Inhoudsopgave. Talent is our catalist. 1. Verslag Raad van Toezicht Bestuursverslag Jaarrekening 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Talent is our catalist. 1. Verslag Raad van Toezicht 3. 2. Bestuursverslag 5. 3. Jaarrekening 15"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave 1. Verslag Raad van Toezicht 3 2. Bestuursverslag 5 3. Jaarrekening Balans Functionele exploitatierekening Kasstroomoverzicht Overige gegevens Prestatieoverzicht Samenstelling Raad van Toezicht, rooster van aftreden en nevenfuncties 23 Talent is our catalist 2

3 1. Verslag Raad van Toezicht In zijn vergadering van 28 maart 2013 heeft de Raad van Toezicht, gehoord de bevindingen van de accountant, de jaarrekening en het jaarverslag over 2012 goedgekeurd en decharge verleend aan het bestuur. Behaalde resultaten worden toegelicht en verantwoord in bijgevoegd Bestuursverslag 2012 en het Prestatieoverzicht 2012 (Bijlage 1). Binger Filmlab past de principes en best-practice bepalingen toe van de Code Cultural Governance. De taken van de Raad van Toezicht zijn in de statuten verankerd en uitgewerkt in het RvT-reglement. Naast zijn toezichthoudende rol, vervult de Raad van Toezicht het werkgeverschap voor de directeur/bestuurder. In het kader van risicomanagement is in 2012 de administratieve organisatie/interne beheersing (AO/ IB) toegepast en up-to-date gehouden. De omvang kan beperkt blijven, omdat de workflow feitelijk wordt gedicteerd door de interne Binger Wiki. Daar vindt men sjablonen van diverse overeenkomsten voor inhuur van bijvoorbeeld adviseurs en mentoren, declaratieformulieren en dergelijke. Naast workflowregulatie is de Wiki ook een informatiebron, waardoor er geen versieconflicten kunnen ontstaan, zoals het geval is bij decentraal bijgehouden documenten. Bovendien is de Wiki beveiligd, maar goed extern benaderbaar door medewerkers die flexibel en/ of in het buitenland werken. Om die reden zijn een volledig up-to-date programmaoverzicht, begrotingen, projectplannen en sjablonen voor o.m. verantwoording en terugkerende beschikkende daden ook via de Binger Wiki beschikbaar voor staf en externe teamleden. Dit leidt tot interne bestuurbaarheid en minimaliseert het risico op afwijkingen. Risicomanagement is bovendien een continu proces, dat in 2012 verder is voortgezet. Einde 2012 heeft een wisseling plaatsgevonden binnen de Raad van Toezicht. Ad interim voorzitter Michiel de Rooij heeft einde van het jaar zijn functie overgedragen aan Juha van t Zelfde, lid sinds Filmmaakster Ineke Smits verliet op eigen verzoek tussentijds de Raad van Toezicht wegens drukke werkzaamheden. Hanneke Niens, filmproducent en medeoprichter van KeyFilm volgde haar op. De Raad van Toezicht kwam in 2012 vijfmaal bijeen en bestond per 31 december 2012 uit vijf leden. In een bijlage bij dit jaarverslag is een overzicht van de samenstelling, relevante nevenfuncties en het rooster van aftreden opgenomen. Op 6 december heeft een (zelf)evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van de Raad van Toezicht. Juha van t Zelfde voorzitter, Stichting Binger Filmlab 28 maart 2013 Everything you know about filmmaking isn t enough. 3

4 The best producers do more than produce. 4

5 2. Bestuursverslag 2.1. Inleiding De jaarstukken zijn opgesteld door de directeur/ bestuurder. De bevoegdheden van directie/ bestuur zijn in overeenstemming met de statuten verankerd, en conform de principes van Cultural Governance toegepast en uitgewerkt in een directie/ bestuursreglement. De administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) is vastgesteld door de Raad van Toezicht. Hij wordt periodiek geüpdate door de directie, ook naar aanleiding van de jaarlijkse controle door de accountant. In de managementletter 2012 is geconstateerd dat de administratie naar tevredenheid functioneert en het verbetertraject duidelijk vruchten heeft afgeworpen. Dit verslag is de laatste verantwoording in het kader van het subsidie De slotparagraaf bevat een korte terugblik op de prestaties van de afgelopen periode, waarin Binger Filmlab deel uitmaakte van de BIS1.0. Kort voor aanvang van dit laatste Kunstenplanjaar stelde de Staatssecretaris van OCW echter zijn toekomstige beleid vast voor de culturele basisinfrastructuur (BIS 2.0). Voor Binger Filmlab betekende dit dat de organisatie als postacademische instelling na 2012 niet langer in aanmerking komt voor meerjarige subsidiëring binnen de basisinfrastructuur 2.0. De Staatssecretaris heeft het beleid en de uitvoering voor talentontwikkeling en training overgedragen aan het Nederlands Fonds voor de Film. In de eerste helft van dit jaar is met vertegenwoordigers van het departement overleg gevoerd over het Doorstartplan; halverwege het jaar werden afspraken gemaakt over de hoogte en aanwending van frictiegelden. Deze zijn door de Staatssecretaris vastgelegd in een wijzigingsbesluit d.d. 31 juli 2012 over het lopende vierjarig subsidie van Binger Filmlab. Dit wijzigingsbesluit werd mede genomen op basis van het Doorstartplan dat Binger Filmlab in het najaar 2011 heeft voorgelegd aan de Staatssecretaris. In afwachting van de besluitvorming werd in het eerste halfjaar van 2012 een aanvang gemaakt met de voorbereidingen van een eventuele doorstart. 1 Prioriteit lag bij het bouwen aan samenwerking met verwante organisaties en initiatieven die een meer solide toekomst zouden kunnen bieden aan de activiteiten van Binger Filmlab. Een verdere samenwerking met het International Film Festival Rotterdam (IFFR) werd uitvoerig verkend. Bij overleg hierover tussen directies en medewerkers diende als uitgangspunt dat het IFFR en Binger beide internationaal sterke merken zijn met eenzelfde artistiek-inhoudelijke oriëntatie, die opereren in hetzelfde internationale filmcircuit. Doel was met een nieuwe aanpak en line-up van de activiteiten op het gebied van filmscouting, talent- en projectontwikkeling, (co) financiering en vertoning, internationaal filmtalent in alle fasen van de levenscyclus van een film door het jaar heen te ondersteunen en aan het festival te verbinden. Dit biedt kansen voor versterking van de concurrentiepositie binnen de internationale filmsector, voor noodzakelijke kostenbesparingen en voor het zoeken naar nieuwe financieringsbronnen. In een aantal brainstormsessies is onderzocht hoe de organisaties elkaar verder zouden kunnen versterken. Er zijn in het voorjaar twee gezamenlijke subsidieaanvragen ingediend bij het Trainingsprogramma van MEDIA en werden ook de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de Gemeente Rotterdam onderzocht. Beide zonder direct succes. De onderlinge inhoudelijke samenwerking werd daarna verder geïntensiveerd door een gezamenlijke selectie voor het Writers 1 Ook met het oog op een eventueel versnelde afbouw van activiteiten dienden al in het voorjaar in afwachting van de departementale besluitvorming passende maatregelen te worden genomen. The best way to develop the script is to develop the scriptwriter. 5

6 and Creative Producers Lab. Boost! 2 werd in 2012 uitgebouwd met een nieuwe partner: de NFDC 3 en ondersteund door MEDIA MUNDUS. Als uitkomst van de brainstormsessies is afgesproken tijdens CineMart 2013 de behoefte aan training onder filmmakers te inventariseren op basis van individuele gesprekken. Doel is initiatieven tot samenwerking te ontwikkelen in Binger Filmlab heeft zich in de loop van 2012 verder voorbereid op de nieuwe situatie zonder structurele overheidsondersteuning. Halverwege het jaar is een reorganisatie doorgevoerd, waarbij de formatie is ingekrompen en flexibeler is ingericht. Functies en taken zijn opnieuw gewogen en gedefinieerd; externe expertise zal voortaan zo veel mogelijk projectgebonden worden geworven. De financiële afdeling en logistieke ondersteuning zijn uitbesteed. Dit proces naar een meer projectmatige financiering en aansturing is een belangrijke randvoorwaarde voor een doorstart na 2012, met behoud van het niveau en de kwaliteit van de organisatie. Na afstemming met het ministerie van OCW is het huurcontract afgekocht; investeringen zijn uitsluitend gedaan met het oog op behoud van de kwaliteit van bedrijfsvoering en werkprocessen. Als gevolg van dit veranderproces zijn kosten substantieel gereduceerd. Uitbesteding van de administratie heeft ertoe geleid dat de kosten met bijna tweederde zijn gedaald, terwijl er bij de accountantscontrole een duidelijke kwaliteitsverbetering is geconstateerd. Ook in primaire werkprocessen is een efficiency slag gemaakt. Minder mensen, die dezelfde kwaliteit werk moeten leveren, is mogelijk dankzij eerdere investeringen (2011) in instrumentarium zoals de interne Wiki, een verbeterde CRM en multifunctionele website. Dat neemt niet weg dat de reorganisatie in 2012 veel heeft gevergd van medewerkers van Binger, al dan niet met een dienstverband. Gegeven de nieuwe eisen, die aan de onderneming worden gesteld, is het team ook deels vernieuwd. Het begrote resultaat voor 2012 bedroeg positief. Het werkelijke bedrijfsresultaat over 2012 is positief. Dit resultaat is verdeeld conform de inkomstenverdeelsleutel, zoals opgedragen in de brief van OCW d.d. 12 oktober 2010; dit is consistent met de (her)verdeling van reserves in de jaarrekening 2010 en De frictiekosten over 2012 bedroegen Deze komen conform de OCW-wijzigingsbeschikking d.d. 31 juli 2012 ten laste van de bestemmingsreserve OCW. 4 De eigen inkomsten van Binger Filmlab stegen in 2012 van in 2011 naar , meer dan de helft hoger dan in Uitgedrukt in percentage van de totale inkomsten, steeg het percentage van 6,9% in 2010 via 11,1% in 2011 naar 16,5% in Resultaten Algemeen Binger Filmlab stelt zich ten doel - direct en indirect - de kwaliteit van film en nieuwe media producties te bevorderen door talentvolle filmprofessionals te begeleiden en hen faciliteiten te bieden, in alle facetten van de (pre)productie. 5 Voor het realiseren van deze doelstelling, voert Binger een inhoudelijk gevarieerd programma uit van Labs, A la Carte workshops, masterclasses en events (Bijlage 1) 6. Hiermee is in de loop van de jaren een uitgebreid netwerk van nationale en internationale adviseurs opgebouwd. Dit zijn filmprofessionals die borg staan voor een breed spectrum aan up-todate kennis en expertise; zij nemen deel aan de selectie van talent, treden op als coach van projecten en zijn met de Binger alumni ambassadeur van Binger in de (inter)nationale filmsector. De Binger website (www.bingerfilmlab.com ) bevat beschrijvingen van het programma, profielen van adviseurs, overzichten van labdeelnemers en updates over alumni. Najaar 2012 is het communicatienetwerk verder uitgebreid en versterkt door middel van Twitter, Facebook, YouTube en Festivalscope (VOD platform voor filmprofessionals). Dit ondersteunt ook de internationale profilering van Binger Filmlab onder filmprofessionals. 2 Een initiatief tot samenwerking i.c.projectadvisering voor filmmakers uit zgn. ontwikkelingslanden, tussen het Hubert Bals Fonds, CineMart en Binger Filmlab. Boost! was in 2011 als pilot van start gegaan. 3 De National Film Development Cooperation of India van het Indiase Ministry of Information and Braodcasting. 4 In de wijzigingsbeschikking d.d. 31 juli 2012 is de hoogte van de totale frictiekosten vastgesteld op , ten laste van het subsidie en de reserves 2012 en Statuten:.. en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk of nuttig mocht zijn [te doen], alles in de ruimste zin des woords. 6 De labs vormen de basis van het jaarlijkse Binger programma; het zijn workshoptrajecten van enkele maanden rond scenarioschrijven, regie, documentaire en (creatieve) productie. A filmmaker is a dreamer, minus the procrastination. 6

7 2.2.2 Selectie deelnemers Deelname aan Binger programma s is alleen mogelijk op basis van selectie. Selectiecommissies worden gevormd door medewerkers en externen, afhankelijk van de benodigde expertise. Criteria zijn een combinatie van talent voor verdere ontwikkeling, track record, kwaliteit van het project en de daaraan verbonden producent en samenstelling van de groep (indien van toepassing). Voor toelating aan labs worden selectie-interviews gehouden. Ook in 2012 was het niveau van aanmeldingen hoog; de selectie bracht een internationale mix van bewezen talent, met kwalitatief goede en potentieel haalbare filmprojecten naar Amsterdam. Tabel 1: % buitenlandse : Nederlandse participanten in A La Carte workshops, Labs en Binger on Demand Het percentage Nederlanders in de workshops lijkt substantieel gedaald. Van events die extern plaatsvonden in Nederland: Spotlight: Heddy Honigmann (IFFR): Screen International Interview: Michael Reynders en Documentaire Zoekt Publiek, Debat (NFF) zijn echter geen gegevens over herkomst bezoekers bekend; deze zijn daarom buiten beschouwing gelaten. Het gaat hierbij wel om voornamelijk Nederlanders. Binger on Demand (1-to-1 script consultancy) is in 2012 op commerciële basis uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een daling van het totaal aantal adviestrajecten en een geringer aantal Nederlandse opdrachtgevers; geleidelijk neemt zowel het aantal aanvragers, ook van Nederlandse filmmakers toe Successen Talentontwikkeling is een lastig meetbaar begrip, maar het is wel mogelijk om op projectniveau de voortgang en successen bij te houden. In onderstaande tabel zijn aansprekende resultaten van vooral langer durende labs opgenomen. Het zijn films die als Binger project zijn te kwalificeren door de intensiteit van de coaching. Steeds vaker benadrukken alumni en filmmakers bij aanmelding, dat Binger s betrokkenheid bij projecten en makers internationaal als kwaliteitsstempel bijdraagt aan de financierbaarheid of verdere selectie voor bijvoorbeeld festivals. In het onderstaande overzicht valt ook op dat het vaak om belangrijke internationale festivals gaat, zoals IDFA, Hot Docs, Venetië, Berlinale en Academy Awards. Via de sociale media wordt inmiddels continu bijgehouden en gerapporteerd over de voortgang van projecten. Dit vergroot de betrokkenheid van alumni en profileert Binger Filmlab op internationale schaal, met als doel dat de naamsbekendheid toeneemt. Advice on dealing with the most difficult creative mind you ll ever meet. Your own. 7

8 Tabel 2: overzicht status van Binger projecten 2012 Uitbreng/ realisatie *Shell - Scott Graham Engeland - World Premiere - San Sebastian Film Festival, Spanje *Allez, Eddy! Gert Embrechts België *Milo - Roel Boorsma, Berend Boorsma Nederland - World Premiere - Giffoni Film Festival, Italië *The Only Son - Simonka De Jong Nederland - World Premiere International Documentary Film Festival Amsterdam - Nederland *Being Venice - Miro Bilbrough Australië - World Premiere - Sydney International Film Festival, Australië *Maori Boy Genius Pietra Brettkelly Nieuw Zeeland - World Premiere - Berlinale, Duitsland *Leones Jazmin Lopez Argentinië - World Premiere - Venice Film Festival, Italië *The Bastard Sings the Sweetest Song Christy Garland Canada - World Premiere Hot Docs, Canada Productie *Bends Flora Lau Hong Kong/Nederland *Salvo- Antonio Piazza, Fabio Grassadonia Italië *Supernova Tamar van den Dop Nederland *Paradise Trips - Raf Reyntjens België *New Family - Elad Gavish, Tali Shalom Ezer Israel *Land Jan-Willem van Ewijk Nederland *Olivers Deal Barney Elliott Peru *Bends Flora Lau Hong Kong *The Babadook Jennifer Kent Australië *A Fold in My Blanket - Zaza Rusadze Georgië *The Resurrection of a Bastard Guido van Driel Nederland *Devastated by Love- Ari Deelder Nederland *The Unforgettables Matan Guggenheim Israel *Black South-Easter Carey McKenzie Zuid-Afrika *Gangoobai Priya Krizhnaswamy India *End Of The Road Gyan Correa India *Paradise Trips Raf Reyntjens België *Nice People Rodrigo Bellott Bolivia/Spanje Festival Selectie en Prijzen *Shell - Scott Graham Engeland - Fipresci Prize Best Film Torino Film Festival, Italië, - World Premiere - San Sebastian Film Festival, Spanje *Allez, Eddy! Gert Embrechts België - Best Film Best Child Actor, International Film Festival for Children & Young Audience - Duitsland - Selected - Festival Internacional de Cine de Gijon, Spanje *Milo Roel Boorsma & Berend Boorsma Nederland - CGS Award - Giffoni Film Festival, Italië. - Moviesquad Cinekid Award - Cinekid Festival, Nederland - Selected- Cinemagic Intl. Film and Television Festival for Young People, Ierland - Selected - The Intl. Young Audiences Festival Ale Kino!, Polen *Maori Boy Genius Pietra Brettkelly Nieuw Zeeland - World Première Berlinale,Duitsland - Best Documentary NZ Film Awards, Nieuw Zeeland - Selected - Warsaw Film Festival, Polen *The Bastard Sings the Sweetest Song Christy Garland Canada - World Première - HotDocs Official Selection 2012, Canada. - Best Caribbean Feature - Trinidad & Tobago Film Festival. - Selected - Sheffield Doc/Fest, Engeland *Bullhead Michaël Reynders Roskam België - Oscar Nomination Best Foreign Language Film 2012, USA. *Leones Jazmin Lopez Argentinië - World Première Orizzonti Venice Film Festival, Italië *The Invader - Nicolas Provost België - Selected - Palm Springs Int. Film Festival, USA *The Only Son - Simonka De Jong Nederland - Selected - IDFA's Dutch Documentary Competition. *Being Venice - Miro Bilbrough Australië - World Première Sydney Intl. Film Festival, Australië - Selected - International Film Festival Mannheim-Heidelberg, Duitsland Financiering *My Name is Salt Farida Pacha India *Between Peter Hoogendoorn and Keren Cogan Galjé Nederland *Touch Me Not Adina Pintilie - Roemenië *Rey Lucie Kalmar and Niles Atallah Frankrijk/Chili *Late To Die Young Benjamin Domenech and Dominga Sotomayor Argentinië/Chili *Low Tide Daniel Mann Israel *Overnight Joke Liberge België *The 24 Hour Window Nicholas Verso Australië *Vic s World Nikol Poppe and Michael van Jaarsveld Nederland *Scream of the Butterfly Kirsi Liimatainen Finland *(World) Bota Iris Elezi Albanië *My Sister Came By Today Yan Ting Yuen Nederland/Hong Kong *The Mechanicals Leon Ford Australië *Strangerland Kim Farrant Australië/Engeland *Heat Mihaly Schwechtje Hongarije Programmaontwikkeling: focus op samenwerking Het programma aanbod van Labs, A la Carte workshops en events werd in 2012 inhoudelijk voortgezet zoals geschetst in het Activiteitenplan Binger on Demand, nieuwe media workshops, Industry Works! en het residency programma werden verder ontwikkeld en, waar nodig, in omvang of frequentie aangepast aan de krimpende organisatie. Sommige langer lopende programmaonderdelen werden in dit All talent, no tantrums. 7 8

9 2.2.4 Programmaontwikkeling: focus op samenwerking Het programma aanbod van Labs, A la Carte workshops en events werd in 2012 inhoudelijk voortgezet zoals geschetst in het Activiteitenplan Binger on Demand, nieuwe media workshops, Industry Works! en het residency programma werden verder ontwikkeld en, waar nodig, in omvang of frequentie aangepast aan de krimpende organisatie. Sommige langer lopende programmaonderdelen werden in dit laatste jaar van de Kunstenplanperiode afgerond. Daarnaast vergden de reorganisatie en toekomstperikelen tijd en aandacht. Met het oog op een doorstart na 2012 werd de focus vooral gericht op samenwerkingsverbanden met verwante filmorganisaties en kwalitatieve versterking van het team Basisprogramma Binger s jaarprogramma draait in de eerste plaats rond langdurende labs. Hiermee onderscheidt het zich van andere, vergelijkbare internationale instellingen, die doorgaans korter durende workshops of langer durende residenties met beperkte begeleiding organiseren. De kern van de Binger programmering bestaat uit het Directors Lab in het voorjaar en het Writers and Creative Producers Lab in het najaar. Beide labs zijn in 2012 succesvol uitgevoerd, met de nodige aanpassingen - gebaseerd op voortschrijdend inhoudelijk inzicht en op de nieuwe financiële realiteit. In 2012 namen naast het DocuLab - in totaal 30 filmmakers uit 17 verschillende landen uit de hele wereld deel aan de langlopende labs. Het Directors Lab bestond uit 8 reguliere deelnemers, geselecteerd uit circa 40 officiële aanmeldingen. Het beurzensysteem werd aangepast, d.w.z. dat - bij wijze van overgangsregeling - er geen fee in rekening werd gebracht maar ook geen maandelijkse bijdragen werden uitgekeerd; arrangementskosten (materialen, lunches e.d.) werden separaat in rekening gebracht. In aanvulling op de reguliere labdeelnemers namen 2 Nederlandse en 3 buitenlandse regisseurs op feebasis deel aan diverse onderdelen van het programma. De selectie van workshops sloot direct aan op de specifieke fase van hun project (tailor made programme). Daarnaast werden met dezelfde adviseurs een aantal aanvullende workshops binnen het lab georganiseerd waaraan individuele filmmakers uit verschillende landen deelnamen op basis van track record en motivatie. Deze deelnemers betaalden een fee per workshop. De totale netto kosten van het Directors Lab werden met deze opzet substantieel verlaagd. Het Writers en Creative Producers Lab werd in het najaar succesvol uitgevoerd rond 12 projecten en 18 deelnemers: 13 scenarioschrijvers en 5 creatieve producenten uit 10 verschillende landen. De omvang van het lab werd gereduceerd ten opzichte van Deels vanwege de gekrompen formatie en deels om meer ruimte te creëren voor andere aanpassingen in het programma. Het lab werd geleid door een (nieuwe) Lab Director en een (externe) lab supervisor om de kwaliteit van de begeleiding beter te garanderen. De selectie werd uitgevoerd in samenwerking met een delegatie van het IFFR/CineMart. Het lab werd, zoals in voorgaande jaren, afgerond tijdens IFFR Het Doc Lab, een bijna twee jaar durend traject rond 9 documentaire projecten, die door Binger zijn begeleid van idee tot doek, werd medio juni afgesloten met een speciaal programma tijdens het documentaire festival Sheffield Doc/Fest in Engeland. Door het festival werden zowel Maori Boy Genius van Pietra Brettkelly als The Bastard Sings the Sweetest Song van de Canadese Christy Garland geprogrammeerd. Daarnaast organiseerde Binger een Makers voor Makers sessie, waarbij deelnemers aan het Doc Lab feedback gaven op projecten van 12 jonge collega-filmmakers. Naast de labs, biedt Binger een On Demand programma aan, waarvoor filmmakers zich door het jaar heen op eigen initiatief aan kunnen melden. Het gaat om persoonlijke begeleiding bij de ontwikkeling van hun scenario s door Binger adviseurs. De behoefte van aanvragers kan verschillen en de Binger staf treedt daarom op als intermediair: analyseert de vraag, screent de projecten en kiest de adviseurs. Deze vorm van diensten werd in 2012 tegen een fee aangeboden via de nieuwe website. Er werd circa 20 keer een verzoek ingediend; slechts een beperkt aantal van de consultancies werden daadwerkelijk gerealiseerd, deels doordat de aanvragers zich uiteindelijk aanmeldden voor labs en deels doordat projecten bij nader inzien niet geschikt bleken voor de gevraagde consultancy. In 2013 wordt de werkwijze verder uitgewerkt. De Binger residenties - op steenworp afstand van Binger Filmlab - zijn in 2012 ten volle benut door internationale deelnemers aan labs en workshops of voor schrijfperiodes in de zomer. Na de opening van het Eye Film instituut blijkt de ligging van de appartementen bij uitstek geschikt voor filmmakers, die dankbaar gebruik kunnen maken van faciliteiten van EYE, het nieuwe filmmuseum. Voor de toekomst zijn nieuwe mogelijkheden verkend voor samenwerking, c.q. uitwisselingsprogramma s met het gerenommeerde Independent Film Project (IFP) in New York. Behind every great film, there s great struggle. That s where we come in. 9

10 Opdrachten & samenwerking in Nederland Om aan te sluiten op ontwikkelingen in de filmsector en de vraag van makers, heeft Binger Filmlab in 2012 verschillende workshops uitgevoerd in opdracht en/of in samenwerking met derden; deels in Nederland en deels met buitenlandse partijen: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Met Beeld en Geluid werd tijdens IFFR 2012 een Binger Spotlight georganiseerd rond cineast en Binger docu-coach Heddy Honigmann naar aanleiding van de uitbreng van een DVD-box van haar werk, waaraan Binger Filmlab eveneens een bijdrage leverde. IFFR Met het Hubert Bals Fonds (HBF) en CineMart van het IFFR is in 2011 Boost! van start gegaan. Vijf gezamenlijk geselecteerde Hubert Bals Fonds projecten kregen op weg naar realisatie een individueel scriptontwikkelingstraject bij Binger Filmlab. Vervolgens werden deze 5 projecten succesvol gepresenteerd tijdens de CineMart 2012 van het IFFR aan aanwezige coproducenten, sales agents en distributeurs. Eind 2011 is gezamenlijk een aanvraag ingediend bij MEDIA MUNDUS, die begin 2012 werd gehonoreerd. Hierdoor kon de voortzetting van deze onderlinge samenwerking in 2012 deels extern worden gefinancierd en uitgebreid met een nieuwe partner: de NFDC. 7 Er werden opnieuw 5 filmmakers geselecteerd en begeleid, ook tijdens de Goa Film Bazaar in november. John Adams Instituut Als voortzetting van de goede samenwerking werd in april 2012 met het John Adams instituut een masterclass georganiseerd met de Amerikaanse documentaire filmmaakster Gini Reticker. Zij is de uitvoerend producent van de serie Women, War & Peace, die de rol van vrouwen analyseert in conflicten en vredesprocessen. Twee delen werden door haar geregisseerd: Pray the Devil Back to Hell en Peace Unveiled. Na vertoning van beide films werd onder leiding van Sunny Bergman gediscussieerd over het uitdagende filmproces in conflictzones. Nederlands Film Festival Zoals in voorgaande jaren verzorgden stafmedewerkers van Binger een pitching training voor de geselecteerde teams van het NPP: the Netherlands Production Platform. Tijdens dit programma werden twintig coproductieprojecten gepresenteerd aan een internationaal gezelschap van financiers, distributeurs, sales agents en coproducenten. Daarnaast koos een internationale jury het Nederlandse project Kessels van schrijver-regisseur Erik de Bruyn en producent Sander Verdonk van CTM LEV Pictures tot winnaar van de Binger Award: een ontwikkelingstraject met internationale Binger adviseurs. Wendy Mitchell, de nieuw aangestelde hoofdredacteur van het gerenommeerde Engelse filmmagazine Screen International, deed het jaarlijkse en drukbezochte Binger Screen International Interview met alumnus Michaël Reynders Roskam over zijn succesvolle filmproject Rundskop. Dit Binger project kreeg als Belgische inzending een Academy Award (Oscar)-nominatie voor Best Foreign Language Film Publieke Omroep In samenwerking met de publieke omroep kregen ook dit jaar One Night Stand-projecten van de NTR, VARA en VPRO een kick-off tijdens een tweedaagse workshop onder leiding van Hans Kemna over casten en Molly Stensgaard over montage. Traditiegetrouw werden op de tweede dag door professionele acteurs scènes uit de scenario s gespeeld onder leiding van Jean van de Velde en Michiel van Jaarsveld. EYE en branche organisaties Het project Trailerpark, specifiek gericht op editors die zich willen specialiseren op het gebied van trailers, werd in opdracht van de NVB, het NVF en het EYE Film Instituut verder ontwikkeld. De uitvoering zal in 2013 plaatsvinden. Nederlands Filmfonds In het kader van de reorganisatie van het Filmfonds werden aan het einde van het jaar door de ervaren Binger adviseurs, Franz Rodenkirchen en Molly Stensgaard, trainingen gegeven aan de nieuw aangestelde consulenten over script consultancy en communicatie met filmmakers. 7 De National Film Development Cooperation of India van het Indiase Ministry of Information and Broadcasting. Five years of creative development in five months. As painful as it sounds. 10

11 Cinema Delicatessen en The FilmColloborative Onder de noemer Documentaire zoekt Publiek organiseerde het Nederlands Filmfonds op 1 oktober tijdens het Nederlands Film Festival - in samenwerking met Cinema Delicatessen en Binger Filmlab een bijeenkomst voor producenten en filmmakers over de uitbreng van documentaires. Bioscoopexploitanten, distributeurs, marketeers, filmprofessionals en vertegenwoordigers van aanverwante sectoren gingen met elkaar in debat n.a.v. presentaties en stellingen over de documentaire distributiepraktijk. Nieuwe ontwikkelingen en kansen om het publiek te bereiken en te behouden, kwamen uitvoerig aan bod. Binger Filmlab werd door het fonds uitgenodigd workshops te ontwikkelen rond dit thema met als doel: filmprofessionals te informeren over kansen en bedreigingen in de documentairemarkt, binnen Nederland en in een internationaal perspectief, hen te updaten over (digitale) cinema - en over nieuwe media ontwikkelingen in relatie tot nieuwe eisen die de markt aan documentairemakers en -producenten stelt. Doel is het vergroten van praktijkervaring met het maken van effectieve marketing- en uitbrengplannen. Het debat in Utrecht richtte zich op vragen als: wie en waar is het publiek; hoe bereik je hen en hoe bind je hen? DDG en ACT Voor de Dutch Directors Guild (DDG) en de belangenorganisatie van acteurs (ACT) werden in juni - in aanvulling op het Directors Lab - extra workshops georganiseerd onder leiding van de Amerikaan Mark Travis, een ervaren adviseur van regisseurs, schrijvers en acteurs. Tijdens de workshops kregen de deelnemers de gelegenheid om de methodes van Travis, zoals beschreven in zijn boeken Film Director s Bag of Tricks en Directing Feature Films, in de praktijk toe te passen Internationale samenwerking Binger draagt inhoudelijk bij aan de Script Station van de Berlinale Talent Campus met script consultancy en levert een bijdrage aan de jaarlijkse netwerkborrel. Daarnaast leidde Binger s artistic director in 2012 een masterclass met de gerenommeerde actrice Andy MacDowell. In het festivalprogramma van de Berlinale ging Maori Boy Genius van Pietra Brettkelly (Binger Doc Lab) in première tijdens het Generation 14plus programma; Hemel en Broer van alumna Sacha Polak werden vertoond in respectievelijk het Forum programma en Generation programma; Mommy is Coming van alumna Cheryl Dunye werd geprogrammeerd in het Panorama programma. Binger project Hot Comb van Agnes en Caroline Kamya (Writers Lab 2011 en Directors Lab 2012) werd geselecteerd voor de Berlinale Talent Co-production Market. Daarnaast werden Papa s Tango van alumnus Michiel van Jaarsveld en La Demora van producent en Binger alumnus Sandino Saravia Vinay in andere programmaonderdelen van het festival vertoond. Tijdens het 65e Festival de Cannes organiseerde Binger op de Marché du Film een serie openbare master classes rond verschillende thema s en sleutelfiguren in het internationale festivalcircuit. Genodigden waren o.m. Orly Ravid van The FilmCollaborative (U.S.), Pierre Alexandre Labelle van Under the Milky Way (itunes aggregator, Frankrijk, U.S.) over nieuwe media; Wielant Speck (Berlinale, Duitsland) en Piers Handling (TIFF, Canada) over festivalprogrammering; Jean Baptiste Babin (Backup Films, Frankrijk) en Jean des Forêts (Petit Film, Frankrijk) over filmfinanciering en filmmakers Massoud Bakhshi (Iran) en Gonzalo Tobal (Argentinië) over hun films in het Cannes programma. De master classes werden gegeven in samenwerking met het Institut Francais in het Pavillon les Cinémas du Monde en in het paviljoen van het Doha Film Institute (Qatar). CineLink is het (film)industrieprogramma van het Sarajevo Film Festival. Activiteiten vinden het hele jaar plaats en zijn gericht op het ontwikkelen en hervormen van de kwaliteit van filmmaken in Zuidoost Europa. Binger Filmlab is partner van CineLink en heeft de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan het scenario-ontwikkelingsprogramma. In de zomerperiode was Holland het land in focus tijdens het International Guanajuato Film Festival (GIFF). Naast een selectie van Nederlandse filmmakers en vertegenwoordigers van EYE, het Filmfonds en andere Nederlandse organisaties werd Binger Filmlab uitgenodigd om een pitching training te organiseren voor de deelnemers van Cinéfondation (Festival de Cannes) en deelnemers aan de coproductiemarkt. Ook verzorgde Binger presentaties van de eigen organisatie en nam de directie deel aan de jaarlijkse Think Thank, dit keer over vernieuwende vormen van filmdistributie in Latijns Amerika. Great filmmakers, like great films, are character driven. 11

12 In het najaar organiseerde Binger in samenwerking met CTM LEV Pictures en EAVE in Amsterdam de conferentie en afsluitende workshop van het European Producers Workshop Dit is een 12 maanden durend programma dat sinds eind jaren 80 jaarlijks een selectie van ruim vijftig Europese film-, televisie- en documentaireproducenten uit zo n dertig verschillende Europese landen bijeenbrengt in een intensief trainingsprogramma. Onder professionele begeleiding kunnen zij gedurende het jaar hun vaardigheden verder ontwikkelen en internationale netwerken opbouwen. Doel van dit EAVE programma is om (co-)productiemethoden te vernieuwen en te verbeteren, samenwerking en onderlinge communicatie te versterken en (innovatieve) Europese producties in de audiovisuele sector te bevorderen. Ieder jaar wordt het programma afgerond met een conferentie in een wisselend Europees gastland. Op initiatief van Binger, EYE en het Nederlands Filmfonds was dat dit jaar Nederland. Naast de coördinatie en uitvoering van het internationale gedeelte organiseerde Binger parallel een aanvullend programma voor een selecte groep Nederlandse producenten, die werden uitgenodigd om hun coproducties te pitchen voor een vijftigtal Europese high profile filmexperts, die in Amsterdam te gast waren bij de slotconferentie van het EAVE programma. Dit waren vertegenwoordigers van Europese fondsen, sales agents, financiers, distributeurs en TV commissioning editors. Omgekeerd werden de Europese filmprofessionals tijdens in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de Nederlandse filmindustrie, hun netwerken in Nederland te versterken en tegelijkertijd kennis uit te wisselen over activiteiten binnen Nederland en andere Europese landen. Nederland werd onder leiding van de Binger directie in het programmaonderdeel Going Dutch gepresenteerd als coproductiepartner, filmfestivalland en opnamelocatie. Zowel het Ministerie van OCW als het Filmfonds subsidieerden dit evenement; daarnaast ondersteunden EYE en de gemeente Amsterdam de conferentie, die werd geopend in de ambtswoning van de burgemeester door de wethouder Cultuur, mevrouw Gehrels. Diverse filmbedrijven, de FPN en individuele filmproducenten, c.q. ex-eave deelnemers, sponsorden onderdelen van Scouting en internationaal netwerk Naast de workshops en trainingen die Binger op (inter)nationale festivals en filmmarkten organiseert, scout de organisatie (inter)nationaal filmtalent tijdens festivalbezoek. De festivals zijn ingedeeld in drie categorieën: 1. Kernfestivals : dit zijn hoekstenen in de jaarlijkse festivalagenda. Binger is partner of onderhoudt een nauwe samenwerking met deze festivals in directe relatie tot de Labs. Deze festivals bieden een hoge (branded) zichtbaarheid aan Binger zelf of aan de labdeelnemers: IFFR, Berlinale, Festival de Cannes, IDFA, IFFR, NFF en Torino Film Festival/Torino Filmlab. Tijdens de festivals verzorgt Binger Filmlab master classes, pitching trainingen en projectsessies (zie: Internationale samenwerking). 2. Partnerfestivals zijn regionale festivals, waarmee Binger Filmlab door de jaren heen een band heeft opgebouwd door het verzorgen van workshops op de filmindustriemarkten die parallel worden georganiseerd. In 2012 zijn op twee van deze festivals Binger Awards uitgereikt om de regionale profilering verder te vergroten. Deze prijzen bieden de winnaar(s) een individueel coaching traject (Binger on Demand) waarmee het geselecteerde project verder kan worden ontwikkeld. De partnerfestivals, die in 2012 werden bezocht waren: BAL (Buenos Aires International Filmfestival), Goa Film Bazaar (India), Meetings on the Bridge (International Istanbul Film Festival) en Sarajevo Film Festival/CineLink. De Binger Awards werden uitgereikt aan Tolga Karaçelik voor Lonely Child en aan Alex Piperno voor Window boy would also like a submarine. 3. R&D Festivals : deze festivals worden vaak op uitnodiging - bezocht als springplank naar nieuwe regio s waar Binger talent kan scouten of zich verder kan profileren. In 2012 werden o.m. Guanajuato International Film Festival (GIFF - Mexico), Sheffield Film Festival (U.K.) en Doha Tribeca Film Festival bezocht Innovatie Als vervolg op de nieuwe media initiatieven die zijn gestart in 2010 werd een presentatie- en evaluatiedag georganiseerd rond EU1. Op dit nieuwe online film- en televisieplatform dat in 2012 werd gelanceerd kunnen makers hun films, series en documentaires vertonen, pitchen en financieren (pledgen). UPC (kanaal 121) en Ziggo zijn partner van EU1 en zenden alle content uit. A guide to art, management and not letting the industry eat you alive. 12

13 Tijdens het Binger programma rond EU1 presenteerden de initiatiefnemers het platform en lieten een aantal deelnemers hun werk en de resultaten zien. Hierover vond een paneldiscussie plaats. Andere thema s waren crowdfunding en de meest recente (internationale) ontwikkelingen rond nieuwe media. Binger adviseur Wendy Bernfeld organiseerde, zoals eerder, een presentatie over dit onderwerp. De samenwerking met Festival Scope het internationale festival on demand platform voor filmprofessionals werd verder uitgebreid. Naast o.m. Fipresci, het Goethe Instituut, het Poolse Film Instituut en de Global Film Initiative presenteert Binger op het platform (wisselend) werk van lab participanten. De films worden op deze manier wereldwijd toegankelijk gemaakt voor screening en sales. Met het CineCrowd platform is een samenwerking aangegaan om Binger projecten (deels) te crowdfunden. Binnen de labs is aandacht besteed aan deze nieuwe vormen van financiering. In het Writers en Creative Producers Lab 2012 zijn twee crowdfunding projecten voorbereid voor de verdere ontwikkeling van twee scenario s: The Last Publican van schrijver James Ward Breen en producent Natalie Palomo, en Full Circle van schrijver Arno Dierickx en producent Joram Willink. De campagnes zijn van start gegaan tijdens CineMart Terugblik en toekomst In de Kunstplanperiode maakte Binger Filmlab onderdeel uit van de BIS 1.0. Zoals voorzien, is Binger Filmlab in deze periode haar eigen weg gegaan, los van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De organisatie heeft zich gefocust op (inter)nationaal filmtalent filmprofessionals met een track record - en de ontwikkeling van hun projecten, zowel in de script- en regie- als productiefase. Speelfilm en documentaire hebben een vaste plek gekregen in het programma, maar ook animatie en specifieke genres zoals horror zijn aan bod gekomen in het A la Carte programma. Deze workshops hebben naast Nederlandse filmmakers gaandeweg ook steeds meer internationale talenten aangetrokken. Ter aanvulling zijn grotere en kleinere master classes, i.c. Binger Spotlights georganiseerd rond toonaangevende filmprofessionals zoals Spike Lee en Marvin Hamlisch. Het wereldwijde A-festivalcircuit is het werkterrein, maar ook op de werkvloer in Amsterdam zijn alle programmaonderdelen in essentie inhoudelijk en internationaal georiënteerd. Deelnemers, adviseurs en mentoren kwamen uit alle delen van de wereld en inspireerden elkaar bij de ontwikkeling van hun projecten. Velen daarvan hebben toonaangevende prijzen gewonnen (zie o.m. paragraaf 2.2.3: Successen). Daarnaast is er, zoals aangekondigd in het Beleidsplan Talent voor Talent, ook een jaar durend programma ontwikkeld voor een nieuwe lichting Nederlandse producenten die hun voetsporen al hadden verdiend in de praktijk. In Company! werden zij begeleid bij het inhoudelijk versterken en uitbouwen van de businessmodellen binnen hun organisaties. In de loop van de Kunstenplanperiode zijn feitelijk alle programmaonderdelen in het Activiteitenplan met de nodige aanpassingen gerealiseerd. Behalve wellicht Binger Youth Lab en Allied Artist, hoewel het meest recente initiatief: de Binger Social Club deze aspiraties dicht benadert. Dit is een eigen initiatief van jonge makers uit verschillende kunstdisciplines die om de zes weken bij Binger Filmlab bijeenkomen om zich te laten informeren en inspireren door ervaren filmprofessionals. Het succes van Binger Filmlab schuilt voor een belangrijk deel in de samenwerkingsverbanden die met nationale en internationale organisaties zijn opgebouwd. Binnen Nederland behoorden tot de opdrachtgevers onder meer het Filmfonds, het Mediafonds, de publieke omroepen, de NVS/FPN, EYE en diverse beroepsorganisaties en alle nationale festivals. In het buitenland worden jaarlijks terugkerende evenementen en script, pitching en coaching-trajecten uitgevoerd tijdens diverse festivals zoals Filmfestival de Cannes, Venice International Filmfestival, Berlinale, maar ook Bafici/BAL (Argentinië), Guanajuato International Film Festival (Mexico), Sarajevo Film Festival, Doha International Film Festival, Goa Film Bazaar (India), etc. Over dit internationale netwerk is in de loop der jaren in meer detail gerapporteerd; het vormt de basis voor een geslaagde doorstart van Binger Filmlab op nationaal en internationaal niveau. Belangrijkste bouwsteen voor de toekomst is vanzelfsprekend het uitgebreide internationale netwerk van alumni en de succesvolle projecten die door hen zijn gerealiseerd. Binger Filmlab heeft dankzij dit netwerk een internationale naam en positie opgebouwd, die van bijzondere betekenis is ook binnen Nederland. Het bereik is groot en kwalitatief goed dankzij het festivalcircuit en de doelgroep het filmtalent - waarmee Binger werkt. Het staat garant voor up-to-date kennis en knowhow over de ontwikkelingen in de internationale filmsector, die toegevoegde waarde heeft binnen de Nederlandse sector. Good scripts start on the 10th rewrite. 13

14 Collegiale kennisuitwisseling is de sleutel voor alle activiteiten die binnen Binger Filmlab zijn en worden ontwikkeld. Het vormt de springplank voor vernieuwing en verbreding van de activiteiten. Nieuwe media ontwikkelingen worden inmiddels als vanzelfsprekend gevolgd en waar mogelijk gestimuleerd met relevante programma s voor een steeds bredere groep professionals die film als medium voor storytelling gebruiken. Een eerdere kritische kanttekening van de Raad voor Cultuur is daarmee ondervangen. In de inleiding van dit bestuursverslag is verwezen naar de maatregelen die de rijksoverheid heeft getroffen bij de herinrichting van de culturele basisinfrastructuur 2.0. De gevolgen hiervan voor alle kunstsectoren en instellingen die zich primair richten op internationale talentontwikkeling, zijn groot. Ook voor Binger Filmlab. Het vraagt om een nieuwe koers en nieuwe aanpak om de opgebouwde netwerken en knowhow te kunnen behouden als inspiratiebron en kwalitatieve toets voor de eigen sector(en). Er ligt een nieuwe missie - of een oude doelstelling in een volledig ander daglicht. Het is de moeite waard om in de komende periode een serieuze poging te ondernemen deze missie te realiseren. Met OCW heeft Binger Filmlab inmiddels overeenstemming bereikt over een doorstart van de onderneming en een frictieregeling. De alternatieve aanwending van de subsidie 2012 en de besteding van het bestemmingsfonds OCW wordt in deze jaarrekening 2012 verantwoord. Dankzij de flexibilisering van arbeid en verlaging van vaste kosten die in 2012 zijn doorgevoerd, kunnen de activiteiten van Binger Filmlab in 2013 dan ook worden voortgezet ter uitvoering van het Doorstartplan. De accountantsverklaring bij de Jaarrekening 2012 is verstrekt op basis van continuïteit. Every success starts with a hundred failures. 14

15 3. Jaarrekening (Verkort) A passion for film is good. An all-consuming compulsion better. 15

16 1. Balans per 31 december 2012 en 2011 (na resultaatverdeling) ACTIVA Materiële vaste ac<va Verbouwing - - Inrich4ng Overige apparatuur Av apparatuur IT investeringen Totaal vaste ac<va ac<va Voorraden - - Vorderingen: Debiteuren Omzetbelas4ng Overige vorderingen Liquide middelen Totaal ac<va Totaal ac4va JR 01 Jaarrekening 2012 Binger Guidance for people who see like nobody else. 16

17 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsfonds fric>egelden Bestemmingsfonds ministerie van OCW Voorzieningen Overige voorzieningen - - Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Belas>ngen en sociale verzekeringen Schulden inzake pensioenen - - Overige schulden Totaal passiva JR 02 Jaarrekening 2012 Binger Your masterpiece is our starting point. 17

18 2. Func(onele exploita(erekening 2012 en 2011 en begro(ng 2012 Realisa'e Begroot Realisa'e BATEN Opbrengst cursusgelden/deelnemersbijdragen Overige inkomsten Sponsoring projecten Opbrengst kan'ne Opbrengst verhuur ruimten Overige indirecte opbrengsten Totale opbrengsten Subsidie ministerie van OCW Totale bijdragen Totale baten LASTEN Beheerlasten: Personeel Materieel Ac'viteitenlasten: Personeel Materieel Totale lasten Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Rentebaten saldo BEDRIJFSRESULTAAT Fric'ekosten EXPLOITATIESALDO Resultaatverdeling: Algemene reserve Bestemmingsfonds ministerie van OCW per saldo Jaarrekening 2012 Binger Boot-camp for your imagination. 18

19 3. Kasstroomoverzicht Kasstroom uit opera.onele ac.viteiten Exploita.eresultaat Afschrijvingen materiële vaste ac.va Muta%e balansposten: - Vorderingen Kortlopende schulden Muta.e in voorzieningen Bruto kasstroom uit opera.onele ac.viteiten Kasstroom uit investeringsac.viteiten Investeringen in materiële vaste ac.va Saldo liquide middelen per 31 december Saldo liquide middelen per 1 januari Muta3e liquide middelen JR 04 Jaarrekening Binger 2012 See where persistence, rewrites, and all-nighters get you. 19

20 Wild theories welcome. 20

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie