Jaarplan Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Kerncijfers en Prestatie-indicatoren Doelen en activiteiten Inleiding Primaire/wettelijke opdracht: gegevensverkeer Werk & Inkomen Aanvullende opdrachten Werk & Inkomen van het ministerie van SZW Additionele opdrachten van Ketenpartners Additionele opdrachten diverse overheidsorganisaties Samenwerking Financiën Inleiding Capaciteit BKWI Begroting De ontwikkeling van het budget tot en met Bedrijfsvoering Bijlage 1 Afkortingenlijst Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

3 1 Voorwoord Veilig, snel en gemakkelijk mogelijk maken dat UWV, SVB en de gemeenten gegevens van burgers en bedrijven van elkaar en andere overheidsorganisaties kunnen delen. Binnen een paar seconden een digitaal klantdossier beschikbaar stellen als daar om wordt gevraagd. Of digitaal een mutatie of een bericht doorgeven van de ene organisatie naar de andere. Dat is feitelijk de hoofdopdracht aan BKWI. In 2013 zien we dat steeds meer gegevens via BKWI worden opgevraagd als gevolg van de stijgende werkloosheid maar ook doordat burgers en bedrijven steeds meer zaken online met de overheid regelen waarbij de laatste jaren telkens een stijging van minimaal 10 procent is gerealiseerd. Dit jaar worden via Suwinet elke maand gegevens opgevraagd van unieke burgers. Hiervoor vragen we jaarlijks 110 miljoen berichten op bij bronhouders. Meer dan 300 afnemende overheidsorganisaties vragen via Suwinet gegevens op, vooral via Suwinet-Inkijk dat overheidsmedewerkers als actieve gebruiker heeft. Burgers en overheid willen via Suwinet precies de informatie vinden die ze nodig hebben voor hun specifieke situatie of dat nu voor een online aanvraag Wet Werk en Bijstand (WWB) is of voor een controle door de sociale recherche. En ze rekenen erop dat de grootschalige gegevensuitwisseling via Suwinet veilig en betrouwbaar is. BKWI legt de lat hoog en werkt er hard aan om dit continu te optimaliseren. Onder meer door betere veiligheidsmaatregelen en door noodzakelijke modernisering van de technologie. Dit zijn ontwikkelingen waar we als BKWI in 2013 aan gewerkt hebben en die in 2014 verder onderwerp van het jaarplan zijn. In 2014 wordt de vernieuwing van de basisinfrastructuur zoals de gegevensbroker en de autorisatieservice afgerond en worden de gevraagde maatregelen voor de beveiliging van het gegevensverkeer opgepakt. Samen met het ministerie en de ketenpartners besteedt BKWI aandacht aan de maatregelen om de beveiliging van het alsmaar groeiende gegevensverkeer te optimaliseren, zodat het vertrouwen van burger en maatschappij in een goed gereguleerde informatie uitwisseling gewaarborgd blijft. Werk aan de winkel In dit jaarplan is uiteengezet welke activiteiten wij in 2014 van plan zijn uit te voeren; de prioriteiten zoals genoemd in de meibrief van 2013 zijn uitgewerkt. Om wettelijke taken en financiering te scheiden van andere opdracht- en geldstromen is dit jaarplan opgedeeld naar vier opdrachtlijnen: 1. Primaire, wettelijke taken in opdracht van het ministerie van SZW. Hiervoor dient de jaarlijkse rijksbijdrage van het Ministerie; 2. Aanvullende, specifieke opdrachten van het ministerie van SZW. Hiervoor verleent het Ministerie additionele middelen; 3. Opdrachten van een of meer van onze ketenpartners (SVB, UWV, gemeenten). De opdrachtgever(s) zorgen voor financiering; 4. Opdrachten van derden. Eveneens additioneel gefinancierd door de opdrachtgever(s). Het jaarplan maakt duidelijk dat het overgrote deel van de capaciteit en middelen van BKWI worden ingezet voor de uitvoering van de taken, behorende bij de eerste twee opdrachtlijnen. Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

4 De inhoudelijke focus zal in 2014 liggen op: 1. Veilig en betrouwbaar Suwinet: ketenbreed extra maatregelen nemen voor gegevenslevering op maat en veilig transport, en het bijdragen aan de uitvoering van afspraken die partijen maken over zorgvuldig gebruik van Suwinet; 2. Een Suwinet dat tegemoet komt aan de wensen die voortkomen uit het kabinetsbeleid (ondersteuning van Participatiewet, Schuldhulpverlening en dergelijke), voor zover relevant voor onze ketenpartners; 3. Ondersteunen van een transparante arbeidsmarkt. De mogelijkheden van Suwinet optimaal benutten voor de samenwerking tussen UWV en gemeenten. Kortom: een jaar vol uitdagingen, nader ingevuld in dit jaarplan 2014, waarin wij onze opdracht; het mogelijk maken van veilig, snel en gemakkelijk delen van gegevens over burger en bedrijf wederom ten volle willen uitvoeren. En waarin we de goede waardering (een ruime 7) door de eindgebruikers en ketenpartners vast willen houden onder druk van de stijgende vraag en een krimpend budget. September 2013 Bert Uffen, directeur BKWI Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

5 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren In onderstaande tabel worden de kerncijfers van het afgelopen jaar weergegeven. Kengetallen BKWI 2012 Aantal fte s in vaste dienst 49 Aantal fte s op jaarcontract 5,3 Aantal fte s externe inhuur 8,5 Aantal beveiligingsincidenten 2 Aantal releases 4 Aantal actieve gebruikers Suwinet-Inkijk (gemiddeld per maand) Aantal opvragingen binnen Suwinet-Inkijk Aantal via Suwinet bij de bronnen opgevraagde berichten Uurtarief 75,- In onderstaande tabel zijn de nieuwe prestatie-indicatoren gedefinieerd. Prestatienormen BKWI Norm 2012 Uitvoeren en coördineren technisch (en functioneel) beheer voorzieningen Suwinet Beschikbaarheid Suwinet 100% 99,7% Gegevens binnen 6 sec. 95% Goedkeurende auditverklaring beveiliging Suwinet Ja Ja Klanttevredenheid eindgebruikers (even jaar) 7 7,6 Voorbereiden en beheren ketenafspraken Aantal afgehandelde wijzigingsverzoeken (Centraal 100% 115 Meldpunt Ketenwijzigingen) en tijdigheid van de afhandeling van de wijzigingsverzoeken Aantal afgehandelde beveiligingsincidenten en totaal 100% aantal incidenten Klanttevredenheid ketenpartners (oneven jaar) 7 7,1 Innovatie Suwinet en keten werk en inkomen Uren besteed aan afgeronde activiteiten met een innovatief karakter 5% van besteedbare uren Financieel Rechtmatigheid 99% 96% Goedkeurende accountantsverklaring Ja Ja Benutting regulier budget 100% 99,7% Benutting project budget 100% 76% Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

6 3 Doelen en activiteiten Inleiding BKWI is opgericht om een aantal wettelijke taken uit te voeren, die zijn beschreven in de Wet SUWI. De uitvoering van deze taken neemt het overgrote deel van de beschikbare capaciteit en middelen van BKWI in beslag. Naast deze wettelijke taken voert BKWI op beperkte schaal nog andere activiteiten uit die apart zijn opgenomen in dit jaarplan. Activiteiten, capaciteit en kosten zijn opgedeeld naar vier verschillende opdrachtlijnen, namelijk: 1. Primaire, wettelijke taken in opdracht van het Ministerie van SZW. Hiervoor dient de jaarlijkse rijksbijdrage van het Ministerie; 2. Aanvullende, specifieke opdrachten van het Ministerie van SZW. Hiervoor verleent het Ministerie additionele middelen; 3. Opdrachten van een of meer van onze ketenpartners (SVB, UWV, VNG). De opdrachtgever(s) zorgen voor financiering; 4. Opdrachten van derden. Eveneens additioneel gefinancierd door de opdrachtgever(s). Het vervolg van dit hoofdstuk gaat inhoudelijk dieper in op deze opdrachtlijnen. Capaciteit en middelen komen terug in hoofdstuk 4. Bij het uitvoeren van haar taken en activiteiten werkt BKWI nauw samen met andere organisaties. Hierover meer in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 3.2 Primaire/wettelijke opdracht: gegevensverkeer Werk & Inkomen UWV, SVB en de gemeenten werken samen om burgers en bedrijven van dienst te zijn op het terrein van werk en inkomen. Op basis van de Wet SUWI 1 houden zij met elkaar hiervoor Suwinet in stand als gezamenlijke elektronische voorziening voor het delen van gegevens. Ze kunnen hierdoor gegevens eenmalig uitvragen en hergebruiken, hun dienstverlening verbeteren en fraude sneller opsporen. BKWI is opgericht om namens deze drie Suwi-partijen Suwinet te ontwikkelen en te beheren en de standaardisatie en samenwerking binnen de keten van werk en inkomen te faciliteren. De wet geeft aan dat BKWI deze elektronische voorziening moet inrichten, de toegangsbeveiliging ervoor moet regelen, gebruikers moet ondersteunen en de wettelijke standaards ervan moet beheren en doorontwikkelen 2. De belangrijkste activiteiten van het BKWI zijn: 1. Ontwikkelen, aanbieden en beheren van de gegevensdiensten van Suwinet. 2. Beheer van ketenbrede standaarden voor gegevens, architectuur, beheer en beveiliging van Suwinet. 3. Faciliteren van de ketensamenwerking, ketenadvies en ondersteuning van de dienstverlening door de ketenpartners. 1 Artikel 62 Wet SUWI 2 Artikel 5.21 Regeling SUWI Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

7 Ad 1 Ontwikkeling en beheer van de gegevensdiensten van Suwinet Met de gegevensdiensten van Suwinet kunnen UWV, SVB en de gemeenten gegevens bij elkaar en bij andere overheidsorganisaties opvragen en bezorgen. Het opvragen van gegevens via Suwinet-Inkijk is vanouds de bekendste service. Maar de Suwi-partijen hebben daarnaast steeds meer behoefte aan het direct opvragen in systemen (Suwinet-Inlezen) en mogelijkheden om elkaar via meldingen gegevens te sturen (bijvoorbeeld overdracht van aanvragen WWB van UWV naar gemeenten via Suwinet-meldingen). BKWI ondersteunt deze Suwi-organisaties zowel als afnemer (als ze gegevens van anderen nodig hebben) en als leverancier (als ze een leverplicht hebben aan andere overheidsorganisaties). In het laatste geval wordt het aansluitprotocol gevolgd; over de manier waarop en de voorwaarden waaronder niet-suwi partijen bediend worden, zal nader overleg plaatsvinden met het ministerie en ketenpartners. Suwinet-Inkijk Een compleet digitaal dossier met alle voor Werk & Inkomen relevante informatie van de overheid over de klant binnen een paar seconden op het scherm? Dat kan door gebruik te maken van Suwinet-Inkijk. De applicatie biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens over burgers en bedrijven, die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één webtoepassing. Op het moment dat een medewerker een Burger Servicenummer (BSN) invoert, leveren de overheidsadministraties de gegevens rechtstreeks vanuit hun systemen. In Suwinet-Inkijk wordt een overzicht getoond van de opgevraagde gegevens van de betreffende burger. Aangesloten gebruikers en bronnen die gebruik maken van Suwinet-Inkijk zijn naast de Suwipartijen - UWV, SVB, GSD s: DUO, RDW, Kadaster, CAK, CVZ, Bureau Bibob, SIOD, IND, gemeentelijke belastingdeurwaarders en Regionale Meld- en Coördinatiepunten 3 (RMC). Niet- Suwi-partijen raadplegen via Suwinet gegevens van UWV, SVB en gemeenten. De Suwiketenpartners kunnen hiermee de infrastructuur en bijbehorende Suwinet-diensten hergebruiken voor wettelijke leverplichten naar andere overheidspartijen. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014 Voor 2014 zijn de veiligheid van Suwinet en het aansluiten op de klantvragen de belangrijkste thema s. In de 4 releases van Suwinet-Inkijk in 2014 zal naast het verwerken van ingediende wijzigingsverzoeken voor zover het binnen de capaciteit past invulling worden gegeven aan de volgende aanpassingen: Suwinet-Inkijk volgt zoveel mogelijk de werkprocessen van de ketenpartners. Reorganisaties, het verschuiving van verantwoordelijkheden en nieuwe wetgeving maken het noodzakelijk dat Suwinet-Inkijk voortdurend aangepast wordt om aan te sluiten op de vraag van de ketenpartners. Suwinet-Inkijk is aangepast aan nieuwe wetgeving, zodat UWV, SVB en gemeenten beschikken over de klantgegevens die nodig zijn voor hun taken. Suwinet-Inkijk ondersteunt een transparante arbeidsmarkt met betere informatie over de afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder WSW- en Wajong indicatie, inzicht in het bemiddelingsverleden en dergelijke. 3 In 2013 is op verzoek van UWV een proof-of-concept uitgevoerd waarbij een beperkt aantal medewerkers van de Belastingdienst via Suwinet-Inkijk gegevens uit de Polisadministratie heeft kunnen raadplegen. Het is op het moment van schrijven nog niet zeker of dit structureel van aard wordt. Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

8 Suwinet-Inkijk is aangepast aan nieuwe wetgeving rond Schuldhulpverlening, zodat met name gemeenten beschikken over de klantgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de haar opgelegde taken op dit terrein. Suwinet-Inkijk is aangepast aan nieuwe inzichten rond Handhaving en fraude, zodat de ketenpartners beschikken over de klantgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opgelegde taken op dit terrein. Meer mogelijkheden voor filtering (op leeftijd, regio, klantgroep etc.), zodat alleen gegevens kunnen worden versterkt over personen die dienstverlening ontvangen. Er is een nieuw aansluitbeleid voor gemeenten. Omdat gemeenten voor steeds meer taken (burgerzaken, schuldhulpverlening, RMC, beslaglegging) gebruik gaan maken van Suwinet zijn eenduidige en geïntegreerde spelregels en procedures gewenst. De gebruiksrapportages zijn beter, zodat bronhouders en afnemers van Suwinet hun gebruik van Suwinet kunnen inzien en optimaliseren, en om misbruik van Suwinet te kunnen signaleren. De Suwinet-Inkijk Demo-omgeving is gelijk aan de Suwinet-Inkijk productie-omgeving. In 2013 is de onderliggende infrastructuur voor Suwinet-Inkijk aangepast. Dit dient nog te worden doorgevoerd voor de demo-omgeving. Suwinet-Inlezen Suwinet-Inlezen biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens van diverse bronnen direct in de eigen bedrijfsapplicatie in te lezen en voor in te vullen in e-formulieren. Voordeel ten opzichte van Inkijk is dat gegevens direct kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om de hoogte van een uitkering uit te rekenen. Zo zijn er internetvoorzieningen voor gemeenten die op basis van Suwinet-Inlezen direct, online bepalen of een aanvrager in aanmerking komt voor een uitkering of voorziening. Op dit moment kunnen gegevens worden ingelezen van de volgende organisaties: UWV SVB Gemeentelijke Sociale Diensten RDW DUO GBA Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Op basis van eigen bevindingen en recente onderzoeken van onder andere de Inspectie SZW is verbetering van de veiligheid het centrale thema voor 2014: Alle berichten zijn berichten op maat, zodat alleen die gegevens geleverd worden die nodig zijn. Gegevenslevering kan fijnmaziger worden geautoriseerd en gelogd, zodat vastgesteld en gevolgd kan worden of de gegevens juist worden bezorgd. Er zijn heldere en eenduidige spelregels voor aansluiten en gebruik, zodat duidelijk is wat wel en niet mag. UWV wil KvK gegevens inlezen via het SuwiBedrijvenRegister. Ontsluiten van bronnen en aansluiten van nieuwe gebruikers De afgelopen jaren heeft BKWI veel nieuwe registraties ontsloten voor UWV, SVB en de gemeenten en andersom veel afnemers van gegevens voorzien. Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

9 Het aansluiten van bronnen en nieuwe gebruikers is voor een groot deel afgerond, maar het blijft zaak om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Aan de kant van de bronhouders gaat om het ontsluiten van het Nieuw HandelsRegister (NHR) en voorbereiding van de aansluiting op de BasisRegistratie Personen (BRP). Aan de kant van de afnemers gaat het om de aansluiting van de gemeentelijke afdelingen Schuldhulpverlening. Geregeld melden zich partijen die graag een aansluiting op Suwinet-Inkijk (of Inlezen) wensen om gegevens van Suwi-partijen te kunnen raadplegen. Als de wenselijkheid van zo n aansluiting is vastgesteld door de betrokken ketenpartners, zal het Aansluitprotocol gevolgd worden om vast te stellen of er een wettelijke basis en noodzaak (doelbinding) is om te kunnen worden aangesloten. UWV, SVB en gemeenten hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken dagelijks gegevens nodig over bedrijven en personen. Om de continuïteit van de dienstverlening van onze ketenpartners te waarborgen volgt BKWI de ontwikkelingen rondom de basisregistratie Personen en Nieuw HandelsRegister (NHR) nauwlettend. Welke rol BKWI precies gaat vervullen, hangt af van het door SZW en ketenpartners te kiezen scenario. Daartoe wordt de aansluiting van UWV en Inspectie SZW op het NHR als testcase gebruikt. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wil BKWI in 2014 een beperkte pilot uitvoeren om vast te stellen of en hoe aansluiting op BRP het beste kan worden gerealiseerd zodat onze ketenpartners zo snel als mogelijk toegang tot de gegevens uit het BRP kunnen krijgen. Tevens zal BKWI in 2014 een rol spelen in de aansluiting op en ontsluiting van het NHR. Welke rol BKWI precies gaat vervullen, hangt af van het door SZW en ketenpartners te kiezen scenario. Een voorwaarde voor het mogelijke scenario online bevraging van het NHR is wel dat BKWI Digi-compliant wordt, wat nu nog niet volledig het geval is. Consequentie van dit alles is dat het Suwibedrijvenregister zal worden uitgefaseerd. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: BKWI weet hoe op de BRP kan worden aangesloten. Suwinet-afnemers kunnen via Suwinet gegevens krijgen van het NHR. BKWI is Digi-compliant. Medewerkers Schuldhulpverlening maken gebruik van Suwinet-Inkijk (zie 3.3). Suwinet-Meldingen Naast opvraagfunctionaliteiten (Suwinet-Inkijk, Suwinet-Inlezen) biedt BKWI ook mogelijkheden om gegevens te bezorgen of wijzigingen door te geven: Suwinet-Meldingen. Waar opvraagfunctionaliteiten zijn bedoeld om informatie op te halen en te raadplegen, gebruiken we Suwinet-Meldingen om informatie over te dragen tussen burgers en overheidsorganisaties en tussen overheidsorganisaties onderling. Suwinet-Meldingen bevat verschillende standaardberichten, waaronder een intakebericht WWB, een re-integratieadvies (kennisgevingen) of informatie over schuldhulpverlening. Dienstverlening aan werkzoekenden en burgers die een uitkering aanvragen houdt vaak niet op bij de grens van een overheidsorganisatie. Suwinet-Meldingen zorgt ervoor dat gegevens digitaal worden uitgewisseld tussen burgers en overheidsorganisaties en tussen overheidsorganisaties onderling. Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

10 Vanuit de samenwerking van UWV en gemeenten op de werkpleinen en in de arbeidsmarktregio s is een groeiende behoefte aan deze vorm van gegevensverkeer om gezamenlijk een transparante arbeidsmarkt te kunnen realiseren. Sinds medio 2013 worden aanvragen voor WWB via Suwinet digitaal verstuurd van UWV naar de gemeenten. Daarnaast ligt er een aantal nieuwe verzoeken, onder andere voor het doorgeven van mutaties in de inschrijving van werkzoekenden tussen UWV en gemeenten. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Suwinet-meldingen staat nog in de kinderschoenen. Suwinet-meldingen uitwerken tot een robuuste voorziening. Zodat op een betrouwbare en goed functionerende wijze deze vorm van berichtenverkeer kan worden geboden. Suwinet-Correctie en Suwinet Mijn gegevens Via Suwinet gebruiken overheidsorganisaties en hun klanten gegevens van allerlei overheidsorganisaties. Suwinet-Correctie biedt de mogelijkheid om onjuistheden in deze gegevens te melden aan de bron van dit gegeven. Als burgers dit doen spreken we van een correctieverzoek, indien overheidsprofessionals dit doen spreken we van een terugmelding. Suwinet-Correctie draagt daarmee bij aan kwaliteitsverbetering van de gegevens. Suwinet-Mijn gegevens is een elektronische dienst die burgers de mogelijkheid geeft om de eigen persoonsgegevens uit de Suwiketen in te zien via en Hergebruik van gegevens is verplicht op basis van de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag (WEU). Zowel de burger als de overheidsprofessional moeten er daarom vanuit kunnen gaan dat deze gegevens correct zijn. Inmiddels is het terugmelden aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) een wettelijke verplichting. Om dit digitaal te ondersteunen kunnen overheidsprofessionals nu al via Suwinet-Inkijk eenvoudig terugmelden aan de GBA. BKWI heeft Suwinet-Inkijk gekoppeld aan de Terugmeldvoorziening (TMV) van de GBA. Koppeling met de generieke voorziening Digimelding zal worden beproefd en zo mogelijk gerealiseerd. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Afspraken over gebruik en doorontwikkeling van Suwinet-Correctie. Doorontwikkeling van deze voorzieningen is gewenst. De correctieservice wordt echter weinig gebruikt. Prioriteit is daarom dat eerst afspraken met de ketenpartners worden gemaakt over het gebruik. Als het gebruik toeneemt loont de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit. Vergroten van de gegevensset die via Suwinet-Mijn gegevens op wordt getoond. De terugmeldvoorziening aansluiten op Digimelding Suwinet-Infrastructuur Suwinet-Infrastructuur is het besloten netwerk Suwinet en de centrale omgeving waar alle Suwinet servers staan. Organisaties die direct zijn aangesloten op Suwinet zijn onder andere: UWV, SVB, DUO, CVZ en indirect via de netwerken Haagse Ring of Gemnet: de GSD s, RDW, Kadaster, CAK, CVZ, Bureau Bibob, SIOD, IND, gemeentelijke belastingdeurwaarders en Regionale Meld- en Coördinatiepunten. De gekoppelde netwerken Suwinet, Haagse Ring en Gemnet bieden verschillende overheidsorganisaties onderlinge connectiviteit in het Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

11 besloten netwerk. Met deze infrastructuur zijn de partijen in staat gestructureerd gegevens van elkaar in te zien en ongestructureerd gegevens met elkaar uit te wisselen. Zo verloopt het gemeentelijk gebruik van UWV-applicaties op de Werkpleinen via de Suwinet-infrastructuur. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Zorgen voor continuïteit van de dienstverlening. De Suwinet-Infrastructuur volledig Diginetwerk compliant maken. De beheersovereenkomst van de centrale omgeving van de Suwinet-Infrastructuur verloopt eind Om de dienstenverlening te continueren zal de bestaande overeenkomst verlengd moeten worden of een Europese Aanbesteding moeten starten die leidt tot een nieuwe beheersovereenkomst voor Voor zover BKWI er invloed op heeft willen we streven naar 100% via SSL beveiligd gegevensverkeer. Vervanging van de broker als onderdeel van de infrastructuur, ook later genoemd. Suwinet-Autorisatie Suwinet-Autorisatie is de gebruikersadministratie van Suwinet-Inkijk en wordt gebruikt om overheidsorganisaties en hun medewerkers rechten te verlenen voor het gebruik van Suwinet-gegevensdiensten. Ook dient Suwinet-Autorisatie als autorisatiemiddel voor applicaties van andere partijen, zoals de WIS-applicatie van UWV en het Inburgeringsportal van DUO. Met het in gebruik nemen van nieuwe autorisatie- en authenticatiemiddelen in 2013 is BKWI in staat om wensen van de ketenpartners op te pakken. Denk hierbij aan zaken als Single Sign On 4 en het aangaan van federaties. Suwinet-mail Suwinet-Mail stelt de Suwi-partijen in staat , met vertrouwelijke informatie (bijvoorbeeld over klanten), te sturen via een besloten netwerk. Om gebruik te kunnen maken van Suwinet- Mail is een aansluiting op het netwerk Suwinet nodig. Via een (Diginetwerk) gekoppelde verbinding met Gemnet en de Haagse Ring kan ook gebruik worden gemaakt van Suwinet- Mail. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Suwinet-mail Digi-compliant maken. Ad 2 Beheer van ketenbrede standaarden Om het gegevensverkeer gestructureerd, betrouwbaar en veilig te laten verlopen heeft het ministerie van SZW standaarden voor gegevens, beveiliging, inrichting en beheer van Suwinet in de Suwi-regelgeving opgenomen 5. BKWI beheert en ontwikkelt deze standaarden in opdracht van UWV, SVB en de gemeenten. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: Ketenarchitectuur. Suwi Gegevens Register en de lijst eenmalige gegevensuitvraag. Privacy en beveiliging. 4 De basisgedachte achter Single Sign On is dat na eenmalig inloggen automatisch alle geautoriseerde applicaties toegankelijk zijn zonder aanvullende inlogacties. 5 Art Regeling SUWI Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

12 Beheer ICT. Ketenarchitectuur Samenwerken en het grootschalig delen en hergebruiken van gegevens tussen overheidsorganisaties kan alleen op basis van goede afspraken over het ontwerp. Deze afspraken zijn vastgelegd in het document KARWEI (Keten ARchitectuur Werk En Inkomen). KARWEI beschrijft de uitgangspunten voor en afspraken over samenwerking en informatieuitwisseling op het terrein van Werk en Inkomen tussen overheidsorganisaties met behulp van ICT (architectuur) en het inzetten van techniek, en hoe deze het uitvoeren van werkprocessen optimaal ondersteunen. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Een actuele versie van KARWEI in haar nieuwe vorm als wiki, waarmee de richting waarin de keten zich ontwikkelt in het licht van overheidsbrede ontwikkelingen (bijvoorbeeld rond basisregistraties) wordt geschetst voor de komende jaren. Suwi Gegevens Register (SGR) Overheidsorganisaties in de Suwiketen wisselen dagelijks elektronisch gegevens met elkaar uit over onder andere uitkeringen, inkomsten, re-integratie, werkgevers, organisaties en persoonsgegevens. Om deze gegevens met elkaar uit te wisselen en automatisch in de eigen systemen in te lezen is structuur nodig. Deze structuur is voor de Suwiketen vastgelegd in het SUWI Gegevensregister (SGR). Het SGR is de gemeenschappelijke taal voor het uitwisselen van gegevens in de sociale zekerheid. Ieder jaar dient het SGR aangepast te worden aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van wetgeving, dienstverlening en feitelijke uitwisseling. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Een actuele versie van het SGR (versie 10.0). Tijdig berichten realiseren voor alle wijzigingen in het gegevensverkeer in Opstellen van een roadmap voor de verdere ontwikkeling. Hoe ziet de toekomst van het berichten verkeer eruit. Wat is overheidsbreed de richting en hoe sluit SGR hier in de toekomst optimaal op aan. Wat zijn de ontwikkelingen internationaal voor gegevensuitwisseling. Privacy en beveiliging Omdat burgers en overheden erop rekenen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, kent Suwinet stevige waarborgen voor privacybescherming en beveiliging. De kaders voor beveiligingsbeleid voor Suwinet zijn in de Suwiregelgeving opgenomen 6. In afstemming met ketenpartners vult BKWI deze kaders in onder andere via het normenkader en de verantwoordingsrichtlijn. Doel is om hiermee gezamenlijk een hoog niveau van beveiliging te waarborgen. Desondanks zijn er de nodige aandachtspunten, vooral ten aanzien van het gebruik. Momenteel loopt er een aantal onderzoeken en acties die allemaal tot doel hebben om de informatiebeveiliging van Suwinet verder te optimaliseren. Naast de resultaten van de PIA en 6 Onder andere bijlage 1 Regeling SUWI Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

13 het onderzoek van de Inspectie SZW naar de beveiliging bij gemeenten wordt hierin ook het BKWI onderzoek naar Suwinet-Inlezen betrokken. Verder werkt de domeingroep Privacy & Beveiliging onder coördinatie van BKWI aan de totstandkoming van een geactualiseerde versie van de verantwoordingsrichtlijn of een vergelijkbaar resultaat. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen, zoals telewerken en het werken met mobiele apparatuur. Door toename van het aantal gegevensuitwisselingen en partijen worden de procedures rond logging, monitoring en rapportages verder ontwikkeld. Verwachting is dat na de zomer van 2013 bestuurlijke afspraken zullen worden gemaakt over maatregelen naar aanleiding van de PIA en het Inspectierapport. Op verzoek van SZW reserveren wij capaciteit voor die maatregelen. Afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden kan BKWI bijdragen door bijvoorbeeld aanscherpen van de aansluitvoorwaarden, monitoring gemeenten, tools voor gemeenten en via het accountmanagament. Intern zal P&B zich met name richten op het verhogen van het P&B bewustzijn- en kennisniveau van alle afzonderlijke medewerkers door middel van cognitieve beïnvloeding om het gedrag en de beslissingen van medewerkers te veranderen. Daarnaast wordt er getest met geautomatiseerde intelligente security analyse systemen ter detectie dan wel preventie van elektronische inbraak. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Concrete acties in 2014 zijn afhankelijk van de uitkomst van overleg met SZW en de keten naar aanleiding van de actueel beschikbare onderzoeken. De hieronder staande activiteiten zijn niet uitputtend, en sommige zullen mogelijk niet of pas later aan de orde zijn: Herformuleren van een nieuwe ketenbrede verantwoordingsrichtlijn en normenkader dat afgestemd is op de aansluitvoorwaarden en keten SLA s. Het herinrichten van de keten conform afspraken en kaders. Het nader toepassen van filtering in berichtuitwisseling. Het ontwerpen van een veiliger autorisatiemodel. Onderzoek naar en voldoen aan de nieuwe Europese privacyregelgeving (dit in nauwe samenwerking met het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming). Het onderzoeken en vastleggen van risico s, beheersmaatregelen en afspraken over organisatorische uitwijk. Door middel van kennisdeling met voornamelijk overheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld in het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), halen wij kennis en methodieken in huis voor toepassing in onze keten. ICT-Beheer Om de elektronische uitwisseling binnen de keten goed en voorspelbaar te laten verlopen, maken de ketenpartijen afspraken over de ICT-Beheerprocessen. De ketenpartijen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de eigen beheerprocessen en maken binnen de Domeingroep ICT-Beheer (DIB) gezamenlijk afspraken over de eisen die aan het beheer en de processen worden gesteld. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in de GeVS Keten Service Level Agreement (Keten SLA) en het GeVS Keten Dossier Afspraken en Procedures (Keten DAP) en deze worden door de DIB bewaakt. Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

14 Als aanvulling op de DIB is een afstemmingsoverleg ingesteld over de operationele beheerprocessen; het Keten Incidenten en Problemen Overleg (KIPO). Het KIPO bestaat uit de incidentmanagers van de ketenpartners. Het KIPO rapporteert (en escaleert) aan de DIB over geconstateerde discussie- of verbeterpunten in de beheerprocessen. Naast het KIPO is er ook een Keten Change Advisory Board (Keten CAB). Dit overleg is samengesteld uit de wijzigingscoördinatoren van alle ketenpartners. In dit overleg wordt de voortgang van wijzigingen, de techniek en het wijzigingsproces zelf bewaakt. Sinds begin 2013 organiseert BKWI niet alleen het wijzigingsbeleid voor Suwinet, maar ook voor de applicaties van UWV (zoals Sonar, E-Intake en die door UWV en gemeenten op de werkpleinen en in de arbeidsmarktregio s worden gebruikt. Via dit Werkplein CAB worden de wensen van gemeenten gebundeld en geprioriteerd en worden per UWV-release afspraken gemaakt over de wijzigingen die ten behoeve van gemeenten worden gerealiseerd. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Vernieuwen van de Keten SLA en Keten DAP. Verbeteren van de processen en rapportages over de Productie- en Keten Integratie Testomgeving (KIT). Verbeteren van de processen en middelen om de samenwerkingspartners goed gebruik te kunnen laten maken van de KIT. Met de beschikbare middelen van de KIT kan Suwinet-Inkijk goed getest worden, maar deze middelen voldoen niet om Suwinet- Inlezen goed te laten testen. Evaluatie Werkplein CAB met UWV en gemeenten en de definitieve opzet afspreken en implementeren. Ad 3 Ketenadvies en ondersteuning complementaire dienstverlening In de keten van Werk en Inkomen werken gemeenten en UWV samen in 35 arbeidsmarktregio s om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en de werkgevers en werkzoekenden een optimale dienstverlening te bieden. BKWI faciliteert dit door middel van advies, kennisdeling en communicatie deze complementaire dienstverlening zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau. Vanuit het BKWI wordt de Programmaraad ondersteund met de inzet van een secretaris voor de Programmaraad, het voorzitterschap en secretariaat van de Werkgroep Informatisering en Shared Services, en het bieden van huisvesting van het ondersteuningsbureau van de Programmaraad. BKWI organiseert ten behoeve van UWV en gemeenten het wijzigingsbeleid voor de gezamenlijke ICT voor de Arbeidsmarktregio s / Werkpleinen (Sonar, werk.nl, E- intake, werkmap en dergelijke): via het Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen en de organisatie van het wijzigingsoverleg. Dit leidt tot afspraken over ICT-wijzigingen ten behoeve van de releases van UWV. Het hiervoor relevante wijzigingsoverleg bestaat uit een aantal nieuwe overlegtafels, waaronder het Intergemeentelijk Prioriteiten Overleg (IGP, door KING), het Gezamenlijk Operationeel ICT Overleg (GOIO) en het Gezamenlijk Business- en Beleidsoverleg (GBB). Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

15 BKWI coördineert de inbreng van de ketenpartners met betrekking tot de totstandkoming van de plannen voor de doorontwikkeling van de ICT die UWV en gemeenten gezamenlijk gebruiken op de werkpleinen en in de arbeidsmarktregio s (UWV-applicaties, Stekker 4, Suwinet etc) en coördineert de aanpak van de ICTspeerpunten van de Programmaraad. BKWI faciliteert de (keten)communicatie onder andere via de website Samenvoordeklant.nl, het organiseren van bijeenkomsten en het participeren op congressen zoals de SZW-dagen, en specifieke informatieverstrekking (via verschillende communicatiekanalen). In 2014 zullen we nog meer inzetten op het benutten van de bestaande communicatiekanalen van de ketenpartners, in het bijzonder die van UWV en de VNG. Ondersteunen van de vormgeving van samenwerking in de regio s via de zogenoemde Aanjagers. De aanjagers zijn gedetacheerd via de ketenpartners (VNG, Divosa, UWV) maar worden ondersteund via het programmabureau van de Programmaraad, waar BKWI de secretaris en de administratieve ondersteuning voor regelt (de kosten hiervoor worden vergoed via het budget van de Programmaraad). Evenals in 2013 worden de budgetten ten behoeve van de programmaraad werk en inkomen overgemaakt naar het UWV. De werkzaamheden worden echter uitgevoerd door het BKWI en derhalve worden hier ook de kosten gemaakt. De kosten worden voor een deel door BKWI gedragen uit de rijksbijdrage en voor een deel doorbelast aan het UWV. 3.3 Aanvullende opdrachten Werk & Inkomen van het ministerie van SZW BKWI is in het leven geroepen om voor UWV, SVB en gemeenten Suwinet te beheren en door te ontwikkelen voor de ondersteuning van hun dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen. Door het ministerie van SZW zijn een aantal aanvullende opdrachten verstrekt die apart gefinancierd worden. Recidiveregister In het kader van de nieuwe fraudewet, heeft BKWI eind 2012 een pagina fraudevorderingen in Suwinet-Inkijk gerealiseerd. BKWI gaat in overleg met SZW en vertegenwoordigers van gemeenten de fraudepagina aanvullen met gegevens om het recidiveregister optimaal te kunnen gebruiken. Hierbij zal onder meer gekeken worden naar gegevens uit de strafrechtketen. Met SZW is destijds afgesproken dat de hiermee gepaard gaande kosten worden geraamd en ingediend zodra de specificaties duidelijk zijn. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Een recidiveregister dat gemeenten in staat stelt om recidive volledig vast te stellen. Schuldhulpverlening 2013 Stond in het teken van voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. BKWI kan na het uitvoeren van de Uitvoeringstoets inkijkpagina s ontwikkelen, zodat gemeenten in staat zijn om schuldhulptrajecten op te starten en te bewaken. Volgens onze informatie zal op 1 juli 2014 de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op dit terrein in werking treden. Omdat de uitvoering van schuldhulpverlening is opgenomen in de Suwi wetgeving, gaan wij ervan uit dat in het kader van opdrachtlijn 2 er additionele middelen ter beschikking zullen worden gesteld voor de ondersteuning op dit Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

16 terrein. Op basis van onze reactie op de genoemde AMvB en het overleg dat zal plaatsvinden met het Ministerie, kan een inschatting gemaakt worden over de benodigde middelen. Dit zal ook afhangen van het ambitieniveau waarvoor gekozen wordt. In eerste aanleg gaan wij ervan uit dat een eerste stap zal liggen in het ontsluiten van de gegevens van reeds via Suwinet ontsloten bronnen. Mogelijk kunnen in een vervolgfase ( ) andere bronnen worden ontsloten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Een volledig digitaal klantdossier via Suwinet voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Interventie Teams (IVT) De Suwinet-interventieteamapplicatie is in projectvorm speciaal ontwikkeld voor leden van de landelijk opererende interventieteams. Afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen geleid tot een stabiele en generiek inzetbare applicatie. Op verzoek van SZW zal BKWI in 2014 zorgdragen voor technisch beheer en exploitatie van deze applicatie. Ook kunnen projectleiders van de interventieteams op de gebruikelijke ondersteuning van BKWI rekenen bij het opzetten van nieuwe onderzoeken. Er zal niet meer worden geïnvesteerd in nieuwe applicaties. Naleving.net Op verzoek van SZW zal BKWI het product naleving.net in 2014 niet meer doorontwikkelen, beheren en exploiteren. De verantwoordelijkheid hiervoor zal in 2013 worden overgedragen aan een andere partij. Kernkaart Werk en Bijstand BKWI gaat ervan uit dat voor kernkaart.nl in 2014 alleen beheer en exploitatie noodzakelijk zal zijn. Handhaving Na overleg met SZW is gebleken dat SZW op dit moment geen activiteiten voor BKWI voorziet in het kader van het Handhavingsprogramma. b) Afbouw webstraat en zorgdragen continuïteit In het eerste kwartaal 2013 besloot BKWI te stoppen met de webontwikkelstraat. In deze webstraat ontwikkelde BKWI onder andere de producten naleving.net, kernkaart.nl, SamenvoordeKlant.nl en het Centraal Meldpunt voor Ketenwijzigingen (CMK). Het besluit om te stoppen betekent dat ontwikkeling niet langer in eigen beheer bij het BKWI plaatsvindt. Voor kernkaart.nl en naleving.net zal in 2013 met de diverse opdrachtgevers besproken worden wat de rol van het BKWI is bij verdere doorontwikkeling, beheer en hosting. BKWI blijft zichzelf beschouwen als functioneel eigenaar van SamenvoordeKlant.nl, het CMK en BKWI.nl. Het afbouwen van de webstraat betekent voor deze producten dat BKWI de regie zal blijven voeren en dat het feitelijke ontwikkelwerk mogelijk uitbesteed zal worden. Daarbij is het streven dat eindgebruikers daar niets van merken. Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

17 3.4 Additionele opdrachten van Ketenpartners Bestaande gegevensleveringen BKWI levert op verzoek van de Suwi-partijen sinds een aantal jaren gegevens van deze Suwipartijen aan een beperkt aantal niet Suwi-partijen 7. Het betreft hier gegevensleveringen aan CAK, CVZ, IND, Dienst Justis, Gemeentelijke belastingdeurwaarders, Interventieteams, RMC s en Inspectie SZW. Deze gegevensleveringen kennen een wettelijke basis en zijn mogelijk binnen de vigerende wet- en regelgeving. Het volume van deze gegevensleveringen (exclusief Inspectie SZW) omvat op dit moment minder dan 2% van het totale aantal opvragingen bij BKWI. Gezien de omvang van dit volume financiert BKWI de hieraan gerelateerde kosten, globale raming ad , uit haar reguliere exploitatiebegroting. Deze kosten worden al sinds meerdere jaren gemaakt in afstemming en met goedkeuring van SZW. Voor de in de toekomst te maken kosten zullen wij in overleg gaan met UWV. Proof of Concept (POC) gegevenslevering aan de Belastingdienst via Suwinet-Inkijk BKWI heeft op verzoek van UWV in 2013 in een POC-situatie gegevensuitwisseling tot stand gebracht met de Belastingdienst. Het betreft hier inzage door de Belastingdienst in de gegevens van de Polis administratie van het UWV via Suwinet-Inkijk. De gegevens worden verstrekt ten behoeve van het invorderingsproces van de Belastingdienst en kennen een wettelijke basis. Hoewel de POC succesvol is verlopen, moet besluitvorming over het vervolg nog plaatsvinden. Pilot Suwinet-International Op verzoek van UWV heeft BKWI in pilot-vorm in Suwinet-Inkijk een Engelstalige pagina opgezet waarop gegevens van UWV getoond worden. Hiermee kunnen overheidsorganisaties in het buitenland nagaan of iemand een uitkerings- of arbeidsrelatie heeft (gehad) met Nederland. Deze pilot heeft een relatie met de Europese verordening 883. Hierin staat dat de papieren gegevensuitwisseling per 1 mei 2014 moet zijn vervangen door een elektronische gegevensuitwisseling. De pilot kent een looptijd van 3 maanden. De kosten worden door BKWI gedragen. De pilot is inmiddels operationeel met Ierland en waarschijnlijk volgt Duitsland binnenkort. Na beëindiging van de pilot worden de leerpunten verwerkt en wordt besloten of en onder welke voorwaarden deze vorm van gegevenslevering structureel kan worden gerealiseerd Suwinet-Bulk In 2013 heeft BKWI op verzoek van UWV en in samenwerking met RINIS de dienst Suwinet- Bulk ontwikkeld. Hiermee wordt onder andere de gegevenslevering aan derden vanuit de Polisadministratie ondersteund. UWV Gegevensdiensten heeft in haar jaarplan 2014 aangegeven minimaal drie bestaande leveringen om te zetten naar Suwinet-Bulk. BKWI zal dit faciliteren. De kosten voor Suwinet-bulk dienen additioneel gefinancierd te worden. BKWI is momenteel met UWV in gesprek over de financiering van de structurele beheerskosten. De ontwikkeling is volledig voor rekening van UWV gekomen. 7 Aangezien deze gegevenslevering op verzoek van de ketenpartners gebeurt, is dit aspect ondergebracht in opdrachtlijn 3. 8 Dit is circa 2% van het totale budget. Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

18 3.5 Additionele opdrachten diverse overheidsorganisaties In de meibrief 2013 verzoekt het ministerie van SZW om de activiteiten te onderscheiden die BKWI niet primair in het kader van de keten van Werk en Inkomen uitvoert. Deze activiteiten worden hieronder beschreven. Ook is aangegeven op welke wijze de financiering is geregeld of wordt voorzien. Beheer Basiskoppelnetwerk In opdracht van Logius beheert BKWI sinds 2010 het BasisKoppelNetwerk (BKN). Het BKN is de koppeling waarop bestaande koppelnetwerken (Haagse Ring, Suwinet en GemNet) aansluiten en vormt de basis voor Diginetwerk. De overheidsbrede gegevensuitwisseling wordt hiermee ondersteund. Naast het inrichten van het BKN behoort ook het beheer, architectuur, richtlijnen voor het gebruik en gebruikersondersteuning tot de opdracht. De kosten die met deze opdracht samenhangen worden 100% additioneel door Logius gefinancierd. 3.6 Samenwerking Kerntaak van BKWI is het ondersteunen van UWV, SVB en gemeenten voor het gegevensverkeer werk en inkomen. Belangrijke partners hierbij zijn met name De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING); De stichting Inlichtingenbureau (IB); Diverse onderdelen van het UWV; Diverse onderdelen van de SVB; De stichting RINIS; Logius; WiGo4It; Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP); Het Ministerie van SZW. Met bovengenoemde organisaties wordt goed samengewerkt om de gezamenlijke doelen te bereiken. De samenwerking tussen kantoorgenoten BKWI en IB wordt steeds intensiever, waarbij vooral wordt gekeken naar elkaars relatieve (kennis) voordelen: het BKWI is vooral goed in gegevenslogistiek, terwijl het IB vooral goed is in slimme dingen doen met gegevens. Naast de inmiddels jarenlange samenwerking van beide servicedesks, wordt de samenwerking nadrukkelijk gezocht op het gebied van Suwinet-inlezen en optimaal efficiënte inzet van brokerfunctionaliteit. Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

19 4 Financiën 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mensen en middelen die BKWI nodig heeft om haar activiteiten uit te voeren. In paragraaf 4.3 is de begroting van BKWI in 2014 weergegeven. Paragraaf 4.4 bevat een prognose van de kosten van BKWI in de jaren 2014 tot en met Capaciteit BKWI De bezetting van BKWI wordt geraamd op 55 fte. Hiervan wordt 5,3 fte bezet door mensen met jaarcontracten. De externe inhuur wordt beperkt tot 10-15% van de totale personeelskosten. De verdeling van de fte s is weergegeven in onderstaande tabel. activiteiten Fte s Personele Kosten ( ) Overhead ( ) Out of pocket/beheer ( ) Totaal Financiering SZW Primaire/wettelijke opdracht Werk & Inkomen Aanvullende opdrachten Werk & Inkomen 47, , Overhead 5, Financiering ketenpartners Additionele opdrachten ketenpartners PM PM PM PM PM Financiering diverse Additionele opdrachten diverse overheidsorganisaties 0, Totaal Begroting 2014 In de onderstaande tabel is de begroting van BKWI weergegeven. In de begroting worden alle kosten opgenomen voor de uitvoering van de reguliere en projectmatige activiteiten, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Alle kosten zijn vaste kosten met uitzondering van de kosten genoemd onder Kosten opvragingen authentieke bronnen. Dit zijn semivariabele kosten. Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

20 Bedragen in euro s, inclusief BTW Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen BKWI Jaarplan

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen Programmarapportage Informatieprocessen Colofon Programma Informatieprocessen Datum Augustus 2012 Nummer R12/01 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-253-0

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Bij twijfel niet gebruiken?

Bij twijfel niet gebruiken? Bij twijfel niet gebruiken? Een verkenning naar oplossingen voor belemmeringen bij het gebruik van persoonsgegevens uit basisregistraties inup, Programma Stelsel van Basisregistraties, cluster STOUT Koen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie