Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014"

Transcriptie

1 metingen Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014 A. Kruize B. Bieleman

2

3 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties, particuliere huurders, ouders of partner uit huis gezet. In deze factsheet brengen we alleen de uitzettingen van corporaties in beeld. Alle woningcorporaties in Twente hebben gegevens aangeleverd over het aantal huisuitzettingen en achtergrondinformatie daarover. Huisuitzettingen en aanzeggingen Na een daling tussen 2008 en 2012, is het aantal huisuitzettingen tussen 2012 en 2013 gestegen van 244 naar 285 (tabel 1). Deze stijging doet zich met name voor in Enschede (van 135 naar 158) en Almelo (van 49 naar 62), terwijl in de regiogemeenten het aantal ongeveer op hetzelfde niveau is gebleven of licht is gedaald. In relatieve zin is de stijging in Almelo het hoogst: een stijging van 27%. In Enschede gaat het om een stijging van 17%. De daling van het aantal aanzeggingen heeft zich wel verder voortgezet en is afgenomen van in 2010 naar 963 in 2013; een daling van 21%. Bij 35% van de aanzeggingen volgt daadwerkelijk een uitzetting. Bij de overige 65% komt men toch tot een oplossing of in een enkel geval verlaten de huurders vrijwillig de woning. Bij vrijwillig vertrek is er sprake van een stijging: van 2% in 2010 naar 9% in Eén van de verklaringen voor de daling in aanzeggingen is de toegenomen aandacht voor preventie en vroegsignalering van woningcorporaties als het gaat om huurachterstanden en overlast, met name door het project (z)onderdak. Een mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal huisuitzettingen is de economische recessie mede in combinatie met de huurverhogingen die hebben plaatsgevonden. In 2013 zijn tevens gegevens aangeleverd over een ontruiming in de sociale of vrije sector. Uit de gegevens blijkt dat het met name gaat om ontruimingen in de sociale sector (250; 88%). In 2013 is in 17 gevallen het verbouwen van hennep de reden voor ontruiming. Tabel 1 Aantal huisuitzettingen en aanzeggingen Twente door woningcorporaties, Almelo Regiogemeenten Enschede Hengelo Overige regiogemeenten Twente Huisuitzettingen woningen woningen woningen woningen woningen woningen Per Per Per Per Per Per N N N N N N ,5 14 1, ,3 59 4,6 14 1, , ,0 9 1, ,1 49 3,8 18 1, , ,3 13 1, ,3 40 3,1 30 2, , ,4 25 2, ,0 32 2,4 29 2, , ,1 11 1, ,2 30 2,3 19 1, , ,3 13 1, ,7 38 3,0 14 1, ,5 Aanzeggingen ,5 45 3, , , , , ,0 46 4, , , , , ,2 24 2, , , , , ,6 65 5, , ,6 66 5, ,7 Factsheet Huisuitzettingen en preventie Twente

4 Maatschappelijke opvang Vaak kunnen uitgezette huurders (tijdelijk) terecht bij vrienden of familie. Wanneer ze er niet in slagen een nieuw onderkomen te vinden of te behouden, komt de maatschappelijke opvang in beeld. Soms gebeurt dit nadat men eerst enige tijd bij familie of vrienden heeft kunnen verblijven. Van de 244 in 2012 uitgezette huurders is nagegaan of zij in 2013 voorkomen in de registraties van de opvangvoorzieningen. Dit blijkt voor vijf personen het geval te zijn: twee bij 24- uursopvangvoorzieningen; één bij de Kortdurende Opvang van het Leger des Heils; één bij het T- team; en één bij Twentse Opvangvoorziening (TOV). 2. Kenmerken In deze paragraaf wordt ingegaan op de (achtergrond)kenmerken van de uitgezette huurders, zoals leeftijd, samenstelling huishouden en woonduur. Leeftijd Zowel in 2013 als in de drie jaar daarvoor behoort het merendeel van de uitgezette huurders tot de leeftijdscategorie jaar (2010: 51%; 2011: 62%; %; %) (tabel 2). De categorie ouder dan 60 jaar lijkt na een daling weer wat toe te nemen. Tabel 2 Leeftijd uitgezette huurders woningcorporaties Twente, , in % Leeftijd 2010 (N=270) 2011 (N=267) 2012 (N=244) 2013 (N=285) < 30 jaar jaar > 60 jaar Onbekend Totaal Huishouden Zowel in 2013 als in de voorgaande jaren gaat het in de meeste gevallen om alleenstaanden zonder kinderen (tabel 3). Het aantal huisuitzettingen waarbij het gaat om gehuwde c.q. samenwonende stellen met kinderen is na een stijging tussen 2011 en 2012 van 8 naar 26, weer enigszins gedaald naar 18 in Tabel 3 Samenstelling huishoudens uitgezette huurders woningcorporaties Twente, , in aantallen Centrumgemeente Centrumgemeente Twente Samenstelling Almelo Enschede huishoudens Alleenstaande zonder kind(eren) Alleenstaande met kind(eren) Gehuwd/samenwonend zonder kind(eren) Gehuwd/samenwonend met kind(eren) Anders Onbekend Totaal INTRAVAL

5 Woonduur In 2013 heeft ruim de helft (52%) van de uitgezette huurders de woning twee jaar of langer gehuurd (tabel 4). In 2012 en 2011 lag dit percentage iets lager: 45% in 2012 en 47% in Het deel dat de woning korter dan twee jaar heeft gehuurd is na een stijging van 44% in 2010 naar 52% in 2012, weer gedaald naar 44% in Tabel 4 Woonduur uitgezette huurders woningcorporaties Twente, , in % Centrumgemeente Centrumgemeente Almelo Enschede 2010 N= N= N= N= N= N= N= N= N= N=267 Twente 2012 N= N=285 Korter dan 2 jaar jaar of langer Onbekend Totaal Huurachterstanden Dit jaar zijn voor het eerst gegevens over de huurachterstanden opgenomen in de monitor. In totaal zijn er in huurders met een huurachterstand (tabel 5). Bij ruim twee vijfde (44%) gaat het om een achterstand van korter dan een maand, terwijl een tiende (9%) een achterstand van vijf maanden of langer heeft. Het totale bedrag aan huurachterstand van deze huurders gezamenlijk ligt op ruim 8,5 miljoen euro. Dit is 2% van de totale jaarhuur van alle woningcorporaties. Bij huurders met een huurachterstand is een deurwaarder ingeschakeld. Het gaat hierbij om zittende huurders en vertrokken huurders. In totaal gaat het om een bedrag van 6,5 miljoen euro. Tabel 5 Aantal huurders met huurachterstand Twente, 2013 Centrumgemeente Centrumgemeente Almelo Enschede Twente N % N % N % Korter dan 1 maand maanden maanden maanden maanden maanden of meer Totaal Meldpunt Woonkans Meldpunt Woonkans is een samenwerkingsverband tussen woningcorporaties, gemeenten en zorgpartijen in de regio Twente en omstreken. Het meldpunt is een verbindende schakel bij woningtoewijzing aan personen die niet terecht kunnen bij reguliere toewijzingssystemen. Het gaat hierbij onder meer om huurders die een nieuwe kans krijgen bij (dreigende) huisuitzetting, woningzoekenden die om verschillende redenen niet in aanmerking komen voor normale bemiddeling Factsheet Huisuitzettingen en preventie Twente

6 bij een corporatie of woningzoekenden die in een voorziening (zoals maatschappelijke opvang) verblijven en van daaruit zelfstandig gaan wonen. Het Meldpunt kan door organisaties worden ingeschakeld voor informatie en advies op het gebied van (her)huisvesting van woningzoekenden. Het Meldpunt Woonkans heeft voor de monitor gegevens aangeleverd over de jaren 2012 en Kenmerken In tabel 6 zijn de achtergrondkenmerken weergegeven van de personen die zijn aangemeld bij het Meldpunt Woonkans. In totaal zijn in personen aangemeld bij het Meldpunt Woonkans. In 2012 lag dit aantal nog op 143. Een verklaring voor deze daling is de verbetering van de professionalisering van de ketensamenwerking in de lokale zorgstructuur waardoor worden problemen eerder gesignaleerd en opgepakt. De helft (50%) behoort in 2013 tot de leeftijdscategorie 30 tot 60 jaar. In 2012 is van de helft (49%) de leeftijd niet bekend. De reden hiervoor is dat de melders deze gegevens niet wilden verstrekken in verband met privacy. In beide jaren gaat het met name om mannen (47% in 2012 en 40% in 2013), terwijl ruim een derde (36% in 2012 en 35% in 2013) vrouw is. Het percentage gezinnen is gestegen van 17% in 2012 naar 25% in Tabel 6 Achtergrondkenmerken cliënten Meldpunt Woonkans, 2012 en Leeftijd N % N % < 30 jaar jaar > 60 jaar Onbekend Totaal Geslacht Man Vrouw Gezin Totaal Samenstelling huishoudens Alleenstaand zonder kinderen Alleenstaand met kinderen Gehuwd/samenwonend zonder kinderen Gehuwd/samenwonend met kinderen Anders Totaal Woongemeente Almelo Regiogemeenten Almelo Enschede Regiogemeenten Enschede Elders Onbekend Totaal Bij de helft (52% in 2012 en 48% in 2013) van de gevallen betreft het alleenstaanden zonder kinderen. Het percentage alleenstaanden met kinderen is gedaald van 39% in 2012 naar 28% in 4 INTRAVAL

7 2013, terwijl het percentage gehuwden/samenwonenden met kinderen juist is toegenomen van 6% in 2012 naar 19% in In komt het grootste deel (39%) uit de regiogemeenten van Enschede, terwijl in 2012 het grootste deel (33%) uit Enschede komt. Aanmelding In tabel 7 zijn de aanmelders en de redenen van aanmelding weergegeven van de personen die in 2012 en 2013 zijn aangemeld bij het Meldpunt Woonkans. Het grootste deel (36% in 2012 en 29% in 2013) van de cliënten wordt aangemeld door diverse hulpverleningsinstellingen zoals RIBW, MEE en Jeugdzorg. Een beperkt deel (8% in 2012 en 4% in 2013) meldt zichzelf aan of wordt door familieleden aangemeld. Het percentage dat is aangemeld door woningcorporaties is gestegen van 13% in 2012 naar 27% in In 2013 is voor een kwart (24%) huisuitzetting of dreigende uitzetting de reden van aanmelding, in 2012 lag dit nog op 6%. Het percentage dat vanwege dakloosheid wordt aangemeld is daarentegen gedaald van 32% in 2012 naar 18% in Tabel 7 Aanmelders en redenen aanmelding cliënten Meldpunt Woonkans, 2012 en Aanmelder N % N % AMW Cliënt (of familie) Gemeente Maatschappelijke Opvang Woningcorporaties Overig hulpverlening Overig Totaal Reden aanmelding Dakloos Dreigend dakloos (Dreigende) huisuitzetting Nazorg detentie Uitstroom Maatschappelijke Opvang Tijdelijke overbrugging Veiligheid/Overlast Woonsituatie onhoudbaar Vervolgstap wonen Onbekend Totaal Interventie De meest uitgevoerde interventie door het Meldpunt Woonkans is het geven van informatie en advies (57% in 2012 en 75% in 2013), gevolgd door bemiddeling (14% in 2012 en 12% in 2013) (tabel 8). Factsheet Huisuitzettingen en preventie Twente

8 In 2012 werd nog één op de tien keer gebruik gemaakt van de interventiematrix, terwijl dit in 2013 geen enkele keer is voorgekomen. In 2013 is daarentegen tien keer de combinatie van bemiddeling en procesbegeleiding ingezet, in 2012 was hier geen sprake van. Tabel 8 Interventie Meldpunt Woonkans, 2012 en N % N % Bemiddeling Informatie en advies Interventiematrix Procesbegeleiding Verwijzen naar ander vangnet Bemiddeling en procesbegeleiding Totaal Conclusies Na een daling tussen 2008 en 2012, is het aantal huisuitzettingen tussen 2012 en 2013 gestegen van 244 naar 285. Deze stijging doet zich met name voor in Enschede (van 135 naar 158) en Almelo (van 49 naar 62), terwijl in de regiogemeenten het aantal ongeveer op hetzelfde niveau is gebleven of licht is gedaald. Een mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal huisuitzettingen is de economische recessie. Het werkloosheidspercentage in Twente is tussen 2012 en 2013 gestegen van 8% naar bijna 11%. Woningcorporaties geven aan dat zij sneller actie willen ondernemen indien er sprake is van huurachterstand om zo een eventuele verdere stijging van het aantal huisuitzettingen tegen te gaan. Van belang hierbij is dat het contact face-to-face is. Door sommige corporaties worden wijkbeheerders ingezet. Dit lijkt positief te werken. Het merendeel van de uitgezette huurders zijn alleenstaanden zonder kinderen die behoren tot de leeftijdscategorie jaar. Het aantal aanzeggingen is afgenomen van in 2010 naar 963 in 2013; een daling van 21%. Bij 35% van de aanzeggingen volgt daadwerkelijk een uitzetting. Bij de overige 65% komt men toch tot een oplossing of in een enkel geval verlaten de huurders vrijwillig de woning. Bij vrijwillig vertrek is er sprake van een stijging: van 2% in 2010 naar 9% in Het aantal personen dat is aangemeld bij Meldpunt Woonkans is gedaald van 143 in 2012 naar 96 in Een verklaring voor deze daling is dat door de verbeterde professionalisering in de samenwerking in de lokale zorgstructuur problemen eerder worden gesignaleerd en opgepakt. Tevens geven de corporaties aan dat zij steeds meer maatwerk verrichten, waardoor de huurders beter kunnen worden geholpen. Daarnaast weet men elkaar steeds beter te vinden door de verbeterde samenwerking binnen de keten, waardoor de tussenkomst van het Meldpunt niet (meer) nodig is. 6 INTRAVAL

9 BIJLAGE Tabel 1 Aantal woningen naar woningcorporatie, Beter wonen Bouwvereniging Ambt Delden De Woonplaats DGW Rijssen Domijn Mijande Ons Huis St. Joseph Stichting jongeren Huisvesting SWWE Viverion WBO Wonen Welbions Woningstichting Tubbergen Wonen Delden Woningstichting Hellendoorn Woonbeheer Borne ruim ruim ruim Woonzorg Algemeen* nvt nvt nvt Totaal * Vanaf 2013 toegevoegd aan de monitor. Tabel 2 Huisuitzettingen Twente naar woningcorporatie, Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal per woningen Aantal per woningen Aantal per woningen Aantal per woningen Beter Wonen ,3 34 0,4 30 0,4 37 0,4 Bouwvereniging Ambt Delden ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 De Woonplaats ,7 56 0,7 69 0,8 71 0,9 DGW Rijssen , ,0 0 0,0 Domijn ,9 72 0,9 54 0,7 73 0,9 Mijande ,0 12 0,1 13 0,2 8 0,1 Ons Huis ,1 8 0,1 8 0,1 4 0,0 St. Joseph ,3 18 0,2 19 0,2 25 0,3 Stichting jongeren Huisvesting ,1 8 0,1 11 0,1 9 0,1 SWWE ,0 3 0,0 0 0,0 0 0,0 Viverion ,1 7 0,1 3 0,0 9 0,1 WBO Wonen ,1 9 0,1 1 0,0 2 0,0 Welbions ,5 29 0,4 30 0,4 38 0,5 Woningstichting Tubbergen ,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 Wonen Delden , ,0 0 0,0 Woningstichting Hellendoorn ,1 6 0,1 0 0,0 3 0,0 Woonbeheer Borne ,1 4 0,0 6 0,1 4 0,0 Woonzorg Algemeen* nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 1 0,0 Totaal , , , ,5 * Vanaf 2013 toegevoegd aan de monitor. Factsheet Huisuitzettingen en preventie Twente

10 Tabel 3 Aanzeggingen Twente naar woningcorporatie, Aanzeggingen Beter Wonen Bouwvereniging Ambt Delden De Woonplaats DGW Rijssen Domijn Mijande Ons Huis St. Joseph Stichting jongeren Huisvesting SWWE Viverion WBO Wonen Welbions Woningstichting Tubbergen Wonen Delden Woningstichting Hellendoorn Woonbeheer Borne Woonzorg Algemeen* nvt nvt nvt 2 Totaal * Vanaf 2013 toegevoegd aan de monitor. Tabel 4 Leeftijd uitgezette huurder naar woningcorporatie, < >56 < >56 nb < >60 nb < >60 nb Beter wonen Bouwvereniging Ambt Delden De Woonplaats DGW Rijssen Domijn Mijande Ons Huis St. Joseph Stichting jongeren Huisvesting SWWE Viverion WBO Wonen Welbions Woningstichting Tubbergen Wonen Delden Woningstichting Hellendoorn Woonbeheer Borne Woonzorg Algemeen* nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Totaal = nvt, want geen huisuitzettingen. * Vanaf 2013 toegevoegd aan de monitor. 8 INTRAVAL

11 Tabel 5 Woonduur uitgezette huurder naar woningcorporatie, < 2 jaar > 2 jaar < 2 jaar > 2 jaar < 2 jaar > 2 jaar < 2 jaar > 2 jaar Beter wonen Bouwvereniging Ambt Delden De Woonplaats DGW Rijssen Domijn Mijande nb nb Ons Huis St. Joseph Stichting jongeren Huisvesting SWWE Viverion WBO Wonen Welbions Woningstichting Tubbergen Wonen Delden Woningstichting Hellendoorn Woonbeheer Borne nb nb nb nb Woonzorg Algemeen* nvt nvt nvt nvt nvt nvt 0 1 Totaal nb = niet bekend. - = nvt, want geen huisuitzettingen. * Vanaf 2013 toegevoegd aan de monitor. Tabel 6 Ontruimingen sociale en vrije sector naar woningcorporatie, 2013 Sociale sector Vrije sector Onbekend Beter wonen Bouwvereniging Ambt Delden De Woonplaats DGW Rijssen Domijn Mijande Ons Huis St. Joseph Stichting jongeren Huisvesting SWWE Viverion WBO Wonen Welbions Woningstichting Tubbergen Wonen Delden Woningstichting Hellendoorn Woonbeheer Borne Woonzorg Algemeen Totaal = nvt, want geen huisuitzettingen. Factsheet Huisuitzettingen en preventie Twente

12 Tabel 7 Huurachterstanden ten opzichte van jaarhuur per woningcorporatie, 2013 Jaarhuur (bedrag) Totaal achterstand Percentage (bedrag) Beter wonen , ,- 3,88 Bouwvereniging Ambt Delden , ,- 0,17 De Woonplaats , ,- 0,68 DGW Rijssen nb nb nb Domijn , ,- 3,80 Mijande , ,- 1,80 Ons Huis , ,- nb St. Joseph , ,- 1,08 Stichting jongeren Huisvesting , ,- 3,04 SWWE , ,- 1,05 Viverion nb nb nb WBO Wonen , ,- 0,87 Welbions , ,- 2,12 Woningstichting Tubbergen , ,- 0,70 Wonen Delden , ,- nb Woningstichting Hellendoorn , ,- 1,51 Woonbeheer Borne , ,- 0,49 Woonzorg Algemeen , ,- 2,31 Totaal , ,- 2,02 nb = niet bekend. Tabel 8 Aantal actieve contracten per woningcorporatie, 2013 Jaarhuur (bedrag) Actieve contracten (bedrag) Percentage van jaarhuur Beter wonen , ,- 1,27 Bouwvereniging Ambt Delden ,- nb nb De Woonplaats , ,- 0,61 DGW Rijssen nb nb nb Domijn , ,- 1,80 Mijande , ,- 1,10 Ons Huis , ,- nb St. Joseph ,- nb nb Stichting jongeren Huisvesting , ,- 0,64 SWWE ,- nb nb Viverion nb nb nb WBO Wonen ,- nb nb Welbions , ,- 1,31 Woningstichting Tubbergen , ,- 0,50 Wonen Delden ,- nb nb Woningstichting Hellendoorn , ,- 0,58 Woonbeheer Borne , ,- 0,49 Woonzorg Algemeen , ,- 1,02 Totaal , ,- 9,32 nb = niet bekend. 10 INTRAVAL

13 Tabel 9 Aantal huurders met huurachterstanden in de sociale sector naar aantal maanden huurachterstand, 2013 < 1 maand 1 tot 2 maanden 2 tot 3 maanden 3 tot 4 maanden 4 tot 5 maanden 5 maanden of meer Beter wonen Bouwvereniging Ambt Delden De Woonplaats DGW Rijssen Domijn Mijande nb nb nb nb nb nb Ons Huis St. Joseph nb nb nb Stichting jongeren Huisvesting SWWE* nb nb nb nb nb nb Viverion WBO Wonen nb nb nb nb nb nb Welbions Woningstichting Tubbergen Wonen Delden Woningstichting Hellendoorn Woonbeheer Borne Woonzorg Algemeen nb nb nb nb nb nb Totaal nb = niet bekend. * SWWE heeft in totaal 153 huurders met achterstanden, verdeling naar maanden is onbekend. Tabel 10 Aantal huurders met achterstanden in handen van deurwaarder (sociale sector) per woningcorporatie, 2013 Zittende huurders Vertrokken huurders Aantal Bedrag Aantal Bedrag Beter wonen Bouwvereniging Ambt Delden De Woonplaats DGW Rijssen Domijn Mijande Ons Huis St. Joseph 64 n.b. 145 n.b. Stichting jongeren Huisvesting SWWE Viverion 27 n.b. 28 n.b. WBO Wonen Welbions Woningstichting Tubbergen Wonen Delden Woningstichting Hellendoorn Woonbeheer Borne Woonzorg Algemeen Totaal nb = niet bekend. Factsheet Huisuitzettingen en preventie Twente

14 Tabel 11 Totaal aantal afboekingen huurders sociale sector, 2013 Aantal huurders Beter wonen nb Bouwvereniging Ambt Delden 0 De Woonplaats 160 DGW Rijssen 4 Domijn 237 Mijande nb Ons Huis nb St. Joseph nb Stichting jongeren Huisvesting 33 SWWE nb Viverion nb WBO Wonen 10 Welbions 53 Woningstichting Tubbergen 11 Wonen Delden 0 Woningstichting Hellendoorn 12 Woonbeheer Borne nb Woonzorg Algemeen 24 Totaal 544 nb = niet bekend. 12 INTRAVAL

15

16 COLOFON St. In t r ava l Postadres Postbus BT Groningen Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 68 Telefoon Telefoon Fax Fax Juli 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Tekst Opdrachtgever Opmaak Omslag Druk A. Kruize, B. Bieleman WoON M. Haaijer E. Cusiel Copy-Copy Groningen ISBN

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Twente 2012 metingen 2006-2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Monitor 2010 Veelplegers Twente

Monitor 2010 Veelplegers Twente Monitor 2010 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een enquête uitgevoerd naar het gebruik van het openbaar

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 metingen 2008-2013 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Inventarisatie shisha lounges 2015

Inventarisatie shisha lounges 2015 Inventarisatie shisha lounges 215 A. Kruize M. Sijtstra B. Bieleman 1. Inleiding Binnen de horeca geldt een rookverbod voor het roken van tabaksproducten. Het rookverbod bestaat voor producten die, al

Nadere informatie

Analyse monitoren Enschede 2013

Analyse monitoren Enschede 2013 Analyse monitoren Enschede 2013 B. Bieleman A. Kruize J. Snippe 1. Inleiding Sinds een aantal jaren volgt onderzoeksbureau INTRAVAL in opdracht van de (centrum)gemeenten Enschede en Almelo, de vereniging

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 METINGEN 2000, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize H. Naayer COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam QUICK-SCAN: GEVOLGEN REGIOBINDING ROTTERDAM COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2007

Coffeeshops in Nederland 2007 AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-2007 Coffeeshops in Nederland 2007 B. Bieleman A. Beelen R. Nijkamp E. de Bie COLOFON WODC/St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail

Nadere informatie

PARTICULIERE KAMERVERHUUR KWETSBARE GROEPEN ENSCHEDE

PARTICULIERE KAMERVERHUUR KWETSBARE GROEPEN ENSCHEDE PARTICULIERE KAMERVERHUUR KWETSBARE GROEPEN ENSCHEDE A. Kruize N. Nederhoed B. Bieleman PARTICULIERE KAMERVERHUUR KWETSBARE GROEPEN ENSCHEDE November 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam 1. Conclusies en

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman MONITOR DAKLOZEN EN HARDDRUGSVERSLAAFDEN APELDOORN 2008 METINGEN 2004-2007 November 2008

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2009

Coffeeshops in Nederland 2009 A A N TA L L E N C O F F E E S H O P S E N G E M E E N T E L I J K B E L E I D 1999-2009 Coffeeshops in Nederland 2009 B. Bieleman R. Nijkamp In 2010 is de negende meting van de monitor naar aantallen

Nadere informatie

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 4 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 2.1 Dreigend daklozen Inhoudsopgave De groep mensen die dreigen dakloos

Nadere informatie

Gooische daklozen. S. Biesma. R. van der Stoep. R. Nijkamp. B. Bieleman. Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek

Gooische daklozen. S. Biesma. R. van der Stoep. R. Nijkamp. B. Bieleman. Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek Gooische daklozen Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek S. Biesma R. van der Stoep R. Nijkamp B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Buiten de deur. M. van Zwieten. B. Bieleman. Procesevaluatie Tijdelijk Huisverbod Twente periode maart tot en met augustus 2009

Buiten de deur. M. van Zwieten. B. Bieleman. Procesevaluatie Tijdelijk Huisverbod Twente periode maart tot en met augustus 2009 Buiten de deur Procesevaluatie Tijdelijk Huisverbod Twente periode maart tot en met augustus 2009 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe Metingen 2009 tot en met 2012 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding In deze rapportage wordt de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het Regionaal Kompas

Nadere informatie

Binnenstad Groningen

Binnenstad Groningen Thermometer Binnenstad Groningen metingen 1998-29 B. Bieleman A. Kruize G. Wolters Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in 29 voor het twaalfde achtereenvolgende

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN

COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN Coffeeshopbezoekers Terneuzen najaar 2009 COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN NAJAAR 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Probleemstelling 1 1.2 Onderzoeksopzet 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Levendige straten. Y. Seyah. J. Oude Groeniger. E. Yazgili. A. Roorda. W. Boersma. M. Spijker. R. Bottema. M. Pijpker. K. Offringa

Levendige straten. Y. Seyah. J. Oude Groeniger. E. Yazgili. A. Roorda. W. Boersma. M. Spijker. R. Bottema. M. Pijpker. K. Offringa Nulmeting veiligheid en leefbaarheid zeven straten aandachtswijken Groningen Levendige straten J. Oude Groeniger A. Roorda M. Spijker M. Pijpker Y. Seyah E. Yazgili W. Boersma R. Bottema K. Offringa COLOFON

Nadere informatie

ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM

ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM J. Snippe N. Kemper B. Bieleman ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM Juni 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl COLOFON 2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Drugsgebruik in Oldenzaal

Drugsgebruik in Oldenzaal Inventarisatie soft- en harddrugsgebruik in de gemeente Oldenzaal Drugsgebruik in Oldenzaal S. Biesma R. Nijkamp M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres : Postbus 1781 9701 BT Groningen

Nadere informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Geringe toename woningvoorraad De woningvoorraad van de is in 29 met 46 toegenomen tot 36.777 op 1 januari 21. Deze toename is het saldo van toevoegingen (+236), onttrekkingen

Nadere informatie

Monitor 2006 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2006 Huiselijk geweld Twente Monitor 2006 Huiselijk geweld Twente B. Bieleman A. Kruize J. Snippe M. van Zwieten Monitor 2006 Huiselijk geweld Twente Mei 2007 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781

Nadere informatie

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres Aanmeldingsformulier Bureau Woonkans Dit formulier volledig invullen en opsturen naar: Bureau Woonkans Hoogezand Postbus 7104 9701 JC GRONINGEN Telefoon: 0598 820238 e-mail: info@woonkans-hs.nl In te vullen

Nadere informatie

Jaarrapportage Marum 2015

Jaarrapportage Marum 2015 Jaarrapportage Marum 2015 Inhoud Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal... 2 AMW... 6 JHV... 10 Protocollair werken... 13 1 Jaarrapportage Noordermaat Marum 2015 Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.

Jaarverslag Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. postadres: Antwoordnummer 106 7550 WB Hengelo Telefoon: (074) 2468300 www.klachtencommissiewoningcorporaties.nl Jaarverslag 2015 Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. Hengelo, maart 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011.

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011. Rotterdam, 15 november 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Bokhove en N. El Ouali (Groenlinks) over dakloosheid van vaders met kinderen. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Behoefteonderzoek Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo Behoefteonderzoek Oktober 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Dakloos in Groningen

Dakloos in Groningen Dakloos in Groningen Daklozenmonitor Groningen 20032010 Daklozenmonitor Groningen 20032010 Verzorgingsgebied van de centrumgemeente Groningen Frans Oldersma Met medewerking van Marcel Daalman Willem Hartholt

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2009 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Het Regionaal Kompas Oost-Veluwe 2008-2011 bevat een meerjarenvisie en een plan van aanpak voor de maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 97/2016 Datum : 14 juni 2016 B&W datum : 14 juni 2016 Beh. ambtenaar : H. Baur Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Vorming woningmarktregio Oost Nederland Aanleiding

Nadere informatie

Dak- en thuislozenmonitor Fryslân 2006-2009

Dak- en thuislozenmonitor Fryslân 2006-2009 BASIS VOOR BELEID Dakloos in Fryslân Dak en thuislozenmonitor Fryslân 20062009 Dak en thuislozenmonitor Fryslân 20062009 Verzorgingsgebied van de centrumgemeente Leeuwarden Frans Oldersma Met medewerking

Nadere informatie

Monitor 2008 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2008 Huiselijk geweld Twente Monitor 2008 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2007 B. Bieleman M. van Zwieten Monitor 2008 Huiselijk geweld Twente METINGEN 2004 TOT EN MET 2007 Juni 2008 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St.

Nadere informatie

Vorming woningmarktregio Oost-Nederland

Vorming woningmarktregio Oost-Nederland Vorming woningmarktregio Oost-Nederland 1. Verzoek tot vorming van de woningmarktregio Oost Nederland In het kader van artikel 41b van de Woningwet 2015 verzoeken de hierna te noemen gemeenten de minister

Nadere informatie

Dakloos in Assen Daklozenmonitor Assen 2006-2010

Dakloos in Assen Daklozenmonitor Assen 2006-2010 Dakloos in Assen Daklozenmonitor Assen 2006-2010 Daklozenmonitor Assen 2006-2010 Verzorgingsgebied van de centrumgemeente Assen Frans Oldersma Met medewerking van Marcel Daalman Willem Hartholt Tekstredactie

Nadere informatie

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief.

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief. Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen Van curatief naar preventief. Gezamenlijke doelen Het voorkomen van of het vroegtijdig signaleren van huurachterstand om woningontruimingen te voorkomen. Zowel huurder,

Nadere informatie

Keten in hokken. J. Snippe. R. Boxem. B. Bieleman ONDERZOEK NAAR HOKKEN EN KETEN IN FRYSL ^AN

Keten in hokken. J. Snippe. R. Boxem. B. Bieleman ONDERZOEK NAAR HOKKEN EN KETEN IN FRYSL ^AN Keten in hokken ONDERZOEK NAAR HOKKEN EN KETEN IN FRYSL ^AN J. Snippe R. Boxem B. Bieleman COLOFON Stichting INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Dakloos in Fryslân Daklozenmonitor Fryslân

Dakloos in Fryslân Daklozenmonitor Fryslân Dakloos in Fryslân Daklozenmonitor Fryslân 2006-2010 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Dak- en thuisloos in Groningen

Dak- en thuisloos in Groningen Dak en thuisloos in Groningen Dak en thuislozenmonitor Groningen 20032009 Dak en thuislozenmonitor Groningen 20032009 Verzorgingsgebied van de centrumgemeente Groningen Frans Oldersma M.m.v. Monique Beukeveld

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Het besteedbaar van particulier huishoudens bedroeg in 2002 bijna 29.000 euro. Daarmee ligt het van huishoudens in Hengelo bijna 1.500 euro lager dan een gemiddeld

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009

Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009 Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman STEDELIJK KOMPAS EINDHOVEN GEGEVENS 2009 December 2010 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. postadres: Antwoordnummer 106 7550 WB Hengelo Telefoon: (074) 2468300 www.klachtencommissiewoningcorporaties.nl Jaarverslag 2014 Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. Hengelo, maart 2015 Voorwoord

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor l^ennisgeving) Datum: 4 juni 2013 Portefeuille: BS

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor l^ennisgeving) Datum: 4 juni 2013 Portefeuille: BS gemeente Roerniond GEMEENTE ROERMOND Commissienotitie (voor l^ennisgeving) Datum: 4 juni 2013 Portefeuille: BS Steller: F. Janssen Afdeling: Sociale Zaken tel.no.: 359 773 Jaarverslag 2012 'Convenant voorkomen

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M e t i n g e n 2 0 0 9 e n 2 0 10 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker S. Biesma B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe METINGEN 2009 EN 2010 Juni 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

Bijlage bij het vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003-2013

Bijlage bij het vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003-2013 B A S I S V O O R B E L E I D Bijlage bij het vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003203 Verzorgingsgebied van de centrumgemeente Groningen Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten

Nadere informatie

Quickscan versterken preventie huisuitzettingen. Eindrapport

Quickscan versterken preventie huisuitzettingen. Eindrapport Quickscan versterken preventie huisuitzettingen Eindrapport Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Nadere informatie

EVALUATIE PROJECT THUISADMINISTRATIE

EVALUATIE PROJECT THUISADMINISTRATIE EVALUATIE PROJECT THUISADMINISTRATIE A. Kruize H. Vegting B. Bieleman Evaluatie project Thuisadministratie November 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Vraagstelling

Nadere informatie

Voorkomen huisuitzettingen. Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf!

Voorkomen huisuitzettingen. Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf! Voorkomen huisuitzettingen Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf! Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen http://huisuitzetting.info/welkom.aspx Landelijk Steunpunt en Kennisnetwerk Voorkomen

Nadere informatie

Sint Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76

Sint Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76 VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGERENROTTERDAM COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: Sint Jansstraat

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REGIONAAL KOMPAS TWENTE

REGIONAAL KOMPAS TWENTE REGIONAAL KOMPAS TWENTE INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel

Nadere informatie

Dakloos in Assen Daklozenmonitor Assen 2006-2012

Dakloos in Assen Daklozenmonitor Assen 2006-2012 Dakloos in Assen Daklozenmonitor Assen 2006-2012 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk maken

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren

Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2008.118 - DSO/2008.521 RIS 155067 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres Aantal

Nadere informatie

Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties

Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties 1. Aanleiding en doel De kerntaak van woningcorporaties is het huisvesten van mensen met een lager inkomen, daartoe behoort ook de doelgroep van kwetsbare mensen.

Nadere informatie

Samen tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid Samen tegen eenzaamheid Van 25 september tot en met 4 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Het thema dit jaar is: Herken eenzaamheid en handel op tijd. Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en

Nadere informatie

Opvang van gezinnen na huisuitzetting

Opvang van gezinnen na huisuitzetting Het stereotype beeld van een dakloze is dat hij een alleenstaande man is Opvang van gezinnen na huisuitzetting Tussenrapportage onderzoek Opdrachtgever: Federatie Opvang Amersfoort Uitgevoerd door: Drs

Nadere informatie

Huurachterstand & woninguitzetting: wat is de verantwoordelijkheid van woningcorporaties? Jan Voskamp Ymere

Huurachterstand & woninguitzetting: wat is de verantwoordelijkheid van woningcorporaties? Jan Voskamp Ymere Huurachterstand & woninguitzetting: wat is de verantwoordelijkheid van woningcorporaties? Jan Voskamp Ymere In 2008 introduceerde minister Vogelaar de Krachtwijkenaanpak. Corporaties werden daarbij de

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil!

Vrijwilligers maken het verschil! Vrijwilligers maken het verschil! Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014 samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet stimuleert

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Registratie woningzoekenden

Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Inleiding Om het periodieke woningaanbod van Patrimonium te ontvangen en daarop te kunnen reageren, is registratie als woningzoekende bij Patrimonium

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Monitor 2007 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2007 Huiselijk geweld Twente Monitor 2007 Huiselijk geweld Twente METINGEN 2004, 2005 EN 2006 M. van Zwieten B. Bieleman Monitor 2007 Huiselijk geweld Twente METINGEN 2004, 2005 EN 2006 November 2007 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Molèster riba kaya. B. Bieleman. R. Nijkamp. S. Biesma. Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad

Molèster riba kaya. B. Bieleman. R. Nijkamp. S. Biesma. Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad Molèster riba kaya Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad B. Bieleman R. Nijkamp S. Biesma COLOFON St. INTRAVAL Postadres : Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Dakloos in Fryslân Daklozenmonitor Fryslân

Dakloos in Fryslân Daklozenmonitor Fryslân Dakloos in Fryslân Daklozenmonitor Fryslân 26214 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk maken

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

QUICK SCAN GEMEENTEN EN ROOKVRIJE HORECA

QUICK SCAN GEMEENTEN EN ROOKVRIJE HORECA QUICK SCAN GEMEENTEN EN ROOKVRIJE HORECA EERSTE JAAR NA INVOERING 2008-2009 QUICK SCAN GEMEENTEN EN ROOKVRIJE HORECA Eerste jaar na invoering 2008-2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Infographic Jaarverslag 2015 Werkgroep Hennep Twente Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Werkgroep Hennep Twente 2015 Integrale afstemming met alle partners onder hennep- en RIEC convenant

Nadere informatie

Monitor 2010 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2010 Huiselijk geweld Twente Monitor 2010 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2009 A. Kruize B. Bieleman J. Bloemendal Monitor 2010 Huiselijk geweld Twente METINGEN 2004 TOT EN MET 2009 Augustus 2010 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Jaarrapportage totaal 2015

Jaarrapportage totaal 2015 Jaarrapportage totaal 2015 Inhoud Jaarrapportage Noordermaat 2015 totaal... 2 Hoofdproblematiek bij aanmelding... 3 Hoofdproblematiek bij intake... 5 Samenlevingsverband... 6 Bron van inkomsten... 7 Leeftijdsverdeling...

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Twente December 2012 20 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente m e t i n g e n 2 0 0 4-2 011 A. Kruize M. Boendermaker B. Bieleman Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente METINGEN 2004-2011 Juni 2012 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie