I n h o u d. A m a r i s J a a r v e r s l a g AMARIS JAARVERSLAG Pagina INHOUD INLEIDING PORT COMMUNITY...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I n h o u d. A m a r i s J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 AMARIS JAARVERSLAG 2014. Pagina INHOUD... 02 INLEIDING... 03 PORT COMMUNITY..."

Transcriptie

1 A M A R I S J A A R V E R S L A G

2 AMARIS JAARVERSLAG 2014 A m a r i s J a a r v e r s l a g I n h o u d INHOUD INLEIDING PORT COMMUNITY SCHEEPVAART BEDRIJFSINFORMATIE DOSSIERBEHEER LOGISTIEK GIS FINANCIËN ONTWIKKELING BESCHIKBAARHEID 12 Bijlage 1 SERVERS Bijlage 2 APPLICATIES WOORD van DANK Pagina Pagina 2

3 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f I n l e i d i n g Het afgelopen jaar hebben we enkele belangrijke tendensen kunnen vaststellen die, samen met de IT-visie die we met de private havengemeenschap hebben opgesteld, onze werking in de toekomst sterk beïnvloeden. Vanuit een technisch perspectief merken we dat de grenzen tussen websites, transactionele applicaties en business intelligence vervagen. Via makkelijke en intuïtieve interfaces gaan gebruikers dynamisch interageren met content. Ze zijn zich niet langer bewust van de locatie waar de data zich bevinden noch van de applicaties die de content genereren. Operationeel verlegt de focus van IT zich steeds nadrukkelijker van het digitaliseren van informatie en het automatiseren van interne processen naar een duurzaam stroomlijnen van de informatiestroom voor de eindklant van de logistieke keten: de verlader. De IT-visie die we samen met de Antwerpse havengemeenschap hebben opgesteld, stippelt ons pad voor de eerstvolgende vier jaar uit. Onze kerntaak is hierbij niet veranderd: het bijdragen aan de optimalisering van de werking van de Antwerpse haven als schakel in een wereldwijde logistieke keten. Hierbij zullen we vooral focussen op het gecombineerd inzetten van IT-resources door de publieke en private sector. Het is evident dat een verdere integratie (zowel technisch als operationeel) een belangrijke meerwaarde oplevert. Deze integratie heeft zowel betrekking op de systemen van overheidsinstanties (Havenbedrijf, waterwegbeheerders, douane...) als op de elektronische communicatie tussen deze overheidsinstellingen en de privébedrijven in onze haven. De IT-visie van de Antwerpse havengemeenschap heeft vijf concrete doelstellingen voor ogen: - nautische processen en goederenstromen optimaal begeleiden met elektronische informatie - de uitwisselbaarheid van informatie tussen de verschillende business- en overheidspartners versterken - zo veel mogelijk hergebruik van bestaande informatie - de reële behoeften van de business ondersteunen - inzetten op tools die de planning en samenwerking faciliteren. Om dit te realiseren, is de verdere uitrol van een neutraal IT-platform onontbeerlijk: een platform dat een eenmalige input mogelijk maakt, waar data kunnen gedeeld worden en dat voldoet aan de Europese verplichting van een Maritime Single Window. Hiervoor zullen we in 2015 concrete stappen zetten. Pagina 3

4 A m a r i s J a a r v e r s l a g P o r t C o m m u n i t y Automatisering stukgoedflow Het merendeel van de communicatie over de flow van stukgoederen verloopt momenteel via fax, e- mail, telefoon..., waarbij gegevens manueel in het systeem moeten worden ingebracht. De stukgoedterminals krijgen de los- en laadopdrachten in allerlei formaten en opdrachten, de expediteur typt de permis in viervoud, de scheepsagent moet een en ander manueel afhandelen en ook het bijhorende douaneproces is een papieren flow. In 2014 heeft APCS het hele proces van deze specifieke goederenstroom in kaart gebracht en onderzocht welke port community systemen in onze naburige havens deze goederenstroom elektronisch ondersteunen en welke aan de noden van de Antwerpse haven konden voldoen. De haven van Bremen gebruikt hiervoor de technologie van dbh Logistics, die voor 90 % de behoeften van de haven van Antwerpen dekt. Bijkomend voordeel is dat dit systeem in 2014 volledig werd geüpgraded naar een nieuwe technologische standaard. De elektronische communicatie verloopt grotendeels via EDI, maar kleinere gebruikers kunnen gebruikmaken van een webapplicatie. Binnen de verschillende geledingen van de Antwerpse havengemeenschap werd voor de implementatie van deze elektronische communicatie een uitgebreid draagvlak gevonden, zodat APCS volgend jaar van start kan gaan met een geleidelijke uitrol hiervan. Dit zal een gigantische stap voorwaarts betekenen in de doorstroom en verwerking van de stukgoedflow aangezien alle betrokken partijen (inclusief douane) hun opdrachten elektronisch kunnen verwerken via één neutraal platform. Maritime Single Window Vanaf juni 2015 zijn alle Europese lidstaten verplicht om alle scheepsrapportering via één nationaal single window te laten verlopen. Deze verplichting heeft twee bedoelingen: administratieve vereenvoudiging en de mogelijkheid om informatie door verschillende overheden te laten delen. Het gaat hierbij met name over de volgende aangiftes: - generale verklaring van het schip - ladinggegevens - goederenlijst van bemanning en passagiers - bemannings- en passagierslijst - lijst gevaarlijke goederen - gezondheidsattesten - afvalverwerking - ISPS Deze informatie moet bij verschillende overheden ingediend worden: havenkapiteinsdienst, douane, FAVV, Ovam, scheepvaartpolitie, Europese instellingen... Door de invoering van één maritime single window zal de overdracht van deze informatie eenduidiger verlopen. Om dit te realiseren, werd afgelopen jaar binnen APCS een analyse uitgevoerd om na te gaan welke zaken reeds elektronisch beschikbaar zijn en welke niet en wat er nog moet gebeuren om dit mogelijk te maken. Hieraan wordt de eerste helft van 2015 verder gewerkt. Overzicht aantal berichten elektronische berichten in 2014 of berichten per dag * APCS BTS berichten Track n trace Douane berichten e-balie berichten Gevaarlijke goederen Nautische berichten CBS Ten behoeve van de ketenwerking Ten behoeve van Safe Sea Net * Exclusief AIS berichten Een beetje in het verlengde van de analyses die het maritime single window moeten mogelijk maken, werd een Proof of Concept uitgewerkt om na te gaan of het mogelijk is om bovenstaande gegevens tussen opeenvolgende havens uit te wisselen. Pagina 4

5 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f Stel: het schip vaart vanuit Marseille naar Le Havre en zo via Antwerpen naar Rotterdam, met een ongewijzigde bemanning en onder een en hetzelfde ISPS niveau. In die optiek zou het interessant zijn indien zowel Frankrijk, België als Nederland mekaars gegevens konden gebruiken om aan de Europese verplichtingen te voldoen. Het afgelopen jaar hebben we de interacties getest tussen de verschillende Port Community Systemen om de haalbaarheid hiervan na te gaan. Binnen het IPCSA (International Port Community Systems Association) lopen volop testen tussen de havens van Antwerpen, Felixstowe, Bilbao, Barcelona en nog enkele kleinere Spaanse havens, Civitavecchia, Haïfa en Ashdod. Delen van centrale data Als neutraal communicatieplatform beschikt APCS over centrale up-to-date data waarin mogelijks ook andere instanties of bedrijven geïnteresseerd zijn. Zo is er een uitgebreid binnenscheepvaart- en scheepvaartregister, lokale en internationale codelijsten, gevarengoedcodes... Een aantal daarvan zijn gratis te downloaden via een pdf-document, maar wellicht is het interessanter dat bedrijven deze informatie integraal kunnen importeren voor het updaten van hun databank. Het afgelopen jaar werd hiervoor een business model uitgetekend en ondertussen zijn er reeds twee gegevensbanken publiek beschikbaar via de website van het Havenbedrijf: het verblijfsnummer van het zeeschip en de gevarengoedcodes (zie ook PoC Drupal onder Ontwikkeling & Systemen). e-balie De elektronische uitvoer- en transitaangifte (e-balie) van rorogoederen werd in 2014 uitgerold op de volgende terminals: ICO Zeebrugge, Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) in Zeebrugge, ICO Antwerpen en Antwerp Euroterminal (AET). Het aantal bedrijven dat zijn gegevens via EDIberichten naar e-balie verstuurt, is het afgelopen jaar gestegen van 108 naar 161 (+ 49%). Dit had vanzelfsprekend zijn invloed op het EDI-verkeer, wat meer dan de helft is toegenomen: de aangevers verstuurden in berichten. S c h e e p v a a r t APICS2: Vespucci Het Antwerp Port Information and Control System (APICS) is een state-of-the-art applicatie voor het opvolgen van de scheepvaart, het plannen van havendiensten zoals sleepboten, loodsen en bootmannen, het reserveren van ligplaatsen, het plannen van haveninfrastructuren zoals bruggen en sluizen, de aangifte en het beheer van gevaarlijke goederen en scheepsafval. In 2014 werd de Vespucci release afgewerkt. Deze release is compatibel met de nieuwe opvaartregeling die in februari van kracht werd. Hiermee kan de waterklerk voor elke aanloop kiezen tussen vier opvaarttypes: ETA (de estimated time of arrival van het zeeschip aan één van de loodsstations op zee), GTO (gewenste tijd opvaart vanaf zee), GTA (gewenste tijd aankomst in Antwerpen) of BTV (bezwaar tot vervolg). Dit maakt de verdere scheepsplanning veel duidelijker en transparanter. Replay functie Een bijkomende nieuwe functionaliteit die werd opgeleverd, is de replay-functie die het mogelijk maakt een toestand uit het verleden in uitgesteld relais weer te geven. Vooral in geval van calamiteiten of klachten die pas maanden later naar boven komen, kan dit handig zijn. Binnen APICS konden we wel alle bewegingen individueel traceren, maar het was nog niet mogelijk Pagina 5

6 A m a r i s J a a r v e r s l a g om na de feiten een globaal beeld te reconstrueren van de toestand van de scheepvaart. Met de replay -functie maakt het systeem om de 15 minuten een snapshot van alle belangrijke operationele schermen. Hierdoor kunnen de collega s van scheepvaartmanagement veel sneller en vooral - veel beter gemotiveerd - een klacht behandelen. Aangifte gevaarlijke goederen We hebben een flink pak werk verzet met de verschillende features voor de module gevaarlijke goederen, die in juni werd opgeleverd. Er was de implementatie van de vereenvoudiging van de gevaarlijke goederenaangifte. Deze vereenvoudiging, waarbij de scheepsagent verantwoordelijk is voor de aangifte bij import en de expediteur bij export, werd mogelijk omdat we nu de effectieve aankomsten en vertrekken van deze goederen kunnen capteren vanuit het elektronisch dataverkeer op de goederenterminals. Door deze elektronische berichten te matchen met de elektronische aangiftes, kan een sluitend veiligheidsdossier samengesteld worden. Dit veiligheidsdossier omvat de opeenvolgende statussen van een schip dat gevaarlijke goederen vervoert. In eenzelfde beweging hebben we ervoor gezorgd dat ook het veiligheidsdossier voor het vervoer van gevaarlijke goederen met de binnenvaart kan samengesteld worden. Daar waar vroeger de expediteur enkel de naam van het schip moest opgeven, dient hij nu ook het ENI-nummer van het schip toe te voegen. Het IMDG-register, wat we vroeger zelf moesten aanvullen en uploaden met informatie van derden, is sinds kort in eigen beheer. Dit register, dat oorspronkelijk enkel van toepassing was voor verpakte gevaarlijke goederen, werd uitgebreid naar bulkgoederen: IBC voor chemische tankers, IGC voor gastankers, IMSBC voor vaste bulk en Marpol voor olie- en producttankers. Daarnaast is het APICS-loket (het webportaal) uitgebreid voor gevaarlijke goederen, zodat nu ook partijen met weinig gevaarlijke goederenaangiftes via deze weg hun aangiftes kunnen indienen, opvolgen en wijzigen. APICS2: de Gerlache Binnen het sluitstuk van APICS2, de Gerlache, werd in 2014 het meeste werk geleverd voor de elektronische goederenrapportering die begin 2015 zal opgeleverd worden. Deze module zal de huidige KASTAT-applicatie voor de kaaistatistieken niet alleen vervangen, maar ook verbeteren. In de eerste plaats zullen deze statistieken niet enkel betrekking hebben op het laden en lossen van de zeeschepen, maar op de hele multimodale keten: ook de goederenbewegingen van het spoor- en binnenvaartverkeer wordt mee opgenomen. Daarnaast zullen we nieuwe data-elementen introduceren: - operator van de container (en niet langer enkel de operator van het schip, wat - gezien de steeds nauwere samenwerking tussen de rederijen - een onvolledig beeld geeft) - herkomst & port of loading van geloste goederen, port of discharge en bestemming van geladen goederen (en niet enkel port of loading/discharge, waardoor we in een hub and spoke systeem niet nauwkeurig weten wat de feitelijke eindbestemming van de lading is) - heavy lift en projectlading aan boord. Voor een meer nauwkeurige opvolging van de gevraagde features en verbeteringen, werd een change control board ingevoerd dat regelmatig wordt voorgelegd aan de stuurgroep om gezamenlijk te beslissen welke aanpassingen moeten gebeuren en dit in functie van noodwendigheid en dringendheid. Port Controle Project Op vraag van de afdeling scheepvaartmanagement werden twintig havenprocessen gedefinieerd, uitgetekend en gedocumenteerd in een digitaal handboek volgens de Business Process Modelling Notation (BPMN). Het is de bedoeling om op die manier de planningsprocessen nog beter op elkaar af te stemmen, de kwaliteitsverankering van de diensten te verzekeren, risico s te definiëren en mogelijke - organisch gegroeide - anomalieën te vermijden. Vanaf nu heeft elke aangever in het APICS-loket de mogelijkheid om op voorhand uitzonderingen aan te vragen op de regelgeving (zoals het verlengd vertoef van gevaarlijke goederen op een kaai), waardoor hij beter kan anticiperen en overtredingen kan vermijden. Pagina 6

7 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f BPRS Het bagger-, productie- en registratiesysteem brengt in kaart welke baggerspecie is opgehaald, hoeveel en waar het naartoe is gebracht. Deze toepassing is op technisch niveau aan vervanging toe. Ook operationeel, omdat het qua concept niet meer strookt met de huidige werking van de baggerdienst. Een baggerpraam wordt geladen door De Neus Nu worden er immers grote splijtbakken gebruikt in plaats van de kleinere baggerpramen. Splijtbakken zijn vergelijkbaar met duwbakken, die kunnen opensplijten zoals een grijper om baggerspecie te storten. Ze kunnen veel efficiënter ingezet worden doordat één duwboot verschillende splijtbakken kan bedienen. Twee belangrijke wijzigingen in onze nieuwe toepassing: - de baggerkapiteins kunnen hun computersysteem verbinden met ons netwerk, waardoor ze de dagstaten niet langer manueel moeten inleveren en de gegevens elektronisch door ons systeem worden ingelezen - aangezien de splijtbakken zijn uitgerust met beladingsmeters die de hoeveelheid baggerspecie kunnen meten, worden de dagstaten van de baggerkapiteins met deze gegevens vervolledigd. Met het nieuwe systeem zullen we perfect kunnen meten hoeveel ton droge baggerspecie op welke manier waar naartoe wordt gebracht. B e d r i j f s i n f o r m a t i e PortLinks Nadat in 2013 het directiecomité had ingestemd met de aankoop en implementatie van een CRM (Customer Relation Management)-pakket, volgde in 2014 de implementatie van het softwarepakket Microsoft Dynamics. Dit gebeurde via een Proof of Concept waarbij voor een beperkte doelgroep (MPC, C/COM en APEC) een pilootopzet werd uitgewerkt. Vervolgens kwam het gigantische werk om de bestaande data, verspreid over verschillende databronnen zoals de Goldmine applicatie, Excel-lijsten, Access- en Outlook-bestanden, te consolideren, te controleren en te actualiseren. Het resultaat is één centrale bron van klantgegevens die voor verschillende doeleinden kan aangewend worden zoals direct marketing, evenementenmanagement en relatiemanagement. Overstag Het Overstagproject van het GHA heeft belangrijke ambities: het ter beschikking stellen van een toolset, richtlijnen en best practices voor een efficiënt informatiebeheer (zowel op papier als digitaal) en het realiseren van een activiteit gebaseerde werkomgeving (ABO) met de nodige werkafspraken om goed te kunnen samenwerken. In het kader van mobiele en flexibele werkplekken werd het afgelopen jaar een wiki software geïmplementeerd (Confluence) en zijn er testcases uitgevoerd voor mobiele applicaties (ipad, Blackberry, Androïd). De wiki software biedt de mogelijkheid om met collega s en/of externe partners samen te werken aan content ( zoals brieven, nota s en dossiers) zonder dat hiervoor documenten moeten gegenereerd worden die vervolgens naar elkaar worden g d. Medewerkers kunnen via de wiki informatie delen, taggen, becommentariëren, bijwerken enzovoort. Deze interactieve manier van werken op afstand zorgt ervoor dat iedereen van om het even waar op een bepaalde content kan inloggen en zijn wijzigingen of opmerkingen kan invoeren. De andere leden van de betreffende groep kunnen vragen om door de applicatie verwittigd te worden wanneer iets aan content die hen interesseert, is gewijzigd. Laden van baggerspecie in splijtbak De Schele Deze manier van werken werd eerst in een kleine groep uitgetest en kent binnen de werknemers van het Havenbedrijf een groeiend succes. Pagina 7

8 A m a r i s J a a r v e r s l a g D o s s i e r b e h e e r Van Sesam 1 naar Sesam 2 We upgraden de beleidsondersteunende applicatie Sesam omwille van verschillende redenen: - de beslissing om alle ongestructureerde content te verzamelen in het eportaal en niet langer te laten beheren door Documentum - het reduceren van de verschillende componenten die nu nog in voege zijn en zullen omgevormd worden naar één robuuste applicatie en omgeving die veel stabieler is. Deze upgrade zorgt eveneens voor een vereenvoudiging van de functionaliteit van het pakket, waardoor de workflow behoorlijk transparanter en lichter wordt. Wat verandert er verder concreet? 1. Binnen de module briefwisseling wordt het opvolgsysteem niet langer door Sesam beheerd, maar verplaatst naar het desbetreffende dossier. Stel bijvoorbeeld dat een bepaalde brief baggeren als onderwerp heeft, dan wordt de uiteindelijke actie die het gevolg is van die brief, geklasseerd bij het dossier baggeren en niet langer onder Sesam. Sesam 2 omvat voortaan onder de module briefwisseling nog enkel scannen, registreren en dispatchen. Dit is het toewijzen van een brief aan één of meerdere afdelingen. L o g i s t i e k Maximo Maximo van IBM wordt gebruikt voor voorraadbeheer, inkoop, onderhoudsbeheer en werkorders. Na de belangrijke Maximo upgrade in 2013, is dit jaar werk gemaakt van een nieuwe vereenvoudigde procedure voor OTAPsynchronisatie. OTAP staat voor Ontwikkeling Test Acceptatie Productie. Hiermee kunnen productiegegevens in een testomgeving worden gezet zodat er relevante zaken kunnen getest wordt met gegevens die overeenkomen met de realiteit. Met behulp van deze OTAP-synchronisatie heeft Maximo dit jaar nog verdere kleinere updates gekend, en is een start gemaakt voor het uitrollen van mobiele toepassingen voor Maximo. 2. Binnen de module vergaderingen wordt het beslissingstraject dat voorafgaat aan de agendering van een A-punt niet langer door Sesam gestuurd. De B-punten kunnen nog steeds elektronisch afgehandeld worden en gaan na goedkeuring automatisch naar de notulen. In de nieuwe Sesam worden C-punten geïntroduceerd: deze punten komen niet op de agenda. Dit alles moet de agenda van de directievergadering behoorlijk verlichten. Een bijkomende organisatorische wijziging die een belangrijke technische aanpassing vereist, is de introductie van de gedeeltelijke notulering. Hierdoor is een agendapunt onmiddellijk uitvoerbaar na de beslissing in het directiecomité (en niet pas na de definitieve goedkeuring van de notulen). Bijkomende technologische verbeteringen maken de Sesam-applicatie gebruiksvriendelijker: - de html-editor om een agendapunt op te stellen wordt vervangen door Word - de zoekfunctie is veel uitgebreider (niet enkel full text, maar ook via een combinatie van zoekargumenten zoals datum beslissing, auteur, verantwoordelijke enzovoort) - de applicatie wordt aangepast voor mobiel gebruik. Door de overschakeling van Sesam 1 naar Sesam 2 moeten in totaal beslissingen van het directiecomité gemigreerd worden. Lossen baggerspecie door splijtbak De Schele Averijen Acties met betrekking tot averijen (dossierbeheer, vordering en facturatie) zaten tot voor kort in één AS400-module. Met de omschakeling van het technologisch platform, werd dit pakket opgesplitst. Het averijenbeheer (wat is er gebeurd, waar, welk vaartuig is erbij betrokken, welke partij is verantwoordelijk, wat is de schade, enzovoort) wordt vanaf nu afgehandeld binnen Maximo. Het gedeelte vordering is verhuisd naar de applicatie Presfact. Pagina 8

9 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f G I S GeoCortex Afgelopen jaar werd een nieuwe GISraadpleegomgeving gebouwd: het klassieke eenrichtingssysteem, waarbij het GIS enkel kon geraadpleegd worden, is nu een dynamische en interactieve tool geworden. De proof of concept periode is net afgesloten. Dankzij GeoCortex kan de eindgebruiker nu ook zelf informatie in het GIS inbrengen. Bovendien kunnen we deze applicatie ook op mobiele dragers (ios, Blackberry, Android) aanbieden. Volgende stap is om de externe GIS-loketten uit te rusten met deze GeoCortex zodat politiediensten, brandweer, Infrax, Kadaster e.d.m. de nieuwe applicatie kunnen gebruiken. Inventaris poorten en toegangen In 2014 werd een inventarisatieproject gestart om alle poorten en toegangen van bedrijven in kaart te brengen. In het kader van havenbeveiliging en het verzekeren van een snelle toegang voor brandweer en andere hulpdiensten, werden alle havenbedrijven bevraagd. Hiermee kunnen we in kaart brengen waar zich de primaire toegang bevindt voor de hulpdiensten, of deze 24/7 toegankelijk is, op welke manier hulpdiensten toegang kunnen krijgen, enzovoort. De verzamelfase hiervan is afgerond en volgend jaar gaan we na op welke manier we deze databank ter beschikking kunnen stellen. Upgrade ArcGIS 10.2 Afgelopen jaar kregen zowel de database als de toepassingen een upgrade. KLIP KLIP, het Kabel en Leiding Informatie Portaal is de centrale planaanvraagmodule voor Vlaanderen. Als kabel- en leidingbeheerder binnen het havengebied is het Havenbedrijf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze informatie aan planaanvragers die graafwerken plannen. Wij zijn de digitale fase hiervan aan het voorbereiden zodat de volledige informatie van de kabels en de leidingen digitaal ter beschikking kan worden gesteld. Upgrade geluidsmodel Conform de Europese richtlijn voor omgevingslawaai werd in 2010 een geluidsmodel gebouwd voor het havengebied. 16 geluidskaarten voor diverse bronnen en periodes kunnen de mogelijke geluidslast van nieuwe havenactiviteiten op omwonenden in kaart brengen. Dit geluidsmodel werd het afgelopen jaar vergeleken met een grootschalige, langdurig uitgevoerde geluidsmeetcampagne en daarna verder verfijnd en gekalibreerd. Pagina 9

10 A m a r i s J a a r v e r s l a g F i n a n c i ë n Introductie De oplevering van de facturatie van de afvalbijdrage in Zeefact, begin januari, betekende een belangrijke mijlpaal. Hiermee werd het vijf jaar durende transitieproject van alle financiële applicaties naar UX / Java / Oracle met succes afgerond. Gewijzigde tariefverordeningen havenrechten Afgelopen jaar werden BINFACT, de applicatie voor de facturatie van binnenvaartrechten, en ZEEFACT, de applicatie voor het factureren van zeevaartrechten, aangepast aan de nieuwe tariefverordeningen. In de tarieventabel wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen natte en droge bulktarieven. Hiervoor moesten eerst de bulk zeevaartlijnen ondergebracht worden in natte of droge bulklijnen. Verwijlintresten v2.0 Dit onderdeel van de facturatie was nog een AS400- applicatie. Ook het inlezen van verwijlintresten, het valideren en vorderen is nu herschreven naar de Java-technologie. Tegelijkertijd werden enkele features toegevoegd. Zo verloopt het bijkomende fiatteringstraject nu volledig digitaal. Daarnaast werd de oplossing dusdanig herschreven dat de verwijlintresten voor dochterbedrijven van het Havenbedrijf kunnen verwerkt worden. Debiteurenbeheer v2.0 In 2014 werd de analyse gemaakt om de bestaande client-server applicatie te herschrijven met de meest recente versies van de Amaris development frameworks. De nieuwe multicompany- applicatie zal dan volledig web-gebaseerd zijn met dezelfde look and feel als de andere applicaties die door Amaris ontwikkeld worden. Voordeel is dat de applicatie daardoor ook opgenomen kan worden in het gebruikersdashboard, waardoor andere diensten zeer vlot van het nieuwe debiteurenbeheer gebruik kunnen maken zonder een extra leerproces te moeten doorlopen wegens de grote herkenbaarheid van de gebruikersinterface. Er wordt een deadline-agenda in kalendervorm voorzien en de gebruiker zal de toestand van verschillende relaties tegelijkertijd kunnen opvolgen. De werkgroep besteedde ook de nodige aandacht aan het op punt stellen van de financiële en juridische beleidsrapportering. Met deze functionele update en met een nieuwe motor moet de applicatie opnieuw voor vele jaren een belangrijk instrument worden van een flexibel debiteurenmanagement. Facturatie walstroomafname Een nieuwe module van BINFACT zorgt voor de facturatie van de walstroomafname door binnenschippers. Aan het wachtdok voor lichters zijn zeven walstroomkasten geïnstalleerd. Het verbruik wordt geregistreerd door een externe partner die maandelijks het verbruiksoverzicht bezorgt aan Beheer Havenrechten. De gegevens worden ingelezen door BINFACT, gevalideerd en eventueel gecorrigeerd en vervolgens gefactureerd. Pagina 10

11 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f Ontwikkeling & systemen Nieuwe Single Sign-On Single Sign-On is een systeem waarbij een gebruiker slechts éénmaal moet aanmelden en waarbij die aanmeldgegevens worden doorgegeven aan alle verdere toepassingen die met deze Single Sign-On geïntegreerd zijn. In 2014 werd de migratie van de verouderde Oracle SSO 10g naar Oracle Acces Manager 11g een feit. Dit is een compleet nieuw pakket, wat dus veel meer inhoudt dan enkel een upgrade. De migratie was hoog nodig om te kunnen inspelen op de hedendaagse eisen die gesteld worden bij beveiliging van computersystemen en toepassingen. Een eerste realisatie daarvan is het verstrengen van het wachtwoordbeleid voor externe gebruikers, die nu net als de interne gebruikers regelmatig hun wachtwoord moeten wijzigen, en een wachtwoord moeten kiezen dat voldoet aan de nodige complexiteitsregels. Nieuwe VDI-disk De Virtual Desktop Infrastructure is een virtuele omgeving waarmee men specifieke instellingen per gebruiker snel kan installeren: welke drive mappings heeft hij, naar welke printers kan hij zijn printopdracht sturen, welke snelkoppelingen staan er op zijn bureaublad, welke programma s gebruikt hij... De gebruikers- en pc-instellingen van de fysische en van de virtuele omgeving worden voortaan op een identieke manier beheerd en de XenDesktop software werd geüpgraded naar versie 7.6. Het systeem is ondertussen uitgerold naar 350 gebruikers. WAGO Steeds meer groeien de technologieën van de procesautomatiseringssystemen en van de computers naar elkaar toe en zijn er meer raakvlakken. Wij onderzoeken op welke manier de gegevens van de procesautomatiseringssystemen ook voor andere doeleinden kunnen gebruikt worden. Vervanging NetApp storage Aangezien het datavolume in het Havenbedrijf jaarlijks met 30 % toeneemt, was de opslagcapaciteit van het storage area network (SAN) aan vervanging toe. In 2014 hebben we gewerkt aan de migratie naar een sneller en groter opslagnetwerk. PoC System Center Configuration Manager De medewerkers van het Havenbedrijf hebben uiteenlopende computerbehoeften (vooral inzake programma s). Daarom is het belangrijk over een software te beschikken die het uitrollen van software vereenvoudigt. Microsoft System Center Configuration Manager biedt hiervoor een goede oplossing. Bijhorend voordeel is dat gebruikers zelf software uit het standaard aanbod van het GHA kunnen downloaden en installeren wanneer het hen past. PoC Mobile Application Development Om onze toepassingen zo efficiënt mogelijk te kunnen implementeren op mobiele devices (Apple, Blackberry, Android) hebben we onderzocht welke technologie het meeste geschikt is en rolden we een PoC uit met Adobe Air. IText Adobe LiveCycle, een tool voor o.a. het aanmaken van PDF-documenten werd vervangen door IText. Hiervoor hebben we een framework gemaakt zodat de implementatie van nieuwe PDFdocumenten op een eenduidige en gemakkelijke manier kan gebeuren. Pagina 11

12 A m a r i s J a a r v e r s l a g PoC Drupal Vanuit de behoefte om de programmatie van de websites van het Havenbedrijf meer in eigen beheer te nemen en ook om externe gebruikers de mogelijkheid te geven gegevens uit onze toepassingen te raadplegen, was het noodzakelijk bepaalde integraties met onze interne systemen te realiseren. Zo kunnen externen via een zoekinstrument op het portofantwerp.com portaal informatie downloaden over gevaarlijke stoffen. Momenteel implementeren we de mogelijkheid dat gebruikers, aan de hand van de scheepsnaam of het IMO-nummer van een schip, gegevens kunnen opvragen over de laatste verblijven in onze haven van een schip. Beschikbaarheid ICT Beschikbaarheidsindex: geeft de totale beschikbaarheid weer van de volledige ICT omgeving (applicaties, servers, netwerk en internetverbindingen, inclusief belangrijke partnersystemen zoals CBS) Pagina 12

13 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f M e l d i n g e n e - L o k e t E-loket Totaal aantal meldingen: % - Helpdesk (1e lijns hulp) * % - Amaris (2e lijns hulp) % - Interventies % - EOS = waarvan 79% opgelost binnen 1 werkdag I n v e n t a r i s a c t i v a g e b r u i k e r s Inventaris op pc's met 1 of 2 schermen 735 APICS2 terminals met 1 of 2 schermen terminals Overstag met 1 of 2 schermen laptops 179 multifunctionals 61 digitale camera's 162 tablets 35 digitale borden en projectoren 31 mobiele displays 19 G e b r u i k e r s p e r a p p l i c a t i e Pagina 13

14 A m a r i s J a a r v e r s l a g bijlage 1: S e r v e r s HPUX servers Productie:» 2 x HP Integrity bl860 i4 met 2 x Itanium ,5GHz CPU en 208 GB RAM (SAN storage)» 1 x HP Integrity bl860 i2 met 1 x Itanium ,6GHz CPU en 72 GB RAM (SAN storage) Acceptatie:» 2 x HP Integrity bl860 i4 met 1 x Itanium ,5GHz CPU en 136 GB RAM (SAN storage)» 1 x HP Integrity bl860 i2 met 1 x Itanium ,6GHz CPU en 72 GB RAM (SAN storage) Test:» 2 x HP Integrity bl860 i2 met 2 x Itanium ,6GHz CPU en 128 GB RAM (SAN storage)» 1 x HP Integrity rx3600 met 2 x Itanium ,6GHz CPU en 56 GB RAM (SAN storage) Ontwikkeling:» 1 x HP Integrity bl860i2 met 1 x Itanium ,6GHz CPU met 96 GB RAM (SAN storage) Linux servers Productie:» HLPROD3 : IBM x3550 M4 2 x EightCore CPU Xeon 2.6 Ghz met 192GB (SAN storage)» HLPROD4 : IBM x3550 M4 2 x EightCore CPU Xeon 2.6 Ghz met 192GB RAM (SAN storage)» HFAX1 : 2 x CPU Xeon 1,26 Ghz met 2GB RAM (32 GB lokale storage)» HQS1: 2x CPU Xeon 1,12 Ghz met 2GB RAM (16 GB lokale storage)» HLMGMT1: IBM x 3620 M2 2 x SixCore CPU Xeon 2,67 Ghz met 48 GB RAM (897 GB lokale storage)» HLMGMT2: IBM x 3650 M3 2 x QuadCore CPU Xeon 2,67 Ghz met 64 GB RAM (1TB lokale storage) Acceptatie:» HLACCPT3 : IBM x3550 M4 2 x EightCore CPU Xeon 2.6 Ghz met 192GB RAM (SAN storage)» HLACCPT4 : IBM x3550 M4 2 x EightCore CPU Xeon 2.6 Ghz met 192GB RAM (SAN storage) Test:» HLTEST3: IBM x 3650 M2 met 2 x QuadCore CPU Xeon 2,4GHz en 48 GB RAM (SAN storage)» HLTEST4: IBM x 3650 M2 met 2 x QuadCore CPU Xeon 2,4GHz en 48 GB RAM (SAN storage) Ontwikkeling:» HLDEV1: IBM x3850 M2 2 x QuadCore CPU Xeon 2,4 Ghz met 72GB RAM (SAN storage)» HLDEV2: IBM x3850 M2 2 x QuadCore CPU Xeon 2,4 Ghz met 72GB RAM (SAN storage) VMWare esx servers» HVM13/HVM14/HVM15/HVM16 : IBM x3650 M3 2 x CPU Xeon Sixcore E Ghz met 192 GB RAM (SAN storage)» HVM17/HVM18 : IBM x3750 M4 4 x CPU Xeon Octacore E ,4 Ghz met 512 GB RAM (SAN storage)» HVM19/HVM20 : IBM x3550 M4 2 x CPU Xeon 12-core E5-2695v2 2,4 Ghz met 512 GB RAM (SAN storage)» HVMBI : IBM x3550 M4 2 x CPU Xeon Sixcore X5650 2,0 Ghz met 32 GB RAM ( 3 TB lokale storage) AS400 servers» 2 x AS/400 mod. 810 met elk 1,5 GB RAM en 193 GB beschikbare HD Pagina 14

15 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f bijlage 1: S e r v e r s (vervolg) SAN/NAS Storage» HFS3 : NetApp Filer FAS3250 met 128 DISKEN met 24,3 TB totale storage» HFS4 : NetApp Filer FAS3250 met 128 DISKEN met 24,3 TB totale storage» Filer3 : NetApp Filer FAS3220 met 104 DISKEN met 68,7 TB totale storage» AMS1 : Hitachi Data Systems AMS2100 met 86 DISKEN : 21,4 TB totale storage» AMS2 : Hitachi Data Systems AMS2100 met 86 DISKEN : 21.4 TB totale storage» AMS3 : Hitachi Data Systems AMS2100 met 86 DISKEN en 6 SSD's : 14.3 TB totale storage» AMS4 : Hitachi Data Systems AMS2100 met 86 DISKEN en 6 SSD's : 14.3 TB totale storage Datahoeveelheid van de toepassingen in productie :» Databases: 1515 GB [waarvan GB (Oracle) + 68 GB (AS400) + 31 GB (SQLServer) GB (MySQL) GB (Documentum, waarvan 87.6 GB voor SESAM-documenten) GB (Alfresco)]» Mail: 528 GB GB archieven» Bestanden: 11,5 TB INFOGRAFIEKEN APICS: aanlopen BTS: geplande termijnaanvragen E-Balie: unieke movement reference numbers UNIFACT: uitgaande facturen Pagina 15

16 A m a r i s J a a r v e r s l a g b i j l a g e 2 : A p p l i c at i e s Softwaregids - [ applicatie / applicatieverantwoordelijke / applicatiebeheerder ] Bedrijfsinformatie Business Intelligence / Bob Willemstein / Peter De Clercq eportaal / Marleen Eyssen / Filip Callewaert, Patrick Vanhoof Havenwijzer + plug-ins / Ludo Nauws / Patricia Bongaerts GIS-loket / Ludo Nauws / Patricia Bongaerts Intranet / Sofie Meyer / Charlotte Bruyninckx Portlinks / Anne-Marie Van Asbroeck / Astrid Mintiens, Wim de Weert, Eva Bes Website Port of Antwerp / Anne-Marie Van Asbroeck / Remmelt Beckers Website APEC / Paul Verkoyen / Suzy Segers Website APPP / Anne-Marie Van Asbroeck / Astrid Mintiens, Sacha Jennis Website APCS / John Kerkhof / Jessica Gerritsen Website Gevaarlijke Goederen / Marc Bosseler / Kurt Van Passen Dossierbeheer 3P / Tom Van Autgaerden / Bart De Schutter, Nancy Poppe Apollo / Harry Kennis / Glenn Boschmans Bouwaanvragen adviesopvolging / Ludo Nauws / Ludo Nauws Sesam / Luk Laerenbergh / Vicky Van Braekel, Rita Cleiren Toga / An Saeys / Annika Letters Financiën & facturering Binfact / Patrick Verhaert / Jan Wouters, Sarah Sak CODA Financials / Jan Adam / Patrick Bervoets, Eric Busschots Confact / Koen Breugelmans / Kris Janssens, Edith Theunis Crescendo BSPM / Jan Adam, Robert Blockx / Patrick Bervoets, Luc Dendooven Debiteurenbeheer / Luc Dendooven / Ann Moortgat, Christiane Gaethofs Globe$ / Luc Dendooven / Ingrid Rymen Pagina 16

17 G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f b i j l a g e 2 : A p p l i c at i e s ( ve r vo l g ) Financiën & facturering (vervolg) Isabel Business Suite / Luc Dendooven / Ingrid Rymen Presfact / Jan Adam / Harry Kennis, Luc Dendooven Unifact / Jan Adam / Patrick Verhaert, Robert Blockx Zeefact / Patrick Verhaert / Patrick Verhaert, Jan Wouters Human Resources SAP HR / Pascale Van Hoecke, Greet Jacobs / Wim de Weert Harmony / Pascale Van Hoecke, Greet Jacobs / Marga Vanlandschoot, Wim de Weert Logistiek Afvalstoffendatabank (ADB) / Kris De Craene / Vincent Van Dyck, Joris Vanderhallen Maximo / Jan Adam / Eric Van den Eynde, Sandy Soetermans, Jan Vervloessem Werktoelatingen / Tom Van Autgaerden / Raf Adriaenssen Scheepvaart APICS / Willem Serré / Marc Van Sandt, Kurt van Passen BPRS / Edward De Broe / Alfred De Beule, Freddy Van Ruyssevelt BTS / Patrick Verhaert / Sarah Sak E-Balie / Bart Van Mol / Bart van Mol ISPS / Rik Verhaegen / Kathy Dua Kastat / Patrick Verhaert / Patrick Verhaert Registratie afval binnenvaart / Kris De Craene / Vincent Van Dyck, Joris Vanderhallen Scheepsafval agenten / Marc Bosseler / Kurt Van Passen Scheepsafval ophalers / Patrick Verhaert / Geert Verbeke Pagina 17

18 A m a r i s J a a r v e r s l a g W o o r d v a n d a n k Wij wensen onze dank te betuigen aan alle medewerkers van AMARIS voor hun inzet bij het verzorgen van het Havenbedrijf op het vlak van ICT in Expliciet danken wij ook alle sponsors, applicatieverantwoordelijken, applicatiebeheerders en testpersonen die het afgelopen jaar hun waardevolle medewerking hebben verleend. Foto s: Port of Antwerp Voor bijkomende informatie contacteer AMARIS Telefoon: Fax: Pagina 18

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Wilt u morgen digitaliseren?

Wilt u morgen digitaliseren? Wilt u morgen digitaliseren? Lees dan vandaag deze handleiding Alles over digitale documentstromen Effectief digitaliseren Inhoudsopgave 1 Het nut van Digitaal Werken 5 Wat is digitaal werken? 5 Meer dan

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 3 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K Datacenter AMS-5 van Telecity Group 2 0 1 3 / 2 0 1 4 5 REALITY CHECK Visies, trends en ontwikkelingen in informatiemanagement

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2012-2013

RealDolmen Student Guide 2012-2013 RealDolmen Student Guide 2012-2013 Table of contents Table of contents... 2 1 RealDolmen... 3 1.1 Onze Visie & Missie... 3 1.1.1 Visie... 3 1.1.2 Missie... 3 2 Waarden... 4 3 RealDolmen acaddemict Junior

Nadere informatie

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant Maart 2015 Binnen dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen, als gevolg van de toepassing van ICT overbodig. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Biedt Cloud Computing de juiste commerciële middelen om de IT flexibeler, gemakkelijker en toekomstgerichter

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie