens voor de structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de lage lonen te verhogen. De sociale partners binnen de NAR hebben in het kader van de vereenvoudiging van de banenplannen voorzien de lage loongrens voor de structurele vermindering voor categorie 1 (privé-profitsector) op te trekken voor 2010, 2011 en Huidige situatie 1 juli januari januari 2012 Lage loongrens 5.870, «alfa»-coëfficient 0,162 0,162 0,162 0,154 Forfait Hoge loongrens Effectieve bijdrageheffing op het GGMMI > 16,09 procent 15,40 procent 14,04 procent 12,67 procent In de komende weken wordt een wetsontwerp ingediend, dat het akkoord van de sociale partners inzake de vereenvoudiging van de banenplannen overneemt, zodat dit op 1 januari 2010 in werking kan treden. Het begrotingsconclaaf heeft, op voorstel van de minister van Werk, beslist bijkomende inspanningen te leveren om de lage looncomponent op te trekken bovenop de versterking die de sociale partners hebben voorzien in het vereenvoudigingsplan. De grens wordt hiervoor opgetrokken naar euro in 2010 en naar euro in Door deze versterking wordt de effectieve bijdrageheffing in 2010 opgetrokken tot 15 procent voor de minimumlonen en tot 13,5 procent in 2011, tegenover 16 procent in 2009! De impact van deze versterking wordt geraamd op 42 miljoen euro in 2010 en IV. Jobs creëren in de dienstensector (en in de horeca en de bouwsector) In het kader van de huidige economische crisis, is het belangrijk nieuwe werkgelegenheidsmogelijkheden aan te boren. De sector van de diensten aan personen is een sector waarin, in tegenstelling tot de privé-sector, een belangrijk vraag naar bijkomende arbeidskrachten bestaat. De Hoge Raad voor Werkgelegenheid heeft dit element in zijn rapport trouwens benadrukt. In dat kader en op voorstel van de minister van Werk heeft het begrotingsconclaaf beslist volgende maatregelen te nemen: 1. Een boost geven aan de werkgelegenheid in de dienstensector door de Sociale Maribel op te trekken

6 De patronale bijdragevermindering «Sociale Maribel» die van toepassing is in de nonprofitsector (365 euro per trimester per werknemer) wordt geleidelijk opgetrokken om ze min of meer gelijk te stellen met de vermindering van de structurele patronale bijdragen die van toepassing is in de profitsector (400 euro per trimester per werknemer). In voorkomend geval kunnen alle non-profitsectoren maar ook alle diensten aan personen van de maatregel genieten. De vermindering wordt in 2010 verhoogd naar 376,6 euro per trimester per werknemer en naar 388 euro per trimester per werknemer in Budgettaire impact : 23,3 miljoen euro in 2010 en 46,6 in Dankzij deze versterking kunnen elk jaar ongeveer bijkomende jobs worden gecreëerd. 2. Aan de openbare non-profitsector hetzelfde voordeel toekennen dat wordt toegekend aan de privé non-profitsector in het kader van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing In het kader van het Relanceplan van februari 2009, heeft de regering beslist om vanaf 1 juni 2009 de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op te trekken van 0,25 procent naar 0,75 procent, en vanaf 1 januari 2010 naar 1 procent. Er werd beslist voor de werkgevers van de privé non-profitsector, die niet aan internationale concurrentie zijn onderworpen, de corresponderende bedragen toe te wijzen aan het Fonds Sociale Maribel, om ervoor te zorgen dat de besparingen die zijn vrijgekomen voor de werkgevers worden gebruikt om bijkomende banen te creëren. De Fondsen Sociale Maribel van de privé-sector ontvangen aldus de komende maanden aanzienlijke bedragen. De maatregel «vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing» heeft geen betrekking op de werkgevers van de openbare sector, zij genieten niet van een verhoging van hun dotaties Sociale Maribel, in tegenstelling tot de werkgevers van de privé non-profitsector. Het begrotingsconclaaf heeft, op voorstel van de minister van Werk, beslist deze verschillende behandeling recht te zetten door geleidelijk aan het fonds Sociale Maribel van de openbare sector een gelijkwaardig bedrag toe te kennen. Indien er wordt beslist dezelfde vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing is in de privé-sector toe te kennen aan de openbare sector, worden de dotaties van het fonds Sociale Maribel van de openbare sector, volgens de schattingen, met ongeveer 38,5 miljoen euro verhoogd. Het begrotingsconclaaf heeft, op voorstel van de minister van Werk, beslist dit verschil over een periode van 2 jaar weg te werken. Dat houdt in dat de dotatie Sociale Maribel van het fonds RSZ-PPO in 2010 met 19,36 miljoen euro wordt verhoogd en in 2011 met nog eens 19,36 miljoen euro daarbovenop. Dankzij deze maatregel kunnen in 2 jaar naar schatting meer dan banen worden gecreëerd bij werkgevers van de openbare non-profitsector. 3. Het ondernemerschap ondersteunen door de Startlening te verbeteren

7 De startlening, die wordt beheerd door het Participatiefonds, is een aantrekkelijke en uiterst soepele formule voor wie als zelfstandige wil beginnen of een onderneming wil oprichten. De startlening is momenteel beperkt tot: Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen; niet-werkende werkzoekenden die minstens drie maand zijn ingeschreven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling; personen die een wachtuitkering of een leefloon ontvangen. Om ervoor te zorgen dat dit mechanisme ter ondersteuning van nieuwe ondernemers ook wordt aangewend om de hervatting van de economische activiteit te bespoedigen, stelt de minister van Werk voor het toepassingsgebied van deze bepaling uit te breiden naar: personen die zijn ingeschreven in een tewerkstellingscel; niet-werkende werkzoekenden die vanaf de eerste dag bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling zijn ingeschreven. In 2010 wordt een enveloppe van 1 miljoen euro voorzien en 2 miljoen in 2011, zodat het Fonds deze personen kan begeleiden. De minister van Werk is verheugd dat bovenop deze maatregelen, nog bijkomende maatregelen inzake jobcreatie het daglicht hebben gezien. Zo wordt de BTW-verlaging in de bouwsector verlengd en dat zorgt zo met name voor de creatie van nieuwe jobs. Hetzelfde zien we in de horeca-sector, waar de BTW wordt verlaagd van 21 naar 12 procent en waarbij de horeca zich duidelijk engageert voor de creatie van jobs en in de strijd tegen zwartwerk. Joëlle Milquet is bovendien ook zeer tevreden dat de regering, op haar voorstel, beslist heeft maatregelen te nemen om, op federaal niveau, de landbouwers en in het bijzonder de melkboeren te ondersteunen via fiscale verminderingen ; met name door de volledige vrijstelling van de heffingen door de minister van Financiën op Europese en gewestelijke premies voor steun aan de landbouwers. IV. Een nieuw ondersteuningsplan voor vorming vorming in tijden van crisis ter voorbereiding van reconversies, economische transities en vooral de economische relance Volgens alle nationale en internationale aanbevelingen is het in tijden van crisis uiterst belangrijk massaal te investeren in menselijk kapitaal ter voorbereiding van het herstel, de opleidingen en stages te ontwikkelen, te anticiperen op de reconversies en economische transities en de nieuwe economie en de «green deal» voor te bereiden door de huidige en toekomstige arbeidskrachten op te leiden. Joëlle Milquet stelt voor een strategie te voeren van vorming en voorbereiding van de nieuwe economie en de uitweg uit de crisis door een federaal ondersteuningsplan voor te stellen. Ter financiering van al deze initiatieven die de ontwikkeling van opleidingen voor ogen houden, wordt er binnen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een fonds opgericht. Over de affectatie van het fonds zal worden overlegd met de deelstaten en dit door middel van een interministeriële conferentie met alle ministers van Werk en Vorming.

8 Dit fonds krijgt in 2010 een enveloppe toegekend van 14 miljoen euro en 26 miljoen euro in 2011 om de nieuwe maatregelen te financieren die gericht zijn op de ontwikkeling van de competenties van werknemers en toekomstige werknemers. Door deze middelen kunnen met name volgende voorstellen voor maatregelen genomen worden; voorstellen die zullen worden voorgelegd tijdens een overleg met alle ministers van Werk en Vorming in het kader van een interministeriële conferentie: uitbreiding van de stage- en startbonus bovenop de schoolplichtige leeftijd en verhoging van het bedrag (10 miljoen vanaf 2011); vermindering van de patronale bijdragen voor de tutors in een onderneming (4,8 M vanaf 2010); vermindering van de bijdrage en activeringsmaatregel voor de werknemers die worden gerekruteerd door een vormings- of onderwijsoperator (1,5 miljoen in 2010 en 3 miljoen vanaf 2011); versoepeling van de reglementering van de instapstages (0,5 miljoen vanaf 2010); opleidingspremie voor knelpuntberoepen (1 miljoen vanaf 2010); uitbreiding van de terugbetaling van medische onderzoeken (2 miljoen vanaf 2010); rekening houden met stages in de startbaanovereenkomsten; definitie van de risicogroepen en een tewerkstellingsfonds creëren voor de opleidingen gericht op de risicogroepen (5 miljoen vanaf 2010); harmonisatie van het statuut van de stagiaires die alternerend leren en verbetering van de wetgeving op industrieel leerlingwezen; beter rekening houden met de opleidingen voor knelpuntberoepen binnen het betaald educatief verlof. Deze lijst kan worden aangevuld met voorstellen die de deelstaten formuleren binnen een interministeriële conferentie «vorming in tijden van crisis», met alle ministers van Werk en Vorming. Voor bijkomende inlichtingen: Benoit Lannoo ( ) (NL)- Emilie Rossion ( ) (FR)

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan Brussel, maandag 18 januari 2010 Persdossier De details van het nieuwe aanwervingsplan Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad in december 2009 het

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ Lastenverlaging Sociale Werkbonus x x x 2.599 2.614 Blijde Inkomstlaan,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Datum 16 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Vastklikken van rechten: een nieuwe trend in HR Datum december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 --------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 --------------------------------------------- Gevolgen van de verhoging op 1 oktober 2008 van het gemiddeld gewaarborgd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Nationale Arbeidsraad buigt zich over de landingsbanen Datum 30 april 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S. 31.12.2002) Gewijzigd bij: (1) programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.04.2003) (2) programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003) (3) programmawet van 9

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds: uitvoeringsbesluit gepubliceerd Datum 21 maart 2014 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.843 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.843 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.843 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- Lastenverlaging Forfait structurele vermindering x x x 2.599

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ Maatregelen inzake tijdskrediet - Cao nr. 77 bis - Uitvoering

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 februari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 februari A D V I E S Nr. 1.927 ------------------------------- Zitting van dinsdag 24 februari 2015 ------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr.1.672 Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari 2009 ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Van brugpensioen naar SW(ee)T of SW(ea)T Datum 13 januari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Empoyment www.lydian.be Onderwerp Schijnzelfstandigheid in de bouwsector Datum Augustus 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie