duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort"

Transcriptie

1 duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013

2

3 jaarverslag 2013

4 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen en een com fortabel en vooral ook veilig werk- en woonklimaat. En dat al meer dan 80 jaar. Met duurzaamheid als speerpunt van onze strategie waar borgen we de toekomst van ons bedrijf, onze opdrachtgevers, maar ook die van onze kinderen. Zo maken we samen de toekomst. De beelden op de voorkant en op de schutbladen in dit verslag hebben als thema mens en techniek. Fotografie: Speer (pag. 29, 31), NFP Photography (pag. 57), stockfoto s Shutterstock (pag. 7, 11, 13, 33, 61), foto s diverse medewerkers/unica (pag. 1, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 76)

5 Inhoudsopgave Voorwoord van de Directie 6 Profiel en kerncijfers 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 11 Corporate Governance 13 Verslag van de Directie 15 Maatschappelijke Waarde 16 Doeltreffend Duurzaam 25 Bekwaam en Betrokken 26 Verslag van de Ondernemingsraad 29 Dialoog met belanghebbenden 31 Jaarrekening 33 Overige gegevens 57 5 Inhoudsopgave Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening 61 GRI-indicatoren 63 GRI-tabel 68 Organogram 70 Personalia Directie en Raad van Commissarissen 71 Grafieken kerncijfers Unica Groep B.V. 72 Vijf jaar Unica Groep B.V. 73 Begrippenlijst 74

6 Voorwoord van de directie In dit jaarverslag 2013 hebben we de integratie tussen de maatschappelijke en financiële verslaglegging verder geoptimaliseerd. Al In 2012 zijn wij begonnen met het rapporteren conform GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative). Naast de verslaggeving over onze financiële prestaties willen we in dit jaarverslag tevens een transparant beeld geven van zowel onze inspanningen voor de samenleving als van onze ecologische prestaties. 6 Voorwoord van de Directie Voor Unica was 2013 een bewogen jaar. Voor het eerst in onze 80-jarige geschiedenis moesten we drastisch ingrijpen in de kosten en personeelsbezetting en ons organisatiemodel grondig wijzigen. We zijn er in geslaagd dit proces harmonisch te laten verlopen in goed overleg met de betrokkenen en de Ondernemingsraad (OR) en vrijwel zonder arbeidsrechtelijke procedures. Dat illustreert dat Unica ook in economisch mindere tijden maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Wij streven naar een duurzame relatie met onze medewerkers, waarin hun veiligheid, gezondheid en welzijn voorop staan. Door het bieden van interessant werk in een veilige en inspirerende werkomgeving met volop ruimte voor ontplooiing streven wij naar een positie van preferred employer binnen de branches waarin we actief zijn. Op het gebied van duurzaamheid zijn dit jaar weer belangrijke stappen gezet. We investeerden wederom in een paar grote WKO-projecten (warmte- en koudeopslag) en namen tevens de met houtsnippers gestookte wijkcentrale in Breecamp-Oost in Zwolle over van de ontwikkelaar BeGreen. Deze door Unica ontworpen en begin 2013 gebouwde centrale wordt de komende dertig jaar door ons geëxploiteerd. Verder assisteerden we een groot aantal opdrachtgevers bij het verduurzamen van hun energievoorziening, onder meer met het concept WKO-dokter. De ecologische impact van onze eigen bedrijfsvoering is zeer gering. Vrijwel alle Unica-gebouwen hebben een groen energielabel. Ons hoofdkantoor in Hoevelaken is vrijwel energieneutraal. Door downsizing en gunstiger energielabels van onze bedrijfsauto s is de CO2 footprint van onze mobiliteit, de belangrijkste component van onze ecologische voetafdruk, verder gedaald. Samen met onze toeleveranciers hebben we de afvalstromen op bouwprojecten verminderd. Door ons netwerk van vestigingen zijn we sterk betrokken bij lokale initiatieven. Hierbij valt te denken aan sponsoring van culturele instellingen en sportclubs, educatie (Week van de Techniek) en lokale evenementen. Daarnaast zijn we bestuurlijk betrokken bij tal van brancheorganisaties en opleidingsinstituten, zoals netwerkorganisatie Dutch Green Building Council (DGBC). Verder van huis ondersteunen we met de Unica Foundation dorpen in ontwikkelingslanden met technische opleidingen, zonne- en bio-energie en schoon drinkwater. Onze missie is en blijft het ontzorgen van onze klanten met duurzame oplossingen voor al hun behoeften op het gebied van comfort, veiligheid en communicatie. We verwachten dat het stimuleringsbeleid van het kabinet voor de verduurzaming van Nederland binnenkort zal leiden tot verdere expansie van onze duurzame activiteiten. Meer en meer ervaren wij dat de markt Unica herkent als een duurzame technische dienstverlener. In de recente publicatie Duurzame Vastgoed Top 50 is Unica zelfs als enige installateur met maar liefst drie medewerkers vertegenwoordigd. We maken onze ambitie dus meer dan waar en zullen ook de komende jaren kiezen voor duurzaamheid als fundament van ons beleid. Hoevelaken, 16 april 2014 ir. Daan van Vliet, algemeen directeur Bert Moser MBA, financieel directeur

7 Profiel en kerncijfers

8 Profiel Unica Groep is een Besloten Vennootschap, statutair gevestigd te Zwolle. De aandelen in Unica Groep B.V. zijn voor 100% in handen van Unihold B.V., eveneens statutair gevestigd te Zwolle. 8 Profiel en kerncijfers Unica Groep is houdstermaatschappij van de aandelen in de onderstaande actieve werkmaatschappijen: Unica Installatietechniek B.V. Unica Regeltechniek B.V. Unica Bodegraven B.V. Unica Ecopower B.V. Unica Fastcom B.V. Regel Partners B.V. Alle werkmaatschappijen zijn actief op het gebied van ontwerp, realisatie en beheer van technologische oplossingen voor de woon-, werk- en leefomgeving. Belangrijkste marktsectoren zijn zorg, onderwijs, overheid, retail, zakelijke dienstverlening, logistiek, industrie en ICT-dienstverlening. De operationele structuur bestaat uit veertien zelfstandige installatiebedrijven, georganiseerd naar geografisch werkgebied. Daarnaast kent Unica zeven landelijk werkende, gespecialiseerde technische bedrijven en is zij aandeelhoudster in diverse deelnemingen en samenwerkingsverbanden. Het geheel werkt als één netwerk samen. Het werkgebied beslaat voornamelijk Nederland. De directie van de organisatie wordt gevormd door twee statutair bestuurders en drie titulair directeuren. Alle werkmaatschappijen rapporteren rechtstreeks aan een lid van de directie. De medezeggenschap van medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad. Het aandelenkapitaal is volledig vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. Tijdens de verslagperiode deden zich geen belangrijke wijzigingen voor in de aandelenstructuur. Op Unica.nl vindt u uitgebreid informatie over onze gespecialiseerde bedrijven, onze marktsegmenten, producten en diensten.

9 Kerncijfers Bedragen in euro s Geconsolideerde gegevens Netto-omzet Bedrijfsopbrengsten EBITDA EBIT Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen Belastingdruk 33,4% 37,9% Winst na belastingen Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen immateriële vaste activa Cashflow Netto investeringen in materiële vaste activa Netto investeringen in financiële vaste activa Aandelenkapitaal Eigen vermogen Werkzaam vermogen Profiel en kerncijfers Verhoudingsgetallen Current ratio 1,38 1,38 Quick ratio 1,34 1,34 Totaal lang vermogen/vaste activa 2,40 2,13 Solvabiliteit 36,0% 37,2% Rendement Rendement voor belasting -0,80% 1,00% EBITDA-marge 0,34% 1,50% Rendement eigen vermogen -4,90% 6,40% Maatschappelijk Gemiddeld aantal medewerkers Ziekteverzuim 3,6% 4,3% Ongevallen frequentie-index * Netto CO 2 -uitstoot * zie pag. 67 LA7

10 10

11 Bericht van de Raad van Commissarissen

12 Bericht van de Raad van Commissarissen De jaarrekening 2013 is door de directie opgemaakt en door Deloitte Accountants gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De raad heeft de bevindingen in aanwezigheid van de directie met de accountant besproken en de jaarrekening op 16 april 2014 ondertekend. Wij stellen de aandeelhouders voor om de jaarrekening aldus vast te stellen en het voorstel voor resultaatbestemming van de directie te aanvaarden. Tevens bevelen wij aan decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beheer en aan onze raad voor het gehouden toezicht. 12 Bericht van de Raad van Commissarissen In mei 2013 eindigde het dienstverband van algemeen directeur ir. R. Dikken. Wij vonden ir. D. van Vliet bereid hem op interim-basis op te volgen. Voor de duur van zijn waarnemend-directeurschap heeft de heer van Vliet zijn taken als commissaris neergelegd. Medio 2014 zal een nieuwe algemeen directeur worden aangesteld, waarna de heer van Vliet zijn taken als commissaris van de vennootschap weer zal hervatten. Gedurende vrijwel het gehele jaar heeft ir. C. Pannevis zijn werkzaamheden moeten opschorten vanwege ernstige gezondheidsproblemen. Wij wensen hem een spoedig herstel. Per einde jaar is B.J. Krouwel conform het rooster afgetreden. Wij danken hem voor zijn bijdragen in de afgelopen vier jaar. Op 1 januari 2014 is hij opgevolgd door drs. H. ten Hove, voormalig bestuursvoorzitter van Wavin. In het verslagjaar werd vijf maal regulier vergaderd in aanwezigheid van de directie. Naast de reguliere bespreking van de gang van zaken kregen de volgende onderwerpen bijzondere aandacht: de uitdagende marktomstandigheden, aanpassing van capaciteit en kosten aan de gewijzigde marktomstandigheden, analyse van onverwacht grote verliezen bij enkele bedrijfsonderdelen, deelnemingen en samenwerkingsverbanden, aanpassing van de structuur van het installatiebedrijf (splitsing in projectenbedrijf en technisch beheer), directiesamenstelling en managementevaluatie, risicomanagement en managementinformatiesysteem. In enkele extra vergaderingen zijn de directiewisseling, reorganisatie en nieuwe structuur van het bedrijf besproken. Eenmaal werd de Ondernemingsraad bij een vergadering uitgenodigd voor de jaarlijkse gedachtewisseling. Ook dit jaar werd een project in uitvoering bezocht, te weten de duurzame houtgestookte warmtecentrale Breecamp-Oost te Zwolle. In de 80-jarige geschiedenis van Unica is 2013 een extreem moeilijk jaar gebleken. De crisis raakte onze laat-cyclische sector midscheeps en er kwamen zwakke punten in onze organisatie boven water. In combinatie met een faillerende klant, reorganisatiekosten en een disfunctionerende deelneming leidde dit tot ons eerste verlies in meer dan dertig jaar. Als antwoord hierop zijn de reeds lopende kostenbesparing en capaciteitsvermindering geïntensiveerd en is na gedegen voorbereiding een nieuwe structuur ingevoerd voor ons kernbedrijf Unica Installatietechniek. Verder zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van evaluatie en ontwikkeling van alle managementlagen. Dat onze klanten in deze hectische periode het vertrouwen in Unica hebben behouden stemt ons dankbaar en positief. We gaan het nieuwe jaar in met een afgeslankte en vereenvoudigde organisatie, gericht op vakmanschap, risicomanagement, commercie en duurzaamheid. Wij bedanken de Ondernemingsraad voor haar activiteiten en samenwerking in dit voor iedereen moeilijke jaar. Ook danken wij de directie, het management van het installatiebedrijf, de vestigingen en gespecialiseerde bedrijven en alle medewerkers voor hun getoonde inzet en flexibiliteit waardoor Unica in 2013, ondanks teleurstellende financiële resultaten, grote stappen naar de toekomst heeft gezet. Hoevelaken, 16 april 2014 ir. A.C. van Rhee, voorzitter drs. M.E. Groothuis MBA drs. H. ten Hove ir. C. Pannevis

13 Corporate Governance

14 Corporate Governance 14 Corporate Governance Directie De samenstelling van de directie, bestaande uit twee statutair en drie titulair directeuren, werd in 2013 gewijzigd. Medio 2013 trad ir. R. A. Dikken terug als algemeen directeur. Besloten werd ir. D. van Vliet als waarnemend directeur in deze functie te benoemen om het transformatieproces van Unica te begeleiden. Naar verwachting zal in de loop van 2014 een definitieve opvolger worden aangesteld. Ing. H.M.M. Rabelink werd benoemd tot regiodirecteur van Unica Zuid Nederland. Raad van Commissarissen Met de Raad van Commissarissen werd vijf maal vergaderd in een constructieve sfeer. Vanwege de economische situatie en de impact daarvan op de bouw- en installatiebranche was het tussentijds overleg tussen de Raad van Commissarissen en de directie intensiever dan in voorgaande jaren. Naast eerdergenoemde directiewijziging werd in de vergaderingen telkens een specifiek thema besproken, zoals commercie, productie, personeel en strategie. Ook is een gezamenlijk werkbezoek gebracht aan een project. Eenmaal werd vergaderd met een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad. Voor 2014 wordt een vergelijkbaar programma gehanteerd. Ondernemingsraden Met de Ondernemingsraad is zes maal een overlegvergadering gehouden. Naast de algehele voortgang werd dieper dan in andere jaren ingegaan op de financiële bedrijfsvoering en de strategische koers in onzekere tijden. Bijzondere onderwerpen dit jaar waren de wisseling in de leiding van het bedrijf, de wijzigingen van de organisatie, de uitvoering van het sociaal plan en de noodzakelijke kostenbesparingen. Het overleg hierover was intensief, maar zeer constructief. De gewijzigde opzet van de Unica-organisatie vraagt ook om aanpassing van de structuur van de Ondernemingsraad. Naar verwachting zullen daarvoor in 2014 stappen worden gezet. Naast de Ondernemingsraad kent Unica nog een medezeggenschapsorgaan in de vorm van een personeelsvertegenwoordiging binnen Regel Partners B.V.

15 Verslag van de Directie

16 Maatschappelijke Waarde (profit) Marktontwikkelingen In 2013 kromp de voor Unica belangrijke utiliteitsmarkt wederom aanzienlijk met circa 7%. Deze daling werd enerzijds veroorzaakt door de economische crisis en anderzijds door de effecten van het nieuwe werken en de overproductie van kantoren in de jaren voorafgaand aan de crisis. Momenteel staat circa 10 miljoen vierkante meter kantooroppervlak (20% van het totaal) leeg. Dat heeft grote gevolgen voor de bouwsector, die sinds 2008 al met 30% is ingekrompen. De invloed op het utiliteitsdeel van de installatiesector is beperkter (daling van circa 20%). Dat komt omdat de omzet van installatiebedrijven ook voor een groot deel wordt bepaald door beheer- en onderhoudswerkzaamheden. van regeltechnische installaties, efficiëntere werk plekautomatisering, duurzame verlichting, deskundig uitgevoerde renovaties, duurzaam energiebeheer en ESCo s (Energy Service Companies), brand- en toegangsbeveiliging, datacenters en industriële automatisering. Deze activiteiten hebben nu weliswaar ook te lijden van budgettaire problemen bij onze klanten als gevolg van de crisis, maar zullen sterk opleven zodra het ondernemersvertrouwen toeneemt. We verwachten met name snelle groei van de activiteiten op het gebied van grootschalige renovatie. Het onderdeel nieuwbouw van onze projecten organisatie zal langer nodig hebben om zich te herstellen. 16 Verslag van de Directie 2013 was tevens het jaar van de faillissementen. Veel grote en kleine bouw- en installatiebedrijven, waaronder gerenommeerde namen, gingen ter ziele of maakten een kleinschalige doorstart. Vaak bracht dit een kettingreactie teweeg van nog meer deconfitures bij toeleveranciers en partners. De branche beschouwt 2013 als het absolute dieptepunt. Het jaar 2014 wordt mogelijk een transformatiejaar waarin vraag en aanbod beter in evenwicht zullen zijn. In 2015 zou dan margeherstel kunnen volgen. Het scenario dat de installatiebranche zich binnen afzienbare tijd zal herstellen achten wij redelijk plausibel. De kans is groot dat in 2014 inderdaad de grenzen van de krimp worden bereikt. Er zijn inmiddels tienduizenden vakmensen uit de installatiebranche vertrokken en binnenkort gaan er nog eens duizenden met pensioen, terwijl er grote behoefte blijft aan installatietechnisch werk in bestaande gebouwen. Voor de 40 miljoen vierkante meter bedrijfsoppervlak die in gebruik is, blijft voortdurend vraag naar meer duurzaamheid, comfort, veiligheid en communicatiesystemen. Kijkend naar onze eigen competenties zien we in elk geval veel toekomstige vraag naar technisch beheer, renovatie Aanpassing van de organisatie Na jarenlang goed stand gehouden te hebben met slimme concepten en de uitbouw van onze serviceorganisatie, dwongen het drastisch afgenomen nieuwbouwvolume en het aanhoudend slechte prijsniveau ons in 2013 tot ingrijpende maatregelen. Hiervoor is een integraal organisatiemodel ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel een heldere en transparante organisatie die klaar is voor de toekomst. Het organisatiemodel behelst de volgende kernpunten: Het aantal vestigingslocaties is teruggebracht van zestien naar veertien. De vestigingen Bergen op Zoom en Maastricht zijn gesloten en de activiteiten en medewerkers ondergebracht bij de vestigingen in Geleen en Oosterhout. De veertien vestigingen zijn gebundeld in drie regionale bedrijven, te weten Zuid, West en Noord/Oost. De drie regiodirecteuren vormen samen de directie van de nieuwe entiteit Unica Installatietechniek B.V. Het zelfstandige Unica Bodegraven B.V. wordt in 2014 geïntegreerd in Unica Installatietechniek B.V. Alle veertien vestigingen hebben een technisch beheerbedrijf (TB-bedrijf), dat is ingericht als outlet van producten en diensten van de totale Unica-organisatie.

17 Elke regio heeft een uitvoerend projectenbedrijf, gespecialiseerd in grotere werktuigbouwkundige en elektrotechnische projecten (W- en E-projecten). Sterk verbeterde risicobeheersing op projecten door krachtenbundeling op minder locaties. Elke regio beschikt over een montagepool van alle uitvoerende medewerkers in de regio, die zo efficiënter en daarmee kostenbesparend kunnen worden ingezet. Binnen het segment gespecialiseerde bedrijven worden de activiteiten op het gebied van brandbeveiliging ondergebracht in de nieuw opgerichte vennootschap Unica Automatic Sprinkler B.V. Activiteiten aangaande ICT-netwerken, security en industriële automatisering vallen voortaan onder Unica Networks & Services B.V. Enkele risicovolle bedrijfsonderdelen en deelnemingen, werden afgestoten. 17 Verslag van de Directie Watermist in Isala Zwolle Het nieuwe ziekenhuis Isala Zwolle is het eerste grootschalige utiliteitsproject in Nederland waar de techniek watermist is toegepast. Anders dan traditionele sprinklers werkt watermist met een veel hogere druk, minder water en een zeer hoge mate van verneveling. In geval van brand zal de waterschade hierdoor zeer beperkt zijn. Watermist heeft bovendien uitmuntende bluseigenschappen, waaronder het afvangen van roetdelen, het sterk verminderen van straling en het snel terugbrengen van de temperatuur. Bovendien is er geen grote waterbuffer of aansluiting nodig en worden minder bouwkundige eisen gesteld aan de minimale inbouwruimte en constructiebelasting. Isala Zwolle is door Unica uitgerust met twee dieselpompen. Via een tunnel gaan de leidingen de schachten in naar de diverse gebouwdelen. Onze watermistoplossingen en -toepassingen zijn naar volle tevredenheid van Isala Zwolle geïmplementeerd.

18 De niet langer actieve Unica Bouman B.V. wordt geliquideerd. Het inrichten van een stuurgroep Technisch Beheer (TB), bestaande uit lijn- en stafmedewerkers en ondersteund door externe consultants. De stuurgroep heeft als opdracht het lean maken van de TB-organisatie en het uitwerken van de groeistrategie. (Zie ook alinea Processen.) Personeelsreductie van 1671 tot circa 1545 FTE op basis van een met de OR overeengekomen sociaal plan. Kostenbesparing op zaken als huisvestingskosten en mobiliteit van ongeveer 2 miljoen euro. In totaal is in 2013 meer dan 3 miljoen euro besteed aan het doorvoeren van de reorganisatie, waardoor het jaarresultaat van 2013 optisch slecht is. Tegelijkertijd zien we een verbetering van de winst in onderhanden projecten en een daling van het werk kapitaal. Een positief effect is een toename van de focus en motivatie van onze medewerkers. Zij zien kansen voor onze gestroomlijnde organisatie, nu en in de toekomst. Interessant is verder dat onze zeven gespecialiseerde bedrijven, samen goed voor circa 30% van de omzet, in 2013 goed presteerden. Hierdoor waren in het segment specials vrijwel geen organisatorische aanpassingen nodig. 18 Verslag van de Directie Unica Schutte ICT, full-service ICT-dienstverlener van cloudoplossingen tot webportal diensten Steeds meer componenten in gebouwen werken middels IP-technologie met elkaar samen. Naast slimme toepassingen op het gebied van netwerken en regeltechniek investeert Unica met haar deelneming Unica Schutte ICT ook nadrukkelijk in kantoorautomatiseringsdiensten, zoals cloud computing. Unica Schutte ICT loopt hierin voorop. Honderden organisaties werken nu al vanuit het indrukwekkende datacenter van Unica Schutte ICT met vierde generatie datacenterdiensten. Ook in 2013 besteedde een flink aantal gerenommeerde bedrijven hun ICT-omgeving uit aan de professionals van Unica Schutte ICT. Naast het brede ICT-aanbod onderscheidt Unica Schutte ICT zich door een naadloze integratie met telefonie. Alle vaste telefoonlijnen, mobiele abonnementen en internetverbindingen maken deel uit van de ICT-omgeving en -oplossing. Uniek is ook de nieuwe generatie webportal diensten, die de relatief complexe ICT-omgeving gebruiksvriendelijk maakt voor alle gebruikers. Unica Schutte ICT brengt alle ICT-toepassingen in een beveiligde omgeving samen in één overzichtelijk portaal. Gebruikers hebben zo snel en gemakkelijk toegang tot alle voor hen noodzakelijke applicaties. Deze desktop van de toekomst, gebaseerd op sharepoint, is nu al geïmplementeerd bij verschillende klanten, die hiermee een concurrentievoordeel ervaren. Vanzelfsprekend wordt ook Unica Groep bediend en ondersteund door de specialisten van Unica Schutte ICT.

19 Economische waarde In 2013 werd voor circa 236 miljoen euro aan nieuwe orders geboekt. Dat is iets minder dan de 241 miljoen euro in 2012, maar conform budget. De totale werkvoorraad ultimo 2013 bedroeg 122 miljoen euro tegen 135 miljoen euro eind De gefactureerde omzet over 2013 bedroeg 235 miljoen euro ten opzichte van 276 miljoen euro in 2012.Deze daling was geheel conform budget Hieruit blijkt de ingrijpende downsizing van het bedrijf. Deze betreft in feite alleen de projectenorganisatie. De omzet van de TB-organisatie groeide in 2013 met 5,4% tot 91,3 miljoen euro. De specialistische bedrijven behaalden grosso modo dezelfde omzet als in 2012, namelijk circa 46 miljoen euro. Op deze wijze kwamen we in 2013 dicht bij de door ons nagestreefde optimale omzetverdeling: 40% Technisch Beheer (TB) 30% Projectenbedrijf 30% Gespecialiseerde bedrijven Unica is door deze verdeling minder kwetsbaar geworden voor het slechte prijsniveau en de risico s van de aanbestedingsmarkt, waarin vooral het projectenbedrijf momenteel opereert. Overigens zien we op de projectenmarkt voor het eerst weer meer bouwteam-projecten, waarvoor Unica wordt geselecteerd op basis van vertrouwen in de organisatie, specialistische kennis en goede referenties. Opdrachtgevers zien in dat selectie op prijs alleen zelden leidt tot een kwalitatief goed en beheersbaar bouwproces. Wij kunnen in bouwteams meerwaarde leveren door de inbreng van technische kennis en ervaring en door samen in een open calculatie te werken aan een optimale verhouding tussen de prestaties en kostprijs van een installatie. Dat biedt de klant budgetzekerheid en blijkt vaak voordeliger dan wanneer een niet optimaal plan wordt aanbesteed tegen de laagste prijs. Waarschijnlijk is de terugkeer van de bouwteams een voorteken van herstel van de installatiemarkt. Bovendien zal de overcapaciteit in de installatiemarkt, ontstaan door de eerder genoemde vraaguitval, binnenkort verdwijnen. In de installatiesector is het aantal medewerkers sinds 2008 gedaald van tot circa (circa 20%). Deze daling zal zich in 2014 nog krachtig voortzetten, terwijl de marktvraag inmiddels voorzichtig herstelt. Tel daarbij op de binnenkort te verwachten grote uitstroom van 58-plussers uit onze branche en het zal duidelijk zijn dat de balans tussen capaciteit en vraag zich uiterlijk in 2015 zal herstellen. Zeker als door een economische opleving het duurzaam renoveren van de utiliteitsbouw versnelt, zal dit leiden tot tekorten aan technisch personeel en stijgende prijzen. Unica anticipeert hierop door na jaren van personeelsreductie nu kwalitatief hoogwaardig personeel aan te nemen. Prestaties van onze specialistische bedrijven Onze specialistische bedrijven, Regel Partners, Automatic Sprinkler, Fastcom, Ecopower, Regeltechniek, Industrial Projects en Networks & Services, presteerden in 2013 vrijwel zonder uitzondering goed. Al deze bedrijven hebben zowel externe als interne opdrachtgevers, zoals het projectenbedrijf en de Technisch Beheer-vestigingen. De zogenoemde specials bieden meerwaarde voor onze opdrachtgevers en dragen bij aan ons imago als goed geïntegreerde en brede dienstverlener. Mede hierdoor kunnen we onze missie om een topspeler te zijn op het gebied van veiligheid, comfort, communicatie, duurzaamheid en energie(beheer) en integrale dienstverlening, beter invullen dan vele anderen. Prestaties van onze deelnemingen Unica Schutte ICT, onze belangrijkste deelneming (50%), maakte in 2013 een gezonde groei door in omzet en resultaat. De omzet over 2013 bedroeg 20 miljoen euro en de vooruitzichten voor 2014 zijn, onder meer door de sterke positionering in cloud computing, uitstekend. Vanaf 2016 wordt Unica meerderheidsaandeelhouder in dit bedrijf en zullen de resultaten geconsolideerd worden binnen de Unica Groep. BeGreen (50%) had te maken met een sterke groei van het aantal opdrachten voor houtgestookte energiecentrales. Eind 2013 is besloten dat de begin dat jaar door Unica gerealiseerde houtgestookte warmtecentrale in de woonwijk Breecamp-Oost in Zwolle door Unihold wordt 19 Verslag van de Directie

20 DIFFER gaat voor duurzaam 20 Verslag van de Directie Op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven verrijst het nieuwe gebouw van DIFFER, Dutch Institute For Fundamental Energy Research. DIFFER is één van de drie onderzoeksinstituten van de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Dit instituut houdt zich bezig met oplossingen voor het wereldwijde energievraagstuk en doet onderzoek naar nieuwe energievormen, zoals kernfusie en solar fuels. Het nieuwe gebouw bestaat uit zowel kantoren als laboratoria. De opdrachtgever, stichting FOM, streeft met DIFFER naar BREEAM excellent. Het ontwerp van het gebouw heeft dit keurmerk al ontvangen en bij oplevering in februari 2015 zal ook het gebouw worden getoetst aan deze hoge duurzaamheidsnorm. DIFFER laat zich als eerste onderzoeksgebouw van Nederland meten aan de excellent -norm, zowel voor wat betreft de kantoren als de laboratoria. Beoordeeld worden onder meer zaken als energiegebruik, materialen en processen. Dura Vermeer bouwt het DIFFER-pand samen met Unica. De twee bedrijven zijn verantwoordelijk voor het detailontwerp, de realisatie en het beheer van het gebouw. Unica verzorgt de complete elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en zal ook het beheer en onderhoud van het gebouw verzorgen. De complete uitwerking van het project is gedaan met behulp van BIM (Bouwwerk Informatie Model), waarbij in een 3D-model alle informatie over bouw, constructies en installaties is samengebracht. Dit informatiemodel geeft ontwerpers en toekomstige gebruikers een helder beeld van het ontwerp en is na oplevering ook te gebruiken bij het technisch beheer van het DIFFER-gebouw. overgenomen. Dat biedt BeGreen financiële ruimte voor verdere groei. Tegelijkertijd hebben we ons aandelenbelang in BeGreen teruggebracht tot 25% en zal in het voorjaar van 2014 het resterende belang worden verkocht. De aankoop van Breecamp-Oost ging gepaard met een éénmalige last van per saldo 605 duizend euro. maar langzaam. In veel gevallen blijft het aantal aansluitingen (woningen en bedrijfsgebouwen) achter bij de prognoses. Zodra de bouw weer aantrekt verwachten we verbetering van de rendementen van deze BV s. Afwaarderingen, zoals in eerdere jaren, bleken in 2013 niet nodig. De overige deelnemingen betreffen voornamelijk warmte- en koudeopslag-projecten (WKO), deels in samenwerking met Dura Vermeer. Door de crisis stijgt de benutting van de betreffende installaties en netwerken Resultaat Het resultaat (EBITDA) daalde van 4,1 miljoen euro in 2012 naar 0,8 miljoen euro in 2013, het slechtste resultaat in dertig jaar. Oorzaken zijn eenmalige reorganisatiekosten

21 (ruim 3 miljoen euro), de transactie met BeGreen (0,75 miljoen euro) en faillissementen van opdrachtgevers (circa 0,9 miljoen euro). Naast deze incidentele lasten waren ook incidentele baten, zoals de ontvangen teruggave van premies uit het arbeidsongeschiktheidsfonds (0,4 miljoen euro) en een ESF-subsidie van circa 0,4 miljoen euro. Al met al was het operationele resultaat ruimschoots positief. De liquiditeitspositie verbeterde aanzienlijk van 1,2 miljoen euro ultimo 2012 tot 8,7 miljoen euro eind Dat komt enerzijds door krimp van het bedrijf en anderzijds door een betere beheersing van het werkkapitaal. Ook de cashflow (1,6 miljoen euro) was uitstekend. De current ratio is 1,38; de quick ratio 1,34. De solvabiliteit daalde licht van 37,2% aan het eind van 2012 naar 36% ultimo Risicomanagement De in 2013 doorgevoerde splitsing van het projectenbedrijf en het TB-bedrijf maakt de bedrijfsvoering veel transparanter. De projectcontrollers worden nu per regio ingezet. Daarnaast zijn er separate controllers voor de TB-bedrijven en de specialistische bedrijven. De tools voor de controllers zijn sterk verbeterd. In 2014 wordt de situatie verder geoptimaliseerd met de implementatie van een geavanceerd nieuw Management Informatie Systeem (MIS), waardoor alle bedrijfsonderdelen een state of the art dashboard krijgen. Intussen zijn onze centrale datavoorzieningen geheel gemigreerd naar het professionele datacenter van Unica Schutte ICT in Almere, waardoor het risico op uitval van onze datasystemen minimaal is. Het toezicht op risicodossiers (mogelijke insolventie van debiteuren, betalingsachterstanden en disputen met andere partijen) is nu volledige belegd bij de financieel directeur. Daardoor beschikken we over een permanent beeld van de omvang en aanpak van deze risico s. Mede op advies van de Raad van Commissarissen hebben we ons rapportagesysteem, risicobeheer en controllingsysteem laten toetsen door externe adviseurs en enkele verbetersuggesties in de praktijk gebracht. Dankzij de opzet van een nieuwe budgetmethodiek, die onderlinge benchmarking van onze projecten en TB-bedrijven mogelijk maakt, zien we kansen om het gebruik van werkkapitaal verder te optimaliseren en daardoor onze cash-positie te verbeteren. Commercie De afdeling verkoop en marketing heeft ervoor gezorgd dat eind 2013 een nieuwe, up to standard website in gebruik is genomen. Deze nieuwe Unica-website zal binnenkort gekoppeld worden aan ons CRM-pakket. Met de website kan content, waaronder films, artikelen en referenties, eenvoudig digitaal worden doorgestuurd naar klanten en belanghebbenden. De website maakt het tevens mogelijk om snel te zoeken naar voor de gebruiker relevante informatie. In november verscheen een extra editie van ons magazine Communicatie, dat grotendeels was gewijd aan het 80-jarig bestaan van Unica in Binnen Unica zijn het afgelopen jaar diverse seminars gehouden voor relaties, waaronder een seminar voor meer dan honderd belangstellenden over de Unica-specialismen watermist en sprinklerinstallaties en een seminar over het energiezuinige Baopt -systeem voor verdringingsventilatie. In Amsterdam en Hoevelaken werden presentaties en demonstraties gegeven over de intelligente Smart LED-oplossingen van Unica. Unica Schutte ICT verzorgde voor relaties van zes Unica-vestigingen presentaties over de nieuwste Cloud-oplossingen voor werkplekautomatisering. Ecopower organiseerde tijdens de Dutch Green Building Week diverse workshops over de exploitatie van WKOinstallaties. Klanttevredenheid Bij elk opgeleverd project vragen we consequent naar de klanttevredenheid. Over het algemeen wordt Unica gezien als een technisch hoogwaardig en betrouwbaar bedrijf. In 2013 heeft geen grootschalig klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. We doen dat tweejaarlijks, dus weer in Onze TB-klanten vragen om uitbreiding van onze real-time dienstverlening via Unica Online, ons webbased rapportagesysteem. 21 Verslag van de Directie

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort jaarbericht 2011 Samen maken we de toekomst Ondanks het vertrouwen waarmee Unica 2011 begon, werd dit het eerste jaar sinds het uitbreken van de

Nadere informatie

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Dat voor u als eigenaar of beheerder van duurzaam vastgoed de energielevering op duurzame wijze moet geschieden spreekt voor zich.

Nadere informatie

Technologische invulling energie strategie Sciencepark. Jan-Maarten Elias

Technologische invulling energie strategie Sciencepark. Jan-Maarten Elias Technologische invulling energie strategie Sciencepark Jan-Maarten Elias Smartgrid warmte/koude Parkeren Sporthal Matrix IC gebouwen Lab HIER BENT U NU WKO Kantoren FNWI-fac. Kantoren Kassen Datacenter

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

In 2010 de meest duurzame installateur van Nederland!!

In 2010 de meest duurzame installateur van Nederland!! Een duurzaam rendement, met een duurzaam installatiebedrijf in een duurzame markt Afscheidseminar Jaap Hogeling 8 april 2010 Laurens de Lange Unica Installatiegroep: 2004: Het moet anders Grootste zelfstandige

Nadere informatie

Voorwoord. ITN Hart voor techniek. Luchtbehandeling - IJburg College, Amsterdam 2

Voorwoord. ITN Hart voor techniek. Luchtbehandeling - IJburg College, Amsterdam 2 ITN Ontzorgt Voorwoord ITN Installatietechniek b.v. Ede opgericht in 1973 is een allround technisch dienstverlener. In deze interactie zijn transparantie in doen en laten en het nakomen van afspraken van

Nadere informatie

Een comfortabel werkklimaat, innovatief en zorgeloos geregeld? Unica Regeltechniek brengt comfort in ieder gebouw

Een comfortabel werkklimaat, innovatief en zorgeloos geregeld? Unica Regeltechniek brengt comfort in ieder gebouw Een comfortabel werkklimaat, innovatief en zorgeloos geregeld? Unica Regeltechniek brengt comfort in ieder gebouw Voor ons gebouw zoeken we een specialist met een helicopterview Unica Regeltechniek brengt

Nadere informatie

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort jaarbericht 2010 Sinds eind 2010 werkt Unica vanuit haar hoofdkantoor in Hoevelaken volledig op zonne-energie. Maar liefst 333 zonnepanelen (553

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 26 april 2013 Agenda 1. Terugblik 2012 Profiel Gang van zaken 2012 Installatie Handel Werkkapitaal 2. Vooruitzichten Situatie aanvang 2013 Strategie 2011-2015 Speerpunten

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

ENERGIE. besparen. vandorp.eu

ENERGIE. besparen. vandorp.eu ENERGIE besparen ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energieprijzen zal dit in 10 jaar al gauw

Nadere informatie

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant De bakens verzetten Verduurzamen van commercieel vastgoed Machiel Karels - consultant Het glas is half leeg PROFIT 20-6- 20-6- Meer dan 25% van gebouwgebruikers klaagt over de huisvesting Ziekteverzuim

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig Privaat vastgoed Optimaal renderend en toekomstbestendig Duurzaam huisvesten Royal HaskoningDHV is sinds jaar en dag een betrouwbare partner in commercieel vastgoed. Als adviseurs hebben wij mede het aanzicht

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Temmink Bouwprojekten BV

Temmink Bouwprojekten BV Temmink Bouwprojekten BV Score Temmink Bouwprojekten BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Ministerie van Financiën, Den Haag Manesco helpt gebouweigenaren met comfortverbetering, energiebesparing én, tegen lagere exploitatiekosten. Manesco is

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Optimalisatie door integratie

Optimalisatie door integratie Optimalisatie door integratie industriële en utilitaire dienstverlening op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, instrumentatie, automatisering, HVAC en service & onderhoud Dassen Group is opgericht

Nadere informatie

Duurzaamheid = Business

Duurzaamheid = Business installatiegroep Duurzaamheid = Business Jan Nauta 22 juni 2010 Wijers: Goed verdienen aan duurzaamheid 18-06-2010 - Duurzaamheid is een strategische kans voor Nederland en het Nederlands bedrijfsleven.

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Dutch Green Building Council: Netwerkorganisatie met een missie: het verduurzamen van de gebouwde omgeving

Dutch Green Building Council: Netwerkorganisatie met een missie: het verduurzamen van de gebouwde omgeving Dutch Green Building Council: Netwerkorganisatie met een missie: het verduurzamen van de gebouwde omgeving Over de DGBC Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke netwerkorganisatie

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Artikelen over duurzaam bouwen en renoveren buitelen over elkaar heen. Maar Nederland bouwt tegenwoordig al erg duurzaam. En het energieverbruik is al fors teruggedrongen.

Nadere informatie

Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid

Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid Workshop Prestatiecontracten 7 december 2009 Albert Hulshoff, programma-adviseur adviseur Utiliteitsbouw SenterNovem Albert Hulshoff innovatie, energie, klimaat,

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman Duurzaam Vastgoed Roy Bruggeman Ingenieursbureau Archicom Multidisciplinair ingenieursbureau gericht op: Consultancy: logistiek & supply chain advies, Architectuur en detail engineering, Bouwmanagement

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen 6 december 2011 Albert Hulshoff Ede 22 maart 2012 Prestatiecontracten - Prestatiecontracten - ESCo-eigenschappen

Nadere informatie

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA (Uw eigen kantoor in China) Yu Shan Management Yu Shan Management Co. Ltd, opgericht in 2005 door mr.cees Baay, is een in Azië gevestigde onderneming met kantoren

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Hellebrekers Technieken is een multidisciplinair bedrijf op het gebied van gebouwinstallaties en procesinstallaties

Hellebrekers Technieken is een multidisciplinair bedrijf op het gebied van gebouwinstallaties en procesinstallaties Hellebrekers Technieken is een multidisciplinair bedrijf op het gebied van gebouwinstallaties en procesinstallaties Familiebedrijf, opgericht in 1971 (40-jarig jubileum) Specialist in de waterbehandelingstechniek

Nadere informatie

Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel

Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel Bijlage 1 Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel Door Sunburst B.V. Ing. Joost de Roij en Ing. Joost Vermeer januari 2014 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 1. Van inspanningsverplichting

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Frank Krommenhoek. Smart LED

Frank Krommenhoek. Smart LED Frank Krommenhoek Smart LED Achtergrond Agenda Trends in (LED) verlichting Concept Smart LED Case Total Smart Building ICT neemt een steeds belangrijkere rol in als backbone van de organisatie ook voor

Nadere informatie

Energiereductie met een ESCo. Jan-Maarten Elias Unica Ecopower

Energiereductie met een ESCo. Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Energiereductie met een ESCo Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Inhoud 1. Over Unica Ecopower 2. Huidige en toekomstige energie wetgeving 3. Wat is een ESCo 4. Europese Gedragscode voor ESCo s 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Lanenbuurt Elst Nieuwbouw 110 woningen. Giesbers-Arnhem Bouw

Lanenbuurt Elst Nieuwbouw 110 woningen. Giesbers-Arnhem Bouw PROFIEL Giesbers Groep Sporthal de Streepen Sint-Oedenrode Nieuwbouw sporthal met cultureel en maatschappelijk cluster BeLeef Buitendijks Uithoorn, Legmeer-West Woongebied 34 woningen Lanenbuurt Elst Nieuwbouw

Nadere informatie

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13 Showroom KOVO Assen Pagina 1 van 13 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Voorwoord...3 3 Inleiding...4 4 Wie presenteert zich in de showroom?...5 5 Wie gaat de showroom bezoeken?...6 6 Indeling showroom...7

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : City Cargo Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08.618 F Datum uitspraak : 22 december 2008 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek

Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek Presentatie door Maria Hasselman Director Brand Management Brussel, 12 November 2013 De economische en technologische

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Welkom bij Unica. ing. I.S. (Ivo) Olde Meule Vestigingsdirecteur Hoevelaken 28 augustus 2012

Welkom bij Unica. ing. I.S. (Ivo) Olde Meule Vestigingsdirecteur Hoevelaken 28 augustus 2012 Welkom bij Unica ing. I.S. (Ivo) Olde Meule Vestigingsdirecteur Hoevelaken 28 augustus 2012 De evolutie van Unica De evolutie van Unica Geboorte in 1933 Oprichting van G.O.I.B. Puur werktuigbouwkundige

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V.

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V. Presentatie H1 cijfers 2016 DPA Group N.V. 30 augustus 2016 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten uit activiteiten

Nadere informatie

koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder

koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder Dijksma Koudetechniek is specialist in het creëren van een optimaal bewaarklimaat voor producten in onder meer de agrarische sector

Nadere informatie

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H Presentatie EVEN VOORSTELLEN WAT DOET INNAX LINK NAAR HET ENDIS CONCEPT ENERGIE MANAGEMENT DUURZAME ENERGIE VOORZIENING Even voorstellen PHILIP BLAAUW

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 22 april 2015 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2014 Strategie Per segment Handel en Assemblage

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Unica ontketend Patrick Brunn

Unica ontketend Patrick Brunn installatiegroep Unica ontketend Patrick Brunn Werkzaam bij: vestiging Bodegraven 246 man aan boord 9 jaar werkzaam bij Unica markt, strategie, doen! (van bezieling tot beweging) Agenda: de veranderende

Nadere informatie

[MISSION SUSTAINABLE]

[MISSION SUSTAINABLE] [MISSION SUSTAINABLE] PRAKTISCH INNOVEREN IN BESTAANDE GEBOUWEN [MISSION SUSTAINABLE] Bert van Renselaar Manager Operations @ CFP Green Buildings TITEL GROEIENDE WERELDBEVOLKING LEGT STEEDS GROTER BESLAG

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 ENGIE & Digitalisering Digital Energy Solutions SDS Energy Cloud Hoofdstuk 1 ENGIE & Digitalisering ENGIE wereldwijd Activiteiten en kengetallen Topspeler

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 15 november 2013 Gegevens onderneming: Veta Installaties B.V., gevestigd te Grotelant 7, 9679 Datum uitspraak: 2 juli 2013

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

'ICT als stroom uit de muur'

'ICT als stroom uit de muur' Een complexere wereld vraagt om heldere, efficiënte ICT-oplossingen. Gemak dient de werkende mens! Keep it simple, ga voor 'ICT als stroom uit de muur' de hoogste kwaliteit, maar houd de kosten beheersbaar.

Nadere informatie

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003 Jaarcijfers 2002 13 maart, 2003 Agenda Opening en welkom, Terugblik 2002 - Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

duurzaamheid > communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2012 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen en een com fortabel en vooral

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

NIEUWE VISIE OP ZONREGELING

NIEUWE VISIE OP ZONREGELING NIEUWE VISIE OP ZONREGELING Zon en daglicht regeling als deel van de energieprestaties in gebouwen Peter Winters President of the European Solar Shading Organization Director Shading & Building Dickson

Nadere informatie

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen.

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen. JAARVERSLAG tweeduizend ennegen. inhoudsopgave Inhoudsopgave 11 Kerncijfers 12 Profiel 15 Structuur 22 Activiteiten 27 Directieverslag 30 Geconsolideerde Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december

Nadere informatie

Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie

Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie werken De ClimaRad Comfort Solution meet en regelt het binnenklimaat per ruimte, zonder dat uw medewerkers hier iets

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Aannemers Architectenbureaus Ingenieurs- en Adviesbureaus Installateurs

Nadere informatie

ert Harm ten Bolscher

ert Harm ten Bolscher Bent u toeschouwer of doet u mee? ert Harm ten Bolscher 21-3- Inhoud Trends voor de bouw-/ vastgoedwereld? Anders denken Aanpak vanuit F2F-/Citadel-netwerk Wat betekenen trends voor de vastgoed- en bouwwereld?

Nadere informatie