Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag

2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije. De meest ingrijpende hervorming betreft de wijziging van de leeftijds- en loopbaanduurvoorwaarden vanaf 1 januari De eerste fundamentele stappen van deze hervorming waren wel al genomen in de wet van 28 december 2011 maar vroegen om verdere verduidelijking en verfijning. Aangezien een pensioenadministratie werkt op het ritme van pensioenaanvragen die vanaf één jaar vóór de ingangsdatum mogen aangevraagd worden, is door het gebrek aan een afgewerkte pensioenreglementering een merkwaardige toestand ontstaan. Nagenoeg het volledige jaar 2012 heeft de PDOS pensioeninformatie verstrekt en met een ingangsdatum vanaf 2013 toegekend op basis van voorontwerpen van pensioenwet die door de ministerraad waren goedgekeurd. In zijn 169e boek zegt het Rekenhof hierover dat het Hof beseft dat de pensioenadministratie de berekening van de rust volgens de nieuwe regelgeving bezwaarlijk nog langer kon uitstellen. Daarnaast erkent het Hof de dringende nood aan concrete en precieze informatie voor de klanten. Nochtans waren aan deze twee beslissingen een risico verbonden. Ieder amendement, zelfs het geringste, eventueel op basis van het advies van de Raad van State, had belangrijke gevolgen kunnen hebben. Gelukkig heeft net op de valreep de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de van de overheidssector deze risico s weggenomen en kan de PDOS fier terugkijken op een juiste beslissing. 2

3 Overzicht van de 3

4 overzicht van de de De grootste uitdaging voor de PDOS in 2012 was het in goede banen leiden van één van de grootste en sinds lange tijd. Begin 2012 bleek al vlug dat de in een snel tempo tot stand gekomen wet van 28 december 2011, waarmee de hervorming van de van de overheidssector werd aangevat, zou moeten worden bijgestuurd met overgangsmaatregelen en bijzondere regels. Hieronder volgt een kort overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector en de belangrijkste overgangsmaatregelen en bijzondere regels. 1. De minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten wordt verhoogd De pensioenleeftijd van 60 jaar waarop een ambtenaar op vervroegd pensioen kan vertrekken, wordt vanaf 2013 jaarlijks met 6 maanden verhoogd om in 2016 op 62 jaar te komen. De minimale loopbaanvoorwaarde die in 2012 nog 5 aanneembare dienstjaren bedraagt wordt vanaf 2013 verhoogd tot 38 jaar, vanaf 2014 tot 39 jaar en vanaf 2015 tot 40 jaar. Om vast te stellen of aan deze minimale loopbaanvoorwaarde van 38, 39 of 40 jaar is voldaan, wordt eveneens rekening gehouden met kalenderjaren die aanneembaar zijn in het pensioenstelsel van de werknemers of dat van de zelfstandigen. Gezien de bestaande regel dat men 5 aanneembare dienstjaren binnen de overheidssector moet hebben om recht te hebben op een pensioen van de overheidssector behouden blijft, moeten er van de voormelde 38, 39 of 40 jaar minimum 5 binnen de overheidssector gepresteerd zijn. In afwijking van voormelde algemene regel die de vervroegde pensioenleeftijd verhoogt tot 62 jaar, zullen personen die op hun 60ste al een lange loopbaan hebben opgebouwd nog steeds op hun 60ste op vervroegd pensioen kunnen vertrekken: in 2013 en 2014 bij een loopbaan van 40 jaar, in 2015 bij een loopbaan van 41 jaar en vanaf 2016 bij een loopbaan van 42 jaar. Vanaf 2016 is het eveneens mogelijk om op 61 jaar op vervroegd pensioen te vertrekken bij een loopbaan van 41 jaar. Een andere afwijking op de algemene regel, namelijk het behoud van de vóór de bestaande voorwaarden tot het bekomen van een vervroegd pensioen, werd voorzien voor een aantal specifieke beroepscategorieën: het rijdend personeel van de NMBS-Holding, bepaalde personeelsleden binnen de geïntegreerde politie en de militairen. Als overgangsmaatregel zijn valideerbare, doch niet-gevalideerde perioden van volledige loopbaanonderbreking van vóór 1 januari 2011 aanneembaar voor het bepalen van het aantal loopbaanjaren, voor zover de maximumgrens van 60 maanden aanneembare loopbaanonderbreking voor de gehele loopbaan niet wordt overschreden. Bijzondere regels werden voorzien voor ambtenaren voor wie de pensioenreglementering in een voordeliger loopbaanbreuk (of tantième) dan 1/60ste voorziet. Door de dienstjaren doorgebracht in een functie met een voordeliger loopbaanbreuk te vermenigvuldigen met een verhogingscoëfficiënt, kan men de loopbaanduurvoorwaarde sneller bereiken. Er moet opgemerkt worden dat deze coëfficiënten niet gebruikt worden bij de pensioenberekening. 4

5 overzicht van de de 2. In de pensioenberekening ng kan geen voordeliger loopbaanbreuk meer worden toegekend dan 1/48 voor diensten vanaf 1 januari 2012 In de overheidssector bestaan een aanzienlijk aantal voordelige loopbaanbreuken waardoor sneller een maximumpensioen kan worden bereikt. De voornaamste zijn: 1/20ste bij de katholieke erediensten en de leden van de Vaste Comités P en I, 1/30ste bij de magistratuur, de universiteitsprofessoren, de katholieke erediensten, de ombudsmannen en het Rekenhof, 1/35ste bij de magistratuur, 1/25ste voor de eerste 15 jaar bij de (adjunct-)arrondissementscommissarissen en 1/12de voor de eerste 7 jaar bij de (vice-)provinciegouverneurs. Deze voordelige loopbaanbreuken worden voor de dienstjaren vanaf 1 januari 2012 opgetrokken naar 1/48ste. Dit heeft voor gevolg dat bij een volledige loopbaan in 1/48sten het maximaal pensioen pas bereikt wordt na 36 jaar. Ter vergelijking: vóór de werd het maximaal pensioen bij een loopbaanbreuk van 1/30ste al bereikt na 22 jaar en 6 maanden. Volledigheidshalve moet worden vermeld dat er een overgangsmaatregel is voorzien voor personen die op 1 januari 2012 al de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. Zij behouden voor hun diensten na 1 januari 2012 het genot van de voordelige loopbaanbreuk zoals zij deze genoten vóór de. 3. Gewijzigde regels inzake de aanneembaarheid van perioden van loopbaanonderbreking, vierdagenweek en halftijds werken opgenomen vanaf 1 januari 2012 Vanaf 1 januari 2012 zijn nog aanneembaar in het pensioen: Hetzij maximum 12 maanden voltijdse en/of deeltijdse (1/2, 1/3, 1/4, 1/5) loopbaanonderbreking samen. Er zijn 24 bijkomende maanden aanneembaar indien het personeelslid of zijn echtgenoot die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar. Hetzij maximum 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking aan 1/5 en perioden van vierdagenweek 1 samen. Beide voordelen zijn niet cumuleerbaar. Enkel de voordeligste situatie kan worden toegekend. De aanneembaarheid is gratis. Perioden van loopbaanonderbreking die zich situeren vóór 1 januari 2012 blijven aanneembaar overeenkomstig de regels die van toepassing waren op 31 december 2011: eerste 12 maanden gratis; volgende 48 maanden mits validering, met uitzondering van 24 maanden gratis indien betrokkene of echtgenoot die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar. Er zijn specifieke regels voorzien voor de deeltijdse loopbaanonderbrekingen die vanaf 50 jaar genomen worden. 5 1 Enkel perioden van vierdagenweek zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector.

6 overzicht van de de 4. De gemiddelde wedde van de laatste vijf dienstjaren in de pensioenberekening wordt vervangen door de gemiddelde wedde van de laatste tien dienstjaren In alle pensioenregelingen van de overheidssector wordt vanaf 1 januari 2012 de pensioenberekening ingevoerd op basis van de laatste tien dienstjaren. Ook de overlevings zullen berekend worden op basis van de wedde van de laatste tien jaar voor zover geen enkele rechthebbende de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt op 1 januari In het geval het overlevingspensioen moet worden verdeeld, bijvoorbeeld tussen een langstlevende en een uit de echt gescheiden echtgenoot, volstaat dat één van de rechthebbenden de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt om de berekening op basis van de gemiddelde wedde van de laatste 5 dienstjaren te behouden. De brochure Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector vat de belangrijkste veranderingen samen. 6

7 7

8 opdrachten opdrachten 8 1. inzake de van de overheidssector Wet van 12 januari 2006 tot oprichting Conceptie- en studieopdrachten van de Pensioendienst voor de overheidssector De PDOS heeft tot opdracht: 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering met inbegrip van de omzetting van de internationale reglementering in het Belgisch recht; 3. elke taak uit te voeren die hem wordt toevertrouwd door de minister, meer bepaald om de naleving en de uniforme toepassing van de wetgeving en de reglementering inzake de van de overheidssector te verzekeren; 4. adviezen uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de van de overheidssector of een categorie ervan. Financiële opdrachten De PDOS heeft tot opdracht: 1. de ontvangsten verbonden aan zijn opdrachten te innen; 2. voor elke sociaal verzekerde de in zijn naam gestorte bijdragen individueel te controleren. Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht: 1. het recht vast te stellen op de rust- en overlevings, de renten en de vergoedingen ten laste van de Staatskas; de rust- en overlevings: a) ten laste van het pensioenstelsel, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden; b) ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO opgericht door art. 4 van de wet van 24 oktober 2011* tot vrijwaring van een duurzame financiering van de van de lokale besturen; c) ten laste van het Fonds voor de van de federale politie zoals opgericht door art. 35 van dezelfde wet van 24 oktober 2011; d) ten laste van de machten of openbare instellingen die, bij overeenkomst, het beheer van hun aan de PDOS toevertrouwd hebben en ten laste van de machten of openbare instellingen die een overeenkomst inzake hun pensioenplan afgesloten hebben met een voorzorgsinstelling die het beheer van deze in onderaanneming toevertrouwd heeft aan de PDOS. 2. het bedrag te bepalen van de in punt 1 bedoelde, renten en vergoedingen; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in punt 1 bedoelde, renten en vergoedingen; 4. de betalingsinstructies voor de in punt 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is; 5. de betalingsinstructies te geven voor de renten toegekend tot vergoeding van de schade voortvloeiend uit arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten, ten laste van de Staatskas of waarvan de Staat de betaling verzekert; * Wet tot vrijwaring van een duurzame fi nanciering van de van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen.

9 opdrachten opdrachten 6. voor rekening van de federale overheid de vorderingen tot indeplaatsstelling of inzake burgerlijke aansprakelijkheid te voeren tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor het ongeval of de beroepsziekte, indien het renten ten laste van de Staatskas betreft, toegekend aan personeelsleden waarvan de bezoldiging niet ten laste is van de Staatskas, of aan hun rechthebbenden. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de van de overheidssector aan de PDOS toevertrouwen. 2. inzake de vergoedings en de oorlogsrenten Conceptie- en studieopdrachten De PDOS heeft tot opdracht: 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering; 3. advies uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de vergoedings en de oorlogsrenten. Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. het recht vast te stellen op de vergoedings en de oorlogsrenten; 2. het bedrag te bepalen van de in punt 1 bedoelde en renten; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in punt 1 bedoelde en renten; 4. de betalingsinstructies voor de in punt 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is. De Koning kan, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de vergoedings en de oorlogsrenten aan de PDOS toevertrouwen. 3. Informatieopdrachten De PDOS informeert het publiek evenals de geïnteresseerde socio-economische en professionele middens over: 1. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de van de overheidssector; 2. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de vergoedings en de oorlogsrenten; 3. de statistische en actuariële gegevens inzake de van de overheidssector, meer bepaald via een jaarverslag. De PDOS bezorgt iedere gepensioneerde individuele informatie over zijn pensioen, in voorkomend geval rekening houdend met andere voordelen die de gepensioneerde geniet. De PDOS biedt ieder personeelslid van de overheidssector waarvoor hij bevoegd is, in voorkomend geval in samenwerking met de andere pensioendiensten, de mogelijkheid individuele informatie over zijn toekomstig pensioen te verkrijgen. De PDOS legt elk jaar aan de minister een jaarverslag voor over zijn werkzaamheden gedurende het voorbije dienstjaar. 9

10 10

11 organisatie/organogram organogram Administrateurgeneraal Adjunctadministrateurgeneraal Secretariaat 1 Kenniscentrum Juridische studiedienst NL 2 Financiële, menselijke en materiële middelen B&B 3 Information technology IT Application Development Operationele diensten 1 Toekenning & consultancy Contact Center Operationele diensten 2 Pensioen- en loopbaangegevensbeheer Beheer elektronische loopbaangegevens PMO Juridische studiedienst FR HRM IT Infrastructure Toekenning & Pensioenpunten NL1 Informatiebeheer Interne controle Kennismanagement Facility Toekenning & Pensioenpunten NL2 Betalingen & overnames Communicatie Toekenning & Pensioenpunten FR1 Pensioenbeheer Externe controle Toekenning & Pensioenpunten FR2 Interne audit Informatieveiligheid Preventieadviseur Vertrouwenspersoon Integriteitsambtenaar Basisoverlegcomité 11

12 organisatie/organogram organogram Interne audit Informatieveiligheid Preventieadviseur Vertrouwenspersoon De Interne Audit waakt over het respect van de belangrijke projecten om zich er van te verzekeren dat de personeelsleden hun functies uitoefenen en participeren in de verwezenlijking van de missies, door het beheersen van hun activiteiten, van hun operationele taken en van de middelen die zij aanwenden (conform de richtlijnen, doeltreffend, doelmatig). De Interne Audit waakt er eveneens over dat de doeltreffendheid van het interne controlesysteem gesteund is op de zichtbaarheid van de norm en op de duidelijkheid van zijn uitvoering. Het vervult dus een functie die nauw verbonden is met het interne controlesysteem. De opdracht van de informatieveiligheidsconsulent is er één van advies, motivatie, documentatie en controle. Hij adviseert de Administrateur-generaal van de instelling, op zijn vraag of op eigen initiatief, over alle aspecten van informatieveiligheid. Hij promoot en controleert het respect voor de wettelijke regels inzake informatieveiligheid. Daarnaast waakt hij erover dat de personeelsleden gedrag stellen dat informatieveiligheid ten goede komt. Hij verzamelt nuttige documentatie over het onderwerp. De preventieadviseur geeft raad en doet aanbevelingen aan de werkgever over veiligheid en hygiëne op het werk, de gezondheid van de personeelsleden, de psychosociale belasting waaraan ze onderworpen zijn, de ergonomie en de verfraaiing van de werkomgeving. Hij doet dit volledig autonoom, in overleg met alle sociale partners bij voorkeur op een pro-actieve manier. De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Zijn aanwezigheid en informele tussenkomst in het zoeken naar een oplossing kunnen ervoor zorgen dat het aantal met redenen omklede klachten daalt. Daarnaast kan hij situaties die op zich niet onder geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag vallen maar wel psychosociale belasting bij een persoon teweegbrengen, oplossen. De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in eerstelijnshulp. Integriteitsambtenaar De integriteitsambtenaar sensibiliseert de personeelsleden voor waarden als respect, onpartijdigheid, beroepsethiek en loyauteit en eveneens voor de regels van de federale overheidsfunctie om hun professionele acties te oriënteren. Hij is contactpersoon tijdens concrete initiatieven en voor strategische voorstellen op het vlak van het preventief federaal beleid en beheer van integriteit. Basisoverlegcomité Conform het syndicaal statuut voor de personeelsleden van de overheidsdiensten is het Basisoverlegcomité (BOC) de plaats voor overleg en onderhandeling over de algemene personeelsmaatregelen die de administratie graag zou nemen. Zij brengt de vertegenwoordigers van de administratie en van de representatieve vakbondsorganisaties rond de tafel. Onderwerpen die onder andere aan bod komen: de regelgeving over het geldelijk statuut, het administratief statuut, de algemene bepalingen op het vlak van arbeidsduur, de werkorganisatie en het personeelskader. 12

13 organisatie/stafdiensten/secretariaat secretariaat Een bijzonder opvolgingsregister Het secretariaat van de Administrateur-generaal beheert een bijzonder opvolgingsregister: voor mondelinge of schriftelijke parlementaire vragen; voor niet-politieke vragen naar informatie die onder de vorm van kabinetsnota s naar de administratie worden doorgestuurd door de Beleidscel van de Minister van Pensioenen; voor brieven en s die persoonlijk gericht zijn aan de Administrateur-generaal of die enkel door hem kunnen beantwoord worden omwille van het strategisch of operationeel belang; alsook voor bijzondere vragen van de werkgevers met betrekking tot de implementatie van Capelo. Om deze te beantwoorden is een multidisciplinaire werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de juridische studiedienst, de operationele diensten, Sigedis, RSZ en RSZPPO die wekelijks vergadert en het antwoord op de vragen gezamenlijk bespreekt en beslist. De beslissingen worden gepubliceerd in een wiki. In 2012 werden het volgend aantal vragen ingeschreven: 105 parlementaire vragen: 10 mondelinge vragen (1 FR + 9 NL) 95 schriftelijke vragen (16 FR + 79 NL) 234 kabinetsnota s van de Beleidscel van de Minister van Pensioenen (64 FR NL) 133 brieven ter ondertekening van de Administrateur-generaal waarvan 37 een persoonlijk antwoord van de Administrateur-generaal vereisten. 568 vragen voor Capelo waarvan 20 nog openstaan Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle 13

14 organisatie/stafdiensten/pmo PMO De dienst Projectmanagement (PMO) draagt zorg voor het beheer van de projecten 14 Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle PMO biedt een kader waarbinnen de verschillende projecten op een gestructureerde manier kunnen verlopen Naast de identificatie en de ontwikkeling van de projectmanagementmethodologie zorgt PMO ook voor de opvolging van alle projecten. De dienst vergadert daarvoor maandelijks met de Administrateur-generaal. De dienst verleent eveneens methodologische steun aan de projectleiders en is verantwoordelijk voor de verslaggeving van de maandelijkse stuurgroepvergaderingen. Die stuurgroep stelt de financiële middelen ter beschikking van de verschillende projecten en beslist over alle aandachtspunten die buiten de bevoegdheid van de projectleider liggen. De stuurgroep oordeelt ook of de opgeleverde dienst of het opgeleverde product beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. Tijdens het jaar 2012 heeft de dienst Projectmanagement verschillende acties uitgevoerd om de kennis te verbeteren van de processen die een rol spelen bij het projectbeheer (beheer van de doelstellingen, veranderingsmanagement, wijzigingsmanagement, projectmanagement, beheer van de belanghebbenden, enzovoort), en dit zowel op het niveau van de projectleider en de andere projectmedewerkers als op het niveau van de PDOS zelf. Daarvoor werden regelmatig op het intranet bijdragen gepubliceerd over de methodologie, de tools, de beschikbare modellen en de monitoring van de projecten. De dienst publiceerde eind 2012 een syllabus onder de titel Projectmanagement bij de PDOS, die de projectaanpak in onze administratie uitvoerig beschrijft. PMO heeft in het bijzonder de projecten met betrekking tot de opgevolgd. Proactieve communicatie per doelgroep in geval van nieuwe wetgeving: ; tool voor de berekening van de aanneembare loopbaanduur. In de loop van 2012 werden de volgende projecten beëindigd: het in kaart brengen van de verwachtingen en de noden van het Middle Management inzake collectief werkoverleg; uitbreiding van de WIKI & samenwerkingsruimten; samenwerking met scholen door het aanbieden van stageplaatsen; aantrekken van een revisor; invoering van een professioneel boekhoudsysteem, balans en jaarrekening; opstart ontwikkelcirkels.

15 organisatie/stafdiensten/pmo PMO De dienst Projectmanagement is verder projectleider van het project Versterken van de informatieveiligheid en van het beheer van de continuïteit van de dienst. In 2012 werden, na goedkeuring door de stuurgroep, twee basisdocumenten opgeleverd, namelijk Beleid inzake informatieveiligheid en Crisisbeheersplan. Dit project, met een initiële looptijd van twee jaar, wordt voortgezet in Enkele vooruitzichten voor 2013 in het licht van de aan de gang zijnde Verdere uitbouw van het project «Pensioenmotor - Database pensioeninstellingen», met als doel: aan de burger een loopbaanoverzicht aanbieden dat hem toelaat in te schatten hoever hij staat met het vervullen van de loopbaanvoorwaarden en welk effect eventuele loopbaanbeslissingen zullen hebben op zijn vroegste pensioendatum en zijn pensioenberekening; aan de pensioeninstellingen de loopbaangegevens ter beschikking stellen zoals die door de andere pensioeninstellingen geïnterpreteerd worden op het vlak van. Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle 15 Cédric Dupire (links) en Marc Van De Velde (rechts): Tijdens het jaar 2012 heeft de dienst Projectmanagement verschillende acties uitgevoerd om de kennis te verbeteren van de processen die een rol spelen bij het projectbeheer.

16 organisatie/stafdiensten/interne controle interne controle Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle Risico s identificeren, analyseren en beheersen In oktober 2012 zag de dienst Interne Controle het levenslicht. Dit is geen controleorgaan zoals deze term in eerste instantie doet uitschijnen, maar wel een orgaan dat de Administrateur-generaal bijstaat om de bedrijfsprocessen te beheersen, met andere woorden onder controle te houden. Elke organisatie is immers blootgesteld aan tal van risico s die een bedreiging kunnen vormen voor de uitvoering van haar opdracht. Deze risico s identificeren, analyseren en beheersen (bijvoorbeeld controlemaatregelen) vormt de kernopdracht van interne controle. Waarom een dienst interne controle? De oprichting van een dienst interne controle betekent niet dat interne controle voordien niet bestond binnen de PDOS. Controle is van alle tijden. Risico s hebben altijd al bestaan en steeds heeft de mens geprobeerd om deze onder controle te houden door middel van beheersacties of controlemaatregelen. Met de oprichting van de dienst interne controle is het immers de ambitie om te komen tot een gestructureerd en gedocumenteerd interne controlesysteem dat opgebouwd wordt volgens internationale standaarden zoals bijvoorbeeld het COSO-model. Het koninklijk besluit van 17 augustus legt trouwens de verplichting op aan alle federale overheidsdiensten (FOD s) en federale programmatorische overheidsdiensten (POD s) en een aantal andere federale instanties, waaronder de PDOS, om een interne controlesysteem uit te bouwen Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het interne controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht. Van links naar rechts: Pierre Renard, Guy Coomans en Pieter Vanhessche : Elke organisatie is immers blootgesteld aan tal van risico s die een bedreiging kunnen vormen voor de uitvoering van haar opdracht.

17 organisatie/stafdiensten/interne controle interne controle Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle INTERNE CONTROLE Concreet zijn er twee domeinen die van essentieel belang zijn om de organisatie en haar bedrijfsprocessen te beheersen: Een eerste domein betreft de controleomgeving. Dit is de sokkel waarop het interne controlesysteem gebouwd is. De controleomgeving heeft specifiek betrekking op de werkomstandigheden waarin de personeelsleden hun activiteiten uitoefenen en waarin de interne controle kan plaatsvinden. Belangrijke componenten zijn: het naleven van de afgesproken ethische gedragscode, de opleiding van het personeel, de functiescheidingen, het vastleggen van de verantwoordelijkheden, Een tweede domein betreft het operationele luik. Hiervoor is het belangrijk dat de diverse bedrijfsprocessen geïnventariseerd worden. Vervolgens dienen deze processen beschreven te worden. Elk proces is onderhevig aan risico s. Deze moeten geïdentificeerd worden. Ze moeten geanalyseerd worden op het niveau van hun impact en waarschijnlijkheid en finaal dienen er controlemaatregelen getroffen te worden om deze risico s te beheersen. Juist na zijn oprichting is de dienst interne controle begonnen met de opmaak van een inventaris van alle processen. Parallel hebben de stagiairs niveau A, die in 2012 werden gerekruteerd, de opdracht gekregen om gedurende hun stageperiode de hoofdprocessen (rust- en overlevings) uit te schrijven zodat hierop een risicoanalyse kan toegepast worden. Specifieke aandacht zal hierbij gaan naar de P-datum (de vroegst mogelijke datum van oppensioenstelling), de loopbaanonderbreking, de cumulatie, de responsabilisering van de lokale overheden en de betalingen. 17

18 organisatie/stafdiensten/communicatie communicatie Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle Brochures Communicatie met de burger De PDOS publiceert in gewone omstandigheden 4 brochures: rust, overlevings, cumulatie en loopbaanonderbrekingen/afwezigheden. Naar aanleiding van de hervorming, ingezet door de wet van 28 december 2011 die het pensioenlandschap grondig heeft veranderd, heeft de PDOS deze 4 brochures tijdelijk verwijderd en een specifieke brochure hervorming uitgebracht. Deze wet werd in een recordtijd opgesteld en al snel bleek dat er een aantal onjuistheden inzaten die het onderwerp zouden worden van een herstelwet. In afwachting van de herstelwet gaven de toekomstig gepensioneerden meer en meer blijk van hun ongerustheid over de nieuwe maatregelen die genomen zouden worden. Het was dus cruciaal om iedereen te informeren en te sensibiliseren, om iedereen op zijn gemak te stellen en vertrouwd te maken met de hervorming. De PDOS heeft beslist om de publicatie van de wet niet af te wachten en alvast te communiceren over het voorontwerp van herstelwet. De brochure hervorming werd aangepast met het oog op de integratie van alle nieuwe maatregelen voorzien in het voorontwerp van herstelwet. Tegelijkertijd werd er ook een brochure met een overzicht van de nieuwe maatregelen voor de van de lokale mandatarissen uitgebracht. Deze brochure werd aangevuld met een lijst van antwoorden op vaak gestelde vragen (FAQ). Beurzen In 2012 heeft de PDOS deelgenomen aan vier beurzen die specifiek gericht zijn op vijftigplussers: Brussel (Zenith), Genk (Actief50), Luik (Papi On) en Couillet (Hainaut Seniors). Dankzij die rechtstreekse informele ontmoetingen hadden de PDOS-medewerkers de mogelijkheid om toekomstig gepensioneerden meer tekst en uitleg te geven bij de implicaties die de eventueel op hun pensioen zal hebben. ACTIEF50 GENK OKTOBER BEURZEN AANTAL BEZOEKERS ZENITH BRUSSEL NOVEMBER HAINAUT SENIORS COUILLET 21 SEPTEMBER PAPI'ON LUIK 25 MAART FR NL DE

19 organisatie/stafdiensten/communicatie communicatie Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle Website De website is het ideale communicatie-instrument om kort op de bal (toekomstig) gepensioneerden, administraties en werkgevers op de hoogte te houden. In tijden van voortdurende verandering kwam dit meer dan ooit van pas. Naar aanleiding van de publiceerde de PDOS heel wat nieuwe informatie op de website, waaronder een overzicht met de belangrijkste nieuwe pensioenmaatregelen. Continue actualisering zorgde ervoor dat de bezoekers van de website over de meest recente informatie konden beschikken. Ook de Pensioenlijn, het gratis 1765-nummer waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over het wettelijk pensioen, stond van dag één op de homepage. De meest voorkomende vraag in het kader van de was uiteraard: Wanneer kan ik op vervroegd pensioen? Omdat dit voor iedereen verschillend is, werd de Pensioenteller ontwikkeld, een tool om mensen te helpen de datum van hun vervroegd pensioen zelf te berekenen. Via de PDOS-website kunnen geïnteresseerden nagaan of ze het moment dat ze voor ogen hadden ook effectief op vervroegd pensioen kunnen gaan. De zorgde uiteraard ook voor ruime persaandacht. Het is voor het publiek niet altijd gemakkelijk om uit te maken of de wijziging op hen van toepassing is of wanneer een wijziging precies ingaat. Daarom heeft de PDOS een persrubriek aan de website toegevoegd. Via deze rubriek wordt aanvullende informatie bij persberichten verstrekt. Thema s die onder meer aan bod kwamen: de pensioenbonus, de hervorming van het overlevingspensioen en cumulatie van een rustpensioen in de overheidssector met andere professionele inkomsten. De nieuwe wetgeving veranderde eveneens het pensioen voor specifieke doelgroepen, zoals de mandatarissen. Ook hier speelde de PDOS kort op de bal. De flyer nieuwe pensioenmaatregelen voor de lokale mandatarissen met een bijhorende FAQ werd ter beschikking gesteld via de website. Aan het aantal unieke bezoekers was trouwens duidelijk te merken dat 2012 een speciaal jaar was. Waar de PDOS-website in unieke bezoekers registreerde, steeg dat aantal in 2012 naar maar liefst bezoekers. Media Op 12 januari besteedde het radio 1-programma Peeters & Pichal van de VRT aandacht aan de. In de studio werd toenmalig Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne geïnterviewd. Tijdens de uitzending konden luisteraars in het call center van Peeters & Pichal terecht met hun vragen. Het call center werd bemand door experts van de RVP, de RSVZ en de PDOS zelf. Vaak voorkomende vragen die in het call center werden gesteld, werden in de uitzending behandeld. Er werden in totaal een 60-tal vragen over de overheids gesteld. 1/3 daarvan ging over de ingangsdatum van het pensioen. Daarnaast stelden ook heel wat mensen uit het onderwijs zich de vraag wat er ging gebeuren met het systeem van terbeschikkingstelling (TBS). Ook de nieuwe regelgeving op het vlak van loopbaanonderbreking riep bij verschillende bellers vragen op. 19

20 organisatie/stafdiensten/communicatie communicatie Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle Infosessies bij de PDOS Pensioenhervorming Communicatie met professionelen Toen de contouren van de duidelijk zichtbaar waren, heeft de PDOS beslist om onmiddellijk infosessies over de aan te bieden. Die waren vooral bestemd voor het professioneel middenveld, meer bepaald: de personeelsdiensten van overheidsinstellingen (federaal, regionaal, provinciaal, gemeentelijk, ) waarvan het vastbenoemd personeel recht heeft op een ambtenarenpensioen; de vakverenigingen; de ziekenfondsen; de sociale secretariaten. Voor de PDOS is dit professioneel publiek een handig verlengstuk van zijn communicatie om de grootste ongerustheid over de gewijzigde pensioenvoorwaarden bij de burgers weg te nemen. Tussen september en december 2012 werden er 16 infosessies in elke landstaal georganiseerd, waarvan 2 met simultaanvertaling naar het Duits. De sessies vonden plaats in het auditorium van de RSZ. In totaal namen 2173 mensen deel aan deze infosessies. De aanwezigen hebben kennis kunnen nemen van: de nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd rustpensioen; het nieuwe stelsel van aanneembaarheid van periodes van loopbaanonderbreking, vierdagenweek en halftijds werken; de wijzigingen in verband met de referentiewedde; de overgangsmaatregelen; de uitzonderingen. De infosessies, die een succes waren, lieten vooral toe om de juiste interpretatie van de wetteksten toe te lichten en zo de nieuwe maatregelen te verduidelijken. Tijdens de infosessies kwamen ook de gratis Pensioenlijn 1765 en de Pensioenteller aan bod. De Pensioenteller is een berekeningsmodule om mensen te helpen de datum van hun vervroegd pensioen bij benadering zelf te berekenen. Via de PDOS-website kunnen geïnteresseerden nagaan of ze op het moment dat ze zelf voor ogen hadden, ook effectief op vervroegd pensioen kunnen gaan. Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de deelnemers tevreden waren over zowel de inhoud, de organisatie als het materiaal dat aangereikt wordt tijdens de infosessies. Naast tevreden waren ze vooral gerustgesteld. 20

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

A R R E S T. (versie ingevolge de beschikking tot verbetering van 30 juli 2014)

A R R E S T. (versie ingevolge de beschikking tot verbetering van 30 juli 2014) Rolnummers 5669 en 5670 Arrest nr. 103/2014 van 10 juli 2014 A R R E S T (versie ingevolge de beschikking tot verbetering van 30 juli 2014) In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie