Collegevoorstel ARGUMENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel ARGUMENTEN"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Onderwerp Visie op Online Media Afdeling : Strategie & Bestuur Reg.nr. : Opsteller : Jos van Winkel Telefoon : (033) Datum : 10 april 2011 User-id : WIN1 Voorgesteld wordt A. De visie op online media vast te stellen, bestaande uit 4 thema s en 13 online principes (p.3) B. Kennis te nemen van de daaruit voortvloeiende acties, zoals benoemd in BIJLAGE 2. AANLEIDING De online media nemen zo snel in belang toe dat ze gaandeweg een hoofdrol gaan spelen in de wijze waarop de gemeente Amersfoort communiceert, zakendoet en luistert. De 2.0 ontwikkelingen en het coalitieakkoord maken het wenselijk de kracht van de samenleving meer ruimte te geven en hier op in te spelen. Deze Visie op online media loopt vooruit op de geplande actualisatie van het huidige Communicatiebeleidskader BEOOGD EFFECT Deze visie beantwoordt de vraag hoe de gemeente Amersfoort het gebruik van online media gaat afstemmen op de veranderende verwachtingen en de nieuwe kansen. De visie geeft daarbij een handvat voor (toekomstige) keuzes: keuzes over de belangrijkste online doelstellingen en de meest relevante online principes die daarbij voor ons gelden. De visie is daarmee ons belangrijkste sturingsinstrument waarmee men zowel op managementniveau (WEBTEAM, zie hieronder) als op de werkvloer vooruit moet kunnen. ARGUMENTEN 1.1 Coalitieakkoord Het coalitieakkoord geeft een drietal kernwaarden aan (verbonden, slagvaardig, duurzaam), benoemt een open bestuursstijl en definieert een nieuwe portefeuille Amersfoort 2.0. De ambities uit het coalitieakkoord hebben ook op het online gedrag van bestuur en ambtelijke organisatie hun weerslag, en behoeven een gerichte inzet van online media. 1.2 Externe ontwikkelingen in online media en -interactie Relevante ontwikkelingen zijn de volwassenwording van de social media, het onder invloed van internet en social media veranderend gedrag van burgers en bedrijven, de verschuivingen in het mediagebruik, de fragmentatie in online communicatieplatformen, de toenemende persoonlijke online aanwezigheid en het veranderend zoekgedrag. De onderliggende ontwikkelingen die daardoor zijn opgetreden, zijn dat de gebruiker radicaal is geëmancipeerd, dat autoriteit is verschoven en communicatie meer en meer real time wordt. Deze ontwikkelingen zijn ingewikkeld voor een vanouds hiërarchisch ingerichte organisatie als de (lokale) overheid. Er is een visie op online media nodig hoe hier goed mee om te gaan. 1.3 Rol van de overheid Er bestaan voor de overheid verschillende, onderling tegenstrijdige verwachtingen. De overheid wordt geacht een zakelijke en on demand leverancier en dienstverlener te zijn, # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 1 van 17

2 maar moet anderzijds ook maatschappelijk engagement en verbinding bewerkstellingen. De overheid dient ruimte te laten aan maatschappelijk initiatief, maar anderzijds ook als marktmeester vraag en aanbod samen te brengen. Wanneer deze verschillende verwachtingen worden opgeteld kunnen vier typen rollen worden onderscheiden met evenzovele thema s voor de visie op online media. Dit zijn: (1) informeren - open en toegankelijke overheidsinformatie; (2) transactie dienstverlening in één keer goed ; (3) faciliteren en (de)reguleren de kracht van de stad benutten en tonen; en (4) verbinden het stimuleren van de maatschappelijke participatie. 1.4 Online principes Binnen de bovengenoemde vier thema s gelden dan deze online principes en gedragsregels: Online principes Niet zo Maar zo! A. Online en open ontsloten B. Onze info heeft kwaliteit C. Vindbaar en op maat D. Gaan waar de doelgroep is E. Redeneren vanuit de klant Informatie zit ergens in systeem of bureaulade maar kan binnen 6 weken geleverd Verouderde informatie op de website is van niemand dus moet niemand t verwijderen Je vindt niet wat je zoekt of het is speld-in-een-hooiberg Informatie beschikbaar via vrijwel onbekend kanaal Je kunt wel merken dat de ambtelijke procedures hier vóór gaan op de klant. F. Digitaal tenzij Doorklikken, dan vind je het juiste formulier om te printen G. Online is prettig en makkelijk H. Onze website delen met de stad I. Wij participeren online J. Online samenwerken e-formulieren zijn ingewikkeld en een beller is sneller is van de gemeentelijke organisatie Wat is dat, social media? Ben ik daar niet te oud voor? Als ik iemand moet spreken komt-ie wel naar het stadhuis Informatie wordt grotendeels al online gemaakt en is makkelijk te delen. Amersfoorters maken apps. De website draagt bij aan een betrouwbare overheid. Het webmanagement is adequaat ingevuld Zoeken werkt intuïtief goed en sluit aan op vraagpatronen Groeit Facebook sterk? Dan is ook daar Amersfoort te vinden, een ingang naar informatie en contact Hoe ik de gemeente ook benader, ze kennen me en helpen me adequaat. Via je persoonlijke internetpagina is het zelfservice en volautomatisch Klant kiest doorgaans voor zakendoen via internet en dat kan 24/7 is de portal naar de stad, ook voor ondernemers en bezoekers; de stad houdt m actueel Bestuurders en ambtenaren zijn zichtbaar thuis in de digitale wereld Via handige digitale tools werken we samen met partijen uit de stad 1. Open en toegankelijke overheidsinformatie 2. Dienstverlening in een keer goed 3. Kracht van de stad benutten & tonen K. Maatschappelijke marktplaats L. Netwerken versterken M. e-participatie maakt meer mogelijk Markten zijn iets voor particulier initiatief, want als het rendabel is gaat t vanzelf Het gedoe met twitter is toch een beetje exhibitionistisch hobbyisme van enkelingen De rokerige zaaltjes zijn niet meer rokerig maar nog steeds slecht bezocht De gemeente heeft goedkoop nieuwe marktplaatsen gecreëerd die de zelfredzaamheid van de stad vergroten Ook via online sociale netwerken heeft de gemeente zinvolle banden met partijen in de stad Met online participatie spreken we nieuwe groepen aan om mee te doen 4. Stimuleren (maatschappelijke) participatie # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 2 van 17

3 1.5 We zijn al gestart Deze visie op online media komt voort uit een tweejarige intensieve verkenning die starte vanuit de behoefte aan een internetvisie, om zo betere keuzen te kunnen maken t.a.v. de gemeentelijke website. Gaandeweg bleek het noodzakelijk de visie uit te breiden naar een visie op online media. Ondertussen bleef de winkel open en ging de verbouwing door: een groot aantal vernieuwingen is reeds doorgevoerd, er wordt getwitterd en geyoutubed, een vijftal PILOTS heeft tot resultaat geleid, enzovoort. De 33 acties die eerder op basis van de concept-visie op online media waren geïnventariseerd zijn eerder al geprioriteerd en gefaseerd en deels reeds uitgevoerd. Aan twaalf (geclusterde) acties wordt momenteel gewerkt. Prioritering voorkomt Echternach-processies maar behoeft wél een visie op online media als basis. 1.6 WEBTEAM nodig Twee zaken geven problemen: (1) prioritering en (2) eigenaarschap. Op de 1e plaats zijn de online media inmiddels voor meerdere werkprocessen essentieel geworden en worden vanuit verschillende perspectieven prioriteiten gesteld. Op de 2e plaats is de gemeentelijke website en zijn de online media tot nu toe van iedereen en dus van niemand. Deze problemen moeten met het instellen van het WEBTEAM worden opgelost. In het WEBTEAM kan de prioriteitsstelling vanuit diverse gezichtspunten op managementniveau gewogen worden: dienstverlening, communicatie, participatiebeleid, informatiebeleid, ICT, marketing, en Amersfoort 2.0. En het WEBTEAM kan zich hoofdeigenaar van de middelen opwerpen, beheerplannen vaststellen en eigenaarschap beleggen, zodat bijvoorbeeld de bijna huidige webpagina s niet verder verweesd raken. Het WEBTEAM, in juni 2011 ingesteld door het Gemeentelijk Management Team, komt maandelijks bijeen en kan enkel werken op basis van een heldere Visie op Online Media. KANTTEKENINGEN 2.1 Ontwikkelingen gaan sneller dan wij De technische en maatschappelijke ontwikkelingen in de online media gaan snel, vaak sneller dan dat gereguleerde overheidsorganisaties kunnen reageren. Daarom is de visie op online media slechts beperkte tijd houdbaar en moeten wij flexibel en responsief blijven ondanks onze visie. 2.2 We zijn aan het bezuinigen Gezien de financiële omstandigheden is het onverstandig ambitieuze plannen te ontwikkelen. De acties kunnen slechts worden uitgevoerd voor zover capaciteit en budgetten beschikbaar zijn of komen. Daar staat tegenover dat verdere digitalisering ook besparingen kan opleveren, dat het 2.0 karakter van deze visie meer ruimte laat aan andere partijen om acties uit te voeren, en dat de online media te belangrijk zijn geworden om te negeren. 2.3 Er zijn geen duidelijke targets aangegeven Acties kunnen meer kracht krijgen door duidelijke targets te stellen. Aan deze Visie op Online Media zijn nauwelijks meetbare targets gekoppeld. Dat hangt direct samen met de wijze van sturing. De aangegeven acties zijn niet in één masterprogramma opgenomen maar blijven belegd in de (zeer uiteenlopende) afdelingen, evenals de budgetten. Er is geen capaciteit om daar een complete programmaorganisatie of administratie op te zetten, wel coördinatie in de vorm van het WEBTEAM. De visie zelf moet gezamenlijkheid brengen en zo een 2.0 sturing geven. De mate waarin bewoners en ondernemers de geboden ruimte benutten is eveneens nauwelijks hiërarchisch te sturen. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 3 van 17

4 2.4 Liever een portal dan een visie De gedachte dat de homepage van onze website kan bijdragen aan toeristische promotie is sympathiek en geldig, maar helaas ook van beperkte waarde. Het optimaliseren van de vindbaarheid in zoekmachines bijvoorbeeld (Search Engine Optimalisation) en het op gang brengen van informatieverspreiding via sociale netwerken is vele malen meer relevant en neemt in belang nog toe. Daarnaast dient de website niet enkel marketingdoelen maar is ook een dienstverleningskanaal en een informatiebron voor eigen inwoners en ondernemers. FINANCIËN Aan de acties die voortvloeien uit de Visie op Online Media wordt uitvoering gegeven voor zover per project dekking beschikbaar is of komt. In de huidige omstandigheden zijn de middelen beperkt. Van belang zijn daarbij: die acties die tegen minimale kosten kunnen worden uitgevoerd; acties waarvoor in de Amersfoortse begroting reeds geld is toegewezen; acties waarvoor externe (Europese) middelen zijn geworven; en acties die door anderen worden uitgevoerd, met name Amersfoortse burgers, ondernemers en instellingen. VERVOLG Uitvoeren acties zoals genoemd in bijlage 2; Consolideren positie van eigenaar, op dit moment het WEBTEAM (zie hierboven). Duidelijk moet zijn van wie het is en wie er over gaat; Meenemen van de Visie op Online Media in de geplande actualisering of vernieuwing van het Communicatiebeleidskader COMMUNICATIE Interne communicatie via presentaties, yammer, intranet, handouts etc. Externe communicatie per actielijn te bepalen. Bijlagen: Bijlage Visie op Online Media op één A4, Bijlage 1. Theoretische onderbouwing Visie op Online Media, Bijlage 2. Acties vanuit de Visie op Online Media, Bijlage 3. De toekomst buiten ons blikveld. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 4 van 17

5 Visie op Online Media vastgesteld 10 april 2011 Samenvatting: Amersfoort benut de nieuwe mogelijkheden die online media bieden in het streven naar (1) open en toegankelijke overheidsinformatie; (2) dienstverlening in één keer goed ; (3) benutten van de kracht van de stad; en (4) stimuleren van de (maatschappelijke) participatie. De online principes die daar bij horen staan hieronder: zo! zijn onze manieren. In bijlage 1 de theoretische onderbouwing en in bijlage 2 de actielijst die in uitvoering is. Online principes Niet zo Maar zo! A. Online en open ontsloten B. Onze info heeft kwaliteit C. Vindbaar en op maat D. Gaan waar de doelgroep is E. Redeneren vanuit de klant Informatie zit ergens in systeem of bureaulade maar kan binnen 6 weken geleverd Verouderde informatie op de website is van niemand dus moet niemand t verwijderen Je vindt niet wat je zoekt of het is speld-in-een-hooiberg Informatie beschikbaar via vrijwel onbekend kanaal Je kunt wel merken dat de ambtelijke procedures hier vóór gaan op de klant. F. Digitaal tenzij Doorklikken, dan vind je het juiste formulier om te printen G. Online is prettig en makkelijk H. Onze website delen met de stad I. Wij participeren online J. Online samenwerken e-formulieren zijn ingewikkeld en een beller is sneller is van de gemeentelijke organisatie Wat is dat, social media? Ben ik daar niet te oud voor? Als ik iemand moet spreken komt-ie wel naar het stadhuis Informatie wordt grotendeels al online gemaakt en is makkelijk te delen. Amersfoorters maken apps. De website draagt bij aan een betrouwbare overheid. Het webmanagement is adequaat ingevuld Zoeken werkt intuïtief goed en sluit aan op vraagpatronen Groeit Facebook sterk? Dan is ook daar Amersfoort te vinden, een ingang naar informatie en contact Hoe ik de gemeente ook benader, ze kennen me en helpen me adequaat. Via je persoonlijke internetpagina is het zelfservice en volautomatisch Klant kiest doorgaans voor zakendoen via internet en dat kan 24/7 is de portal naar de stad, ook voor ondernemers en bezoekers; de stad houdt m actueel Bestuurders en ambtenaren zijn zichtbaar thuis in de digitale wereld Via handige digitale tools werken we samen met partijen uit de stad 5. Open en toegankelijke overheidsinformatie 6. Dienstverlening in een keer goed 7. Kracht van de stad benutten & tonen K. Maatschappelijke marktplaats L. Netwerken versterken M. e-participatie maakt meer mogelijk Markten zijn iets voor particulier initiatief, want als het rendabel is gaat t vanzelf Het gedoe met twitter is toch een beetje exhibitionistisch hobbyisme van enkelingen De rokerige zaaltjes zijn niet meer rokerig maar nog steeds slecht bezocht De gemeente heeft goedkoop nieuwe marktplaatsen gecreëerd die de zelfredzaamheid van de stad vergroten Ook via online sociale netwerken heeft de gemeente zinvolle banden met partijen in de stad Met online participatie spreken we nieuwe groepen aan om mee te doen 8. Stimuleren (maatschappelijke) participatie # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 5 van 17

6 B I J L A G E 1 : T H E O R E T I S C H E O N D E R B O U W I N G V I S I E 1. Aanleiding: technologische ontwikkelingen en maatschappelijke effecten Internet en het gebruik daarvan ontwikkelen zich snel. De eerste fase (Web 1.0) kenmerkte zich door een explosieve toename van internetbedrijven en websites. De inhoud van de websites werd bepaald door de eigenaar zelf. Door technologische ontwikkelingen wordt het internet meer en meer een platform voor interactie, waarbij het publiek niet alleen toegang heeft tot informatie maar deze ook kan genereren en bewerken (web 2.0). In deze fase zijn de zgn. social networks, zoals Facebook en Twitter ontstaan. In de fase van web 2.0 (en daarnaar verwijzend: Amersfoort 2.0, zie Coalitieakkoord) ontstaan gewijzigde verwachtingen vanuit de samenleving over de manier waarop de overheid zich opstelt en gedraagt. De overheid is haar kennismonopolie al lang kwijt en het spel in het publieke debat verandert. Tegelijk biedt web 2.0 kansen voor de overheid om te winnen aan effectiviteit en aanspreekbaarheid. De mogelijkheden om kennis te mobiliseren en te benutten voor de publieke zaak zijn nog maar pas net begonnen. En ook de taakinvulling van de overheid verandert, zoals in Amersfoort bijvoorbeeld blijkt uit het vernieuwde mediabeleid ( Toekomstgerichte media-agenda, juni 2011). Niet de toegankelijkheid van (nieuws)informatie, maar het stimuleren van media-innovatie en het faciliteren van ontmoeting en uitwisseling staan centraal. Landelijk speelt de discussie over onderwijs in mediawijsheid (= omgang met media) als invulling van de overheidsrol om de pluriformiteit in het publieke debat te behouden. Al met al nemen de online media snel in belang toe en spelen gaandeweg een hoofdrol in de wijze waarop de gemeente Amersfoort communiceert. Zeker als digitalisering kan leiden tot kostenbesparingen. Ons Communicatiebeleidskader , waarvan de hoofdlijnen waren gericht op (I) zorgvuldige communicatie aan de stad, (II) open communicatie met de stad, en (III) trotse communicatie over de stad moest nodig worden aangevuld met een visie hoe om te gaan met de online media. De 2.0 ontwikkelingen evenals het coalitieakkoord (zie verderop) maken het wenselijk de toegenomen kracht van de samenleving te stimuleren, ruimte te geven en in banen leiden. Daarmee is de rol van de gemeente meer marktmeester dan bepaler of leverancier, hoewel de diverse rollen van de overheid naast elkaar blijven bestaan. Ook dit komt verderop aan de orde (zie bij online strategie: twee dimensies, vier thema s ). Doel van deze visie: handvat voor keuzes en acties Deze visie beantwoordt de vraag hoe de gemeente Amersfoort het gebruik van online media gaat afstemmen op de veranderende verwachtingen en de nieuwe kansen. De visie geeft daarbij een handvat voor (toekomstige) keuzes: keuzes over de in te zetten online media en de meest relevante online principes die daarbij voor ons gelden. Tevens wordt zicht geboden op de geprioriteerde en gefaseerde acties die daaruit voortvloeien (BIJLAGE 2). 2. Scope en leeswijzer Online en media zijn brede begrippen. Deze visie gaat niet over het hele gebied van internet en alle mogelijke toepassingsgebieden. Kort en simpel gezegd gaat deze visie alleen over de gemeentelijke websites, online platforms en het gebruik van social networks, zoals Twitter via welke wij interacteren met de stad. Deze visie gaat niet over interne online communicatie zoals intranet en yammer en ook niet over communicatie voor zover die niet via het web plaatsvindt. Daarnaast is de scope van deze visie in tijd afgebakend tot de eerstkomende drie jaren. Dat is al heel wat in een zeer dynamische context. Leeswijzer De ambities van Amersfoort zoals verwoord in onder andere het Coalitieakkoord en de diverse visies op deelterreinen, zoals de Structuurvisie, de WMO-visie, de Woonvisie en de visie op werklocaties enzovoort geven rekenschap van een veranderende maatschappij (zie pag 8). Ontwikkelingen in het digitale veld worden puntsgewijs geschetst (pagina 8-9). Daarmee ontstaat ook een andere rol van de overheid, die wordt aangegeven op twee dimensies in vier thema s (p. 9-11). De thema s worden nader ingevuld met een aantal online principes (p ). Onze Visie op Online Media bestaat dus uit deze vier thema s en dertien online principes. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 6 van 17

7 Kortom, wij nemen de Amersfoortse ambities en een veranderde wereld als vertrekpunt en kijken naar de wijze waarop de online media kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van die ambities. Een visie moet evenwel vertaald worden in acties om effectief te kunnen zijn. Vandaar dat in schematische vorm de thema s en principes worden vertaald naar activiteiten, zie BIJLAGE 2. Op de laatste pagina tenslotte werpen we een blik in de toekomst. 3. Ambities van Amersfoort Het coalitieakkoord geeft een drietal kernwaarden en benoemt de bestuursstijl: Verbonden (samenleving, mensen, stad: ruimte voor eigen kracht) De eigen kracht van de stad de ruimte geven. Bewoners, ondernemers en organisaties gaan in Amersfoort met elkaar in gesprek, leggen verbindingen en nemen initiatieven. Mensen zijn mondig, hebben talent en kunnen verantwoordelijkheid dragen; De gemeente moet weer een vertrouwd deel zijn van de gemeenschap waar zij uit voortkomt; Maar we willen samen leven. Waar verantwoordelijkheid en tolerantie ontbreken moeten burgers elkaar aanspreken en moet de overheid stevig handhaven. Slagvaardig (slagvaardig bestuur dat luistert én knopen doorhakt) Het gemeentebestuur is er voor de stad en niet andersom. Amersfoort mag slagvaardigheid, kwaliteit en een open en oprechte houding verwachten; Amersfoort heeft recht op een attente, transparante overheid, met oog voor wat doelmatig en doeltreffend is. Een overheid die voorop loopt in de wijze waarop het werk wordt gedaan, die mensen betrekt en tegelijk pragmatisch en slagvaardig is. Die gáát voor participatie maar tegelijk blijft zien waar belangenafweging nodig is of groepen niet gehoord worden; Een slagvaardige overheid biedt zorg, neemt belemmeringen weg en geeft vertrouwen aan hen die dat nodig hebben en maakt waar dat kan van een vangnet een trampoline. Zodat mensen die daartoe in staat zijn op eigen benen kunnen staan, emanciperen en vooruit komen. Duurzaam (toekomstgericht en economisch/ ecologisch/ sociaal-cultureel in balans) Een levenskrachtige stad wil gezond blijven. Met een financiële huishouding die op orde is. Bezuinigen en innovatie gaan wat ons betreft hand in hand. Een discussie over rol en taken van de gemeente kan leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit een nieuwe visie. Bestuurstijl Om deze ambitie te kunnen realiseren en invulling te geven aan de centrale waarden is een bestuurstijl wenselijk die uitgaat van: beperkte mogelijkheden in de maakbaarheid van de samenleving; sterk veranderende financiële kaders; mondige burgers en een aanspreekbaar bestuur dat ruimte geeft aan de kracht van de stad. Twee citaten uit het coalitieakkoord die deze waarden en ambities nader inkleuren: Niet elk probleem vraagt om meer of extra gemeentelijk beleid. Bewoners en ondernemers, al dan niet in georganiseerd verband, nemen zelf het initiatief om problemen op te lossen of nieuwe zaken tot stand te brengen. De overheid ondersteunt dit waar nodig en gepast. Coproductie is daarmee een van de vanzelfsprekende instrumenten. Meer ruimte en minder regels, dat maakt meer mogelijk en bevordert zelfredzaamheid en eigen kracht. Een overheid die stuurt op resultaat en vertrouwen maakt besluitvorming transparant en begrijpelijk, inclusief de meningsverschillen die aan besluitvorming vooraf gaan. Open communicatie, ook over tegenvallers en fouten. Alleen zo krijgt dienend leiderschap # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 7 van 17

8 gezag. Het gemeentebestuur moet goed weten wat er leeft, moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Wij nemen het wijkwethouderschap serieus. Om te luisteren en beter te kunnen inspelen op initiatieven in wijken en buurten. 4. Externe ontwikkelingen in online media en -interactie Voor online interactie - of dat nu is om een dienst te leveren of ideeën/wensen/ervaringen/ emoties etc. uit te wisselen - is het belangrijk dat het individu bereikt wordt. Internet en social media bieden nieuwe mogelijkheden voor communicatie met of binnen de doelgroep. Er is een radicale emancipatie van de gebruiker opgetreden en een verschuiving van autoriteit. Ook is de real time communicatie onwennig voor hiërarchisch ingerichte organisaties. Relevante ontwikkelingen in dit kader zijn: Volwassenwording social media Social media (netwerken zoals Hyves, LinkedIn en Facebook en online media met sociale features zoals blogs, YouTube en Flickr) hebben de afgelopen jaren een volwassenwording doorgemaakt. Enerzijds is de gebruikerspenetratie zeer hoog, anderzijds neemt de rol van sociale media binnen het internet steeds verder toe. Social media treden buiten hun eigen platform en integreren in andere websites. Gevolg hiervan is dat de sociale media (en netwerken) dominanter worden en steeds meer gaan bepalen wat mensen denken en doen online. Zeker in het geval van rampen en crises is de impact van social media als Twitter duidelijk geworden. Waar de overheid voorheen een informatiemonopolie had is het nu zaak op de juiste wijze in te spelen op berichten die in de samenleving al toonzettend circuleren. Er wordt over je gepraat, je kunt kiezen of je responsief bent of niet. Autoriteit verschuift. Veranderend gedrag Met name door de invloed van internet verandert het gedrag van burgers en bedrijven. Zij willen invloed en hebben steeds meer de middelen om deze invloed ook uit te oefenen. Invloedsmechanismen verschuiven van push naar pull. Om betekenisvolle informatie te laten landen moet je geen zender meer zijn maar conversation manager, en liefst real time. Andere netwerken en andere spelers hebben invloed op gedrag. Kennis, ervaringen en meningen worden openlijk gedeeld. Een gemeente kan laagdrempelig op de hoogte blijven van wat er leeft via het faciliteren van online stadsgesprekken, zoals Breda doet, of via webcare, dat wil zeggen volgen van (en reageren op) wat er online over de gemeente wordt geuit. Veranderend mediagebruik Tijd die besteed wordt aan internet neemt toe. Er is een verschuiving van traditionele media naar internet en integreren van traditionele media op internet (bijv. tv en radio via internet). Mobiel internet gebruik groeit zeer sterk. Tijdsbesteding aan social media neemt toe. In de VS gebruikt 34% van de werknemers sites als Facebook en LinkedIn voor zakelijke doeleinden en 9% gebruikt Twitter hiervoor. Organisaties hebben geen keuze meer of ze wel of niet deelnemen aan social media: hun werknemers zijn daar namelijk al lang actief aanwezig, waarbij privépersoon en functionaris minder makkelijk te scheiden zijn. Persoonlijke netwerken en professionele contacten lopen in elkaar over; wanneer is iemand in functie? De online wereld gaat bovendien 24/7 door. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 8 van 17

9 Online aanwezigheid fragmenteert Zowel vanuit gebruikers- als aanbiederperspectief fragmenteert het internet steeds verder. Steeds meer devices zijn connected en het internet treedt steeds meer buiten de browser. Denk hierbij aan applicaties op de mobiele telefoon of webservices richting specifieke apparaten (bv TomTom). Daarnaast vormen een aantal grote (sociale) online media steeds meer platformen op zich, waar aanbieders aanwezig zijn. Denk hier aan de aanwezigheid op YouTube, Twitter, Hyves en LinkedIn. De gedachte van een centrale portal waar mensen naartoe moeten, maakt steeds meer plaats voor de gedachte gaan waar de doelgroep is. Online aanwezigheid wordt persoonlijker Net zoals in de fysieke wereld wil men online uiting geven aan de eigen identiteit en de relatie tot anderen. Dit verhoogt de onderlinge online verbondenheid en betrokkenheid. De online communicatie wordt hierdoor persoonlijker en krijgt hiermee een menselijk gezicht. Omgekeerd moet het menselijk gezicht herkenbaar zijn als representant van de organisatie. Organisaties kunnen online meer persoonlijk communiceren door het creëren van een eigen identiteit, maar ook door een directe manier van communiceren. Twitter en chat mogelijkheden worden aangewend voor real time interactie met de klant. Zoekgedrag verandert Naast het verbinden via social media neemt het gebruik van zoekmachines zoals Google nog steeds toe. Een hoge notering in de zoekresultaten is relevant omdat de meeste gebruikers niet verder zoeken dan de eerste paar pagina s zoekresultaten. Naast de inhoud van de site waarop gezocht wordt, is het aantal keer dat een site op een andere site vermeld wordt een belangrijk criterium. Het presenteren van zoekresultaten wordt in toenemende mate ondersteund via kaarten. Voor veel informatie is de geografische locatie een aspect dat relevant is voor de gebruiker. Het zoeken vanuit een geografische locatie is mede door Google Earth en mobiele GPS apparaten in relatief korte tijd enorm toegenomen. 5. Visie op online media: rol overheid, vier thema s Hoe kan de gemeente de online media inzetten ter ondersteuning van de Amersfoortse ambities, gebruikmakend van de veranderende mogelijkheden zoals die hierboven zijn geschetst? Hoe vertaalt zich dat in concrete keuzes? Om deze vragen te beantwoorden kijken wij naar een tweetal dimensies in de rol van de overheid in relatie tot de omgeving. Van daaruit worden vier thema s benoemd. Bij elk thema staan een aantal online principes. Een en ander wordt concreet in de wijze waarop capaciteit en middelen worden ingezet; zie BIJLAGE 2. Twee vragen bij de rol van de overheid in relatie tot de omgeving: (I) De eerste vraag is wat de overheid eigenlijk (op)levert. Aan de ene kant wordt de overheid verwacht om effectief en efficiënt ( marktconform) te leveren waar zich een behoefte voordoet (legitimiteit door performance). Aan de andere kant heeft de overheid een rol om te investeren in de samenleving, om participatie, maatschappelijk engagement en verbinding tot stand te brengen (legitimiteit door binding). De uitersten op deze as zijn zakelijkheid versus engagement, zie het schema hieronder. (II) Een tweede vraag gaat over hoe de overheid ordening aanbrengt. Aan de ene kant van het spectrum staat de wens dat de overheid dereguleert en meer ruimte geeft aan maatschappelijk initiatief, aan de andere kant wordt van de overheid verwacht dat zij ordenend optreedt en ook als marktmeester de (maatschappelijke) vraag en aanbod laat samenkomen. Het wordt wat overzichtelijker door het in een schema weer te geven: # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 9 van 17

10 ruimte geven, overlaten aan zakelijk on demand leveren maatschappelijk engagement en verbinding vraag en aanbod samenbrengen marktmeester De uiteenlopende antwoorden op de twee vragen leveren dus twee assen op. De horizontale as, van zakelijkheid versus engagement, heeft een geschiedenis. Waar eerder de emancipatoire opdracht van de overheid werd benadrukt is in de laatste decennia met de introductie van het marktdenken de legitimiteit van de overheid vooral gezocht in de dienstverlening, het leveren aan burgers als kritische consumenten. De laatste jaren slingert de pendule weer wat terug naar het engagement van de overheid om de civil society, de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te versterken en om gemeenschappelijkheid te creëren. De verticale as, die van ruimte geven versus marktmeester, is nieuw. Tien jaar geleden zou deze as nog over een andere tegenstelling zijn gegaan, namelijk de taak van de burger versus de taak van de overheid. Nu gaat het over (de)regulering. Onder marktmeester wordt dus niet verstaan dat de overheid een taak oppakt, maar dat zij de zelfredzaamheid van de samenleving vergroot door een markt te creëren waarin vraag en aanbod samen kunnen komen. Wanneer we de vier kwadranten die zo ontstaan invullen ontstaat het volgende beeld over de rol van de overheid in interactie met de omgeving: ruimte geven, overlaten aan informeren faciliteren en (de)reguleren zakelijk on demand leveren maatschappelijk engagement en verbinding transactie verbinden vraag en aanbod samenbrengen marktmeester In dit schema zijn de rollen van de overheid in verhouding met de omgeving geschetst, maar het is nog onvoldoende toegespitst op het onderwerp dat hier aan de orde is: de visie op online # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 10 van 17

11 media in het licht van zowel de ambities van Amersfoort als de (maatschappelijke) ontwikkelingen die zich voordoen. Als we de abstracte termen over de rol van de overheid uit de schema s hierboven inkleuren en vertalen naar de online media krijgen we de volgende thema s: 1. informeren moet open en toegankelijk, overheidsinformatie is openbaar; 2. transactie moet klant- en servicegericht met oog voor zowel efficiency als kwaliteit, met andere woorden in één keer goed ; 3. faciliteren en (de)reguleren beoogt meer ruimte en zichtbaarheid te geven aan de kracht van de stad, en 4. Het verbinden richt zich op het stimuleren van de maatschappelijke participatie, ook in de online wereld. In hetzelfde schema van twee assen en vier kwadranten komen we zo tot het volgende beeld, met de vier thema s van onze visie: ruimte geven, overlaten aan 1. Open en toegankelijke overheidsinformatie 3. Kracht van de stad benutten en tonen zakelijk on demand leveren maatschappelijk engagement en verbinding 2. Dienstverlening in een keer goed 4. Stimuleren maatschappelijke participatie vraag en aanbod samenbrengen marktmeester 6. Visie op online media: onze online principes Deze vier thema s laten zich in een aantal online principes uitdrukken, waarmee de Amersfoortse ambities in gedrag kunnen worden vertaald. 1. Open en toegankelijke overheidsinformatie Overheidsinformatie wordt met publiek geld tot stand gebracht en moet A. online worden ontsloten en beschikbaar zijn voor gebruik door burgers en bedrijven. De Engelse en Amerikaanse overheid geven hierin het goede voorbeeld. Het ontsluiten van geoinformatie is een van de pilots van AmersfoortBreed; daarnaast worden meer datasets opengesteld en volgt (2012) een Open Data Challenge voor app-bouwers. Ook stellen wij eisen aan B. kwaliteit van onze informatie: deze moet begrijpelijk, actueel en juist zijn, en voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen voor mindervaliden. Met een nieuw systeem voor internetbeheer (Content Management Systeem) worden verbeteringen in twee fasen uitgerold (zie bijlage 2). C. Daarnaast moet informatie vindbaar zijn wat het lang niet altijd is. De navigatiestructuur van de website zelf doet steeds minder ter zake. De vindbaarheid voor zoekmachines is wél van het allergrootste belang wie start niet met Google? En tenslotte is relevant om D. informatie aan te bieden en toegankelijk te maken daar waar de doelgroep is, zowel qua tijd als plaats. Hoewel de online medialogica een oneindige toegang tot informatie lijkt in te houden, komen mensen in de praktijk nogal eens in zgn. echokamers terecht van naar elkaar verwijzende linken. De overheid heeft ook een rol om de pluriformiteit van informatie- # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 11 van 17

12 voorziening en van het publieke debat te bewaken. Ook privacykwesties duiken op. In dit verband lijkt onderwijs in mediawijsheid (= omgang met media) in het verschiet te liggen; dit blijf hier echter, evenals het Amersfoortse mediabeleid, verder buiten beschouwing. 2. Dienstverlening in een keer goed In de gemeentelijke dienstverlening is het online kanaal om diverse redenen van belang. Voor bewoners en ondernemers is het makkelijker toegankelijk en vaker beschikbaar dan de andere gemeentelijk kanalen. Voor de gemeente is het doorgaans goedkoper om het digitale kanaal te benutten. De online principes corresponderen met de principes die voor Attent Amersfoort in zijn algemeenheid gelden: E. de klantvraag is vertrekpunt voor de dienstverlening en niet het aanbod of de wijze waarop de gemeentelijke organisatie is ingericht. Daarvoor moet klant- en zaakinformatie geïntegreerd op het KCC en aan de balies beschikbaar zijn. Om dit te ondersteunen is o.a. een midoffice nodig en het doorlichten en aanpassen van werkprocessen; F. Voorts heeft het digitale kanaal de voorkeur ( digitaal tenzij ) omdat het informatiever, veelzijdiger, en goedkoper is. Hulpstructuren als een helpdesk moeten het digitale kanaal ondersteunen. Ook geldt dat G. de online dienstverlening gemakkelijk en aantrekkelijk moet zijn, waardoor klanten eerder dit kanaal kiezen dan andere ( kanaalsturing ). 3. Kracht van de stad benutten en tonen Het overheidsmonopolie op informatie is verleden tijd; burgerinitiatieven winnen aan belang. Dat bleek al bij punt A.: apps door een open data strategie. De toegenomen kracht, kennis en zeggingskracht van bewoners en ondernemers krijgt ruimte van de overheid zodat zij kunnen bijdragen aan de Amersfoortse samenleving. Enkele online principes die daarbij gelden zijn H. het delen van de gemeentelijke website met andere partijen in de stad ( portal ), omdat bezoekers van niet enkel gemeentelijke informatie zoeken. Overigens is principe C. hierboven van groter belang; I. het participeren van bestuurders en ambtenaren in online platformen van andere partijen in de stad (zie ook bij M. hieronder), en leren hoe hier mee om te gaan; en J. het zoeken van online hulpmiddelen voor de samenwerking met anderen. Toepassingen als PLEIO spelen hier op in. 4. Bevorderen maatschappelijke participatie De gemeente heeft niet enkel een informerende, dienstverlenende of faciliterende rol, maar wil ook engageren, partijen activeren en samenbrengen (vgl. Amersfoorts Participatiebeleid). Het bevorderen van de maatschappelijke participatie en versterken van het vertrouwen tussen Amersfoorters en hun bestuur laat zich vertalen in online principes en een groot aantal acties. Allereerst kan de overheid, in plaats van alles te financieren, ook K. maatschappelijke vraag en aanbod samenbrengen. Dit versterkt de civil society en beantwoordt aan maatschappelijke behoeften. Het gaat om uiteenlopende zaken als ruimte voor welzijnsactiviteiten, vrijwilligers, stageplaatsen tot en met hulpmiddelen. L. Daarnaast wil Amersfoort de netwerken in de stad versterken, ook in de digitale wereld. En tenslotte vindt het gemeentebestuur, vanwege democratische basisprincipes, M. het bevorderen van de politieke participatie van belang, onder de noemer e-participatie maakt meer mogelijk. Daarvoor is het tegelijk nodig dat de overheid zich vaker begeeft op al bestaande discussieplatforms en ingaat op lopende discussies (zie I. hierboven) om de aansluiting met de samenleving niet te missen. Of zoals de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2011) het zegt: Scherp geformuleerd zijn er veel online maatschappelijke discussies waar iedereen aan meedoet behalve de overheid, terwijl de overheid tegelijk haar eigen discussies organiseert waarin de samenleving afwezig is. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 12 van 17

13 7. Vervolgstappen op weg naar resultaten Eerder zijn op basis van de concept-visie op Online Media 33 acties geïnventariseerd en in het WEBTEAM (zie verderop) getoetst, geprioriteerd en gefaseerd. Tegelijk waren parallel aan het formuleren van de concept-visie op Online Media al een zestal PILOTS gestart. Op wezenlijke punten is dus al aan realisatie gewerkt (zie BIJLAGE 2). Nog openstaande activiteiten zijn geclusterd tot concrete projecten of lijnopdrachten. Hierbij worden zoveel mogelijk business en ICT activiteiten gebundeld zodat we werkende oplossingen realiseren. Een deel hiervan is al gereed. Dat klopt ook: de wereld staat niet stil en op diverse onderdelen springen we op een rijdende trein. Van de 33 activiteiten zijn er 10 gereed, m.n. de PILOTS, zijn er 5 op PM gezet, en zijn de overige acties tot 12 gestroomlijnd. Uitvoering van de visie op online media is daarin leidend, waarbij wordt geschipperd met capaciteits- en middeleninzet. Opdrachten zijn bij lijnverantwoordelijken belegd, terwijl tegelijk de overall-coördinatie en motorfunctie is georganiseerd via een (hernieuwd) WEBTEAM, ingesteld in juni 11 (door GMT). Zonder de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen over te nemen kan in het WEBTEAM op ambtelijk niveau vanuit Communicatie-, ICT-, Dienstverlenings- en Citymarketing-oogpunt regie worden gevoerd. Ook worden het beheer en de functie webmanagement belegd er zijn immers zo n deels verweesde webpagina s die moeten worden opgeschoond. Bestuurlijk zijn primair de portefeuilles Communicatie en Amersfoort 2.0 aan de orde, terwijl de geschetste ontwikkelingen zoals duidelijk zal zijn alle portefeuilles raken. Van de zes PILOTS, die vooruitlopend op de visievaststelling al nader zijn uitgewerkt, hebben er vijf tot resultaat geleid, één is opnieuw opgepakt. Zie het overzicht in BIJLAGE 2. Bronnen Voor deze visie op online media zijn de volgende informatiebronnen van belang. Intern gemeente Amersfoort: Communicatiebeleidskader (febr. 08) Pers- en mediabeleid (okt. 08) Participatie en inspraak in Amersfoort (mrt. 09) Informatiebeleidsplan (juli 09) Welzijn in Amersfoort (jan. 10) Verbonden, slagvaardig, duurzaam. Coalitieakkoord (apr. 10/ jan 11) Position paper Citymarketing (juli 10) Attent Amersfoort 2.0: in één keer goed (okt. 10) Realisatieplan 2011 informatiebeleid (dec. 10) Herkenbaarheid van de gemeente bij online platforms en social media (jan. 11) Toekomstgerichte media-agenda (juni 11) Amersfoort 2.0 programmaplan (okt. 11) Diverse ambtelijke notities over internet(visie) ( ) Overig: Ambtenaar 2.0 (dec. 08), Davied van Berlo Ambtenaar 2.0 beta (dec. 09), Davied van Berlo De conversation manager (2010), Steven van Belleghem Easycratie (2010), Martijn Aslander, Erwin Witteveen Vertrouwen op democratie (febr. 10), Raad voor het Openbaar Bestuur De nieuwe regels van het spel. Internet en publiek debat (mei 11), Raad v.maatsch. Ontw. Alleen aanwezig zijn op social media is niet genoeg (sept. 11), David Kok Social by Social: A practical guide to using new technologies to deliver social impact (z.j.) open innovatie festivals # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 13 van 17

14 B I J L A G E 2 : A C T I E S V A N U I T V I S I E O P O N L I N E M E D I A Actie, gereed, Xstop Activiteit Share this buttons toevoegen op Open & toegankelijke overheidsinformatie Dienstverlening in één keer goed Kracht van de stad benutten & tonen internetpagina s Mobiele bereikbaarheid: aangepast ontwerp website voor tablets, smartphones e.d. Aanbesteding klant contact systeem ten behoeve van kanaalintegratie Portal-functionaliteit van homepage versterken: ontwerp homepage Vrijetijdsinformatie vanuit verschillende bronnen o.a. amersfoort.nl automatisch koppellen met tijdvooramersfoort.nl Stimuleren (maatschap-pelijke) participatie? (precieze prijs hangt vaak af van aanbesteding) Minimale kosten Planning: wat wordt zichtbaar? Gereed, onderdeel PILOT 4. Google+ nog PM gezet. Inrichten proces en tool voor social media monitoring Medewerkers toerusten om actief deel te nemen aan online netwerken Bepalen inzet social media ten tijde van crisis en rampen Interactieve sociale kaart ontwikkelen Technisch basisplatform invoeren voor digitale dienstverlening (o.a. midoffice, DMS, persoonlijke internetpagina) Dekking beschikbaar Dekking beschikbaar gereed/ Europese gelden Minimale kosten Binnen opleidingsbudget Minimale kosten gereed Dekking beschikbaar gereed Gereed, was PILOT 5. Accent gelegd op nieuws, meldpunt woonomgeving, bereikbaarheid, activiteitenkalender. Doorlink naar reguliere homepage. Aanbesteding afgerond. Klantcontactsysteem wordt momenteel geïmplementeerd. PILOT 1 gereed: grafisch/functioneel ontwerp voor nieuwe homepage, met portalen voor doelgroepen. Nog veel vragen t.a.v. eigenaarschap en beheer. PILOT 2 leverde: functioneel ontwerp koppeling en technisch onderzoek RSSfeed. Info uit diverse databases (VVV, bibliotheken, kunst & cultuur) zijn gekoppeld in UtrechtYourWay, waarop citymarketing is aangesloten met een open platform. PILOT 3 gereed. Monitoren twitterkanaal belegd bij KCC, handleidingen/werkafspraken gemaakt. PILOT 3 gereed. Les in social media gebruik onderdeel ALA aanbod. Aanwijzing opgesteld over herkenbaarheid gemeente bij online & social media. Gereed. Social media opgenomen als onderdeel van de mediastrategie bij crisis en rampen. Gereed, in september 2011 in gebruik genomen Gebeurt in project midoffice fase basisimplementatie. Is opgeleverd. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 14 van 17

15 Dekking beschikbaar 1A Vernieuwen Content Management Systeem voor intranet fase 1: technische upgrade (en migratie!) 1B Vernieuwen Content Management Systeem voor internet fase 2: functionaliteit toevoegen. (o.a. monitoren gebruikersgedrag). 2 Open data extern ontsluiten: proefproject A foortbreed met geo-cluser 3 Beheerplan internet opstellen zodat informatie up-to-date blijft 4 Verbeteren vindbaarheid via zoekmachines (SEO = Search Engine Optimalisation) 5 Interactieve online basiskaart realiseren en geo-data koppelen aan info. In 2e instantie ook openstellen, zie actie 2. 6 Dienstverleningsprocessen herontwerp, met klantvraag als vertrekpunt. - Koppeling aan workflow; - Aandacht voor terugkoppeling; - Voor klant kunnen online processtappen inzichtelijk worden gemaakt, en - kan verwezen worden naar overige info en diensten, ook van derden. 7 Ontwikkelen digitale dienstverleningscomponenten: digitale handtekening, formulieren, authenticatie, online betalen, DigiD machtiging, etc. 8 Portal-functionaliteit van homepage versterken: quick wins implementeren, en o.a. doorlinken naar derden. Dekking beschikbaar Projectleider gestart, stuurgroep ingericht. Uitrol 1 e fase: 2012-II. Ook toegankelijkheidseisen (wettelijk verplichte webrichtlijnen) meegenomen Inventarisatie gestart. Fase 2 start in Incl. zoekfuncties uit gebruikersperspectief: vraagpatronen, thematisch, semantisch, foutmarges, juiste zoektermen, tonen gelinkte info. Selectie en implementatie. Europese Zomer 2011 gestart, bedrijven uit geo-sector gelden positief. Zie ook actie 12. Minimale Concept-beheerplan was 2011 gereed. Inmiddels kosten wordt actieplan opgesteld, i.r.t. actie 1A en 1B. Nog niet Hoge prioriteit. Was onderdeel van PILOT 4. bekend Redactie is voortdurend gespitst op SEO; echte vervolgstap (o.a. toevoegen metadata, beter zoeken binnen site) is afhankelijk van nieuw CMS, actie 1A. Opschonen pagina s helpt ook.? In informatiebeleid realisatieplan Uitwerking loopt, startnotitie opgesteld. Was ooit PILOT 6. Andermans info koppelen: PM, eerst basiskaart.? Nota met centrale rol voor KCC in klantcontacten wordt in 2 e kwartaal opgesteld voor bespreking in GMT: goede dienstverlening tegen lagere kosten. Daarin ook aanduiding van herontwerp primaire klantprocessen, in een later implementatieplan nog uit te werken. Veelomvattend project, ook hulpfuncties nodig: online meekijken bij transactie, (video)chat, (terug)bellen, FAQ. Klant wordt Dekking deels beschikbaar 4000 (vanuit CMSvervanging) zo beter geholpen bij vragen over online diensten. Beleidsvoorstel is in de maak, realisatie volgt in De bestaande online aanvraagopties worden gestandaardiseerd. Verder afhankelijk van eisen en wensen t.a.v. digitale diensten. Quick wins uit PILOT 1 implementeren, zonder aantasting van grondslag website. Citymarketingperspectief wordt meegenomen. Nieuwe homepage kan LIVE in 2 e kwartaal 2012 (is vrijwel gereed). # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 15 van 17

16 Actie, gereed, Xstop Activiteit 9 Steeds bij elk (nieuw) product een plan maken om bewoners en ondernemers naar online kanaal te verleiden. 10 Kanaalgebruik monitoren, klantonderzoek uitvoeren en continu zoeken naar nieuwe online mogelijkheden 11 Experimenteren en evalueren met Open & toegankelijke overheidsinformatie Dienstverlening in één keer goed Kracht van de stad benutten & tonen Stimuleren (maatschappelijke) participatie online samenwerkings-platforms 12 Verbreden open data aanpak tot meer X X X X X Wie? gem. databestanden (vgl. actie 2) Dekking Maatschappelijke marktplaats voor vraag en aanbod: accommodatie; vrijwilligers; hulpmiddelen, etc. Verdienmogelijkheden verkennen (advertenties?) Gepersonaliseerde informatieontsluiting (Mijn Amersfoort) inrichten Monitoring functie implementeren om te achterhalen wat bezoekers interessant vinden Online sociale netwerken opzetten, waardoor maatschappelijke participatie wordt bevorderd? (precieze prijs hangt vaak af van aanbesteding) Planning: wat wordt zichtbaar? In projectbudgetten tijd van bezuinigingen extra gewenst. Stimulering Kanaalsturing nog niet vanzelfsprekend maar in vooral vanuit het KCC. Binnen Klantpanel geeft onvoldoende zicht op feitelijk formatie gedrag. Rol van kanaalmanager beleggen bij adviseur dienstverlening (Hoogwater). In projectbudgetten Randweg loopt nog, wordt tzt geëvalueerd. Park Randenbroek is geëvalueerd. Westelijke 2012-I: Stuurgroep ingesteld II: 14 databestanden open. Eind 2012: Open Data Challenge! beschikbaar? PM: vooralsnog geen eigenaar voor deze ambitie. Accommodaties (i.v.m. nieuwe Visie op welzijn) worden door SWA wijkgericht bekeken. - PM, want langdurige discussie nodig over privacyen eigendomskwesties. Geen voorbeeldgemeenten. - PM. Informatie via AmersfoortMail is al enigszins gepersonaliseerd. Vermoeden van ongunstige kostenbatenverhouding. - PM. Vooralsnog wordt met sitestat googleanalytics de monitoring uitgevoerd, dit punt later wel oppakken in 2 e fase uitrol nieuw CRM. - PM: er ontstaan buiten ons eigen domein al online netwerken. Deze kunnen door gemeente worden ondersteund en/of gestimuleerd. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 16 van 17

17 Bijlagen Collegevoorstel Reg.nr. : Datum : 10 april 2012 Gemeente Amersfoort B I J L A G E 3 : D E T O E K O M S T B U I T E N O N S B L I K V E L D Op pagina 6 hierboven is de scope van deze visie afgegrensd tot de komende drie jaar. Als de gemeente Amersfoort zou weten hoe de toekomst van online media eruit ziet, waren we al lang door Apple, Google of Microsoft overgenomen. Welke technische innovaties op ons afkomen is niet te voorspellen, dus ook niet welke nieuwe toekomstperspectieven daarmee ontstaan. Maar we hebben wel een beeld van de thema s die de komende periode actueel zijn en die de toekomst mede richting geven. De toekomst bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van de klant. Van verplichte afname van producten en diensten naar een ambassadeur van je organisatie. Hiertoe liggen een aantal veranderingen in het verschiet waarbij de organisatie gaat veranderen, de ambtenaar op een andere manier gaat handelen, de processen heringericht worden en de aansturing van het gehele proces wordt verbeterd, zodat gemeentelijke dienstverlening verrassend anders wordt. Informatie zal steeds vaker integraal worden aangeboden, los van het eigen kanaal van verschillende aanbieders. Het maakt niet meer uit of je op de website van de Kamer van Koophandel een terrasvergunning aanvraagt of een belastingnummer bij de gemeente, de klant krijgt wat hij vraagt. Kennis van klant en transacties worden slim met elkaar gecombineerd binnen de organisatie en services grijpen in elkaar, over de grenzen tussen organisaties, producten en processen heen. Hoewel het tegenovergestelde lijkt te gebeuren bij de social media, wordt privacy steeds belangrijker. De burger wordt steeds meer eigenaar van de informatie en bepaalt zelf of deze informatie afgegeven wordt en voor welke processen deze gebruikt mag worden. Of moet er in de toekomst voor privacy worden betaald? Ondertussen wordt de informatieopslag van informatie steeds vaker losgekoppeld van een fysieke plek richting the cloud. Een organisatie kan niet meer opboksen tegen de immense bedragen, kennis, capaciteit en kwaliteit die bedrijven als Google en Microsoft kunnen stoppen in de ontwikkeling van diensten als Google Apps en Microsoft 365. Beveiliging, protocollen, virusbescherming, privacy, back-up/restore mogelijkheden, 24/7 beschikbaarheid, redundante opslag, integratie met werkprocessen enzovoort kunnen niet verbeterd worden door een publieke partij. Het ontwikkelen van de klant, integraal informatieaanbod, privacy en cloud computing zijn vier thema s waar we nu op anticiperen door geen keuzes te maken in contraire richting. Deze thema s zijn tussen de regels door in deze notitie herkenbaar maar tegelijk geldt dat ze nog ongewis zijn en we ze nog niet concreet kunnen maken in activiteiten. Door die onwetendheid laten we ons niet ontmoedigen. Sterker, we kijken uit naar die toekomst en ondertussen gaan we aan de slag. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 17 van 17

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3915414 Datum 07-10-2011 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3915414 Datum 07-10-2011 verantwoordelijken datum paraaf Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/PD/BE M.J.M. Huurdeman User-id: HUUJ Tel: 4597 Onderwerp: PROGRAMMA AMERSFOORT 2.0 Toelichting: In het coalitieakkoord wordt in het hoofdstuk `bestuursstijl'

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers.

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties van Nederland en is huisbaas voor zo n 65.000 bewoners in Amsterdam. Stadgenoot

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Livy Professional. De internetmakelaar

Livy Professional. De internetmakelaar De internetmakelaar pagina 2 De internetmakelaar pagina 3 werkt met Yes-co Open, een web based CRM systeem, waarvoor u geen installatie nodig heeft en kan werken vanaf iedere plek. Met Livy heeft u: Inzicht

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland realiseerde met Microsoft SharePoint Server 2007 een effectieve doelgroepencommunicatie

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

i-visie @rnhem 2011-2015 - managementsamenvatting

i-visie @rnhem 2011-2015 - managementsamenvatting i-visie @rnhem 2011-2015 - managementsamenvatting geeft richting aan informatievoorziening en helpt bij het maken van keuzes Er is behoefte aan een visie op onze informatievoorziening: De vorige visie

Nadere informatie

Sitecore Author Experience

Sitecore Author Experience Sitecore Author Experience In 3 stappen naar blijere CMS-gebruikers bij CZ Sitecore User Group Nederland, 8 december 2015 10-12-2015 Bas Evers (@everbass) Agenda Over (digitaal) CZ Contentstrategie bij

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Zoekmachine optimalisatie Trends 2011 SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Een woord vooraf Bronnen: bruceclay.com, searchengineland.com, frankwatching.com, marketingfacts.nl, dutchcowboys.nl,

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Visie op Publieksdienstverlening

Visie op Publieksdienstverlening Visie op Publieksdienstverlening Apeldoorn, 28 oktober 2009 Inleiding Wat is onze visie op publieksdienstverlening? Waarom is een visie belangrijk en wat is eigenlijk publieksdienstverlening? En als we

Nadere informatie

CJIB DIGITALISERING. Strategie

CJIB DIGITALISERING. Strategie CJIB DIGITALISERING Strategie Over enkele weken krijgt u een acceptgiro in de bus Die krijgt u op uw huisadres gestuurd, de acceptgirokaart Hee, binnen een aantal weken ontvang je de acceptgiro U krijgt

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken

internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken PRESENT MEDIA INTERNET Organisatie & Advies 10 januari 2006 CRM en internet CRM

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand

Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand Steeds meer mensen zoeken hun informatie via het internet op en ook in de juridische wereld is het belang van online doorgedrongen.

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Programma Op weg naar een netwerkoverheid Wat wil de

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Goed geregeld voor de Rotterdammer!!

Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Stedelijk kader Rotterdamse dienstverlening 2015-2018 (uitwerking van de kaders) naar een volgende fase in onze dienstverlening 1. Onze ambitie De stad Rotterdam staat

Nadere informatie

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties.

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Klaar voor de toekomst Synergie Komt uit het Grieks: (synergia = samenwerking). Het beschrijft de situatie waarin het effect van

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

MEMO. Gemeentelijke website ZAAKNUMMER: AST/2016/ : Commissie Algemene Zaken en Control

MEMO. Gemeentelijke website ZAAKNUMMER: AST/2016/ : Commissie Algemene Zaken en Control MEMO ZAAKNUMMER: AST/2016/016840 AAN : Commissie Algemene Zaken en Control VAN : Burgemeester H.G. Vos, NAMENS DEZE : I. (Isabelle) Ruyters, taakveld webcoördinatie DATUM : 19 augustus 2016 ONDERWERP :

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie