I n h o u d. A m a r i s J a a r v e r s l a g AMARIS JAARVERSLAG Pagina INHOUD INLEIDING PORT COMMUNITY...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I n h o u d. A m a r i s J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 AMARIS JAARVERSLAG 2014. Pagina INHOUD... 02 INLEIDING... 03 PORT COMMUNITY..."

Transcriptie

1 A M A R I S J A A R V E R S L A G

2 AMARIS JAARVERSLAG 2014 A m a r i s J a a r v e r s l a g I n h o u d INHOUD INLEIDING PORT COMMUNITY SCHEEPVAART BEDRIJFSINFORMATIE DOSSIERBEHEER LOGISTIEK GIS FINANCIËN ONTWIKKELING BESCHIKBAARHEID 12 Bijlage 1 SERVERS Bijlage 2 APPLICATIES WOORD van DANK Pagina Pagina 2

3 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f I n l e i d i n g Het afgelopen jaar hebben we enkele belangrijke tendensen kunnen vaststellen die, samen met de IT-visie die we met de private havengemeenschap hebben opgesteld, onze werking in de toekomst sterk beïnvloeden. Vanuit een technisch perspectief merken we dat de grenzen tussen websites, transactionele applicaties en business intelligence vervagen. Via makkelijke en intuïtieve interfaces gaan gebruikers dynamisch interageren met content. Ze zijn zich niet langer bewust van de locatie waar de data zich bevinden noch van de applicaties die de content genereren. Operationeel verlegt de focus van IT zich steeds nadrukkelijker van het digitaliseren van informatie en het automatiseren van interne processen naar een duurzaam stroomlijnen van de informatiestroom voor de eindklant van de logistieke keten: de verlader. De IT-visie die we samen met de Antwerpse havengemeenschap hebben opgesteld, stippelt ons pad voor de eerstvolgende vier jaar uit. Onze kerntaak is hierbij niet veranderd: het bijdragen aan de optimalisering van de werking van de Antwerpse haven als schakel in een wereldwijde logistieke keten. Hierbij zullen we vooral focussen op het gecombineerd inzetten van IT-resources door de publieke en private sector. Het is evident dat een verdere integratie (zowel technisch als operationeel) een belangrijke meerwaarde oplevert. Deze integratie heeft zowel betrekking op de systemen van overheidsinstanties (Havenbedrijf, waterwegbeheerders, douane...) als op de elektronische communicatie tussen deze overheidsinstellingen en de privébedrijven in onze haven. De IT-visie van de Antwerpse havengemeenschap heeft vijf concrete doelstellingen voor ogen: - nautische processen en goederenstromen optimaal begeleiden met elektronische informatie - de uitwisselbaarheid van informatie tussen de verschillende business- en overheidspartners versterken - zo veel mogelijk hergebruik van bestaande informatie - de reële behoeften van de business ondersteunen - inzetten op tools die de planning en samenwerking faciliteren. Om dit te realiseren, is de verdere uitrol van een neutraal IT-platform onontbeerlijk: een platform dat een eenmalige input mogelijk maakt, waar data kunnen gedeeld worden en dat voldoet aan de Europese verplichting van een Maritime Single Window. Hiervoor zullen we in 2015 concrete stappen zetten. Pagina 3

4 A m a r i s J a a r v e r s l a g P o r t C o m m u n i t y Automatisering stukgoedflow Het merendeel van de communicatie over de flow van stukgoederen verloopt momenteel via fax, e- mail, telefoon..., waarbij gegevens manueel in het systeem moeten worden ingebracht. De stukgoedterminals krijgen de los- en laadopdrachten in allerlei formaten en opdrachten, de expediteur typt de permis in viervoud, de scheepsagent moet een en ander manueel afhandelen en ook het bijhorende douaneproces is een papieren flow. In 2014 heeft APCS het hele proces van deze specifieke goederenstroom in kaart gebracht en onderzocht welke port community systemen in onze naburige havens deze goederenstroom elektronisch ondersteunen en welke aan de noden van de Antwerpse haven konden voldoen. De haven van Bremen gebruikt hiervoor de technologie van dbh Logistics, die voor 90 % de behoeften van de haven van Antwerpen dekt. Bijkomend voordeel is dat dit systeem in 2014 volledig werd geüpgraded naar een nieuwe technologische standaard. De elektronische communicatie verloopt grotendeels via EDI, maar kleinere gebruikers kunnen gebruikmaken van een webapplicatie. Binnen de verschillende geledingen van de Antwerpse havengemeenschap werd voor de implementatie van deze elektronische communicatie een uitgebreid draagvlak gevonden, zodat APCS volgend jaar van start kan gaan met een geleidelijke uitrol hiervan. Dit zal een gigantische stap voorwaarts betekenen in de doorstroom en verwerking van de stukgoedflow aangezien alle betrokken partijen (inclusief douane) hun opdrachten elektronisch kunnen verwerken via één neutraal platform. Maritime Single Window Vanaf juni 2015 zijn alle Europese lidstaten verplicht om alle scheepsrapportering via één nationaal single window te laten verlopen. Deze verplichting heeft twee bedoelingen: administratieve vereenvoudiging en de mogelijkheid om informatie door verschillende overheden te laten delen. Het gaat hierbij met name over de volgende aangiftes: - generale verklaring van het schip - ladinggegevens - goederenlijst van bemanning en passagiers - bemannings- en passagierslijst - lijst gevaarlijke goederen - gezondheidsattesten - afvalverwerking - ISPS Deze informatie moet bij verschillende overheden ingediend worden: havenkapiteinsdienst, douane, FAVV, Ovam, scheepvaartpolitie, Europese instellingen... Door de invoering van één maritime single window zal de overdracht van deze informatie eenduidiger verlopen. Om dit te realiseren, werd afgelopen jaar binnen APCS een analyse uitgevoerd om na te gaan welke zaken reeds elektronisch beschikbaar zijn en welke niet en wat er nog moet gebeuren om dit mogelijk te maken. Hieraan wordt de eerste helft van 2015 verder gewerkt. Overzicht aantal berichten elektronische berichten in 2014 of berichten per dag * APCS BTS berichten Track n trace Douane berichten e-balie berichten Gevaarlijke goederen Nautische berichten CBS Ten behoeve van de ketenwerking Ten behoeve van Safe Sea Net * Exclusief AIS berichten Een beetje in het verlengde van de analyses die het maritime single window moeten mogelijk maken, werd een Proof of Concept uitgewerkt om na te gaan of het mogelijk is om bovenstaande gegevens tussen opeenvolgende havens uit te wisselen. Pagina 4

5 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f Stel: het schip vaart vanuit Marseille naar Le Havre en zo via Antwerpen naar Rotterdam, met een ongewijzigde bemanning en onder een en hetzelfde ISPS niveau. In die optiek zou het interessant zijn indien zowel Frankrijk, België als Nederland mekaars gegevens konden gebruiken om aan de Europese verplichtingen te voldoen. Het afgelopen jaar hebben we de interacties getest tussen de verschillende Port Community Systemen om de haalbaarheid hiervan na te gaan. Binnen het IPCSA (International Port Community Systems Association) lopen volop testen tussen de havens van Antwerpen, Felixstowe, Bilbao, Barcelona en nog enkele kleinere Spaanse havens, Civitavecchia, Haïfa en Ashdod. Delen van centrale data Als neutraal communicatieplatform beschikt APCS over centrale up-to-date data waarin mogelijks ook andere instanties of bedrijven geïnteresseerd zijn. Zo is er een uitgebreid binnenscheepvaart- en scheepvaartregister, lokale en internationale codelijsten, gevarengoedcodes... Een aantal daarvan zijn gratis te downloaden via een pdf-document, maar wellicht is het interessanter dat bedrijven deze informatie integraal kunnen importeren voor het updaten van hun databank. Het afgelopen jaar werd hiervoor een business model uitgetekend en ondertussen zijn er reeds twee gegevensbanken publiek beschikbaar via de website van het Havenbedrijf: het verblijfsnummer van het zeeschip en de gevarengoedcodes (zie ook PoC Drupal onder Ontwikkeling & Systemen). e-balie De elektronische uitvoer- en transitaangifte (e-balie) van rorogoederen werd in 2014 uitgerold op de volgende terminals: ICO Zeebrugge, Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) in Zeebrugge, ICO Antwerpen en Antwerp Euroterminal (AET). Het aantal bedrijven dat zijn gegevens via EDIberichten naar e-balie verstuurt, is het afgelopen jaar gestegen van 108 naar 161 (+ 49%). Dit had vanzelfsprekend zijn invloed op het EDI-verkeer, wat meer dan de helft is toegenomen: de aangevers verstuurden in berichten. S c h e e p v a a r t APICS2: Vespucci Het Antwerp Port Information and Control System (APICS) is een state-of-the-art applicatie voor het opvolgen van de scheepvaart, het plannen van havendiensten zoals sleepboten, loodsen en bootmannen, het reserveren van ligplaatsen, het plannen van haveninfrastructuren zoals bruggen en sluizen, de aangifte en het beheer van gevaarlijke goederen en scheepsafval. In 2014 werd de Vespucci release afgewerkt. Deze release is compatibel met de nieuwe opvaartregeling die in februari van kracht werd. Hiermee kan de waterklerk voor elke aanloop kiezen tussen vier opvaarttypes: ETA (de estimated time of arrival van het zeeschip aan één van de loodsstations op zee), GTO (gewenste tijd opvaart vanaf zee), GTA (gewenste tijd aankomst in Antwerpen) of BTV (bezwaar tot vervolg). Dit maakt de verdere scheepsplanning veel duidelijker en transparanter. Replay functie Een bijkomende nieuwe functionaliteit die werd opgeleverd, is de replay-functie die het mogelijk maakt een toestand uit het verleden in uitgesteld relais weer te geven. Vooral in geval van calamiteiten of klachten die pas maanden later naar boven komen, kan dit handig zijn. Binnen APICS konden we wel alle bewegingen individueel traceren, maar het was nog niet mogelijk Pagina 5

6 A m a r i s J a a r v e r s l a g om na de feiten een globaal beeld te reconstrueren van de toestand van de scheepvaart. Met de replay -functie maakt het systeem om de 15 minuten een snapshot van alle belangrijke operationele schermen. Hierdoor kunnen de collega s van scheepvaartmanagement veel sneller en vooral - veel beter gemotiveerd - een klacht behandelen. Aangifte gevaarlijke goederen We hebben een flink pak werk verzet met de verschillende features voor de module gevaarlijke goederen, die in juni werd opgeleverd. Er was de implementatie van de vereenvoudiging van de gevaarlijke goederenaangifte. Deze vereenvoudiging, waarbij de scheepsagent verantwoordelijk is voor de aangifte bij import en de expediteur bij export, werd mogelijk omdat we nu de effectieve aankomsten en vertrekken van deze goederen kunnen capteren vanuit het elektronisch dataverkeer op de goederenterminals. Door deze elektronische berichten te matchen met de elektronische aangiftes, kan een sluitend veiligheidsdossier samengesteld worden. Dit veiligheidsdossier omvat de opeenvolgende statussen van een schip dat gevaarlijke goederen vervoert. In eenzelfde beweging hebben we ervoor gezorgd dat ook het veiligheidsdossier voor het vervoer van gevaarlijke goederen met de binnenvaart kan samengesteld worden. Daar waar vroeger de expediteur enkel de naam van het schip moest opgeven, dient hij nu ook het ENI-nummer van het schip toe te voegen. Het IMDG-register, wat we vroeger zelf moesten aanvullen en uploaden met informatie van derden, is sinds kort in eigen beheer. Dit register, dat oorspronkelijk enkel van toepassing was voor verpakte gevaarlijke goederen, werd uitgebreid naar bulkgoederen: IBC voor chemische tankers, IGC voor gastankers, IMSBC voor vaste bulk en Marpol voor olie- en producttankers. Daarnaast is het APICS-loket (het webportaal) uitgebreid voor gevaarlijke goederen, zodat nu ook partijen met weinig gevaarlijke goederenaangiftes via deze weg hun aangiftes kunnen indienen, opvolgen en wijzigen. APICS2: de Gerlache Binnen het sluitstuk van APICS2, de Gerlache, werd in 2014 het meeste werk geleverd voor de elektronische goederenrapportering die begin 2015 zal opgeleverd worden. Deze module zal de huidige KASTAT-applicatie voor de kaaistatistieken niet alleen vervangen, maar ook verbeteren. In de eerste plaats zullen deze statistieken niet enkel betrekking hebben op het laden en lossen van de zeeschepen, maar op de hele multimodale keten: ook de goederenbewegingen van het spoor- en binnenvaartverkeer wordt mee opgenomen. Daarnaast zullen we nieuwe data-elementen introduceren: - operator van de container (en niet langer enkel de operator van het schip, wat - gezien de steeds nauwere samenwerking tussen de rederijen - een onvolledig beeld geeft) - herkomst & port of loading van geloste goederen, port of discharge en bestemming van geladen goederen (en niet enkel port of loading/discharge, waardoor we in een hub and spoke systeem niet nauwkeurig weten wat de feitelijke eindbestemming van de lading is) - heavy lift en projectlading aan boord. Voor een meer nauwkeurige opvolging van de gevraagde features en verbeteringen, werd een change control board ingevoerd dat regelmatig wordt voorgelegd aan de stuurgroep om gezamenlijk te beslissen welke aanpassingen moeten gebeuren en dit in functie van noodwendigheid en dringendheid. Port Controle Project Op vraag van de afdeling scheepvaartmanagement werden twintig havenprocessen gedefinieerd, uitgetekend en gedocumenteerd in een digitaal handboek volgens de Business Process Modelling Notation (BPMN). Het is de bedoeling om op die manier de planningsprocessen nog beter op elkaar af te stemmen, de kwaliteitsverankering van de diensten te verzekeren, risico s te definiëren en mogelijke - organisch gegroeide - anomalieën te vermijden. Vanaf nu heeft elke aangever in het APICS-loket de mogelijkheid om op voorhand uitzonderingen aan te vragen op de regelgeving (zoals het verlengd vertoef van gevaarlijke goederen op een kaai), waardoor hij beter kan anticiperen en overtredingen kan vermijden. Pagina 6

7 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f BPRS Het bagger-, productie- en registratiesysteem brengt in kaart welke baggerspecie is opgehaald, hoeveel en waar het naartoe is gebracht. Deze toepassing is op technisch niveau aan vervanging toe. Ook operationeel, omdat het qua concept niet meer strookt met de huidige werking van de baggerdienst. Een baggerpraam wordt geladen door De Neus Nu worden er immers grote splijtbakken gebruikt in plaats van de kleinere baggerpramen. Splijtbakken zijn vergelijkbaar met duwbakken, die kunnen opensplijten zoals een grijper om baggerspecie te storten. Ze kunnen veel efficiënter ingezet worden doordat één duwboot verschillende splijtbakken kan bedienen. Twee belangrijke wijzigingen in onze nieuwe toepassing: - de baggerkapiteins kunnen hun computersysteem verbinden met ons netwerk, waardoor ze de dagstaten niet langer manueel moeten inleveren en de gegevens elektronisch door ons systeem worden ingelezen - aangezien de splijtbakken zijn uitgerust met beladingsmeters die de hoeveelheid baggerspecie kunnen meten, worden de dagstaten van de baggerkapiteins met deze gegevens vervolledigd. Met het nieuwe systeem zullen we perfect kunnen meten hoeveel ton droge baggerspecie op welke manier waar naartoe wordt gebracht. B e d r i j f s i n f o r m a t i e PortLinks Nadat in 2013 het directiecomité had ingestemd met de aankoop en implementatie van een CRM (Customer Relation Management)-pakket, volgde in 2014 de implementatie van het softwarepakket Microsoft Dynamics. Dit gebeurde via een Proof of Concept waarbij voor een beperkte doelgroep (MPC, C/COM en APEC) een pilootopzet werd uitgewerkt. Vervolgens kwam het gigantische werk om de bestaande data, verspreid over verschillende databronnen zoals de Goldmine applicatie, Excel-lijsten, Access- en Outlook-bestanden, te consolideren, te controleren en te actualiseren. Het resultaat is één centrale bron van klantgegevens die voor verschillende doeleinden kan aangewend worden zoals direct marketing, evenementenmanagement en relatiemanagement. Overstag Het Overstagproject van het GHA heeft belangrijke ambities: het ter beschikking stellen van een toolset, richtlijnen en best practices voor een efficiënt informatiebeheer (zowel op papier als digitaal) en het realiseren van een activiteit gebaseerde werkomgeving (ABO) met de nodige werkafspraken om goed te kunnen samenwerken. In het kader van mobiele en flexibele werkplekken werd het afgelopen jaar een wiki software geïmplementeerd (Confluence) en zijn er testcases uitgevoerd voor mobiele applicaties (ipad, Blackberry, Androïd). De wiki software biedt de mogelijkheid om met collega s en/of externe partners samen te werken aan content ( zoals brieven, nota s en dossiers) zonder dat hiervoor documenten moeten gegenereerd worden die vervolgens naar elkaar worden g d. Medewerkers kunnen via de wiki informatie delen, taggen, becommentariëren, bijwerken enzovoort. Deze interactieve manier van werken op afstand zorgt ervoor dat iedereen van om het even waar op een bepaalde content kan inloggen en zijn wijzigingen of opmerkingen kan invoeren. De andere leden van de betreffende groep kunnen vragen om door de applicatie verwittigd te worden wanneer iets aan content die hen interesseert, is gewijzigd. Laden van baggerspecie in splijtbak De Schele Deze manier van werken werd eerst in een kleine groep uitgetest en kent binnen de werknemers van het Havenbedrijf een groeiend succes. Pagina 7

8 A m a r i s J a a r v e r s l a g D o s s i e r b e h e e r Van Sesam 1 naar Sesam 2 We upgraden de beleidsondersteunende applicatie Sesam omwille van verschillende redenen: - de beslissing om alle ongestructureerde content te verzamelen in het eportaal en niet langer te laten beheren door Documentum - het reduceren van de verschillende componenten die nu nog in voege zijn en zullen omgevormd worden naar één robuuste applicatie en omgeving die veel stabieler is. Deze upgrade zorgt eveneens voor een vereenvoudiging van de functionaliteit van het pakket, waardoor de workflow behoorlijk transparanter en lichter wordt. Wat verandert er verder concreet? 1. Binnen de module briefwisseling wordt het opvolgsysteem niet langer door Sesam beheerd, maar verplaatst naar het desbetreffende dossier. Stel bijvoorbeeld dat een bepaalde brief baggeren als onderwerp heeft, dan wordt de uiteindelijke actie die het gevolg is van die brief, geklasseerd bij het dossier baggeren en niet langer onder Sesam. Sesam 2 omvat voortaan onder de module briefwisseling nog enkel scannen, registreren en dispatchen. Dit is het toewijzen van een brief aan één of meerdere afdelingen. L o g i s t i e k Maximo Maximo van IBM wordt gebruikt voor voorraadbeheer, inkoop, onderhoudsbeheer en werkorders. Na de belangrijke Maximo upgrade in 2013, is dit jaar werk gemaakt van een nieuwe vereenvoudigde procedure voor OTAPsynchronisatie. OTAP staat voor Ontwikkeling Test Acceptatie Productie. Hiermee kunnen productiegegevens in een testomgeving worden gezet zodat er relevante zaken kunnen getest wordt met gegevens die overeenkomen met de realiteit. Met behulp van deze OTAP-synchronisatie heeft Maximo dit jaar nog verdere kleinere updates gekend, en is een start gemaakt voor het uitrollen van mobiele toepassingen voor Maximo. 2. Binnen de module vergaderingen wordt het beslissingstraject dat voorafgaat aan de agendering van een A-punt niet langer door Sesam gestuurd. De B-punten kunnen nog steeds elektronisch afgehandeld worden en gaan na goedkeuring automatisch naar de notulen. In de nieuwe Sesam worden C-punten geïntroduceerd: deze punten komen niet op de agenda. Dit alles moet de agenda van de directievergadering behoorlijk verlichten. Een bijkomende organisatorische wijziging die een belangrijke technische aanpassing vereist, is de introductie van de gedeeltelijke notulering. Hierdoor is een agendapunt onmiddellijk uitvoerbaar na de beslissing in het directiecomité (en niet pas na de definitieve goedkeuring van de notulen). Bijkomende technologische verbeteringen maken de Sesam-applicatie gebruiksvriendelijker: - de html-editor om een agendapunt op te stellen wordt vervangen door Word - de zoekfunctie is veel uitgebreider (niet enkel full text, maar ook via een combinatie van zoekargumenten zoals datum beslissing, auteur, verantwoordelijke enzovoort) - de applicatie wordt aangepast voor mobiel gebruik. Door de overschakeling van Sesam 1 naar Sesam 2 moeten in totaal beslissingen van het directiecomité gemigreerd worden. Lossen baggerspecie door splijtbak De Schele Averijen Acties met betrekking tot averijen (dossierbeheer, vordering en facturatie) zaten tot voor kort in één AS400-module. Met de omschakeling van het technologisch platform, werd dit pakket opgesplitst. Het averijenbeheer (wat is er gebeurd, waar, welk vaartuig is erbij betrokken, welke partij is verantwoordelijk, wat is de schade, enzovoort) wordt vanaf nu afgehandeld binnen Maximo. Het gedeelte vordering is verhuisd naar de applicatie Presfact. Pagina 8

9 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f G I S GeoCortex Afgelopen jaar werd een nieuwe GISraadpleegomgeving gebouwd: het klassieke eenrichtingssysteem, waarbij het GIS enkel kon geraadpleegd worden, is nu een dynamische en interactieve tool geworden. De proof of concept periode is net afgesloten. Dankzij GeoCortex kan de eindgebruiker nu ook zelf informatie in het GIS inbrengen. Bovendien kunnen we deze applicatie ook op mobiele dragers (ios, Blackberry, Android) aanbieden. Volgende stap is om de externe GIS-loketten uit te rusten met deze GeoCortex zodat politiediensten, brandweer, Infrax, Kadaster e.d.m. de nieuwe applicatie kunnen gebruiken. Inventaris poorten en toegangen In 2014 werd een inventarisatieproject gestart om alle poorten en toegangen van bedrijven in kaart te brengen. In het kader van havenbeveiliging en het verzekeren van een snelle toegang voor brandweer en andere hulpdiensten, werden alle havenbedrijven bevraagd. Hiermee kunnen we in kaart brengen waar zich de primaire toegang bevindt voor de hulpdiensten, of deze 24/7 toegankelijk is, op welke manier hulpdiensten toegang kunnen krijgen, enzovoort. De verzamelfase hiervan is afgerond en volgend jaar gaan we na op welke manier we deze databank ter beschikking kunnen stellen. Upgrade ArcGIS 10.2 Afgelopen jaar kregen zowel de database als de toepassingen een upgrade. KLIP KLIP, het Kabel en Leiding Informatie Portaal is de centrale planaanvraagmodule voor Vlaanderen. Als kabel- en leidingbeheerder binnen het havengebied is het Havenbedrijf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze informatie aan planaanvragers die graafwerken plannen. Wij zijn de digitale fase hiervan aan het voorbereiden zodat de volledige informatie van de kabels en de leidingen digitaal ter beschikking kan worden gesteld. Upgrade geluidsmodel Conform de Europese richtlijn voor omgevingslawaai werd in 2010 een geluidsmodel gebouwd voor het havengebied. 16 geluidskaarten voor diverse bronnen en periodes kunnen de mogelijke geluidslast van nieuwe havenactiviteiten op omwonenden in kaart brengen. Dit geluidsmodel werd het afgelopen jaar vergeleken met een grootschalige, langdurig uitgevoerde geluidsmeetcampagne en daarna verder verfijnd en gekalibreerd. Pagina 9

10 A m a r i s J a a r v e r s l a g F i n a n c i ë n Introductie De oplevering van de facturatie van de afvalbijdrage in Zeefact, begin januari, betekende een belangrijke mijlpaal. Hiermee werd het vijf jaar durende transitieproject van alle financiële applicaties naar UX / Java / Oracle met succes afgerond. Gewijzigde tariefverordeningen havenrechten Afgelopen jaar werden BINFACT, de applicatie voor de facturatie van binnenvaartrechten, en ZEEFACT, de applicatie voor het factureren van zeevaartrechten, aangepast aan de nieuwe tariefverordeningen. In de tarieventabel wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen natte en droge bulktarieven. Hiervoor moesten eerst de bulk zeevaartlijnen ondergebracht worden in natte of droge bulklijnen. Verwijlintresten v2.0 Dit onderdeel van de facturatie was nog een AS400- applicatie. Ook het inlezen van verwijlintresten, het valideren en vorderen is nu herschreven naar de Java-technologie. Tegelijkertijd werden enkele features toegevoegd. Zo verloopt het bijkomende fiatteringstraject nu volledig digitaal. Daarnaast werd de oplossing dusdanig herschreven dat de verwijlintresten voor dochterbedrijven van het Havenbedrijf kunnen verwerkt worden. Debiteurenbeheer v2.0 In 2014 werd de analyse gemaakt om de bestaande client-server applicatie te herschrijven met de meest recente versies van de Amaris development frameworks. De nieuwe multicompany- applicatie zal dan volledig web-gebaseerd zijn met dezelfde look and feel als de andere applicaties die door Amaris ontwikkeld worden. Voordeel is dat de applicatie daardoor ook opgenomen kan worden in het gebruikersdashboard, waardoor andere diensten zeer vlot van het nieuwe debiteurenbeheer gebruik kunnen maken zonder een extra leerproces te moeten doorlopen wegens de grote herkenbaarheid van de gebruikersinterface. Er wordt een deadline-agenda in kalendervorm voorzien en de gebruiker zal de toestand van verschillende relaties tegelijkertijd kunnen opvolgen. De werkgroep besteedde ook de nodige aandacht aan het op punt stellen van de financiële en juridische beleidsrapportering. Met deze functionele update en met een nieuwe motor moet de applicatie opnieuw voor vele jaren een belangrijk instrument worden van een flexibel debiteurenmanagement. Facturatie walstroomafname Een nieuwe module van BINFACT zorgt voor de facturatie van de walstroomafname door binnenschippers. Aan het wachtdok voor lichters zijn zeven walstroomkasten geïnstalleerd. Het verbruik wordt geregistreerd door een externe partner die maandelijks het verbruiksoverzicht bezorgt aan Beheer Havenrechten. De gegevens worden ingelezen door BINFACT, gevalideerd en eventueel gecorrigeerd en vervolgens gefactureerd. Pagina 10

11 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f Ontwikkeling & systemen Nieuwe Single Sign-On Single Sign-On is een systeem waarbij een gebruiker slechts éénmaal moet aanmelden en waarbij die aanmeldgegevens worden doorgegeven aan alle verdere toepassingen die met deze Single Sign-On geïntegreerd zijn. In 2014 werd de migratie van de verouderde Oracle SSO 10g naar Oracle Acces Manager 11g een feit. Dit is een compleet nieuw pakket, wat dus veel meer inhoudt dan enkel een upgrade. De migratie was hoog nodig om te kunnen inspelen op de hedendaagse eisen die gesteld worden bij beveiliging van computersystemen en toepassingen. Een eerste realisatie daarvan is het verstrengen van het wachtwoordbeleid voor externe gebruikers, die nu net als de interne gebruikers regelmatig hun wachtwoord moeten wijzigen, en een wachtwoord moeten kiezen dat voldoet aan de nodige complexiteitsregels. Nieuwe VDI-disk De Virtual Desktop Infrastructure is een virtuele omgeving waarmee men specifieke instellingen per gebruiker snel kan installeren: welke drive mappings heeft hij, naar welke printers kan hij zijn printopdracht sturen, welke snelkoppelingen staan er op zijn bureaublad, welke programma s gebruikt hij... De gebruikers- en pc-instellingen van de fysische en van de virtuele omgeving worden voortaan op een identieke manier beheerd en de XenDesktop software werd geüpgraded naar versie 7.6. Het systeem is ondertussen uitgerold naar 350 gebruikers. WAGO Steeds meer groeien de technologieën van de procesautomatiseringssystemen en van de computers naar elkaar toe en zijn er meer raakvlakken. Wij onderzoeken op welke manier de gegevens van de procesautomatiseringssystemen ook voor andere doeleinden kunnen gebruikt worden. Vervanging NetApp storage Aangezien het datavolume in het Havenbedrijf jaarlijks met 30 % toeneemt, was de opslagcapaciteit van het storage area network (SAN) aan vervanging toe. In 2014 hebben we gewerkt aan de migratie naar een sneller en groter opslagnetwerk. PoC System Center Configuration Manager De medewerkers van het Havenbedrijf hebben uiteenlopende computerbehoeften (vooral inzake programma s). Daarom is het belangrijk over een software te beschikken die het uitrollen van software vereenvoudigt. Microsoft System Center Configuration Manager biedt hiervoor een goede oplossing. Bijhorend voordeel is dat gebruikers zelf software uit het standaard aanbod van het GHA kunnen downloaden en installeren wanneer het hen past. PoC Mobile Application Development Om onze toepassingen zo efficiënt mogelijk te kunnen implementeren op mobiele devices (Apple, Blackberry, Android) hebben we onderzocht welke technologie het meeste geschikt is en rolden we een PoC uit met Adobe Air. IText Adobe LiveCycle, een tool voor o.a. het aanmaken van PDF-documenten werd vervangen door IText. Hiervoor hebben we een framework gemaakt zodat de implementatie van nieuwe PDFdocumenten op een eenduidige en gemakkelijke manier kan gebeuren. Pagina 11

12 A m a r i s J a a r v e r s l a g PoC Drupal Vanuit de behoefte om de programmatie van de websites van het Havenbedrijf meer in eigen beheer te nemen en ook om externe gebruikers de mogelijkheid te geven gegevens uit onze toepassingen te raadplegen, was het noodzakelijk bepaalde integraties met onze interne systemen te realiseren. Zo kunnen externen via een zoekinstrument op het portofantwerp.com portaal informatie downloaden over gevaarlijke stoffen. Momenteel implementeren we de mogelijkheid dat gebruikers, aan de hand van de scheepsnaam of het IMO-nummer van een schip, gegevens kunnen opvragen over de laatste verblijven in onze haven van een schip. Beschikbaarheid ICT Beschikbaarheidsindex: geeft de totale beschikbaarheid weer van de volledige ICT omgeving (applicaties, servers, netwerk en internetverbindingen, inclusief belangrijke partnersystemen zoals CBS) Pagina 12

13 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f M e l d i n g e n e - L o k e t E-loket Totaal aantal meldingen: % - Helpdesk (1e lijns hulp) * % - Amaris (2e lijns hulp) % - Interventies % - EOS = waarvan 79% opgelost binnen 1 werkdag I n v e n t a r i s a c t i v a g e b r u i k e r s Inventaris op pc's met 1 of 2 schermen 735 APICS2 terminals met 1 of 2 schermen terminals Overstag met 1 of 2 schermen laptops 179 multifunctionals 61 digitale camera's 162 tablets 35 digitale borden en projectoren 31 mobiele displays 19 G e b r u i k e r s p e r a p p l i c a t i e Pagina 13

14 A m a r i s J a a r v e r s l a g bijlage 1: S e r v e r s HPUX servers Productie:» 2 x HP Integrity bl860 i4 met 2 x Itanium ,5GHz CPU en 208 GB RAM (SAN storage)» 1 x HP Integrity bl860 i2 met 1 x Itanium ,6GHz CPU en 72 GB RAM (SAN storage) Acceptatie:» 2 x HP Integrity bl860 i4 met 1 x Itanium ,5GHz CPU en 136 GB RAM (SAN storage)» 1 x HP Integrity bl860 i2 met 1 x Itanium ,6GHz CPU en 72 GB RAM (SAN storage) Test:» 2 x HP Integrity bl860 i2 met 2 x Itanium ,6GHz CPU en 128 GB RAM (SAN storage)» 1 x HP Integrity rx3600 met 2 x Itanium ,6GHz CPU en 56 GB RAM (SAN storage) Ontwikkeling:» 1 x HP Integrity bl860i2 met 1 x Itanium ,6GHz CPU met 96 GB RAM (SAN storage) Linux servers Productie:» HLPROD3 : IBM x3550 M4 2 x EightCore CPU Xeon 2.6 Ghz met 192GB (SAN storage)» HLPROD4 : IBM x3550 M4 2 x EightCore CPU Xeon 2.6 Ghz met 192GB RAM (SAN storage)» HFAX1 : 2 x CPU Xeon 1,26 Ghz met 2GB RAM (32 GB lokale storage)» HQS1: 2x CPU Xeon 1,12 Ghz met 2GB RAM (16 GB lokale storage)» HLMGMT1: IBM x 3620 M2 2 x SixCore CPU Xeon 2,67 Ghz met 48 GB RAM (897 GB lokale storage)» HLMGMT2: IBM x 3650 M3 2 x QuadCore CPU Xeon 2,67 Ghz met 64 GB RAM (1TB lokale storage) Acceptatie:» HLACCPT3 : IBM x3550 M4 2 x EightCore CPU Xeon 2.6 Ghz met 192GB RAM (SAN storage)» HLACCPT4 : IBM x3550 M4 2 x EightCore CPU Xeon 2.6 Ghz met 192GB RAM (SAN storage) Test:» HLTEST3: IBM x 3650 M2 met 2 x QuadCore CPU Xeon 2,4GHz en 48 GB RAM (SAN storage)» HLTEST4: IBM x 3650 M2 met 2 x QuadCore CPU Xeon 2,4GHz en 48 GB RAM (SAN storage) Ontwikkeling:» HLDEV1: IBM x3850 M2 2 x QuadCore CPU Xeon 2,4 Ghz met 72GB RAM (SAN storage)» HLDEV2: IBM x3850 M2 2 x QuadCore CPU Xeon 2,4 Ghz met 72GB RAM (SAN storage) VMWare esx servers» HVM13/HVM14/HVM15/HVM16 : IBM x3650 M3 2 x CPU Xeon Sixcore E Ghz met 192 GB RAM (SAN storage)» HVM17/HVM18 : IBM x3750 M4 4 x CPU Xeon Octacore E ,4 Ghz met 512 GB RAM (SAN storage)» HVM19/HVM20 : IBM x3550 M4 2 x CPU Xeon 12-core E5-2695v2 2,4 Ghz met 512 GB RAM (SAN storage)» HVMBI : IBM x3550 M4 2 x CPU Xeon Sixcore X5650 2,0 Ghz met 32 GB RAM ( 3 TB lokale storage) AS400 servers» 2 x AS/400 mod. 810 met elk 1,5 GB RAM en 193 GB beschikbare HD Pagina 14

15 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f bijlage 1: S e r v e r s (vervolg) SAN/NAS Storage» HFS3 : NetApp Filer FAS3250 met 128 DISKEN met 24,3 TB totale storage» HFS4 : NetApp Filer FAS3250 met 128 DISKEN met 24,3 TB totale storage» Filer3 : NetApp Filer FAS3220 met 104 DISKEN met 68,7 TB totale storage» AMS1 : Hitachi Data Systems AMS2100 met 86 DISKEN : 21,4 TB totale storage» AMS2 : Hitachi Data Systems AMS2100 met 86 DISKEN : 21.4 TB totale storage» AMS3 : Hitachi Data Systems AMS2100 met 86 DISKEN en 6 SSD's : 14.3 TB totale storage» AMS4 : Hitachi Data Systems AMS2100 met 86 DISKEN en 6 SSD's : 14.3 TB totale storage Datahoeveelheid van de toepassingen in productie :» Databases: 1515 GB [waarvan GB (Oracle) + 68 GB (AS400) + 31 GB (SQLServer) GB (MySQL) GB (Documentum, waarvan 87.6 GB voor SESAM-documenten) GB (Alfresco)]» Mail: 528 GB GB archieven» Bestanden: 11,5 TB INFOGRAFIEKEN APICS: aanlopen BTS: geplande termijnaanvragen E-Balie: unieke movement reference numbers UNIFACT: uitgaande facturen Pagina 15

16 A m a r i s J a a r v e r s l a g b i j l a g e 2 : A p p l i c at i e s Softwaregids - [ applicatie / applicatieverantwoordelijke / applicatiebeheerder ] Bedrijfsinformatie Business Intelligence / Bob Willemstein / Peter De Clercq eportaal / Marleen Eyssen / Filip Callewaert, Patrick Vanhoof Havenwijzer + plug-ins / Ludo Nauws / Patricia Bongaerts GIS-loket / Ludo Nauws / Patricia Bongaerts Intranet / Sofie Meyer / Charlotte Bruyninckx Portlinks / Anne-Marie Van Asbroeck / Astrid Mintiens, Wim de Weert, Eva Bes Website Port of Antwerp / Anne-Marie Van Asbroeck / Remmelt Beckers Website APEC / Paul Verkoyen / Suzy Segers Website APPP / Anne-Marie Van Asbroeck / Astrid Mintiens, Sacha Jennis Website APCS / John Kerkhof / Jessica Gerritsen Website Gevaarlijke Goederen / Marc Bosseler / Kurt Van Passen Dossierbeheer 3P / Tom Van Autgaerden / Bart De Schutter, Nancy Poppe Apollo / Harry Kennis / Glenn Boschmans Bouwaanvragen adviesopvolging / Ludo Nauws / Ludo Nauws Sesam / Luk Laerenbergh / Vicky Van Braekel, Rita Cleiren Toga / An Saeys / Annika Letters Financiën & facturering Binfact / Patrick Verhaert / Jan Wouters, Sarah Sak CODA Financials / Jan Adam / Patrick Bervoets, Eric Busschots Confact / Koen Breugelmans / Kris Janssens, Edith Theunis Crescendo BSPM / Jan Adam, Robert Blockx / Patrick Bervoets, Luc Dendooven Debiteurenbeheer / Luc Dendooven / Ann Moortgat, Christiane Gaethofs Globe$ / Luc Dendooven / Ingrid Rymen Pagina 16

17 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f b i j l a g e 2 : A p p l i c at i e s ( ve r vo l g ) Financiën & facturering (vervolg) Isabel Business Suite / Luc Dendooven / Ingrid Rymen Presfact / Jan Adam / Harry Kennis, Luc Dendooven Unifact / Jan Adam / Patrick Verhaert, Robert Blockx Zeefact / Patrick Verhaert / Patrick Verhaert, Jan Wouters Human Resources SAP HR / Pascale Van Hoecke, Greet Jacobs / Wim de Weert Harmony / Pascale Van Hoecke, Greet Jacobs / Marga Vanlandschoot, Wim de Weert Logistiek Afvalstoffendatabank (ADB) / Kris De Craene / Vincent Van Dyck, Joris Vanderhallen Maximo / Jan Adam / Eric Van den Eynde, Sandy Soetermans, Jan Vervloessem Werktoelatingen / Tom Van Autgaerden / Raf Adriaenssen Scheepvaart APICS / Willem Serré / Marc Van Sandt, Kurt van Passen BPRS / Edward De Broe / Alfred De Beule, Freddy Van Ruyssevelt BTS / Patrick Verhaert / Sarah Sak E-Balie / Bart Van Mol / Bart van Mol ISPS / Rik Verhaegen / Kathy Dua Kastat / Patrick Verhaert / Patrick Verhaert Registratie afval binnenvaart / Kris De Craene / Vincent Van Dyck, Joris Vanderhallen Scheepsafval agenten / Marc Bosseler / Kurt Van Passen Scheepsafval ophalers / Patrick Verhaert / Geert Verbeke Pagina 17

18 A m a r i s J a a r v e r s l a g W o o r d v a n d a n k Wij wensen onze dank te betuigen aan alle medewerkers van AMARIS voor hun inzet bij het verzorgen van het Havenbedrijf op het vlak van ICT in Expliciet danken wij ook alle sponsors, applicatieverantwoordelijken, applicatiebeheerders en testpersonen die het afgelopen jaar hun waardevolle medewerking hebben verleend. Foto s: Port of Antwerp Voor bijkomende informatie contacteer AMARIS Telefoon: Fax: Pagina 18

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) 2 Eenvoudig en probleemloos exporteren via Rotterdam en Amsterdam 3 Portbase: Aandeelhouders Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam Gezamenlijk Port Community System

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Software oplossingen voor de maritieme en logistieke sector.

Software oplossingen voor de maritieme en logistieke sector. Software oplossingen voor de maritieme en logistieke sector. +32 3 238 44 04 SALES@SAMANDAR.BE WWW.SAMANDAR.BE SAMANDAR: Wie zijn we? Samandar zag het licht in april 2011. Je kan dus gerust stellen dat

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar 4 Melding Schip Haven van Rotterdam System Interface Web Interface De procedure is generiek. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar Hoe te handelen tijdens de storing? U dient zelf te controleren

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Maritime Single Window

Maritime Single Window Maritime Single Window Snelle upload van de 10 vorige havenfaciliteiten in de ISPS melding Inland reizen Aan de slag Quick user guide 1. Inleiding In het kader van de Europese richtlijn 2010/65 moet elke

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken Training Waarom deze cursus? 1 In deze cursus leert u niet waarvoor u de applicatie ZEEVAARTRECHTEN moet gebruiken: opgave van facturatie-onderrichtingen

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Project Diva De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Ad Overgaag, projectleider provincie Utrecht Marko van Schaijk, euroscript delt 1 Oude situatie Veranderende taken Krimpende

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Customized Information Solutions

Customized Information Solutions Customized Information Solutions Vereenvoudig het dagelijks beheer van uw bedrijf! Maak kennis met MABS: het complete softwarepakket voor de efficiënte metaalhandelaar. MABS staat voor MetaalAfval BeheerSysteem

Nadere informatie

KNMG flexibel en klantgericht met Dynamics CRM en SharePoint

KNMG flexibel en klantgericht met Dynamics CRM en SharePoint Als landelijke artsenfederatie behartigt de KNMG de belangen van alle artsen en studenten geneeskunde. Tot voor kort werden de gegevens over artsen en specialisten in diverse databronnen opgeslagen, waaronder

Nadere informatie

KPD Services NV WIC Geert Vrolix Verkoop

KPD Services NV WIC Geert Vrolix Verkoop KPD Services NV WIC Geert Vrolix Verkoop ViBo Heusden Zolder KPD Missie De meest gerenommeerde informaticapartner zijn in de Belgische bouwsector KPD Organisatie Opgericht 1982 Exclusief actief in de bouw-,

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 6 Voxtron en Microsoft bij RealDolmen

Inspirerende cases. CASE 6 Voxtron en Microsoft bij RealDolmen Inspirerende s CASE Voxtron en Microsoft bij RealDolmen Voxtron bij RealDolmen: grootste Lync-integratie in België RealDolmen ontstond in 2008 na de fusie van ICT-integratoren Real Software en Dolmen.

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Gouden eieren bestaan

Gouden eieren bestaan Gouden eieren bestaan Powered by Uw bedrijf ontwikkelt zich continu. Dit vraagt om grip op alle processen. Software helpt u om uw bedrijf efficiënt te runnen. Een softwarepakket is eenvoudig in gebruik

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

DBA Pro For Microsoft SQL Server 2005 Metingen op Exact Globe

DBA Pro For Microsoft SQL Server 2005 Metingen op Exact Globe DBA Pro For Microsoft SQL Server 2005 Metingen op Exact Globe Meting op Release 3.95 uitgevoerd door The Tool Factory BV...3 Metingingen op Exact Globe uitgevoerd door gebruikers...5 Meting 1...5 Meting

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

ais op jouw schip AIS-steunprogramma voor de binnenvaart

ais op jouw schip AIS-steunprogramma voor de binnenvaart ais Alles op jouw over het Vlaamse AIS-steunprogramma voor de binnenvaart schip Geachte lezer Beste varende ondernemer De binnenvaart ligt mij als duurzame vervoersmodus nauw aan het hart. Precies daarom

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

Onderzoeksproject Slimme Meters. VREG Brussel, 12 april 2010

Onderzoeksproject Slimme Meters. VREG Brussel, 12 april 2010 Onderzoeksproject Slimme Meters VREG Brussel, 12 april 2010 Eandis staat voor significante uitdagingen op het niveau van regelgeving, markttendensen en kostenefficiëntie Overzicht uitdagingen organisatie

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Vul vandaag nog deze ICT enquête in, er worden 10 prijzen verloot! Tot 25 december 2015 kan de ingevulde enquête worden terug bezorgd via:

Vul vandaag nog deze ICT enquête in, er worden 10 prijzen verloot! Tot 25 december 2015 kan de ingevulde enquête worden terug bezorgd via: Contact: Annick vor annickjavor@binnenvaart.be +32 11 23 06 06 Hasselt, 16 november 2015 Onderwerp: Enquête ICT in de binnenvaart Geachte heer/mevrouw, Om het gebruik van ICT (Informatie- en Communicatie

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Iwan van der Wolf Algemeen Directeur Service Connector Melding Schip 2.0 Programma 19 januari 2016 Amsterdam 15:00-15:10 Welkom Iwan van der Wolf, Algemeen Directeur

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

APICS - Loket wijzigingen n.a.v de opvaartregeling. toelichting voor de scheepsagenten

APICS - Loket wijzigingen n.a.v de opvaartregeling. toelichting voor de scheepsagenten APICS - Loket wijzigingen n.a.v de opvaartregeling toelichting voor de scheepsagenten 1. Inleiding Op 4 februari 2014 treedt de Gezamenlijke Bekendmaking 06/13, Procedure Opvaart & Ketenwerking VTS-Scheldegebied

Nadere informatie

Deze procedure is enkel van toepassing voor toegang tot het APICS-loket

Deze procedure is enkel van toepassing voor toegang tot het APICS-loket Hoe verkrijg je toegang tot het APICS-loket? Lees hieronder de mogelijke scenario s. BELANGRIJK Deze procedure is enkel van toepassing voor toegang tot het APICS-loket via internet: de zogenaamde Flash-versie

Nadere informatie

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Toegankelijke informatie maakt het verschil

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Toegankelijke informatie maakt het verschil ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Toegankelijke informatie maakt het verschil Toegankelijke informatie maakt het verschil Toegankelijke informatie optimaliseert de workflow, accelereert processen en resulteert

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

Suivo zomerrelease 3.7 Suivo verwelkomt de zomer

Suivo zomerrelease 3.7 Suivo verwelkomt de zomer Suivo zomerrelease 3.7 Suivo verwelkomt de zomer Meer vrijheid en flexibiliteit. Suivo-integratie met Garmin Fleet 590 Garmin-Portable (Fleet 590 ) Suivo is de eerste en enige Authorized Partner in de

Nadere informatie

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS Inhoud 1 Situering... 2 2 Informatie over de Stad Aalst als KLB... 2 3 Technische bepalingen... 3 1. Functioneel... 3 2. Technisch... 3 4 Inventaris... 5 5 Gunningscriteria...

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Organi your profit! Actief sedert 1977 en ondertussen uitgegroeid tot een toonaangevende IT-speler

Nadere informatie

GS PASS voor scholen. Demonstratie

GS PASS voor scholen. Demonstratie GS PASS voor scholen Demonstratie Inhoud Korte uitleg Grafisoft Grafisoft Systeembeheer Korte uitleg basis van Pass technologie voor bibliotheken / scholen Uitleg Pass voor scholen Pass voor scholen modules

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

BICS in de context van de omgeving

BICS in de context van de omgeving Overzicht van de berichten uitwisseling en scenario's In dit document wordt een kort schematisch overzicht van de berichtenuitwisseling gegeven. De volgende onderwerpen komen aan bod: Een totaal overzicht

Nadere informatie