Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces"

Transcriptie

1 Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD steller Dick Brouwer doorkiesnummer datum 8 juni Inleiding Ter verbetering van het bestuurlijk besluitvormingsproces wordt om kaders gevraagd aangaande de archivering en ontsluiting van bescheiden. Daartoe worden in deze kaderstellende notitie diverse wet- en regelgeving, lokale bepalingen en autonome ambities bij elkaar gezet; waaronder de relevante principes uit de Venlose Referentie Architectuur (VERA genaamd). We reciteren vooral wat al bedacht en/of beschikbaar is; zonder al te veel nieuwe zaken te formuleren. Juridische toetsing en toetsing op volledigheid verdienen nog aandacht. Open eindjes zijn als aandachtspunten genoteerd. Aan deze kaderstellende notitie hebben o.a. de gemeentearchivaris, webmanager, ICT-architect, juridische zaken, kabinetschef en concernadviseurs bijdragen geleverd. Projectmanager Angela Breikers zal de nadere behandeling van deze notitie agenderen. 1.2 Afbakening en afhankelijkheden Voorgesteld kader heeft betrekking op te archiveren en ontsluiten bescheiden aangaande álle besluiten van het directieteam, de bestuursorganen (burgemeester, college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad). Daarmee is de afbakening van relevante bescheiden dus bepaald op basis van een specificatie van de gremia. Hoe zich dat verhoudt tot het bijvoeglijk naamwoord in de projecttitel bestuurlijk besluitvormingsproces wordt niet scherp geduid in het projectplan. Het projectplan spreekt over de besluiten en besluitvormingsnotities zonder de definiëren wat daarmee exact bedoeld wordt. Voorgesteld wordt om als werkdefinitie te hanteren: álle bescheiden die ter vergadering van genoemde gremia worden aangeboden ter besluitvorming, ongeacht of het beslispunten betreft of formele besluiten in de zin van de algemene wet bestuursrecht, alsmede de agenda en eventuele lijsten. In deze kaderstellende notitie wordt er vanuit gegaan dat de vastlegging van conceptstukken in het creatieve (beleids)proces, welke voorafgaat aan het bestuurlijke besluitvormingsproces, in principe buiten de scope valt. Dit neemt niet weg dat er afhankelijkheden zijn; welke vooral veroorzaakt worden doordat de informatiesystemen waarmee zowel het beleidsproces als het besluitvormingsproces worden ondersteund één-en-dezelfde applicatieomgeving betreft; e.e.a. te ondersteunen met specifieke functionaliteiten die relevant zijn voor het betreffende proces. Zo zal het beleidsproces meer geënt zijn op functionaliteiten rond samenwerking; terwijl het besluitvormingsproces meer geënt zal zijn op functionaliteiten rond het routeren en paraferen van stukken.

2 We hanteren aldus een bredere begripsbepaling dan besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb begrip staat bijlage 1), maar dan wel beperkt tot genoemde gremia. Let wel, veel besluiten (in de zin van de Awb) die de bestuursorganen zouden kunnen nemen, zijn gemandateerd en worden aldus ambtshalve afgedaan. De mandaatbesluiten die ambthalve buiten de genoemde gremia worden genomen vallen buiten de scope. In deze bredere begripsbepaling maken we vervolgens géén onderscheid tussen de primaire bestuurlijke besluitvorming (van de ontvankelijkheid van aanvragen tot en met het vergunnen, beschikken, verordenen of bestemmen van zaken) en de secundaire bestuurlijke voorprocedures (zoals bezwaarschriftprocedure, klachtenprocedure en administratief beroep). 1.3 Analoge én digitale documenten In deze kaderstellende notitie maken géén onderscheid tussen analoge en digitale bescheiden; m.a.w. zowel de wettelijke verplichtingen, lokale bepalingen als autonome ambities zijn op beide soorten bescheiden van toepassing. Immers, zowel de analoge als digitale bescheiden moeten in een goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht en gehouden tot het moment dat zij op grond van een vastgestelde selectielijst vernietigd kunnen worden. Analoge bescheiden kennen een papieren gegevensdrager. Digitale bescheiden kennen een elektronische gegevensdrager. Het begrip documenten in de lokale bepalingen (zoals de archiefverordening en het besluit informatiebeheer) is gerelateerd aan het archiefrechtelijk begrip archiefbescheiden. Net als in de wettelijke verplichtingen betreft ook dat begrip zowel digitale als analoge documenten. Concreet betekent dit dat het begrip digitale documenten dus een onderdeel is van het begrip documenten; en wordt alleen gebruikt indien specifieke technische regels voor dit soort van documenten nodig zijn. Het begrip registratie wordt eveneens gehanteerd en heeft betrekking op databestanden. Hiervoor geldt eveneens dat het begrip registratie gerelateerd is aan het archiefrechtelijk begrip archiefbescheiden. 1.4 Samenhangende ICT-projecten Deze kaderstellende notitie is ook relevant voor het project Basisinrichting SharePoint en de vervanging van de huidige documentapplicatie voor documentformats door M.I.T. Office (let wel, deze productnaam s.v.p. niet verwarren met de term midoffice!). Gekozen oplossingsrichting vormt het SharePoint 2010 platform, dat beschikbaar komt als concernbrede intranetomgeving gestoeld op de gedachte dat medewerkers over een gepersonaliseerd portaal komen te beschikken. SharePoint 2010 heeft naast CMS functionaliteiten de potentie om o.a. DMS en RMA functionaliteiten te bieden. Met het vaststellen van de projectopdracht Basisinrichting SharePoint door de stuurgroep Informatisering is de koers ingezet om die DMS en RMA functionaliteiten op termijn te gaan hanteren; hetgeen op termijn een uitfasering van DocMan inhoudt. De doelstellingen rond de inzet van SharePoint 2010 hangen nauw samen met de ambitie tot digitaal samenwerken in een papierarm Stadskantoor anno 2014 (let wel, niet papierloos). Zicht op haalbaarheid kan bogen op de ervaring van zustergemeente Nieuwegein, alwaar in 2009 bewijs is geleverd dat deze omgeving zodanig in te richten is, dat daarop een certificering conform NEN 2082 te behalen valt. 2

3 2. Kaders voor archivering De archivering van bescheiden in het bestuurlijk besluitvormingsproces is gebonden aan onderstaande wet- en regelgeving en lokale bepalingen. Verantwoordelijken voor de inrichting van processen, systemen en facilitaire voorzieningen worden geacht hier expliciet kennis van te nemen. Archiefwet 1995 Deze wet regelt dat overheidsorganen verplicht zijn "de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden" (artikel 3 van de Archiefwet). Archiefbesluit 1995 Deze Ministeriële Regeling is gegrond op artikelen 9, eerste lid, 12, tweede lid, 21, eerste en tweede lid, 23, vierde lid, 25, tweede lid, onderdeel b, en 41, tweede lid Archiefwet Archiefregeling 2009 Ministeriële regeling van 15 december 2009, nr. WJZ/ (8189), met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen; gelet op de artikelen 11, tweede lid, 12 en 13, vierde lid, van het Archiefbesluit (zie Staatscourant, nr. 70, 6 januari 2010). Archiefverordening Venlo 2010 De Archiefverordening Venlo 2010 sluit aan bij artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277) en het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671). Zij bestaat in hoofdzaak uit twee gedeelten, namelijk de regeling voor de zorg, die het college van burgemeester en wethouders draagt voor de archieven van de gemeentelijke organen en het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde t.a.v. het beheer van de archiefbescheiden, die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Besluit informatiebeheer Venlo 2010 Het Besluit Informatiebeheer Venlo 2010 is gebaseerd op artikel 7 van de Archiefverordening Venlo 2010 en beoogd de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van documenten, het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van documenten te regelen. Het besluit bevat bepalingen inzake de verantwoordelijkheid voor het beheer, de archiefvormingen ordening en inzake het beheer van documenten met inbegrip van . Wet elektronisch bestuurlijk verkeer 2004 Sinds 1 juli 2004 is de Wet bestuurlijk elektronisch verkeer van kracht; waarmee de Algemene wet bestuursrecht (Awb) werd aangepast om een helder juridisch kader te bieden voor elektronisch verkeer van burger en bedrijf met bestuursorganen. De wet waarborgt een goed verloop van dit proces. Elektronische communicatie heeft verstrekkende consequentie voor de interne organisatie van bestuursorganen. Het begrip schriftelijk is niet uit de Awb verbannen. Bij deze aanpassing is echter wel uitdrukkelijk gekozen voor een ruime interpretatie die onder schriftelijk ook elektronische documenten verstaat. Zo hoeft een besluit in de zin van art. 1:3 ( een schriftelijke beslissing ) niet per definitie op papier te staan. Hetzelfde geldt voor de aanvraag tot het geven van een beschikking (art. 4:1) en andere geschriften. Deze verruiming staat echter niet in de wet, maar in de memorie van toelichting. De elektronische weg staat naast de schriftelijke. Zowel de burger als het bestuursorgaan heeft daarin een keuze: elektronische uitwisseling van berichten kan alleen als de burger (art. 2:14) dan wel het bestuursorgaan (art. 2:15) heeft kenbaar gemaakt dat deze weg openstaat. 3

4 Dit beginsel van nevenschikking beschermt zowel de burger als het bestuursorgaan dat (nog) geen behoefte heeft aan elektronisch verkeer tegen een overenthousiaste gesprekspartner die schriftelijke uitwisseling in het geheel wil verbannen. De aangepaste Awb (art. 2:16) verwijst voor de ondertekening naar de Wet elektronische handtekeningen die in mei 2003 in werking trad. Deze wet past het Burgerlijk Wetboek (BW) aan volgens de EU Richtlijn voor elektronische handtekeningen. Hierin worden twee soorten onderscheiden: de gewone handtekening en de geavanceerde. In het kort komt het er op neer dat elektronische berichten kunnen worden ondertekend door aan het bericht een ander bericht te koppelen dat kan worden gebruikt voor authentificatie (art. 3:15a lid 4 BW). De manier waarop in dit authentificatiemiddel wordt voorzien bepaalt het karakter en de bewijskracht van de handtekening. 3. Kaders voor ontsluiting Voor de ontsluiting van bescheiden voortkomend uit het bestuurlijk besluitvormingsproces worden onderstaande autonome ambities en wet- en regelgeving als kader voorgesteld. Aangezien Venlo ambieert om digitaal te werken in een papierarm Stadskantoor anno 2014 (nogmaals, niet papierloos) concentreert onderstaand kader zich vooral op digitale ontsluiting. Voor het opstellen van deze kaders is hergebruik gemaakt van wensen die bij de inrichting van het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS) werden opgehaald bij eindgebruikers. In deze kaderstellende notitie wordt er vanuit gegaan dat die wensen nu als eisen geïnterpreteerd moeten worden. Verantwoordelijken voor de inrichting van processen, systemen en facilitaire voorzieningen worden geacht hier expliciet kennis van te nemen. Ontsluitingskaders voortkomend uit autonome ambities: Voorgestelde kaders aangaande externe ontsluiting (via internet) en interne ontsluiting (via intranet) zijn gelijkluidend; met dien verstande dat bij de inrichting van processen, systemen en facilitaire voorzieningen rekening moet worden met de authoristaties in termen van wie mag wat zien. Daartoe dient enerzijds een categorisering van bescheiden en anderzijds een categorisering van gebruikersrollen te bestaan. Vervolgens is de combinatie van de rechten per gebruikersrol en de vertrouwelijkheid per stuksoort bepalend voor de authorisaties; wat leidt tot inhoudelijke verschillen van de set aan bescheiden die intern en extern worden ontsloten. De uitwerking daarvan dient aangeleverd te worden aan het project Basisinrichting SharePoint, zodat betreffende authorisaties in de techniek kunnen worden ingeregeld. Aangezien voorgestelde kaders voor het overige gelijkluidend zijn, kan worden ingezet op wederzijds hergebruik van functionaliteiten voor de interne en externe ontsluiting. Dit wordt bevorderd door voor de internetomgeving en de intranetomgeving hetzelfde platform te hanteren, zijnde SharePoint Ontsluiting via DocMan zal met de uitfasering daarvan op termijn niet meer aan de orde zijn. De ontsluiting zal geschieden: Conform huisstijl van gemeente Venlo. Conform landelijke webrichtlijnen (zie tevens MO uit bijlage 3, VERA). Conform wensen eindgebruiker (requirements analyse, usability onderzoek & tests) en/of algemeen geldende inzichten (vakkennis) o Bij de ontwikkeling van het huidige BIS waren deze: op een eenvoudige manier te kunnen zoeken door een trefwoord in te vullen (google-like zoeken). Op een uitgebreide manier te kunnen zoeken door tevens gebruik te kunnen maken van meta-informatie (type document, aanmaakdatum, etc.). Het moet mogelijk zijn om zelf bevroren zoekopdrachten aan te kunnen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zoekopdracht die als resultaat heeft: alle raadsvergaderingen aflopend op datum gesorteerd. 4

5 o De zoekresultaten moeten zowel op een aparte resultatenpagina, als op een de bestaande algemene zoekpagina van de website van de gemeente Venlo worden weergegeven. De zoekresultaten worden dus geïntegreerd in de zoekresultaten van de website van de gemeente Venlo. Ten aanzien van de algemene zoekmachine op (wensen opgesteld n.a.v. gebruikersonderzoeken, herbruikbaar) zijn deze: Het presenteren van de zoekresultaten in één overzicht zonder deze te categoriseren naar Producten & Diensten, Bekendmakingen etc Mocht dit niet kunnen dan dienen de categorieën waarin geen resultaten gevonden zijn verborgen te worden. Zoekterm vetgedrukt bij de presentatie van de resultaten, omringd door een tekstfragment die de een deel van de inhoud van de gevonden pagina vooraf laat zien. Sortering van het zoekresultaat op basis van relevantie en/of datum. Sortering en/of relevantie moet door ons zelf beïnvloed kunnen worden. We moeten een bepaald zoekwoord hard kunnen 'mappen' naar een specifieke pagina / document, welke het eerste / hoogste zoekresultaat wordt. Sortering moet ook door de gebruiker aangepast kunnen worden Ook bij aanverwante woorden een resultaat tonen en/of typefouten corrigeren (bijvoorbeeld: "Bedoelde u"). Ook resultaten uit het BIS, de PDC en module Bekendmakingen moet worden getoond. Rapportagemogelijkheden / statistieken van het aantal zoekpogingen en de meest populaire zoekwoorden. Ontsluitingskaders voortkomend uit wet- en regelgeving: Voor de bekendmaking en beschikbaarstelling van besluiten van algemene strekking (dit in tegenstelling tot beschikkingen) geldt de wettelijke verplichting dat dit ondermeer langs elektronische weg geschiedt. Voor die ontsluiting is het gebruik van de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) is per 1 januari 2011 verplicht gesteld. Aldus dienen algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (onder andere) via elektronisch uitgegeven publicatiebladen toegankelijk te worden gemaakt. Het plaatsen van actuele regelingen in de CVDR is reeds geborgd door het team Juridisch Zaken. Voorgesteld kader gaat uit van gedeeltelijke handhaving van de werkwijze zoals deze in Venlo tot op heden plaatsvindt. Dit houdt in dat, nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden, het besluit bekend wordt gemaakt in het E3 journaal en het gemeenteblad. Met de bekendmaking van het besluit treedt de regeling in werking. Tot op heden wordt de regeling daarna ingevoerd in de interne databank (ADLIB) en in het BIS. Dat komt per 1 januari 2011 te vervallen. De regeling dient vanaf dat moment ingevoerd te worden in de CVDR waarmee regelingen uniform toegankelijk worden voor medewerker en burger. Om het regelingenbestand actueel te kunnen houden wordt er momenteel gekeken naar het proces en wordt er een "regelpunt" ingericht waar de besluiten en regelingen naartoe gestuurd moeten worden. De juridische grondslagen voor de CVDR zijn gelegen in: Wet elektronische bekendmaking Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden 5

6 Nadere toelichting kan gevonden worden in: Circulaire Gevolgen inwerkingtreding Wet elektronische bekendmaking (19 mei 2009) Brief Overheid heeft Antwoord over de Wet elektronische bekendmaking (12 mei 2009) 4. Relevante VERA principes VERA staat voor de Venlose Referentie Architectuur. Dit betreft een levend document (ontsloten via een wiki op intranet) waarin het Venlose informatiebeleid en de bijbehorende informatiearchitectuur continu worden onderhouden. Voor het verbeteren van het bestuurlijke besluitvormingsproces zijn een aantal principes uit VERA relevant. Het betreft een subset van de principes welke afgeleid zijn uit de landelijke GEMMA architectuur. Venlo omarmt de GEMMA voor het vormgeven van de VERA. Relevantie en implicaties per principe zijn reeds ingeschat. Hiervan wordt een overzicht meegegeven in bijlage 3. Voorgesteld wordt om de principes met relevantie hoog als kader te hanteren, zonodig aangevuld met relevantie midden. In de VERA wordt m.b.t. het beheer van de documentaire informatie onderscheid gemaakt in de volgende informatiefuncties, welke hierna kort worden toegelicht. Vervolgens worden de aandachtspunten voor het project geschetst. Archieffunctie Documentbeheer Dossierbeheer Contentbeheer. Archieffunctie In de GEMMA informatiearchitectuur is een record een afslag van een document dat niet mag wijzigen en moet worden gearchiveerd. Een wijziging van een document leidt tot een nieuw record. Het formaat waarin een document wordt opgesteld hoeft niet noodzakelijkerwijs het formaat te zijn waarin het record wordt bewaard. Bij elk record wordt naast de inhoud ook onder meer bewaard: de eindverantwoordelijke organisatie, de opsteller, de hoedanigheid van de opsteller, het tijdstip waarop het werd opgesteld. Aandachtspunten Het begrip record in de Engelstalige wereld is iets wat in het Nederlands wordt vertaald ais een document/archiefbescheid. In het project is het van belang om de betekenis goed te formuleren. Om bij tot het college van B&W te beperken; zijn er tenminste vier record: 1. Elk individueel collegebesluit; 2. De agenda van de (wekelijkse) collegevergaderingen 3. Lijst van collegebesluiten, tenminste onderverdeeld in tenminste kabinet en niet-kabinet. 4. Lijst van uitnodigingen. Voor alle vier records moeten de kwalificaties worden ingevuld: A. eindverantwoordelijke organisatie : (1) het collegebesluit: de voorbereiding: zie het hemd: de naam van de opsteller(s). Let op het meervoud; voor het vastleggen van het besluit: de naam van de secretaris en burgemeester (2) de agenda:..; (3) de lijst van collegebesluiten:.(4) Lijst van uitnodigingen: B. De hoedanigheid van de opsteller= functie: kabinetsadviseur; burgemeester en secretaris; loco-secretaris etc. C. Het tijdstip van opstelling: zie collegestuk: hemd; andere stukken? Kan dat automatisch worden gegenereerd. Documentbeheer Het GEMMA Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) definieert een document als een geheel van gegevens met een eigen identiteit ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken. 6

7 Met als toelichting: Een document kan van alles zijn, ongeacht aard en vorm: een tekstverwerkingsdocument, een papieren brief, een webpagina, een landkaart, een foto, een geluidsopname, een dataset, een blog, etcetera. Aandachtspunten Het is voor het project belangrijk een onderscheid te maken tussen documentbeheer en archieffunctie. In de Engelstalige literatuur is dat wat helderder dan in de Nederlandse administratieve praktijk. De voorbeelden en de definitie kloppen. Enkele voorbeelden ter toelichting rond geluidsopname en website, waaruit blijkt dat de opgesomde documenten niet per definitie een archieffunctie hebben. Geluidsopname: De raad laat geluidsopnamen maken van de raadsvergadering. De geluidsopnamen zijn documenten en moeten beheerd worden, al is het maar 15 minuten. Als de Raad (of de wet) besluit dat aan de hand van de geluidsopnamen schriftelijke notulen worden gemaakt, dan worden deze documenten: de records. Met andere woorden de geluidsopnamen zijn documenten, maar hebben geen archieffunctie. De Raad kan uiteraard besluiten dat er geen schriftelijke notulen worden gemaakt, maar dat de geluidsopnamen als record fungeren. Op dat moment hebben de geluidsopname wel een archieffunctie. Websites: Een website moet beheerd worden en vanuit de definitie bestaat het uit één of meer documenten. Als de websitepagina s worden bijgewerkt, dan moet een besluit of een technische voorziening aanwezig zijn om de gewijzigde websitepagina s te archiveren of niet te archiveren. Dus als de besluiten van B & W via de website worden gepubliceerd moet de vraag worden gesteld of die pagina s een archiveringsfunctie hebben (en waarom dan). In de procesbeschrijving zal dus aandacht besteedt moeten worden, welke documenten wel of geen archieffunctie krijgen. De verzameling documenten is altijd groter dan de verzameling records. En we moeten leren om vooraf zo goed mogelijk vast te stellen welke documenten gearchiveerd worden en welke niet. Vervolgens moeten we accepteren dat achteraf, met terugwerkende kracht, een document als nog een archieffunctie kan worden toegekend, ook al was dat oorspronkelijk niet zo bedoeld. De bovenstaande observatie is beslist geen theoretisch gegeven. In de huidige praktijk van het college van B&W van Venlo bestaat alleen een centrale archivering van de agenda s en de besluitenlijsten. Wie zoekt naar de onderliggende stukken: het hemd met de bijlagen moet op zoek naar de steller, die het hopelijk ter archivering heeft aangeboden of in zijn bureaula heeft liggen. Blijkbaar heeft iemand (rond 2005?) besloten, dat het hemd met de bijlage niet bij de eindverantwoordelijke organisatie moest worden gearchiveerd. Als we daar ontevreden over zijn, dan moeten we dat in het procesontwerp beter regelen. Dossierbeheer Een dossier is, in de context van de elektronische gemeente, een (doorgaans virtuele) verzameling gegevens met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze horen bij een voor gemeentelijke taken relevant onderwerp. Dat onderwerp kan een zaak zijn voor de behandeling van een aanvraag van een gemeentelijke product, maar bijvoorbeeld ook: Een persoon, bedrijf of maatschappelijke instelling, dus een klant van de gemeente; Een te ontwikkelen, te bouwen of te beheren object zoals een gebouw, een viaduct, een bedrijventerrein, een plantsoen; Een thema, zoals alle informatie over methodieken voor wijkparticipatie, of alle geluidsmetingen rondom een bedrijventerrein; 7

8 Een dossier kan ook betrekking hebben op combinaties van invalshoeken, zoals: Alle zaken van een klant; Alle persoonlijke gegevens van een klant zoals bekend bij een combinatie van organisaties; Alle organisaties waarbij de klant in behandeling is en dus een lopende zaak heeft; Alle klachten van alle burgers in een bejaardentehuis over de nabijgelegen vuilverbrandingsinstallatie. Een dossier kan, gestructureerde gegevens, documenten en multimediale gegevens ontsluiten. Naast informatie die met de inhoud te maken heeft ontsluit het ook procesinformatie over de zaak of zaken waarop het dossier betrekking heeft (zie Zakenbeheer) en informatie met betrekking tot klantcontacten (zie Klantcontactregistratie). Bij het werken met papieren documenten werd een dossier ook beschouwd als een opslagmechanisme (de bekende bruine map). Bij het werken met digitale voorzieningen is een dossier echter een ontsluitingsmechanisme dat gebruikt wordt om allerlei soorten gegevens te kunnen opvragen. Aandachtspunten Probleem met de definities rond dossierbeheer, is het gemis van het begrip werkproces in dit geheel. Begrippen als zaak en relevant onderwerp komen teveel uit het oude archief-denken en te weinig uit de terminologie van de informatietechnologie. De relatie ontbreekt met de termen Archieffunctie en Documentbeheer. Die relatie is op de volgende manier te leggen: Een dossier bestaat uit een verzameling of een serie documenten. De relatie tussen de documenten wordt bepaald door de definitie en beschrijving van het werkproces. In dit geval dus het concrete bestuurlijke besluitvormingsproces. Eén concreet proces = één dossier. Ook in de papieren wereld is het dossier geen opslagmechanisme. Nee, de bruine map, de dossiermap is het opslagmechanisme, maar de inhoud van het dossier bestaat uit documenten die een afbeelding zijn van een concreet werkproces. Op de dossiermap staan teksten die het proces identificeren en dus gezien kunnen worden als het ontsluitingsmechanisme. In een geautomatiseerd systeem van papierendossiers staan dus procesbeschrijvingen in het systeem. Ten aanzien van het dossierbeheer moeten precies dezelfde vragen worden beantwoord als bij het documentenbeheer. Heeft het dossier (= de verzameling aan elkaar gerelateerde documenten of records) in principe een documentbeheerfunctie of een archieffunctie? Dat verschil bestaat ook in de dagelijkse praktijk van Venlo. Het eerste heet werkdossier en het tweede heet: officieel dossier. Ook voor het bestuurlijke informatiesysteem moet dit goed worden uitgedacht. Een aantal voorbeelden: a. worden de documenten van het college van B&W per vergadering met elkaar verbonden. Dus het papierenpak van elke vrijdag/dinsdag wordt één dossier? b. Worden de documenten van het college van B&W per onderwerp met elkaar verbonden, gerelateerd aan de onderwerpen uit de verdeling van de portefeuilles. c. Mag de portefeuillehouder of zijn secretariaat zelf dossiers aanleggen (ik bedoel dus digitale dossiervorming. Terwijl het papieren dossier in theorie maar één mogelijkheid tot ordening geeft, geeft de digitale voorziening de mogelijkheid om meerdere combinaties te maken, naar de wensen van de deelnemers aan het bestuurlijke besluitvormingsproces. Zie de voorbeelden bij de opsommingstekens. Uiteindelijk zal de eindverantwoordelijke organisatie moeten beslissen over de vorm en de inhoud van dit dossierbeheer. In zin meest primaire vorm is dossierbeheer een zo precies als mogelijke, afbeelding van het besluitvormingsproces. Dus het primaire dossier = zo veel als mogelijk = gelijk aan het primaire werkproces. 8

9 Dossierbeheer is op de eerste plaats de organisatie van het werkproces en op de tweede plaats de organisatie van de werkprocessen. De keuze is erg afhankelijk van de formulering van het begrip bestuurlijke besluitvormingsproces: hoe breed of hoe smal wordt het gedefinieerd. Contentbeheer De term content wordt normaliter gebruikt om informatie aan te duiden die een organisatie op haar website plaatst. In de GEMMA informatiearchitectuur wordt deze term opgerekt, vanwege het principe dat een gemeente hetzelfde antwoord op dezelfde vraag moet geven, ongeacht het gebruikte kanaal. Content beheer dient te borgen dat de aangeboden content volledig, toegankelijk en actueel is. Afhankelijk van de content dient het tevens te borgen dat: - de situatie op enig moment in het verleden gereproduceerd kan worden; - het proces waarmee de content tot stand is gekomen conform afspraak is uitgevoerd (inclusief reviewen daarvan, verwerken van commentaar en vaststellen van nieuwe versies). Aandachtspunten Belangrijk in de definitie van content zijn: a. Een relatie met dossierbeheer, want contentbeheer is in de eerste plaats procesbeheer b. Een relatie met dossierbeheer met een archieffunctie: het dossier moet in staat zijn een proces uit het verleden te reconstrueren. Wat er niet staat, maar zo bedoeld is: de inhoud van een document of van een record. Áls een vraag beantwoord wordt of een document wordt op de website gepubliceerd, dan moet de inhoud identiek zijn aan een document dat in beheer is of een archieffunctie vervuld. Ook dat is niet helemaal theorie. In Venlo kennen we het begrip brondocument. Dat betekent dat beschikbaar gestelde informatie gerelateerd kan worden aan een bron. Dus voor het bestuurlijke besluitvormingsproces is het belangrijk om aan te duiden wat brondocumenten zijn, waarop de informatievoorziening is gebaseerd. Het collegebesluit zal een brondocument zijn, de agenda s en besluitenlijsten bijvoorbeeld niet. Nadere aandachtspunten voor het vervolg van het project 1. De archiefwet spreekt over de gemeente als overheidsorgaan en geeft de regels vanuit dit perspectief. Voor het perspectief van de digitalisering van het bestuurlijke besluitvormingsproces is het vooral van belang om de bestuursorganen te beschrijven en de onderlinge verhoudingen tussen de bestuursorganen. Sinds de dualisering is dit een serieus punt van aandacht. 2. Vervolgens is het in de procesbeschrijving van belang een onderscheid te maken tussen het begin en het einde van een bestuurlijke besluitvormingsproces. Het einde is meestal duidelijk: een besluit, in welke vorm dan ook. Het begin is lastig, maar moet toch worden geprobeerd. 3. Archivering heeft betrekking op het zo precies als mogelijk vastleggen van het feitelijke bestuurlijke bestuurlijke besluitvormingsproces, met als doel om in voorkomende gevallen dat proces ook daadwerkelijk te kunnen reconstrueren (bijvoorbeeld in verband met beleidsevaluatie, extern of intern onderzoek.) 4. De ontsluiting heeft maar een paar elementen: a. De datum van het besluit; b. Aanvangsmoment en einde van het besluitvormingsproces c. De aanduiding van personen/ organen die het besluit hebben genomen d. Het onderwerp: dat zou ik zoeken in de relevante beleidsdocumenten: de onderwerpen die worden opgesomd om bestuurlijke portefeuilles aan te duiden (zie het collegeakkoord en verdere wijzigingen van de inhoud van portefeuilles in de loop van een collegeperiode). 5. Wie het besluitvormingsproces verder wil analyseren in fasen moet kijken naar het bestaande hemd. Daar staan alle stappen op, die genomen moeten worden om een besluit geldig te laten nemen. Dat zul je in een digitale procesbeschrijving procesmatig moeten ontwikkelen en beschrijven. (oa parafen van de portefeuillehouder(s), afdelingshoofden, teamleiders/medewerkers bedrijfsvoering. 9

10 6. Het doel van de digitalisering moet tweeledig zijn: a. Efficiency-verbetering om de administratieve procedure te verbeteren. Meer digitaal en sneller en minder gesjouw met hemden voor woensdag 12 uur. Wijziging van de inhoud van stukken na besluitvorming is uitgesloten. b. Vervanging van de analoge archivering door digitale archivering. Alle college- en directiebesluiten (om eens twee bestuurorganen te noemen) zijn vindbaar en bewaard. 7. Ten aanzien van de klant : zo vriendelijk ingericht, dat de besluitvormer (en voor collegiale besluitvorming ieder lid van dat college) de besluiten kan traceren waaraan hij of zij een persoonlijke bijdrage heeft geleverd, zodat hij of zij zijn eigen bijdrage aan het besluitvormingsproces kan evalueren of nazoeken. 10

11 Bijlage 1: Definitie van besluit in de zin van de Awb Een besluit is in de Nederlandse wetgeving een kernbegrip uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De wet geeft regels voor de voorbereiding, de motivering en de bekendmaking van besluiten, en voor bezwaar en beroep tegen besluiten. Om een ontvankelijk bezwaar in te dienen tegen een overheidsbeslissing, dient er sprake te zijn van een besluit in de zin van de Awb. Artikel 1:3 van de Awb omschrijft het begrip besluit als volgt: een schriftelijke* beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Onder dit begrip vallen beschikkingen en besluiten van algemene strekking. Een beschikking is een overheidsbeslissing in een concreet geval, bijvoorbeeld een beslissing op de aanvraag van een vergunning. Indien de beslissing het element van rechtshandeling mist, door bijvoorbeeld een afwijzing te zijn van een op een besluit van algemene strekking gerichte aanvraag, dan is het geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Een besluit van algemene strekking is daarentegen een beslissing die niet is gericht op een individu of een concreet geval, maar gevolgen heeft voor een groep gevallen. Voorbeelden van besluiten van algemene strekking zijn een verordening of een bestemmingsplan. Bron: Wikipedia ;) * Let op: lees het begrip schriftelijk in de zin van de aanpassingen die de Awb heeft ondergaan met de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer 2004, zoals eerder in deze notitie uiteengezet. 11

12 Bijlage 2: Schematische weergave van relevante artikelen Opmerkingen: Let op, dit schema is nog niet aangepast aan de nieuwe Archiefregeling 2009, maar inhoudelijk géén verschil doordat voorgaande regelingen daarin opgenomen zijn (met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen). Aspect: Grondslag (titel en artikel) Goede, geordende en toegankelijke Archiefwet, art. 3 staat Selectielijsten Archiefwet, art 5, 9 Archiefbesluit, art. 2-5 Te bewaren stukken: 1. Eisen aan duurzaamheid 2. Eisen aan ordening en toegankelijkheid 2.1. Eisen aan documenten 2.2. Eisen aan registratie van gegevens 2.3. Eisen aan beheerssyteem / technische omgeving 2.4. Eisen aan evt. convensie of migratie 3. Eisen aan vervanging 4. Eisen aan overbrenging Archiefwet, art Archiefbesluit, art 11, 13, Regeling duurzaamheid art. 7 en 8, Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, art Archiefbesluit, art Regeling geordende en toegankelijke staat, art 2, 6 en Regeling geordende en toegankelijke staat, art 2, 3, 8 en Regeling geordende en toegankelijke staat, art 2, 4, 8 en Regeling geordende en toegankelijke staat, art 5 3. Archiefwet, art 7, 9 Archiefbesluit art 6, 8 4. Archiefwet, art 12, 13 Archiefbesluit, art 9, 10 Regeling geordende en toegankelijke staat, art 6 Te vernietigen stukken: 1. Eisen aan vervanging 2. Eisen aan vernietiging (zie ook selectielijsten) 1. Archiefwet, art 7, 9 Archiefbesluit, art 6, 8 2. Archiefwet, art 3 Archiefbesluit, art 8 12

13 Bijlage 3: Relevante VERA principes m.b.t. archief-, document, dossier- en contentbeheer (zie ook wiki op intranet). Opmerkingen: 1) Genoemde VERA principes zijn afgeleid van GEMMA, waarvan de ID s zijn overgenomen. 2) De relevantie is een inschatting door team Informatievoorziening i.s.m. de concernadviseur. GEMM A ID MO Informatiefunct ie Archieffunctie MO MO MO MO Principe Records worden digitaal opgeslagen Digitale Duurzaamheid (hoe komt de overheid tot duurzame opslag van alle ongewijzigd te bewaren informatie) wordt geborgd voor alle records, ongeacht medium De wijze van opslag van een record maakt volledige reproductie mogelijk; bijvoorbeeld, een geluidsfragment kan worden afgespeeld, een foto kan worden getoond op een scherm en kan worden afgedrukt. Het maakt niet uit of het om een tekstdocument, een presentatie, een inof uitgaand poststuk, e- mail of berichtenboxbericht, een ingevulde e- formulier of een geluidsfragment gaat. Onze gemeente organiseert haar archivering op basis van het recordmanagementconcept zonder bij het duurzaam bewaren van gegevens nog een fundamenteel onderscheid te maken tussen gestructureerde en ongestructureerde gegevens. Records worden bewaard op een wijze Relevantie Implicatie Venlo Midden Digitaal RMS Richtlijn: Conform , zie definitie Digitale Duurzaamheid Richtlijn: Dit houdt wat ons betreft dat het in gangbare, moderne versies kan worden getoond. Dus niet dat we nog oude versies van de paketten moeten hebben waarin de documenten zijn gemaakt. Dus pakketonafhankelijk en bv door de overheid vastgestelde open standaarden, zie pincipe xxxx Richtlijn: Dit betekent dat een dossier/zaak als een zelfstandige entiteit wordt beschouwd, ongeacht de aard (gestructureerd/ongestructuurd) Onderzoeksvraag: laten we ons NEN 2082 certificeren. Zie 13

14 die voldoet aan de volgende standaarden: De Archiefwet; NEN-ISO 15489; ook taak: rentieachitectuur/lists/taken/di spform.aspx?id=23 NEN 2082 (waarin is verwerkt ReMANO); De nota Informatie op orde; De Baseline Informatiehuish ouding Rijksoverheid MO MO Archieffunctie MO MO Documentbehee r MO Borging reproduceerbaarheid Alle informatie die een directe rol speelt in het bereiken van een beschikking wordt als een samenhangende verzameling van records vastgelegd, evenals de beschikking zelf. Aanvullende specificaties die nodig zijn om een record te kunnen weergeven worden meegeleverd met de record zelf, zodat er geen maatregelen vooraf nodig zijn om de record te kunnen tonen. Bijvoorbeeld, in het geval van XMLdocumenten wordt een XSD meegeleverd wanneer het document wordt opgevraagd. Documenten worden bewaard op basis van hun bijdrage aan het proces Voor elke zaaktype wordt in het Midden Midden/laa g Laag Richtlijn: Wij zien dat identiek als principe: MO Richtlijn: Dus definitie en content kunnen worden gescheiden, maar altijd in samenhang bij elkaar. Ingeval PDF(A) zit het bij elkaar.. Richtlijn: In Venlo wordt geen DSP gebruikt. Venlo maakt 14

15 MO MO MO MO Documentbehee r MO Documentbehee r MO Documentair Structuurplan (DSP) vastgelegd welke documenten vereist zijn om een status te kunnen bereiken en welke documenten als record bij het bereiken van een status vastgelegd dienen te worden. Binnenkomende en uitgaande documenten worden per definitie als record vastgelegd. Uitgaande documenten Midden worden als record bewaard in een vorm waarmee ze kunnen worden gereproduceerd zoals ze zijn verzonden Onze gemeente hanteert een eenduidige classificatieen identificatiestructuur van documenttypen. Beheerste wijziging van documenten Van elk formeel erkend document wordt afgedwongen dat zij slechts door geautoriseerde medewerkers kan worden <geraadpleegd/gebruikt?> Services voor creatie, vervanging en verwijdering van documenten Wanneer een applicatie een document uit een digitaal archief opvraagt, hoeft het niet meer informatie aan te leveren dan het document-id, het id van het archief waarin het is opgeslagen en het id van de gebruiker of de gebruik van een Zaaktypecatalogus. Onderzoeksvraag: Waar ligt vast welk document hoort bij welk zaaktype? Zie ook taak: rentieachitectuur/lists/taken/di spform.aspx?id=24 Richtlijn: Dit geldt voorlopig alleen voor de documenten die als zaak in het Zaaksysteem zijn gedefinieerd. Het is niet haalbaar om dit voor elk binnenkomend en uitgaand document die buiten het zaakgerichte werken omgaan te realiseren. We gaan voor een gefaseerde opbouw van dit principe. Onderzoeksvraag: welke typering wordt gebruikt? zie taak: rentieachitectuur/lists/taken/di spform.aspx?id=25. Richtlijn: Dit moet worden ingericht in het DMS, Microsoft SharePoint Richtlijn: Basis voor zaakgericht werken. Daarboven op moet ook zaak-id, mits het zaakgerelateerd is, worden toegevoegd. Dit is tevens de basis voor dossiervorming. Het is dus meer dan alleen document-id, archief-id, gebruiker-id en applicatie-id. 15

16 applicatie die het document opvraagt. Elke digitale Document Management systeem stelt voor dit doel een service beschikbaar. MO In het geval dat toegang tot een document via een applicatie wordt aangevraagd, wordt de autorisatiecontrole bij het archief beperkt tot de vraag of de applicatie bekend is als een toepassing dat zelf op afdoende wijze bepaalt of de eindgebruiker bevoegd is het document op te vragen. Een dossier is een ontsluitingsmechanism e Richtlijn: Single Sing On (SSO). Gebruiker authenticeert zich bij de applicatie. Indien de applicatie toegang heeft is dit op zich voldoende en hoeft de gebruiker niet apart te worden geauthenticeerd in het DMS. MO Dossierbeheer MO MO MO Documenten die in meerdere dossiers voorkomen worden slechts eenmalig opgeslagen. Een dossier is niet beperkt tot één document managementsysteem (DMS), maar kan documenten uit diverse DMS-en ontsluiten. Een dossier kan zoeksleutels bevatten waarmee gestructureerde gegevens uit databases Midden/laa g Laag Richtlijn: Zeer belangrijk, zeker ook juridisch gezien. DMS moet dit ondersteunen. Bijvoorbeeld: document wordt aan zaakdossier toegevoegd. DMS controleert of het al in het DMS voorkomt. DMS voegt dan link naar originele document toe ipv document zelf. Richtlijn: gemeente Venlo heeft 1 DMS. In de huidige situatie kan een backoffice niet in staat zijn om documenten te laten opslaan in de generieke DMS. Dus blijven die documenten noodgedwongen achter in de backoffice. Vanaf worden er geen applicaties meer aangeschaft die een eigen DMS opslag kennen. Elke applicatie moet zijn documenten opslaan in de het DMS van de gemeente Venlo: Microsoft SharePoint Richtlijn: Momenteel zitten dossiers vrijwel altijd in één toepassing. Op termijn zullen dossiers steeds meer verwijzingen naar gegevens en 16

17 en/of documenten uit een documentverzameling geraadpleegd kunnen worden, maar niet de resultaten van de raadplegingen. Zo'n dossier is een virtueel dossier. documenten bevatten die elders in de informatievoorziening éénmalig zijn opgeslagen. MO MO Dossierbeheer MO Een dossier kan mede bestaan uit andere dossiers, waaronder dossiers van ketenpartijen. Toegang tot dossiers als basis voor toegang tot documenten Slechts de gebruikers die toegang hebben tot een dossier, hebben toegang tot de daarmee te ontsluiten documenten. Wel kunnen aanvullende eisen worden gesteld, bijvoorbeeld dat medische stukken slechts door een medicus mogen worden ingezien. Laag Midden/laa g Onderzoeksvraag: Dit betreft samengestelde dossiers en dossiers gevormd over de gemeente is, ketenpartners. Op termijn moet dit mogelijk zijn. Nu nog te lastig om te realiseren. Dit vraagt ook om meer ervaring in den lande om te weten wat dit betekent. als je kijkt naar de details. Richtlijn: Het mag dus niet zo zijn dat documenten behorende zaken uit het zaaksysteem en die afgeschermd zijn door autorisaties binnen hetzelfde zaaksysteem, toch toegankelijk zijn via het DMS. Kortom de autorisaties moeten onderdeel zijn van het koppelvlak tussen Zaaksysteem en DMS MO Geauthenticeerde en geautoriseerde applicaties en gebruikers kunnen vanuit het dossier een document opvragen en, mits ze beschikken over een viewer voor het bestandstype, deze in hun eigen omgeving tonen. Richtlijn: Dit betekent dat de bestandstypen overeen moeten komen met de beschikbare viewers in de gemeente. Onderzoeksvraag: welke zijn dat? zie taak: rentieachitectuur/lists/taken/di spform.aspx?id=26 Office documenten (Microsoft en Open Office) PDF/PDF(A) JPG, GIF, PNG etc IMRO (voor 17

18 bestemmingsplannen) etcetera... MO MO Dossierbeheer MO MO MO MO Dossierbeheer MO Dossier heeft levenscyclus Een dossier wordt automatisch aangemaakt wanneer een zaak geregistreerd wordt, en in overige gevallen handmatig aangemaakt Per dossier wordt bijgehouden wanneer het laatst een document is toegevoegd en wanneer het dossier het laatst is geraadpleegd. Wanneer een zaak wordt gesloten, wordt een record opgemaakt met de te bewaren procesgegevens van de zaak en wordt dit als document aan het dossier van de zaak toegevoegd. Daarna mag de vastlegging van de zaak in het zakenmagazijn worden geschoond. Een dossier wordt geschoond conform de vastgestelde termijnen per zaaktype. Documenten worden geschoond wanneer alle dossiers waarin ze waren opgenomen geschoond zijn. Dossier als geheel te beheren en gebruiken Elke dossier heeft een eigenaar. Midden Midden nvt nvt. Midden. Richtlijn: Dossier wordt altijd gevormd door de zaakregistratie. We staan geen handmatige dosiiers toe met handmatig bepaalde zaaknummers. Het zaaksysteem is leidend en de maakt de zaakdossiers aan. Dit is in feite een evolutionaire invoering van dit principe. Richtlijn: Er moet logging worden bijgehouden. Gebruiker en tijdstip en type actie (create, read, write, delete). Richtlijn: In onze oplossing worden er geen zaken weggegooid. Alleen de lokatie wordt gewijzigd. Bij archivering worden de zaak met bijbehorende gegevens overgezet naar het edepot. Fysiek wordt het verplaatst, maar nog steeds raadpleegbaar maar niet wijzigbaar in het zakenmagazijn. Richtlijn: Als geschoond betekent verwijderen uit, dan gebeurt dit niet met ons [[gen:zaaksysteem gen:zaaksy steem]] (PerfectView Dynamics CRM). Zie ook MO Ik denk dat het moet zijn. Richtlijn: Er moet altijd een eigenaar zijn voor een dossier. Onderzoeksvraag: hoe te implementeren in Venlo? Procedureel, 18

19 MO MO MO Contentbeheer MO MO Slechts de eigenaar van een dossier bepaalt wie bevoegd is documenten of dossiers daaraan toevoegen. Het is mogelijk voor klanten, medewerkers, organisatiedelen en ketenpartners om zich te abonneren op signalen (notificaties) die worden afgegeven wanneer documenten aan het dossier of een bijbehorend deeldossier worden toegevoegd. Contentbeheer op basis van afspraken Indien de gemeente content van andere partijen betrekt, maakt zij afspraken met deze partijen (zo mogelijk in samenwerking met andere gemeenten). De afspraken dekken naast de inhoud ook de vorm, de actualiteit, de geschiktheid voor specifieke doelgroepen, de wijze en frequentie waarop de content wordt aangeboden, en de mogelijkheden van de gemeente om de content op te nemen in het eigen Content beheer systeem en met de eigen look-and-feel te presenteren. Deeplinking wordt slechts toegepast op basis van expliciete afspraken met de eigenaar van de site waar naar verwezen /midde n??? organisatorisch.zie taak: rentieachitectuur/lists/taken/di spform.aspx?id=27 Onderzoeksvraag: Autorisatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de dossiereigenaar. Liever zou ik spreken over zaakeigenaar (het dossier hangt daar immer aan vast). Of proceseigenaar? Richtlijn: Dit is typisch mogelijk in onze oplossing. Abonneren op welke wijziging dan ook in het DMS SharePoint. Hoeven we weinig voor te doen. Let wel: levert beheer op. Teveel signalen kan leiden tot veel dataverkeer, bijvoorbeeld. Afstemmen met Ruud Service Level Agreements (SLA) afsluiten over deze onderdelen. Standaard voor samenwerkende catalogi. Producten- en Diensten Catalogus OPUS+ van leverancier Impactive Deeplinking uitleggen. In overleg met Ruud. Onderzoeksvraag: Gaat dit niet gewoon over doorlinken i.p.v. deeplinken? Doorverwijzen naar derden gebeurt op basis van 19

20 MO MO Contentbeheer MO MO wordt. Onze gemeente werkt actief mee aan de landelijke uniformiteit met betrekking tot het structureren en ordenen van content die voorwaardelijk is voor herkenbaarheid, vindbaarheid en aggregeerbaarheid van overheidsinformatie over alle overheidspartijen heen. Dat houdt in dat de gemeente zich conformeert aan landelijke standaarden met betrekking tot de informatie categorieën in deze [[Welke tabelllll tabel]]. Content overnemen van de meest geschikte bron Midden Voor content die voor rekening van de gemeente komt, stelt zij eenduidig vast welke content zij zelf als enige kan leveren (bijvoorbeeld: de openingstijden van de stadswinkel, lokale regelgeving) en welke content zij in principe van andere bronnen kan betrekken. Voor dit laatste probeert zij aan te sluiten op een samenwerkingsverband die deze content voor meerdere zo niet alle gemeenten beheert. Waar de content gedeeltelijk gemeentespecifiek is, wordt getracht om het gemeentespecifieke deel qua beheer te scheiden van de /midde n een collegebesluit daterend uit Registratienummer in DOCMAN is De meeste van deze tabel worden zeker gehonoreerd. Onderzoeksvraag: welke wel en welke niet? Webrichtlijnen en OWMS standaarden Afstemmen met Ruud Standaard voor samenwerkende catalogi. Producten- en Diensten Catalogus OPUS+ van leverancier Impactive Standaard voor samenwerkende catalogi. Producten- en Diensten Catalogus OPUS+ van leverancier Impactive 20

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss

Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss Actieve openbaarheid en het Nederlandse auteursrecht: gaan ze samen of niet? Actieve openbaarheid van Wabo-dossiers vanuit auteursrechtelijk perspectief bekeken ten bate van het Stadsarchief Rotterdam,

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts. februari 1998

Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts. februari 1998 Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts februari 1998 Colofon Uitgave Landelijk instituut sociale verzekeringen Postadres Postbus 74765 1070 BT Amsterdam Bezoekadres

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie