duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort"

Transcriptie

1 duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013

2

3 jaarverslag 2013

4 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen en een com fortabel en vooral ook veilig werk- en woonklimaat. En dat al meer dan 80 jaar. Met duurzaamheid als speerpunt van onze strategie waar borgen we de toekomst van ons bedrijf, onze opdrachtgevers, maar ook die van onze kinderen. Zo maken we samen de toekomst. De beelden op de voorkant en op de schutbladen in dit verslag hebben als thema mens en techniek. Fotografie: Speer (pag. 29, 31), NFP Photography (pag. 57), stockfoto s Shutterstock (pag. 7, 11, 13, 33, 61), foto s diverse medewerkers/unica (pag. 1, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 76)

5 Inhoudsopgave Voorwoord van de Directie 6 Profiel en kerncijfers 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 11 Corporate Governance 13 Verslag van de Directie 15 Maatschappelijke Waarde 16 Doeltreffend Duurzaam 25 Bekwaam en Betrokken 26 Verslag van de Ondernemingsraad 29 Dialoog met belanghebbenden 31 Jaarrekening 33 Overige gegevens 57 5 Inhoudsopgave Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening 61 GRI-indicatoren 63 GRI-tabel 68 Organogram 70 Personalia Directie en Raad van Commissarissen 71 Grafieken kerncijfers Unica Groep B.V. 72 Vijf jaar Unica Groep B.V. 73 Begrippenlijst 74

6 Voorwoord van de directie In dit jaarverslag 2013 hebben we de integratie tussen de maatschappelijke en financiële verslaglegging verder geoptimaliseerd. Al In 2012 zijn wij begonnen met het rapporteren conform GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative). Naast de verslaggeving over onze financiële prestaties willen we in dit jaarverslag tevens een transparant beeld geven van zowel onze inspanningen voor de samenleving als van onze ecologische prestaties. 6 Voorwoord van de Directie Voor Unica was 2013 een bewogen jaar. Voor het eerst in onze 80-jarige geschiedenis moesten we drastisch ingrijpen in de kosten en personeelsbezetting en ons organisatiemodel grondig wijzigen. We zijn er in geslaagd dit proces harmonisch te laten verlopen in goed overleg met de betrokkenen en de Ondernemingsraad (OR) en vrijwel zonder arbeidsrechtelijke procedures. Dat illustreert dat Unica ook in economisch mindere tijden maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Wij streven naar een duurzame relatie met onze medewerkers, waarin hun veiligheid, gezondheid en welzijn voorop staan. Door het bieden van interessant werk in een veilige en inspirerende werkomgeving met volop ruimte voor ontplooiing streven wij naar een positie van preferred employer binnen de branches waarin we actief zijn. Op het gebied van duurzaamheid zijn dit jaar weer belangrijke stappen gezet. We investeerden wederom in een paar grote WKO-projecten (warmte- en koudeopslag) en namen tevens de met houtsnippers gestookte wijkcentrale in Breecamp-Oost in Zwolle over van de ontwikkelaar BeGreen. Deze door Unica ontworpen en begin 2013 gebouwde centrale wordt de komende dertig jaar door ons geëxploiteerd. Verder assisteerden we een groot aantal opdrachtgevers bij het verduurzamen van hun energievoorziening, onder meer met het concept WKO-dokter. De ecologische impact van onze eigen bedrijfsvoering is zeer gering. Vrijwel alle Unica-gebouwen hebben een groen energielabel. Ons hoofdkantoor in Hoevelaken is vrijwel energieneutraal. Door downsizing en gunstiger energielabels van onze bedrijfsauto s is de CO2 footprint van onze mobiliteit, de belangrijkste component van onze ecologische voetafdruk, verder gedaald. Samen met onze toeleveranciers hebben we de afvalstromen op bouwprojecten verminderd. Door ons netwerk van vestigingen zijn we sterk betrokken bij lokale initiatieven. Hierbij valt te denken aan sponsoring van culturele instellingen en sportclubs, educatie (Week van de Techniek) en lokale evenementen. Daarnaast zijn we bestuurlijk betrokken bij tal van brancheorganisaties en opleidingsinstituten, zoals netwerkorganisatie Dutch Green Building Council (DGBC). Verder van huis ondersteunen we met de Unica Foundation dorpen in ontwikkelingslanden met technische opleidingen, zonne- en bio-energie en schoon drinkwater. Onze missie is en blijft het ontzorgen van onze klanten met duurzame oplossingen voor al hun behoeften op het gebied van comfort, veiligheid en communicatie. We verwachten dat het stimuleringsbeleid van het kabinet voor de verduurzaming van Nederland binnenkort zal leiden tot verdere expansie van onze duurzame activiteiten. Meer en meer ervaren wij dat de markt Unica herkent als een duurzame technische dienstverlener. In de recente publicatie Duurzame Vastgoed Top 50 is Unica zelfs als enige installateur met maar liefst drie medewerkers vertegenwoordigd. We maken onze ambitie dus meer dan waar en zullen ook de komende jaren kiezen voor duurzaamheid als fundament van ons beleid. Hoevelaken, 16 april 2014 ir. Daan van Vliet, algemeen directeur Bert Moser MBA, financieel directeur

7 Profiel en kerncijfers

8 Profiel Unica Groep is een Besloten Vennootschap, statutair gevestigd te Zwolle. De aandelen in Unica Groep B.V. zijn voor 100% in handen van Unihold B.V., eveneens statutair gevestigd te Zwolle. 8 Profiel en kerncijfers Unica Groep is houdstermaatschappij van de aandelen in de onderstaande actieve werkmaatschappijen: Unica Installatietechniek B.V. Unica Regeltechniek B.V. Unica Bodegraven B.V. Unica Ecopower B.V. Unica Fastcom B.V. Regel Partners B.V. Alle werkmaatschappijen zijn actief op het gebied van ontwerp, realisatie en beheer van technologische oplossingen voor de woon-, werk- en leefomgeving. Belangrijkste marktsectoren zijn zorg, onderwijs, overheid, retail, zakelijke dienstverlening, logistiek, industrie en ICT-dienstverlening. De operationele structuur bestaat uit veertien zelfstandige installatiebedrijven, georganiseerd naar geografisch werkgebied. Daarnaast kent Unica zeven landelijk werkende, gespecialiseerde technische bedrijven en is zij aandeelhoudster in diverse deelnemingen en samenwerkingsverbanden. Het geheel werkt als één netwerk samen. Het werkgebied beslaat voornamelijk Nederland. De directie van de organisatie wordt gevormd door twee statutair bestuurders en drie titulair directeuren. Alle werkmaatschappijen rapporteren rechtstreeks aan een lid van de directie. De medezeggenschap van medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad. Het aandelenkapitaal is volledig vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. Tijdens de verslagperiode deden zich geen belangrijke wijzigingen voor in de aandelenstructuur. Op Unica.nl vindt u uitgebreid informatie over onze gespecialiseerde bedrijven, onze marktsegmenten, producten en diensten.

9 Kerncijfers Bedragen in euro s Geconsolideerde gegevens Netto-omzet Bedrijfsopbrengsten EBITDA EBIT Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen Belastingdruk 33,4% 37,9% Winst na belastingen Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen immateriële vaste activa Cashflow Netto investeringen in materiële vaste activa Netto investeringen in financiële vaste activa Aandelenkapitaal Eigen vermogen Werkzaam vermogen Profiel en kerncijfers Verhoudingsgetallen Current ratio 1,38 1,38 Quick ratio 1,34 1,34 Totaal lang vermogen/vaste activa 2,40 2,13 Solvabiliteit 36,0% 37,2% Rendement Rendement voor belasting -0,80% 1,00% EBITDA-marge 0,34% 1,50% Rendement eigen vermogen -4,90% 6,40% Maatschappelijk Gemiddeld aantal medewerkers Ziekteverzuim 3,6% 4,3% Ongevallen frequentie-index * Netto CO 2 -uitstoot * zie pag. 67 LA7

10 10

11 Bericht van de Raad van Commissarissen

12 Bericht van de Raad van Commissarissen De jaarrekening 2013 is door de directie opgemaakt en door Deloitte Accountants gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De raad heeft de bevindingen in aanwezigheid van de directie met de accountant besproken en de jaarrekening op 16 april 2014 ondertekend. Wij stellen de aandeelhouders voor om de jaarrekening aldus vast te stellen en het voorstel voor resultaatbestemming van de directie te aanvaarden. Tevens bevelen wij aan decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beheer en aan onze raad voor het gehouden toezicht. 12 Bericht van de Raad van Commissarissen In mei 2013 eindigde het dienstverband van algemeen directeur ir. R. Dikken. Wij vonden ir. D. van Vliet bereid hem op interim-basis op te volgen. Voor de duur van zijn waarnemend-directeurschap heeft de heer van Vliet zijn taken als commissaris neergelegd. Medio 2014 zal een nieuwe algemeen directeur worden aangesteld, waarna de heer van Vliet zijn taken als commissaris van de vennootschap weer zal hervatten. Gedurende vrijwel het gehele jaar heeft ir. C. Pannevis zijn werkzaamheden moeten opschorten vanwege ernstige gezondheidsproblemen. Wij wensen hem een spoedig herstel. Per einde jaar is B.J. Krouwel conform het rooster afgetreden. Wij danken hem voor zijn bijdragen in de afgelopen vier jaar. Op 1 januari 2014 is hij opgevolgd door drs. H. ten Hove, voormalig bestuursvoorzitter van Wavin. In het verslagjaar werd vijf maal regulier vergaderd in aanwezigheid van de directie. Naast de reguliere bespreking van de gang van zaken kregen de volgende onderwerpen bijzondere aandacht: de uitdagende marktomstandigheden, aanpassing van capaciteit en kosten aan de gewijzigde marktomstandigheden, analyse van onverwacht grote verliezen bij enkele bedrijfsonderdelen, deelnemingen en samenwerkingsverbanden, aanpassing van de structuur van het installatiebedrijf (splitsing in projectenbedrijf en technisch beheer), directiesamenstelling en managementevaluatie, risicomanagement en managementinformatiesysteem. In enkele extra vergaderingen zijn de directiewisseling, reorganisatie en nieuwe structuur van het bedrijf besproken. Eenmaal werd de Ondernemingsraad bij een vergadering uitgenodigd voor de jaarlijkse gedachtewisseling. Ook dit jaar werd een project in uitvoering bezocht, te weten de duurzame houtgestookte warmtecentrale Breecamp-Oost te Zwolle. In de 80-jarige geschiedenis van Unica is 2013 een extreem moeilijk jaar gebleken. De crisis raakte onze laat-cyclische sector midscheeps en er kwamen zwakke punten in onze organisatie boven water. In combinatie met een faillerende klant, reorganisatiekosten en een disfunctionerende deelneming leidde dit tot ons eerste verlies in meer dan dertig jaar. Als antwoord hierop zijn de reeds lopende kostenbesparing en capaciteitsvermindering geïntensiveerd en is na gedegen voorbereiding een nieuwe structuur ingevoerd voor ons kernbedrijf Unica Installatietechniek. Verder zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van evaluatie en ontwikkeling van alle managementlagen. Dat onze klanten in deze hectische periode het vertrouwen in Unica hebben behouden stemt ons dankbaar en positief. We gaan het nieuwe jaar in met een afgeslankte en vereenvoudigde organisatie, gericht op vakmanschap, risicomanagement, commercie en duurzaamheid. Wij bedanken de Ondernemingsraad voor haar activiteiten en samenwerking in dit voor iedereen moeilijke jaar. Ook danken wij de directie, het management van het installatiebedrijf, de vestigingen en gespecialiseerde bedrijven en alle medewerkers voor hun getoonde inzet en flexibiliteit waardoor Unica in 2013, ondanks teleurstellende financiële resultaten, grote stappen naar de toekomst heeft gezet. Hoevelaken, 16 april 2014 ir. A.C. van Rhee, voorzitter drs. M.E. Groothuis MBA drs. H. ten Hove ir. C. Pannevis

13 Corporate Governance

14 Corporate Governance 14 Corporate Governance Directie De samenstelling van de directie, bestaande uit twee statutair en drie titulair directeuren, werd in 2013 gewijzigd. Medio 2013 trad ir. R. A. Dikken terug als algemeen directeur. Besloten werd ir. D. van Vliet als waarnemend directeur in deze functie te benoemen om het transformatieproces van Unica te begeleiden. Naar verwachting zal in de loop van 2014 een definitieve opvolger worden aangesteld. Ing. H.M.M. Rabelink werd benoemd tot regiodirecteur van Unica Zuid Nederland. Raad van Commissarissen Met de Raad van Commissarissen werd vijf maal vergaderd in een constructieve sfeer. Vanwege de economische situatie en de impact daarvan op de bouw- en installatiebranche was het tussentijds overleg tussen de Raad van Commissarissen en de directie intensiever dan in voorgaande jaren. Naast eerdergenoemde directiewijziging werd in de vergaderingen telkens een specifiek thema besproken, zoals commercie, productie, personeel en strategie. Ook is een gezamenlijk werkbezoek gebracht aan een project. Eenmaal werd vergaderd met een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad. Voor 2014 wordt een vergelijkbaar programma gehanteerd. Ondernemingsraden Met de Ondernemingsraad is zes maal een overlegvergadering gehouden. Naast de algehele voortgang werd dieper dan in andere jaren ingegaan op de financiële bedrijfsvoering en de strategische koers in onzekere tijden. Bijzondere onderwerpen dit jaar waren de wisseling in de leiding van het bedrijf, de wijzigingen van de organisatie, de uitvoering van het sociaal plan en de noodzakelijke kostenbesparingen. Het overleg hierover was intensief, maar zeer constructief. De gewijzigde opzet van de Unica-organisatie vraagt ook om aanpassing van de structuur van de Ondernemingsraad. Naar verwachting zullen daarvoor in 2014 stappen worden gezet. Naast de Ondernemingsraad kent Unica nog een medezeggenschapsorgaan in de vorm van een personeelsvertegenwoordiging binnen Regel Partners B.V.

15 Verslag van de Directie

16 Maatschappelijke Waarde (profit) Marktontwikkelingen In 2013 kromp de voor Unica belangrijke utiliteitsmarkt wederom aanzienlijk met circa 7%. Deze daling werd enerzijds veroorzaakt door de economische crisis en anderzijds door de effecten van het nieuwe werken en de overproductie van kantoren in de jaren voorafgaand aan de crisis. Momenteel staat circa 10 miljoen vierkante meter kantooroppervlak (20% van het totaal) leeg. Dat heeft grote gevolgen voor de bouwsector, die sinds 2008 al met 30% is ingekrompen. De invloed op het utiliteitsdeel van de installatiesector is beperkter (daling van circa 20%). Dat komt omdat de omzet van installatiebedrijven ook voor een groot deel wordt bepaald door beheer- en onderhoudswerkzaamheden. van regeltechnische installaties, efficiëntere werk plekautomatisering, duurzame verlichting, deskundig uitgevoerde renovaties, duurzaam energiebeheer en ESCo s (Energy Service Companies), brand- en toegangsbeveiliging, datacenters en industriële automatisering. Deze activiteiten hebben nu weliswaar ook te lijden van budgettaire problemen bij onze klanten als gevolg van de crisis, maar zullen sterk opleven zodra het ondernemersvertrouwen toeneemt. We verwachten met name snelle groei van de activiteiten op het gebied van grootschalige renovatie. Het onderdeel nieuwbouw van onze projecten organisatie zal langer nodig hebben om zich te herstellen. 16 Verslag van de Directie 2013 was tevens het jaar van de faillissementen. Veel grote en kleine bouw- en installatiebedrijven, waaronder gerenommeerde namen, gingen ter ziele of maakten een kleinschalige doorstart. Vaak bracht dit een kettingreactie teweeg van nog meer deconfitures bij toeleveranciers en partners. De branche beschouwt 2013 als het absolute dieptepunt. Het jaar 2014 wordt mogelijk een transformatiejaar waarin vraag en aanbod beter in evenwicht zullen zijn. In 2015 zou dan margeherstel kunnen volgen. Het scenario dat de installatiebranche zich binnen afzienbare tijd zal herstellen achten wij redelijk plausibel. De kans is groot dat in 2014 inderdaad de grenzen van de krimp worden bereikt. Er zijn inmiddels tienduizenden vakmensen uit de installatiebranche vertrokken en binnenkort gaan er nog eens duizenden met pensioen, terwijl er grote behoefte blijft aan installatietechnisch werk in bestaande gebouwen. Voor de 40 miljoen vierkante meter bedrijfsoppervlak die in gebruik is, blijft voortdurend vraag naar meer duurzaamheid, comfort, veiligheid en communicatiesystemen. Kijkend naar onze eigen competenties zien we in elk geval veel toekomstige vraag naar technisch beheer, renovatie Aanpassing van de organisatie Na jarenlang goed stand gehouden te hebben met slimme concepten en de uitbouw van onze serviceorganisatie, dwongen het drastisch afgenomen nieuwbouwvolume en het aanhoudend slechte prijsniveau ons in 2013 tot ingrijpende maatregelen. Hiervoor is een integraal organisatiemodel ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel een heldere en transparante organisatie die klaar is voor de toekomst. Het organisatiemodel behelst de volgende kernpunten: Het aantal vestigingslocaties is teruggebracht van zestien naar veertien. De vestigingen Bergen op Zoom en Maastricht zijn gesloten en de activiteiten en medewerkers ondergebracht bij de vestigingen in Geleen en Oosterhout. De veertien vestigingen zijn gebundeld in drie regionale bedrijven, te weten Zuid, West en Noord/Oost. De drie regiodirecteuren vormen samen de directie van de nieuwe entiteit Unica Installatietechniek B.V. Het zelfstandige Unica Bodegraven B.V. wordt in 2014 geïntegreerd in Unica Installatietechniek B.V. Alle veertien vestigingen hebben een technisch beheerbedrijf (TB-bedrijf), dat is ingericht als outlet van producten en diensten van de totale Unica-organisatie.

17 Elke regio heeft een uitvoerend projectenbedrijf, gespecialiseerd in grotere werktuigbouwkundige en elektrotechnische projecten (W- en E-projecten). Sterk verbeterde risicobeheersing op projecten door krachtenbundeling op minder locaties. Elke regio beschikt over een montagepool van alle uitvoerende medewerkers in de regio, die zo efficiënter en daarmee kostenbesparend kunnen worden ingezet. Binnen het segment gespecialiseerde bedrijven worden de activiteiten op het gebied van brandbeveiliging ondergebracht in de nieuw opgerichte vennootschap Unica Automatic Sprinkler B.V. Activiteiten aangaande ICT-netwerken, security en industriële automatisering vallen voortaan onder Unica Networks & Services B.V. Enkele risicovolle bedrijfsonderdelen en deelnemingen, werden afgestoten. 17 Verslag van de Directie Watermist in Isala Zwolle Het nieuwe ziekenhuis Isala Zwolle is het eerste grootschalige utiliteitsproject in Nederland waar de techniek watermist is toegepast. Anders dan traditionele sprinklers werkt watermist met een veel hogere druk, minder water en een zeer hoge mate van verneveling. In geval van brand zal de waterschade hierdoor zeer beperkt zijn. Watermist heeft bovendien uitmuntende bluseigenschappen, waaronder het afvangen van roetdelen, het sterk verminderen van straling en het snel terugbrengen van de temperatuur. Bovendien is er geen grote waterbuffer of aansluiting nodig en worden minder bouwkundige eisen gesteld aan de minimale inbouwruimte en constructiebelasting. Isala Zwolle is door Unica uitgerust met twee dieselpompen. Via een tunnel gaan de leidingen de schachten in naar de diverse gebouwdelen. Onze watermistoplossingen en -toepassingen zijn naar volle tevredenheid van Isala Zwolle geïmplementeerd.

18 De niet langer actieve Unica Bouman B.V. wordt geliquideerd. Het inrichten van een stuurgroep Technisch Beheer (TB), bestaande uit lijn- en stafmedewerkers en ondersteund door externe consultants. De stuurgroep heeft als opdracht het lean maken van de TB-organisatie en het uitwerken van de groeistrategie. (Zie ook alinea Processen.) Personeelsreductie van 1671 tot circa 1545 FTE op basis van een met de OR overeengekomen sociaal plan. Kostenbesparing op zaken als huisvestingskosten en mobiliteit van ongeveer 2 miljoen euro. In totaal is in 2013 meer dan 3 miljoen euro besteed aan het doorvoeren van de reorganisatie, waardoor het jaarresultaat van 2013 optisch slecht is. Tegelijkertijd zien we een verbetering van de winst in onderhanden projecten en een daling van het werk kapitaal. Een positief effect is een toename van de focus en motivatie van onze medewerkers. Zij zien kansen voor onze gestroomlijnde organisatie, nu en in de toekomst. Interessant is verder dat onze zeven gespecialiseerde bedrijven, samen goed voor circa 30% van de omzet, in 2013 goed presteerden. Hierdoor waren in het segment specials vrijwel geen organisatorische aanpassingen nodig. 18 Verslag van de Directie Unica Schutte ICT, full-service ICT-dienstverlener van cloudoplossingen tot webportal diensten Steeds meer componenten in gebouwen werken middels IP-technologie met elkaar samen. Naast slimme toepassingen op het gebied van netwerken en regeltechniek investeert Unica met haar deelneming Unica Schutte ICT ook nadrukkelijk in kantoorautomatiseringsdiensten, zoals cloud computing. Unica Schutte ICT loopt hierin voorop. Honderden organisaties werken nu al vanuit het indrukwekkende datacenter van Unica Schutte ICT met vierde generatie datacenterdiensten. Ook in 2013 besteedde een flink aantal gerenommeerde bedrijven hun ICT-omgeving uit aan de professionals van Unica Schutte ICT. Naast het brede ICT-aanbod onderscheidt Unica Schutte ICT zich door een naadloze integratie met telefonie. Alle vaste telefoonlijnen, mobiele abonnementen en internetverbindingen maken deel uit van de ICT-omgeving en -oplossing. Uniek is ook de nieuwe generatie webportal diensten, die de relatief complexe ICT-omgeving gebruiksvriendelijk maakt voor alle gebruikers. Unica Schutte ICT brengt alle ICT-toepassingen in een beveiligde omgeving samen in één overzichtelijk portaal. Gebruikers hebben zo snel en gemakkelijk toegang tot alle voor hen noodzakelijke applicaties. Deze desktop van de toekomst, gebaseerd op sharepoint, is nu al geïmplementeerd bij verschillende klanten, die hiermee een concurrentievoordeel ervaren. Vanzelfsprekend wordt ook Unica Groep bediend en ondersteund door de specialisten van Unica Schutte ICT.

19 Economische waarde In 2013 werd voor circa 236 miljoen euro aan nieuwe orders geboekt. Dat is iets minder dan de 241 miljoen euro in 2012, maar conform budget. De totale werkvoorraad ultimo 2013 bedroeg 122 miljoen euro tegen 135 miljoen euro eind De gefactureerde omzet over 2013 bedroeg 235 miljoen euro ten opzichte van 276 miljoen euro in 2012.Deze daling was geheel conform budget Hieruit blijkt de ingrijpende downsizing van het bedrijf. Deze betreft in feite alleen de projectenorganisatie. De omzet van de TB-organisatie groeide in 2013 met 5,4% tot 91,3 miljoen euro. De specialistische bedrijven behaalden grosso modo dezelfde omzet als in 2012, namelijk circa 46 miljoen euro. Op deze wijze kwamen we in 2013 dicht bij de door ons nagestreefde optimale omzetverdeling: 40% Technisch Beheer (TB) 30% Projectenbedrijf 30% Gespecialiseerde bedrijven Unica is door deze verdeling minder kwetsbaar geworden voor het slechte prijsniveau en de risico s van de aanbestedingsmarkt, waarin vooral het projectenbedrijf momenteel opereert. Overigens zien we op de projectenmarkt voor het eerst weer meer bouwteam-projecten, waarvoor Unica wordt geselecteerd op basis van vertrouwen in de organisatie, specialistische kennis en goede referenties. Opdrachtgevers zien in dat selectie op prijs alleen zelden leidt tot een kwalitatief goed en beheersbaar bouwproces. Wij kunnen in bouwteams meerwaarde leveren door de inbreng van technische kennis en ervaring en door samen in een open calculatie te werken aan een optimale verhouding tussen de prestaties en kostprijs van een installatie. Dat biedt de klant budgetzekerheid en blijkt vaak voordeliger dan wanneer een niet optimaal plan wordt aanbesteed tegen de laagste prijs. Waarschijnlijk is de terugkeer van de bouwteams een voorteken van herstel van de installatiemarkt. Bovendien zal de overcapaciteit in de installatiemarkt, ontstaan door de eerder genoemde vraaguitval, binnenkort verdwijnen. In de installatiesector is het aantal medewerkers sinds 2008 gedaald van tot circa (circa 20%). Deze daling zal zich in 2014 nog krachtig voortzetten, terwijl de marktvraag inmiddels voorzichtig herstelt. Tel daarbij op de binnenkort te verwachten grote uitstroom van 58-plussers uit onze branche en het zal duidelijk zijn dat de balans tussen capaciteit en vraag zich uiterlijk in 2015 zal herstellen. Zeker als door een economische opleving het duurzaam renoveren van de utiliteitsbouw versnelt, zal dit leiden tot tekorten aan technisch personeel en stijgende prijzen. Unica anticipeert hierop door na jaren van personeelsreductie nu kwalitatief hoogwaardig personeel aan te nemen. Prestaties van onze specialistische bedrijven Onze specialistische bedrijven, Regel Partners, Automatic Sprinkler, Fastcom, Ecopower, Regeltechniek, Industrial Projects en Networks & Services, presteerden in 2013 vrijwel zonder uitzondering goed. Al deze bedrijven hebben zowel externe als interne opdrachtgevers, zoals het projectenbedrijf en de Technisch Beheer-vestigingen. De zogenoemde specials bieden meerwaarde voor onze opdrachtgevers en dragen bij aan ons imago als goed geïntegreerde en brede dienstverlener. Mede hierdoor kunnen we onze missie om een topspeler te zijn op het gebied van veiligheid, comfort, communicatie, duurzaamheid en energie(beheer) en integrale dienstverlening, beter invullen dan vele anderen. Prestaties van onze deelnemingen Unica Schutte ICT, onze belangrijkste deelneming (50%), maakte in 2013 een gezonde groei door in omzet en resultaat. De omzet over 2013 bedroeg 20 miljoen euro en de vooruitzichten voor 2014 zijn, onder meer door de sterke positionering in cloud computing, uitstekend. Vanaf 2016 wordt Unica meerderheidsaandeelhouder in dit bedrijf en zullen de resultaten geconsolideerd worden binnen de Unica Groep. BeGreen (50%) had te maken met een sterke groei van het aantal opdrachten voor houtgestookte energiecentrales. Eind 2013 is besloten dat de begin dat jaar door Unica gerealiseerde houtgestookte warmtecentrale in de woonwijk Breecamp-Oost in Zwolle door Unihold wordt 19 Verslag van de Directie

20 DIFFER gaat voor duurzaam 20 Verslag van de Directie Op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven verrijst het nieuwe gebouw van DIFFER, Dutch Institute For Fundamental Energy Research. DIFFER is één van de drie onderzoeksinstituten van de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Dit instituut houdt zich bezig met oplossingen voor het wereldwijde energievraagstuk en doet onderzoek naar nieuwe energievormen, zoals kernfusie en solar fuels. Het nieuwe gebouw bestaat uit zowel kantoren als laboratoria. De opdrachtgever, stichting FOM, streeft met DIFFER naar BREEAM excellent. Het ontwerp van het gebouw heeft dit keurmerk al ontvangen en bij oplevering in februari 2015 zal ook het gebouw worden getoetst aan deze hoge duurzaamheidsnorm. DIFFER laat zich als eerste onderzoeksgebouw van Nederland meten aan de excellent -norm, zowel voor wat betreft de kantoren als de laboratoria. Beoordeeld worden onder meer zaken als energiegebruik, materialen en processen. Dura Vermeer bouwt het DIFFER-pand samen met Unica. De twee bedrijven zijn verantwoordelijk voor het detailontwerp, de realisatie en het beheer van het gebouw. Unica verzorgt de complete elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en zal ook het beheer en onderhoud van het gebouw verzorgen. De complete uitwerking van het project is gedaan met behulp van BIM (Bouwwerk Informatie Model), waarbij in een 3D-model alle informatie over bouw, constructies en installaties is samengebracht. Dit informatiemodel geeft ontwerpers en toekomstige gebruikers een helder beeld van het ontwerp en is na oplevering ook te gebruiken bij het technisch beheer van het DIFFER-gebouw. overgenomen. Dat biedt BeGreen financiële ruimte voor verdere groei. Tegelijkertijd hebben we ons aandelenbelang in BeGreen teruggebracht tot 25% en zal in het voorjaar van 2014 het resterende belang worden verkocht. De aankoop van Breecamp-Oost ging gepaard met een éénmalige last van per saldo 605 duizend euro. maar langzaam. In veel gevallen blijft het aantal aansluitingen (woningen en bedrijfsgebouwen) achter bij de prognoses. Zodra de bouw weer aantrekt verwachten we verbetering van de rendementen van deze BV s. Afwaarderingen, zoals in eerdere jaren, bleken in 2013 niet nodig. De overige deelnemingen betreffen voornamelijk warmte- en koudeopslag-projecten (WKO), deels in samenwerking met Dura Vermeer. Door de crisis stijgt de benutting van de betreffende installaties en netwerken Resultaat Het resultaat (EBITDA) daalde van 4,1 miljoen euro in 2012 naar 0,8 miljoen euro in 2013, het slechtste resultaat in dertig jaar. Oorzaken zijn eenmalige reorganisatiekosten

21 (ruim 3 miljoen euro), de transactie met BeGreen (0,75 miljoen euro) en faillissementen van opdrachtgevers (circa 0,9 miljoen euro). Naast deze incidentele lasten waren ook incidentele baten, zoals de ontvangen teruggave van premies uit het arbeidsongeschiktheidsfonds (0,4 miljoen euro) en een ESF-subsidie van circa 0,4 miljoen euro. Al met al was het operationele resultaat ruimschoots positief. De liquiditeitspositie verbeterde aanzienlijk van 1,2 miljoen euro ultimo 2012 tot 8,7 miljoen euro eind Dat komt enerzijds door krimp van het bedrijf en anderzijds door een betere beheersing van het werkkapitaal. Ook de cashflow (1,6 miljoen euro) was uitstekend. De current ratio is 1,38; de quick ratio 1,34. De solvabiliteit daalde licht van 37,2% aan het eind van 2012 naar 36% ultimo Risicomanagement De in 2013 doorgevoerde splitsing van het projectenbedrijf en het TB-bedrijf maakt de bedrijfsvoering veel transparanter. De projectcontrollers worden nu per regio ingezet. Daarnaast zijn er separate controllers voor de TB-bedrijven en de specialistische bedrijven. De tools voor de controllers zijn sterk verbeterd. In 2014 wordt de situatie verder geoptimaliseerd met de implementatie van een geavanceerd nieuw Management Informatie Systeem (MIS), waardoor alle bedrijfsonderdelen een state of the art dashboard krijgen. Intussen zijn onze centrale datavoorzieningen geheel gemigreerd naar het professionele datacenter van Unica Schutte ICT in Almere, waardoor het risico op uitval van onze datasystemen minimaal is. Het toezicht op risicodossiers (mogelijke insolventie van debiteuren, betalingsachterstanden en disputen met andere partijen) is nu volledige belegd bij de financieel directeur. Daardoor beschikken we over een permanent beeld van de omvang en aanpak van deze risico s. Mede op advies van de Raad van Commissarissen hebben we ons rapportagesysteem, risicobeheer en controllingsysteem laten toetsen door externe adviseurs en enkele verbetersuggesties in de praktijk gebracht. Dankzij de opzet van een nieuwe budgetmethodiek, die onderlinge benchmarking van onze projecten en TB-bedrijven mogelijk maakt, zien we kansen om het gebruik van werkkapitaal verder te optimaliseren en daardoor onze cash-positie te verbeteren. Commercie De afdeling verkoop en marketing heeft ervoor gezorgd dat eind 2013 een nieuwe, up to standard website in gebruik is genomen. Deze nieuwe Unica-website zal binnenkort gekoppeld worden aan ons CRM-pakket. Met de website kan content, waaronder films, artikelen en referenties, eenvoudig digitaal worden doorgestuurd naar klanten en belanghebbenden. De website maakt het tevens mogelijk om snel te zoeken naar voor de gebruiker relevante informatie. In november verscheen een extra editie van ons magazine Communicatie, dat grotendeels was gewijd aan het 80-jarig bestaan van Unica in Binnen Unica zijn het afgelopen jaar diverse seminars gehouden voor relaties, waaronder een seminar voor meer dan honderd belangstellenden over de Unica-specialismen watermist en sprinklerinstallaties en een seminar over het energiezuinige Baopt -systeem voor verdringingsventilatie. In Amsterdam en Hoevelaken werden presentaties en demonstraties gegeven over de intelligente Smart LED-oplossingen van Unica. Unica Schutte ICT verzorgde voor relaties van zes Unica-vestigingen presentaties over de nieuwste Cloud-oplossingen voor werkplekautomatisering. Ecopower organiseerde tijdens de Dutch Green Building Week diverse workshops over de exploitatie van WKOinstallaties. Klanttevredenheid Bij elk opgeleverd project vragen we consequent naar de klanttevredenheid. Over het algemeen wordt Unica gezien als een technisch hoogwaardig en betrouwbaar bedrijf. In 2013 heeft geen grootschalig klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. We doen dat tweejaarlijks, dus weer in Onze TB-klanten vragen om uitbreiding van onze real-time dienstverlening via Unica Online, ons webbased rapportagesysteem. 21 Verslag van de Directie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Ja ar 14 ver sla g 2014 Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Wij willen verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal, voor elke klant. Daarom bieden wij een

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

Bureau-DNA als basis voor de toekomst

Bureau-DNA als basis voor de toekomst Bureau-DNA als basis voor de toekomst Een competentiematrix voor architectenbureaus TiasNimbas Executive Master of Real Estate Masterthesis Haarlem mei 2013 Auteur ing. J.M. van Tienhoven Begeleiders dr.

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie