Matrix referentieprofiel Manager Zakelijke Relaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Matrix referentieprofiel Manager Zakelijke Relaties"

Transcriptie

1 Kwantitatieve gegevens van de eenheid Manager Zakelijke Relaties A Manager Zakelijke Relaties B Functiegroep 9 Functiegroep 10 Voor de kwantitatieve richtlijnen t.a.v. omvang van de afdeling en aantallen medewerkers, verdeeld over de verschillende functies wordt verwezen naar de matrix voor referentieprofiel Afdelingshoofd. De Manager Zakelijke Relaties rapporteert aan een lid van de statutaire directie (Directeur Bedrijven/Directeur Commercie). Bij grote teams kan het voorkomen dat een Manager Zakelijke Relatie A rapporteert aan de Manager Zakelijke Relaties B. Indien de bank er voor gekozen heeft een team Verzekeren separaat in te richten en te laten aansturen door een eigen leidinggevende, is onderstaand profiel eveneens van toepassing. De specifieke werkzaamheden voor het domein Verzekeren zijn opgenomen in de bijlage Aandachtsgebied Verzekeren. Context Manager Zakelijke Relaties A is een positie binnen het team Zakelijke Relaties bij lokale banken. De definitie van de klantgroepen is beschreven in het Formulehandboek Zakelijke Relaties. De Manager Zakelijke Relaties A geeft leiding aan medewerkers, die klanten uit de klantgroep Zakelijke Relaties bedienen. De Manager Zakelijke Relaties A - geeft hiërarchisch leiding aan circa 6 medewerkers t/m 8 - eventueel kan een enkele medewerker in een functie voorkomen, die officieel is gewaardeerd in functiegroep 9 is gewaardeerd in functiegroep 8 of - geeft hiërarchisch leiding aan ruim 20 tot 30 medewerkers in 2 tot 3 teams t/m 7 is gewaardeerd in functiegroep 7 NB: bij medewerkers worden leidinggevende functies buiten beschouwing gelaten. In het team Zakelijke Relaties komen in ieder geval de functies Accountmanager Bedrijven, Intern Accountmanager Bedrijven, Specialist Verzekeren Bedrijven, Intern Specialist Verzekeren Bedrijven. Additioneel komen de functies Specialist Pensioenen (lokale banken) en Intern Specialist Pensioenen (lokale banken) voor. Tijdshorizon ruimer dan een jaar Manager Zakelijke Relaties B is een positie binnen het team Grootzakelijk bij lokale banken. De definitie van de klantgroepen is beschreven in het Formulehandboek Grootzakelijk. De Manager Zakelijke Relaties B geeft leiding aan medewerkers, die klanten uit de klantgroep Grootzakelijk bedienen. De Manager Zakelijke Relaties B - geeft hiërarchisch leiding aan 10 medewerkers of meer t/m 9 - eventueel kan een enkele medewerker in een functie voorkomen, die officieel is gewaardeerd in functiegroep 10 is gewaardeerd in functiegroep 9 of - geeft hiërarchisch leiding aan 30 tot 50 medewerkers in 3 tot 5 teams t/m 8 is gewaardeerd in functiegroep 8 NB: bij medewerkers worden leidinggevende functies buiten beschouwing gelaten. In het team Grootzakelijk komen in ieder geval de functies Accountmanager Grootzakelijk, Intern Accountmanager Bedrijven, Kredietanalist, Specialist Verzekeren Bedrijven, Intern Specialist Verzekeren Bedrijven en Specialist Financiële Logistiek voor. Additioneel komen de functies Specialist Pensioenen (lokale banken) en Intern Specialist Pensioenen (lokale banken) voor. Tijdshorizon ruimer dan een jaar. 1

2 De Manager Zakelijke Relaties A stelt in de uitoefening van zijn functie het klantbelang centraal. Dit betekent dat hij er op toeziet dat de adviezen van zijn medewerkers aansluiten op de behoefte, de kennis en ervaring, de financiële positie, de doelstelling en risicobereidheid van de klant. Tevens houdt dit in dat het advies reproduceerbaar is en voldoet aan de externe eisen van wetgeving en de interne eisen van de organisatie. De Manager Zakelijke Relaties A laat door zijn voorbeeldgedrag in woord en gebaar zien dat hij het klantbelang centraal stelt. De Manager Zakelijke Relaties B stelt in de uitoefening van zijn functie het klantbelang centraal. Dit betekent dat hij er op toeziet dat de adviezen van zijn medewerkers aansluiten op de behoefte, de kennis en ervaring, de financiële positie, de doelstelling en risicobereidheid van de klant. Tevens houdt dit in dat het advies reproduceerbaar is en voldoet aan de externe eisen van wetgeving en de interne eisen van de organisatie. De Manager Zakelijke Relaties B laat door zijn voorbeeldgedrag in woord en gebaar zien dat hij het klantbelang centraal stelt. Additioneel In voorkomende gevallen kan de Manager Zakelijke Relaties B eveneens leiding geven aan één of meer andere leidinggevenden in het segment, zoals Manager Zakelijke Relaties A, Teamleider Bedrijven Advies, Teamleider Zakelijk Loket. Werken bij de Rabobank Groep vraagt bijzondere competenties van de individuele medewerker, die, sterker dan bij vergelijkbare grote (dienstverlenende-) ondernemingen, een natuurlijke oriëntatie dient te hebben op samenwerking met klanten, leden en collega s. De meerwaarde uit zich door een permanente wederzijdse samenwerking van lokale banken, Rabobank Nederland en binnen- en buitenlandse groepsonderdelen. De permanente samenwerking stelt ons in staat om gemeenschappelijke professionele resultaten te bereiken, waarbij het korte en lange termijn klantbelang centraal staat. Dit vraagt van medewerkers een persoonlijkheid die herkenbaar actief gericht is op de ander. De Gedragscode Rabobank Groep vormt het kader voor het handelen binnen de gehele Rabobank Groep. Doelstelling Een substantieel deel van de werkweek zorg dragen voor de inrichting en het hiërarchisch aansturen van de afdeling Zakelijke Relaties / Grootzakelijk. Het realiseren van klantwaarde door zodanig invulling te geven aan het leiderschap dat duurzame en professionele klantrelaties gerealiseerd worden door een vertrouwensrelatie met bestaande en potentiele klanten, door pro-actieve en structurele aandacht, het onderhouden van contacten met de klant en het geven van deskundige adviezen. Uitdragen van en sturen op klantbediening conform de formule Zakelijke Relaties / Grootzakelijk. Het realiseren van een goede personele organisatie door te sturen op een juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting opdat de doelstellingen worden gehaald. Het realiseren van medewerkertevredenheid door het voeren van een actief HRM-beleid. Het bijdragen aan de financiële stabiliteit van de bank door het verhogen van het segmentrendement. De Manager Zakelijke Relaties is verantwoordelijk voor de inrichting en bewaking van de processen onder de randvoorwaarde van risicobeheersing. Zorg dragen voor een optimale samenwerking binnen de teams met als resultaat een hoge klanttevredenheid. Vrijheden 1. Zelfstandigheid Is eindverantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van het jaarplan en inhoudelijk en procesmatig eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de afdeling. Neemt zelfstandig besluiten en maatregelen waar het gaat om de operationele gang van zaken binnen het team. 2. Rapportage Doet voorstellen en overlegt met de leidinggevende inzake meer strategische ge- 1. Zelfstandigheid 2. Rapportage 2

3 Resultaat Gebieden tinte team aangelegenheden. Legt inzake de algehele operationele gang van zaken binnen het team verantwoording af aan de leidinggevende en mbt specifieke projecten ook aan derden op ad hoc basis. 3. Afstemming Stemt af met de direct leidinggevende. Stemt af met collega-leidinggevenden binnen het segment Bedrijven. Stemt af met collega-leidinggevenden van Particulieren, Private Banking en KRM. Participeert in relevante beleids- en overleggremia binnen de Rabobank Groep. 4. Kaders en regelgeving Een overzicht van de bevoegdheden is weergegeven in de bevoegdhedenregeling van de lokale bank. Handelt conform (wettelijke) normen en voorschriften van de Rabobank Groep en Rabobank Nederland in het algemeen en van de lokale bank specifiek. Handelt in de geest van de richtlijnen van het Normenkader Zorg voor de Klant van Rabobank Nederland. 1 Beleidsontwikkeling Heeft een actief participerende rol in het beleidsvormingsproces van het segment inzake missie, strategie en doelen. Stelt op basis van het businessplan van de bank het jaarplan en budget op voor zijn team. Onderdelen van dit plan zijn het marketingplan, een personeelsplan en een financieel plan. Vertaalt de strategie in kaders voor de verschillende aandachtsgebieden binnen de afdeling. Analyseert werkgebied, concurrentie en marktmogelijkheden en stemt het afdelingsbeleid hierop af. Ontwikkelt het lokale marktbewerkingsplan, in samenspraak met de marketeer. Draagt zorg voor een goede afstemming met de segmenten Bedrijven Advies, Particulieren en Private Banking, zowel in beleidsontwikkeling als in operationele uitvoering. Stemt af met de leidinggevende over beleidsaangelegenheden. Doet voorstellen en overlegt met de leidinggevende en in het MT Bedrijven inzake meer strategische teamaangelegenheden. 3. Afstemming Stemt af met de hiërarchisch en functioneel leidinggevenden in het regioteam van Grootbedrijf Participeert in relevante beleids- en overleggremia; zowel binnen als buiten de Rabobank Groep. 4. Kaders en regelgeving 1 Beleidsontwikkeling Draag zorg voor een goede afstemming met het regioteam van Grootbedrijf zowel in tactisch en operationele zaken rond klantbediening. Draagt als lid van het MT Bedrijven bij aan de beleidsontwikkeling van de bank als geheel. 3

4 2 Leiding geven en organiseren Faciliteert en stimuleert het proces van portefeuilleplanning en geregisseerd planmatig klantcontact. Realiseert een adequate personeelsbezetting van het team op langere termijn door integraal personeelsontwikkelingsbeleid. Coacht de medewerkers: draagt zorg voor een zodanige professionaliteit en motivatie van de medewerkers zodat aan de geplande output (producten en/of diensten) wordt voldaan. Spreekt medewerkers aan op de behaalde resultaten en vertoond gedrag; voert voortgangs- en beoordelingsgesprekken conform de Performance Managementcyclus, incl. POP. Zorgt voor een adequate procesinrichting met aandacht voor risicobeheersing. Draagt zorg voor een optimaal functionerend team (opdat de doelstelling / de geplande output wordt gerealiseerd), door: - Een adequate coördinatie van de verdeling van werkzaamheden - Het toezien op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden. Draagt zorg voor de optimalisering van processen. Initieert en geeft sturing aan veranderingsprocessen en vervult daarbij een voorbeeldfunctie. Vertoont adequaat voorbeeldgedrag. 3 Realiseren van segmentdoelstellingen, formule en resultaten Draagt de formule Zakelijke Relaties uit naar medewerkers en collega s. Ziet er op toe dat klanten worden bediend conform de formule Zakelijke Relaties op zodanige wijze dat het belang van de klant optimaal ingevuld wordt. Realiseert resultaten door het juiste evenwicht tussen commercie, risico s en kosten. Ondersteunt medewerkers bij het opstellen van portefeuilleplannen. Stuurt aan op een juiste registratie van die signalen die toegevoegde waarde leveren aan de klant en de stuurt op de opvolging hiervan binnen de bank Bespreekt periodiek in het team en individueel de realisatie van de klantbediening en rendement rekening houdend met de belangen van klanten en stuurt bij. Draagt zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van de Additioneel Voegt de beleidsplannen van de verschillende afdelingen samen tot één gezamenlijk plan. 2 Leiding geven en organiseren Additioneel Begeleidt en coacht de aan hem rapporterende leidinggevenden bij de uitvoering van hun leidinggevende taken. 3 Realiseren van segmentdoelstellingen, formule en resultaten Draagt de formule Grootzakelijk uit naar medewerkers en collega s. Ziet er op toe dat klanten worden bediend conform de formule Grootzakelijk. 4

5 kredietanalyse. Draagt zorg voor een adequate klachtenprocedure en klachtenbehandeling. Stimuleert medewerkers om klanten te motiveren tot effectief bankieren en gebruik te maken van zelfbediening en/of virtuele kanalen (Zakelijk Loket). Denk en werkniveau Vereiste ervaring/ Aanvullende kennis- 4 Realiseren van evenwicht tussen commercie, risico en kosten Ziet er op toe dat de medewerkers het klantbelang centraal zetten. Ziet toe op en geeft sturing aan de adequate toepassing en bewaking van bevoegdheden, risico s op financieringen ed. Ziet toe op uitvoering van de zorgplicht / Zorg voor de klant. Ziet toe op een goed functionerend vierogen-principe en de behandeling van posten in de Kredietcommissie. Bewaakt budgetten, zoekt actief naar mogelijkheden voor en realiseert kostenbesparingen. Maakt gebruik van onafhankelijke analyse / oordeelsvorming vanuit Bedrijfsmanagement. 5 Netwerken Participeert in relevante netwerken in de lokale gemeenschap teneinde goodwill voor de bank te creëren en daarmee bij te dragen aan het verhogen van klantwaarde. Profileert de Rabobank als coöperatieve en professionele partner, die de beste klantoplossingen biedt om zodoende nieuwe klanten te acquireren en de advisering van producten en diensten te bevorderen. Introduceert medewerkers uit het team in de diverse netwerken en bouwt de invloed van de Rabobank uit. Onderhoudt contacten met de bedrijfsonderdelen van de Rabobank Groep om werkzaamheden van de afdeling te laten aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de Rabogroep en vise versa. Onderhoudt zelfstandig contacten met en draagt zorg voor een goede verstandhouding met interne en externe relaties aangaande operationele aangelegenheden. 6 Projecten Is inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor het opzetten en doen uitvoeren van projecten binnen de eigen afdeling. HBO / WO WO met 3 tot 5 jaar werkervaring HBO met 5 tot 10 jaar werkervaring Leidinggevende ervaring Vereistenprofiel Manager Zakelijke Relaties A 4 Realiseren van evenwicht tussen commercie, risico en kosten 5 Netwerken 6 Projecten HBO / WO WO met 5 tot 10 jaar werkervaring HBO met 10 tot 15 jaar werkervaring Leidinggevende ervaring Vereistenprofiel Manager Zakelijke Relaties B 5

6 eisen Competenties Zie Rabo Kern Profiel (hierna: RKP) en de geactualiseerde competentietaal op het HRPortaal- Loopbaan-Rabobank KernProfiel/Competentietaal. Voor iedere Rabobank-medewerker zijn twee competenties verplicht, namelijk Klantfocus (behoort tot de RKP-kerncompetentie Marktfocus/Klantfocus en Samenwerken (behoort tot de RKP-kerncompetentie Groepsbreed Samenwerken ). Voor de Manager Zakelijke Relaties zijn de kerncompetenties Markt/Klantfocus, Groepsbreed Samenwerken, Output/Resultaatgerichtheid en Strategische visie van belang. Daarnaast is de competentie Coachen (zie Inspirator/Bevlogen) van belang. Afhankelijk van de context die geldt voor een functie, kan besloten worden om naast de eerdergenoemde kerncompetenties er nog één (of meerdere) bij te kiezen. Vervolgens kan e.e.a. verder worden aangescherpt door te kiezen uit de onderliggende competenties. Objectcode (Sapiens) LB LB 6

7 BIJLAGE AANDACHTSGEBIED VERZEKEREN Context Deze bijlage beschrijft de specifieke en aanvullende werkzaamheden tbv het aandachtsgebied Verzekeren. Indien het domein Verzekeren wordt aangestuurd door een eigen leidinggevende, voert deze leidinggevende in principe dezelfde werkzaamheden uit als de andere leidinggevenden in de formule Zakelijke Relaties. De in het functieprofiel genoemde financieringsspecifieke zaken komen dan te vervallen. In het team Verzekeren komen de functies Specialist Verzekeren Bedrijven en Intern Specialist Verzekeren Bedrijven voor. Incidenteel komt de functie Adviseur Verzekeren Bedrijven voor. Additioneel kunnen de functies Specialist Pensioenen (lokale banken) en Intern Specialist Pensioenen (lokale banken) voorkomen. Afstemming Participeert incidenteel in externe overleggremia en klankbordgroepen op het vakgebied Verzekeren. Ten aanzien van pensioenadvisering Collectieve Pensioenen en DGA vindt afstemming plaats met het Competence Center Pensioenen. Resultaatgebieden 1. Beleidsontwikkeling Draagt bij aan de beleidsontwikkeling met betrekking tot verzekeren; Stelt binnen de kaders van Bedrijven, Particulieren en Private Banking het beleidsplan voor het team Verzekeren op Ondersteunt de leidinggevende bij het opstellen van het Marktbedieningsplan Verzekeren Ondersteunt de segmenten Particulieren, Private Banking en Bedrijven Advies bij het tot stand brengen van de voor deze formules vastgestelde beleidslijnen Verzekeren en voert de regie op het complete verzekeringsdossier, ongeacht de formule. 3. Realiseren van segmentdoelstellingen, formule en resultaten Realiseert de opstelling van de jaarlijkse individuele marktbewerkingsplannen (Portefeuilleplan) door de Specialisten Verzekeren Bedrijven en Specialisten Pensioenen (lokale banken) Voert beleidsmatige keuzes door in de dagelijkse procesgang van Verzekeren 4. Realiseren van evenwicht tussen commercie, risico en kosten Ziet toe op en geeft sturing aan de adequate toepassing en bewaking van bevoegdheden en risico s op verzekeringsgebied Ziet toe op een goed functionerend vier-ogen-principe conform beleid en en regelgeving Implementeert beleid en regelgeving rondom verzekeringsproducten en bewaakt naleving hiervan. Draagt zorg voor een effectieve en efficiënte dienstverlening Bewaakt de (kennis van) procedures voor het aandachtsgebied Verzekeren Vereiste ervaring / Aanvullende kenniseisen De in het Vereistenprofiel Manager Zakelijke Relaties opgenomen opleidingen voor Aandachtsgebied Verzekeren 7

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+ Kredietbeoordelaar Visie 2010+ A Kredietbeoordelaar Visie 2010+ B Kredietbeoordelaar Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 6 Functiegroep 7 Functiegroep 8 Omvang van

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Intern Accountmanager Bijzonder Beheer Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Intern Accountmanager Bijzonder Beheer Visie 2010+ Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Intern Accountmanager Bijzonder Beheer A Functiegroep 6 Omvang van de eenheid: Intern Accountmanager Bijzonder Beheer B Functiegroep 7 Omvang van de eenheid:

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Accountmanager Bijzonder Beheer Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Accountmanager Bijzonder Beheer Visie 2010+ Accountmanager Bijzonder Beheer A Accountmanager Bijzonder Beheer B Accountmanager Bijzonder Beheer Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 7 Functiegroep 8 Functiegroep

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart Waardering Salarisschaal 12

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart Waardering Salarisschaal 12 FUNCTIEBESCHRIJVING Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart 2012 Waardering Salarisschaal 12 Context - Organisatorische eenheid: Onderwijscluster -

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS INHOUDSOPGAVE 1) Doel van de functie..blz. 3 2) Plaats in de organisatie..blz. 3 3) Taken & resultaatgebieden..blz. 3 4) Verantwoordelijkheden..blz.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V.

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Werklocatie: Univé Rivierenland Organisatie B.V. Manager HR Sliedrecht Doel van de functie Het bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER Algemeen Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren.

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren. Profiel directeurbestuurder Stichting KEaRN Beheer Inleiding De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk en belast met de aansturing van alle beleidsgebieden van Stichting KEaRN Beheer. De directeurbestuurder

Nadere informatie

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Algemene kenmerken De Directeur is belast met de dagelijkse leiding aan alle beleidsgebieden van Stichting Actief. De Directeur heeft bevoegdheden

Nadere informatie

Stichting Kiekeboe profielschets 1 PROFIELSCHETS DIRECTEUR/LEIDINGGEVENDE B

Stichting Kiekeboe profielschets 1 PROFIELSCHETS DIRECTEUR/LEIDINGGEVENDE B PROFIELSCHETS DIRECTEUR/LEIDINGGEVENDE B Inhoud Pagina 1. Kinderopvang Kiekeboe 1.1 Organisatie..2 1.2 Structuur..2 2. Functie 2.1 Functieomschrijving..3 2.2 Taken en verantwoordelijkheden..3 3. Profiel/functie

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK BREDA 2010 (VASTGESTELD)

FUNCTIEBOEK BREDA 2010 (VASTGESTELD) FUNCTIEBOEK BREDA 2010 (VASTGESTELD) 1 INHOUDSOPGAVE 1. INDELING FUNCTIEBOEK BREDA: OVERZICHT FUNCTIEFAMILIES EN FUNCTIEREEKSEN 2. DEFINITIES FUNCTIEFAMILIES EN FUNCTIEREEKSEN 3. FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Local Compliance Officer. Local Compliance Officer B Functiegroep 9. Local Compliance Officer A

Matrix referentieprofiel Local Compliance Officer. Local Compliance Officer B Functiegroep 9. Local Compliance Officer A Local Compliance Officer A Local Compliance Officer B Functiegroep 9 Functiegroep 10 Indelingsadvies Komt regulier voor bij lokale banken met bankschaal tot en met C1 Komt regulier voor bij lokale banken

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

directeur medewerkers organisatorische eenheid

directeur medewerkers organisatorische eenheid Bijlage 2 Stichting Haagse Gezondheidscentra Functie : manager Datum : 10 januari 2004 I Doel van de functie Leidinggeven aan de organisatorische eenheid en bevorderen van een resultaatgericht klimaat

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V.

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V. Profiel Manager Adviesgroep Apothekers VvAA Groep B.V. Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Situatieschets 1 Doel van de functie 2 Plaats in de organisatie 2 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 2 Functieprofiel

Nadere informatie

Functieprofiel Lees- & Mediaconsulent (40 weken per jaar) Functienaam : Lees- & Mediaconsulent Functieschaal : 6/7

Functieprofiel Lees- & Mediaconsulent (40 weken per jaar) Functienaam : Lees- & Mediaconsulent Functieschaal : 6/7 Functieprofiel Lees- & Mediaconsulent (40 weken per jaar) Functienaam : Lees- & Mediaconsulent Functieschaal : 6/7 Functieomschrijving De lees-mediaconsulent is de vertegenwoordiger van de bibliotheek

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector

FUNCTIEPROFIEL. Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Aandachtsgebied: Rabobank Emmen Coevorden Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector 1. ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Coöperatie ParkeerService heeft haar kantoor in een zojuist nieuw opgeleverd kantoorpand in het centrum van Amersfoort.

Coöperatie ParkeerService heeft haar kantoor in een zojuist nieuw opgeleverd kantoorpand in het centrum van Amersfoort. FUNCTIEBESCHRIJVING Organisatie: Coöperatie ParkeerService U.A. Afdeling: Bestuur Functiebenaming: Statutair Directeur / bestuurder Functiecode: 10.00-2 Typering organisatie - Coöperatie ParkeerService

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG B&W- nr.: 05.1211 d.d. 08-11-2005 Onderwerp Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Onderstaande drie standaardfunctiereeksen en de bijbehorende waardering

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. De Manager Marketing & Communicatie: 1. ORGANISATIE

FUNCTIEPROFIEL. De Manager Marketing & Communicatie: 1. ORGANISATIE FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Sector/Afdeling: Werklocatie: Tear Nederland Manager Marketing & Communicatie Marketing & Communicatie Zeist 1. ORGANISATIE Tear is een organisatie met een passie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Het afdelingshoofd rapporteert aan het sectorhoofd Collectie en onderzoek.

Het afdelingshoofd rapporteert aan het sectorhoofd Collectie en onderzoek. Functienaam: Hoofd afdeling conservering en restauratie Sector: Collectie en onderzoek Afdeling: Conservering en restauratie Rapporteert aan: sectorhoofd Collectie en onderzoek Hoofdtaak van de functie

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider

Functieprofiel: Projectleider BIJLAGE E.1 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 1 Functieprofiel: Projectleider Werkzaamheden: De opdrachtgever zorgt, eventueel met behulp van een separate opdracht, voor een duidelijke projectopdracht. Hij of zij

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 13 december 2013 Functiebeschrijving : Manager Facilitair bedrijf Vastgesteld besluit CvB : 28 januari 2014

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 13 december 2013 Functiebeschrijving : Manager Facilitair bedrijf Vastgesteld besluit CvB : 28 januari 2014 FUNCTIEBESCHRIJVING Datum : 13 december 2013 Functiebeschrijving : Manager Facilitair bedrijf Vastgesteld besluit CvB : 28 januari 2014 Waardering Salarisschaal 14 Context - Organisatorische eenheid: dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Idealis

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Idealis FUNCTIEPROFIEL Manager Bedrijfsvoering bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit partner 14 Juli 2015 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

TEAMLEIDER. Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het realiseren van de teamdoelstellingen en het bijdragen aan de continuïteit van de afdeling.

TEAMLEIDER. Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het realiseren van de teamdoelstellingen en het bijdragen aan de continuïteit van de afdeling. Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het realiseren van de teamdoelstellingen en het bijdragen aan de continuïteit van de afdeling. Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische context)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie