INFORMATIEBEVEILIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBEVEILIGING"

Transcriptie

1 INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema

2 1 VOORWOORD Er is een digitale revolutie aan de gang. Iedere dag worden nieuwe oplossingen bedacht om op een slimmere, efficiëntere wijze het werk te organiseren. Deze ontwikkeling wordt ook wel samengevat met de term Het Nieuwe Werken. Bedrijven willen deze ontwikkeling volgen, maar welke risico s brengt dit met zich mee en wat gaat het opleveren? Gedeeltelijk proberen wij daar een antwoord op te geven. Op het moment dat dit stuk wordt geschreven, worden ongetwijfeld al weer nieuwe apparaten of oplossingen bedacht die het mogelijk maken om het werk anders te organiseren en dus gevolgen hebben voor bestaande procedures en maatregelen. Toch proberen wij vanuit het perspectief van informatiebeveiliging een handreiking te doen om zaken binnen organisaties beheersbaar en veilig te houden tijdens deze explosie aan nieuwe mogelijkheden. Wij willen dan ook iedereen bedanken die ons heeft geholpen om deze scriptie mogelijk te maken. In het bijzonder willen wij onze scriptiebegeleider bedanken; de heer drs. Bart van Staveren RE, beleidsadviseur voor de CIO bij het UWV. Veel dank gaat uit naar Joris Geertman, Product Manager bij Microsoft. Hij was een waardevolle bron van kennis en visie, die veel tijd voor ons vrijgemaakt heeft. Tot slot willen wij onze begeleiders vanuit de organisatie bedanken; de heer Ron Dinmohamed, Security Officer, de heer Rick Quakernaat, Architect Infrastructuur bij Cordares en de heer G. Bolhuis, Manager Shared Service Center bij de Friese Wouden. Amsterdam, 1 april 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1

3 2 MANAGEMENTSAMENVATTING Het nieuwe werken is een proces en ontwikkelt zich continu. Door ontwikkelingen op het gebied van consumerization, de drang naar goed werkgeverschap en efficiency, is dit proces niet te stoppen. De wens is dat toepassingen, die vandaag de dag, binnen de muren van een organisatie worden aangeboden, ook buiten de muren van de organisatie aan te bieden ( anywhere at any time on any device ). In tegenstelling tot de traditionele IT-omgeving, waarbij alles netjes wordt afgeschermd, wil men nu ook ketenpartners of klanten rechtstreeks toegang geven tot de backoffice. Zij willen dat klanten inzage krijgen in de polisgegevens of zaken kunnen muteren in hun eigen elektronisch patiënten dossier. Als wij de stelling aannemen dat binnen nu en tien jaar elke vorm van communicatie op papier is verdwenen wat gaat dat dan betekenen voor de huidige beveiligingseisen van onze informatiesystemen? Binnen deze scriptie is getracht daar antwoord op te geven. Middels literatuurstudie en inventarisaties binnen de organisaties, is achterhaald wat kenmerkend is voor Het Nieuwe Werken. Daarbij verschillen de functionaliteiten in beide organisaties. Toch blijft het object in beide situaties hetzelfde; namelijk het beschikbaar stellen van informatie buiten de vertouwde muren. Daarbij is de rol van internettechnologie de grote enabler om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Om de vraag te kunnen beantwoorden wat de impact is van Het Nieuwe Werken op deze organisaties, is onderzocht wat de huidige kaders zijn op het gebied van informatiebeveiliging. Als men de voordelen van het nieuwe werken wil gaan benutten (flexibeler werken, minder personeel, minder kantoorruimte, hogere arbeidssatisfactie), dan mag dat niet tot onacceptabele risico s leiden waardoor organisaties mogelijk niet meer compliant zijn. Een grondige risico-analyse op de zaken die kenmerkend zijn voor Het Nieuwe Werken is vervolgens uitgevoerd. Daarbij zijn ook de normen, die genoemd worden in de code voor informatiebeveiliging en relevant waren voor Het Nieuwe Werken, onderzocht. Deze risico s zijn vervolgens vertaald naar mitigerende maatregelen. Wij denken dat het inzicht, dat verkregen is binnen dit onderzoek, de organisaties verder heeft geholpen in het nemen van juiste beslissingen om het Nieuwe Werken mogelijk te maken. 2

4 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Managementsamenvatting Inleiding en probleemstelling Aanleiding voor de scriptie Probleemstelling Doelstelling Onderzoeksvragen Resultaat van het onderzoek Onderzoeksmodel Opbouw scriptie Afbakening Wat verstaan we onder Het Nieuwe Werken? Het nieuwe werken bij de APG groep APG IT-Werkplek van de toekomst Het Nieuwe Werken bij de Friese Wouden Toekomstverwachting en relatie met Het Nieuwe Werken Technologieën die kenmerkend zijn voor Het Nieuwe Werken Inleiding Werkplek Social Media Unified Communications Collaboration Bedrijfsveranderingen Virtualisatie Desktop virtualisatie Server Based Computing (SBC) Virtual Desktop Infrastructure (VDI) User state Applicatie virtualisatie de Cloud Consumerization Bring Your Own Device Risicoanalyse en mogelijke maatregelen bij Het Nieuwe Werken Welke huidige kaders zijn van toepassing Kaders die van toepassing zijn bij APG Kaders die van toepassing zijn bij de Friese Wouden Toelichting Code voor Informatiebeveiliging Korte introductie NEN-ISO/IEC NEN Het Nieuwe Werken en bestuurlijke informatievoorziening

5 6.3.1 Controle technische functiescheidingen Het Nieuwe Werken binnen de organisatorische eenheden Risicoanalyse op de wijzigingen bij Het Nieuwe Werken Algemene risico s Algemene maatregelen ICT Architectuur IT-volwassenheid Het IT werkveld Risico s Fysieke laag Maatregelen Fysieke Laag Risico s Netwerklaag Maatregelen Netwerklaag Risico s identity en acces Management Maatregelen Identity en Access Management Risico s Host Maatregelen Host Risico s Applicatielaag Maatregelen Applicatielaag Risico s bij het gebruik van social media Maatregelen bij social media Risico s Datalaag Maatregelen Datalaag Logging en monitoring Conclusie Persoonlijke Reflectie literatuurlijst Bijlage Risico-analyse en confrontatie met de NEN-ISO/IEC Bijlage College bescherming persoongegevens Bijlage Aandachtsgebieden toezicht Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

6 INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING De ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie heeft het mogelijk gemaakt dat iedereen zonder beperkingen met iedereen kan communiceren. De opkomst van sociale virtuele netwerken, ook bekend als Web 2.0, heeft vergaande gevolgen hoe medewerkers, leidinggevenden en de buitenwereld met elkaar omgaan. Fysieke aanwezigheid is niet meer een vereiste en kan tot grote besparing leiden. De organisaties die zijn gestart met Het Nieuwe Werken, verwachten belangrijke voordelen te behalen met de invoering van Het Nieuwe Werken. Dit zijn voordelen op het gebied van arbeidssatisfactie, prestatieverbetering, samenwerking, benutten van kennis, klanttevredenheid, werkgeversimago en duurzaam ondernemen. Tegelijk voorzien zij een verlaging van de huisvestingskosten, reis- en verblijfkosten en ITkosten. Ook verwachten zij efficiënter te kunnen werken en een lager verzuim en verloop te kunnen realiseren. Uiteraard zijn er aan deze ontwikkelingen risico s verbonden. De informatie die personeel van instanties met elkaar delen is zeer divers. Te denken valt aan informatie die de concurrentiepositie kan beïnvloeden of privacygevoelige informatie. Het toestaan van mobiele werkplekken introduceert nieuwe risico s en dezelfde waarborgen zullen moeten gelden die nu ook van toepassing zijn om risico s op dit gebied te mitigeren. Er zal dus een aangepast beleid op het gebied van informatiebeveiliging moeten worden gevormd om deze risico s te vermijden. De auteurs van de scriptie zijn werkzaam in de financiële sector en de zorgsector. In beide omgevingen is bekeken wat de wensen en plannen zijn t.a.v. Het Nieuwe Werken en welke maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging daarbij van toepassing zijn of moeten worden genomen. 3.1 Aanleiding voor de scriptie Veel organisaties worstelen met de vraag of Het Nieuwe Werken moet worden toegestaan vanuit het informatiebeveiligingsperspectief. Wij hopen met dit onderzoek handvatten aan te reiken hoe organisatie hiermee om kunnen gaan. 3.2 Probleemstelling In deze paragraaf wordt aan de hand van de doelstelling de centrale vraag met bijbehorende deelvragen geïntroduceerd. Tevens is schematisch het onderzoeksmodel weergegeven Doelstelling 5

7 Binnen dit onderzoek is bekeken, hoe en of het informatiebeveiligingsbeleid moet worden aangepast als Het Nieuwe Werken wordt toegepast in eerder beschreven organisaties. Daarbij is onder andere gekeken naar het veel gebruikte normenkader NEN-ISO/IEC Onderzoeksvragen Welke andere of aanvullende maatsregelen zijn noodzakelijk om Het Nieuwe Werken veilig te introduceren? Daarbij zijn de volgende deelvragen opgesteld: Wat verstaan wij onder Het Nieuwe Werken binnen deze instellingen? Welke kaders van informatiebeveiliging zijn er bij de instellingen nu van toepassing? Welke eisen worden gesteld aan het beleid en inrichting van Het Nieuwe Werken met betrekking tot beveiliging? Welke specifieke risicogebieden bij de toepassing van Het Nieuwe Werken kunnen worden onderscheiden en in welke mate worden zij afgedekt door de huidige geldende kaders? Welke aanvullende maatregelen, in termen van beheersmaatregelen. zijn noodzakelijk in een omgeving waar Het Nieuwe Werken wordt toegepast? Resultaat van het onderzoek Het nieuwe werken is onderzocht en de essentie van de verandering van Het Nieuwe Werken is beoordeeld op risico s die met Het Nieuwe Werken worden geïntroduceerd. Er heeft een toetsing plaatsgevonden aan de hand van de NEN-ISO/IEC Aanvullende beheersmaatregelen die noodzakelijk zijn bij de nieuwe risico s zullen zijn beschreven. Het gaat om een algemeen instrument met normen uitgewerkt in termen van beheersmaatregelen die door organisaties kunnen worden toegepast, waardoor risico s op het gebied van Het Nieuwe Werken afdoende worden beheerst Onderzoeksmodel Het onderzoek is als volgt uitgevoerd: Relevante literatuur is onderzocht op het gebied van informatiebeveiliging en digitale werkomgevingen. De resultaten van het literatuuronderzoek en de onderzoeksvragen zijn gebruikt voor het opstellen van een vragenlijst ten behoeve van het empirisch onderzoek. Interviews met onder andere deskundigen op het gebied van Het Nieuwe Werken bij de instellingen en relevante IT leveranciers die bezig zijn oplossingen te creëren. Onderzoek naar wet en regelgeving op dit gebied. Resultaten van het literatuuronderzoek en de interviews zijn verwerkt en geanalyseerd en opgeleverd in de vorm van een scriptie. 6

8 3.2.5 Opbouw scriptie Definiëren wat verstaan wordt onder Het Nieuwe Werken. Beschrijven van de wijzigingen in de omgeving en beschrijving van het object dat dient te worden beveiligd. Inventarisatie huidige informatiebeveiligingsbeleid. Risico-analyse betreffende de gewijzigde situatie. Vergelijking risico s Cordares (APG) en De Friese Wouden. Aanvullende maatregelen definiëren in de vorm van aanvullende beheersmaatregelen. Overeenkomstige maatregelen tussen beide instellingen kunnen generiek worden verklaard. Conclusies. Beschrijving van Het Nieuwe Werken (HNW) Beschrijving omgeving Cordares (APG) en HNW Beschrijving omgeving de Friese Wouden en HNW Beschrijving huidig informatiebeleid Beschrijving huidig informatiebeleid Risicoanalyse gewijzigde situatie Risicoanalyse gewijzigde situatie Vergelijken van risico s binnen de instellingen Bepalen van aanvullende maatregelen elen in termen van beheersmaatregelen Conclusie en beantwoording vraagstelling Figuur 1: het onderzoeksmodel. 7

9 3.2.6 Afbakening Het onderzoek richt zich op de beveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden binnen een pensioenadministratieomgeving en een zorginstelling. De organisatorische beheersmaatregelen beperken zich tot het beheersen van de informatiestromen. Managementvraagstukken op het gebied van aansturing bij Het Nieuwe Werken worden buiten beschouwing gelaten evenals overige sociaal-culturele factoren. Het literatuuronderzoek is gericht op academische onderzoeken, literatuur en artikelen waar mogelijk. Gezien het onderwerp en de snelle ontwikkelingen op dit gebied zijn ook factsheets van leveranciers erbij betrokken. 8

10 4 WAT VERSTAAN WE ONDER HET NIEUWE WERKEN? Het Nieuwe Werken is de laatste jaren een gevleugeld begrip geworden. Een zoektocht over het Internet laat ons een onbegrensde hoeveelheid gerelateerde artikelen zien. Daarnaast zijn er vele boeken, cursussen, seminars en workshops te vinden die ons proberen uit te leggen hoe Het Nieuwe Werken in de bedrijfsorganisatie is onder te brengen. Het ontstaan van Het Nieuwe Werken valt toe te schrijven aan de onstuimige ontwikkeling die de Informatie Technologie de laatste decennia heeft doorgemaakt. Hierdoor zijn er mogelijkheden ontstaan om het werk anders te organiseren. Toch is Het Nieuwe Werken niet ontwikkeld binnen de muren van het bedrijfsleven. Het is ontstaan in de samenleving. Door de opkomst van het Internet en met name sociale media, konden mensen informatie op ieder gewenste plek snel en gemakkelijk met elkaar delen. 1 Hierdoor ontstonden er platformen waarop gebruikers zich kunnen organiseren, samenwerken, vriendschappen onderhouden, delen, ruilen, handelen en/of creëren. Deze platformen, welk een open en toegankelijk karakter kennen en decentraal zijn georganiseerd, maken een actieve inbreng van gebruikers mogelijk. Het resultaat van deze ontwikkeling is, dat mensen zonder obstakels, altijd en overal, met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Deze flexibiliteit zorgt ervoor, dat mensen individueler en creatiever hun leven kunnen indelen. Internet en indirect sociale media zijn hierdoor een belangrijk onderdeel van onze samenleving geworden die nieuwe concepten en ideeën mogelijk maken. De integratie van Internet in ons leven zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven deze maatschappelijke ontwikkeling moeten gaan volgen en dat zij hun organisatie hierop zullen moeten aanpassen, zodat deze weer een werkplek biedt die bij deze tijd past. Het Nieuwe Werken maakt het mogelijk om het werk effectiever, efficiënter maar vooral plezieriger te maken. Dit zorgt voor een win-winsituatie. Medewerkers krijgen meer vrijheid om hun werk te doen en organisaties kunnen door de verbeterde efficiëntie en effectiviteit hun kosten verlagen. Een ander voordeel van Het Nieuwe Werken is dat door het spreiden van de werkuren en het thuiswerken er minder verkeer op de weg is, wat zorgt voor minder files en een beter milieu. Daarnaast besparen bedrijven flink op de kosten van huisvesting, omdat per werknemer minder kantooroppervlakte noodzakelijk is. 2 1 (Hameeteman, 2010) 2 (Bijl, 2010) 9

11 4.1 Het nieuwe werken bij de APG groep De APG groep bestaat uit drie onderdelen: APG, Cordares en Loyalis. De letters APG staan voor Algemene Pensioen Groep. Wereldwijd opereert APG groep met kantoren in Nederland (Amsterdam en Heerlen) en dochterondernemingen in Hong Kong en New York. APG Groep bestaat uit drie dochterorganisaties: APG Algemene Pensioen Groep N.V. (APG), Cordares Holding N.V. en Loyalis N.V. De uitvoeringsorganisatie de APG Group (naar de buitenwereld APG) is specialist op het gebied van collectieve pensioenen in de publieke sector. APG verzorgt de uitvoering van het pensioen voor circa 2,8 miljoen Nederlanders. Dat betekent dat APG de administratie voert, de communicatie verzorgt en het pensioenvermogen van die sector beheert. Cordares is specialist op het gebied van collectieve pensioenen, aanvullende producten en diensten in de private sector. Cordares verzorgt het pensioen van circa 1,5 miljoen Nederlanders. Het vermogensbeheer van alle opdrachtgevers wordt gezamenlijk door APG uitgevoerd. Loyalis is specialist op het gebied van aanvullende (semi)collectieve en individuele inkomensarrangementen voor werkgevers en werknemers bij overheid, onderwijs en de energie- en nutsbedrijven. Die arrangementen sluiten aan op de collectieve pensioenregeling van deze sectoren. 4.2 APG IT-Werkplek van de toekomst De maatschappelijke ontwikkelingen en zakelijke trends, zoals Het Nieuwe Werken en verantwoord ondernemen, zijn APG niet onopgemerkt gebleven. 3 Net als veel andere bedrijven richt APG zich op een nieuwe werkstijl. Dit heeft er toe geleid dat APG een werkplek definieert die past bij deze ontwikkelingen. Deze initiatieven hebben zich vertaald in een onderzoek naar de nieuwe werkplek, genoemd. Met het bijbehorende visiestatement: Any time, any place, any device. 3 (APG, 2011) 10

12 De bedrijfsstrategie t.a.v. de nieuwe APG-werkplek laat zich in essentie in een viertal punten samenvatten: 4 Creëer een optimale balans tussen individuele behoeften van APG-medewerkers (keuzevrijheid, personalisatie), standaardisatie en kosten door het slim en pragmatisch inzetten van IT technologie. Organiseer APG-bedrijfsinformatie zo dat deze, daar waar nodig, binnen de grenzen van beheer- en beheersbaarheid, overal (kantoor, thuis en onderweg) en in verschoven tijden, veilig, beschikbaar en bruikbaar is. Open de weg voor de veilige inzet voor privé IT-middelen van APG-medewerkers voor werkdoeleinden. Verbeter de effectiviteit en efficiëntie van de informatievoorziening door standaardisatie, integratie, complexiteit reductie en kostenverlaging. Om deze visie verder vorm te geven, is een solutionarchitectuur voor de Nieuwe Werkplek van APG opgesteld. De solutionarchitectuur is de vertaling van de algemene enterprise architectuurprincipes, enterprise modellen en business en IT requirements naar specifieke en concretere richtlijnen. De algemene architectuur wordt als het ware toegesneden op de specifieke problematiek van het project. Hierdoor wordt de solution architectuur een concreet en doelgericht kader waarbinnen het project moet worden uitgevoerd. APG wil een APG IT-Werkplek van de toekomst. Dit houdt in: Modernisering van de werkplek met moderne communicatie- en samenwerkingshulpmiddelen. Eén APG-werkplek die ongeacht locatie, functie of tijd op een gestandaardiseerde manier flexibel toegang tot bedrijfsinformatie verschaft en applicaties beschikbaar stelt. Kostenefficiëntere fysieke kantoorbezetting. Verlaging van kosten. Effectief inzetten van resources: mens en IT. Aansluiten bij maatschappelijke ontwikkeling op meer eigen verantwoordelijkheid rond het werk. Vrijheid in de keuze van devices. De werkplek van de toekomst moet ondersteunen bij deze uitdagingen waarvoor APG staat: Huidige integratie APG/Loyalis en Cordares en toekomstige integraties. Op meerdere locaties (Heerlen/Basisweg/Symphony) elkaars werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het onderling uitbesteden van werk. Meer functionele keuzevrijheid voor medewerkers; keuzevrijheid in de middelen en locatie om werkzaamheden uit te voeren. Groeiende mobiliteit, minder bureauwerk. Meer flexibiliteit en schaalbaarheid. Het snel kunnen inzetten van aanvullende werkplekken of extra functionaliteit/applicaties. Flexibeler kunnen inspelen op pieken en dalen. Employer of choice. APG moet aantrekkelijk zijn en blijven voor huidige en toekomstige werknemers. Actief inspelen op aspecten die medewerkers belangrijk vinden. Een moderne werkplek bijvoorbeeld is daarvoor een essentiële voorwaarde. 4 (APG, 2011) 11

13 Meer nadruk, gedreven door incidenten en toezichthouders, op beschikbaarheid, continuïteit en beheersing. Cost management met behulp van een eigen winst- en verliesrekening en bijbehorende transparantie van kwaliteit en kosten van de interne dienstverlening. 4.3 Het Nieuwe Werken bij de Friese Wouden De Friese Wouden, behorende bij de Kwadrantgroep, vormt de grootste werkgever van Friesland. De Friese Wouden adviseert, begeleidt en geeft praktische hulp aan mensen wanneer hun levensomstandigheden om zorg vragen. Een deel van de Kwadrantgroep wordt ondersteund door een Shared Service Center waar onder andere salarisverwerking en het declaratieproces plaatsvindt. De zorginstelling verzamelt veel gegevens van cliënten die zij bedienen. Een zorginstelling heeft op het gebied van wet en regelgeving een aantal voorwaarden 5 : WBP met als toezichthouder College bescherming persoonsgegevens (CBP.zie ook uitgangspunten CBP in bijlage 2). IGZ, de inspectie voor de gezondheidszorg (zie bijlage 3 doelstellingen IGZ). Medewerkers werken met privacygevoelige gegevens en zijn over het algemeen niet getraind op het gebied van informatiebeveiliging. Dit maakt de kans op datalekkage groter. De eerste prioriteit is het leveren van zorg, is de algemene mening, en iedere vorm van registratie of werkverschaffende regeltjes wordt als onnodig beschouwd. Er vindt ook uitwisseling plaats met derden (ziekenhuizen, gemeenten, zorgkantoren, onderaannemers). Bij de ambulante thuiszorg worden door heel Noord Nederland routes gereden. Registraties en dossiervorming vinden plaats buiten de traditionele kantoren Toekomstverwachting en relatie met Het Nieuwe Werken De kwadrantgroep biedt een breed scala van diensten aan op het gebied van zorg. Men verwacht dat de cliënt steeds selectiever de zorg gaat inkopen bij de beste aanbieder. De cliënt verwacht enerzijds maatwerk op de situatie die bij hem of haar van toepassing is en anderzijds wenst men ook een one stop shop waardoor de zorgverlener alles aan kan bieden wat nodig is. Op strategisch niveau heeft men besloten om efficiënter te gaan communiceren tussen de organisaties binnen en buiten de instellingen die zijn aangesloten bij de kwadrantgroep waardoor voordeel behaald moet worden. Gegevens worden op 1 plek vastgelegd en moeten daarbij inzichtelijk zijn voor verschillende belanghebbenden. Het voordeel moet behaald worden door een verlaging van de overhead en meer handen aan het bed. De grootste bron van inkomsten, welke uit de AWBZ financiering afkomstig zijn, drogen langzaam op. Daar tegenover staat een nieuwe generatie ouderen die bereid zijn om aanvullend zorg in te kopen. Flexibiliteit en tijdig inspelen met nieuwe producten is daarbij dus zeer belangrijk. 5 (Kohnstamm, 2010) 12

14 Computergebruik is bij de nieuwe generatie cliënten ook geen issue meer. Dus E-commerce activiteiten of het gebruik van social media kunnen ook hier worden toegepast. De nieuwe oudere weet zelf heel goed wat hij of zij wil en de zorg moet daar op inspelen. Zorgproducten worden continu aangepast en ontwikkeld. Systemen moeten daar snel op kunnen worden aangepast. De kwadrantgroep is opgebouwd uit diverse stichtingen die elk een deel van de zorgmarkt bedienen. Men wenst door nieuwe media en systeem koppelingen (CRM) klanten te benaderen en aanvullende diensten aan te bieden. In alle organisaties wordt voornamelijk gewerkt met legacy systemen of maatwerk oplossingen om de zorg zo goed mogelijk te ondersteunen of de noodzakelijke informatie aan derden te kunnen verstrekken. Er zijn op het gebied van flexibeler werken initiatieven genomen door bijvoorbeeld de inzet van handhelds bij de planning en registratie van ambulante medewerkers. De registraties worden realtime in de systemen verwerkt en de planning is altijd actueel beschikbaar voor de zorgverlener. Op dit moment staat er weinig privacy gevoelige informatie op deze handhelds en geen indicatie of medicatie gegevens. Dit gaat in de toekomst veranderen. Middels SBC (server based computing) is het mogelijk om medewerkers een (thuis)werkplek aan te bieden. Het is de bedoeling dat de overige medewerkers, en mogelijk ook cliënten, volledige inzage gaan krijgen in dossiers middels onder andere tablet pc s. De kwadrantgroep moet aantrekkelijk zijn en blijven voor huidige en toekomstige werknemers. Actief inspelen op aspecten die medewerkers belangrijk vinden, een moderne flexibele werkplek bijvoorbeeld, is een essentiële voorwaarde. Het onderdeel Shared Service Center bedient instellingen binnen en buiten de kwadrantgroep. Aspecten als beschikbaarheid, continuïteit en integriteit van gegevens en beheersing van processen zijn daarbij zeer belangrijk. Afspraken met zorgkantoren dienen strikt te worden nagekomen en fouten hebben directe financiële gevolgen. Omdat de marges in de zorg zeer klein zijn, kunnen fouten gelijk ernstige financiële gevolgen hebben (en imagoschade). Op dit moment is men bezig de IT strategie op Het Nieuwe Werken aan te passen. Het thuiswerken en ondersteunen van medewerkers op afstand wil men gaan bevorderen. Ook kleinschalige zelfregulerende zorgteams is een ontwikkeling die snel in opmars komt. De huidige systemen zijn niet geschikt om dit proces op adequate wijze te ondersteunen. Daarvoor is het nodig de architectuur drastisch aan te passen. Het Nieuwe Werken betekent bij de Kwadrantgroep vooral, overal met elk apparaat toegang verschaffen tot de bedrijfssystemen en de daarbij behorende bedrijfsinformatie. Het voorstel is dan ook om vooral middels een internet toepassing toegang te verschaffen tot de legacy systemen. Een groot deel van de functionaliteiten die binnen deze systemen werken, hoeven dan niet opnieuw te worden gebouwd. (Facturering, verloning, indicaties (zorgrecht) etc. 13

15 De volgende functionaliteiten zijn daarbij denkbaar: Toegang voor de cliënt: Inzage in eigen dossier en medicatie. Inzage in factuurhistorie voor aanvullende zorg of eigen bijdrage. Inzage in urenregistratie van zorgverleners. Inzage in planning van zorgverleners. Inzage in communicatie tussen zorgverleners onderling. Aanbieden van een gezamenlijk productportfolio voor meerdere stichtingen dus als intermediair gaan fungeren. De klant kan zelf de nieuwe afspraken plannen of producten aanschaffen middels een portal. Gebruik van social media. Toegang voor de medewerker Meer functionele keuzevrijheid voor medewerkers; keuze vrijheid in de middelen en locatie om werkzaamheden uit te voeren. Groeiende mobiliteit, minder bureauwerk. Meer flexibiliteit en schaalbaarheid. Het snel kunnen inzetten van aanvullende werkplekken of extra functionaliteit en applicaties. Flexibeler kunnen inspelen op pieken en dalen. Inzage/mutaties in cliëntendossier die gekoppeld zijn aan zorgverlener Mogelijkheid tot urenregistratie. Inzage salarisstrook. Inzage planning. Communicatie tussen zorgverleners. Communicatie naar derden (verwijzers etc). Taakgestuurd werken middels workflows. Ontwikkeling van een portal waarin middels services verschillende systemen worden gekoppeld. Gebruik van social media. Toegang voor derden: Aanvraag zorg door ziekenhuizen. Aanvraag/communicatie medisch technisch team en terugkoppeling van uren. Urenverwerking van onderaannemers. Urenverwerking en cliëntregistratie en verloning van andere thuiszorginstellingen (als SSC gaan fungeren buiten de organisatie). Inzage facturen door gemeenten inzake WMO. Professionalisering Elektronisch berichtenverkeer met Vecozo (landelijk portal voor elektronische factuuruitwisseling met verzekeraars en zorgkantoren). 14

16 5 TECHNOLOGIEËN DIE KENMERKEND ZIJN VOOR HET NIEUWE WERKEN In dit hoofdstuk wordt beschreven welke invloeden kenmerkend zijn binnen Het Nieuwe Werken. 5.1 Inleiding De IT is de belangrijkste aanjager en katalysator geweest voor Het Nieuwe Werken. Nieuwe en verbeterde technieken stellen ons in staat om tijd- en locatie-onafhankelijk te kunnen werken. De eisen die aan de nieuwe IT-omgeving worden gesteld verschillen in veel opzichten van de traditionele IT-omgeving. De traditionele IT-omgeving kenmerkt zich door een statisch en gesloten karakter, daarentegen onderscheidt de nieuwe IT-omgeving zich door zijn transparantie en flexibiliteit. Het minder afhankelijk worden van de plaats, tijd of middelen vraagt om een aanpassing van de IT-faciliteiten. De veranderingen zullen bestaan uit het moderniseren van bestaande faciliteiten en het introduceren van nieuwe technologieën. 5.2 Werkplek Het Nieuwe Werken vereist een flexibele werkplek, waarbij gebruikers plaats, tijd en platformonafhankelijk kunnen werken, zonder toe te geven op productiviteit en functionaliteit. 6 Het mag niet uitmaken welk apparaat hiervoor wordt gebruikt. Belangrijk hierbij is dat de gebruiker steeds dezelfde gebruikerservaring heeft en altijd beschikt over de juiste instellingen, documenten en applicaties. Daarnaast zal de gebruiker in staat gesteld moeten worden om op een veilige en betrouwbare manier toegang te krijgen tot informatie en te communiceren met collega s. In de markt zijn tal van technologische oplossingen beschikbaar die aan deze randvoorwaarden invulling kunnen geven. 5.3 Social Media Een breed begrip en een fenomeen, dat de laatste jaren sterk in populariteit is gegroeid kunnen we samenvatten als social media. Ondernemingen maken steeds meer gebruik van deze media om reclame te maken of om heel direct met klanten in contact te treden. Ook medewerkers binnen organisaties maken gebruik van deze cloud-functionaliteit. Overige voordelen: Versnelde groei van omzet. Verbetering merkbekendheid. Professionele uitstraling. Bereiken van jongere doelgroep. Direct contact (bi-directioneel) met consumenten. Slechtweer omzet behouden. 6 (Son, 2010) 15

17 Volgens wikipedia kunnen we social media als volgt beschrijven: Social media is de ook in het Nederlandse taalgebied gangbare Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Tevens is er sprake van interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. Kaplan en Haenlein bepalen social media zoals "een groep internetapplicaties die gebruikmaken van de ideologie en de technologie van Web 2.0 en de creatieve uitwisseling van User Generated Content". Onder de noemer social media worden onder andere weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn en diensten als Twitter geschaard. 5.4 Unified Communications Een goede bereikbaarheid is een voorwaarde om Het Nieuwe Werken mogelijk te maken. Communicatie binnen een organisatie vindt vandaag de dag op vele manieren plaats, zoals , telefoon, voic , videoconferentie, sms en chat. Toch blijkt in de praktijk, ondanks al deze communicatiemiddelen, dat het met de bereikbaarheid droevig is gesteld. 7 Dit wordt veroorzaakt doordat de mogelijkheden niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dit uit zich in de praktijk door bijvoorbeeld doorgeschakelde telefoon en onbeantwoorde contactpogingen. De oplossing voor dit probleem ligt in het samenbrengen van al deze communicatiemiddelen, Unified Communications zorgt hiervoor. Zo kan met Unified Communications een medewerker die buiten de deur aan een offerte voor een klant werkt, overleggen met zijn leidinggevende. Hij kan door middel van zijn programma zien of zijn leidinggevende beschikbaar is. Beiden kunnen met behulp van een videoconferentie de presentatie bekijken en overleggen over wijzigingen. Wanneer er behoefte is aan oogcontact dan kan er eenvoudig een videoconferentie worden opgezet. Unified Communiations zorgt ervoor dat spraak, beeld en tekst naadloos in elkaar overgaan. Zo kun je met een antwoorden op een voic , een chat-sessie starten om dan via een telefoongesprek naar een videogesprek te evolueren Collaboration Unified communications wordt vaak in één adem genoemd met collaboration. Naast de klassieke communicatiemiddelen zoals telefonie, chat en video, bevat Unified Communications doorgaans ook samenwerkingsoplossingen zoals het delen van applicaties. Collaboration heeft betrekking op die functionaliteit die het samenwerken mogelijk maakt Bedrijfsveranderingen Momenteel zijn de meeste Unified Communications implementaties bestemd voor het verbeteren van de interne bereikbaarheid. De verwachting is dat de toekomstige 7 (Lemmens, 2009) 8 (ZBC, 2009) 16

18 oplossingen meer naar buiten gericht zullen zijn, om zo ook de communicatie en de samenwerking met klant en partners te verbeteren. De verwachting is dat de organisatiestructuur van veel bedrijven hierdoor gaat veranderen. 9 Het verbinden van het bedrijfsnetwerk met de sociale netwerken maakt het mogelijk om de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten te versnellen, nieuwe kanalen te introduceren, het bedrijf te globaliseren of te virtualiseren, of andere soortgelijke transformaties door te voeren. 5.5 Virtualisatie Bij het virtualiseren van IT wordt het meest gedacht aan servers. Maar vandaag de dag is het mogelijk om deze techniek toe te passen op bijna alle lagen van de IT-infrastructuur, zoals opslag, desktops, netwerken, applicaties en hardware. Het virtualiseren van de werkplek is mede door Het Nieuwe Werken, een onderdeel dat steeds meer de aandacht krijgt. Een virtuele werkplek heeft betrekking op de applicaties, desktop en het apparaat zelf dat wordt gebruikt Desktop virtualisatie Desktop virtualisatie valt onder te verdelen in twee typen; Virtual Desktop Infrastructure (VDI) en Server Based Computing (SBC) Server Based Computing (SBC) Service Based Computing is een oplossing voor toegang tot desktops of losse applicaties die op Terminal Servers in een datacenter worden uitgevoerd. Toegang tot de desktop of applicatie is niet gebonden aan een locatie of eindgebruikerapparaat. Programmauitvoering en gegevensverwerking vinden centraal plaats op de Terminal Servers. De informatie verschijnt op het client-scherm via de protocollen RDP of ICA. SBC bestaat uit verschillende infrastructuurcomponenten voor beheer, load balancing, sessiecontrole en ondersteuning. SBC gebruikers hebben toegang tot published desktops of applicaties via Terminal Servers d.m.v. client software. Omdat het gedrag van de gebruiker bij SBC effect kan hebben op de hele Terminal Server host, zullen er zware en strenge restricties doorgevoerd moeten worden op de gebruiker. Wat de gebruiker download of aanpast kan een gevaar zijn voor de gehele shared omgeving Virtual Desktop Infrastructure (VDI) VDI is een van de mogelijkheden die gebruikers voorziet van een elektronische werkplek. Gebruikers krijgen remote toegang tot Windows of Linux desktops die in een computercentrum wordt uitgevoerd. Toegang tot de persoonlijke desktop is niet gebonden aan een locatie of eindgebruikerapparaat, waardoor de flexibiliteit van de werknemers toeneemt. IT-afdelingen kunnen profiteren van alle voordelen van 9 (Overhetnieuwewerken.nl) 10 (Spruijt, 2011) 17

19 centralisatie, waaronder gecentraliseerd beheer van de werkbelasting van desktops en een verbeterde bedrijfscontinuïteit VDI gebruikers krijgen een compleet geïsoleerde desktop met verminderde kans om andere gebruikers te beïnvloedden. De VDI oplossing kent twee scenario s: een persoonsgebonden desktop, die persoonlijk te configureren is en een pool met beschikbaar desktops. Bij het laatste genoemde scenario krijgen gebruikers een willekeurig desktop toegewezen. Bij het uitloggen wordt de virtuele machine weer schoon gemaakt, settings worden dan niet opgeslagen. Aan de VDI technologie kleven een aantal nadelen 11, waardoor de toepasbaarheid voor Het Nieuwe Werken nogal beperkt is. Voor het bieden van een mobiele werkplek is VDI niet geschikt, omdat deze een permanente verbinding vereist met het netwerk. Daarbij voorziet de huidige VDI-technologie niet in een optimale gebruikerservaring voor externe gebruikers, zeker niet als het gaat om toepassingen waarin intensief gebruik wordt gemaakt van multimedia. VDI vraagt om een aanzienlijke investering in de infrastructuur. Het kiezen voor VDI als desktopoplossing betekent dus niet automatisch een vermindering van de totale eigendomskosten (TCO). Microsoft, Citrix, Kaviza, Quest, SUN, Virtual Bridges en VMware zijn belangrijke leveranciers in dit marktsegment User state Bij User State virtualisatie worden de data en de settings van een gebruiker losgekoppeld van het werkstation en centraal opgeslagen op een server. Hierdoor kunnen gebruikers op elk willekeurig werkstation dat aan het netwerk hangt inloggen en hun data en/of settings meenemen. Voorbeelden van User State virtualisatie zijn: Roaming user profile (data en settings zijn centraal opgeslagen op de server, een gebruiker kan op elke geconfigureerde cliënt inloggen en heeft altijd zijn data tot zijn beschikking). Folder redirection (geeft de mogelijkheid om de locatie van de op te slaan data te veranderen) Applicatie virtualisatie Het aanbieden van de toepassingen aan de juiste eindgebruikers is een van de basisfunctionaliteiten van een IT infrastructuur. Daarom is het virtueel kunnen aanbieden van een applicatie één van de belangrijkste oplossingen in de levering van een dynamische werkplek. Vooral bij Het Nieuwe Werken zorgt het virtualiseren van applicaties voor het wegnemen van een aantal barrières en draagt het bij aan een veiligere en stabielere werkplek. 11 (Manuel, 2010) 12 (Kornegoor, 2010) 18

20 Het virtueel aanbieden van applicaties zorgt ervoor dat een applicatie niet meer vooraf op een endpoint aanwezig hoeft te zijn. De applicatie wordt uitgevoerd op het endpoint platform, zonder een aanpassing te maken op dat platform. Dit vermindert de kans dat applicaties onderling met elkaar conflicteren en wordt het mogelijk verschillende programmaversies naast elkaar te gebruiken. Daarnaast wordt de exploitatie van endpoints eenvoudiger, omdat het de noodzaak van regressietesten elimineert en de levering van applicaties wordt versneld. 5.6 de Cloud Gartner definieert cloud computing als een manier om computerkracht te leveren waarbij schaalbare en flexibele IT-capaciteiten als een dienst beschikbaar worden gesteld aan verscheidene externe klanten op basis van internettechnologie. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een eigen, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. Aangezien bij cloudcomputing de gebruiker geen eigenaar van de gebruikte software is en de diensten betaalt, kan hij grote kostenbesparen op de aankoop van software en hardware. De cloud is een enabler als het gaat om Het Nieuwe Werken. De risico s en maatregelen zijn echter te omvangrijk om binnen dit onderzoek op te nemen en vallen om die reden dan ook buiten de scope en zullen niet verder worden behandeld. 5.7 Consumerization Consumerization kan beschreven worden als het proces waarbij apparaten of middelen, die gebruikt worden door consumenten, worden overgenomen door de industrie. Een voorbeeld is de opkomst van de personal computer in de jaren 70 die in veel organisaties de mainframes hebben verdrongen. Daarbij is het spanningsveld tussen thuisgebruik en wat op het werk mogelijk is, onderdeel van dit proces Bring Your Own Device In het dagelijks leven is het gebruikelijk dat privé en zakelijke apparaten, zoals een telefoon of laptop, volledig gescheiden gebruikt worden. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat het privé en zakelijk gebruik binnen de apparatuur lastig te scheiden valt. In veel gevallen beschikt men thuis over modernere en uitgebreidere IT apparatuur dan dat de werkgever beschikbaar stelt. Dit is vooral frustrerend voor de nieuwe werknemer, die van jongst af aan gewend is om met de modernste technologie te werken. Daarnaast heeft hij deze tools nodig om zijn werk naar behoren te kunnen doen. Om straks nieuwe werknemers te kunnen binden en omdat het binnen Het Nieuwe Werken lastig is om privé en zakelijk te scheiden wordt gekeken naar het Bring Your Own Device principe (BYOD). 13 (Wikipedia, 2011) 19

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Winvision s hybride werkplekconcept voor zorginstellingen Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Er wordt in Nederland steeds meer zorg verleend. Door de toename van het aantal ouderen neemt vooral de

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg NEN 7510: Een kwestie van goede zorg Menig zorginstelling geeft aan nog niet te voldoen aan de NEN 7510 omdat deze (nog) niet verplicht is. Wettelijk is dit wellicht het geval, maar wat nu als men dit

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

White paper User Based Computing. 14:45 u

White paper User Based Computing. 14:45 u 14:45 u White paper User Based Computing De wereld van ICT verandert snel. Komt uw bedrijf nog mee in de 21e eeuw? User Based Computing is de oplossing voor een organisatie van nu. Verlagen van complexiteit

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA.

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. Ziekenhuislaboratorium LabWest vertrouwt IT-infrastructuur toe aan Sentia Sinds 2011 werken verschillende ziekenhuizen in en rondom Den Haag met een gezamenlijke laboratoriumorganisatie.

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten)

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Whitepaper Het Werkplek Concept VDI juli 2013 Pagina 1 van 5 INHOUD

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Agenda. 19:00 19:10u Opening. 19:10 19:50u Waarom Slimmer Samenwerken? 19:50 20:10u Pauze

Agenda. 19:00 19:10u Opening. 19:10 19:50u Waarom Slimmer Samenwerken? 19:50 20:10u Pauze Innoveer jij mee? Peter van Baal Business Consultant Unified Communications Jan-Willem Beekmans Business Consultant Unified Communications April 2008 1 Agenda 19:00 19:10u Opening 19:10 19:50u Waarom Slimmer

Nadere informatie

Inleiding. 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G Winvision 2014

Inleiding. 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G Winvision 2014 Whi t epaper DEDI GI T AL EWERKPL EK I NDEZORG Al t i j denov er al wer kenenal l e r el ev ant ei nf or mat i ebi j dehand www. wi nvi s i on. nl 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT 25 11 2009 Spreker Olaf van Oord Gebruikersvereniging Transport ICT virtualisatie van systemen en back-up procedures 2 AGENDA Wie is PROXSYS? Welke vormen van virtualisatie? Server virtualisatie Online

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78 Plan Gegevens mag het? Rechtmatig verkregen gegevens grondslagen voor rechtmatige verwerking: Ondubbelzinnige toestemming, noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming vitale

Nadere informatie

DATAPRIVACY. Wet- en regelgeving, Cloud, beveiligingpersoonsgegevens. Whitepaper ````

DATAPRIVACY. Wet- en regelgeving, Cloud, beveiligingpersoonsgegevens. Whitepaper ```` Naar aanleiding van de recente onthullingen rondom de NSA, de Patriot act en PRISM is er veel onduidelijkheid voor organisaties of hun gegevens wel veilig en voldoende beschermd zijn. Op 1 januari 2016

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Beveiliging en bescherming privacy

Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Duobus B.V. Nieuwe Boteringestraat 82a 9712PR Groningen E info@duobus.nl I www.duobus.nl September 2014 2 Voorwoord Als organisatie

Nadere informatie

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen ziekenhuis-ict Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen voor ziekenhuis-ict Hoe kan ICT ook in de toekomst de werkprocessen in het ziekenhuis optimaal ondersteunen? Om bij te dragen

Nadere informatie

Quinfox s visie op Bring Your Own Device

Quinfox s visie op Bring Your Own Device Quinfox s visie op Bring Your Own Device Steeds meer bedrijven staan het toe dat werknemers hun eigen smartphone, tablet of notebook gebruiken op het werk. Deze trend wordt aangeduid met de afkorting BYOD

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie