Collegevoorstel ARGUMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel ARGUMENTEN"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Onderwerp Visie op Online Media Afdeling : Strategie & Bestuur Reg.nr. : Opsteller : Jos van Winkel Telefoon : (033) Datum : 10 april 2011 User-id : WIN1 Voorgesteld wordt A. De visie op online media vast te stellen, bestaande uit 4 thema s en 13 online principes (p.3) B. Kennis te nemen van de daaruit voortvloeiende acties, zoals benoemd in BIJLAGE 2. AANLEIDING De online media nemen zo snel in belang toe dat ze gaandeweg een hoofdrol gaan spelen in de wijze waarop de gemeente Amersfoort communiceert, zakendoet en luistert. De 2.0 ontwikkelingen en het coalitieakkoord maken het wenselijk de kracht van de samenleving meer ruimte te geven en hier op in te spelen. Deze Visie op online media loopt vooruit op de geplande actualisatie van het huidige Communicatiebeleidskader BEOOGD EFFECT Deze visie beantwoordt de vraag hoe de gemeente Amersfoort het gebruik van online media gaat afstemmen op de veranderende verwachtingen en de nieuwe kansen. De visie geeft daarbij een handvat voor (toekomstige) keuzes: keuzes over de belangrijkste online doelstellingen en de meest relevante online principes die daarbij voor ons gelden. De visie is daarmee ons belangrijkste sturingsinstrument waarmee men zowel op managementniveau (WEBTEAM, zie hieronder) als op de werkvloer vooruit moet kunnen. ARGUMENTEN 1.1 Coalitieakkoord Het coalitieakkoord geeft een drietal kernwaarden aan (verbonden, slagvaardig, duurzaam), benoemt een open bestuursstijl en definieert een nieuwe portefeuille Amersfoort 2.0. De ambities uit het coalitieakkoord hebben ook op het online gedrag van bestuur en ambtelijke organisatie hun weerslag, en behoeven een gerichte inzet van online media. 1.2 Externe ontwikkelingen in online media en -interactie Relevante ontwikkelingen zijn de volwassenwording van de social media, het onder invloed van internet en social media veranderend gedrag van burgers en bedrijven, de verschuivingen in het mediagebruik, de fragmentatie in online communicatieplatformen, de toenemende persoonlijke online aanwezigheid en het veranderend zoekgedrag. De onderliggende ontwikkelingen die daardoor zijn opgetreden, zijn dat de gebruiker radicaal is geëmancipeerd, dat autoriteit is verschoven en communicatie meer en meer real time wordt. Deze ontwikkelingen zijn ingewikkeld voor een vanouds hiërarchisch ingerichte organisatie als de (lokale) overheid. Er is een visie op online media nodig hoe hier goed mee om te gaan. 1.3 Rol van de overheid Er bestaan voor de overheid verschillende, onderling tegenstrijdige verwachtingen. De overheid wordt geacht een zakelijke en on demand leverancier en dienstverlener te zijn, # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 1 van 17

2 maar moet anderzijds ook maatschappelijk engagement en verbinding bewerkstellingen. De overheid dient ruimte te laten aan maatschappelijk initiatief, maar anderzijds ook als marktmeester vraag en aanbod samen te brengen. Wanneer deze verschillende verwachtingen worden opgeteld kunnen vier typen rollen worden onderscheiden met evenzovele thema s voor de visie op online media. Dit zijn: (1) informeren - open en toegankelijke overheidsinformatie; (2) transactie dienstverlening in één keer goed ; (3) faciliteren en (de)reguleren de kracht van de stad benutten en tonen; en (4) verbinden het stimuleren van de maatschappelijke participatie. 1.4 Online principes Binnen de bovengenoemde vier thema s gelden dan deze online principes en gedragsregels: Online principes Niet zo Maar zo! A. Online en open ontsloten B. Onze info heeft kwaliteit C. Vindbaar en op maat D. Gaan waar de doelgroep is E. Redeneren vanuit de klant Informatie zit ergens in systeem of bureaulade maar kan binnen 6 weken geleverd Verouderde informatie op de website is van niemand dus moet niemand t verwijderen Je vindt niet wat je zoekt of het is speld-in-een-hooiberg Informatie beschikbaar via vrijwel onbekend kanaal Je kunt wel merken dat de ambtelijke procedures hier vóór gaan op de klant. F. Digitaal tenzij Doorklikken, dan vind je het juiste formulier om te printen G. Online is prettig en makkelijk H. Onze website delen met de stad I. Wij participeren online J. Online samenwerken e-formulieren zijn ingewikkeld en een beller is sneller is van de gemeentelijke organisatie Wat is dat, social media? Ben ik daar niet te oud voor? Als ik iemand moet spreken komt-ie wel naar het stadhuis Informatie wordt grotendeels al online gemaakt en is makkelijk te delen. Amersfoorters maken apps. De website draagt bij aan een betrouwbare overheid. Het webmanagement is adequaat ingevuld Zoeken werkt intuïtief goed en sluit aan op vraagpatronen Groeit Facebook sterk? Dan is ook daar Amersfoort te vinden, een ingang naar informatie en contact Hoe ik de gemeente ook benader, ze kennen me en helpen me adequaat. Via je persoonlijke internetpagina is het zelfservice en volautomatisch Klant kiest doorgaans voor zakendoen via internet en dat kan 24/7 is de portal naar de stad, ook voor ondernemers en bezoekers; de stad houdt m actueel Bestuurders en ambtenaren zijn zichtbaar thuis in de digitale wereld Via handige digitale tools werken we samen met partijen uit de stad 1. Open en toegankelijke overheidsinformatie 2. Dienstverlening in een keer goed 3. Kracht van de stad benutten & tonen K. Maatschappelijke marktplaats L. Netwerken versterken M. e-participatie maakt meer mogelijk Markten zijn iets voor particulier initiatief, want als het rendabel is gaat t vanzelf Het gedoe met twitter is toch een beetje exhibitionistisch hobbyisme van enkelingen De rokerige zaaltjes zijn niet meer rokerig maar nog steeds slecht bezocht De gemeente heeft goedkoop nieuwe marktplaatsen gecreëerd die de zelfredzaamheid van de stad vergroten Ook via online sociale netwerken heeft de gemeente zinvolle banden met partijen in de stad Met online participatie spreken we nieuwe groepen aan om mee te doen 4. Stimuleren (maatschappelijke) participatie # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 2 van 17

3 1.5 We zijn al gestart Deze visie op online media komt voort uit een tweejarige intensieve verkenning die starte vanuit de behoefte aan een internetvisie, om zo betere keuzen te kunnen maken t.a.v. de gemeentelijke website. Gaandeweg bleek het noodzakelijk de visie uit te breiden naar een visie op online media. Ondertussen bleef de winkel open en ging de verbouwing door: een groot aantal vernieuwingen is reeds doorgevoerd, er wordt getwitterd en geyoutubed, een vijftal PILOTS heeft tot resultaat geleid, enzovoort. De 33 acties die eerder op basis van de concept-visie op online media waren geïnventariseerd zijn eerder al geprioriteerd en gefaseerd en deels reeds uitgevoerd. Aan twaalf (geclusterde) acties wordt momenteel gewerkt. Prioritering voorkomt Echternach-processies maar behoeft wél een visie op online media als basis. 1.6 WEBTEAM nodig Twee zaken geven problemen: (1) prioritering en (2) eigenaarschap. Op de 1e plaats zijn de online media inmiddels voor meerdere werkprocessen essentieel geworden en worden vanuit verschillende perspectieven prioriteiten gesteld. Op de 2e plaats is de gemeentelijke website en zijn de online media tot nu toe van iedereen en dus van niemand. Deze problemen moeten met het instellen van het WEBTEAM worden opgelost. In het WEBTEAM kan de prioriteitsstelling vanuit diverse gezichtspunten op managementniveau gewogen worden: dienstverlening, communicatie, participatiebeleid, informatiebeleid, ICT, marketing, en Amersfoort 2.0. En het WEBTEAM kan zich hoofdeigenaar van de middelen opwerpen, beheerplannen vaststellen en eigenaarschap beleggen, zodat bijvoorbeeld de bijna huidige webpagina s niet verder verweesd raken. Het WEBTEAM, in juni 2011 ingesteld door het Gemeentelijk Management Team, komt maandelijks bijeen en kan enkel werken op basis van een heldere Visie op Online Media. KANTTEKENINGEN 2.1 Ontwikkelingen gaan sneller dan wij De technische en maatschappelijke ontwikkelingen in de online media gaan snel, vaak sneller dan dat gereguleerde overheidsorganisaties kunnen reageren. Daarom is de visie op online media slechts beperkte tijd houdbaar en moeten wij flexibel en responsief blijven ondanks onze visie. 2.2 We zijn aan het bezuinigen Gezien de financiële omstandigheden is het onverstandig ambitieuze plannen te ontwikkelen. De acties kunnen slechts worden uitgevoerd voor zover capaciteit en budgetten beschikbaar zijn of komen. Daar staat tegenover dat verdere digitalisering ook besparingen kan opleveren, dat het 2.0 karakter van deze visie meer ruimte laat aan andere partijen om acties uit te voeren, en dat de online media te belangrijk zijn geworden om te negeren. 2.3 Er zijn geen duidelijke targets aangegeven Acties kunnen meer kracht krijgen door duidelijke targets te stellen. Aan deze Visie op Online Media zijn nauwelijks meetbare targets gekoppeld. Dat hangt direct samen met de wijze van sturing. De aangegeven acties zijn niet in één masterprogramma opgenomen maar blijven belegd in de (zeer uiteenlopende) afdelingen, evenals de budgetten. Er is geen capaciteit om daar een complete programmaorganisatie of administratie op te zetten, wel coördinatie in de vorm van het WEBTEAM. De visie zelf moet gezamenlijkheid brengen en zo een 2.0 sturing geven. De mate waarin bewoners en ondernemers de geboden ruimte benutten is eveneens nauwelijks hiërarchisch te sturen. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 3 van 17

4 2.4 Liever een portal dan een visie De gedachte dat de homepage van onze website kan bijdragen aan toeristische promotie is sympathiek en geldig, maar helaas ook van beperkte waarde. Het optimaliseren van de vindbaarheid in zoekmachines bijvoorbeeld (Search Engine Optimalisation) en het op gang brengen van informatieverspreiding via sociale netwerken is vele malen meer relevant en neemt in belang nog toe. Daarnaast dient de website niet enkel marketingdoelen maar is ook een dienstverleningskanaal en een informatiebron voor eigen inwoners en ondernemers. FINANCIËN Aan de acties die voortvloeien uit de Visie op Online Media wordt uitvoering gegeven voor zover per project dekking beschikbaar is of komt. In de huidige omstandigheden zijn de middelen beperkt. Van belang zijn daarbij: die acties die tegen minimale kosten kunnen worden uitgevoerd; acties waarvoor in de Amersfoortse begroting reeds geld is toegewezen; acties waarvoor externe (Europese) middelen zijn geworven; en acties die door anderen worden uitgevoerd, met name Amersfoortse burgers, ondernemers en instellingen. VERVOLG Uitvoeren acties zoals genoemd in bijlage 2; Consolideren positie van eigenaar, op dit moment het WEBTEAM (zie hierboven). Duidelijk moet zijn van wie het is en wie er over gaat; Meenemen van de Visie op Online Media in de geplande actualisering of vernieuwing van het Communicatiebeleidskader COMMUNICATIE Interne communicatie via presentaties, yammer, intranet, handouts etc. Externe communicatie per actielijn te bepalen. Bijlagen: Bijlage Visie op Online Media op één A4, Bijlage 1. Theoretische onderbouwing Visie op Online Media, Bijlage 2. Acties vanuit de Visie op Online Media, Bijlage 3. De toekomst buiten ons blikveld. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 4 van 17

5 Visie op Online Media vastgesteld 10 april 2011 Samenvatting: Amersfoort benut de nieuwe mogelijkheden die online media bieden in het streven naar (1) open en toegankelijke overheidsinformatie; (2) dienstverlening in één keer goed ; (3) benutten van de kracht van de stad; en (4) stimuleren van de (maatschappelijke) participatie. De online principes die daar bij horen staan hieronder: zo! zijn onze manieren. In bijlage 1 de theoretische onderbouwing en in bijlage 2 de actielijst die in uitvoering is. Online principes Niet zo Maar zo! A. Online en open ontsloten B. Onze info heeft kwaliteit C. Vindbaar en op maat D. Gaan waar de doelgroep is E. Redeneren vanuit de klant Informatie zit ergens in systeem of bureaulade maar kan binnen 6 weken geleverd Verouderde informatie op de website is van niemand dus moet niemand t verwijderen Je vindt niet wat je zoekt of het is speld-in-een-hooiberg Informatie beschikbaar via vrijwel onbekend kanaal Je kunt wel merken dat de ambtelijke procedures hier vóór gaan op de klant. F. Digitaal tenzij Doorklikken, dan vind je het juiste formulier om te printen G. Online is prettig en makkelijk H. Onze website delen met de stad I. Wij participeren online J. Online samenwerken e-formulieren zijn ingewikkeld en een beller is sneller is van de gemeentelijke organisatie Wat is dat, social media? Ben ik daar niet te oud voor? Als ik iemand moet spreken komt-ie wel naar het stadhuis Informatie wordt grotendeels al online gemaakt en is makkelijk te delen. Amersfoorters maken apps. De website draagt bij aan een betrouwbare overheid. Het webmanagement is adequaat ingevuld Zoeken werkt intuïtief goed en sluit aan op vraagpatronen Groeit Facebook sterk? Dan is ook daar Amersfoort te vinden, een ingang naar informatie en contact Hoe ik de gemeente ook benader, ze kennen me en helpen me adequaat. Via je persoonlijke internetpagina is het zelfservice en volautomatisch Klant kiest doorgaans voor zakendoen via internet en dat kan 24/7 is de portal naar de stad, ook voor ondernemers en bezoekers; de stad houdt m actueel Bestuurders en ambtenaren zijn zichtbaar thuis in de digitale wereld Via handige digitale tools werken we samen met partijen uit de stad 5. Open en toegankelijke overheidsinformatie 6. Dienstverlening in een keer goed 7. Kracht van de stad benutten & tonen K. Maatschappelijke marktplaats L. Netwerken versterken M. e-participatie maakt meer mogelijk Markten zijn iets voor particulier initiatief, want als het rendabel is gaat t vanzelf Het gedoe met twitter is toch een beetje exhibitionistisch hobbyisme van enkelingen De rokerige zaaltjes zijn niet meer rokerig maar nog steeds slecht bezocht De gemeente heeft goedkoop nieuwe marktplaatsen gecreëerd die de zelfredzaamheid van de stad vergroten Ook via online sociale netwerken heeft de gemeente zinvolle banden met partijen in de stad Met online participatie spreken we nieuwe groepen aan om mee te doen 8. Stimuleren (maatschappelijke) participatie # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 5 van 17

6 B I J L A G E 1 : T H E O R E T I S C H E O N D E R B O U W I N G V I S I E 1. Aanleiding: technologische ontwikkelingen en maatschappelijke effecten Internet en het gebruik daarvan ontwikkelen zich snel. De eerste fase (Web 1.0) kenmerkte zich door een explosieve toename van internetbedrijven en websites. De inhoud van de websites werd bepaald door de eigenaar zelf. Door technologische ontwikkelingen wordt het internet meer en meer een platform voor interactie, waarbij het publiek niet alleen toegang heeft tot informatie maar deze ook kan genereren en bewerken (web 2.0). In deze fase zijn de zgn. social networks, zoals Facebook en Twitter ontstaan. In de fase van web 2.0 (en daarnaar verwijzend: Amersfoort 2.0, zie Coalitieakkoord) ontstaan gewijzigde verwachtingen vanuit de samenleving over de manier waarop de overheid zich opstelt en gedraagt. De overheid is haar kennismonopolie al lang kwijt en het spel in het publieke debat verandert. Tegelijk biedt web 2.0 kansen voor de overheid om te winnen aan effectiviteit en aanspreekbaarheid. De mogelijkheden om kennis te mobiliseren en te benutten voor de publieke zaak zijn nog maar pas net begonnen. En ook de taakinvulling van de overheid verandert, zoals in Amersfoort bijvoorbeeld blijkt uit het vernieuwde mediabeleid ( Toekomstgerichte media-agenda, juni 2011). Niet de toegankelijkheid van (nieuws)informatie, maar het stimuleren van media-innovatie en het faciliteren van ontmoeting en uitwisseling staan centraal. Landelijk speelt de discussie over onderwijs in mediawijsheid (= omgang met media) als invulling van de overheidsrol om de pluriformiteit in het publieke debat te behouden. Al met al nemen de online media snel in belang toe en spelen gaandeweg een hoofdrol in de wijze waarop de gemeente Amersfoort communiceert. Zeker als digitalisering kan leiden tot kostenbesparingen. Ons Communicatiebeleidskader , waarvan de hoofdlijnen waren gericht op (I) zorgvuldige communicatie aan de stad, (II) open communicatie met de stad, en (III) trotse communicatie over de stad moest nodig worden aangevuld met een visie hoe om te gaan met de online media. De 2.0 ontwikkelingen evenals het coalitieakkoord (zie verderop) maken het wenselijk de toegenomen kracht van de samenleving te stimuleren, ruimte te geven en in banen leiden. Daarmee is de rol van de gemeente meer marktmeester dan bepaler of leverancier, hoewel de diverse rollen van de overheid naast elkaar blijven bestaan. Ook dit komt verderop aan de orde (zie bij online strategie: twee dimensies, vier thema s ). Doel van deze visie: handvat voor keuzes en acties Deze visie beantwoordt de vraag hoe de gemeente Amersfoort het gebruik van online media gaat afstemmen op de veranderende verwachtingen en de nieuwe kansen. De visie geeft daarbij een handvat voor (toekomstige) keuzes: keuzes over de in te zetten online media en de meest relevante online principes die daarbij voor ons gelden. Tevens wordt zicht geboden op de geprioriteerde en gefaseerde acties die daaruit voortvloeien (BIJLAGE 2). 2. Scope en leeswijzer Online en media zijn brede begrippen. Deze visie gaat niet over het hele gebied van internet en alle mogelijke toepassingsgebieden. Kort en simpel gezegd gaat deze visie alleen over de gemeentelijke websites, online platforms en het gebruik van social networks, zoals Twitter via welke wij interacteren met de stad. Deze visie gaat niet over interne online communicatie zoals intranet en yammer en ook niet over communicatie voor zover die niet via het web plaatsvindt. Daarnaast is de scope van deze visie in tijd afgebakend tot de eerstkomende drie jaren. Dat is al heel wat in een zeer dynamische context. Leeswijzer De ambities van Amersfoort zoals verwoord in onder andere het Coalitieakkoord en de diverse visies op deelterreinen, zoals de Structuurvisie, de WMO-visie, de Woonvisie en de visie op werklocaties enzovoort geven rekenschap van een veranderende maatschappij (zie pag 8). Ontwikkelingen in het digitale veld worden puntsgewijs geschetst (pagina 8-9). Daarmee ontstaat ook een andere rol van de overheid, die wordt aangegeven op twee dimensies in vier thema s (p. 9-11). De thema s worden nader ingevuld met een aantal online principes (p ). Onze Visie op Online Media bestaat dus uit deze vier thema s en dertien online principes. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 6 van 17

7 Kortom, wij nemen de Amersfoortse ambities en een veranderde wereld als vertrekpunt en kijken naar de wijze waarop de online media kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van die ambities. Een visie moet evenwel vertaald worden in acties om effectief te kunnen zijn. Vandaar dat in schematische vorm de thema s en principes worden vertaald naar activiteiten, zie BIJLAGE 2. Op de laatste pagina tenslotte werpen we een blik in de toekomst. 3. Ambities van Amersfoort Het coalitieakkoord geeft een drietal kernwaarden en benoemt de bestuursstijl: Verbonden (samenleving, mensen, stad: ruimte voor eigen kracht) De eigen kracht van de stad de ruimte geven. Bewoners, ondernemers en organisaties gaan in Amersfoort met elkaar in gesprek, leggen verbindingen en nemen initiatieven. Mensen zijn mondig, hebben talent en kunnen verantwoordelijkheid dragen; De gemeente moet weer een vertrouwd deel zijn van de gemeenschap waar zij uit voortkomt; Maar we willen samen leven. Waar verantwoordelijkheid en tolerantie ontbreken moeten burgers elkaar aanspreken en moet de overheid stevig handhaven. Slagvaardig (slagvaardig bestuur dat luistert én knopen doorhakt) Het gemeentebestuur is er voor de stad en niet andersom. Amersfoort mag slagvaardigheid, kwaliteit en een open en oprechte houding verwachten; Amersfoort heeft recht op een attente, transparante overheid, met oog voor wat doelmatig en doeltreffend is. Een overheid die voorop loopt in de wijze waarop het werk wordt gedaan, die mensen betrekt en tegelijk pragmatisch en slagvaardig is. Die gáát voor participatie maar tegelijk blijft zien waar belangenafweging nodig is of groepen niet gehoord worden; Een slagvaardige overheid biedt zorg, neemt belemmeringen weg en geeft vertrouwen aan hen die dat nodig hebben en maakt waar dat kan van een vangnet een trampoline. Zodat mensen die daartoe in staat zijn op eigen benen kunnen staan, emanciperen en vooruit komen. Duurzaam (toekomstgericht en economisch/ ecologisch/ sociaal-cultureel in balans) Een levenskrachtige stad wil gezond blijven. Met een financiële huishouding die op orde is. Bezuinigen en innovatie gaan wat ons betreft hand in hand. Een discussie over rol en taken van de gemeente kan leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit een nieuwe visie. Bestuurstijl Om deze ambitie te kunnen realiseren en invulling te geven aan de centrale waarden is een bestuurstijl wenselijk die uitgaat van: beperkte mogelijkheden in de maakbaarheid van de samenleving; sterk veranderende financiële kaders; mondige burgers en een aanspreekbaar bestuur dat ruimte geeft aan de kracht van de stad. Twee citaten uit het coalitieakkoord die deze waarden en ambities nader inkleuren: Niet elk probleem vraagt om meer of extra gemeentelijk beleid. Bewoners en ondernemers, al dan niet in georganiseerd verband, nemen zelf het initiatief om problemen op te lossen of nieuwe zaken tot stand te brengen. De overheid ondersteunt dit waar nodig en gepast. Coproductie is daarmee een van de vanzelfsprekende instrumenten. Meer ruimte en minder regels, dat maakt meer mogelijk en bevordert zelfredzaamheid en eigen kracht. Een overheid die stuurt op resultaat en vertrouwen maakt besluitvorming transparant en begrijpelijk, inclusief de meningsverschillen die aan besluitvorming vooraf gaan. Open communicatie, ook over tegenvallers en fouten. Alleen zo krijgt dienend leiderschap # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 7 van 17

8 gezag. Het gemeentebestuur moet goed weten wat er leeft, moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Wij nemen het wijkwethouderschap serieus. Om te luisteren en beter te kunnen inspelen op initiatieven in wijken en buurten. 4. Externe ontwikkelingen in online media en -interactie Voor online interactie - of dat nu is om een dienst te leveren of ideeën/wensen/ervaringen/ emoties etc. uit te wisselen - is het belangrijk dat het individu bereikt wordt. Internet en social media bieden nieuwe mogelijkheden voor communicatie met of binnen de doelgroep. Er is een radicale emancipatie van de gebruiker opgetreden en een verschuiving van autoriteit. Ook is de real time communicatie onwennig voor hiërarchisch ingerichte organisaties. Relevante ontwikkelingen in dit kader zijn: Volwassenwording social media Social media (netwerken zoals Hyves, LinkedIn en Facebook en online media met sociale features zoals blogs, YouTube en Flickr) hebben de afgelopen jaren een volwassenwording doorgemaakt. Enerzijds is de gebruikerspenetratie zeer hoog, anderzijds neemt de rol van sociale media binnen het internet steeds verder toe. Social media treden buiten hun eigen platform en integreren in andere websites. Gevolg hiervan is dat de sociale media (en netwerken) dominanter worden en steeds meer gaan bepalen wat mensen denken en doen online. Zeker in het geval van rampen en crises is de impact van social media als Twitter duidelijk geworden. Waar de overheid voorheen een informatiemonopolie had is het nu zaak op de juiste wijze in te spelen op berichten die in de samenleving al toonzettend circuleren. Er wordt over je gepraat, je kunt kiezen of je responsief bent of niet. Autoriteit verschuift. Veranderend gedrag Met name door de invloed van internet verandert het gedrag van burgers en bedrijven. Zij willen invloed en hebben steeds meer de middelen om deze invloed ook uit te oefenen. Invloedsmechanismen verschuiven van push naar pull. Om betekenisvolle informatie te laten landen moet je geen zender meer zijn maar conversation manager, en liefst real time. Andere netwerken en andere spelers hebben invloed op gedrag. Kennis, ervaringen en meningen worden openlijk gedeeld. Een gemeente kan laagdrempelig op de hoogte blijven van wat er leeft via het faciliteren van online stadsgesprekken, zoals Breda doet, of via webcare, dat wil zeggen volgen van (en reageren op) wat er online over de gemeente wordt geuit. Veranderend mediagebruik Tijd die besteed wordt aan internet neemt toe. Er is een verschuiving van traditionele media naar internet en integreren van traditionele media op internet (bijv. tv en radio via internet). Mobiel internet gebruik groeit zeer sterk. Tijdsbesteding aan social media neemt toe. In de VS gebruikt 34% van de werknemers sites als Facebook en LinkedIn voor zakelijke doeleinden en 9% gebruikt Twitter hiervoor. Organisaties hebben geen keuze meer of ze wel of niet deelnemen aan social media: hun werknemers zijn daar namelijk al lang actief aanwezig, waarbij privépersoon en functionaris minder makkelijk te scheiden zijn. Persoonlijke netwerken en professionele contacten lopen in elkaar over; wanneer is iemand in functie? De online wereld gaat bovendien 24/7 door. # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 8 van 17

9 Online aanwezigheid fragmenteert Zowel vanuit gebruikers- als aanbiederperspectief fragmenteert het internet steeds verder. Steeds meer devices zijn connected en het internet treedt steeds meer buiten de browser. Denk hierbij aan applicaties op de mobiele telefoon of webservices richting specifieke apparaten (bv TomTom). Daarnaast vormen een aantal grote (sociale) online media steeds meer platformen op zich, waar aanbieders aanwezig zijn. Denk hier aan de aanwezigheid op YouTube, Twitter, Hyves en LinkedIn. De gedachte van een centrale portal waar mensen naartoe moeten, maakt steeds meer plaats voor de gedachte gaan waar de doelgroep is. Online aanwezigheid wordt persoonlijker Net zoals in de fysieke wereld wil men online uiting geven aan de eigen identiteit en de relatie tot anderen. Dit verhoogt de onderlinge online verbondenheid en betrokkenheid. De online communicatie wordt hierdoor persoonlijker en krijgt hiermee een menselijk gezicht. Omgekeerd moet het menselijk gezicht herkenbaar zijn als representant van de organisatie. Organisaties kunnen online meer persoonlijk communiceren door het creëren van een eigen identiteit, maar ook door een directe manier van communiceren. Twitter en chat mogelijkheden worden aangewend voor real time interactie met de klant. Zoekgedrag verandert Naast het verbinden via social media neemt het gebruik van zoekmachines zoals Google nog steeds toe. Een hoge notering in de zoekresultaten is relevant omdat de meeste gebruikers niet verder zoeken dan de eerste paar pagina s zoekresultaten. Naast de inhoud van de site waarop gezocht wordt, is het aantal keer dat een site op een andere site vermeld wordt een belangrijk criterium. Het presenteren van zoekresultaten wordt in toenemende mate ondersteund via kaarten. Voor veel informatie is de geografische locatie een aspect dat relevant is voor de gebruiker. Het zoeken vanuit een geografische locatie is mede door Google Earth en mobiele GPS apparaten in relatief korte tijd enorm toegenomen. 5. Visie op online media: rol overheid, vier thema s Hoe kan de gemeente de online media inzetten ter ondersteuning van de Amersfoortse ambities, gebruikmakend van de veranderende mogelijkheden zoals die hierboven zijn geschetst? Hoe vertaalt zich dat in concrete keuzes? Om deze vragen te beantwoorden kijken wij naar een tweetal dimensies in de rol van de overheid in relatie tot de omgeving. Van daaruit worden vier thema s benoemd. Bij elk thema staan een aantal online principes. Een en ander wordt concreet in de wijze waarop capaciteit en middelen worden ingezet; zie BIJLAGE 2. Twee vragen bij de rol van de overheid in relatie tot de omgeving: (I) De eerste vraag is wat de overheid eigenlijk (op)levert. Aan de ene kant wordt de overheid verwacht om effectief en efficiënt ( marktconform) te leveren waar zich een behoefte voordoet (legitimiteit door performance). Aan de andere kant heeft de overheid een rol om te investeren in de samenleving, om participatie, maatschappelijk engagement en verbinding tot stand te brengen (legitimiteit door binding). De uitersten op deze as zijn zakelijkheid versus engagement, zie het schema hieronder. (II) Een tweede vraag gaat over hoe de overheid ordening aanbrengt. Aan de ene kant van het spectrum staat de wens dat de overheid dereguleert en meer ruimte geeft aan maatschappelijk initiatief, aan de andere kant wordt van de overheid verwacht dat zij ordenend optreedt en ook als marktmeester de (maatschappelijke) vraag en aanbod laat samenkomen. Het wordt wat overzichtelijker door het in een schema weer te geven: # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 9 van 17

10 ruimte geven, overlaten aan zakelijk on demand leveren maatschappelijk engagement en verbinding vraag en aanbod samenbrengen marktmeester De uiteenlopende antwoorden op de twee vragen leveren dus twee assen op. De horizontale as, van zakelijkheid versus engagement, heeft een geschiedenis. Waar eerder de emancipatoire opdracht van de overheid werd benadrukt is in de laatste decennia met de introductie van het marktdenken de legitimiteit van de overheid vooral gezocht in de dienstverlening, het leveren aan burgers als kritische consumenten. De laatste jaren slingert de pendule weer wat terug naar het engagement van de overheid om de civil society, de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te versterken en om gemeenschappelijkheid te creëren. De verticale as, die van ruimte geven versus marktmeester, is nieuw. Tien jaar geleden zou deze as nog over een andere tegenstelling zijn gegaan, namelijk de taak van de burger versus de taak van de overheid. Nu gaat het over (de)regulering. Onder marktmeester wordt dus niet verstaan dat de overheid een taak oppakt, maar dat zij de zelfredzaamheid van de samenleving vergroot door een markt te creëren waarin vraag en aanbod samen kunnen komen. Wanneer we de vier kwadranten die zo ontstaan invullen ontstaat het volgende beeld over de rol van de overheid in interactie met de omgeving: ruimte geven, overlaten aan informeren faciliteren en (de)reguleren zakelijk on demand leveren maatschappelijk engagement en verbinding transactie verbinden vraag en aanbod samenbrengen marktmeester In dit schema zijn de rollen van de overheid in verhouding met de omgeving geschetst, maar het is nog onvoldoende toegespitst op het onderwerp dat hier aan de orde is: de visie op online # v1 - Collegevoorstel _ DEF Pagina 10 van 17

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN WERKEN aan zorg en ondersteuning Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2 2. Zorg, welzijn en het belang van samenwerking

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie