Activiteitenplan (subsidieaanvraag ) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang"

Transcriptie

1 Activiteitenplan (subsidieaanvraag ) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende functies van de instelling: de collectie (o.a. beheer, behoud en verzamelgebied), de publieksfunctie en (indien van toepassing) de wetenschappelijke functie in zowel de komende periode als in het verleden. Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert de nationale collectie, in en buiten het eigen gebouw voor een breed samengesteld nationaal en internationaal publiek. Het hanteert bij al zijn handelen vijf kernwaarden: Authenticiteit Kwaliteit Persoonlijk Innovatie Eenvoud. Het Rijksmuseum wil als nationale schatkamer het museum van Nederland zijn: - Het is van en voor alle Nederlanders. - Het vertelt het verhaal van Nederland, vanaf de Middeleeuwen. - Het beheert de grootste en belangrijkste (kunst)collectie van en over Nederland en is hèt kennisinstituut op het gebied van Nederlandse kunst en geschiedenis. - Het heeft het grootste museumgebouw van Nederland. - Het is groot geworden door de steun van staat, stad, vele Nederlanders, Nederlandse bedrijven en fondsen. Als groot nationaal museum met een lange geschiedenis en wereldberoemde iconen als Rembrandt en Vermeer wordt het Rijksmuseum internationaal gerekend tot de tien belangrijkste musea. Het museum is zich bewust van de extra verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt en het probeert zo goed mogelijk invulling te geven aan deze rol die wordt vervuld naast de reguliere museale activiteiten. Het Rijksmuseum heeft een kwaliteitszetel in het bestuur van de VRM en de Vereniging Rembrandt. Het participeert op directieniveau en via medewerkers in museale, (kunst)historische en toeristische platforms als de NMV, het Overleg Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI), International Council of Museums (ICOM), International Commission for Museums and Collections of Fine Art (ICFA), International Council of Curators of Dutch and Flemish Art, Groupe des Organisateurs de Grandes Expositions (de zogenaamde BIZOT-groep) enz. 1

2 De omvang en veelzijdigheid van de collecties maken dat de voortrekkersrol op het punt van collectiemobiliteit wordt voortgezet (reizende tentoonstellingen in binnen- en buitenland; ruimhartig bruikleenbeleid). De samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het gebied van restauratie, conservering en daarmee samenhangende opleidingen in het Ateliergebouw heeft inmiddels geresulteerd in een center of excellence, een concentratie van expertise waar het gehele museale veld, ook internationaal, van profiteert. De komende samenwerking met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) zal een belangrijke stimulans zijn voor het voorbeeld stellende en innovatieve wetenschappelijk onderzoek dat het Rijksmuseum nastreeft. Voor de gezamenlijke plannen wordt verwezen naar de bijlage Het Karel van Mander Instituut. Het Rijksmuseum realiseert samen met het Nederlands Openluchtmuseum een fysieke presentatie van de Canon van Nederland (het plan wordt door het NOM ingediend). Bestaande samenwerkingsverbanden als die met het Haags Gemeentemuseum, het Gemeentemuseum Groningen en Museum Princessehof in Leeuwarden op het terrein van de Oosterse keramiek worden voortgezet en nieuwe verbanden worden aangegaan (o.m. Modehuis.nl, een project van zeven musea om de Nederlandse mode- en kostuumcollecties digitaal te ontsluiten via een gezamenlijke modesite). De mogelijkheden voor samenwerking met (inter)nationale musea waren de afgelopen jaren door de verbouwing beperkt. Vanaf 2015 beschikt het museum met de Philipsvleugel weer over een tentoonstellingsvleugel en kan het zijn plaats in de (inter)nationale tentoonstellingswereld weer ten volle innemen. De eerste grote tentoonstelling op het programma wordt gewijd aan de late Rembrandt en is een samenwerking met de National Gallery in Londen. 2.2 Waarom is de collectie, het aanbod of de activiteit van uw instelling van nationaal en/of internationaal belang? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. Besteed tevens aandacht aan de verschillende functies van de instelling: het beheer en behoud van de collectie, de publieksfunctie en (indien van toepassing) de wetenschappelijke functie. De positie van de instelling en haar collectie binnen de sector (nationaal en internationaal) en waar deze uit blijkt; 2

3 Het collectieprofiel, de collectiewaardering, de kerncollectie en het collectiebeleid; Het (inter)nationale netwerk van de instelling. Het Rijksmuseum is meer dan een gebouw: het heeft zeer diverse verzamelingen. Het onderscheidt zich van andere grote internationale musea door het nationale karakter waarbinnen niet alleen kunst, maar ook geschiedenis een belangrijke rol speelt. De kern van de wereldvermaarde verzameling bestaat uit Nederlandse kunst (Rembrandt, Vermeer) en voorwerpen van historisch belang, vanaf de Middeleeuwen. Op een aantal gebieden van de Nederlandse kunst en geschiedenis heeft het Rijksmuseum ongeëvenaarde referentiecollecties (Nederlandse schilderkunst uit de 17 de, 18 de en 19 de eeuw, Noord-Nederlandse toegepaste kunst uit de 16 de -19 de eeuw, Nederlandse prenten tekenkunst). De collectie bevat ook belangrijke Europese en Aziatische kunst. De verzameling is niet statisch en niet afgesloten: het museum streeft ernaar op het hoogste niveau te verwerven en op een aantal gebieden van de Nederlandse kunst en geschiedenis de functie als referentiecollectie te waarborgen. Met het aanbreken van de 21 ste eeuw is de 20 ste eeuw ook tot het verzamelgebied gaan behoren. Het museum voert een actief mobiliteitsbeleid en streeft naar een zo groot mogelijke zichtbaarheid van de collectie. Collectieonderdelen die geen functie vervullen in de nieuwe opstelling worden waar mogelijk (inter)nationaal in langdurig bruikleen gegeven en in sommige gevallen overgedragen aan andere publieke instellingen. In Nederland heeft het Rijksmuseum aan ongeveer 200 verschillende instellingen ruim objecten in langdurig bruikleen gegeven. Om de verzameling op een zo goed mogelijke manier te beheren, te verrijken en met het publiek te delen, dient allereerst te worden geregistreerd. Aangezien slechts een deel van de voorwerpen continu fysiek kan worden tentoongesteld, wordt bij registratie zo mogelijk ook gedigitaliseerd. Het museum conserveert en restaureert de verzameling zodat ook komende generaties van de nationale schatkamer kunnen genieten. Het is van belang op de hoogte te zijn van de nieuwe ontwikkelingen in dit vakgebied en daaraan zelf bij te dragen. Het Rijksmuseum is actief in het onderzoek naar de voorwaarden van optimaal beheer, waarbij het spanningsveld tussen behoud, presentatie en duurzaamheid een prioriteit is. 3

4 Onderzoek aan de collectie is een onlosmakelijk onderdeel van de presentatie. Iedere opstelling en tentoonstelling wordt voorafgegaan door onderzoek. Het beginpunt van ieder onderzoek is documentatie. Het Rijksmuseum werkt aan een digitaal documentatiesysteem dat centraal wordt beheerd om de informatie over objecten in de verzameling zo compleet mogelijk te maken en toegankelijk voor in- en extern gebruik. De bibliotheek biedt, als de belangrijkste bibliotheek voor Nederlandse kunst ter wereld, aan geïnteresseerd publiek en onderzoekers het beste portal om de kennis over Nederlandse kunst en in het bijzonder de collectie te vergroten. Via de tot de bibliotheek behorende studiezaal is de collectie van werken op papier toegankelijk. In de studiezaal die vijf dagen per week is geopend, kunnen werken uit het Rijksprentenkabinet op de hand worden bekeken. Gezien de diverse aard van de collecties en het brede spectrum van expertise is het Rijksmuseum bij uitstek de plaats voor interdisciplinair onderzoek. Het museum streeft naar structurele samenwerking in binnen- en buitenland. Technisch-historische kunstgeschiedenis is een speerpunt waarbinnen het Ateliergebouw een spilfunctie vervult, aangezien hier ook de restauratorenopleiding van de UvA en de onderzoeksafdeling van de RCE zijn gehuisvest. Door (bijzonder) hoogleraarschappen bij UvA en Vrije Universiteit (VU), het deelnemen aan de masteropleiding voor conservator en restaurator van de UvA en de VU, het creëren en internationaal openstellen van de functies junior conservator en junior restaurator, door fellowships en uiteenlopende stageplaatsen voor (inter)nationale studenten in verschillende fasen van hun opleiding draagt het museum bij aan het opleiden van de museummedewerker van morgen. 2.3 Welke activiteiten zal de instelling in de periode uitvoeren? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. Besteed tevens aandacht aan de verschillende functies van de instelling: het beheer en behoud van de collectie, de publieksfunctie en (indien van toepassing) de wetenschappelijke functie. De activiteiten die u in gaat uitvoeren en de wijze waarop die zich verhouden tot de activiteiten die u in uitvoert (toelichting op nieuwe activiteiten of uitbreiding/vermindering van 4

5 bestaande activiteiten). Ga daarbij zowel in op activiteiten in Nederland als in het buitenland; De inhoudelijke keuze voor activiteiten en de mate waarin het aanbod onderscheidend is; Kwaliteitszorg en veiligheidsbeleid ten aanzien van de collectie; De wijze waarop de instelling website(s) en/of andere mediatoepassingen inzet (indien dit een kernactiviteit betreft: niet voor marketing- of publiciteitsdoeleinden); De samenwerkingspartners bij de activiteiten (bijvoorbeeld onderzoeksallianties met universiteiten); Indien van toepassing, de wijze waarop de registratieachterstand van de collectie wordt weggewerkt. Na het grootste renovatieproject uit zijn geschiedenis gaat het Rijksmuseum in 2013 na tien jaar open, een moment waarnaar het museum en geheel Nederland uitkijken. In het geheel vernieuwde museum wordt de collectie gepresenteerd in een dynamische opstelling. In 2015 is de Philipsvleugel, die tijdens de renovatie voor het publiek is opengebleven, gereed voor grote internationale tentoonstellingen. Opstelling van collectie en tentoonstellingen Vanaf 2013 nodigt de nieuwe presentatie de bezoeker uit om een wandeling door de tijd vanaf de Middeleeuwen te maken. Schilder- en beeldhouwkunst, kunstnijverheid en geschiedenis in internationaal perspectief wisselen elkaar af en belichten elkaar wederzijds. De voornamelijk Nederlandse kunst en geschiedenis worden getoond in een kader van West-Europese cultuur en de relaties overzee (in het bijzonder met Indië/Indonesië en de West) worden in beeld gebracht. Het is de bedoeling om met het hoofdcircuit aan de bezoeker gevoel van schoonheid en besef van tijd te geven. Aan de bezoeker worden duidelijke keuzemogelijkheden geboden: men kan ervoor kiezen alleen de Middeleeuwen of de 18 de eeuw te bezoeken, aangezien de diverse eeuwen een eigen (halve) verdieping hebben. Middels de Speciale Collecties worden grote delen van de collectie zichtbaar voor het grote publiek. Het gaat om belangrijke zwaartepunten uit de collecties die binnen het hoofdcircuit geen plaats krijgen en in eigen samenhang worden getoond (aardewerk, porselein, glas, zilver, juwelen, wapens, marinemodellen, scheepswrakvondsten en muziekinstrumenten). De collectie 5

6 Aziatische kunst wordt in een apart gebouwdeel (het Aziatisch Paviljoen) gepresenteerd. Voor het meer gespecialiseerde en/of wetenschappelijk geïnteresseerde publiek alsmede voor het wetenschappelijk onderzoek worden studiecollecties ingericht die op afspraak bezocht kunnen worden, hetgeen tevens interessant is als kijkje achter de schermen. Het gaat om schilderijen en Nederlandse meubelen. Voor innovatieve educatieve activiteiten beschikt het Rijksmuseum na de opening over de eveneens geheel vernieuwde Teekenschool. De Philipsvleugel wordt de tentoonstellingsvleugel van het Rijksmuseum. Het tentoonstellingsprogramma start vanaf 2015 en bestaat uit drie tot vier grote tentoonstellingen per jaar en vier tentoonstellingen van werken op papier. In het Hoofdgebouw zijn op diverse plekken kleine wisselende presentaties voorzien waarin specifieke aspecten van iedere eeuw worden belicht. Het gaat om werken die door hun lichtgevoeligheid niet permanent kunnen worden getoond. Ook geeft dit wisselende programma de mogelijkheid de verschillende eeuwen op een steeds nieuwe en verrassende wijze voor het voetlicht te brengen. In de dependance op Schiphol wordt het beleid voortgezet om naast de permanente opstelling met 17 de -eeuwse werken driemaal per jaar een wisselende presentatie met werk uit de eigen collectie te tonen met het accent op de Gouden Eeuw en met name thema s en kunstenaars die voor een breed publiek aantrekkelijk zijn. De expertise en collectie van het Rijksmuseum op het gebied van Nederlandse geschiedenis worden ook buiten het museum ingezet. De Canonpresentatie die in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum zal worden gerealiseerd is daarvan een in het oog springend voorbeeld. Het Rijksmuseum kent een rijke traditie van het maken van reizende tentoonstellingen die overal in de wereld worden getoond. Vaak betekenen deze tentoonstellingen een eerste kennismaking met de Nederlandse kunst en cultuur. Tegelijkertijd laat het Rijksmuseum onderdelen uit de collectie reizen naar musea die al langer bekend zijn met de Nederlandse cultuur, met name in Noord-Amerika en Europa. Het museum is voornemens met deze succesvolle activiteiten door te gaan. Met deze presentaties vertegenwoordigt het Rijksmuseum internationaal ook de Nederlandse cultuur, bijvoorbeeld tijdens staatsbezoeken en handelsmissies. Van de collectie (exclusief de lichtgevoelige werken op papier) zal vanaf % te zien zijn binnen of buiten het museum. 6

7 Educatie Het museum is educatie. Educatie is meer dan een afdeling, de nieuwe opstelling is volledig gericht op het brede publiek dat via een wandeling door de tijd kennis kan maken met de Nederlandse cultuur. Het museum biedt jaarlijks voor honderdduizenden bezoekers een eerste indruk, een eerste kennismaking met kunst en geschiedenis, een echt schilderij of een museum. Dat geldt met name voor kinderen en toeristen, maar ook voor hen die menen alles al te hebben gezien biedt het Rijksmuseum nieuwe ervaringen. Het bereiken van een zo breed mogelijk (nieuw) publiek is een belangrijk streven. Om het beoogde bezoekersaantal te halen is het belangrijk om een actieve relatie met het bezoek aan te gaan. Voor de internationale bezoeker die naar Amsterdam komt, is een bezoek aan het Rijksmuseum veelal een must om de wereldberoemde 17 de -eeuwse iconen van de Nederlandse schilderkunst te zien. Voor de Nederlandse bezoeker is die urgentie er veel minder: een bezoek kan altijd nog. Het aanbieden van mooie en relevante kunst en geschiedenis is niet voldoende: de bezoeker van nu wil worden geraakt, in hart en hoofd. Een bezoek moet niet vermoeien maar juist verfrissen. Daarbij kan worden aangehaakt op de behoefte aan ontplooiing en het toenemende belang van éducation permanente. Educatie begint met de keuze, rangschikking en opstelling van de collectie en kan worden versterkt, genuanceerd en verfijnd met tekst en audiovisuele hulpmiddelen. De grote diversiteit van het hedendaagse publiek vergt een juiste benadering van de diverse publieksgroepen. Op educatief gebied wordt in het nieuwe Rijksmuseum daarom een breed scala aan producten aangeboden die specifiek zijn toegesneden op verschillende publieksgroepen: Cultuurtoerist/liefhebber Zaal- en etiketteksten; inzoomers (verdieping bij de vaste opstelling); museumgids; multimediatours; educatieve content website; educatieve producten bij tentoonstellingen (na de opening van de Philipsvleugel). Bij de Speciale Collecties worden daarnaast nieuwe media ingezet. Activiteiten met persoonlijke begeleiding: Rondleidingen op vaste dagen en uren; rondleidingen op aanvraag; verhaal op zaal door conservatoren en restauratoren; colleges; (lunch)lezingen; cursussen tekenen/schilderen, fotografie/beeldbewerking en (kunst)geschiedenis; cursussen, lezingen e.d. bij tentoonstellingen (na de opening van de Philipsvleugel). 7

8 Professionals: vaksymposia. Onderwijs: zie onder 2.5. Families en kinderen Activiteiten met persoonlijke begeleiding: familierondleidingen; evenementen als een familiedag met een bepaald thema; vakantieprogrammering (workshops). Hoofdgebouw: multimediatour voor families/kinderen; familiekijkroutes; vakantieprogrammering (wisselend). Teekenschool 1 : diverse workshops. Voor jongeren worden cursussen tekenen/schilderen en fotografie/beeldbewerking gegeven. Na 2013 zullen plannen worden uitgewerkt voor doelgroepen als jongeren, doven/slechthorenden en blinden/slechtzienden. Website In 2012 wordt een nieuwe website gerealiseerd die in verschillende opzichten onderscheidend is. De collectie wordt via de beeldbank RijksXL op een persoonlijke en innovatieve manier dichtbij de bezoeker gebracht die wordt gestimuleerd om actief gebruik te maken van de collectie en deze te delen met anderen. Het beeldmateriaal is vrij voor ieder niet-commercieel gebruik. Het Rijksmuseum bereikt de bezoeker niet alleen met de eigen website maar stelt ook content beschikbaar via andere internetkanalen (o.m. Flickr, Google Art Project, Wikipedia). Door middel van een API kan iedereen Rijksmuseum-content gebruiken op zijn eigen website en met de content eigen producten maken. De collectie is immers van iedereen. Het Rijksmuseum deelt wereldwijd data en kennis in o.a. Europeana en Artstor. Zorg voor de collecties De jaren 2012 en 2013 staan in het teken van de inhuizing en ingebruikname van het Hoofdgebouw en de nieuwe depots voor het Rijksprentenkabinet en de Bibliotheek. Omdat het Rijksmuseum hecht aan duidelijkheid over de herkomst van de collectie wordt in deze jaren tevens uitvoering gegeven aan het project Herkomstonderzoek waarvan het plan door de Restitutiecommissie als voorbeeldig is betiteld. Het museum is door de bijdrage van OCW in staat gesteld om hiervoor een speciaal team van vier medewerkers samen te stellen dat in samenwerking met de conservatoren het herkomstonderzoek verricht. 1 Zie over de Teekenschool verder onder

9 Het projectmatig inhalen van de achterstanden bij de registratie wordt voortgezet waarbij tevens wordt gedigitaliseerd om de collectie met een zo groot mogelijk publiek te delen. Op 1 januari 2012 is nog sprake van achterstanden bij de collecties van het Prentenkabinet (registratiegraad 25%), militaria (85%) en textiel (75,5%). Alle overige deelcollecties voldoen voor 90% aan de normen van basisregistratie sinds 1 januari Dat was in 2009 nog 85%. De collectie van het Rijksmuseum is van een dusdanig grote omvang, dat ervoor gekozen is om de registratieachterstanden gefaseerd en projectmatig aan te pakken. Het project Prentenkabinet Online is het grootste en kostbaarste lopende project: meer dan tien medewerkers registreren en digitaliseren objecten per jaar. Als kenniscentrum wil het Rijksmuseum ook voorbeeldig zijn op het gebied van documentatie. Daarom lopen er de komende jaren verschillende projecten om de documentatie van restauraties en materiaaltechnisch onderzoek naar de objecten uit de collectie gestandaardiseerd vast te leggen, te digitaliseren en on line te publiceren. Bij het in- en uitvoeren van collectiedata gaat het museum een kwaliteitsslag maken. Methodes en richtlijnen voor het administratieve en juridische beheer van de collectie worden conform internationale doelstellingen en richtlijnen uitgewerkt, waarbij het accent ligt op zorgvuldige vastlegging van o.a. auteursrecht (e-strategie), nieuwe herkomstgegevens (zie het bovengenoemde herkomstonderzoek) en incidenten. Het doel voor de komende jaren is om kennis en ervaringen steeds meer te delen met collega-instellingen zodat de ontwikkelde methodes en richtlijnen ook buiten het Rijksmuseum gehanteerd kunnen worden. In de Bibliotheek in het Hoofdgebouw wordt een nieuw informatiecentrum gerealiseerd voor de collectie, dat het fysieke en digitale loket wordt voor alle vragen over de collectie. Het beheer van de collectie is erop gericht dat ook de volgende generaties kunnen genieten van de nationale schatkamer. Het Rijksmuseum stelt strenge eisen aan de wijze waarop de collectie wordt getoond, gehanteerd, geconserveerd en bewaard. Deze hoge eisen leggen een beslag op het energiegebruik en het museum participeert in onderzoek naar de mate waarin en de wijze waarop duurzaamheden in het collectiebeheer in de praktijk een plaats kan krijgen (onder meer door deelname aan het project Duurzaam Nationaal Depot van RCE en RGD). Na de herinrichting van het Hoofdgebouw zal de depotsituatie worden geëvalueerd. Het ligt voor de hand nieuwe depotplannen in samenwerking met andere (rijksgesubsidieerde) musea en 9

10 RCE te ontwikkelen om zodoende kennis, faciliteiten en medewerkers te kunnen delen. Een belangrijk onderdeel van het behoud en beheer is beveiliging. Het museum heeft een integraal beveiligingsplan opgesteld volgens de Haagse methode. Tevens is er een collectiecalamiteitenplan voor iedere locatie en aan het calamiteitenplan voor het nieuwe Rijksmuseum wordt gewerkt. Er is een risicomatrix voor het gehele museum, waarin een hoofdstuk is opgenomen over de collecties. In samenwerking met NWO, VU en UvA wordt onderzoek gedaan op het gebied van kruisbestuiving tussen cultureel erfgoed, informatica en geesteswetenschappen (Commit, Agora). Het Rijksmuseum wil de komende periode, o.m. in internationaal samenwerkingsverband, nog meer inzetten op innovatie op het gebied van digitale ontsluiting van de collectie (data/images) en op een duurzaam (groen) beheer en behoud van de collecties. Publicaties In paragraaf 2.6 wordt een overzicht gegeven van de publicaties van het Rijksmuseum in de komende jaren. In de kwantitatieve overzichten van activiteiten zijn onder publicaties ook de kranten- en tijdschriftenartikelen meegeteld waarin het Rijksmuseum figureert. N.b. Bij de volgende onderdelen wordt specifiek aandacht besteed aan (publieks)bereik en activiteiten op gebied van educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap en marketing. Onderdelen 2.4 t/m 2.6: Uitwerking van de thema s (publieks)bereik, educatie en talentontwikkeling 2.4 Wat is de visie van de instelling op (publieks)bereik en wat zijn de doelstellingen op dit gebied? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. De deelnemers of gebruikers van verschillende diensten of activiteiten (bijvoorbeeld soorten publiek, vakgenoten, wetenschappers) en de ontwikkeling van het aantal deelnemers of gebruikers; De wijze waarop u uw publiek definieert en registreert; 10

11 De resultaten van onderzoek naar onder meer klanttevredenheid en bereik onder doelgroepen; De wijze waarop nieuwe deelnemers of gebruikers worden benaderd; De wijze waarop aan klantenbinding wordt gedaan. Op het gebied van communicatie en marketing wordt de periode wezenlijk anders dan de voorgaande jaren. De ambitie is om in het nieuwe Rijksmuseum dat in 2013 opengaat, een aanzienlijk hoger aantal bezoekers te trekken: tussen 1,5 en 2 miljoen bezoekers per jaar. In het eerste jaar na de opening wordt een verhouding tussen nationaal en internationaal bezoek verwacht van 50%/50%, voor de jaren daarna is uitgegaan van een verhouding van 40%/60%. Een en ander betekent derhalve dat het museum een fors hoger aantal nationale bezoekers wil ontvangen. Een belangrijk streven is voorts een groei van het aantal bezoeken van kinderen in het basisonderwijs. Op basis van bestaande onderzoeken en segmentatietechnieken is het publiek verdeeld in vijf groepen: 1. Cultuurtoerist, 1 miljoen bezoeken. De cultuurtoerist wil in een beperkte tijd (±1,5 uur) de hoogtepunten van de collectie zien (Nachtwacht, Vermeer). 2. Liefhebber, bezoeken. De liefhebber gaat geregeld naar tentoonstellingen en houdt bij wat er op cultureel gebied speelt. Hij wil worden verrast met nieuwe kennis. 3. Families en kinderen: bezoeken. Met het gezin naar een museum gaan is een leuk en leerzaam dagje uit. Belangrijk is dat ouders en kinderen samen het museumbezoek beleven. 4. Scholen/leraren: bezoeken. Het museumbezoek moet voor de leraar zo gemakkelijk mogelijk zijn en voor de kinderen zo leuk mogelijk. Het gebodene sluit aan op de lesstof en verdiept deze. 5. Professionals: bezoeken. De professional is een grootverbruiker die dikwijls naar musea gaat en vooral behoefte heeft aan verbreding en verdieping van zijn kennis. Hij komt voor een tentoonstelling of specifieke werken. In 2013 wordt iedereen beschouwd als een eerstekeerbezoeker en ligt de focus van de communicatie en marketing derhalve op nieuwe klanten, in de jaren daarna komt het herhaalbezoek meer in beeld. De potentie om van eerstekeerbezoekers 11

12 herhaalbezoekers te maken is het grootst bij de Nederlandse cultuurtoerist en de inzet is om van hem/haar een liefhebber te maken. Door middel van een kort aantal vragen kan iedere bezoeker (voorafgaand aan het bezoek online of bij aanvang van het bezoek bij de Informatiebalie) worden ingedeeld in een groep, zodat men in het museum de begeleiding krijgt die op dat moment het beste past. Voor de website wordt dezelfde indeling gehanteerd. Bij de verkoop van toegangskaarten is het doel dat 20% online wordt gedaan. Dan wordt een link gelegd met het CRM-systeem waarin alle relaties met vermelding van hun interessegebieden staan. Dit systeem is de basis van de klantenbinding. Daarom zullen bezoekers worden gestimuleerd om hun adres achter te laten. Binnen het CRM-systeem wordt een speciaal programma ontwikkeld om het publiek van eerstekeerbezoeker te maken tot herhaalbezoeker en uiteindelijk vriend. De eerstekeerbezoekers worden bereikt via free publicity, adverteren (ook online) en hopelijk ook door de mond-op-mondreclame. 2.5 Wat is de visie van de instelling op educatieve activiteiten voor schoolgaande kinderen en jongeren en wat zijn de doelstellingen op dit gebied? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. Verschillende typen educatieve activiteiten; De omvang en groei van de activiteiten in termen van personele inzet en bereik (S.v.p. in aansluiting op de prestatiegegevens zoals opgenomen in deel 3 van de aanvraagmodule); De wijze van samenwerking met het onderwijs en overige partners; De wijze waarop evaluatie van de activiteiten plaatsvindt en de bevindingen die hieruit voortkomen; De wijze waarop u meer scholieren van het primair en voortgezet onderwijs probeert te bereiken. Het Rijksmuseum wil een actieve bijdrage leveren aan het stimuleren van creativiteit en visuele geletterdheid, en bezoekers in hoofd en hart raken. Hiervoor worden educatieve middelen ingezet die informeren, verrijken en verleiden. Met een gevarieerd aanbod worden uiteenlopende bezoekersgroepen bediend. Een belangrijke doelgroep voor het Rijksmuseum is het onderwijs waarbij het basisonderwijs een 12

13 speerpunt is. Via het onderwijs kunnen kinderen die van huis uit niet in aanraking komen met kunst en cultuur of geen traditionele relatie hebben met de Westerse beeldcultuur, kennis maken met de collectie van het museum. Bij het ontwikkelen van schoolprogramma s zijn de behoeften vanuit het onderwijs uitgangspunt. Het museum werkt intensief aan een relatie met het onderwijsveld, onder meer door klankbordgroepen uit primair en voortgezet onderwijs. Met een grondige kennis van de kenmerken van de verschillende doelgroepen binnen het onderwijs kunnen programma s worden gemaakt die zijn toegesneden op de verschillende doelgroepen. Het Rijksmuseum wil dat iedere leerling in het basisonderwijs in Nederland het Rijksmuseum minimaal één keer met school bezoekt. De scholen worden gestimuleerd om tijdens dit bezoek een begeleide activiteit uit te voeren, omdat de ervaring leert dat dit het meest beklijft. Het museum zet voor deze activiteiten speciaal opgeleide museumdocenten in die de interesses, belevingswereld en het niveau van de verschillende groepen kennen. Per doelgroep wordt de meest geschikte overdrachtsvorm gekozen waarbij geen enkele vorm wordt uitgesloten. Uiteraard worden ook programma s aangeboden waarbij de leraar zelfstandig met de leerlingen door het museum gaat. Het Rijksmuseum verzorgt teach the teacher -programma s om de leerkrachten toe te rusten voor een onbegeleid museumbezoek. In het vernieuwde Hoofdgebouw worden faciliteiten geboden die een bezoek voor scholen moeten vereenvoudigen (begeleide ontvangst, aparte bergruimte voor jassen en tassen, lunchruimte e.d.). Na de opening beschikt het Rijksmuseum met de geheel vernieuwde Teekenschool over een bijzonder educatief centrum waar in samenwerking met diverse fondsen een innovatief programma wordt geboden. In dit interactieve atelier kunnen jong (èn oud) leren kijken door te doen. De programmering bestaat uit (inter)actieve programma s die niet in het Hoofdgebouw kunnen plaatsvinden en is primair bedoeld voor leerlingen uit primair en voortgezet onderwijs (maar ook voor bezoekers en volwassenen van buiten het onderwijs). Het Rijksmuseum wil daarmee een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de visuele geletterdheid van kinderen, jongeren (en volwassenen): leren kijken door te doen. Door kinderen en jongeren een unieke ervaring te geven worden zij gestimuleerd tot herhaalbezoek. 13

14 Met de door de Turing Foundation ondersteunde Museumpleinbus wordt een belangrijke drempel voor schoolbezoek, het vervoer, weggenomen. De bus is een project van Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum en stelt scholen binnen een straal van 60 km rondom Amsterdam in staat om leerlingen gedurende hun basisschoolperiode een interactief onderwijsprogramma te laten volgen bij een van de drie musea. Vanaf 2013 biedt het Rijksmuseum aan het basisonderwijs in het Hoofdgebouw begeleide producten aan rondom het thema Dagelijks leven in de Gouden Eeuw (programma s voor onderbouw, middenbouw, bovenbouw en speciaal onderwijs), het Museumpleinbusprogramma, de Kunstkijkuren en een Avercampprogramma voor dove kinderen. De programma s in de Teekenschool zijn eveneens begeleid. Het gaat om het al beproefde en succesvolle lespakket Jij & de Gouden Eeuw (bovenbouw) en workshops in het beeldend atelier en de interactieve tentoonstelling, onder het motto leren kijken door te doen. Het geschiedenisaanbod zal aansluiten op verschillende tijdvakken in de Canon van Nederland. Thematochten door het Hoofdgebouw zijn beschikbaar voor leerkrachten die zonder begeleiding met hun klas een bezoek aan het museum willen brengen. Voor het voortgezet onderwijs zijn begeleide producten beschikbaar voor VMBO (Meesterwerken), HAVO/VWO (onderbouw en bovenbouw), KCV, eindexamenprogramma s kunst c.q. geschiedenis voor HAVO/VWO en een programma voor internationale scholen (Meesterwerken in diverse talen). In de Teekenschool worden aan VMBO, HAVO en VWO workshops fotografie/beeldbewerking in het multimedia-atelier aangeboden. Fotografie is een speerpunt in het onderwijsaanbod omdat dit medium de doelgroep zeer aanspreekt en het gat met het museum daarmee kan worden overbrugd. Voor onbegeleid museumbezoek is een multimediatour het aangewezen product (voor onderbouw en bovenbouw van VMBO, HAVO en VWO, in Nederlands en Engels). Doel is om vanaf 2013 jaarlijks meer dan leerlingen uit het onderwijs te ontvangen die zoveel mogelijk begeleide programma s afnemen. 14

15 Producten worden geëvalueerd door middel van enquêtes en interviews met leerkrachten, en de feedback die wordt gegeven tijdens de bijeenkomsten met de klankbordgroepen uit primair en voortgezet onderwijs en de inspiratiedagen. De scholen worden momenteel middels speciale onderwijsfolders, een e-nieuwsbrief en speciale acties regelmatig op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Deze worden ook via de website onder de aandacht gebracht. Een meer op de komende jaren toegesneden communicatie- en marketingplan wordt opgesteld. De personele inzet die benodigd is voor het uitvoeren van het ambitieuze educatieve programma is breder dan de medewerkers van de educatieve afdeling sec (die zijn opgenomen in de uitsplitsing van het personeelsbestand). Ook conservatoren, restauratoren, publieksmedewerkers, medewerkers voor evenementen en anderen leveren een bijdrage. Voorts heeft het Rijksmuseum een grote groep van rondleiders en museum- en dramadocenten aan zich verbonden en werkt het samen met educatieve partners als de Toneelmakerij. 2.6 Indien u op basis van de regeling in aanmerking wilt komen voor een subsidie voor de wetenschappelijke functie, wat zijn de wetenschappelijke activiteiten van de instelling? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. De samenwerking met andere kennisinstituten; De wetenschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld lezingen en/of publicaties) om de door het museum beheerde collectie in de brede context voor het cultureel erfgoed te positioneren. Wetenschappelijk en innovatief onderzoek is een kernactiviteit van het museum. Collectie en wetenschappelijk onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle publieksuitingen (van het tekstbordje naast een voorwerp tot een entry in een bestandscatalogus) ligt wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. In tegenstelling tot het kunsthistorisch en historisch onderzoek aan de universiteit, is bij onderzoek in het Rijksmuseum altijd het (kunst)historisch object het uitgangspunt. Een speerpunt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is de technischhistorische kunstgeschiedenis. De in het Rijksmuseum aanwezige expertise van restauratoren en natuurwetenschappers, de samenwerking met het RCE en de UvA, 15

16 de onderzoeksfaciliteiten in het Ateliergebouw en de traditie voor de verschillende collectieonderdelen gespecialiseerde conservatoren en restauratoren te hebben, scheppen de voorwaarden om belangrijke bijdragen te kunnen leveren aan de ontwikkeling van dit vakgebied. Het Rijksmuseum heeft als moedermuseum bovenal verantwoordelijkheid internationaal het kenniscentrum te zijn op het gebied van Nederlandse kunst, deze expertise te ontwikkelen, uit te dragen en over te dragen op een volgende generatie. Voor veel deelgebieden van Nederlandse kunst is het Rijksmuseum de enige instelling die een specialist heeft. Het museum heeft daarnaast als enige museum in Nederland specialisten op het gebied van Franse, Duitse en Italiaanse kunst. Gezien de collectie Aziatische kunst en het groeiende belang van dit deel van de wereld positioneert het museum zich meer dan voorheen als kenniscentrum voor Aziatische kunst binnen Nederland. Waar onderzoek vóór de renovatie voor een belangrijk deel in het teken stond van tentoonstellingsprojecten, is tijdens de renovatie (waarin minder tentoonstellingen worden georganiseerd) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de collectie. De samenwerking tussen conservatoren, restauratoren en natuurwetenschappers leidt tot een reeks vernieuwende bestandscatalogi, zoals het eerste deel van de bestandscatalogus 17 de -eeuwse schilderijen, the standard for the future volgens het internationaal toonaangevende Burlington Magazine. De catalogi worden ook digitaal beschikbaar gesteld zodat nieuwe informatie makkelijk kan worden toegevoegd en externe onderzoekers worden gestimuleerd bij te dragen aan de kennisopbouw over de verzameling. De catalogi zijn tevens het uitgangspunt voor publicaties die facetten van de collectie aan een breed publiek zullen presenteren bij de opening in De volgende bestandscatalogi worden in de komende jaren gepubliceerd: delen 2 en 3 van 17 de -eeuwse schilderkunst, Vlaamse schilderkunst, Buitenlandse schilderkunst, Beeldhouwkunst, Zilver uit centra buiten Amsterdam en Delfts aardewerk. Daarnaast staan enkele monografieën op stapel zoals bijvoorbeeld de schilderkunst in Nederland in de 19 de eeuw. In de komende periode zal voorts in toenemende mate onderzoek worden verricht naar de veroudering van objecten en conserveringstechnieken. Een voorbeeld is het onderzoek naar de invloed van relatieve luchtvochtigheid op houten panelen, dat samen met RCE, TU Delft en TU Eindhoven wordt uitgevoerd. 16

17 Het Rijksmuseum heeft de ambitie de samenwerking op het gebied van onderzoek met de industrie te vergroten. Het onderzoek naar metaallegeringen met Tata is hiervan een voorbeeld. Met AkzoNobel wordt verkend of een vergelijkbaar onderzoek mogelijk is op het gebied van verf. Voorafgaand aan 2015, wanneer de Philipsvleugel opengaat als tentoonstellingsvleugel, zal onderzoek worden verricht voor tentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld de openingstentoonstelling over de late Rembrandt in samenwerking met de National Gallery in Londen. Het Rijksmuseum hecht grote waarde aan de opleidingsfunctie die het als nationaal museum kan vervullen en streeft naar samenwerking met (inter)nationale musea, universiteiten en onderzoeksinstituten. Vergroting van de kennis over de collectie in de breedste zin is daarbij het uitgangspunt. Een voorbeeld is het onderzoek naar Aziatische exportkunst uit de 17 de /18 de eeuw in samenwerking met het Princessehof en de Universiteit Leiden. Zie over de samenwerking met de beide Amsterdamse universiteiten onder 2.2. Middels de functie van honorair conservator worden banden met diverse universiteiten verstevigd. Het streven is om een internationaal fellowshipprogramma in te voeren. Voor de samenwerking met het RKD wordt verwezen naar de bijlage Het Karel van Mander Instituut. Voor het nieuwe Rijksmuseum wordt een fonds opgebouwd van publicaties over de collectie dat loopt van algemene naar gespecialiseerde publicaties: een museumgids bij de vernieuwde opstelling; een meesterwerkenboek; een hernieuwde uitgave van de serie collectieboeken per eeuw waaraan een deel over de Aziatische kunst wordt toegevoegd; een Nederlandse geschiedenis aan de hand van 100 voorwerpen uit de collectie; een Rijksmuseum Landenreeks waarin de geschiedenis van de relaties met China, Ghana, Indonesië, Japan, Sri Lanka, Suriname en Zuid-Afrika wordt beschreven aan de hand van voorwerpen uit de collectie; een nieuwe serie, de Rijksmuseumreeks, van handzame boekjes over ongeveer veertig topstukken. Het Rijksmuseum beschikt met The Rijksmuseum Bulletin over een eigen internationaal tijdschrift waarin de resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gepubliceerd (digitaal beschikbaar). Sinds 2010 verschijnt het Bulletin in het Engels om het publieksbereik te vergroten. Het is de bedoeling dat het Bulletin een peer 17

18 reviewed tijdschrift wordt. Conservatoren en restauratoren publiceren daarnaast in (inter)nationale (vak)tijdschriften en publicaties. De uitsplitsing van personele en financiële inzet naar publieks-, collectie- en wetenschapsfunctie is door het Rijksmuseum herijkt. Anders dan voorheen is de wetenschap nu opgevat als de tijd die wordt besteed aan wetenschappelijke activiteiten. Ondersteunende activiteiten en faciliteiten als de bibliotheek zijn niet meer meegeteld in de wetenschappelijke functie. Het Rijksmuseum onderschrijft het standpunt van de RIHA (International Association of Research Centres in the History of Art) dat het meten van de wetenschappelijke output middels citaten voor de (kunst)geschiedenis niet het juiste instrument is. Deze wetenschappers publiceren relatief veel vaker in tentoonstellings- en collectiecatalogi, monografieën en congresbundels dan in peer-reviewed tijdschriften en dikwijls in een andere taal dan het Engels. Het opgeven van aantallen citaten geeft geen representatief beeld van het wetenschappelijk onderzoek. Onderdelen 2.7 en 2.8: Uitwerking van het ondernemingsplan 2.7 Welk verdienmodel wordt door de instelling gehanteerd en wat zijn de doelstellingen op het gebied van ondernemerschap? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. De relatie tussen het verdienmodel en de activiteiten; De financieringsbehoefte en financieringsmix (verhouding van deze subsidieaanvraag tot andere bronnen van financiering); De vereiste groei van de eigen inkomsten; De strategie bij tegenvallende inkomsten; Visie op ondernemerschap en/of private fondsenwerving; Het marktaandeel en/of de concurrentiepositie. Uitgangspunt voor het Rijksmuseum is een duurzaam gezonde financiële positie. Dit vergt gezien de onzekere economische omstandigheden en de lager wordende subsidie een behoedzaam financieel beleid en een actief ondernemerschap. Momenteel heeft de structurele exploitatie een omvang van ongeveer 50 miljoen per jaar, waarvan 18

19 ongeveer 40% eigen inkomsten zijn en ongeveer 60% structurele subsidie van OCW. Na de heropening in 2013 zal de exploitatie met 30 tot 40% groeien naar een niveau tussen 65 en 70 miljoen. Voor de eigen inkomsten wordt gestreefd naar een relatief grotere groei tot ongeveer 50% van de totale baten. Dit betekent een aanzienlijke groei van de eigen inkomsten in absolute zin. Deze groei moet worden gerealiseerd uit hogere inkomsten uit kaartverkoop, winkel, horeca, sponsoring en fondsenwerving. Het museum zal hierop maximaal inzetten, onder meer middels versterking van de enkele jaren geleden nieuw ingestelde afdeling Development die zich helemaal richt op het werven van inkomsten uit sponsoring, fondsen, particuliere schenkers e.d. De exploitatie is vanaf 2013 gebaseerd op een structureel hoger bezoekersaantal van 1,5 tot 2 miljoen. Voor het internationaal bezoek is het van belang dat Amsterdam aantrekkelijk blijft als toeristische bestemming. Gezien de ervaringen van Hermitage en Scheepvaartmuseum zal het in de eerste periode na de opening van het vernieuwde museum mogelijk zijn om een groter aantal nationale bezoekers te trekken. Om het aantal structureel op een hoger niveau te brengen is een aantrekkelijke programmering essentieel. De tentoonstellingsvleugel (vanaf 2015) en het nieuwe educatieve centrum (Teekenschool) zijn hierbij belangrijke elementen. In het Atrium van het nieuwe Rijksmuseum komt een winkel die ook toegankelijk zal zijn zonder toegangskaart voor het museum. In de winkel wordt een verrassend en kwalitatief hoogstaand assortiment voor de diverse doelgroepen (toeristen, Nederlanders, kunstliefhebbers enz.) aangeboden. Uitgangspunt is dat het assortiment een representatieve en herkenbare afspiegeling is van de collectie en voor de verschillende doelgroepen voldoende keuze biedt. Een uitgebreid boekenassortiment biedt verdere verdieping voor degenen die op zoek zijn naar aanvullende informatie. De verkoop via de webwinkel wordt voortgezet. Aantrekkelijke horecavoorzieningen zijn onontbeerlijk om de bezoeker van de 21 ste eeuw goed te kunnen bedienen. In het nieuwe Rijksmuseum worden twee gelegenheden gecreëerd: een Groot Café in het Atrium en een restaurant (met terras) in de Philipsvleugel. Deze voorzieningen worden geëxploiteerd in samenwerking met een externe partner. De horecagelegenheden zijn eveneens toegankelijk voor nietmuseumbezoekers. Sponsoring, giften en bijdragen van derden zijn in toenemende mate belangrijk om het museum in staat te stellen activiteiten uit te voeren. Sinds 2009 heeft het 19

20 Rijksmuseum een aparte afdeling Development voor alle activiteiten die op kortere of langere termijn gelden, middelen en voorwerpen genereren voor het Rijksmuseum. De afdeling is zo ingericht dat een duurzame relatie wordt opgebouwd en onderhouden met vrienden, schenkers en begunstigers. Daarnaast coördineert de afdeling fondsenwerving en bedrijfssponsoring. Deze activiteiten vergen echter de inzet van de gehele organisatie, met name maar niet alleen van directie, afdelingshoofden, conservatoren en restauratoren. Het Rijksmuseum Fonds, een zelfstandige stichting met een eigen bestuur, ondersteunt het Rijksmuseum vooral op het gebied van aankopen, educatieve activiteiten en (wetenschappelijke en innovatieve) projecten op het gebied van restauratie. Inmiddels beheert het Fonds meer dan 40 fondsen op naam. Ook de International Circle, een groep internationale begunstigers, is ondergebracht bij het Fonds. Het Rijksmuseum Fonds heeft het CBF-Keur waarmee het laat zien dat er sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding. Net als het Rijksmuseum is het Rijksmuseum Fonds een (culturele) ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor giften aftrekbaar zijn. De veranderende fiscale wetgeving is een risico bij het realiseren van de ambitieuze groeidoelstelling op het gebied van eigen inkomsten. De eis van de overheid om meer eigen financieringsbronnen aan te boren wordt niet gesteund door het fiscale beleid waarin faciliteiten op het gebied van vennootschapsbelasting worden geschrapt. Aan potentiële financiers is het moeilijk uit te leggen dat hun bijdragen mogelijk eerst belast zullen worden voordat zij ten goede komen aan het museum. Om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen is na de heropening een hoger eigen vermogen benodigd. Het eigen vermogen dient een zodanige omvang te hebben dat het een jaar discontinuïteit in de exploitatie (derving van inkomsten uit entree, winkel en horeca) kan opvangen. Daarnaast heeft het eigen vermogen vanzelfsprekend een financieringsfunctie. De bovengenoemde fiscale wijzigingen hebben ook gevolgen voor de verhoging van het eigen vermogen. Met het oog op tegenvallende inkomsten wordt de exploitatie voorts zoveel mogelijk flexibel gehouden, o.a. door medewerkers eerst op tijdelijke basis in dienst te nemen. Ook wordt in de begroting een bedrag (algemeen onvoorzien) opgenomen om in geval van tegenvallende resultaten een buffer te hebben die het mogelijk maakt om bijsturingsmaatregelen te nemen. 20

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam 1 Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam april 2015 Gitta Luiten in opdracht van de Gemeente Rotterdam 2 Inhoudsopgave 1 Opdracht 3 1.a Onderzoeksopzet 3 1.b Kaders 4 2 Samenvatting en conclusies 5 2.a Conclusies

Nadere informatie

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD Nationale Kennisagenda voor het Museale Veld Colofon Redactie: Anne Versloot Beeldredactie: Karen te Brake-Baldock Vormgeving: CreaBea, Amersfoort Druk: Drukkerij

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

ICT-GEBRUIK IN MUSEA. Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland

ICT-GEBRUIK IN MUSEA. Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland ICT-GEBRUIK IN MUSEA Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE APRIL 2008 Inhoudsopgave INLEIDING A SAMENVATTING 1 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1. UITGANGSPUNTEN 2 1.2.

Nadere informatie

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst Coverbeeld: Scholieren tijdens de les Tinten en Tonen in de tentoonstelling Fishing van Imi Knoebel, Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Najib Nafid. Voorwoord

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed. Bronnen van baten. Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof

Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed. Bronnen van baten. Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof Bronnen van baten Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed Bronnen van baten Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Deuren open! Advies internationale scholen

Deuren open! Advies internationale scholen Deuren open! Advies internationale Inhoudsopgave Voorwoord 4 Management samenvatting 6 Waarom dit advies? 6 Internationaal onderwijs in Nederland 7 Drie belangrijke knelpunten 7 Drie acties 7 Aanleiding

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie