Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag

2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije. De meest ingrijpende hervorming betreft de wijziging van de leeftijds- en loopbaanduurvoorwaarden vanaf 1 januari De eerste fundamentele stappen van deze hervorming waren wel al genomen in de wet van 28 december 2011 maar vroegen om verdere verduidelijking en verfijning. Aangezien een pensioenadministratie werkt op het ritme van pensioenaanvragen die vanaf één jaar vóór de ingangsdatum mogen aangevraagd worden, is door het gebrek aan een afgewerkte pensioenreglementering een merkwaardige toestand ontstaan. Nagenoeg het volledige jaar 2012 heeft de PDOS pensioeninformatie verstrekt en met een ingangsdatum vanaf 2013 toegekend op basis van voorontwerpen van pensioenwet die door de ministerraad waren goedgekeurd. In zijn 169e boek zegt het Rekenhof hierover dat het Hof beseft dat de pensioenadministratie de berekening van de rust volgens de nieuwe regelgeving bezwaarlijk nog langer kon uitstellen. Daarnaast erkent het Hof de dringende nood aan concrete en precieze informatie voor de klanten. Nochtans waren aan deze twee beslissingen een risico verbonden. Ieder amendement, zelfs het geringste, eventueel op basis van het advies van de Raad van State, had belangrijke gevolgen kunnen hebben. Gelukkig heeft net op de valreep de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de van de overheidssector deze risico s weggenomen en kan de PDOS fier terugkijken op een juiste beslissing. 2

3 Overzicht van de 3

4 overzicht van de de De grootste uitdaging voor de PDOS in 2012 was het in goede banen leiden van één van de grootste en sinds lange tijd. Begin 2012 bleek al vlug dat de in een snel tempo tot stand gekomen wet van 28 december 2011, waarmee de hervorming van de van de overheidssector werd aangevat, zou moeten worden bijgestuurd met overgangsmaatregelen en bijzondere regels. Hieronder volgt een kort overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector en de belangrijkste overgangsmaatregelen en bijzondere regels. 1. De minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten wordt verhoogd De pensioenleeftijd van 60 jaar waarop een ambtenaar op vervroegd pensioen kan vertrekken, wordt vanaf 2013 jaarlijks met 6 maanden verhoogd om in 2016 op 62 jaar te komen. De minimale loopbaanvoorwaarde die in 2012 nog 5 aanneembare dienstjaren bedraagt wordt vanaf 2013 verhoogd tot 38 jaar, vanaf 2014 tot 39 jaar en vanaf 2015 tot 40 jaar. Om vast te stellen of aan deze minimale loopbaanvoorwaarde van 38, 39 of 40 jaar is voldaan, wordt eveneens rekening gehouden met kalenderjaren die aanneembaar zijn in het pensioenstelsel van de werknemers of dat van de zelfstandigen. Gezien de bestaande regel dat men 5 aanneembare dienstjaren binnen de overheidssector moet hebben om recht te hebben op een pensioen van de overheidssector behouden blijft, moeten er van de voormelde 38, 39 of 40 jaar minimum 5 binnen de overheidssector gepresteerd zijn. In afwijking van voormelde algemene regel die de vervroegde pensioenleeftijd verhoogt tot 62 jaar, zullen personen die op hun 60ste al een lange loopbaan hebben opgebouwd nog steeds op hun 60ste op vervroegd pensioen kunnen vertrekken: in 2013 en 2014 bij een loopbaan van 40 jaar, in 2015 bij een loopbaan van 41 jaar en vanaf 2016 bij een loopbaan van 42 jaar. Vanaf 2016 is het eveneens mogelijk om op 61 jaar op vervroegd pensioen te vertrekken bij een loopbaan van 41 jaar. Een andere afwijking op de algemene regel, namelijk het behoud van de vóór de bestaande voorwaarden tot het bekomen van een vervroegd pensioen, werd voorzien voor een aantal specifieke beroepscategorieën: het rijdend personeel van de NMBS-Holding, bepaalde personeelsleden binnen de geïntegreerde politie en de militairen. Als overgangsmaatregel zijn valideerbare, doch niet-gevalideerde perioden van volledige loopbaanonderbreking van vóór 1 januari 2011 aanneembaar voor het bepalen van het aantal loopbaanjaren, voor zover de maximumgrens van 60 maanden aanneembare loopbaanonderbreking voor de gehele loopbaan niet wordt overschreden. Bijzondere regels werden voorzien voor ambtenaren voor wie de pensioenreglementering in een voordeliger loopbaanbreuk (of tantième) dan 1/60ste voorziet. Door de dienstjaren doorgebracht in een functie met een voordeliger loopbaanbreuk te vermenigvuldigen met een verhogingscoëfficiënt, kan men de loopbaanduurvoorwaarde sneller bereiken. Er moet opgemerkt worden dat deze coëfficiënten niet gebruikt worden bij de pensioenberekening. 4

5 overzicht van de de 2. In de pensioenberekening ng kan geen voordeliger loopbaanbreuk meer worden toegekend dan 1/48 voor diensten vanaf 1 januari 2012 In de overheidssector bestaan een aanzienlijk aantal voordelige loopbaanbreuken waardoor sneller een maximumpensioen kan worden bereikt. De voornaamste zijn: 1/20ste bij de katholieke erediensten en de leden van de Vaste Comités P en I, 1/30ste bij de magistratuur, de universiteitsprofessoren, de katholieke erediensten, de ombudsmannen en het Rekenhof, 1/35ste bij de magistratuur, 1/25ste voor de eerste 15 jaar bij de (adjunct-)arrondissementscommissarissen en 1/12de voor de eerste 7 jaar bij de (vice-)provinciegouverneurs. Deze voordelige loopbaanbreuken worden voor de dienstjaren vanaf 1 januari 2012 opgetrokken naar 1/48ste. Dit heeft voor gevolg dat bij een volledige loopbaan in 1/48sten het maximaal pensioen pas bereikt wordt na 36 jaar. Ter vergelijking: vóór de werd het maximaal pensioen bij een loopbaanbreuk van 1/30ste al bereikt na 22 jaar en 6 maanden. Volledigheidshalve moet worden vermeld dat er een overgangsmaatregel is voorzien voor personen die op 1 januari 2012 al de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. Zij behouden voor hun diensten na 1 januari 2012 het genot van de voordelige loopbaanbreuk zoals zij deze genoten vóór de. 3. Gewijzigde regels inzake de aanneembaarheid van perioden van loopbaanonderbreking, vierdagenweek en halftijds werken opgenomen vanaf 1 januari 2012 Vanaf 1 januari 2012 zijn nog aanneembaar in het pensioen: Hetzij maximum 12 maanden voltijdse en/of deeltijdse (1/2, 1/3, 1/4, 1/5) loopbaanonderbreking samen. Er zijn 24 bijkomende maanden aanneembaar indien het personeelslid of zijn echtgenoot die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar. Hetzij maximum 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking aan 1/5 en perioden van vierdagenweek 1 samen. Beide voordelen zijn niet cumuleerbaar. Enkel de voordeligste situatie kan worden toegekend. De aanneembaarheid is gratis. Perioden van loopbaanonderbreking die zich situeren vóór 1 januari 2012 blijven aanneembaar overeenkomstig de regels die van toepassing waren op 31 december 2011: eerste 12 maanden gratis; volgende 48 maanden mits validering, met uitzondering van 24 maanden gratis indien betrokkene of echtgenoot die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar. Er zijn specifieke regels voorzien voor de deeltijdse loopbaanonderbrekingen die vanaf 50 jaar genomen worden. 5 1 Enkel perioden van vierdagenweek zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector.

6 overzicht van de de 4. De gemiddelde wedde van de laatste vijf dienstjaren in de pensioenberekening wordt vervangen door de gemiddelde wedde van de laatste tien dienstjaren In alle pensioenregelingen van de overheidssector wordt vanaf 1 januari 2012 de pensioenberekening ingevoerd op basis van de laatste tien dienstjaren. Ook de overlevings zullen berekend worden op basis van de wedde van de laatste tien jaar voor zover geen enkele rechthebbende de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt op 1 januari In het geval het overlevingspensioen moet worden verdeeld, bijvoorbeeld tussen een langstlevende en een uit de echt gescheiden echtgenoot, volstaat dat één van de rechthebbenden de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt om de berekening op basis van de gemiddelde wedde van de laatste 5 dienstjaren te behouden. De brochure Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector vat de belangrijkste veranderingen samen. 6

7 7

8 opdrachten opdrachten 8 1. inzake de van de overheidssector Wet van 12 januari 2006 tot oprichting Conceptie- en studieopdrachten van de Pensioendienst voor de overheidssector De PDOS heeft tot opdracht: 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering met inbegrip van de omzetting van de internationale reglementering in het Belgisch recht; 3. elke taak uit te voeren die hem wordt toevertrouwd door de minister, meer bepaald om de naleving en de uniforme toepassing van de wetgeving en de reglementering inzake de van de overheidssector te verzekeren; 4. adviezen uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de van de overheidssector of een categorie ervan. Financiële opdrachten De PDOS heeft tot opdracht: 1. de ontvangsten verbonden aan zijn opdrachten te innen; 2. voor elke sociaal verzekerde de in zijn naam gestorte bijdragen individueel te controleren. Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht: 1. het recht vast te stellen op de rust- en overlevings, de renten en de vergoedingen ten laste van de Staatskas; de rust- en overlevings: a) ten laste van het pensioenstelsel, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden; b) ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO opgericht door art. 4 van de wet van 24 oktober 2011* tot vrijwaring van een duurzame financiering van de van de lokale besturen; c) ten laste van het Fonds voor de van de federale politie zoals opgericht door art. 35 van dezelfde wet van 24 oktober 2011; d) ten laste van de machten of openbare instellingen die, bij overeenkomst, het beheer van hun aan de PDOS toevertrouwd hebben en ten laste van de machten of openbare instellingen die een overeenkomst inzake hun pensioenplan afgesloten hebben met een voorzorgsinstelling die het beheer van deze in onderaanneming toevertrouwd heeft aan de PDOS. 2. het bedrag te bepalen van de in punt 1 bedoelde, renten en vergoedingen; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in punt 1 bedoelde, renten en vergoedingen; 4. de betalingsinstructies voor de in punt 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is; 5. de betalingsinstructies te geven voor de renten toegekend tot vergoeding van de schade voortvloeiend uit arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten, ten laste van de Staatskas of waarvan de Staat de betaling verzekert; * Wet tot vrijwaring van een duurzame fi nanciering van de van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen.

9 opdrachten opdrachten 6. voor rekening van de federale overheid de vorderingen tot indeplaatsstelling of inzake burgerlijke aansprakelijkheid te voeren tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor het ongeval of de beroepsziekte, indien het renten ten laste van de Staatskas betreft, toegekend aan personeelsleden waarvan de bezoldiging niet ten laste is van de Staatskas, of aan hun rechthebbenden. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de van de overheidssector aan de PDOS toevertrouwen. 2. inzake de vergoedings en de oorlogsrenten Conceptie- en studieopdrachten De PDOS heeft tot opdracht: 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering; 3. advies uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de vergoedings en de oorlogsrenten. Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. het recht vast te stellen op de vergoedings en de oorlogsrenten; 2. het bedrag te bepalen van de in punt 1 bedoelde en renten; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in punt 1 bedoelde en renten; 4. de betalingsinstructies voor de in punt 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is. De Koning kan, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de vergoedings en de oorlogsrenten aan de PDOS toevertrouwen. 3. Informatieopdrachten De PDOS informeert het publiek evenals de geïnteresseerde socio-economische en professionele middens over: 1. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de van de overheidssector; 2. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de vergoedings en de oorlogsrenten; 3. de statistische en actuariële gegevens inzake de van de overheidssector, meer bepaald via een jaarverslag. De PDOS bezorgt iedere gepensioneerde individuele informatie over zijn pensioen, in voorkomend geval rekening houdend met andere voordelen die de gepensioneerde geniet. De PDOS biedt ieder personeelslid van de overheidssector waarvoor hij bevoegd is, in voorkomend geval in samenwerking met de andere pensioendiensten, de mogelijkheid individuele informatie over zijn toekomstig pensioen te verkrijgen. De PDOS legt elk jaar aan de minister een jaarverslag voor over zijn werkzaamheden gedurende het voorbije dienstjaar. 9

10 10

11 organisatie/organogram organogram Administrateurgeneraal Adjunctadministrateurgeneraal Secretariaat 1 Kenniscentrum Juridische studiedienst NL 2 Financiële, menselijke en materiële middelen B&B 3 Information technology IT Application Development Operationele diensten 1 Toekenning & consultancy Contact Center Operationele diensten 2 Pensioen- en loopbaangegevensbeheer Beheer elektronische loopbaangegevens PMO Juridische studiedienst FR HRM IT Infrastructure Toekenning & Pensioenpunten NL1 Informatiebeheer Interne controle Kennismanagement Facility Toekenning & Pensioenpunten NL2 Betalingen & overnames Communicatie Toekenning & Pensioenpunten FR1 Pensioenbeheer Externe controle Toekenning & Pensioenpunten FR2 Interne audit Informatieveiligheid Preventieadviseur Vertrouwenspersoon Integriteitsambtenaar Basisoverlegcomité 11

12 organisatie/organogram organogram Interne audit Informatieveiligheid Preventieadviseur Vertrouwenspersoon De Interne Audit waakt over het respect van de belangrijke projecten om zich er van te verzekeren dat de personeelsleden hun functies uitoefenen en participeren in de verwezenlijking van de missies, door het beheersen van hun activiteiten, van hun operationele taken en van de middelen die zij aanwenden (conform de richtlijnen, doeltreffend, doelmatig). De Interne Audit waakt er eveneens over dat de doeltreffendheid van het interne controlesysteem gesteund is op de zichtbaarheid van de norm en op de duidelijkheid van zijn uitvoering. Het vervult dus een functie die nauw verbonden is met het interne controlesysteem. De opdracht van de informatieveiligheidsconsulent is er één van advies, motivatie, documentatie en controle. Hij adviseert de Administrateur-generaal van de instelling, op zijn vraag of op eigen initiatief, over alle aspecten van informatieveiligheid. Hij promoot en controleert het respect voor de wettelijke regels inzake informatieveiligheid. Daarnaast waakt hij erover dat de personeelsleden gedrag stellen dat informatieveiligheid ten goede komt. Hij verzamelt nuttige documentatie over het onderwerp. De preventieadviseur geeft raad en doet aanbevelingen aan de werkgever over veiligheid en hygiëne op het werk, de gezondheid van de personeelsleden, de psychosociale belasting waaraan ze onderworpen zijn, de ergonomie en de verfraaiing van de werkomgeving. Hij doet dit volledig autonoom, in overleg met alle sociale partners bij voorkeur op een pro-actieve manier. De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Zijn aanwezigheid en informele tussenkomst in het zoeken naar een oplossing kunnen ervoor zorgen dat het aantal met redenen omklede klachten daalt. Daarnaast kan hij situaties die op zich niet onder geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag vallen maar wel psychosociale belasting bij een persoon teweegbrengen, oplossen. De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in eerstelijnshulp. Integriteitsambtenaar De integriteitsambtenaar sensibiliseert de personeelsleden voor waarden als respect, onpartijdigheid, beroepsethiek en loyauteit en eveneens voor de regels van de federale overheidsfunctie om hun professionele acties te oriënteren. Hij is contactpersoon tijdens concrete initiatieven en voor strategische voorstellen op het vlak van het preventief federaal beleid en beheer van integriteit. Basisoverlegcomité Conform het syndicaal statuut voor de personeelsleden van de overheidsdiensten is het Basisoverlegcomité (BOC) de plaats voor overleg en onderhandeling over de algemene personeelsmaatregelen die de administratie graag zou nemen. Zij brengt de vertegenwoordigers van de administratie en van de representatieve vakbondsorganisaties rond de tafel. Onderwerpen die onder andere aan bod komen: de regelgeving over het geldelijk statuut, het administratief statuut, de algemene bepalingen op het vlak van arbeidsduur, de werkorganisatie en het personeelskader. 12

13 organisatie/stafdiensten/secretariaat secretariaat Een bijzonder opvolgingsregister Het secretariaat van de Administrateur-generaal beheert een bijzonder opvolgingsregister: voor mondelinge of schriftelijke parlementaire vragen; voor niet-politieke vragen naar informatie die onder de vorm van kabinetsnota s naar de administratie worden doorgestuurd door de Beleidscel van de Minister van Pensioenen; voor brieven en s die persoonlijk gericht zijn aan de Administrateur-generaal of die enkel door hem kunnen beantwoord worden omwille van het strategisch of operationeel belang; alsook voor bijzondere vragen van de werkgevers met betrekking tot de implementatie van Capelo. Om deze te beantwoorden is een multidisciplinaire werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de juridische studiedienst, de operationele diensten, Sigedis, RSZ en RSZPPO die wekelijks vergadert en het antwoord op de vragen gezamenlijk bespreekt en beslist. De beslissingen worden gepubliceerd in een wiki. In 2012 werden het volgend aantal vragen ingeschreven: 105 parlementaire vragen: 10 mondelinge vragen (1 FR + 9 NL) 95 schriftelijke vragen (16 FR + 79 NL) 234 kabinetsnota s van de Beleidscel van de Minister van Pensioenen (64 FR NL) 133 brieven ter ondertekening van de Administrateur-generaal waarvan 37 een persoonlijk antwoord van de Administrateur-generaal vereisten. 568 vragen voor Capelo waarvan 20 nog openstaan Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle 13

14 organisatie/stafdiensten/pmo PMO De dienst Projectmanagement (PMO) draagt zorg voor het beheer van de projecten 14 Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle PMO biedt een kader waarbinnen de verschillende projecten op een gestructureerde manier kunnen verlopen Naast de identificatie en de ontwikkeling van de projectmanagementmethodologie zorgt PMO ook voor de opvolging van alle projecten. De dienst vergadert daarvoor maandelijks met de Administrateur-generaal. De dienst verleent eveneens methodologische steun aan de projectleiders en is verantwoordelijk voor de verslaggeving van de maandelijkse stuurgroepvergaderingen. Die stuurgroep stelt de financiële middelen ter beschikking van de verschillende projecten en beslist over alle aandachtspunten die buiten de bevoegdheid van de projectleider liggen. De stuurgroep oordeelt ook of de opgeleverde dienst of het opgeleverde product beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. Tijdens het jaar 2012 heeft de dienst Projectmanagement verschillende acties uitgevoerd om de kennis te verbeteren van de processen die een rol spelen bij het projectbeheer (beheer van de doelstellingen, veranderingsmanagement, wijzigingsmanagement, projectmanagement, beheer van de belanghebbenden, enzovoort), en dit zowel op het niveau van de projectleider en de andere projectmedewerkers als op het niveau van de PDOS zelf. Daarvoor werden regelmatig op het intranet bijdragen gepubliceerd over de methodologie, de tools, de beschikbare modellen en de monitoring van de projecten. De dienst publiceerde eind 2012 een syllabus onder de titel Projectmanagement bij de PDOS, die de projectaanpak in onze administratie uitvoerig beschrijft. PMO heeft in het bijzonder de projecten met betrekking tot de opgevolgd. Proactieve communicatie per doelgroep in geval van nieuwe wetgeving: ; tool voor de berekening van de aanneembare loopbaanduur. In de loop van 2012 werden de volgende projecten beëindigd: het in kaart brengen van de verwachtingen en de noden van het Middle Management inzake collectief werkoverleg; uitbreiding van de WIKI & samenwerkingsruimten; samenwerking met scholen door het aanbieden van stageplaatsen; aantrekken van een revisor; invoering van een professioneel boekhoudsysteem, balans en jaarrekening; opstart ontwikkelcirkels.

15 organisatie/stafdiensten/pmo PMO De dienst Projectmanagement is verder projectleider van het project Versterken van de informatieveiligheid en van het beheer van de continuïteit van de dienst. In 2012 werden, na goedkeuring door de stuurgroep, twee basisdocumenten opgeleverd, namelijk Beleid inzake informatieveiligheid en Crisisbeheersplan. Dit project, met een initiële looptijd van twee jaar, wordt voortgezet in Enkele vooruitzichten voor 2013 in het licht van de aan de gang zijnde Verdere uitbouw van het project «Pensioenmotor - Database pensioeninstellingen», met als doel: aan de burger een loopbaanoverzicht aanbieden dat hem toelaat in te schatten hoever hij staat met het vervullen van de loopbaanvoorwaarden en welk effect eventuele loopbaanbeslissingen zullen hebben op zijn vroegste pensioendatum en zijn pensioenberekening; aan de pensioeninstellingen de loopbaangegevens ter beschikking stellen zoals die door de andere pensioeninstellingen geïnterpreteerd worden op het vlak van. Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle 15 Cédric Dupire (links) en Marc Van De Velde (rechts): Tijdens het jaar 2012 heeft de dienst Projectmanagement verschillende acties uitgevoerd om de kennis te verbeteren van de processen die een rol spelen bij het projectbeheer.

16 organisatie/stafdiensten/interne controle interne controle Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle Risico s identificeren, analyseren en beheersen In oktober 2012 zag de dienst Interne Controle het levenslicht. Dit is geen controleorgaan zoals deze term in eerste instantie doet uitschijnen, maar wel een orgaan dat de Administrateur-generaal bijstaat om de bedrijfsprocessen te beheersen, met andere woorden onder controle te houden. Elke organisatie is immers blootgesteld aan tal van risico s die een bedreiging kunnen vormen voor de uitvoering van haar opdracht. Deze risico s identificeren, analyseren en beheersen (bijvoorbeeld controlemaatregelen) vormt de kernopdracht van interne controle. Waarom een dienst interne controle? De oprichting van een dienst interne controle betekent niet dat interne controle voordien niet bestond binnen de PDOS. Controle is van alle tijden. Risico s hebben altijd al bestaan en steeds heeft de mens geprobeerd om deze onder controle te houden door middel van beheersacties of controlemaatregelen. Met de oprichting van de dienst interne controle is het immers de ambitie om te komen tot een gestructureerd en gedocumenteerd interne controlesysteem dat opgebouwd wordt volgens internationale standaarden zoals bijvoorbeeld het COSO-model. Het koninklijk besluit van 17 augustus legt trouwens de verplichting op aan alle federale overheidsdiensten (FOD s) en federale programmatorische overheidsdiensten (POD s) en een aantal andere federale instanties, waaronder de PDOS, om een interne controlesysteem uit te bouwen Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het interne controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht. Van links naar rechts: Pierre Renard, Guy Coomans en Pieter Vanhessche : Elke organisatie is immers blootgesteld aan tal van risico s die een bedreiging kunnen vormen voor de uitvoering van haar opdracht.

17 organisatie/stafdiensten/interne controle interne controle Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle INTERNE CONTROLE Concreet zijn er twee domeinen die van essentieel belang zijn om de organisatie en haar bedrijfsprocessen te beheersen: Een eerste domein betreft de controleomgeving. Dit is de sokkel waarop het interne controlesysteem gebouwd is. De controleomgeving heeft specifiek betrekking op de werkomstandigheden waarin de personeelsleden hun activiteiten uitoefenen en waarin de interne controle kan plaatsvinden. Belangrijke componenten zijn: het naleven van de afgesproken ethische gedragscode, de opleiding van het personeel, de functiescheidingen, het vastleggen van de verantwoordelijkheden, Een tweede domein betreft het operationele luik. Hiervoor is het belangrijk dat de diverse bedrijfsprocessen geïnventariseerd worden. Vervolgens dienen deze processen beschreven te worden. Elk proces is onderhevig aan risico s. Deze moeten geïdentificeerd worden. Ze moeten geanalyseerd worden op het niveau van hun impact en waarschijnlijkheid en finaal dienen er controlemaatregelen getroffen te worden om deze risico s te beheersen. Juist na zijn oprichting is de dienst interne controle begonnen met de opmaak van een inventaris van alle processen. Parallel hebben de stagiairs niveau A, die in 2012 werden gerekruteerd, de opdracht gekregen om gedurende hun stageperiode de hoofdprocessen (rust- en overlevings) uit te schrijven zodat hierop een risicoanalyse kan toegepast worden. Specifieke aandacht zal hierbij gaan naar de P-datum (de vroegst mogelijke datum van oppensioenstelling), de loopbaanonderbreking, de cumulatie, de responsabilisering van de lokale overheden en de betalingen. 17

18 organisatie/stafdiensten/communicatie communicatie Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle Brochures Communicatie met de burger De PDOS publiceert in gewone omstandigheden 4 brochures: rust, overlevings, cumulatie en loopbaanonderbrekingen/afwezigheden. Naar aanleiding van de hervorming, ingezet door de wet van 28 december 2011 die het pensioenlandschap grondig heeft veranderd, heeft de PDOS deze 4 brochures tijdelijk verwijderd en een specifieke brochure hervorming uitgebracht. Deze wet werd in een recordtijd opgesteld en al snel bleek dat er een aantal onjuistheden inzaten die het onderwerp zouden worden van een herstelwet. In afwachting van de herstelwet gaven de toekomstig gepensioneerden meer en meer blijk van hun ongerustheid over de nieuwe maatregelen die genomen zouden worden. Het was dus cruciaal om iedereen te informeren en te sensibiliseren, om iedereen op zijn gemak te stellen en vertrouwd te maken met de hervorming. De PDOS heeft beslist om de publicatie van de wet niet af te wachten en alvast te communiceren over het voorontwerp van herstelwet. De brochure hervorming werd aangepast met het oog op de integratie van alle nieuwe maatregelen voorzien in het voorontwerp van herstelwet. Tegelijkertijd werd er ook een brochure met een overzicht van de nieuwe maatregelen voor de van de lokale mandatarissen uitgebracht. Deze brochure werd aangevuld met een lijst van antwoorden op vaak gestelde vragen (FAQ). Beurzen In 2012 heeft de PDOS deelgenomen aan vier beurzen die specifiek gericht zijn op vijftigplussers: Brussel (Zenith), Genk (Actief50), Luik (Papi On) en Couillet (Hainaut Seniors). Dankzij die rechtstreekse informele ontmoetingen hadden de PDOS-medewerkers de mogelijkheid om toekomstig gepensioneerden meer tekst en uitleg te geven bij de implicaties die de eventueel op hun pensioen zal hebben. ACTIEF50 GENK OKTOBER BEURZEN AANTAL BEZOEKERS ZENITH BRUSSEL NOVEMBER HAINAUT SENIORS COUILLET 21 SEPTEMBER PAPI'ON LUIK 25 MAART FR NL DE

19 organisatie/stafdiensten/communicatie communicatie Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle Website De website is het ideale communicatie-instrument om kort op de bal (toekomstig) gepensioneerden, administraties en werkgevers op de hoogte te houden. In tijden van voortdurende verandering kwam dit meer dan ooit van pas. Naar aanleiding van de publiceerde de PDOS heel wat nieuwe informatie op de website, waaronder een overzicht met de belangrijkste nieuwe pensioenmaatregelen. Continue actualisering zorgde ervoor dat de bezoekers van de website over de meest recente informatie konden beschikken. Ook de Pensioenlijn, het gratis 1765-nummer waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over het wettelijk pensioen, stond van dag één op de homepage. De meest voorkomende vraag in het kader van de was uiteraard: Wanneer kan ik op vervroegd pensioen? Omdat dit voor iedereen verschillend is, werd de Pensioenteller ontwikkeld, een tool om mensen te helpen de datum van hun vervroegd pensioen zelf te berekenen. Via de PDOS-website kunnen geïnteresseerden nagaan of ze het moment dat ze voor ogen hadden ook effectief op vervroegd pensioen kunnen gaan. De zorgde uiteraard ook voor ruime persaandacht. Het is voor het publiek niet altijd gemakkelijk om uit te maken of de wijziging op hen van toepassing is of wanneer een wijziging precies ingaat. Daarom heeft de PDOS een persrubriek aan de website toegevoegd. Via deze rubriek wordt aanvullende informatie bij persberichten verstrekt. Thema s die onder meer aan bod kwamen: de pensioenbonus, de hervorming van het overlevingspensioen en cumulatie van een rustpensioen in de overheidssector met andere professionele inkomsten. De nieuwe wetgeving veranderde eveneens het pensioen voor specifieke doelgroepen, zoals de mandatarissen. Ook hier speelde de PDOS kort op de bal. De flyer nieuwe pensioenmaatregelen voor de lokale mandatarissen met een bijhorende FAQ werd ter beschikking gesteld via de website. Aan het aantal unieke bezoekers was trouwens duidelijk te merken dat 2012 een speciaal jaar was. Waar de PDOS-website in unieke bezoekers registreerde, steeg dat aantal in 2012 naar maar liefst bezoekers. Media Op 12 januari besteedde het radio 1-programma Peeters & Pichal van de VRT aandacht aan de. In de studio werd toenmalig Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne geïnterviewd. Tijdens de uitzending konden luisteraars in het call center van Peeters & Pichal terecht met hun vragen. Het call center werd bemand door experts van de RVP, de RSVZ en de PDOS zelf. Vaak voorkomende vragen die in het call center werden gesteld, werden in de uitzending behandeld. Er werden in totaal een 60-tal vragen over de overheids gesteld. 1/3 daarvan ging over de ingangsdatum van het pensioen. Daarnaast stelden ook heel wat mensen uit het onderwijs zich de vraag wat er ging gebeuren met het systeem van terbeschikkingstelling (TBS). Ook de nieuwe regelgeving op het vlak van loopbaanonderbreking riep bij verschillende bellers vragen op. 19

20 organisatie/stafdiensten/communicatie communicatie Secretariaat PMO Interne controle Communicatie Externe controle Infosessies bij de PDOS Pensioenhervorming Communicatie met professionelen Toen de contouren van de duidelijk zichtbaar waren, heeft de PDOS beslist om onmiddellijk infosessies over de aan te bieden. Die waren vooral bestemd voor het professioneel middenveld, meer bepaald: de personeelsdiensten van overheidsinstellingen (federaal, regionaal, provinciaal, gemeentelijk, ) waarvan het vastbenoemd personeel recht heeft op een ambtenarenpensioen; de vakverenigingen; de ziekenfondsen; de sociale secretariaten. Voor de PDOS is dit professioneel publiek een handig verlengstuk van zijn communicatie om de grootste ongerustheid over de gewijzigde pensioenvoorwaarden bij de burgers weg te nemen. Tussen september en december 2012 werden er 16 infosessies in elke landstaal georganiseerd, waarvan 2 met simultaanvertaling naar het Duits. De sessies vonden plaats in het auditorium van de RSZ. In totaal namen 2173 mensen deel aan deze infosessies. De aanwezigen hebben kennis kunnen nemen van: de nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd rustpensioen; het nieuwe stelsel van aanneembaarheid van periodes van loopbaanonderbreking, vierdagenweek en halftijds werken; de wijzigingen in verband met de referentiewedde; de overgangsmaatregelen; de uitzonderingen. De infosessies, die een succes waren, lieten vooral toe om de juiste interpretatie van de wetteksten toe te lichten en zo de nieuwe maatregelen te verduidelijken. Tijdens de infosessies kwamen ook de gratis Pensioenlijn 1765 en de Pensioenteller aan bod. De Pensioenteller is een berekeningsmodule om mensen te helpen de datum van hun vervroegd pensioen bij benadering zelf te berekenen. Via de PDOS-website kunnen geïnteresseerden nagaan of ze op het moment dat ze zelf voor ogen hadden, ook effectief op vervroegd pensioen kunnen gaan. Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de deelnemers tevreden waren over zowel de inhoud, de organisatie als het materiaal dat aangereikt wordt tijdens de infosessies. Naast tevreden waren ze vooral gerustgesteld. 20

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING V1-15/11/2012 Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen voor de lokale mandatarissen HERVORMING De verhoging van de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd rustpensioen Als lokale mandataris

Nadere informatie

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Pensioenstelsel lokale besturen Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Kunt u volgen? o RSZPPO o RSZPPO en DOSZ = DIBISS (vanaf 1.1.2015) o PDOS en RVP = RVP (vanaf 1.1.2016) o DIBISS

Nadere informatie

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioenen Geïntegreerde Politie Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioen Antwoorden Overheidspensioenen Politie Regering Di Rupo Verbintenis België t.a.v. de Europese instellingen: tekort v.d. gezamenlijke

Nadere informatie

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN p. 1 INHOUDSTAFEL 1. LOKALE MANDATARISSEN Gelden de nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden inzake pensioenen ook voor de lokale mandatarissen?... 2 Waarom werd de wet van 8 december 1976 tot regeling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/087 BERAADSLAGING NR. 14/042 VAN 3 JUNI 2014 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en V2-15/08/2012 HERVORMING Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen

Nadere informatie

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen Versie 14-01-5 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. De pensioenbijdragen 2.1 De werkgeversbijdrage 2.2 De werknemersbijdrage

Nadere informatie

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en V3-08/04/2013 HERVORMING Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen

Nadere informatie

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en HERVORMING Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ;

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ; Lijst van de disponibiliteiten of vergelijkbare situaties die aanleiding geven tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen : 1 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen Hervorming financiering ambtenarenpensioenen van lokale besturen Wet van 24 oktober 2011 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Overzicht I. Inleiding II.

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Vooruitgang Capelo 3 4 Verplichtingen van de werkgever Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wetten van

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Inhoud Inleiding Invloed op het pensioenrecht Deeltijdse diensten Onvolledige kalenderjaren Volledige loopbaanonderbreking (LO)

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Opleiding voor CLB-secretariaten 2013-2014

Opleiding voor CLB-secretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor CLB-secretariaten 2013-2014 Even kort voorstellen Evy Wuestenbergs deskundige werkstation 2 Frank D Haenens hoofdmedewerker

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector... 1 1. Samenvatting... 2 2. Algemene regel voor het bekomen van een

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/ Contactgegevens Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen. be

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen (rustpensioenen) bij de geïntegreerde politie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen (rustpensioenen) bij de geïntegreerde politie 25 januari 2012 www.acvpolitie.be Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen (rustpensioenen) bij de geïntegreerde politie 1 In deze uiteenzetting starten we met de situatie na de politiehervorming van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel

Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel September 2016 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met de

Nadere informatie

Rustpensioenen van de overheidssector

Rustpensioenen van de overheidssector Juni 2015 Rustpensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Het online pensioendossier mypension.be ontpopt zich verder tot hét online pensioenportaal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1 Inleiding Hetgeen volgt is een brochure betreffende de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. De tekst is gebaseerd op de

Nadere informatie

Rustpensioenen van de overheidssector

Rustpensioenen van de overheidssector oktober 2013 Rustpensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

De pensioenhervorming(en): een stand van zaken op 9 juni 2015 Johan Janssens, administrateur-generaal

De pensioenhervorming(en): een stand van zaken op 9 juni 2015 Johan Janssens, administrateur-generaal De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven. De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven. De pensioenhervorming(en): een stand van zaken op 9 juni 2015 Johan Janssens, administrateurgeneraal

Nadere informatie

Rustpensioenen van de overheidssector

Rustpensioenen van de overheidssector Januari 2014 Rustpensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/071 BERAADSLAGING NR. 14/032 VAN 6 MEI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. De pensioenen van de toekomst voorbereiden

Jaarverslag 2014. De pensioenen van de toekomst voorbereiden Jaarverslag 2014 De pensioenen van de toekomst voorbereiden VAN Inhoudstafel Voorwoord van de heer Johan Janssens, Admistrateur-generaal... 3 1. inzake de pensioenen van de overheidssector... 4 2. inzake

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector... 1 1. Samenvatting... 2 2. Algemene regel voor het bekomen van een

Nadere informatie

Samenstelling lijst verloven en afwezigheden voorafgaand aan pensioen

Samenstelling lijst verloven en afwezigheden voorafgaand aan pensioen Samenstelling lijst verloven en afwezigheden voorafgaand aan pensioen De Koning moest nog een lijst opstellen van de regelingen die zijn erkend als een voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? pensioencommunicatie MyPension en de pensioenmotor: een win-win-winsituatie voor de werkgever, de burger en de PDOS 3 De pensioeninstelling van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET!

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! Na talrijke analyses door een commissie van deskundigen en herhaaldelijke discussies tussen de sociale partners,

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Ursus Wehrli 2 3 Aandachtspunten 1.Sociale Maribel 2.Pensioenen van de vastbenoemden 3.Capelo 4.Het geco-contingent 5.Nieuw financieel

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen De minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde om van een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten worden

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Stuk 228 (1983-1984) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1983-1984 6 DECEMBER 1983 ONTWERP VAN DECREET houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Nadere informatie

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen B Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen 10 2004 ACTIVITEITENRAPPORT B.1. Algemene Directie De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) groepeert zeer verschillende

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Actuele evoluties binnen de overheidspensioenen Tussentijdse evaluatie

Actuele evoluties binnen de overheidspensioenen Tussentijdse evaluatie Actuele evoluties binnen de overheidspensioenen Tussentijdse evaluatie Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar een aantal belangrijke evoluties binnen de overheidspensioenen. Het onderzocht de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/2 1 of 11 De beperkte onderwerping Inhoudstafel De beperkte onderwerping

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 van 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/4 2 van 9 De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 3 van 9 4 van 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen die in

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE PENSIOENHERVORMING Hoe heeft de pensioenhervorming de toekenning, de berekening en het beheer van de pensioenen ingewikkelder gemaakt? 3 Enkele

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 DE PENSIOENHERVORMING EXTRA EDITIE F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare

Nadere informatie

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd Brussel, 7 februari 2014 Advies nr. 2014/04 Uitgebracht op verzoek van de minister van Zelfstandigen Artikel 110, 1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Ontwerpteksten

Nadere informatie

Perequatie van de overheidspensioenen

Perequatie van de overheidspensioenen 1/6 Perequatie van de overheidspensioenen 1. Ter herinnering: Wat is perequatie? Het huidige ingevoerde systeem dateert van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Flash info Flash info Flash info

Flash info Flash info Flash info Nieuwsbrief van de ARM Elektronische nieuwsbrief van de Adviesraad van de magistratuur Flash info Flash info Flash info Pensioenstelsel van de magistraten Vervroegd pensioen Wijzigingen in navolging van

Nadere informatie

DEEL 3. Aanbevelingen en suggesties. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De aanbevelingen 2014 De suggesties

DEEL 3. Aanbevelingen en suggesties. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De aanbevelingen 2014 De suggesties DEEL 3 Aanbevelingen en suggesties De aanbevelingen 2014 De suggesties 93 De aanbevelingen De Ombudsdienst Pensioenen kan twee soorten aanbevelingen doen. Overeenkomstig artikel 16 van het oprichtingsbesluit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN Situering problematiek De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, hun uitvoerende mandatarissen en hun rechthebbenden een pensioen

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 612 (2015-2016) Nr. 2 4 februari 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 9 3 of 9 Inhoudstafel De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 4 of 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen DEEL 4 Bijlagen De nuttige adressen 99 Nuttige adressen Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine Egmont 1 Karmelietenstraat 15 Tel.: + 32 2 501 38 55 Fax: + 32 2 501 86 33 E-mail: info@bacquelaine.fed.be

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

MEDEDELING 2014/08 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Rebecca Ortega telefoon 02/

MEDEDELING 2014/08 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Rebecca Ortega telefoon 02/ Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege MEDEDELING 2014/08 dienst Sociale Zekerheid datum 26.08.2014 uw

Nadere informatie

MEDEDELING : vernieuwde TBS regeling (voorafgaand aan het rustpensioen) A. Inleiding. TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen

MEDEDELING : vernieuwde TBS regeling (voorafgaand aan het rustpensioen) A. Inleiding. TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen Op 11 mei 2012 heeft de Vlaamse overheid met de vakorganisaties een overeenkomst bereikt om de regeling m.b.t. TBS te hervormen. In bijgaande mededeling

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ 0 DE AANBEVELINGEN VAN DE Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 www.pensioen2040.belgië.be 1 Wettelijke

Nadere informatie