Inhoudsopgave. Talent is our catalist. 1. Verslag Raad van Toezicht Bestuursverslag Jaarrekening 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Talent is our catalist. 1. Verslag Raad van Toezicht 3. 2. Bestuursverslag 5. 3. Jaarrekening 15"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave 1. Verslag Raad van Toezicht 3 2. Bestuursverslag 5 3. Jaarrekening Balans Functionele exploitatierekening Kasstroomoverzicht Overige gegevens Prestatieoverzicht Samenstelling Raad van Toezicht, rooster van aftreden en nevenfuncties 23 Talent is our catalist 2

3 1. Verslag Raad van Toezicht In zijn vergadering van 28 maart 2013 heeft de Raad van Toezicht, gehoord de bevindingen van de accountant, de jaarrekening en het jaarverslag over 2012 goedgekeurd en decharge verleend aan het bestuur. Behaalde resultaten worden toegelicht en verantwoord in bijgevoegd Bestuursverslag 2012 en het Prestatieoverzicht 2012 (Bijlage 1). Binger Filmlab past de principes en best-practice bepalingen toe van de Code Cultural Governance. De taken van de Raad van Toezicht zijn in de statuten verankerd en uitgewerkt in het RvT-reglement. Naast zijn toezichthoudende rol, vervult de Raad van Toezicht het werkgeverschap voor de directeur/bestuurder. In het kader van risicomanagement is in 2012 de administratieve organisatie/interne beheersing (AO/ IB) toegepast en up-to-date gehouden. De omvang kan beperkt blijven, omdat de workflow feitelijk wordt gedicteerd door de interne Binger Wiki. Daar vindt men sjablonen van diverse overeenkomsten voor inhuur van bijvoorbeeld adviseurs en mentoren, declaratieformulieren en dergelijke. Naast workflowregulatie is de Wiki ook een informatiebron, waardoor er geen versieconflicten kunnen ontstaan, zoals het geval is bij decentraal bijgehouden documenten. Bovendien is de Wiki beveiligd, maar goed extern benaderbaar door medewerkers die flexibel en/ of in het buitenland werken. Om die reden zijn een volledig up-to-date programmaoverzicht, begrotingen, projectplannen en sjablonen voor o.m. verantwoording en terugkerende beschikkende daden ook via de Binger Wiki beschikbaar voor staf en externe teamleden. Dit leidt tot interne bestuurbaarheid en minimaliseert het risico op afwijkingen. Risicomanagement is bovendien een continu proces, dat in 2012 verder is voortgezet. Einde 2012 heeft een wisseling plaatsgevonden binnen de Raad van Toezicht. Ad interim voorzitter Michiel de Rooij heeft einde van het jaar zijn functie overgedragen aan Juha van t Zelfde, lid sinds Filmmaakster Ineke Smits verliet op eigen verzoek tussentijds de Raad van Toezicht wegens drukke werkzaamheden. Hanneke Niens, filmproducent en medeoprichter van KeyFilm volgde haar op. De Raad van Toezicht kwam in 2012 vijfmaal bijeen en bestond per 31 december 2012 uit vijf leden. In een bijlage bij dit jaarverslag is een overzicht van de samenstelling, relevante nevenfuncties en het rooster van aftreden opgenomen. Op 6 december heeft een (zelf)evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van de Raad van Toezicht. Juha van t Zelfde voorzitter, Stichting Binger Filmlab 28 maart 2013 Everything you know about filmmaking isn t enough. 3

4 The best producers do more than produce. 4

5 2. Bestuursverslag 2.1. Inleiding De jaarstukken zijn opgesteld door de directeur/ bestuurder. De bevoegdheden van directie/ bestuur zijn in overeenstemming met de statuten verankerd, en conform de principes van Cultural Governance toegepast en uitgewerkt in een directie/ bestuursreglement. De administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) is vastgesteld door de Raad van Toezicht. Hij wordt periodiek geüpdate door de directie, ook naar aanleiding van de jaarlijkse controle door de accountant. In de managementletter 2012 is geconstateerd dat de administratie naar tevredenheid functioneert en het verbetertraject duidelijk vruchten heeft afgeworpen. Dit verslag is de laatste verantwoording in het kader van het subsidie De slotparagraaf bevat een korte terugblik op de prestaties van de afgelopen periode, waarin Binger Filmlab deel uitmaakte van de BIS1.0. Kort voor aanvang van dit laatste Kunstenplanjaar stelde de Staatssecretaris van OCW echter zijn toekomstige beleid vast voor de culturele basisinfrastructuur (BIS 2.0). Voor Binger Filmlab betekende dit dat de organisatie als postacademische instelling na 2012 niet langer in aanmerking komt voor meerjarige subsidiëring binnen de basisinfrastructuur 2.0. De Staatssecretaris heeft het beleid en de uitvoering voor talentontwikkeling en training overgedragen aan het Nederlands Fonds voor de Film. In de eerste helft van dit jaar is met vertegenwoordigers van het departement overleg gevoerd over het Doorstartplan; halverwege het jaar werden afspraken gemaakt over de hoogte en aanwending van frictiegelden. Deze zijn door de Staatssecretaris vastgelegd in een wijzigingsbesluit d.d. 31 juli 2012 over het lopende vierjarig subsidie van Binger Filmlab. Dit wijzigingsbesluit werd mede genomen op basis van het Doorstartplan dat Binger Filmlab in het najaar 2011 heeft voorgelegd aan de Staatssecretaris. In afwachting van de besluitvorming werd in het eerste halfjaar van 2012 een aanvang gemaakt met de voorbereidingen van een eventuele doorstart. 1 Prioriteit lag bij het bouwen aan samenwerking met verwante organisaties en initiatieven die een meer solide toekomst zouden kunnen bieden aan de activiteiten van Binger Filmlab. Een verdere samenwerking met het International Film Festival Rotterdam (IFFR) werd uitvoerig verkend. Bij overleg hierover tussen directies en medewerkers diende als uitgangspunt dat het IFFR en Binger beide internationaal sterke merken zijn met eenzelfde artistiek-inhoudelijke oriëntatie, die opereren in hetzelfde internationale filmcircuit. Doel was met een nieuwe aanpak en line-up van de activiteiten op het gebied van filmscouting, talent- en projectontwikkeling, (co) financiering en vertoning, internationaal filmtalent in alle fasen van de levenscyclus van een film door het jaar heen te ondersteunen en aan het festival te verbinden. Dit biedt kansen voor versterking van de concurrentiepositie binnen de internationale filmsector, voor noodzakelijke kostenbesparingen en voor het zoeken naar nieuwe financieringsbronnen. In een aantal brainstormsessies is onderzocht hoe de organisaties elkaar verder zouden kunnen versterken. Er zijn in het voorjaar twee gezamenlijke subsidieaanvragen ingediend bij het Trainingsprogramma van MEDIA en werden ook de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de Gemeente Rotterdam onderzocht. Beide zonder direct succes. De onderlinge inhoudelijke samenwerking werd daarna verder geïntensiveerd door een gezamenlijke selectie voor het Writers 1 Ook met het oog op een eventueel versnelde afbouw van activiteiten dienden al in het voorjaar in afwachting van de departementale besluitvorming passende maatregelen te worden genomen. The best way to develop the script is to develop the scriptwriter. 5

6 and Creative Producers Lab. Boost! 2 werd in 2012 uitgebouwd met een nieuwe partner: de NFDC 3 en ondersteund door MEDIA MUNDUS. Als uitkomst van de brainstormsessies is afgesproken tijdens CineMart 2013 de behoefte aan training onder filmmakers te inventariseren op basis van individuele gesprekken. Doel is initiatieven tot samenwerking te ontwikkelen in Binger Filmlab heeft zich in de loop van 2012 verder voorbereid op de nieuwe situatie zonder structurele overheidsondersteuning. Halverwege het jaar is een reorganisatie doorgevoerd, waarbij de formatie is ingekrompen en flexibeler is ingericht. Functies en taken zijn opnieuw gewogen en gedefinieerd; externe expertise zal voortaan zo veel mogelijk projectgebonden worden geworven. De financiële afdeling en logistieke ondersteuning zijn uitbesteed. Dit proces naar een meer projectmatige financiering en aansturing is een belangrijke randvoorwaarde voor een doorstart na 2012, met behoud van het niveau en de kwaliteit van de organisatie. Na afstemming met het ministerie van OCW is het huurcontract afgekocht; investeringen zijn uitsluitend gedaan met het oog op behoud van de kwaliteit van bedrijfsvoering en werkprocessen. Als gevolg van dit veranderproces zijn kosten substantieel gereduceerd. Uitbesteding van de administratie heeft ertoe geleid dat de kosten met bijna tweederde zijn gedaald, terwijl er bij de accountantscontrole een duidelijke kwaliteitsverbetering is geconstateerd. Ook in primaire werkprocessen is een efficiency slag gemaakt. Minder mensen, die dezelfde kwaliteit werk moeten leveren, is mogelijk dankzij eerdere investeringen (2011) in instrumentarium zoals de interne Wiki, een verbeterde CRM en multifunctionele website. Dat neemt niet weg dat de reorganisatie in 2012 veel heeft gevergd van medewerkers van Binger, al dan niet met een dienstverband. Gegeven de nieuwe eisen, die aan de onderneming worden gesteld, is het team ook deels vernieuwd. Het begrote resultaat voor 2012 bedroeg positief. Het werkelijke bedrijfsresultaat over 2012 is positief. Dit resultaat is verdeeld conform de inkomstenverdeelsleutel, zoals opgedragen in de brief van OCW d.d. 12 oktober 2010; dit is consistent met de (her)verdeling van reserves in de jaarrekening 2010 en De frictiekosten over 2012 bedroegen Deze komen conform de OCW-wijzigingsbeschikking d.d. 31 juli 2012 ten laste van de bestemmingsreserve OCW. 4 De eigen inkomsten van Binger Filmlab stegen in 2012 van in 2011 naar , meer dan de helft hoger dan in Uitgedrukt in percentage van de totale inkomsten, steeg het percentage van 6,9% in 2010 via 11,1% in 2011 naar 16,5% in Resultaten Algemeen Binger Filmlab stelt zich ten doel - direct en indirect - de kwaliteit van film en nieuwe media producties te bevorderen door talentvolle filmprofessionals te begeleiden en hen faciliteiten te bieden, in alle facetten van de (pre)productie. 5 Voor het realiseren van deze doelstelling, voert Binger een inhoudelijk gevarieerd programma uit van Labs, A la Carte workshops, masterclasses en events (Bijlage 1) 6. Hiermee is in de loop van de jaren een uitgebreid netwerk van nationale en internationale adviseurs opgebouwd. Dit zijn filmprofessionals die borg staan voor een breed spectrum aan up-todate kennis en expertise; zij nemen deel aan de selectie van talent, treden op als coach van projecten en zijn met de Binger alumni ambassadeur van Binger in de (inter)nationale filmsector. De Binger website ( ) bevat beschrijvingen van het programma, profielen van adviseurs, overzichten van labdeelnemers en updates over alumni. Najaar 2012 is het communicatienetwerk verder uitgebreid en versterkt door middel van Twitter, Facebook, YouTube en Festivalscope (VOD platform voor filmprofessionals). Dit ondersteunt ook de internationale profilering van Binger Filmlab onder filmprofessionals. 2 Een initiatief tot samenwerking i.c.projectadvisering voor filmmakers uit zgn. ontwikkelingslanden, tussen het Hubert Bals Fonds, CineMart en Binger Filmlab. Boost! was in 2011 als pilot van start gegaan. 3 De National Film Development Cooperation of India van het Indiase Ministry of Information and Braodcasting. 4 In de wijzigingsbeschikking d.d. 31 juli 2012 is de hoogte van de totale frictiekosten vastgesteld op , ten laste van het subsidie en de reserves 2012 en Statuten:.. en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk of nuttig mocht zijn [te doen], alles in de ruimste zin des woords. 6 De labs vormen de basis van het jaarlijkse Binger programma; het zijn workshoptrajecten van enkele maanden rond scenarioschrijven, regie, documentaire en (creatieve) productie. A filmmaker is a dreamer, minus the procrastination. 6

7 2.2.2 Selectie deelnemers Deelname aan Binger programma s is alleen mogelijk op basis van selectie. Selectiecommissies worden gevormd door medewerkers en externen, afhankelijk van de benodigde expertise. Criteria zijn een combinatie van talent voor verdere ontwikkeling, track record, kwaliteit van het project en de daaraan verbonden producent en samenstelling van de groep (indien van toepassing). Voor toelating aan labs worden selectie-interviews gehouden. Ook in 2012 was het niveau van aanmeldingen hoog; de selectie bracht een internationale mix van bewezen talent, met kwalitatief goede en potentieel haalbare filmprojecten naar Amsterdam. Tabel 1: % buitenlandse : Nederlandse participanten in A La Carte workshops, Labs en Binger on Demand Het percentage Nederlanders in de workshops lijkt substantieel gedaald. Van events die extern plaatsvonden in Nederland: Spotlight: Heddy Honigmann (IFFR): Screen International Interview: Michael Reynders en Documentaire Zoekt Publiek, Debat (NFF) zijn echter geen gegevens over herkomst bezoekers bekend; deze zijn daarom buiten beschouwing gelaten. Het gaat hierbij wel om voornamelijk Nederlanders. Binger on Demand (1-to-1 script consultancy) is in 2012 op commerciële basis uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een daling van het totaal aantal adviestrajecten en een geringer aantal Nederlandse opdrachtgevers; geleidelijk neemt zowel het aantal aanvragers, ook van Nederlandse filmmakers toe Successen Talentontwikkeling is een lastig meetbaar begrip, maar het is wel mogelijk om op projectniveau de voortgang en successen bij te houden. In onderstaande tabel zijn aansprekende resultaten van vooral langer durende labs opgenomen. Het zijn films die als Binger project zijn te kwalificeren door de intensiteit van de coaching. Steeds vaker benadrukken alumni en filmmakers bij aanmelding, dat Binger s betrokkenheid bij projecten en makers internationaal als kwaliteitsstempel bijdraagt aan de financierbaarheid of verdere selectie voor bijvoorbeeld festivals. In het onderstaande overzicht valt ook op dat het vaak om belangrijke internationale festivals gaat, zoals IDFA, Hot Docs, Venetië, Berlinale en Academy Awards. Via de sociale media wordt inmiddels continu bijgehouden en gerapporteerd over de voortgang van projecten. Dit vergroot de betrokkenheid van alumni en profileert Binger Filmlab op internationale schaal, met als doel dat de naamsbekendheid toeneemt. Advice on dealing with the most difficult creative mind you ll ever meet. Your own. 7

8 Tabel 2: overzicht status van Binger projecten 2012 Uitbreng/ realisatie *Shell - Scott Graham Engeland - World Premiere - San Sebastian Film Festival, Spanje *Allez, Eddy! Gert Embrechts België *Milo - Roel Boorsma, Berend Boorsma Nederland - World Premiere - Giffoni Film Festival, Italië *The Only Son - Simonka De Jong Nederland - World Premiere International Documentary Film Festival Amsterdam - Nederland *Being Venice - Miro Bilbrough Australië - World Premiere - Sydney International Film Festival, Australië *Maori Boy Genius Pietra Brettkelly Nieuw Zeeland - World Premiere - Berlinale, Duitsland *Leones Jazmin Lopez Argentinië - World Premiere - Venice Film Festival, Italië *The Bastard Sings the Sweetest Song Christy Garland Canada - World Premiere Hot Docs, Canada Productie *Bends Flora Lau Hong Kong/Nederland *Salvo- Antonio Piazza, Fabio Grassadonia Italië *Supernova Tamar van den Dop Nederland *Paradise Trips - Raf Reyntjens België *New Family - Elad Gavish, Tali Shalom Ezer Israel *Land Jan-Willem van Ewijk Nederland *Olivers Deal Barney Elliott Peru *Bends Flora Lau Hong Kong *The Babadook Jennifer Kent Australië *A Fold in My Blanket - Zaza Rusadze Georgië *The Resurrection of a Bastard Guido van Driel Nederland *Devastated by Love- Ari Deelder Nederland *The Unforgettables Matan Guggenheim Israel *Black South-Easter Carey McKenzie Zuid-Afrika *Gangoobai Priya Krizhnaswamy India *End Of The Road Gyan Correa India *Paradise Trips Raf Reyntjens België *Nice People Rodrigo Bellott Bolivia/Spanje Festival Selectie en Prijzen *Shell - Scott Graham Engeland - Fipresci Prize Best Film Torino Film Festival, Italië, - World Premiere - San Sebastian Film Festival, Spanje *Allez, Eddy! Gert Embrechts België - Best Film Best Child Actor, International Film Festival for Children & Young Audience - Duitsland - Selected - Festival Internacional de Cine de Gijon, Spanje *Milo Roel Boorsma & Berend Boorsma Nederland - CGS Award - Giffoni Film Festival, Italië. - Moviesquad Cinekid Award - Cinekid Festival, Nederland - Selected- Cinemagic Intl. Film and Television Festival for Young People, Ierland - Selected - The Intl. Young Audiences Festival Ale Kino!, Polen *Maori Boy Genius Pietra Brettkelly Nieuw Zeeland - World Première Berlinale,Duitsland - Best Documentary NZ Film Awards, Nieuw Zeeland - Selected - Warsaw Film Festival, Polen *The Bastard Sings the Sweetest Song Christy Garland Canada - World Première - HotDocs Official Selection 2012, Canada. - Best Caribbean Feature - Trinidad & Tobago Film Festival. - Selected - Sheffield Doc/Fest, Engeland *Bullhead Michaël Reynders Roskam België - Oscar Nomination Best Foreign Language Film 2012, USA. *Leones Jazmin Lopez Argentinië - World Première Orizzonti Venice Film Festival, Italië *The Invader - Nicolas Provost België - Selected - Palm Springs Int. Film Festival, USA *The Only Son - Simonka De Jong Nederland - Selected - IDFA's Dutch Documentary Competition. *Being Venice - Miro Bilbrough Australië - World Première Sydney Intl. Film Festival, Australië - Selected - International Film Festival Mannheim-Heidelberg, Duitsland Financiering *My Name is Salt Farida Pacha India *Between Peter Hoogendoorn and Keren Cogan Galjé Nederland *Touch Me Not Adina Pintilie - Roemenië *Rey Lucie Kalmar and Niles Atallah Frankrijk/Chili *Late To Die Young Benjamin Domenech and Dominga Sotomayor Argentinië/Chili *Low Tide Daniel Mann Israel *Overnight Joke Liberge België *The 24 Hour Window Nicholas Verso Australië *Vic s World Nikol Poppe and Michael van Jaarsveld Nederland *Scream of the Butterfly Kirsi Liimatainen Finland *(World) Bota Iris Elezi Albanië *My Sister Came By Today Yan Ting Yuen Nederland/Hong Kong *The Mechanicals Leon Ford Australië *Strangerland Kim Farrant Australië/Engeland *Heat Mihaly Schwechtje Hongarije Programmaontwikkeling: focus op samenwerking Het programma aanbod van Labs, A la Carte workshops en events werd in 2012 inhoudelijk voortgezet zoals geschetst in het Activiteitenplan Binger on Demand, nieuwe media workshops, Industry Works! en het residency programma werden verder ontwikkeld en, waar nodig, in omvang of frequentie aangepast aan de krimpende organisatie. Sommige langer lopende programmaonderdelen werden in dit All talent, no tantrums. 7 8

9 2.2.4 Programmaontwikkeling: focus op samenwerking Het programma aanbod van Labs, A la Carte workshops en events werd in 2012 inhoudelijk voortgezet zoals geschetst in het Activiteitenplan Binger on Demand, nieuwe media workshops, Industry Works! en het residency programma werden verder ontwikkeld en, waar nodig, in omvang of frequentie aangepast aan de krimpende organisatie. Sommige langer lopende programmaonderdelen werden in dit laatste jaar van de Kunstenplanperiode afgerond. Daarnaast vergden de reorganisatie en toekomstperikelen tijd en aandacht. Met het oog op een doorstart na 2012 werd de focus vooral gericht op samenwerkingsverbanden met verwante filmorganisaties en kwalitatieve versterking van het team Basisprogramma Binger s jaarprogramma draait in de eerste plaats rond langdurende labs. Hiermee onderscheidt het zich van andere, vergelijkbare internationale instellingen, die doorgaans korter durende workshops of langer durende residenties met beperkte begeleiding organiseren. De kern van de Binger programmering bestaat uit het Directors Lab in het voorjaar en het Writers and Creative Producers Lab in het najaar. Beide labs zijn in 2012 succesvol uitgevoerd, met de nodige aanpassingen - gebaseerd op voortschrijdend inhoudelijk inzicht en op de nieuwe financiële realiteit. In 2012 namen naast het DocuLab - in totaal 30 filmmakers uit 17 verschillende landen uit de hele wereld deel aan de langlopende labs. Het Directors Lab bestond uit 8 reguliere deelnemers, geselecteerd uit circa 40 officiële aanmeldingen. Het beurzensysteem werd aangepast, d.w.z. dat - bij wijze van overgangsregeling - er geen fee in rekening werd gebracht maar ook geen maandelijkse bijdragen werden uitgekeerd; arrangementskosten (materialen, lunches e.d.) werden separaat in rekening gebracht. In aanvulling op de reguliere labdeelnemers namen 2 Nederlandse en 3 buitenlandse regisseurs op feebasis deel aan diverse onderdelen van het programma. De selectie van workshops sloot direct aan op de specifieke fase van hun project (tailor made programme). Daarnaast werden met dezelfde adviseurs een aantal aanvullende workshops binnen het lab georganiseerd waaraan individuele filmmakers uit verschillende landen deelnamen op basis van track record en motivatie. Deze deelnemers betaalden een fee per workshop. De totale netto kosten van het Directors Lab werden met deze opzet substantieel verlaagd. Het Writers en Creative Producers Lab werd in het najaar succesvol uitgevoerd rond 12 projecten en 18 deelnemers: 13 scenarioschrijvers en 5 creatieve producenten uit 10 verschillende landen. De omvang van het lab werd gereduceerd ten opzichte van Deels vanwege de gekrompen formatie en deels om meer ruimte te creëren voor andere aanpassingen in het programma. Het lab werd geleid door een (nieuwe) Lab Director en een (externe) lab supervisor om de kwaliteit van de begeleiding beter te garanderen. De selectie werd uitgevoerd in samenwerking met een delegatie van het IFFR/CineMart. Het lab werd, zoals in voorgaande jaren, afgerond tijdens IFFR Het Doc Lab, een bijna twee jaar durend traject rond 9 documentaire projecten, die door Binger zijn begeleid van idee tot doek, werd medio juni afgesloten met een speciaal programma tijdens het documentaire festival Sheffield Doc/Fest in Engeland. Door het festival werden zowel Maori Boy Genius van Pietra Brettkelly als The Bastard Sings the Sweetest Song van de Canadese Christy Garland geprogrammeerd. Daarnaast organiseerde Binger een Makers voor Makers sessie, waarbij deelnemers aan het Doc Lab feedback gaven op projecten van 12 jonge collega-filmmakers. Naast de labs, biedt Binger een On Demand programma aan, waarvoor filmmakers zich door het jaar heen op eigen initiatief aan kunnen melden. Het gaat om persoonlijke begeleiding bij de ontwikkeling van hun scenario s door Binger adviseurs. De behoefte van aanvragers kan verschillen en de Binger staf treedt daarom op als intermediair: analyseert de vraag, screent de projecten en kiest de adviseurs. Deze vorm van diensten werd in 2012 tegen een fee aangeboden via de nieuwe website. Er werd circa 20 keer een verzoek ingediend; slechts een beperkt aantal van de consultancies werden daadwerkelijk gerealiseerd, deels doordat de aanvragers zich uiteindelijk aanmeldden voor labs en deels doordat projecten bij nader inzien niet geschikt bleken voor de gevraagde consultancy. In 2013 wordt de werkwijze verder uitgewerkt. De Binger residenties - op steenworp afstand van Binger Filmlab - zijn in 2012 ten volle benut door internationale deelnemers aan labs en workshops of voor schrijfperiodes in de zomer. Na de opening van het Eye Film instituut blijkt de ligging van de appartementen bij uitstek geschikt voor filmmakers, die dankbaar gebruik kunnen maken van faciliteiten van EYE, het nieuwe filmmuseum. Voor de toekomst zijn nieuwe mogelijkheden verkend voor samenwerking, c.q. uitwisselingsprogramma s met het gerenommeerde Independent Film Project (IFP) in New York. Behind every great film, there s great struggle. That s where we come in. 9

10 Opdrachten & samenwerking in Nederland Om aan te sluiten op ontwikkelingen in de filmsector en de vraag van makers, heeft Binger Filmlab in 2012 verschillende workshops uitgevoerd in opdracht en/of in samenwerking met derden; deels in Nederland en deels met buitenlandse partijen: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Met Beeld en Geluid werd tijdens IFFR 2012 een Binger Spotlight georganiseerd rond cineast en Binger docu-coach Heddy Honigmann naar aanleiding van de uitbreng van een DVD-box van haar werk, waaraan Binger Filmlab eveneens een bijdrage leverde. IFFR Met het Hubert Bals Fonds (HBF) en CineMart van het IFFR is in 2011 Boost! van start gegaan. Vijf gezamenlijk geselecteerde Hubert Bals Fonds projecten kregen op weg naar realisatie een individueel scriptontwikkelingstraject bij Binger Filmlab. Vervolgens werden deze 5 projecten succesvol gepresenteerd tijdens de CineMart 2012 van het IFFR aan aanwezige coproducenten, sales agents en distributeurs. Eind 2011 is gezamenlijk een aanvraag ingediend bij MEDIA MUNDUS, die begin 2012 werd gehonoreerd. Hierdoor kon de voortzetting van deze onderlinge samenwerking in 2012 deels extern worden gefinancierd en uitgebreid met een nieuwe partner: de NFDC. 7 Er werden opnieuw 5 filmmakers geselecteerd en begeleid, ook tijdens de Goa Film Bazaar in november. John Adams Instituut Als voortzetting van de goede samenwerking werd in april 2012 met het John Adams instituut een masterclass georganiseerd met de Amerikaanse documentaire filmmaakster Gini Reticker. Zij is de uitvoerend producent van de serie Women, War & Peace, die de rol van vrouwen analyseert in conflicten en vredesprocessen. Twee delen werden door haar geregisseerd: Pray the Devil Back to Hell en Peace Unveiled. Na vertoning van beide films werd onder leiding van Sunny Bergman gediscussieerd over het uitdagende filmproces in conflictzones. Nederlands Film Festival Zoals in voorgaande jaren verzorgden stafmedewerkers van Binger een pitching training voor de geselecteerde teams van het NPP: the Netherlands Production Platform. Tijdens dit programma werden twintig coproductieprojecten gepresenteerd aan een internationaal gezelschap van financiers, distributeurs, sales agents en coproducenten. Daarnaast koos een internationale jury het Nederlandse project Kessels van schrijver-regisseur Erik de Bruyn en producent Sander Verdonk van CTM LEV Pictures tot winnaar van de Binger Award: een ontwikkelingstraject met internationale Binger adviseurs. Wendy Mitchell, de nieuw aangestelde hoofdredacteur van het gerenommeerde Engelse filmmagazine Screen International, deed het jaarlijkse en drukbezochte Binger Screen International Interview met alumnus Michaël Reynders Roskam over zijn succesvolle filmproject Rundskop. Dit Binger project kreeg als Belgische inzending een Academy Award (Oscar)-nominatie voor Best Foreign Language Film Publieke Omroep In samenwerking met de publieke omroep kregen ook dit jaar One Night Stand-projecten van de NTR, VARA en VPRO een kick-off tijdens een tweedaagse workshop onder leiding van Hans Kemna over casten en Molly Stensgaard over montage. Traditiegetrouw werden op de tweede dag door professionele acteurs scènes uit de scenario s gespeeld onder leiding van Jean van de Velde en Michiel van Jaarsveld. EYE en branche organisaties Het project Trailerpark, specifiek gericht op editors die zich willen specialiseren op het gebied van trailers, werd in opdracht van de NVB, het NVF en het EYE Film Instituut verder ontwikkeld. De uitvoering zal in 2013 plaatsvinden. Nederlands Filmfonds In het kader van de reorganisatie van het Filmfonds werden aan het einde van het jaar door de ervaren Binger adviseurs, Franz Rodenkirchen en Molly Stensgaard, trainingen gegeven aan de nieuw aangestelde consulenten over script consultancy en communicatie met filmmakers. 7 De National Film Development Cooperation of India van het Indiase Ministry of Information and Broadcasting. Five years of creative development in five months. As painful as it sounds. 10

11 Cinema Delicatessen en The FilmColloborative Onder de noemer Documentaire zoekt Publiek organiseerde het Nederlands Filmfonds op 1 oktober tijdens het Nederlands Film Festival - in samenwerking met Cinema Delicatessen en Binger Filmlab een bijeenkomst voor producenten en filmmakers over de uitbreng van documentaires. Bioscoopexploitanten, distributeurs, marketeers, filmprofessionals en vertegenwoordigers van aanverwante sectoren gingen met elkaar in debat n.a.v. presentaties en stellingen over de documentaire distributiepraktijk. Nieuwe ontwikkelingen en kansen om het publiek te bereiken en te behouden, kwamen uitvoerig aan bod. Binger Filmlab werd door het fonds uitgenodigd workshops te ontwikkelen rond dit thema met als doel: filmprofessionals te informeren over kansen en bedreigingen in de documentairemarkt, binnen Nederland en in een internationaal perspectief, hen te updaten over (digitale) cinema - en over nieuwe media ontwikkelingen in relatie tot nieuwe eisen die de markt aan documentairemakers en -producenten stelt. Doel is het vergroten van praktijkervaring met het maken van effectieve marketing- en uitbrengplannen. Het debat in Utrecht richtte zich op vragen als: wie en waar is het publiek; hoe bereik je hen en hoe bind je hen? DDG en ACT Voor de Dutch Directors Guild (DDG) en de belangenorganisatie van acteurs (ACT) werden in juni - in aanvulling op het Directors Lab - extra workshops georganiseerd onder leiding van de Amerikaan Mark Travis, een ervaren adviseur van regisseurs, schrijvers en acteurs. Tijdens de workshops kregen de deelnemers de gelegenheid om de methodes van Travis, zoals beschreven in zijn boeken Film Director s Bag of Tricks en Directing Feature Films, in de praktijk toe te passen Internationale samenwerking Binger draagt inhoudelijk bij aan de Script Station van de Berlinale Talent Campus met script consultancy en levert een bijdrage aan de jaarlijkse netwerkborrel. Daarnaast leidde Binger s artistic director in 2012 een masterclass met de gerenommeerde actrice Andy MacDowell. In het festivalprogramma van de Berlinale ging Maori Boy Genius van Pietra Brettkelly (Binger Doc Lab) in première tijdens het Generation 14plus programma; Hemel en Broer van alumna Sacha Polak werden vertoond in respectievelijk het Forum programma en Generation programma; Mommy is Coming van alumna Cheryl Dunye werd geprogrammeerd in het Panorama programma. Binger project Hot Comb van Agnes en Caroline Kamya (Writers Lab 2011 en Directors Lab 2012) werd geselecteerd voor de Berlinale Talent Co-production Market. Daarnaast werden Papa s Tango van alumnus Michiel van Jaarsveld en La Demora van producent en Binger alumnus Sandino Saravia Vinay in andere programmaonderdelen van het festival vertoond. Tijdens het 65e Festival de Cannes organiseerde Binger op de Marché du Film een serie openbare master classes rond verschillende thema s en sleutelfiguren in het internationale festivalcircuit. Genodigden waren o.m. Orly Ravid van The FilmCollaborative (U.S.), Pierre Alexandre Labelle van Under the Milky Way (itunes aggregator, Frankrijk, U.S.) over nieuwe media; Wielant Speck (Berlinale, Duitsland) en Piers Handling (TIFF, Canada) over festivalprogrammering; Jean Baptiste Babin (Backup Films, Frankrijk) en Jean des Forêts (Petit Film, Frankrijk) over filmfinanciering en filmmakers Massoud Bakhshi (Iran) en Gonzalo Tobal (Argentinië) over hun films in het Cannes programma. De master classes werden gegeven in samenwerking met het Institut Francais in het Pavillon les Cinémas du Monde en in het paviljoen van het Doha Film Institute (Qatar). CineLink is het (film)industrieprogramma van het Sarajevo Film Festival. Activiteiten vinden het hele jaar plaats en zijn gericht op het ontwikkelen en hervormen van de kwaliteit van filmmaken in Zuidoost Europa. Binger Filmlab is partner van CineLink en heeft de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan het scenario-ontwikkelingsprogramma. In de zomerperiode was Holland het land in focus tijdens het International Guanajuato Film Festival (GIFF). Naast een selectie van Nederlandse filmmakers en vertegenwoordigers van EYE, het Filmfonds en andere Nederlandse organisaties werd Binger Filmlab uitgenodigd om een pitching training te organiseren voor de deelnemers van Cinéfondation (Festival de Cannes) en deelnemers aan de coproductiemarkt. Ook verzorgde Binger presentaties van de eigen organisatie en nam de directie deel aan de jaarlijkse Think Thank, dit keer over vernieuwende vormen van filmdistributie in Latijns Amerika. Great filmmakers, like great films, are character driven. 11

12 In het najaar organiseerde Binger in samenwerking met CTM LEV Pictures en EAVE in Amsterdam de conferentie en afsluitende workshop van het European Producers Workshop Dit is een 12 maanden durend programma dat sinds eind jaren 80 jaarlijks een selectie van ruim vijftig Europese film-, televisie- en documentaireproducenten uit zo n dertig verschillende Europese landen bijeenbrengt in een intensief trainingsprogramma. Onder professionele begeleiding kunnen zij gedurende het jaar hun vaardigheden verder ontwikkelen en internationale netwerken opbouwen. Doel van dit EAVE programma is om (co-)productiemethoden te vernieuwen en te verbeteren, samenwerking en onderlinge communicatie te versterken en (innovatieve) Europese producties in de audiovisuele sector te bevorderen. Ieder jaar wordt het programma afgerond met een conferentie in een wisselend Europees gastland. Op initiatief van Binger, EYE en het Nederlands Filmfonds was dat dit jaar Nederland. Naast de coördinatie en uitvoering van het internationale gedeelte organiseerde Binger parallel een aanvullend programma voor een selecte groep Nederlandse producenten, die werden uitgenodigd om hun coproducties te pitchen voor een vijftigtal Europese high profile filmexperts, die in Amsterdam te gast waren bij de slotconferentie van het EAVE programma. Dit waren vertegenwoordigers van Europese fondsen, sales agents, financiers, distributeurs en TV commissioning editors. Omgekeerd werden de Europese filmprofessionals tijdens in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de Nederlandse filmindustrie, hun netwerken in Nederland te versterken en tegelijkertijd kennis uit te wisselen over activiteiten binnen Nederland en andere Europese landen. Nederland werd onder leiding van de Binger directie in het programmaonderdeel Going Dutch gepresenteerd als coproductiepartner, filmfestivalland en opnamelocatie. Zowel het Ministerie van OCW als het Filmfonds subsidieerden dit evenement; daarnaast ondersteunden EYE en de gemeente Amsterdam de conferentie, die werd geopend in de ambtswoning van de burgemeester door de wethouder Cultuur, mevrouw Gehrels. Diverse filmbedrijven, de FPN en individuele filmproducenten, c.q. ex-eave deelnemers, sponsorden onderdelen van Scouting en internationaal netwerk Naast de workshops en trainingen die Binger op (inter)nationale festivals en filmmarkten organiseert, scout de organisatie (inter)nationaal filmtalent tijdens festivalbezoek. De festivals zijn ingedeeld in drie categorieën: 1. Kernfestivals : dit zijn hoekstenen in de jaarlijkse festivalagenda. Binger is partner of onderhoudt een nauwe samenwerking met deze festivals in directe relatie tot de Labs. Deze festivals bieden een hoge (branded) zichtbaarheid aan Binger zelf of aan de labdeelnemers: IFFR, Berlinale, Festival de Cannes, IDFA, IFFR, NFF en Torino Film Festival/Torino Filmlab. Tijdens de festivals verzorgt Binger Filmlab master classes, pitching trainingen en projectsessies (zie: Internationale samenwerking). 2. Partnerfestivals zijn regionale festivals, waarmee Binger Filmlab door de jaren heen een band heeft opgebouwd door het verzorgen van workshops op de filmindustriemarkten die parallel worden georganiseerd. In 2012 zijn op twee van deze festivals Binger Awards uitgereikt om de regionale profilering verder te vergroten. Deze prijzen bieden de winnaar(s) een individueel coaching traject (Binger on Demand) waarmee het geselecteerde project verder kan worden ontwikkeld. De partnerfestivals, die in 2012 werden bezocht waren: BAL (Buenos Aires International Filmfestival), Goa Film Bazaar (India), Meetings on the Bridge (International Istanbul Film Festival) en Sarajevo Film Festival/CineLink. De Binger Awards werden uitgereikt aan Tolga Karaçelik voor Lonely Child en aan Alex Piperno voor Window boy would also like a submarine. 3. R&D Festivals : deze festivals worden vaak op uitnodiging - bezocht als springplank naar nieuwe regio s waar Binger talent kan scouten of zich verder kan profileren. In 2012 werden o.m. Guanajuato International Film Festival (GIFF - Mexico), Sheffield Film Festival (U.K.) en Doha Tribeca Film Festival bezocht Innovatie Als vervolg op de nieuwe media initiatieven die zijn gestart in 2010 werd een presentatie- en evaluatiedag georganiseerd rond EU1. Op dit nieuwe online film- en televisieplatform dat in 2012 werd gelanceerd kunnen makers hun films, series en documentaires vertonen, pitchen en financieren (pledgen). UPC (kanaal 121) en Ziggo zijn partner van EU1 en zenden alle content uit. A guide to art, management and not letting the industry eat you alive. 12

13 Tijdens het Binger programma rond EU1 presenteerden de initiatiefnemers het platform en lieten een aantal deelnemers hun werk en de resultaten zien. Hierover vond een paneldiscussie plaats. Andere thema s waren crowdfunding en de meest recente (internationale) ontwikkelingen rond nieuwe media. Binger adviseur Wendy Bernfeld organiseerde, zoals eerder, een presentatie over dit onderwerp. De samenwerking met Festival Scope het internationale festival on demand platform voor filmprofessionals werd verder uitgebreid. Naast o.m. Fipresci, het Goethe Instituut, het Poolse Film Instituut en de Global Film Initiative presenteert Binger op het platform (wisselend) werk van lab participanten. De films worden op deze manier wereldwijd toegankelijk gemaakt voor screening en sales. Met het CineCrowd platform is een samenwerking aangegaan om Binger projecten (deels) te crowdfunden. Binnen de labs is aandacht besteed aan deze nieuwe vormen van financiering. In het Writers en Creative Producers Lab 2012 zijn twee crowdfunding projecten voorbereid voor de verdere ontwikkeling van twee scenario s: The Last Publican van schrijver James Ward Breen en producent Natalie Palomo, en Full Circle van schrijver Arno Dierickx en producent Joram Willink. De campagnes zijn van start gegaan tijdens CineMart Terugblik en toekomst In de Kunstplanperiode maakte Binger Filmlab onderdeel uit van de BIS 1.0. Zoals voorzien, is Binger Filmlab in deze periode haar eigen weg gegaan, los van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De organisatie heeft zich gefocust op (inter)nationaal filmtalent filmprofessionals met een track record - en de ontwikkeling van hun projecten, zowel in de script- en regie- als productiefase. Speelfilm en documentaire hebben een vaste plek gekregen in het programma, maar ook animatie en specifieke genres zoals horror zijn aan bod gekomen in het A la Carte programma. Deze workshops hebben naast Nederlandse filmmakers gaandeweg ook steeds meer internationale talenten aangetrokken. Ter aanvulling zijn grotere en kleinere master classes, i.c. Binger Spotlights georganiseerd rond toonaangevende filmprofessionals zoals Spike Lee en Marvin Hamlisch. Het wereldwijde A-festivalcircuit is het werkterrein, maar ook op de werkvloer in Amsterdam zijn alle programmaonderdelen in essentie inhoudelijk en internationaal georiënteerd. Deelnemers, adviseurs en mentoren kwamen uit alle delen van de wereld en inspireerden elkaar bij de ontwikkeling van hun projecten. Velen daarvan hebben toonaangevende prijzen gewonnen (zie o.m. paragraaf 2.2.3: Successen). Daarnaast is er, zoals aangekondigd in het Beleidsplan Talent voor Talent, ook een jaar durend programma ontwikkeld voor een nieuwe lichting Nederlandse producenten die hun voetsporen al hadden verdiend in de praktijk. In Company! werden zij begeleid bij het inhoudelijk versterken en uitbouwen van de businessmodellen binnen hun organisaties. In de loop van de Kunstenplanperiode zijn feitelijk alle programmaonderdelen in het Activiteitenplan met de nodige aanpassingen gerealiseerd. Behalve wellicht Binger Youth Lab en Allied Artist, hoewel het meest recente initiatief: de Binger Social Club deze aspiraties dicht benadert. Dit is een eigen initiatief van jonge makers uit verschillende kunstdisciplines die om de zes weken bij Binger Filmlab bijeenkomen om zich te laten informeren en inspireren door ervaren filmprofessionals. Het succes van Binger Filmlab schuilt voor een belangrijk deel in de samenwerkingsverbanden die met nationale en internationale organisaties zijn opgebouwd. Binnen Nederland behoorden tot de opdrachtgevers onder meer het Filmfonds, het Mediafonds, de publieke omroepen, de NVS/FPN, EYE en diverse beroepsorganisaties en alle nationale festivals. In het buitenland worden jaarlijks terugkerende evenementen en script, pitching en coaching-trajecten uitgevoerd tijdens diverse festivals zoals Filmfestival de Cannes, Venice International Filmfestival, Berlinale, maar ook Bafici/BAL (Argentinië), Guanajuato International Film Festival (Mexico), Sarajevo Film Festival, Doha International Film Festival, Goa Film Bazaar (India), etc. Over dit internationale netwerk is in de loop der jaren in meer detail gerapporteerd; het vormt de basis voor een geslaagde doorstart van Binger Filmlab op nationaal en internationaal niveau. Belangrijkste bouwsteen voor de toekomst is vanzelfsprekend het uitgebreide internationale netwerk van alumni en de succesvolle projecten die door hen zijn gerealiseerd. Binger Filmlab heeft dankzij dit netwerk een internationale naam en positie opgebouwd, die van bijzondere betekenis is ook binnen Nederland. Het bereik is groot en kwalitatief goed dankzij het festivalcircuit en de doelgroep het filmtalent - waarmee Binger werkt. Het staat garant voor up-to-date kennis en knowhow over de ontwikkelingen in de internationale filmsector, die toegevoegde waarde heeft binnen de Nederlandse sector. Good scripts start on the 10th rewrite. 13

14 Collegiale kennisuitwisseling is de sleutel voor alle activiteiten die binnen Binger Filmlab zijn en worden ontwikkeld. Het vormt de springplank voor vernieuwing en verbreding van de activiteiten. Nieuwe media ontwikkelingen worden inmiddels als vanzelfsprekend gevolgd en waar mogelijk gestimuleerd met relevante programma s voor een steeds bredere groep professionals die film als medium voor storytelling gebruiken. Een eerdere kritische kanttekening van de Raad voor Cultuur is daarmee ondervangen. In de inleiding van dit bestuursverslag is verwezen naar de maatregelen die de rijksoverheid heeft getroffen bij de herinrichting van de culturele basisinfrastructuur 2.0. De gevolgen hiervan voor alle kunstsectoren en instellingen die zich primair richten op internationale talentontwikkeling, zijn groot. Ook voor Binger Filmlab. Het vraagt om een nieuwe koers en nieuwe aanpak om de opgebouwde netwerken en knowhow te kunnen behouden als inspiratiebron en kwalitatieve toets voor de eigen sector(en). Er ligt een nieuwe missie - of een oude doelstelling in een volledig ander daglicht. Het is de moeite waard om in de komende periode een serieuze poging te ondernemen deze missie te realiseren. Met OCW heeft Binger Filmlab inmiddels overeenstemming bereikt over een doorstart van de onderneming en een frictieregeling. De alternatieve aanwending van de subsidie 2012 en de besteding van het bestemmingsfonds OCW wordt in deze jaarrekening 2012 verantwoord. Dankzij de flexibilisering van arbeid en verlaging van vaste kosten die in 2012 zijn doorgevoerd, kunnen de activiteiten van Binger Filmlab in 2013 dan ook worden voortgezet ter uitvoering van het Doorstartplan. De accountantsverklaring bij de Jaarrekening 2012 is verstrekt op basis van continuïteit. Every success starts with a hundred failures. 14

15 3. Jaarrekening (Verkort) A passion for film is good. An all-consuming compulsion better. 15

16 1. Balans per 31 december 2012 en 2011 (na resultaatverdeling) ACTIVA Materiële vaste ac<va Verbouwing - - Inrich4ng Overige apparatuur Av apparatuur IT investeringen Totaal vaste ac<va ac<va Voorraden - - Vorderingen: Debiteuren Omzetbelas4ng Overige vorderingen Liquide middelen Totaal ac<va Totaal ac4va JR 01 Jaarrekening 2012 Binger Guidance for people who see like nobody else. 16

17 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsfonds fric>egelden Bestemmingsfonds ministerie van OCW Voorzieningen Overige voorzieningen - - Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Belas>ngen en sociale verzekeringen Schulden inzake pensioenen - - Overige schulden Totaal passiva JR 02 Jaarrekening 2012 Binger Your masterpiece is our starting point. 17

18 2. Func(onele exploita(erekening 2012 en 2011 en begro(ng 2012 Realisa'e Begroot Realisa'e BATEN Opbrengst cursusgelden/deelnemersbijdragen Overige inkomsten Sponsoring projecten Opbrengst kan'ne Opbrengst verhuur ruimten Overige indirecte opbrengsten Totale opbrengsten Subsidie ministerie van OCW Totale bijdragen Totale baten LASTEN Beheerlasten: Personeel Materieel Ac'viteitenlasten: Personeel Materieel Totale lasten Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Rentebaten saldo BEDRIJFSRESULTAAT Fric'ekosten EXPLOITATIESALDO Resultaatverdeling: Algemene reserve Bestemmingsfonds ministerie van OCW per saldo Jaarrekening 2012 Binger Boot-camp for your imagination. 18

19 3. Kasstroomoverzicht Kasstroom uit opera.onele ac.viteiten Exploita.eresultaat Afschrijvingen materiële vaste ac.va Muta%e balansposten: - Vorderingen Kortlopende schulden Muta.e in voorzieningen Bruto kasstroom uit opera.onele ac.viteiten Kasstroom uit investeringsac.viteiten Investeringen in materiële vaste ac.va Saldo liquide middelen per 31 december Saldo liquide middelen per 1 januari Muta3e liquide middelen JR 04 Jaarrekening Binger 2012 See where persistence, rewrites, and all-nighters get you. 19

20 Wild theories welcome. 20

Inhoudsopgave. Talent is our catalist. 1. Verslag Raad van Toezicht Bestuursverslag Jaarrekening 13

Inhoudsopgave. Talent is our catalist. 1. Verslag Raad van Toezicht Bestuursverslag Jaarrekening 13 Inhoudsopgave 1. Verslag Raad van Toezicht 3 2. Bestuursverslag 5 3. Jaarrekening 13 1. Balans 14 2. Functionele exploitatierekening 15 3. Kasstroomoverzicht 17 4. Overige gegevens 18 1. Prestatieoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Binger Filmlab Nieuwezijds Voorburgwal 4 10 1012 RZ Amsterdam The Netherlands

Jaarverslag 2013. Binger Filmlab Nieuwezijds Voorburgwal 4 10 1012 RZ Amsterdam The Netherlands Jaarverslag 2013 Binger Filmlab Nieuwezijds Voorburgwal 4 10 1012 RZ Amsterdam The Netherlands T. +31 (0) 20 530 9630 E. info@binger.nl Bingerfilmlab.com Facebook.com/bingerfilmlab Twitter.com/bingerfilmlab

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de Nederlandse film en televisie-industrie. productie: Sevilla

Talentontwikkeling in de Nederlandse film en televisie-industrie. productie: Sevilla Talent Telt! Talentontwikkeling in de Nederlandse film en televisie-industrie productie: Sevilla Talent Telt! Nieuwe talenten met frisse ideeën en visie zijn vitaal voor een gezonde audiovisuele industrie,

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

C L Ii tj R RAA. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375. Kenmerk: Fi1m2015.

C L Ii tj R RAA. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375. Kenmerk: Fi1m2015. een een Y 0 C L Ii tj R Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag t 070 3106686 info@cultuur.nl www.cultuur.nl Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Binger Filmlab Arie Biemondstraat 111 1054PD Amsterdam The Netherlands

Jaarverslag 2014. Binger Filmlab Arie Biemondstraat 111 1054PD Amsterdam The Netherlands Jaarverslag 2014 Binger Filmlab Arie Biemondstraat 111 1054PD Amsterdam The Netherlands T. +31 (0) 20 530 7110 E. info@binger.nl Bingerfilmlab.com Facebook.com/bingerfilmlab Twitter.com/bingerfilmlab 2

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Als het antwoord op de eerste vraag en één van de andere vragen positief is, dan is Good Mooov wellicht iets voor jou.

Als het antwoord op de eerste vraag en één van de andere vragen positief is, dan is Good Mooov wellicht iets voor jou. Werk je aan een documentaire film? Behandelt je film een hedendaags maatschappelijk thema? Wil je met je film impact genereren? Zoek je partners om je filmproject te ontwikkelen? Zoek je nu al een publiek

Nadere informatie

NEDERLANDSE PARTICIPATIE AAN HET MEDIA PROGRAMMA

NEDERLANDSE PARTICIPATIE AAN HET MEDIA PROGRAMMA NEDERLANDSE PARTICIPATIE AAN HET MEDIA PROGRAMMA Nederland neemt sinds een aantal jaren een stabiele plek in de top 10 van best presterende landen in. Eerst de grote vijf (Frankrijk, Engeland, Duitsland,

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Life After War voor 2015 en 2016

Beleidsplan Stichting Life After War voor 2015 en 2016 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Life After War. In dit plan worden doelstelling, werkwijze en activiteiten van de Stichting uiteengezet. Life After War is een nog jonge Stichting.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds 6. Film en televisie 6.1 Nederlands Filmfonds Het Nederlands Filmfonds stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt filmmakers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Impulspremie (op basis van buitenlandse artistieke erkenning) en promotiepremie

Impulspremie (op basis van buitenlandse artistieke erkenning) en promotiepremie Impulspremie (op basis van buitenlandse artistieke erkenning) en promotiepremie Ondergaand vindt u de lijst van festivals en internationale evenementen die recht geven op een impulspremie en een promotiepremie.

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 1 Bestuursverslag 3 Rapport 1 Algemene opmerkingen 5 2 Goedkeuring jaarrekening voorgaand boekjaar 5 3 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - -

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - - JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING - - SAMENVATTING - - BESTUURSVERSLAG Aard van de instelling Organisatie voor (nieuwe) muziek: de Johan Wagenaar Stichting looft muziekprijzen uit en neemt initiatieven

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

JAARVERSLAG DoorBrekers

JAARVERSLAG DoorBrekers JAARVERSLAG 2014 DoorBrekers GROEI In 2013 is DoorBrekers gestart met twee nieuwe locaties, namelijk DoorBrekers Zwolle en DoorBrekers Zeeland. Medio 2014 is er op beide locaties een kerngroep ontstaan

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2014 Inhoud Samen met klanten Rabobank Foundation biedt klanten van de Rabobank de mogelijkheid om door middel van een schenking te participeren in haar projecten.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Concurrentieanalyse. Kim Lokhorst MM3A Mediamanager Stage Nl Film

Concurrentieanalyse. Kim Lokhorst MM3A Mediamanager Stage Nl Film Concurrentieanalyse Kim Lokhorst MM3A Mediamanager Stage Nl Film Inleiding De concurrenten van NL film zijn alle andere bedrijven in Nederland die films en/of series maken voor de Nederlandse televisie

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2004

Financieel Jaarverslag 2004 Financieel Jaarverslag 2004 Verantwoording van directie en bestuur Volgens de richtlijnen van het Ministerie van OC&W met betrekking tot de financiële verslaglegging in de cultuurnotaperiode 2001-2004,

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Dames en heren, Verhalen zijn ook een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse Publieke Omroep. Wij willen onze rol blijven spelen in het

Dames en heren, Verhalen zijn ook een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse Publieke Omroep. Wij willen onze rol blijven spelen in het Speech Shula Rijxman NFF 1 okt 2015 Dames en heren, Ik ben opgegroeid met verhalen. Mijn familie bestaat uit fantastische verhalenvertellers. Dat is een groot rijkdom. Als wij elkaar zien, is het nooit

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie.

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie. het starters lab In het Starters Lab bouwen jonge talenten in teams sociale ondernemingen. Samen sterker! Jij bent: starters4communities werkt met jong talent aan starters4communities presenteert het Starters

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE VERKORTE JAARREKENING 2013 Blz. 2 Inleiding en balans per 31 december 2013 Blz. 3 Staat van Baten en Lasten en toelichting Balans Blz. 5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 6 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

STICHTING "DRAAGT ELKANDERS LASTEN" Jaarverslag 2014 1 / 14

STICHTING DRAAGT ELKANDERS LASTEN Jaarverslag 2014 1 / 14 * Jaarverslag 2014 1 / 14 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2015 2016 34 495 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Zuid-Afrika betreffende audiovisuele coproductie; s-gravenhage,

Nadere informatie

Project: Gooseberry Community Eindrapportage

Project: Gooseberry Community Eindrapportage Project: Gooseberry Community Eindrapportage Dit is het eindrapport voor het deelproject "Gooseberry Community", behorende bij de aanvraag Ecultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 8 Februari

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie