Leren. valoriseren. De valorisatiestrategie van de HAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leren. valoriseren. De valorisatiestrategie van de HAN"

Transcriptie

1 Leren valoriseren De valorisatiestrategie van de HAN

2 Leren valoriseren De valorisatiestrategie van de HAN

3 @HAN

4 Inhoud 1. Inleiding 5 2. De waarde van kennis 9 3. Hoe HAN valoriseert Ruimte maken voor innovatie Meten is weten: HAN-valorisatiedashboard Naar een valorisatieagenda 29 BIJLAGE Gelderland valoriseert 33

5 4

6 1. Inleiding Valorisatie. De meeste mensen binnen en buiten de HAN zegt het nog weinig. Dat gaat veranderen. Want valorisatie - werkwoord: valoriseren - is een uitdrukkelijke taak voor het hoger onderwijs. Universiteiten en hbo-instellingen moeten hun kennis meer gaan delen met andere partijen ten nutte van de samenleving. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft deze maatschappelijke opdracht voortvarend ter hand genomen. Kennis delen met het werkveld zit het hoger beroepsonderwijs in de genen. Aan de wisselwerking met de beroepspraktijk ontlenen opleidingen immers hun bestaansrecht. Met de valorisatieopdracht mikt de overheid op een volgend, hoger ambitieniveau. Het is niet genoeg kennis te delen, de samenwerking moet ook gestalte krijgen in ondernemende activiteiten, rendabele producten en diensten, in nieuwe bedrijvigheid en praktijkgericht onderzoek. het hbo? Wat doet de HAN er al aan? Waar liggen kansen, wat zijn knelpunten? Paul Iske, bijzonder hoogleraar innovatie in Maastricht, leidde de verkenning met als hamvraag: wat is een passende valorisatiestrategie voor de HAN? Deze verkennende fase kreeg haar beslag in een beleidsnotitie 2 die vervolgens door bestuur en managementeam is vastgesteld als kader voor de strategieontwikkeling. Op verkenning In 2012 ging een aantal nauw betrokkenen 1 binnen de HAN op zoek naar het HAN-eigene van deze ambitie. Wat is het specifieke karakter van valoriseren binnen 1 Karin van Beek, Jonathan van Deutekom, Annelies Dickhout, Gert de Groot, Tinus Hammink, Christiaan Holland, Annelies de Jeu, Cees de Jong, Noël Maertens, Wienand Remkes, Geert-Jan Sweers, Aletta van der Weijden en Rob Westerdijk. 2 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2013). Het HAN Valorisatie-GEN. Naar een integrale visie op valorisatie binnen de HAN. 5

7 Deze brochure vat de HAN-valorisatiestrategie samen. De komende jaren zal deze verder worden ingekleurd en nader geconcretiseerd. De HAN nodigt lezers uit daaraan mee te doen. Graag maken we collega s en belanghebbenden deelgenoot van onze bevindingen tot nu toe. Niet omdat we weten hoe het moet, maar omdat we doordrongen zijn van het besef dat valorisatie-inspanningen kansrijker zijn naarmate dit streven breed wordt (uit)gedragen en veelzijdig tot uitdrukking komt. Valoriseren is geen exclusieve bezigheid van bestuurders en hiervoor aangewezen medewerkers, maar ook en vooral van mensen die contact hebben met de beroepspraktijk: docenten, lectoren, stagebegeleiders, praktijkcoördinatoren en instituutsdirecteuren, studenten en alumni. We nodigen iedereen met een open geest en ondernemingszin inclusief onze maatschappelijke partners uit om mee te denken over hoe valorisatie veelzijdig tot expressie is te brengen. Om ideeën, creativiteit en mensen uit te wisselen en samen innovatie tot stand te brengen. Wat is valorisatie? Valorisatie wordt vaak geassocieerd met universiteiten die wetenschappelijke kennis via spin-off bedrijven te gelde maken. Maar zoals gezegd, het hbo valoriseert vanouds misschien nog wel meer, al gebeurt dat minder zichtbaar en is het minder gericht op radicale innovatie. Het hbo mikt traditiegetrouw op kenniscirculatie met de beroepspraktijk, waarbij inzet van kennis wederzijds nieuwe kennis oplevert. In beide gevallen wordt nieuwe waarde gecreëerd, hét kenmerk van valorisatie. Daarbij kennen onderscheiden stakeholders een verschillend belang toe aan soorten van opbrengst, zoals financieel profijt, werkgelegenheid, sociaal welbevinden, milieu- of gezondheidswinst, nieuwe kennis of betere producten. Het HAN-beleid definieert valorisatie als het beschikbaar en geschikt maken van kennis voor economische en maatschappelijke benutting. Kennis beschikbaar stellen is op zichzelf geen garantie voor waardecreatie. Want wil kennis daadwerkelijk leiden tot innovatie in de praktijk bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe producten, procedures, protocollen of technieken dan moet die eerst toepasbaar gemaakt worden. Daarvoor kan de hogeschool putten uit velerlei bronnen. Zo zijn naast de beschikbare vakkennis ook mensen, netwerken en informatiesystemen als kennisdragers in te zetten. De waardecreatie kan binnen of buiten de HAN plaatsvinden, via de primaire processen opleiding en onderzoek of via het secundaire proces ondernemerschap. Het betreft in vrijwel alle gevallen een combinatie. Vaak is er sprake van co-creatie met externe partijen. Want een belangrijk kenmerk van valorisatie binnen het hbo is de waardecreatie naar twee kanten: we willen onze kennis van waarde laten zijn voor de beroepspraktijk en we valoriseren de opgedane praktijkervaring naar het onderwijs. Anders gezegd, valorisatie helpt ons onderwijs meer praktijkgericht te maken. Het expliciet opnemen van economische benutting van kennis in de definitie onderstreept het belang dat de HAN bij valorisatie hecht aan ondernemerschap, buiten en binnen de hogeschool. Zo wil de HAN via valorisatie zelf ook middelen uit de markt aantrekken, bijvoorbeeld voor praktijkgericht onderzoek in samenspraak met de beroepspraktijk en ondersteuning van (startende) ondernemers. 6

8 Vooruitblik Deze brochure schetst het kader van de HAN-valorisatiestrategie. Eerst verduidelijken we in hoofdstuk 2 het valorisatieproces in algemene zin: hoe transformeert kennis tot waarde en welke middelen zet de HAN daarbij in? Hoofdstuk 3 gaat in op hoe de HAN daaraan intern gestalte geeft: welk valorisatiebeleid voert de HAN en wat zijn sterke en zwakke punten in de uitvoering? Vervolgens is gekeken hoe belemmeringen - sociale, procesmatige, virtuele en fysieke - zijn op te lossen (hoofdstuk 4). Om te bepalen of beleidsdoelen worden gehaald geeft hoofdstuk 5 een aanzet voor een HAN-valorisatiedashboard. Hoofdstuk 6 ten slotte geeft de richting aan van volgende stappen om nader invulling te geven aan een HANbrede 7

9 8

10 2. De waarde van kennis Kennis is waardevol, maar dé waarde van kennis bestaat niet. Valorisatie gaat over de impact ervan: de waarde die via concrete toepassingen wordt gerealiseerd en ervaren. Dat vereist maatwerk, te beginnen met het vinden van kanalen om kennis te laten stromen. Valorisatie creëert waarde door kennis om te zetten in enige vorm van kapitaal. Dat suggereert dat kennis op zichzelf waarde heeft. Dat mag voor een mens waar zijn, maar wil je de opbrengst tot maatschappelijk kapitaal herleiden, dan vertegenwoordigt kennis slechts poten tiële waarde. Bij kennisvalorisatie gaat het er om dit potentieel te realiseren in de vorm van toepassingen. Hoe groter het aantal en hoe relevanter de kennis toepassingen, hoe meer maatschappelijke waarde wordt ervaren. Dat is geen kwestie van one size fits all, want de beleving van waarde hangt af van de context. Het valorisatieproces Wat is er voor nodig om met kennis nieuwe waarde te creëren? Het proces van kennisvalorisatie is grofweg weer te geven in vier stappen: 1. identificatie van de toepassingscontext; 2. transport naar de toepassingscontext; 3. absorptie in de toepassingscontext; 4. waardecreatie in de toepassingscontext. Men moet over de grenzen van de eigen werk omgeving kijken om kennis te kunnen delen en toepasbaar te maken in een andere context. De eerste stap is kennisomgevingen te identificeren. Zoals het hoger onderwijs faculteiten en opleidingen kent, werken bedrijven en organisaties met karakteristieke, veelal branchegerichte kennis- en toepassingsdomeinen: waar zijn raakvlakken? Vervolgens is het zaak relevante kennis over te brengen naar zo n andere context (stap 2). Acceptatie door de nieuwe omgeving vereist van de kennisinstelling outside-in denken: niet het eigen weten staat voorop, maar de kennisbehoefte en belangen van externe partners. Na opname van 9

11 kennis (stap 3) kan een bedrijf of organisatie daarmee waarde creëren al dan niet in samenspraak of cocreatie met de kennisinstelling - door de nieuwe inzichten toe te passen in eigen activiteiten (stap 4). Wat voor het hoger onderwijs valorisatie is, is voor de toepassingspartner innovatie. Instrumenten Om de stappen 2 en 3 te kunnen zetten is het samen met de beroepspraktijk doen van onderzoek een krachtig instrument, wat onmiddellijke kennis circulatie en valorisatie mogelijk maakt. Daarin onderscheidt het hbo zich van universiteiten, waar onderzoek zich in de eerste plaats richt op het genereren van wetenschappelijke kennis. Om met het werkveld een toepassingsgerichte onderzoeksprogrammering te ontwikkelen en die uit te voeren is het opbouwen van onderlinge netwerken en allianties cruciaal. Living labs, kenniscentra en kenniskringen waarin ook externe onderzoekers meedraaien vormen een stimulerende omgeving voor embedded research en co-creatie. Studenten leveren daaraan een bijdrage door er hun afstudeeronderzoek op af te stemmen. Zo n op innovatie gerichte omgeving brengt hen in aanraking met actuele vragen op hun vakgebied en met waardevolle netwerkcontacten. De strategie om valorisatieprocessen op gang te brengen komt in beginsel neer op het inrichten en managen van interfaces, contact- en koppelpunten om kennis te laten stromen tussen verschillende omgevingen. De hoeveelheid en aard verschillen per instelling. We belichten de belangrijkste instrumenten om omgevingen met elkaar te verbinden en we benoemen de instrumenten die de HAN inzet. Stage, onderzoekminoren en afstudeeronderzoek Wanneer studenten activiteiten uitvoeren voor of bij een organisatie, wordt hun kennis en die van hun begeleiders ter plekke omgezet in waarde voor die organisatie. Omgekeerd creëren stages, onderzoekminoren en afstudeeronderzoek ontwikkelingsmogelijkheden voor studenten. Zo wordt menselijk en maatschappelijk kapitaal gegenereerd. Voor de hogeschool leveren opdrachten vanuit het werkveld inzicht op in welke opleidingselementen en onderzoeksthema s relevant zijn voor de betreffende toepassingsomgeving. Jaarlijks volgen zo n tienduizend HAN-studenten stage bij bedrijven en organisaties en stromen er zo n vierduizend afgestudeerden uit naar velerlei werkvelden. Lectoraat Via de activiteiten van vijftig (associate) lectoren en tal van docentonderzoekers deelt de HAN-kennis met een wijde omgeving. Dit inspireert tevens onderzoek naar en onderwijs over vraagstukken uit de praktijk. Docentstages Een goede manier om wederzijds kennis te laten stromen is het organiseren van stages voor docenten in de beroepspraktijk. Binnen het Centre of Expertise Sneller Herstel wordt daaraan een extra dimensie toegevoegd in de zogenaamde koppelstructuur. Eén dag per week werkt een docent van de HAN bij een zorginstelling mee in zorg en onderzoek. Dit gebeurt op een vaste plek en is gekoppeld aan een vaste medewerker van de instelling. Deze medewerker ondersteunt op zijn/ haar beurt de werkzaamheden van de docent, waaronder ook onderwijsontwikkeling en uitvoering. 10

12 Alumninetwerk Net als stagiaires en onderzoekers zijn alumni levende transferpunten van kennisinstelling naar toepassingsgebied en omgekeerd. Het opzetten, onderhouden en uitbaten van alumninetwerken verbindt kennisinstellingen met organisaties waar die kennis wordt toegepast. De HAN kent 52 alumninetwerken en ontwikkelt momenteel een HAN-breed alumnibeleid. Campus De campus, het gebied waar zich de gebouwen en faciliteiten van kennisinstellingen bevinden, wordt in toenemende mate opengesteld voor activiteiten en organisaties die zich richten op toepassing van kennis. Ook faciliteiten voor onderwijs en onderzoek worden opengesteld voor en gebruikt door externe partijen. Voorbeelden bij de HAN zijn het FabLab (Faculteit Techniek en FEM), ARLA (Automotive Research Lab), het Praktijkhuis (zorg) en het ixperium (educatie). Wegwijzer Vaak kunnen buitenstaanders een centraal toegangspunt raadplegen om toegang te krijgen tot de kennis binnen een organisatie die anders van buitenaf moeilijk toegankelijk is. Zo wijst de Ondernemersdesk van de HAN jaarlijks duizenden bedrijven, instellingen en individuen de weg naar de juiste persoon of afdeling in de wijdvertakte organisatie. Incubator Een incubator is een broedplaats voor ondernemers en ondernemingen met het doel om veelal jonge startende bedrijven te ondersteunen. Deze bedrijven kunnen ontstaan als spin-off van een kennisinstelling waarbij toepasbare kennis wordt vertaald in marktgerichte producten en diensten. De HAN beschikt zelf niet over zo n voorziening, maar onderhoudt goede betrekkingen met de innovatieve broedplaatsen in Arnhems Buiten en Industriepark Kleefsewaard (Arnhem) en de Novio Tech Campus in Nijmegen. Centre for Entrepreneurship Veel kennisinstellingen hebben intern of vlakbij een omgeving ingericht, soms in combinatie met een incubator, waar ondernemers worden opgeleid en ondersteund. De HAN beschikt al jaren over een Centrum voor Ondernemerschap. In de nabije toekomst zal dit deel uit gaan maken van het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO), waarin alle centrale voorzieningen op dit terrein herkenbaar en efficiënt worden gebundeld. Financiering Kennisinstellingen ondersteunen ondernemende activiteiten door hulp bij het verwerven van subsidies en toegang te verkrijgen tot de kapitaalmarkt (banken, investeringsfondsen, angel investors, participatiemaatschappijen). Voor de HAN vervullen het consortium Gelderland valoriseert (zie bijlage) en het HAN Subsidiebureau die rol. De Provincie Gelderland heeft een subsidieregeling voor organisaties teneinde de financiële drempel te verlagen om in contact te komen met kennis bij kennisinstellingen. Deze regeling met vouchers (waardebonnen) wordt met name aantrekkelijk geacht voor het mkb. TTO (Technology Transfer Office) TTO s of transferbureaus zijn (deel)organisaties die er op allerlei manieren naar streven (technologische) kennis van een kennisinstelling te verbinden met 11

13 andere partijen. Vaak geven ze ook advies over intellectueel eigendom. Dergelijke taken en dienstverlening brengt de HAN onder in bovengenoemde centrale voorziening in oprichting (CvVO). Consortium Door te participeren in consortia (multiparty projects) kunnen kennisinstellingen hun intellectueel kapitaal direct omzetten in toegevoegde waarde. De interactie met consortiumpartners levert daarnaast mogelijk heden voor onderzoek, onderwijs en bredere verkenning van carrièremogelijkheden voor studenten en andere betrokkenen. Zo participeert de HAN in Gelderland valoriseert (bijlage) en in De Zorgalliantie, een samenwerkingsverband met 29 regionale zorgaan bieders. Het Smart Business Centre vervult een belangrijke rol in het ontwikkelen van allianties met en binnen het mkb. Innovatiehub/innovatielab Een innovatiehub of -lab is een inmiddels beproefd concept waarin de voordelen van de inzet van studenten in innovatieprojecten - frisse kennis, beperkte kosten, wederzijdse kennismaking worden behouden, terwijl een oplossing is gevonden voor de nadelen tijdrovende begeleiding, beperkte beschikbaarheid, gebrek aan continuïteit. De HAN verkent momenteel met de Novio Tech Campus in Nijmegen de optie om een gezamenlijke innovatiehub te Dekkerswald 12

14 3. Hoe HAN valoriseert De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maakt ernst met kennisvalorisatie. Er wordt flink in geïnvesteerd en voor 2016 zijn prestatieafspraken vastgelegd. Er gebeurt al veel op dit vlak, maar het kan nog beter. De HAN is voortvarend aan de slag gegaan met de valo risatieopdracht, met een hoge personele inzet van 190 fte en forse investeringen in ondernemerschapsonderwijs en kennisinfrastructuur (in 2012: 14,2 miljoen euro). Buiten de gangbare uitwisseling met de beroepspraktijk gebeurt er veel op dit front, zoals de hiervoor genoemde inzet van instrumenten laat zien. Daarnaast verbinden talloze bestaande contactorganen en (informele) netwerken studenten, docenten en lectoren met de beroepspraktijk. Altijd al vond op tal van manieren buiten het primaire onderwijsproces valo risatie plaats, zoals via beleidsadvisering, in kort- en langlopende samenwerkingsprojecten en via ondernemerschap (start-ups). Bureau Student Companies onder steunt leerprojecten van studenten die tijdens hun studie marktgerichte producten ontwikkelen en een (tijdelijk) bedrijf opzetten, dat soms na de studie een vervolg krijgt. Het Centrum voor Ondernemerschap toekomstig onderdeel van het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap bevordert via bundeling van expertise de ondernemings zin bij studenten, docenten en werknemers van de HAN. En al jaren maakt contractonderwijs hoge schoolkennis toegankelijk voor buitenstaanders. Van de vele en veelsoortige contacten die de HAN onderhoudt met de omgeving is een aantal nadrukkelijker gericht op waardecreatie, zoals de eerder genoemde Zorgalliantie en het Smart Business Centre. Waardecreatie als expliciet valorisatiedoel wordt de komende jaren HAN-breed gestimuleerd en ondersteund. In het consortium Gelderland valoriseert (bijlage) speelt de HAN een belangrijke rol. Daarin hebben Gelderse kennisinstellingen, bedrijven en overheden hun krachten gebundeld voor meer innovatie en werkgelegenheid in de regio. (Toekomstige) ondernemers kunnen er aankloppen voor ondersteuning van idee naar bv. 13

15 Ambitie Het HAN Instellingsplan voor met de veelzeggende titel Kennis in interactie beschrijft de koers voor de nabije toekomst. Kennis leveren die van nut is voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio is een van de hoofddoelen. Het Instellingsplan bevat prestatieafspraken op het vlak van kennisvalorisatie (zie kader), waarvoor de personele en financiële investering tot 2016 op het huidige hoge niveau gehandhaafd blijft. Valorisatie-prestatieafspraken HAN voor 2016 In 2016 bevatten alle opleidingen ondernemerschapsonderwijs dat in vorm en intensiteit past bij de betreffende beroepspraktijk. In 65% van de (voltijd)opleidingen bestrijkt het ondernemerschapsonderwijs minimaal tussen 1% en 3% van de opleiding in studie belasting tussen de 70 en 200 uren. Bij 30% van de opleidingen is dat meer dan 3% in studiebelasting 200 uren of meer. In 2016 heeft 1% van de afgestudeerden de minor Ondernemerschap gevolgd. We verbreden en herschikken ons aanbod aan ondernemerschapsonderwijs met bijzondere aandacht voor de Student Company en het Centrum voor Ondernemerschap. We handhaven de omzet van ons contractonderwijs op 6% van de totale omzet (in 2012: 15,6 miljoen). We professionaliseren onze valorisatieinfrastructuur in nauwe samenwerking met de andere partners in Gelderland valoriseert. Met ondernemers, kennisinstellingen en overheden bouwen we gezamenlijk aan het Gelderse Valorisatienetwerk. De plannen voor de komende jaren richten zich met name op het scheppen van voorwaarden voor kansrijke valorisatie. Dat ziet de HAN breder dan geld verdienen, al zijn we ons ervan bewust dat dat laatste voor veel stakeholders voorop staat. Als hbo-instelling 14

16 gaat het er de HAN ook om het onderwijs meer beroepsgericht te maken. Omdat in elke beroepspraktijk de bedrijfseconomische toets een belangrijke rol, zo niet een hoofdrol speelt bij beslissingen, moeten aankomend professionals daarop leren anticiperen. Een vruchtbaar valorisatieklimaat veronderstelt dat iedereen binnen de HAN zich ervan bewust is te werken in een omgeving met heel veel stakeholders die belang hebben bij wat we doen. We moeten nog meer outside-in (leren) denken en handelen: minder uitgaan van de eigen organisatie en meer samenwerken met, en ons laten inspireren door partners van buiten. De uitdaging voor de komende jaren is dit besef te vertalen in actie c.q. in te bedden in het eigen handelen en in processen en procedures. het programma Gelderland valoriseert (bijlage). Dit netwerk wil een vraagbaak en ontmoetingsplaats zijn voor innovatieve ondernemers in de regio. Regionaal economische beleid wordt in toenemende mate geënt op het landelijk topsectorenbeleid. Regio s stellen zich de vraag in welke sectoren ze sterk zijn en met welke (andere) sectoren ze zich willen profileren. Een regionale economische analyse gecombineerd met eigen sterktes van de HAN leidde tot een beleidskeuze voor negen sectorale speerpunten. Het Instellingsplan presenteert deze speerpunten als inhoudelijke ruggengraat van de ontwikkeling en toepassing van HAN-expertise. Speerpunten HAN Faculteit Hoewel in het Instellingsplan de inspanningen zijn gekwantificeerd, noemt het geen concrete doelen voor inkomsten uit valorisatieactiviteiten, met uitzondering van inkomsten uit contractonderwijs. Hiermee onderscheidt de HAN zich van veel andere hbo-instellingen, die wel nadrukkelijk inkomensdoelen nastreven. Inkomsten zijn bijvoorbeeld ook te verwerven uit intellectuele eigendomsrechten of participatie in bedrijven (startups, spin-offs). De HAN kiest er vooralsnog niet voor risicovolle investeringen en participaties aan te gaan, maar streeft wel naar een kostendekkende exploitatie. Automotive Duurzame (elektrische) energie Biodiscovery Sneller herstel Krachtige kernen Sport- en beweegtalent Ondernemen en ondernemerschap Logistiek Leren met ICT Techniek Techniek Techniek GGM GGM GGM FEM FEM Educatie Speerpunten Het College van Bestuur wil versnippering tegengaan en meer profiteren van bestaande valorisatieactiviteiten door die te herschikken, samen te voegen en te professionaliseren. De valorisatieagenda van de HAN sluit in thema s en instrumenten nauw aan bij Deze negen speerpunten vormen tevens de basis voor verdere ontwikkeling van valorisatie-instrumenten. Een deel daarvan is ook in te zetten bij andere thema s van onderwijs en onderzoek en het is interessant om best practices tussen speerpunten uit te wisselen. 15

17 Elk speerpunt wordt ondergebracht in een Centre of Expertise met publiek-private of publiek-publieke samen werking. Daarin opereert de HAN samen met op dat terrein actieve maatschappelijke partners. Per speerpunt zijn ideeën uitgewerkt in businessplannen, waarvan een aantal al is gerealiseerd. Zo is voor het speerpunt Duurzame Energie SEECE van start gegaan (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise), een publiek-private samenwerking van de HAN met (energie)bedrijven en onderzoeksinstellingen. In zogenaamde proeftuinen kunnen bezoekers innovatieve vindingen bekijken en uitproberen. In het Centre of Expertise Leren met ICT kunnen leraren en schoolklassen terecht in het onderzoeks- en ontdeklaboratorium ixperium. Het speerpunt Sneller herstel beschikt inmiddels over drie multidisciplinaire leerwerkplaatsen: bij ZZG Zorggroep (Herstelhotel), Thermion en de Sint Maartenskliniek. Barrières voor kennisuitwisseling en waardecreatie Onbekendheid met mogelijke toepassingen Onbekendheid met beschikbare kennis Taalverschillen (letterlijk en figuurlijk) Cultuurverschillen tussen partijen Verschillen in prioriteit en/of timing (onderzoek/onderwijs vs. industrie) Moeite om door te dringen tot het verplichte curriculum Gebrek aan middelen of niet optimale aanwending ervan Institutionele barrières voor samenwerking met projectpartners Onvoldoende betrokkenheid van docenten bij het valorisatieproces Moeite om interdisciplinaire samenwerking te realiseren Stand van zaken Wil er daadwerkelijk waardecreatie plaatsvinden, dan is het noodzakelijk dat alle betrokkenen vanuit het hoger onderwijs de relevantie zien van de eigen kennis voor de betreffende toepassingscontext. Men moet die kennis ook kunnen overbrengen en de nieuwe omgeving moet die ook kunnen opnemen en toepassen. Dit vergt van beide kanten de wil en de (alliantie)vaardigheden om het valorisatieproces te doen slagen. Maar aan beide kanten bevinden zich ook barrières die gelden voor vrijwel alle instellingen in het hoger onderwijs. Een SWOT-analyse in 2012 van de stand van zaken rond kennisvalorisatie op de HAN toonde het volgende gemengde beeld als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling van visie en strategie. Sterktes. Er is veel kennis binnen de HAN, ook buiten de speerpunten, en de verbindingen met stakeholders in de regio zijn goed. De hogeschool heeft een goede reputatie. Intern groeit het valorisatiebewustzijn en er bestaat veel ondernemende energie bij studenten en staf. Er is al ervaring met valorisatie waarbij ook de omgeving betrokken is. Het speerpuntenbeleid geeft focus en richting. 16

18 Zwaktes. De dynamiek van het onderwijs verschilt van die van de beroepspraktijk: (onderwijs)processen zijn minder flexibel. Veel kennis is slecht toegankelijk. Een multidisciplinaire aanpak is lastig te realiseren, terwijl vraagstukken vaak een discipline overstijgen. De HAN communiceert nog te veel aanbodgestuurd. Valorisatie-activiteiten zijn te weinig afgestemd. Kansen. Bestaande relaties zijn beter te benutten, onder meer via versterkte alumninetwerken en postacademisch onderwijs. Kernactiviteiten als stages kunnen als hefboom fungeren om te anticiperen op ontwikkelingen in de markt of de omgeving. Participeren in consortia biedt kansen, met name in de triplehelix (samenwerking bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid). de communicatiestrategie veranderen van aanbodgedreven naar vraaggestuurd; ondernemerschap verbinden met het primaire proces; meer gebruik maken van hefbomen in het primaire proces (onderwijs); medewerkers scholen in alliantievaardigheden en valorisatiecompetentie; als valorisatiepartner meer bedrijfsmatig denken en handelen. Bedreigingen. De HAN is voortdurend op zoek naar manieren om snel in te springen op vragen. De beperkte flexibiliteit remt het tempo van valorisatieprocessen en ontneemt het zicht op de toegevoegde waarde ervan. Daardoor kan het enthousiasme bij samenwerkingspartners afnemen, terwijl ook nog niet alle partners openstaan voor de valorisatieambities van de HAN. Deze analyse leidde tot de volgende actiepunten. We moeten: valorisatie-initiatieven afstemmen en verbinden; kennis en kennisdragers toegankelijk maken; een interne cultuuromslag bewerkstelligen gericht op open innovatie; multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinair onderzoek 17

19 18

20 4. Ruimte maken voor innovatie Hoe is valorisatie in de context van de HAN naar een hoger ambitieniveau te brengen? Antwoord: een vruchtbaar valorisatieklimaat geeft ruimte aan vernieuwing. Sociaal, in processen, virtueel en fysiek. Een voorwaarde voor een open innovatiecultuur is een stimulerende werkomgeving die ertoe uitnodigt om kansen te grijpen. Om valorisatieambities te realiseren zou de HAN zo n omgeving moeten bieden aan werknemers, studenten en samenwerkingspartners. Zoals de ecologische omgeving de ontwikkeling van levensvormen beïnvloedt, is gekeken wat voor omgeving nodig is om innovatief gedrag van mens en organisatie te stimuleren. Omgeving Het begrip omgeving omvat voor moleculaire levensvormen alle factoren die inwerken op een organisme, populatie of ecologische gemeenschap en die de overleving en ontwikkeling ervan beïnvloeden. Omgevingsfactoren zijn de beschikbaarheid van voedsel, groeiomstandigheden (zon, bodem, lucht, water, klimaat, vervuiling) en ook eigen gedrag en interacties. Levensvormen passen zich in vorm en gedrag aan veranderingen in de omgeving aan. 19

21 Tal van elementen in de HAN-omgeving beïnvloeden direct en indirect onze manier van werken. Een organisatiecultuur met bijpassende gedragsvormen ontwikkelt zich in vier ruimtes : de sociale ruimte, met informele relaties, culturele uitingen, netwerken en gedragscodes; de procesruimte, met formele relaties en georganiseerde activiteiten, processen, systemen; de virtuele ruimte, bestaande uit ict-systemen, communicatiemiddelen, sociale media, mobiele infrastructuur en workflow- en transactiesystemen; de fysieke ruimte, met directe interactie via zintuigen: zicht, reuk, geluid, smaak en gevoel. Hierna volgen mogelijke verbeterpunten voor aanpassingen in de werkomgeving die naar verwachting inno vatief valorisatiegedrag bevorderen. Sociale ruimte voor valorisatie De HAN-cultuur focust traditioneel op onderwijs en vakinhoud. Ook lectoren hebben niet altijd behoefte hun kennis in te zetten buiten de eigen, directe vakgebieden. In een gecompartimenteerde organisatie met ieder eigen onderzoeks- en onderwijsthema s gaat interdisciplinair samenwerken niet vanzelf. Ook werken docenten en onderzoekers nog te weinig samen met partijen buiten de organisatie. Waar dat wel gebeurt, ervaart men nogal eens onbalans. Externe (commerciële) partijen hebben vaak traditionele verwachtingen van de interactie met een hogeschool. Voor valorisatie zijn cultuurverschillen overigens juist een uitdaging. Daarnaast speelt onzekerheid. Door perikelen bij andere hbo-instellingen, lijkt de gepercipieerde ruimte om nieuwe, ondernemende of innovatieve activiteiten te starten, kleiner geworden. Verbeterpunten sociale ruimte 1. Formuleer prestatie-indicatoren voor de waardecreatie als essentieel onderdeel van de valorisatieagenda van de HAN. 2. Geef early adopters - lectoren en medewerkers die openstaan voor ondernemend en innovatief werken - ruimte om plannen te verwezenlijken. Laat positieve resultaten zien om meer mensen bij valorisatie te betrekken evenals briljante mislukkingen. 3. Houd bij werving en selectie rekening met ervaring en ambities op het gebied van valorisatie. 4. Leer mensen cultuurverschillen te herkennen en daarmee om te gaan als onderdeel van de ontwikkeling van hun alliantievaardigheden. Procesruimte voor valorisatie Het kost hbo-instellingen veel tijd en moeite om valorisatieactiviteiten en ondernemerschapsonderwijs in te bedden in onderwijsprocessen. Ook is de organisatie niet ingericht voor interdisciplinaire uitwisseling. Omdat de buitenwereld niet denkt vanuit de structuur van de HAN, komen valorisatieactiviteiten en -instrumenten versnipperd over waardoor kansen voor synergie worden gemist. Soms wordt getwijfeld aan de levensvatbaarheid van (te) kleinschalige initiatieven. Bij de aanpak van business development (start-ups, studentenbedrijven) is de relevantie niet altijd evident. 20

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

tussen onderzoek en samenleving

tussen onderzoek en samenleving d e j o n g e a k a d e m i e tussen onderzoek en samenleving aanbevelingen voor optimale wetenschapscommunicatie advies tussen onderzoek en samenleving voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners SCHOOL EN OMGEVING VO De kracht van samenwerking Vormen van samenwerking tussen scholen en partners drs. Boudewijn Hogeboom Jump Koch Susan Potiek Sander van Veldhuizen drs. Boudewijn Hogeboom, Jump Koch,

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Anne Loeber Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Binnenkant omslag Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering hoofdstuk 1

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie