Informatie nav bespreking regionaal beleidsplan jeugdzorg van gemeenten FoodValley

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie nav bespreking regionaal beleidsplan jeugdzorg van gemeenten FoodValley"

Transcriptie

1 transformatie jeugdzorg transformatie FoodValley jeugdzorg FoodValley Informatie nav bespreking regionaal beleidsplan jeugdzorg van gemeenten FoodValley Aan: Raadsleden gemeenten regio FoodValley Van: Johanneke Smeding en Gerrit Visser (regionale projectleiding) Datum: 3- april-2014 Betreft: Informatie naar aanleiding van de bespreking van het regionaal beleidsplan en regionaal transitiearrangement jeugdzorg in de zeven gemeenteraden. Kopie: Lokale projectleiders, Ambtelijke regiegroep, Portefeuillehouders Inleiding Deze memo bevat informatie naar aanleiding van de bespreking van het regionaal beleidsplan en het regionaal transitiearrangement in de zeven gemeenteraden. Hierbij zijn de laatste ontwikkelingen meegenomen. Voor de totstandkoming van deze memo zijn door de lokale projectleiders raadsvragen aangeleverd. In deel 1 worden deze beantwoord. In deel 2 wordt u geïnformeerd over de conclusies uit de derde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg (hierna: TSJ). Het betreft een uiterst kritische rapportage over de mate waarin de gemeenten in Nederland klaar zijn voor het uitvoeren van de Jeugdwet (aangenomen op 18 februari jl.). In de memo wordt ingegaan op de wijze waarop binnen regio Foodvalley invulling wordt gegeven aan de vijf kernpunten (minimale variant) die door de TSJ als minimaal noodzakelijk geacht worden, de sturingsaspecten (governance) en de Transitieautoriteit Jeugd. Opzet regionale voorbereiding jeugdzorg Waar in deze memo wordt gesproken over regio in het kader van jeugdzorg wordt de volgende opzet aangeduid: In de regio Foodvalley werken de gemeenten Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Renswoude op bestuurlijk en ambtelijk niveau samen aan de decentralisatie jeugdzorg. Per onderwerp is een werkgroep opgezet met ambtenaren uit de diverse gemeenten. Het gaat om de werkgroepen Toegang en Toeleiding, Sturing en Financiering, Inkoop, Juridische zaken en ICT. Waar nodig nemen naast ambtenaren uit de gemeenten externen deel. Door deze opzet zijn er korte lijnen tussen de onderwerpen die gezamenlijk, dat wil zeggen op regioniveau, worden voorbereid en de processen die de gemeenten lokaal voorbereiden. Periodiek is er overleg tussen de regionale projectleiders, lokale projectleiders en trekkers van de werkgroepen. Op deze wijze wordt, onder leiding van de gemeentesecretaris van Veenendaal als ambtelijk opdrachtgever het overleg met de gemeentesecretarissen en wethouders jeugdzorg voorbereid. Transformatie jeugdzorg FoodValley

2 Positie gemeenteraden De gemeenteraden hebben met het vaststellen van het Regionaal Transitiearrangement (najaar 2013) en het Regionaal Beleidsplan (eind 2013/ begin 2014) de kaders gegeven waarbinnen de regionale projectgroep opereert. De verdere uitwerking hiervan zal naar verwachting onder tijdsdruk gebeuren. Aan het eind van het jaar zullen de raden in elk geval besluiten nemen over een lokaal beleidsplan jeugdzorg en een verordening. De budgetten voor jeugdzorg zullen bij de voorbereiding van de begroting vóór de zomer en in het najaar jaar ter besluitvorming aan de raden worden voorgelegd. Ter voorbereiding van deze stukken zal een aantal onderwerpen ter informatie worden voorgelegd aan de raden. Doel hiervan is om de raden goed te informeren en de opmerkingen van gemeenteraadsleden tijdig te betrekken in het verdere proces. Deel 1: vragen gemeenteraden Hoe wordt er omgegaan met het gegeven dat we als regio FoodValley in twee provincies vallen (bijvoorbeeld in relatie tot de twee Bureau s Jeugdzorg (BJZ's) (en hun verschillende aanpak / stand van zaken) én het feit dat er voor één vorm van jeugdhulp in 2015 meerdere provinciale aanbieders zijn)? De regio FoodValley heeft te maken met de provincies Utrecht en Gelderland. Dit is met name van invloed op het maken van afspraken met de huidige provinciale jeugdzorgaanbieders en de Bureaus Jeugdzorg over het jaar Dit betekent dat er wordt afgestemd met vijf regio s in de provincie Utrecht en zes in de provincie Gelderland. De zorgaanbieders voor jeugd- Geestelijke Gezondheidszorg (vanaf hier: J-Ggz) en Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) hebben niet te maken met de provinciale grenzen. Zij worden nu gefinancierd door de zorgverzekeraars en de zorgkantoren. Bij de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp maken de regiogemeenten met de zorgaanbieders zoveel mogelijk uniforme afspraken. Het kan in de praktijk voorkomen dat er verschillen zijn tussen de zorgaanbieders uit de twee provincies. Er is bijvoorbeeld nog sprake van financiering van activiteiten bij twee Bureaus Jeugdzorg die anders georganiseerd zijn. In dat geval zoeken we naar een efficiënte oplossing en wordt met aanbieders toegewerkt naar de door de regiogemeenten gewenste uniformiteit. Deze verschillen zullen voornamelijk in 2015 nog merkbaar zijn. Net als in de huidige situatie zullen meerdere aanbieders soortgelijke jeugdhulp bieden. Dit biedt jeugdigen en ouders keuzevrijheid (vrijheid om te kiezen voor een zorgaanbieder). Hoe kunnen we de 70% die we toegezegd hebben in het RTA rijmen met de gemeentelijke jeugdhulpplicht? Komen we hiermee uit? De 70% garantie die in het regionaal transitiearrangement is afgegeven betreft een minimale budgetgarantie op sectorniveau (provinciale jeugdzorg, j-ggz en j-lvb). Het budget betreft het budget dat in de meicirculaire van 2014 wordt aangegeven voor de gemeenten in Foodvalley. Dit percentage geldt voor het totale aantal cliënten van de instellingen (dus zittend, wachtlijst en nieuw) gebaseerd op de historische vraagstroom. Wethouders jeugdzorg en ambtenaren van de gemeenten uit FoodValley zijn momenteel met zorgaanbieders in gesprek over het budget dat zij minimaal nodig hebben om jeugdigen die een beroep op jeugdhulp doen of gaan doen te helpen. Zorgen dat alle kinderen die dat nodig hebben jeugdhulp krijgen en daarbij uitgaan van het beschikbare budget, kan alleen als er goede afspraken worden gemaakt met de huidige zorgaanbieders in Foodvalley over vraagverschuiving en innovatie. Daarbij spelen de afspraken over de inzet van de overige 30% van het budget een belangrijke rol. Daarop wordt bij de volgende vraag nader ingegaan. Transformatie jeugdzorg FoodValley 2

3 Hoe vullen we de 30% uit het Regionaal Transitiearrangement (RTA) in? Welke rol kan de raad daarin hebben? En hoe geven we de nieuwe aanbieders een kans in het (regionale) veld van zorg voor jeugd? In het regionaal transitiearrangement is aangegeven dat ten aanzien van de overige 30% nadere afspraken zullen worden gemaakt met de zorgaanbieders. Hierbij is aangegeven dat het gaat om kosten in verband met wettelijke taken, continuïteit van zorg, huidige en verwachte cliëntenstromen en innovaties. In het regionaal beleidsplan is aangegeven om welke onderdelen het gaat: Zittende, wachtlijstcliënten (waarvoor het budget van 70% niet voldoende is) Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, hiervoor zijn met de BJZ s afspraken gemaakt Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) en crisiszorg Residentiële voorzieningen Cliëntenpopulatie, denk aan care-cliënten waar geen/weinig sprake is van uitstroom Innovatie bij huidige en nieuwe aanbieders Met een aantal zorgaanbieders, die de meerderheid van de huidige cliënten (ongeveer 80%) in FoodValley zorg bieden, is besproken hoe deze afspraken zo kunnen worden gemaakt dat innovatie en vraagverschuiving (van zware naar lichtere vormen van jeugdhulp en preventie) zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Veel van huidige zorgaanbieders zijn al bezig met deze innovatie en geven aan dat zij kansen zien om het huidige aantal kinderen te helpen tegen een gekort budget, nu het totale budget voor jeugdhulp in één hand komt, namelijk de gemeente. Door de inrichting van het RTA zullen de huidige aanbieders een belangrijke rol spelen in Als in de afspraken met hen de vraagverschuiving verder kan worden gerealiseerd, is dat een belangrijke garantie dat voldoende jeugdhulp beschikbaar is binnen het beschikbare budget. Ook het aspect van het aanbod van kleinere of nieuwe aanbieders is besproken. Hier zal bij het inkoopplan nader op worden ingegaan. Op dit moment is op basis van landelijke cijfers ingeschat dat ongeveer 10% van het budget nodig is voor de macrokorting, inrichting lokale teams, uitvoeringskosten en de afspraken uit het landelijke transitiearrangement voor de zwaardere zorgvormen. Er wordt op dit moment berekend welk budget de gemeenten in Foodvalley nodig hebben voor de inrichting voor de lokale teams en voor de administratieve uitvoering van de jeugdzorg in Op basis van deze berekeningen wordt dit percentage mogelijk nog bijgesteld. Er wordt een uitvraag voorbereid voor de aanbieders waarbij zij gelegenheid krijgen om voor het gedeelte van het budget tussen 70% en (indicatief) 90% een aanvraag te doen voor de genoemde zorgvormen waarbij zoals gezegd wordt uitgegaan van vraagverschuiving en innovatie. Het is belangrijk dat de huidige zorgaanbieders zoveel mogelijk blijven innoveren om de gewenste transformatie te realiseren én dat er ruimte geboden wordt aan nieuwe zorgaanbieders om in aanmerking te komen voor het bieden van jeugdhulp. In de afspraken zal samen met bestaande en nieuwe zorgaanbieders gekeken worden naar de wijze waarop de door de zeven gemeenteraden gewenste zorgvernieuwing gerealiseerd wordt.. Hiermee verwachten wij goed invulling te geven aan de opgave die de transitiecommissie stelselherziening jeugd verwoord als passend en dekkend aanbod aan jeugdhulp. Het besluitvormingsproces is als volgt: De uitvraag wordt voorbereid in overleg met lokale projectleiders, gemeentesecretarissen en wethouders jeugdzorg. Voordat de uitvraag in mei wordt gepubliceerd worden colleges en raad hiervan op de hoogte gesteld. In juni wordt het inkoopplan en het plan Sturing en financiering voorgelegd ter besluitvorming aan colleges. In augustus wordt besluitvorming voorgesteld voor college en raden ten aanzien van het definitieve budget jeugdzorg per gemeente en de voorgestelde verdeling op hoofdlijnen naar lokale teams en zorgaanbieders. Transformatie jeugdzorg FoodValley 3

4 Matchen de ambities, beschikbare financiën en verwachte resultaten voldoende met elkaar? De ontwikkeling en innovatie van een nieuw stelsel voor zorg voor jeugd kost tijd en inspanning vanuit de samenwerkende gemeenten. De uitvoering van het door de zeven gemeenteraden vastgestelde beleidsplan zal in elk geval een periode van 4 jaar bestrijken om de afspraken in gang te zetten. Het RTA is voor 2015 bedoeld, maar de verwachting is niet dat het 'nieuwe' stelsel dan klaar staat. In de uitvoering zal dit betekenen dat er tijd nodig is om samen na te denken over een nieuwe vormgeving én tegelijkertijd dat in de beginjaren de huidige systemen gedeeltelijk zullen worden voortgezet. De wettelijke plicht om jeugdhulp te bieden aan alle jeugdigen die dit nodig hebben staat centraal. Dit zal, conform de besluiten van de gemeenteraden uitgevoerd worden binnen de beschikbare budgetten. Waarbij we de gewenste lijn van transformatie en innovatie al wel direct inzetten. Hoe houdt de raad vooraf aan contractering aansluiting op besluitvorming over regionale jeugdzorg? Het Rijk heeft aan de gemeenten via het transitiearrangement en de in februari gemaakte afspraken met Bureau Jeugdzorg verplichtingen opgelegd ten aanzien van financiële garanties en het moment waarop met aanbieders afspraken gemaakt moeten zijn vastgelegd. In het regionale beleidsplan, worden de afspraken van het RTA nader uitgewerkt. Zoals hierboven is aangegeven zullen de raden op diverse momenten worden geïnformeerd over de stappen in het proces en zal besluitvorming aan hen worden voorgelegd. Hoe kunnen we regionaal sturen op toegang en toeleiding als we de verantwoordelijkheid voor toegang en toeleiding bij de lokale CJG's leggen? De gemeenten hebben afgesproken dat de autonomie voor toeleiding van jeugdigen naar regionaal ingekochte jeugdhulp ligt bij de lokale teams. Vanuit het oogpunt van gemeenschappelijke sturing op het gebruik van regionaal ingekochte jeugdhulp is het wel van belang dat de lokale teams gelijksoortige criteria hanteren bij de toeleiding naar jeugdhulp. Daarnaast is er een Algemene Maatregel van Bestuur in de maak waarin uitgewerkt is waar de lokale teams tenminste aan moeten voldoen. In het regionaal beleidsplan is een aantal uitgangspunten vastgesteld. De gemeenten in de FoodValley hebben aangegeven dat ze zelf het hoe bepalen: hoe de toegang is vormgegeven en hoe de preventieve taken worden uitgevoerd. Door het lokale team wordt in die gevallen een beschikking afgegeven waarop bezwaar en beroep mogelijk is (conform de Jeugdwet). In de regio spreken de gemeenten het wat met elkaar af: wat zijn de criteria waaraan de toegang naar (boven)regionaal ingekochte jeugdhulp moet voldoen. Deze normen en eisen zijn richtinggevend en zullen in de vorm van een protocol worden vastgelegd (checklist op basis waarvan lokaal bepaald kan worden welke hulp/ondersteuning gewenst is). In het protocol wordt de handelswijze opgenomen waarmee de lokale teams werken. Het protocol is richtinggevend voor wat betreft de regionaal ingekochte jeugdhulp. Iedere gemeente binnen de FoodValley werkt met dezelfde opzet en komt zodoende tot dezelfde afweging ten aanzien van de te verlenen jeugdhulp. De lokale gebiedsteams bepalen dus welke jeugdhulp en ondersteuning een jeugdige wordt geboden. Gemeenten blijven aan zet als beslissingsbevoegde instantie voor de toeleiding tot de gespecialiseerde zorg. Deze motivatie is verder onderbouwd doordat de toegang samenhangt met de verrekeningssystematiek die de gemeenten onderling hanteren. De zeven gemeenten zijn momenteel gezamenlijk aan het kijken naar de opbouw en kwaliteit van de lokale teams. Dit om een ondergrens te formuleren waarmee een eventuele aanwijzing van het Rijk op het terrein van de lokale teams voorkomen wordt en we in gezamenlijkheid kwalitatief goede lokale teams ontwikkelen. Transformatie jeugdzorg FoodValley 4

5 Hoe verhoudt de focus op zorg voor jeugd dichtbij (zo dicht mogelijk bij de inwoner) zich tot het feit dat we het meeste geld uitgeven aan regionale inkoop? De inkoop van jeugdhulp staat los van de contacten met de cliënten en de plek waar de zorg wordt verleend. Ook al wordt de jeugdhulp regionaal ingekocht, de burger kan en zal zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis worden geholpen. De zorgaanbieders krijgen de opdracht om dit te realiseren. De verwachting is wel dat niet alle jeugdhulp lokaal aangeboden kan worden. Denk bijvoorbeeld aan pleegzorg of 24-uurs crisisopvang. De regie welke zorg verleend gaat worden komt te liggen bij de lokale teams, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de toegang en toeleiding naar lokale, regionale, bovenregionale en landelijke zorgaanbieders. Hoe kunnen we als raad sturen op de regionale inkoop en de uitvoering hiervan (monitoring kwaliteit)? In het regionale beleidsplan is op hoofdlijnen aangegeven welke sturingsinstrumenten mogelijk zijn en is aangegeven dat deze verder worden uitgewerkt. Hierbij is het vereveningsmodel genoemd, prestatie indicatoren en beleidskeuzes bij mogelijke budgetoverschrijding. Zoals eerder aangegeven wordt over deze onderwerpen in juni besluitvorming gestart. De sturingsmogelijkheden voor de gemeenteraden worden uiteindelijk opgenomen in de lokale beleidsplannen die vóór 1 november 2014 opgeleverd worden. Wat betekent de keuze voor het vlaktax-model voor ons als individuele gemeente? Welke voordelen heeft het boven het model dat volledig uitgaat van profijtbeginsel? De gemeenten hebben uitgesproken dat ze de regie van de jeugdzorg in de lokale teams willen leggen. De lokale teams zijn verschillend van aard. Deze verscheidenheid komt tegemoet aan het bieden van jeugdhulp op maat op het lokale niveau. Daarnaast is in het regionale beleidsplan bepaald dat voor sommige voorzieningen het aantal gebruikers en de kans op gebruik heel klein, maar de kosten per cliënt heel hoog zijn (bijvoorbeeld: residentiële jeugdzorg Plus). Als een gemeente in 1 jaar toevallig veel van deze klanten heeft zal dat grote gevolgen hebben voor de jeugdzorguitgaven. In het regionaal beleidsplan is besloten dat de gemeenten deze twee principes, regie bij het lokale team en onderlinge solidariteit bij kostbare voorzieningen, willen combineren en daar verder onderzoek naar zullen doen. Voor veel voorzieningen zal worden gekozen voor een afrekeningssysteem waarin de gebruiker betaalt (het profijtbeginsel). Elke gemeente zal dan worden geconfronteerd met de gemaakte kosten door haar eigen jeugdigen. Voor enkele voorzieningen zal mogelijk een solidariteitsprincipe gelden: de totale kosten van de gemeenten in de regio FoodValley zullen worden verevend naar bijvoorbeeld de populatie van het aantal jeugdigen. De keuze voor welke voorzieningen het principe van de gebruiker betaalt geldt en voor welke een solidariteitsprincipe, zijn op dit moment nog niet gemaakt. Deze besluitvorming wordt in juni voorgelegd. Wat gebeurt er als een jongere een indicatie heeft en verhuist naar een andere gemeente? Kan hij dezelfde zorgverlener behouden? In de nieuwe Jeugdwet wordt niet meer gesproken over een indicatie, maar wordt een beschikking afgegeven. In het geval dat een jeugdige en zijn ouders die jeugdhulp ontvangen verhuizen, zal de gemeente waar de ouders met gezag hun nieuwe woonplaats hebben bestuurlijk en financieel verantwoordelijk worden voor de jeugdhulp aan dit gezin. Om de continuïteit van zorg te waarborgen is het belangrijk dat beide gemeenten, de oude en de nieuwe, elkaar goed informeren en goede afspraken maken om zorgen dat de hulp adequaat wordt voortgezet. Het is aan de nieuwe gemeente om een oplossing te zoeken als het belangrijk is dat de jongere dezelfde zorgaanbieder blijft behouden en de gemeente die niet in het gewone aanbod heeft. Hiervoor zou als oplossing een persoonlijk budget kunnen worden ingezet. Transformatie jeugdzorg FoodValley 5

6 Hoe waarborgen we de keuzevrijheid bij zorg, rekening houden met gezindheid van de cliënt? In de Jeugdwet is uitdrukkelijk vastgelegd dat het college bij de bepaling van de aangewezen vorm van jeugdhulp en de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en van de jeugdreclassering redelijkerwijs rekening houdt met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders. In de praktijk betekent dit dat dit een goede invulling zal moeten krijgen bij het normale aanbod van jeugdhulp van een gemeente. Indien nodig kan hiervoor in overleg met betrokkenen een oplossing worden gezocht door middel van een persoonlijk budget (PB). Daar waar dit gezien de schaal in relatie tot de behoefte niet realiseerbaar is in het normale aanbod, kan in overleg met betrokkene een oplossing gezocht worden door middel van een persoonlijk budget (PB). Hoe de toepassing hiervan zal worden opgezet Over de precieze uitvoering hiervan hebben wij vragen gesteld is over de uitvoering hiervan Daar waar dit gezien de schaal in relatie tot de behoefte niet realiseerbaar is in het normale aanbod, kan in overleg met betrokkenen een oplossing gezocht worden door middel van een persoonlijk budget (PB). Over hoe de gemeente hier in de praktijk invulling aan geeft komt dit voorjaar nog een nadere handleiding van het transitiebureau. Bij het afstemmen van de jeugdhulp op de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders kunnen landelijk werkende instellingen uiteraard een rol spelen. Wat zijn de kaders voor een afbakening tussen het regionale beleid en het lokale beleid? In het regionale beleidsplan staat dat de samenwerking van de zeven gemeenten vertrekt vanuit de gedachte: de toekomstige zorg voor jeugd is een lokale verantwoordelijkheid met een regionale component. In de Jeugdwet staat dat wanneer dat nodig is voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de Jeugdwet regionaal moet worden samengewerkt. Samenwerking is in ieder geval verplicht voor het nieuw in te richten AMHK, de jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de gesloten jeugdhulp (jeugdzorg-plus) en bepaalde vormen van gespecialiseerde jeugdhulp. Hoe wordt de bescherming van persoonsgegevens geregeld? De bescherming van persoonsgegevens is geborgd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de Jeugdwet. Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen zullen in het kader van de hulpverlening dagelijks diverse gegevens van jeugdigen en ouders vastleggen. Dit vastleggen van gegevens houdt niet in dat alle medewerkers van een gemeente of derden zomaar inzage in deze gegevens mogen hebben. Gemeenteambtenaren, jeugdhulpverleners en gecertificeerde instellingen hebben allen een (zij het op verschillende wetgeving gebaseerde) eigen geheimhoudingsplicht en mogen daarom in principe alleen met toestemming van de jeugdige en zijn ouders gegevens aan anderen dan de betrokkene verstrekken (derdenverstrekking). Aan de andere kant heeft de gemeente de taak om voor iedere jeugdige en ouder die dat nodig heeft in verband met opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen een voorziening op het gebied van jeugdhulp te treffen. Daarbij moet een laagdrempelige en herkenbare toegang hiertoe worden verzorgd en dient deze hulp zo integraal mogelijk te worden verleend. De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling hebben de taak om verantwoorde hulp te bieden. Dit betekent dat soms, bijvoorbeeld bij gedwongen hulp, ook zonder toestemming van de jeugdige of de ouders informatie moet kunnen worden verstrekt. Bij een vrijwillige hulpvraag is wel toestemming van betrokkene nodig. Naar aanleiding van een pilot over privacy in de gemeenten Nijkerk en Veenendaal is voor Foodvalley een folder gemaakt: Samen naar een andere werkwijze rond privacy en samenwerking (zie Transformatie jeugdzorg FoodValley 6

7 Hoe verzorgen we de communicatie zodat alle betrokkenen weten wat er gaat veranderen? Vanaf de start van het project Transitie jeugdzorg FoodValley is er aandacht geweest voor regionale communicatie. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, er is een website gelanceerd ( elk kwartaal wordt een nieuwsbrief uitgegeven, er zijn flyers over deelprojecten verschenen en er is een regionale communicatieadviseur aangesteld. Deze communicatie richt zich op raden, college en ambtenaren van de gemeenten, op jeugdzorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en op advies- en cliëntenraden/vertegenwoordigers. De communicatie had tot nu toe vooral betrekking op het proces van de verandering. Daarnaast wordt de communicatie met de bestaande en nieuwe cliënten steeds belangijker én urgenter en dat geldt ook voor de communicatie met de inwoners in FoodValley. Ter voorbereiding op 2015 zal de communicatie zich richten op de volgende doelgroepen: 1. Communicatie met de partners over het transitieproces 2. Communicatie met de cliënt over de veranderingen 3. Communicatie met de inwoners over de participerende samenleving Voordeel van deze regionale aanpak is dat de communicatieboodschap in de hele regio FoodValley richting de doelgroepen voor een groot deel hetzelfde is en dat gemeenten de ontwikkelde producten kunnen gebruiken in hun lokale communicatie (al of niet met een lokale aanpassing). Hierdoor is er lokaal veel minder tijd en geld voor de productie van communicatiemiddelen nodig. Transformatie jeugdzorg FoodValley 7

8 Deel 2: rapport Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg (TSJ) Op 4 maart 2014 heeft de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg (TSJ) onder leiding van Leonard Geluk haar derde rapportage opgeleverd. Het betreft een uiterst kritische rapportage over de mate waarin de Nederlandse gemeenten klaar zijn voor het uitvoeren van de Jeugdwet, die is aangenomen op 18 februari jl.. Hierbij wordt u geïnformeerd over de wijze waarop in regionaal verband invulling gegeven wordt aan de vijf kernpunten (minimale variant) die door de TSJ als minimaal noodzakelijk geacht worden. Ook wordt ingegaan op de aansturing van de jeugdzorg in regio Foodvalley, de zogenaamde governance aspecten en de Transitieautoriteit Jeugd. Het rapport gaat in op de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders in deze transitie. Wij gaan in deze memo alleen in op de conclusies die getrokken worden voor de gemeenten. De TSJ concludeert voor de gemeenten het volgende: Voor gemeenten geldt dat zij zich in ieder geval moeten richten op de meest basale maatregelen: het minimale kader. Dit zou, naar de mening van de TSJ en zonder specifieke uitwerking te geven, op vijf punten betrekking moeten hebben: - Garanderen van een adequaat functionerend toegangssysteem - Garanderen van zorgcontinuïteit en een passend en dekkend aanbod - Garanderen van aansluiting bij het beschermingskader - Garanderen van de AMHK-functie - Interne organisatie en gemeentelijke besluitvorming op orde Daarnaast gaat de TSJ in op de regionale besluitvorming: Er is in regio s nauwelijks voortgang geboekt bij het nemen van besluiten over de wijze waarop zij aan hun samenwerking invulling geven. Besluitvorming ontbreekt vooral op governance aspecten, zoals juridische grondslag en financiële risicoverevening. Dat betekent ook dat gemeenteraden zich nog niet hierover hebben kunnen uitspreken zodat een politiek draagvlak voor de invulling van de regionale samenwerking ontbreekt In dit memo wordt puntsgewijs ingegaan op het minimale kader dat de TSJ voorstelt en hoe dit door de gemeenten in Foodvalley wordt voorbereid: Het minimale kader 1. Garanderen van een adequaat functionerend toegangssysteem Alle gemeenten zijn op dit moment hun lokale teams aan het ontwikkelen. Om met elkaar uit te kunnen wisselen hoe ver men is met de opzet van deze toegang en toeleidingsfunctie wordt momenteel een SWOT-analyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse kan worden bepaald of de lokale teams inderdaad voldoen aan de wettelijke eisen en of de kosten voor inrichting passen binnen het geraamde budget. 2. Garanderen van zorgcontinuïteit en een passend en dekkend aanbod Zoals vastgelegd in het regionaal beleidsplan en het regionaal transitiearrangement en om zorgcontinuïteit te kunnen bieden aan bestaande cliënten bij hun huidige zorgaanbieder (verplichting vastgelegd in de jeugdwet) wordt bij de contractering van jeugdhulp uitgegaan van het huidige zorgaanbod. Voor de omvang van het te contracteren aanbod wordt uitgegaan van historisch volume (basis 2012 en trends ). Binnen gemeenten wordt het gesprek gevoerd of het totale te verwachten zorgvolume wordt gedekt door de huidige zorgaanbieders. Er zullen wenslijsten worden opgesteld t.a.v. gewenste nieuwe zorgaanbieders om op die manier een passend én dekkend aanbod van jeugdhulp te ontwikkelen. Transformatie jeugdzorg FoodValley 8

9 3. Garanderen van aansluiting bij het beschermingskader In februari hebben de zeven gemeenten met de Bureaus Jeugdzorg een intentieovereenkomst ondertekend. In de intentieovereenkomst met BJz Utrecht en BJz Gelderland is overeengekomen dat zij Jeugdbescherming en Jeugdreclassering blijven uitvoeren in 2015 voor huidige, wachtlijst en nieuwe cliënten. Daarmee is de uitvoering van bescherming gegarandeerd. In de komende periode wordt met de beide Bureaus een transformatieplan opgesteld dat nadere invulling geeft aan de ondertekende intentieovereenkomst. Hierin zal ook uitgewerkt worden hoe het beschermingskader verbonden wordt aan de werkzaamheden van de lokale teams. 4. Garanderen van de AMHK-functie De gemeenten in regio Foodvalley hebben te maken met twee AMHK-regio s. De besluitvorming over de inrichting en organisatie hiervan vindt plaats in de maanden maart en april. Daarna volgt de implementatiefase. Vanuit de bestuurders jeugdzorg wordt samen met de bestuurders voor het dossier huiselijk geweld besproken hoe deze beide onderwerpen goed geïntegreerd kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt ook het aspect van het oprichten van SAVE-teams meegenomen. 5. Interne organisatie en gemeentelijke besluitvorming De TSJ voorziet dat de gemeentelijke organisaties zich ten aanzien van onder andere beleidsvorming, budgettering, verantwoording en samenwerking moeten aanpassen. Vanuit de voorbereiding van de decentralisatie jeugdzorg wordt bezien welke processen nodig zijn en hoe de regionale samenwerking kan worden vormgegeven in aanvulling op de lokale werkzaamheden. 6. Governance: aansturing jeugdzorg in regio Foodvalley Met het vaststellen van het regionale beleidsplan jeugdzorg hebben de colleges en gemeenteraden zich uitgesproken: over de bekostigingssystematiek (behoud van de huidige bekostigingssystematieken voor 2015, daarna doorontwikkelen) dat er jeugdhulp in regionaal verband ingekocht wordt ( wat en hoe wordt nu uitgewerkt) dat er t.a.v. regionaal ingekochte jeugdhulp in gezamenlijkheid een toegangsprotocol wordt ontwikkeld. In maart hebben de colleges een lichte privaat-rechterlijke vorm van samenwerking vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraden. Daarbij is aan de projectleiding de opdracht gegeven om te komen tot een definitief voorstel voor juridische samenwerking als de financiële en inhoudelijke kaders verder zijn uitgewerkt. Ten aanzien van risicoverevening (een vlaktax-model ), de programma s van eisen voor jeugdhulp (een inkoopplan), invulling van de toegang en toeleiding, kwaliteit en het maken van (financiële) afspraken met zorgaanbieders geldt dat al deze werkzaamheden onder handen zijn, danwel gepland. Positie gemeenteraden De TSJ gaat ook in op de positie van de gemeenteraden en ziet voor hen twee rollen weggelegd: de kaderstellende en de controlerende rol. Een aantal van bovengenoemde punten valt onder de kaderstellende rol en een aantal onder de controlerende rol. Met de portefeuillehouders en gemeentesecretarissen is en wordt steeds bepaald op welke wijze de gemeenteraden in staat gesteld worden om deze twee rollen te vervullen. Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) Op 1 april 2014 is de Transitieautoriteit jeugd gestart met haar werkzaamheden. De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is een onafhankelijk instituut met als taak ervoor te zorgen dat organisaties en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot inkoopafspraken te komen. Inkoopafspraken die de continuïteit van hulp verzekeren en voorkomen dat functies van hulp die niet gemist kunnen worden, bij de overdracht naar het gemeentelijk niveau verdwijnen. Gemeenten dienen deze afspraken zodanig in te vullen dat de wettelijke garantie op continuïteit van hulp is verzekerd en de daarvoor benodigde infrastructuur behouden blijft. Transformatie jeugdzorg FoodValley 9

10 De TAJ zal naar aanleiding van verzoeken van organisaties in de eerste plaats vaststellen of, en zo ja welke ondersteuning noodzakelijk is. Vervolgens kan de TAJ: bemiddelen tussen organisaties en gemeenten; gemeenten adviseren bij de inkoop van die functies van hulp waarvan de continuïteit mogelijk onder druk komt te staan; organisaties adviseren bij het doorvoeren van een noodzakelijke sanering; bewindslieden adviseren over het nemen van bestuurlijke maatregelen jegens gemeenten; bewindslieden adviseren over het bieden van ondersteuning in bijzondere gevallen bij frictiekosten van instellingen en de daaraan te verbinden voorwaarden. De TAJ heeft geen bestuursrechtelijke bevoegdheden. Zij neemt geen besluiten met rechtsgevolg en geeft geen beschikkingen af. Een eventueel besluit of al dan niet wordt overgegaan tot ondersteuning in verband met frictiekosten wordt genomen door de staatssecretarissen van de ministeries van VWS en VenJ. Voor meer informatie: Transformatie jeugdzorg FoodValley 10

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd Voorbereidende raadsvergadering: 26 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 17 december 2013 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Transitie Autoriteit Jeugd. Eerste rapportage

Transitie Autoriteit Jeugd. Eerste rapportage Transitie Autoriteit Jeugd Eerste rapportage 13 Juni 2014 De Transitie Autoriteit is een onafhankelijke Commissie ingesteld door de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de staatssecretaris

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten.

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten. Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Fryslân Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 261 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr:

Raadsvoorstel Zaaknr: Raadsvoorstel Zaaknr: 43.979 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg regio Noordoost-Brabant Samenvatting: Door de decentralisatie van de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Vaststelling Transitiearrangement (RTA) Jeugdzorg regio Noordoost Brabant

Vaststelling Transitiearrangement (RTA) Jeugdzorg regio Noordoost Brabant Datum: 14-10-13 Onderwerp Vaststelling Transitiearrangement (RTA) Jeugdzorg regio Noordoost Brabant Status Besluitvormend Voorstel 1. Het regionaal transitiearrangement Jeugdzorg, een gezamenlijk voorstel

Nadere informatie

L. van de Ven raad00716

L. van de Ven raad00716 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van de Ven 3570 lve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00716 Kaderstellende notitie voor de transformatie van

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Registratienummer Raad-14-01755 Z-13-12095 Datum raadsvergadering 5 juni 2014 Advies aan raad Agendapunt 6.5 Opgesteld door Trees Warmerdam Bijlagenummer 36/08 Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Advies

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013

Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013 Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013 Programma 19.00-19.30 Inloop 19.30-19.35 Opening Regionaal transitiearrangement jeugd

Nadere informatie

bijeenkomst Transitiemanagers jeugd

bijeenkomst Transitiemanagers jeugd bijeenkomst Transitiemanagers jeugd 20 juni 2014 De Observant in Amersfoort Voortgang transitie Marion Smit & Astrid Jansen Juni 2014 Inhoud Wettelijk kader Financieel kader Stand van zaken implementatie

Nadere informatie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie Concernzaken Cluster Directie ondersteuning (071)54 54 848 ppols@leiderdorp.nl mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Gemeente Leiderdorp V7 Aan de leden van de Raad Ingekomen Afdeling Kopie 0 3

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân Riedsútstel Ried : 12 december 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling Informerend d.d. 28 november 2013 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : K. H. Antuma Amtner : mw. A.R. Voolstra Taheakke

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5 Raadsvergadering 13 maart 2014 Voorstel B 5 Heinkenszand, 25 februari 2014 Onderwerp: voorstel tot het kennisnemen van de toekomstige taken van Bureau Jeugdzorg en het vaststellen van de Zeeuwse kaders

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Met dit memo wordt u op geadviseerd over juridische samenwerking tussen de gemeenten op de korte termijn.

Met dit memo wordt u op geadviseerd over juridische samenwerking tussen de gemeenten op de korte termijn. Memo Aan : Portefeuillehouders Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley Van : Johanneke Smeding, Gerrit Visser (projectleiding) en Freerk Zandberg (trekker juridische zaken) Datum : 6 februari 2014 In afschrift

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?!

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! mr. Renske de Boer programmaleider Masteropleiding Jeugdzorg & docent Jeugdrecht Hogeschool Leiden Pleegzorgsymposium juni 2014 Stelling Door de nieuwe

Nadere informatie

Transitiearrangement Jeugdzorg Regio FoodValley

Transitiearrangement Jeugdzorg Regio FoodValley Transitiearrangement Jeugdzorg Regio FoodValley Overwegingen... 2 1. Algemene gegevens... 2 1.1. Basisgegevens regio... 2 1.2. Partners... 2 1.3. Reikwijdte... 3 1.4. Voorbehouden... 3 2. Beschikbaar budget...

Nadere informatie

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.13.03143 G.13.03143 Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: BP 272 Datum collegebehandeling: 12 november 2013 Steller: Ineke van der Laan Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

: 11 februari 2014 : 24 februari : dhr. J.L.M. Vlaar : Mevr. M.P.C. Gadella - van Gils

: 11 februari 2014 : 24 februari : dhr. J.L.M. Vlaar : Mevr. M.P.C. Gadella - van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 11 februari 2014 : 24 februari 2014 : dhr. J.L.M. Vlaar : Mevr. M.P.C.

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

STAF/ALG/U Lbr. 13/068

STAF/ALG/U Lbr. 13/068 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ondersteuning beschikbaar voor opstellen transitiearrangementen jeugd uw kenmerk ons kenmerk STAF/ALG/U201301115

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 11 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/401 afdeiing: Welzijn Onderwerp: Regionaal Transitiearrangement

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per 1-1-2015 Informatie voor cliënten van Bureau Jeugdzorg Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze wijziging

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE97BEC7220* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-25430/DV.13-288, afdeling Samenleving. Sellingen, 5 december 2013 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

FAMILIEGROEPSPLAN. Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen. stavaza februari 2016

FAMILIEGROEPSPLAN. Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen. stavaza februari 2016 Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen stavaza februari 2016 www.familiegroepsplan.nl FAMILIEGROEPSPLAN Basis van het Familiegroepsplan in wet -en

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Besluiten functioneel ontwerp. Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk

Transitie jeugdzorg. Besluiten functioneel ontwerp. Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk Transitie jeugdzorg Besluiten functioneel ontwerp Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk Proces transitie jeugdzorg 1 januari 2013 start de versnelling Transitie jeugdzorg. Voor de zomer

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Achtergrond: De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt gemeenten per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Documentnummer: 1894/2016/771825 Besluitnummer: 26 9.1 Onderwerp: Aangepaste samenwerkingsafspraken pleegzorg

Nadere informatie

DECENTRALISATIE JEUGDZORG TRANSITIE, BESPARING EN TRANSFORMATIE

DECENTRALISATIE JEUGDZORG TRANSITIE, BESPARING EN TRANSFORMATIE DECENTRALISATIE JEUGDZORG TRANSITIE, BESPARING EN TRANSFORMATIE DvM2 DE NIEUWE GEMEENTELIJKE PROVINCIALE JEUGDZORG GESLOTEN JEUGDZORG JEUGDZORGTAKEN JEUGDBESCHERMING(VOOGDIJ EN GEZINSVOOGDIJ) JEUGDRECLASSERING

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Contractering jeugdhulp 2016 in Holland Rijnland. Terugblikken en vooruitzien!

Contractering jeugdhulp 2016 in Holland Rijnland. Terugblikken en vooruitzien! Contractering jeugdhulp 2016 in Holland Rijnland Terugblikken en vooruitzien! 1 Welke hulp wordt gecontracteerd? Vrijwillig kader Jeugd en opvoedhulp: bv pleegzorg, ambulante/residentiele hulp, crisishulp

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Beleidsplan jeugd en Verordening jeugdhulp. Voorstel 1. Het beleidsplan jeugd gemeente Oss vast te stellen. 2. De Verordening jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012 Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers 14 december 2012 Inhoud A. Gevolgen Regeerakkoord B.Waar staan we nu en hoe verder? C. Stand van zaken inhoud Wetgeving 2 A Regeerakkoord Rutte 2 Gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Verordening. Jeugdhulp

Verordening. Jeugdhulp Verordening Jeugdhulp Gemeente Tiel 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Vormen van jeugdhulp... 3 Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts...

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

De gemeenteraad stelt een plan vast voor preventie en jeugdhulp (art. 2.2 Voorstel Jeugdwet (hierna: Jw)).

De gemeenteraad stelt een plan vast voor preventie en jeugdhulp (art. 2.2 Voorstel Jeugdwet (hierna: Jw)). De Jeugdwet Hoe kan de gemeente de uit de Jeugdwet voortvloeiende decentralisatie van de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning organiseren en wat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties? 18/3/14

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

06-35113534 NEE. Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Nummer: 14A.00573

06-35113534 NEE. Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Nummer: 14A.00573 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: 06-35113534 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg K. van den Heuvel, R. de

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Begrippen Gastgemeente: de gemeente Houten zoals bedoeld in de dienstverleningsovereenkomst;

Begrippen Gastgemeente: de gemeente Houten zoals bedoeld in de dienstverleningsovereenkomst; Beleidsregels subsidieproces ten aanzien van de aanvragen van zorgaanbieders jeugdhulp aan de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen subsidiejaar 2015 (Beleidsregels subsidieproces

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie