VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk"

Transcriptie

1 VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

2

3 VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

4 Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Tekst J. Jawad (VNG) en B. van Mil (Kwink Groep) Eindredactie J. Jawad (VNG) Vormgeving en opmaak Chris Koning (VNG) April 2012 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Postbus GK Den Haag Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag, 2012

5 Inhoud Samenvatting 7 1. Aanleiding Leeswijzer De digitalisering van de bibliotheek: de aanpak van de branche en de overheden Digitalisering en de gevolgen voor de openbare bibliotheek Waarom nog een bibliotheek in het digitale tijdperk? De strategie van de bibliotheekbranche Bibliotheek.nl: uitvoeringsorganisatie van én voor lokale bibliotheken Vigerende wetgeving en bestuurlijke afspraken Bestaande wetgeving, richtlijnen en normen Bibliotheekcharter De voorgenomen actualisering van de bibliotheekwetgeving De hoofdlijnenbrief van OCW Planning en uitwerking van de wetgeving 28

6 3. De digitale bibliotheek: inhoud, invoering en voordelen Inleiding De digitale infrastructuur en de aansluiting van bibliotheken in Het wenkende perspectief voor bibliotheekleden en andere gebruikers Het wenkende perspectief voor lokale bibliotheken Het wenkende perspectief voor gemeenten De verhouding tussen de digitale bibliotheek en de fysieke, lokale bibliotheek Inleiding Naar een geïntegreerd bibliotheekstelsel Verlegging van accenten op de invulling van de 5 functies De bibliotheek als organisatie De huisvesting van de bibliotheek Conclusie De opdracht van de gemeente aan de bibliotheek en fasering daarin Lokaal nu keuzes maken Bredere context: lokale transformatiestrategieën Sturen op aansluiting op Bibliotheek.nl Sturen op optimalisering van de digitalisering Dialoog en draagvlak Financiële kwesties 71 Bijlage 1. De digitale transformatie 76 Bijlage 2. Inzet & Kosten Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur van Bibliotheek.nl 83

7 Samenvatting De openbare bibliotheek blijft relevant in het digitale tijdperk Er voltrekt zich momenteel een transformatie van het lezen en werken met papier naar het gebruik van het beeldscherm als het primaire leesen schrijfmedium. Op het internet is een grote hoeveelheid informatie en literatuur te vinden. Het gebruik van de op de uitleen en raadpleging van papieren boeken gebaseerde bibliotheek daalt onder invloed van de digitale ontwikkeling. Toch blijft de bibliotheek als maatschappelijke organisatie in het digitale tijdperk relevant. Veel online informatie is gekleurd door commerciële doelstellingen of alleen tegen betaling van commerciële tarieven toegankelijk. Voor de bibliotheek blijft een rol weggelegd als onafhankelijke en betrouwbare intermediair, die informatie en literatuur toegankelijk maakt voor álle burgers. Om relevant te blijven in de toekomst moet de bibliotheek zich vernieuwen, aanwezig zijn in het digitale domein en aansluiting vinden bij de digitale media. Door beschikbaarstelling van een digitale collectie tegen een gering bedrag wordt de bibliotheek niet alleen aantrekkelijker voor bestaande leden, maar ook interessant voor diegenen die geen 7

8 lid (meer) meer zijn. Sinds 2009 werkt de bibliotheekbranche aan totstandkoming van een digitale bibliotheek. In 2012 worden alle bibliotheken aangesloten op de digitale infrastructuur In opdracht van het ministerie van OCW (via het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bouwt en onderhoudt de Stichting Bibliotheek.nl een infrastructuur voor de digitale bibliotheek. Eind 2012 zullen alle bibliotheken hierop aangesloten zijn. Onderdelen van de digitale infrastructuur zijn onder meer een gezamenlijke website-infrastructuur, een Nationale Bibliotheek Catalogus die toegang verschaft tot Collectie Nederland en een Datawarehouse waarin gegevens zullen worden opgenomen ten behoeve van aansturing, marketing, onderzoek en benchmarking. Deze innovaties brengen voordelen met zich mee voor de gebruiker, de bibliotheek en de gemeente. De dienstverlening aan scholen zal worden verbeterd. Door de krachtenbundeling is de aanpak efficiënt en kostenbesparend. Door de aansluiting op de infrastructuur wordt het mogelijk om e-books aan leden van de bibliotheek uit te lenen. Onlangs hebben de uitgevers en de bibliotheekbranche overeenstemming kunnen bereiken over de beschikbaarstelling van e-books aan bibliotheken voor uitlening. Het is de bedoeling dat een flink aanbod aan algemene literatuur op de korte termijn beschikbaar komt (gefinancierd vanuit het bestaande VOB inkoopbudget van 3 miljoen). Naar verwachting zullen vanaf medio 2012 e-books uitgeleend kunnen worden. Het Rijk wordt verantwoordelijk voor de digitale bibliotheek De bibliotheekwetgeving zal naar aanleiding van de digitale bibliotheek worden geactualiseerd. De staatssecretaris van OCW heeft in een brief van 7 december 2011 aan de Tweede Kamer zijn visie op het bibliotheekbestel uiteengezet. Daarin wordt een fysieke en een digitale component van de openbare bibliotheek onderscheiden. De verdeling van de verantwoordelijkheden over de bestuurslagen wordt de volgende: De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de lokale, fysieke bibliotheek. Er zal geen verandering komen in het bevorderingskarakter van deze taak, zoals thans vastgelegd in de Wet op het specifieke cultuurbeleid. 8

9 De provincies zullen geen rol spelen in de digitale bibliotheek. Zij blijven verantwoordelijk voor de ondersteuning van de fysieke bibliotheek. Het Rijk wordt verantwoordelijk voor de digitale bibliotheek, waarin naast de openbare bibliotheken o.a. de Koninklijke Bibliotheek betrokken zal worden. Het Rijk wordt verantwoordelijk voor de subsidiëring van de infrastructuur van de digitale bibliotheek (inclusief de servicekosten) én de inkoop van digitale content (e-books, digitale muziek, dagbladen, tijdschriften, audiovisuele dragers). De subsidiëring van de inkoop is nu nog een lokale verantwoordelijkheid die gefinancierd wordt door omslaggelden van de VOB over de lokale bibliotheken. De centralisering maakt een efficiënte inkoop mogelijk. TNO verwacht dat de media-uitgaven in 2016 zullen dalen met circa 5-7%. Uitname gemeentefonds in verband met de centrale subsidiering van inkoop van e-content per Tegen de achtergrond van de centralisatie zijn VNG, OCW en BZK overeengekomen dat een uitname uit het gemeentefonds zal plaatsvinden. Over de hoogte van dit bedrag en het groeipad daar naartoe in de tijd moeten nog afspraken worden gemaakt. De uitname zal rekening houden met de verschuiving van fysieke naar digitale content. De uitname zal niet eerder dan in aan de orde zijn, de datum waarop de nieuwe wetgeving volgens planning van kracht zal worden. De uitname kan te zijner tijd door de gemeente worden doorberekend in de subsidie aan de lokale bibliotheek. Landelijke digitale en lokale fysieke bibliotheek geïntegreerd Een belangrijke vraag is hoe de digitale bibliotheek en de lokale, fysieke bibliotheek zich tot elkaar gaan verhouden. Zij vullen elkaar aan en versterken elkaar. De gebruiker zal op verschillende manieren toegang tot de bibliotheek zoeken en daarbij geen onderscheid willen maken tussen de digitale en de fysieke bibliotheek. Nodig is de landelijk digitale en de lokale fysieke bibliotheken nauw met elkaar te verbinden in een samenhangend stelsel. Voor de herkenbaarheid is nodig dat de bibliotheken zich als één maatschappelijke organisatie naar buiten toe presenteren. Door de branche is geïnvesteerd in één beeldmerk voor alle bibliotheken. De backofficesamenwerking zal geïntensiveerd worden. 9

10 De samenwerking op landelijk niveau gaat hand in hand met lokaal maatwerk. Fysieke bibliotheek als centrum voor (persoonlijke) ontwikkeling Door de digitale ontwikkeling treedt een verschuiving op in de invulling van de functies van de lokale fysieke bibliotheek. De bibliotheek zal in de toekomst een organisatie zijn die sterker leunt op een advies- en gidstaak dan op de uitleentaak. De bibliotheek ondersteunt (persoonlijke) ontwikkeling en educatie door studiefaciliteiten te bieden. Ze fungeert als lokaal kenniscentrum voor leesbevordering, bestrijding van laaggeletterdheid en mediawijsheid. Hoewel de uitleen in toenemende mate digitaal zal plaatsvinden en de bibliotheek daarop ondersteuning biedt, blijft de uitlening en raadpleging van de fysieke collectie voorlopig nog van belang. In de toekomst zal het bibliotheekwerk steeds vaker decentraal gestalte krijgen, dichtbij onderwijsinstellingen en andere partners, als onderdeel van de reguliere dienstverlening. Het gebouw wordt belangrijker als plek om te leren en studeren, te ontmoeten en (cultureel) geïnspireerd te worden. Met name in middelgrote en grote gemeenten zal de bibliotheek haar aantrekkingskracht moeten ontlenen aan een boeiende interactieve presentatie en een cultureel aanbod. Aansturing door de gemeente en fasering Op de korte termijn ( ) is van belang dat de gemeente de lokale bibliotheek aanstuurt op aansluiting op Bibliotheek.nl. De kosten van de aansluiting hebben betrekking op de koppeling van het bibliotheeksysteem aan de digitale infrastructuur. De bibliotheken hebben van OCW een tegemoetkoming in de kosten ten bedrage van ontvangen. Het vervangen van bestaande applicaties door de landelijke diensten zal kosten besparen. Hoe groot de kosten en besparingen zijn is afhankelijk van de uitgangssituatie. Het verdient aanbeveling een projectplan voor de aansluiting te maken als dat nog niet is gebeurd. Als de bibliotheek een grote papieren collectie blijft aanhouden, zullen dubbele kosten worden gemaakt. Het geheel vervangen van de papieren collectie door een digitaal aanbod is niet realistisch; wel kan het gebruik van het papieren boek zoveel als mogelijk worden teruggedrongen door substitutie. Gebruikers kunnen gestimuleerd worden te kiezen voor 10

11 e-content door de fysieke collectie te beperken tot die titels waarvoor geen digitaal alternatief bestaat of die voor speciale doelgroepen zijn bestemd, die moeilijk tot digitaal lezen in staat zijn. Bij de overgang naar het gebruik van digitale content is het van belang gebruikers met advies en voorlichting te ondersteunen. Momenteel is de collectie van e-books nog te klein en is het gebruik van digitale leesapparaten nog onvoldoende. Naar verwachting zal dat in een periode van een jaar of vier veranderen. Het is van belang nu al de lokale beleidsuitgangspunten vast te stellen zodat de lokale bibliotheek zich kan voorbereiden op de nabije toekomst. 11

12 12

13 1. Aanleiding Het ontstaan van de digitale bibliotheek heeft consequenties voor de fysieke bibliotheek. Gemeenten kunnen daarop eigen beleid voeren. (brief staatssecretaris van OCW 11 december 2011) De digitale bibliotheek komt eraan. De stichting Bibliotheek.nl bouwt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) een landelijke digitale bibliotheek. Eind 2012 moeten alle bibliotheken zijn aangesloten. De komst van de digitale bibliotheek roept veel vragen op bij gemeenten over de gevolgen voor de lokale bibliotheek. Wat gaat de komst van de digitale bibliotheek inhoudelijk betekenen voor de lokale bibliotheek? Maakt de landelijke digitale bibliotheek de lokale fysieke bibliotheek overbodig? Hoe verhoudt de lokale bibliotheek zich tot de digitale bibliotheek? Wat betekent deze ontwikkeling voor de opdracht aan de gemeente aan de lokale fysieke bibliotheek en welke besparingen en kosten zijn er te voorzien? De staatssecretaris van OCW bereidt een wijziging van de bibliotheekwetgeving per 2014 voor, mede om de landelijke 13

14 verantwoordelijkheid voor de digitale bibliotheek vast te leggen. Tegen de achtergrond van de voorgenomen centralisatie van de subsidiëring van de inkoop van digitale content (e-books, muziek, dagbladen, tijdschriften en audiovisuele dragers) hebben OCW en VNG in principe afgesproken dat een uitname uit het gemeentefonds zal plaatsvinden. Wanneer vindt dat plaats, hoe hoog is het uit te nemen bedrag en hoe moet lokaal daarmee worden omgegaan? Om deze vragen te beantwoorden, de ontwikkelingen inzichtelijk te maken en advies te geven voor de praktijk heeft de VNG deze handreiking voor gemeenten opgesteld. Deze handreiking vormt een aanvulling op de handreikingen die eerder door de VNG zijn ontwikkeld, waaronder de in april 2011 uitgebrachte Subsidiebeleid Openbare bibliotheken: een handreiking voor gemeenten. Dit laatstgenoemde document vormt een ondersteuning voor gemeenten bij de herijking van het lokaal bibliotheekbeleid tegen de achtergrond van de actuele bezuinigingsnoodzaak. De publicatie is te vinden op het VNG-net Leeswijzer De opbouw van deze handreiking is als volgt. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid van de bibliotheekbranche om aansluiting te krijgen op de digitalisering, het beleid van de overheden en de aangekondigde actualisering van de bibliotheekwetgeving. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de aanpak van de digitalisering door de stichting Bibliotheek.nl en de voordelen daarvan voor de gebruiker, de bibliotheek en de gemeente. In hoofdstuk 4 komen de gevolgen van de komst van de digitale bibliotheek voor de lokale fysieke bibliotheek aan de orde. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de opdracht van de gemeente aan de bibliotheek op de korte en de middellange termijn. 1 bibliotheken.pdf 14

15 2. De digitalisering van de bibliotheek: de aanpak van de branche en de overheden 2.1. Digitalisering en de gevolgen voor de openbare bibliotheek De bibliotheek is een maatschappelijke organisatie met een missie in het vrij toegankelijk maken van informatie, educatie en literatuur voor alle burgers. De bibliotheek vervult belangrijke maatschappelijke functies in leesbevordering, als onafhankelijke en betrouwbare vraagbaak voor burgers en in menig wijk en dorp is het een centrum voor ontmoeting. De bibliotheek is een populaire voorziening: in 2010 hadden de 166 bibliotheekorganisaties samen bijna 4 miljoen leden waaronder 2,1 miljoen jeugdigen 2 en ontvingen zij ca. 74 miljoen maal bezoek. 3 In 2008 signaleerde het SCP echter dat het bibliotheekgebruik sinds de 2 CBS, Bibliotheekstatistiek &D1=0-1,19,37-40,46-49,60-74&D2=a&HDR=T&STB=G1&VW=T 3 SIOB, 15

16 jaren negentig terugliep in alle gemeten vormen: lidmaatschappen, bezoek, leners en uitgeleende boeken (met name non-fictie). 4 Dit ondanks een toename in de (media)budgetten van bibliotheken. Ook het computergebruik in de bibliotheek vertoont een dalende lijn doordat steeds meer mensen thuis een pc met internetaansluiting hebben. De bibliotheek verliest terrein, vooral onder mannen, werkenden en hoger opgeleiden. Tabel 1. CBS Kerncijfers openbare bibliotheken Verschil Absoluut In % Aantal leden 4,3 mln. 4,0 mln. - 0,3 mln. - 7% Waarvan volwassenen 2,3 mln. 1,9 mln. - 0,4 mln. - 17% Waarvan jeugd 2,0 mln. 2,1 mln. + 0,1 mln. +5% Aantal uitleningen 158 mln. 100 mln mln. - 37% Waarvan fictie 58 mln. 38 mln mln. - 33% Waarvan nonfictie 26 mln. 12 mln mln. - 54% Waarvan jeugd 60 mln. 43 mln mln. - 28% Waarvan overig 14 mln. 7 mln. - 7 mln. - 50% Via het internet en de nieuwe media komen mensen snel en eenvoudig aan een grote hoeveelheid informatie en cultuur waarvoor je vroeger naar de bibliotheek moest. Het commercieel aanbod is ruim en op de consument toegesneden. Het gebruik van gedrukte media (boeken, tijdschriften, kranten) en audiovisuele media (cd s, dvd s,video s), waar de bibliotheek sterk in is, neemt af ten gunste het plaats- en tijdsonafhankelijk raadplegen van digitale media zoals het e-book en streaming content (mediabestanden die niet eerst gedownload hoeven te worden, maar vrijwel onmiddellijk online afgespeeld kunnen worden). De toenemende populariteit van e-readers en meer recentelijk tablets, 4 Huysmans en Hillebrink, De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen, SCP, CBS, Bibliotheekstatistiek

17 ondersteunt de opkomst van de digitale media waaronder e-books. In bijlage 1 treft u meer informatie aan over de transformatie van het lezen en werken met papier naar het gebruik van het beeldscherm als het primaire lees- en schrijfmedium en daarmee samenhangende trends. Deze ontwikkeling maakt dat de bibliotheek in haar huidige vorm waarschijnlijk steeds minder gebruikt zal worden, tenzij het roer wordt omgegooid Waarom nog een bibliotheek in het digitale tijdperk? Als maatschappelijke organisatie blijft de bibliotheek in het digitale tijdperk relevant. Er is een toenemende stroom van digitale informatie beschikbaar, maar veel daarvan is gekleurd door commerciële doelstellingen of alleen tegen betaling toegankelijk. Voor de bibliotheek blijft een rol weggelegd als neutrale, onafhankelijke en betrouwbare intermediair, die informatie en literatuur toegankelijk en betaalbaar houdt voor alle burgers. Als zodanig vormt het ook een goed alternatief voor het illegaal verkrijgen van e-books en andere digitale content. Voor de bibliotheekorganisatie biedt de digitale ontwikkeling kansen. Door beschikbaarstelling van een aantrekkelijke collectie van e-books en andere digitale content voor een gering bedrag blijft de bibliotheek niet alleen aantrekkelijk voor bestaande leden, maar wordt de bibliotheek ook interessant voor mensen die geen lid (meer) zijn van de bibliotheek of grijs lenen op de pas van een ander. Om relevant te blijven in de toekomst is het van belang dat de bibliotheek zich vernieuwt, aanwezig is in het digitale domein en aansluiting vindt bij de digitale media. Belangstelling voor het lenen van e-books Het aanbod aan e-books dat uitgeleend kan worden via de bibliotheek is nu nog klein. Om niet-rechtenvrije e-books uit te kunnen uitlenen, hebben de bibliotheken toestemming nodig van de rechthebbenden, meestal zijn dat de uitgevers. Pas onlangs hebben de uitgevers laten weten dat daarover afspraken kunnen worden gemaakt. Dat er wel publieke belangstelling is voor het lenen van e-books blijkt uit een proef met het uitlenen van e-books bij de inkooporganisatie van de bibliotheekbranche NBD Biblion. In het kader van die proef konden leden van een aantal bibliotheken e-books downloaden. In 2009 werden in totaal e-books via de bibliotheek uitgeleend, in 2010 waren het er Dit komt neer op bijna een verachtvoudiging ten opzichte van 17

18 2009. De uitleen was ongeveer 10% van het geschatte aantal verkochte e-books in het Nederlands taalgebied in Verder is op 28 april 2011 de ebooks-eregalerij gelanceerd. In deze digitale etalage, een initiatief van de Stichting Bibliotheek.nl, het Letterkundig Museum en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), bieden de openbare bibliotheken 25 klassiekers uit de Nederlandstalige literatuur als e-book aan, verrijkt met achtergrondinformatie en beeldmateriaal. De 25 boeken zijn kosteloos te downloaden via een ipad-app of via de website In het eerste weekend na de lancering stond de app enige tijd op de eerste plaats in de top 100 van gratis apps in de App Store van itunes. Op de eerste dag na de lancering waren er bijna downloads van de boeken. Na drie weken was de app meer dan keer gedownload. Inmiddels zijn meer dan e-books gedownload, terwijl het hier gaat om 25 klassiekers die niet per definitie de meest populaire boeken onder een groot publiek zijn. In enkele andere landen is het lenen van e-books al zeer populair. De Canadese bibliotheken beschikken reeds over een groot aantal titels die uitgeleend kunnen worden. Uit een onderzoek in opdracht van de Canadese bibliotheken is gebleken dat het gebruik van de bibliotheek door de leden het afgelopen decennium met maar liefst 45% is gestegen. De opleving van het bibliotheekgebruik wordt grotendeels toegeschreven aan de uitleningen van e-books De strategie van de bibliotheekbranche Om de neerwaartse trend te keren en de digitale innovatie tot stand te brengen heeft de bibliotheekbranche in 2008 een Agenda voor de Toekomst vastgesteld. Daarin is onder andere als ambitie geformuleerd om een gezamenlijke professionele digitale bibliotheek (uit) te bouwen, zodat een toenemend aantal gebruikers op een eigentijdse manier gebruik kan maken van het aanbod aan informatie en diensten. Het ontwikkelen van één heldere internetpresentatie voor alle openbare bibliotheken door een gezamenlijke ICT-infrastructuur is speerpunt Persbericht NBD Biblion 20 januari Lumos, An Analysis of Public Library Trends Prepared for the Canadian Urban Libraries Council, April Het aantal bezoeken bleef stabiel en het aantal uitleningen van papieren boeken steeg met 16%.. 18

19 Daarnaast moest er gewerkt worden aan interactie en personalisering van diensten, onder andere door persoonlijke online dienstverlening via Mijnbibliotheek.nl. Digitale diensten zullen worden gebundeld en op maat aangeboden worden aan verschillende doelgroepen en onderwijsniveaus. Ook zal het thuisgebruik van de online bestanden worden geregeld. 9 Uitleningen bibliotheken juli 2010 t/m juni % 36% 51% Kinderboeken Romans Thrillers Overig 7% Bron: NRC/St. Leenrecht, Van juli 2010 tot en met juni 2011 werd in totaal 100 miljoen keer een boek uitgeleend. Vrouwen en kinderen zijn de trouwste gebruikers van de bibliotheek. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad op basis van gegevens van de stichting Leenrecht. Kinderen lezen het liefst kinderboekenseries van auteurs als Paul van Loon en Carry Slee. Vrouwen zijn dol op thrillers van vrouwelijke auteurs. Literatuur blijkt niet de grootste voorkeur van de leden te hebben. (R. Nieuwenhuis, Onderzoek NRC: vrouwen en kinderen eerst in de bibliotheek, NRC Handelsblad, 20 februari 2012) 9 VOB, Agenda van de toekomst De strategie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken voor de jaren ,

20 Bibliotheek.nl: uitvoeringsorganisatie van én voor lokale bibliotheken De minister van OCW heeft in 2008 een Adviescommissie Bibliotheekinnovatie ingesteld die tot opdracht had een plan te maken voor de bibliotheekinnovatie in de periode De Adviescommissie heeft een plan opgesteld waarin programma s zijn geformuleerd gericht op totstandkoming van een digitale infrastructuur, innovatie van digitale diensten en producten en beleidsinnovatie, waaronder collectiebeleid. Het ministerie van OCW heeft voor de uitvoering van dit plan jaarlijks 18 miljoen beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar, mede in het kader van bestuurlijke afspraken met de VNG en het IPO die zijn vastgelegd in het zogenoemde Bibliotheekcharter (zie onder). De uitvoering is in handen gelegd van Bibliotheek.nl. Deze stichting is op 1 januari 2010 met haar werkzaamheden begonnen. Bibliotheek.nl heeft tot doel om in opdracht van en ten behoeve van de gezamenlijke openbare bibliotheken in Nederland, zonder winstoogmerk, een landelijke digitale openbare bibliotheek op internet te ontwikkelen en in stand te houden. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van OCW via het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). De belangrijkste activiteiten van Bibliotheek.nl zijn de (door)ontwikkeling en het beheer van de digitale infrastructuur en het aansluiten van lokale bibliotheken op die infrastructuur. Verder is de stichting actief in het ondersteunen van lokale bibliotheken in samenwerking met de Provinciale Service Organisaties (PSO s), de promotie van de digitale bibliotheek en marketingdiensten. Tot slot heeft Bibliotheek.nl een uitvoerende taak in de inkoop van digitale content in opdracht van de VOB Inkoopcommissie die namens alle bibliotheken die lid zijn van de VOB hiermee belast is Vigerende wetgeving en bestuurlijke afspraken Bestaande wetgeving, richtlijnen en normen De openbare bibliotheken functioneren in een decentraal bestel, waarvoor de Wet op het specifieke cultuurbeleid (Wsc) het kader vormt. Drie overheden spelen daarin een rol. De gemeenten financieren de 10 Adviescommissie Bibliotheekinnovatie, Innovatie met effect,

21 lokale bibliotheek; de provincies hebben tot taak het vormen en laten functioneren van netwerken van lokale (of regionale) bibliotheken met het oog op het uitvoeren van het zogenoemde interbibliothecair leenverkeer 11, de financiering van de zogenoemde plus- of wetenschappelijke steunfunctiebibliotheken en het steunen van de lokale bibliotheken via de PSO s; het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor het bestel als geheel en voor het stimuleren van innovatie. De gemeenten zijn overigens niet verplicht een bibliotheek in stand te houden. Doen ze dat wel, dan moet dat gebeuren volgens de bepalingen van de Wsc. Daarnaast zijn er veel regels in bestuurlijke afspraken vastgelegd. De VOB en de VNG hebben in 2005 een Richtlijn voor basisbibliotheken vastgesteld, waarin de inrichting van de bibliotheken volgens 5 kernfuncties is beschreven. 12 Het gaat daarbij om de bibliotheek als: 1. warenhuis van kennis en informatie 2. centrum voor ontwikkeling en educatie 3. inspiratiebron van lezen en literatuur 4. encyclopedie van kunst en cultuur 5. podium voor ontmoeting en debat Op grond van het beeld van de bibliotheek en de praktijk zijn minimale subsidieniveaus voor de bibliotheek per klasse van gemeenten vastgesteld: de zogenoemde instapniveaus. Het instapniveau is een subsidiebedrag per inwoner per jaar. Deze som per inwoner is exclusief de huisvestingskosten en bedraagt naar gemeentegrootte: 11, in gemeenten met of minder inwoners 12, in gemeenten tussen en inwoners 15, in gemeenten met of meer inwoners 13 Er staan geen wettelijke sancties op een subsidie onder het instapniveau. Wel is het zo dat de openbare bibliotheek gecertificeerd moet worden om lid te mogen zijn van de VOB. Bestuurlijk is de afspraak gemaakt dat gemeenten zullen toezien op certificering van de bibliotheek (zie volgende paragraaf). De normen die door de stichting Certificering 11 Via het interbibliothecair leenverkeer kunnen bibliotheekleden gebruik maken van de collecties van andere bibliotheken in of buiten de eigen provincie. 12 VOB en VNG, Richtlijn voor basisbibliotheken, De Richtlijn geeft het ambitieniveau aan. 13 Prijspeil Indexering is niet verplicht maar wel aan te bevelen om verschraling van de voorziening te voorkomen. 21

22 Openbare Bibliotheken worden gehanteerd, zijn vastgesteld door de VNG en de VOB. Het niveau van de financiering mag niet zo laag zijn dat het behalen van het certificaat onmogelijk wordt Bibliotheekcharter In december 2009 hebben de VNG, het IPO en de toenmalige minister van OCW het Bibliotheekcharter ondertekend. Daarin is afgesproken dat de minister van OCW, de provincies en de gemeenten samenwerken aan een proces van bibliotheekinnovatie. Dit proces heeft tot doel de dienstverlening van de openbare bibliotheken beter te laten aansluiten bij maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en bij de behoefte van de burger. De overheden hebben in dit convenant afspraken vastgelegd over de rolverdeling tussen de partijen, hierbij uitgaande van een gemeenschappelijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zij streven naar een situatie waarbij de gezamenlijke Nederlandse bibliotheekorganisaties lokale bibliotheken, PSO s en landelijke branchevereniging functioneren als één sector en zich als zodanig presenteren. De overheden beschouwen de gezamenlijke collecties van de Nederlandse openbare bibliotheken, PSO s en plusbibliotheken als één Collectie Nederland. Deze gedachte is leidend bij het collectiebeleid en bij de inrichting van de fysieke en digitale infrastructuur. In het kader van het Bibliotheekcharter is overeengekomen dat OCW de bestelverantwoordelijkheid heeft voor het openbare bibliotheekwerk en voor de daaruit voortvloeiende bestel- en opdrachttaken, waaronder de digitale bibliotheek. Deze taken worden uitgevoerd door het SIOB. De gemeenten zullen de digitalisering en de certificering van de openbare bibliotheek met hun subsidiebeleid ondersteunen. Gemeenten geven bibliotheken de mogelijkheid uitgaven binnen bepaalde marges te verschuiven van de fysieke collectie naar digitale dienstverlening; bibliotheken worden in staat gesteld tenminste 5% van hun begroting in te zetten voor innovatie. Daarbij is ook de afspraak gemaakt dat het instapniveau van financiering voor de lokale bibliotheken gehandhaafd zal worden om de transitie naar digitaal werken mogelijk te maken. De provincies zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de implementatie van landelijk overeengekomen innovaties, waaronder de digitale bibliotheek. 22

23 Afspraken over de digitale bibliotheek Bij de afspraken over de digitale bibliotheek is in het charter een onderscheid gemaakt tussen de technische infrastructuur en de inhoud van de bibliotheek, de e-books en andere digitale materialen die met het begrip content worden aangeduid. De rijksoverheid draagt de verantwoordelijkheid voor de landelijke technische infrastructuur en verstrekt voor dit doel structureel subsidie aan de stichting Bibliotheek.nl; de bibliotheekbranche draagt de verantwoordelijkheid voor de content. Verder is afgesproken dat de landelijke digitale bibliotheek, zoals vormgegeven door Bibliotheek.nl, integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van iedere afzonderlijke openbare bibliotheek moet worden; de PSO s ondersteunen hen bij de implementatie van de digitale bibliotheek, onder andere door opleidingen. Het landelijke innovatieprogramma voorziet in middelen voor lokale en provinciale implementatie van de landelijke digitale bibliotheek. Subsidieregeling in 2010 en 2011 In het kader van het Bibliotheekcharter is afgesproken dat voor de lokale en provinciale implementatie van de digitale bibliotheek een bedrag van 3,5 miljoen in 2010 beschikbaar zou worden gesteld. Dit als tegemoetkoming in de kosten voor de implementatie bij de bibliotheken. OCW heeft hiervoor een subsidieregeling vastgesteld, die in 2011 met een jaar is verlengd en waarvoor een extra bedrag van 4,2 miljoen beschikbaar is gesteld. Een lokale bibliotheek kon maximaal krijgen voor de bestrijding van de eenmalige frictiekosten als deze zich aansloot bij Bibliotheek.nl. Uiteindelijk hebben op één na alle lokale bibliotheken hiervan gebruik gemaakt De voorgenomen actualisering van de bibliotheekwetgeving De hoofdlijnenbrief van OCW In het kader van het Bibliotheekcharter is tevens afgesproken dat gedurende de looptijd van het charter een aanpassing van de Wet op het specifiek cultuurbeleid (Wsc) wordt voorbereid. De summiere bepalingen van de Wsc geven namelijk de situatie weer in het predigitale tijdperk, waarin bibliotheken alleen functioneerden als fysieke voorziening ( een gebouw met boeken, kranten en tijdschriften ). Deze bepalingen zijn nog maar in beperkte mate van toepassing op de huidige situatie, waarbij bibliotheken een fysieke én een digitale component hebben. 23

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 7 december 2011 Betreft Actualisering bibliotheekwetgeving

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 7 december 2011 Betreft Actualisering bibliotheekwetgeving a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie

ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie Agendapunt 3 Bijlage 1.d ALV VOB 12-12-2012 ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie Hans van Velzen, Voorzitter - Directeur OBA Lotte Sluyser, Lid - Directeur Bibliotheek

Nadere informatie

Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Memo over een gezamenlijke aanpak door KB, VOB en BNL - Samenvatting voor bibliotheken Stichting Bibliotheek.nl, versie 1.4

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

VWC. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393

VWC. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 VWC Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijtage(n} (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Bestuurlijke afspraken openbare

Nadere informatie

Bibliotheekstatistiek 2015

Bibliotheekstatistiek 2015 Bibliotheekstatistiek 215 Documentinformatie Auteur(s): Jeroen van den Tillaart, Theo Bijvoet Versie: Datum: 26 juli 216 Status: eindversie Pagina: 1 van 8 Toelichting bibliotheekstatistiek 215 Inleiding

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 14 november 2014 Van Lily Knibbeler/Mireille

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN SAMENVATTING

ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN SAMENVATTING ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN SAMENVATTING ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN - SAMENVATTING Kwink Groep,

Nadere informatie

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bespreking raadscommissie Beleidsuitgangspunten 2013-2016 4 december 2012 Menno Roozendaal Opbouw Inleiding Landelijk Historie en ontwikkelingen bibliotheek

Nadere informatie

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE CENTRALE METADATAPRODUCTIE NBD Biblion produceert metadata voor openbare bibliotheken De centrale productie van data door NBD Biblion bespaart de branche niet alleen enorme bedragen per jaar, het vormt

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35295 10 december 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2014, nr. WJZ/687894

Nadere informatie

Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel

Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel Herpositioneren van de bibliotheekfuncties als gevolg van de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen Een kaderstellende nota

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) + Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Voorstel van wet Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk. Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk. Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.en met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Betreft: Advies Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Betreft: Advies Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen R.J. Schimmelpennincklaan 3 2517 JN Den Haag Postbus 61243 2506 AE Den Haag t 070 3106686 f 070 3614727 info@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevrouw dr. M. Bussemaker

Nadere informatie

Bibliotheken en ebooks. 14 oktober 2011. Michiel Laan, adviseur e-books Bibliotheek.nl

Bibliotheken en ebooks. 14 oktober 2011. Michiel Laan, adviseur e-books Bibliotheek.nl 14 oktober 2011 Michiel Laan, adviseur e-books Bibliotheek.nl Waar zijn bibliotheken ook al weer van Plaatselijke toegangspoort tot kennis, die essentiële voorwaarden schept voor levenslang leren, onafhankelijke

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

Vanaf 21 januari 2014 kunnen bibliotheekleden e books lenen via www.bibliotheek.nl/ebooks.

Vanaf 21 januari 2014 kunnen bibliotheekleden e books lenen via www.bibliotheek.nl/ebooks. E books om te lenen Vanaf 21 januari 2014 kunnen bibliotheekleden e books lenen via www.bibliotheek.nl/ebooks. Deze dienst in vanaf de start gelijk zo populair, dat de site regelmatig niet beschikbaar

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur en Samenleving

Commissie voor Cultuur en Samenleving Griffie Commissie voor Cultuur en Samenleving Datum commissievergadering : 25 november 2011 Documentnummer : 2832640 Behandelend ambtenaar : E. Meuken-Kloosterman Directie/afdeling : SCO-CULT Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 4

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Meerjarenplan 2013-2016. Datum: 16 juli 2012 Versie: 1.0

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Meerjarenplan 2013-2016. Datum: 16 juli 2012 Versie: 1.0 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Meerjarenplan 2013-2016 Datum: 16 juli 2012 Versie: 1.0 1 Inhoud 1. Inleiding...4 1.1 Achtergrond...4 1.2 Doel document...4 1.3 Leeswijzer...4 2. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18273 Portefeuillehouder : J. Andriesse Onderwerp : Convenant bibliotheek 2015-2018 Zaak- / Docnummer : 14-18273/3847

Nadere informatie

Verhuizing. Onderwijs. Vlaanderen. Bibliografie. POD (www.printenenbinden.nl)

Verhuizing. Onderwijs. Vlaanderen. Bibliografie. POD (www.printenenbinden.nl) Jaarverslag 2014 Verhuizing Een belangrijke ontwikkeling in 2014 was de verhuizing naar de nieuwe locatie in Zoetermeer. Onze klanten hebben van deze hele, toch zeer ingrijpende operatie, nauwelijks hinder

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling Het college van burgemeester & wethouders stelt de raadvoor hetvolgende te besluiten:

gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling Het college van burgemeester & wethouders stelt de raadvoor hetvolgende te besluiten: OOCj.oo lo^( gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder L. van Leeuwen-Koster opgestelddoor Stefanie Peters /165 kenmerk/datum 09.0010408/19.08.09

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

Minieme toename uitgaven cultuur en sport

Minieme toename uitgaven cultuur en sport Publicatiedatum CBS-website: 27 juli 2007 Minieme toename uitgaven cultuur en sport Wouter Jonkers Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk EEN HANDREIKING VOOR GEMEENTEN

Lokaal bibliotheekwerk EEN HANDREIKING VOOR GEMEENTEN Lokaal bibliotheekwerk EEN HANDREIKING VOOR GEMEENTEN Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de en met steun van het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Rapport. Inventarisatie onderzoek route April 2015

Rapport. Inventarisatie onderzoek route April 2015 Rapport Inventarisatie onderzoek route 2020 April 205 De Issuemakers Datum: April 205 Projectnummer: 20546 Auteurs: Franca van der Borden en Jeroen Jansen Inhoud Achtergrond & opzet 3 2 Conclusies & aanbevelingen

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

14 december 2007 MLB/LB/2007/52.305

14 december 2007 MLB/LB/2007/52.305 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 14 december 2007 MLB/LB/2007/52.305 Onderwerp Bibliotheekvernieuwing 2008 Een beschaafd land zonder

Nadere informatie

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Naar een sterk en toekomstbestendig bibliotheekbestel SIOB activiteitenplan 2013-2014 December 2012 Inhoudsopgave Naar een sterk en toekomstbestendig bibliotheekbestel...

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Amsterdam 25 november 2008; laatste aanpassing 6 dec. 2008

Amsterdam 25 november 2008; laatste aanpassing 6 dec. 2008 Link naar nieuwsbericht Amsterdam 25 november 2008; laatste aanpassing 6 dec. 2008 Onderwerp: luisterboeken en eboeken Standpunt Stichting Auteursdomein Over de overdracht van de collecties luisterboeken

Nadere informatie

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7 Openbare bibliotheken Gewijzigd op 19 november 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar. Onderwerpen Aantal openbare bibliotheken Collectie Perioden aantal x 1 000 1999, inclusief volksbibliotheken

Nadere informatie

Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid

Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid Versie: definitief 1.5 Datum: 22 mei 2015 Auteur: Anton Dierdorp Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Hoe is het fysiek collectioneren georganiseerd?...

Nadere informatie

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft leren over cultureel ondernemen uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 bijlage(n) 2 (separaat

Nadere informatie

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur @t.uu,,ïnrïïï Landelijke Digitale Infrastruetuur e Vertrekpunt is: de digitale bibliotheek > collecties en diensten obv collecties en content I Vereist: een faciliterend platform (techniek) met randvoorwaardelijke

Nadere informatie

Tilburg, 13 september 2012. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen

Tilburg, 13 september 2012. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Tilburg, 13 september 2012 Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Inhoud 1. NBC Nationale Bibliotheek Catalogus 2. DWH Datawarehouse 3. WaaS Website as a Service 4. Overige projecten 5. Vragen? 2 NBC

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 470 Wet van 19 november 2014 tot vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Nadere informatie

Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas

Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas Paul Postma Paul Postma Marketing Consultancy www.ppmc.nl A.L.V. V.O.B. OBA Amsterdam 11 december 2014 Inhoudsopgave 1. Waarom de Nationale Bibliotheekpas

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de sector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Bestemd voor scholen voor voortgezet.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september 2010

Vragen en antwoorden. Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september 2010 en antwoorden Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september 2010 1 Subsidieregeling & financiën 1. Bij de basisbibliotheken is sprake van een eenmalig bedrag

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. P.M. Wennekes, PvdA Dhr. dr.ir. H. Boersma, SGP Dhr. J.H.E.

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Update Datawarehouse. Dennis Eijsten. 11 september 2014

Update Datawarehouse. Dennis Eijsten. 11 september 2014 Update Datawarehouse Dennis Eijsten 11 september 2014 Inhoud 1. Collectief data delen: waarom? 1. Datawarehouse: mythen en sagen 1. Het Datawarehouse nu en straks 2. Samenwerking met de provincies 1. Afsluiting

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op basis van artikel

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Bibliotheek van de Toekomst (BvdT)

Uitvoeringsplan Bibliotheek van de Toekomst (BvdT) Inleiding Van oudsher wordt de openbare bibliotheek gezien als de publieke toegangspoort tot informatie, educatie en cultuur. Als zodanig speelt de openbare bibliotheek een grote rol bij de bevordering

Nadere informatie

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia INLEIDING Door de Stichting Senia werd in juni 215 onder haar lezers een enquête uitgevoerd over Boeken lenen bij bibliotheken. Doel

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

Q&A e-books. versie: 2.01. datum: 20 januari 2014. Afdeling Implementatie / Accountmanagement

Q&A e-books. versie: 2.01. datum: 20 januari 2014. Afdeling Implementatie / Accountmanagement Q&A e-books versie: 2.01 datum: 20 januari 2014 auteur: Afdeling Implementatie / Accountmanagement Inhoudsopgave 1. Inloggen op het e-bookplatform!... 3 2. Aanbod en collectie!... 4 3. Uitleenmodel!...

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot de verkenning De Raad voor Cultuur (RvC) heeft in zijn Agenda Cultuur 2017 2020 en verder aangekondigd gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning van

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Omschrijving:

Wat willen we bereiken? Omschrijving: Wat willen we bereiken? Omschrijving: Media omvat radio, televisie, kranten, tijdschriften en internet: nieuwe media voor informatieoverdracht. Openbare bibliotheek: een voor ieder bestemde en toegankelijke

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Samenvatting. WODC tot stand is gekomen. Het rapport presenteert prognoses van de benodigde

Samenvatting. WODC tot stand is gekomen. Het rapport presenteert prognoses van de benodigde Samenvatting In 1996 heeft de minister van Justitie aan de Tweede Kamer toegezegd jaarlijks een actualisering van de prognoses van de sanctiecapaciteit te presenteren. Tot dan toe werden deze prognoses

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie