Bestemmingsplan. Reactienota naar aanleiding van het ontwerp Bestemmingsplan Woongebied Oosterdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan. Reactienota naar aanleiding van het ontwerp Bestemmingsplan Woongebied Oosterdel"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Reactienota naar aanleiding van het ontwerp Bestemmingsplan Woongebied Oosterdel Vastgesteld door College van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2011 Vastgesteld door Gemeenteraad d.d. 24 januari 2012

2 Op 19 april 2011 heeft het College van burgemeester en wethouders besloten om in te stemmen met het ontwerp Bestemmingsplan Woongebied Oosterdel. Ter inzage legging Met ingang van 5 mei 2011 heeft het ontwerp zes weken ter inzage gelegen. De ter inzage legging is op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt via de Staatscourant, Langedijk Informeert en digitaal op de gemeentelijke website. Het plan heeft op papier terinzage gelegen op de bekende locaties en is beschikbaar gesteld via de gemeentelijke internetsite en op de website Een ieder kon tijdens bovengenoemde periode een zienswijze indienen op het ontwerpplan. Van deze mogelijkheid is gebruikt gemaakt door 7 personen. In deze nota is een opsomming gegeven van de ingediende zienswijzen die hier samengevat zijn weergegeven. Tevens is aangegeven of een zienswijze aanleiding geeft het plan te wijzigen. Kopieën van de zienswijzen zijn opgenomen in de bijlage. 2

3 1. bewoner Oxhoofdpad 5 te Broek op Langedijk 1. De indiener van deze zienswijze gaat met name in op de situatie van de eilanden gelegen achter de percelen met de huisnummer 176 t/m 186. De indiener stelt dat het wenselijk is een botenhuis toe te staan in de doodlopende sloot (privé-water) die aan het eiland grenst. Verzocht wordt dan ook dit deel van de gronden met de bestemming Water de aanduiding Schiphuis toe te kennen. 2. Verder wordt ten aanzien van het eiland achter nummer 174 aangegeven dat in het kader van de inspraak is toegezegd dat aan dit eiland de bestemming Tuin zou worden toegekend, terwijl dit volgens de indiener niet gebeurd is. 3. Ten slotte wordt over het eiland achter de nummers 176 t/m 186 (Damland) gesteld dat hier geen toereikende bouwmogelijkheden worden geboden, omdat alleen de bestaande bebouwing is weergegeven en er op de kaart geen bouwvlak voorkomt. Deze wens kan worden ingewilligd en het plan zal worden aangepast op zodanige wijze dat een botenhuis gebouwd kan worden in het genoemde deel van de sloot. Deze reactie kunnen wij niet geheel plaatsen. Het genoemde eiland is wel degelijk voorzien van de bestemming Tuin. Er is dan ook geen aanleiding het bestemmingsplan op dit punt aan te passen. In tegenstelling tot wat door de indiener gesteld wordt is wel een bouwvlak aanwezig. Dit bouwvlak beperkt zich echter tot de bestaande bebouwing en biedt geen uitbreidingsruimte. Hier is, gezien het karakter van het plangebied, bewust voor gekozen. Wij zien dan ook geen aanleiding om de verbeelding op dit punt aan te passen. Toekennen van de aanduiding Schiphuis aan een deel van de in de zienswijze bedoelde sloot bewoner Dodaars 8 te Broek op Langedijk Het betreft een uitgebreid gemotiveerde Ten aanzien van aangehaalde aspecten waarop de 3

4 zienswijze die voornamelijk betrekking heeft op de mogelijkheden voor het bouwen van schiphuizen in het algemeen en over het al gebouwde schiphuis bij de woning aan de Dodaars 7 in het bijzonder. Hierbij worden de volgende aspecten aan de orde gesteld: 1. Ten eerste worden opmerkingen gemaakt over de procedure, waarbij niet aan de indiener gemeld wordt dat er een bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit in relatie tot het verzoek om handhavend op te treden tegen een zonder vergunning gebouwd schipshuis aan Dodaars Ten aanzien van de procedure wordt vervolgens opgemerkt dat het merkwaardig is dat ongeveer gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan ook een beleidsnota ontheffingenbeleid gemeente Langedijk ter inzage is gelegd met beleidsuitgangspunten voor o.a. botenhuizen waar geen bezwaar tegen gemaakt kan worden. Dit wordt onzorgvuldig geacht. 3. Ten aanzien van de regeling zelf worden diverse vragen gesteld. a. Waarom wordt er geen bouwvlak aangegeven voor schiphuizen en alleen een zone waarbinnen deze gerealiseerd mogen worden? b. De toegestane maatvoering is onnodig en onwenselijk ruim, zowel voor wat betreft de oppervlakte als de toegestane bouwhoogte. Dit wordt geconcretiseerd door de gevolgen te beschrijven voor het water bij Dodaars nummer 7. indiener wijst merken wij het volgende op: In een eerder stadium is een zogenoemd voorontwerpbestemmingsplan opgesteld (d.d. 20 juli 2010). Op dit voorontwerp is inspraak geboden. Dit is op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in het huis-aanhuisblad Langedijk Informeert. Tegen een beleidsnota kan geen bezwaar worden gemaakt, aangezien deze geen concrete regels of besluiten bevat. Wel kan altijd bezwaar worden gemaakt tegen concrete besluiten die op het beleid gebaseerd zijn, waarbij als reden voor bezwaar kan worden aangevoerd dat het beleid onrechtmatig is. Ook tegen het bestemmingsplan, waarin het beleid vertaald is staat een procedure open. Van enige onzorgvuldigheid kan dan ook in onze beleving geen sprake zijn. Er is voor gekozen om enige ruimte te geven voor de situering van schiphuizen om degene die zelf een schiphuis wil bouwen daarin enige ruimte te geven. Er is voor gekozen om dat deel van het water dat eigendom is van de woningbezitter aan te wijzen als mogelijke locatie voor schiphuizen. Ten aanzien van de ruimte die voor schiphuizen wordt gegeven qua omvang hebben wij in het kader van het voorontwerp vastgesteld dat er in het plangebied veel behoefte is aan meer dan de in het verleden toegestane 20 m 2 voor schiphuizen. Wij zijn van mening dat het bieden van ruimte voor schiphuizen met een oppervlakte tot 30 m 2 niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van 4

5 c. Waarom kan een schiphuis op de perceelgrens worden gebouwd, terwijl de woning op minimaal 2 meter uit de perceelgrens moet worden gesitueerd. d. Waarom wordt de hoogte van een schiphuis op maximaal 3 m gesteld en waarom wordt dit gemeten vanaf maaiveld, waardoor vanaf het water een hoogte van 3,5m ontstaat. Een dergelijke hoogte is veel hoger dan nodig en tast cultuurhistorische waarden en in het concrete geval het uitzicht van de indiener aan. e. Waarom wordt niet voorgeschreven hoe de dakconstructie en dakbedekking van een schiphuis vormgegeven moet worden? Dit in verband met de huidige situatie waarin dit zeer verschillend is. 4. Door de feitelijke situatie op het perceel van de buren van de indiener, zijn indieners hun uitzicht kwijt. Dit leidt tot waardevermindering van de woning. 5. Indiener vraagt zich af of hetgeen nu toegestaan wordt zich wel verhoudt met de uitgangspunten voor het woongebied Oosterdel, waarbij het behoud van de cultuurhistorische waarde van het eilandenlandschap een belangrijk uitgangspunt is. 6. In de inspraaknota wordt niet gevraagd om hogere schiphuizen. Toch worden deze toegestaan. Waarom is dat het de ook door ons van groot belang geachte landschappelijke waarde van het plangebied. Dit geldt ook voor de toegestane bouwhoogte van 3 m. Ook in het concrete geval van de Dodaars 7 achten wij de gevolgen niet onaanvaardbaar. Een schiphuis is geen hoofdgebouw en wordt in die zin op dezelfde manier behandeld als een bijgebouw. Ook daarvoor geldt niet de eis dat deze op minimaal 2m afstand van een zijdelingse perceelgrens moet worden gebouwd. De precieze vorm van de dakconstructie en met name het materiaalgebruik zijn vooral een kwestie van Welstand en niet van regeling in een bestemmingsplan. Voor zover al sprake zou zijn van een daadwerkelijke waardevermindering van de woning van indieners dan wordt deze in ieder geval niet veroorzaakt door de vaststelling van voorliggend bestemmingsplan. Voor zover indiener van deze zienswijze van mening is dat dit nadrukkelijk wel het geval is, kan deze uiteraard een planschadeclaim indienen. Dit staat echter los van de procedure voor het voorliggende bestemmingsplan. Zoals hiervoor al aangegeven achten wij de met het nieuwe bestemmingsplan te bieden ruimte niet in strijd met de uitgangspunten voor het gebied. Naar ons oordeel biedt de regeling voldoende bescherming aan aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden. In het ontheffingenbeleid is deze norm opgenomen als uitgangspunt voor gemeentelijk beleid. Deze norm wordt in het voorliggende bestemmingsplan uiteraard 5

6 geval? 7. Naar de mening van indiener leidt het verlies aan uitzicht tot een aanzienlijke planschade ( ,-). 8. Gevraagd wordt of bij de uitbreiding van de woning Dodaars 7 voldoende aandacht besteed is aan bijv. brandveiligheid. overgenomen. Wanneer dit niet zou gebeuren zou het bestemmingsplan een andere regeling kennen, waarvan bij ontheffing kan worden afgeweken. Dit zou tot voor zowel de gemeente als voor burgers ongewenste en overbodige procedures leiden. Door voor de maatvoering aansluiting te zoeken bij gemeentelijk beleid wordt dit voorkomen. zie reactie onder punt 4. Dit aspect is in het kader van het voorliggende bestemmingsplan niet relevant en dus in het kader van deze zienswijze niet nader onderzocht. 3. van Koppen en de Jager advocaten namens eigenaar perceel Koekoek 1 te Zuid-Scharwoude 1. Evenals in reactie op het voorontwerp laat de indiener weten zich nog altijd niet te kunnen vinden in de in het bestemmingsplan opgenomen regeling voor het bouwen voor de voorgevel. Er wordt naar de mening van indiener nog altijd onvoldoende invulling gegeven aan de door de gemeenteraad op 8 april 2008 aangenomen motie om afwisselende bebouwing mogelijk te maken. Als eerste merken wij op dat het inderdaad de gemeenteraad is die als hoogte planwetgever fungeert. De raad zal dan ook het bestemmingsplan vast moeten stellen. Ten aanzien van de opmerking dat de strekking van de motie niet zou zijn nageleefd blijft onze interpretatie een geheel andere dan die van de indieners. De raad heeft het college gevraagd de mogelijkheden te bezien voor het bouwen voor een voorgevel, waarbij één van de randvoorwaarden moet zijn dat de bebouwing op een afstand van minimaal 15 m van de weg gelegen moet zijn. Dit is iets anders dan dat alle gronden op meer dan 15 m van een weg een woonbestemming in plaats van een tuinbestemming zouden moeten krijgen. De motie wordt ingevuld door in de regels bij de bestemming Tuin een mogelijkheid op te nemen om bij omgevingsvergunning af te wijken van bouwregels (lid 7.3 sub b). Dit maakt dat voor het 6

7 gemeentebestuur in elk individueel geval een nadere afweging gemaakt wordt op basis van de door de raad geformuleerde criteria. Deze criteria zijn te vinden in lid 7.3 sub d van de regels. Wij zien in de reactie van de indieners van deze zienswijze dan ook geen aanleiding over te gaan tot aanpassing van het plan. 2. De indiener stelt dat het college aan deze motie gebonden is, onder meer omdat de eigenaar van het perceel er op mocht vertrouwen dat een nieuw bestemmingsplan overeenstemt met de inhoud van de motie. Verder is het college aan de motie gebonden, omdat de gemeenteraad de hoogste planwetgever is inzake bestemmingsplannen. Voor zover de opmerkingen betrekking hebben op het al dan niet schenden van het vertrouwensbeginsel kan daar naar de beleving van het college geen sprake van zijn. Ten eerste is het college er van overtuigd dat er op een juiste wijze invulling aan de motie is gegeven door wel ruimte te bieden voor het bouwen vóór de voorgevel, maar door het tevens wenselijk te achten dat dit niet bij recht wordt toegestaan, maar na een in elk individueel geval te beoordelen verzoek daartoe. Wij zijn van mening dat daarmee op zeer passende wijze ruimte wordt geboden voor diversiteit in bebouwing zonder dat de gemeente de controle daarover geheel uit handen geeft. Een ander aspect is dat het al dan niet op de juiste wijze uitvoering geven aan een motie een politieke beoordeling is die aan de raad toekomt en niet aan individuele burgers. Ook kan naar onze opvatting aan de wijze waarop een motie niet of onvoldoende aan een motie tegemoet zou komen niet een beroep op het vertrouwensbeginsel worden ontleend. Een motie is niet gelijk te stellen met een concreet besluit van de gemeenteraad en is nooit meer dan dat de gemeenteraad blijk geeft van haar gevoelen rond een onderwerp. Het is vervolgens aan het college daaraan uitvoering te geven en uiteindelijk aan de gemeenteraad om te beoordelen of daaraan in voldoende mate uitvoering is gegeven. 3. Om voldoende uitvoering aan de motie te geven is naar de mening van indiener gewijzigde vaststelling van het Wij delen deze mening niet. Zoals eerder aangegeven wordt door de voorgestelde regeling naar onze overtuiging op passende wijze uitvoering gegeven aan 7

8 bestemmingsplan noodzakelijk. Het plan voorziet naar de mening van indiener namelijk niet in de mogelijkheid om bebouwing voor de voorgevel mogelijk te maken. Er had bovendien geen bestemming Tuin toegekend mogen worden aan het deel van het perceel gelegen op meer dan 15 meter van de openbare weg. Dit is ook al aangegeven in de inspraakreactie. 4. Gesteld wordt dat de reactie van het college op de inspraakreactie onjuist is. Het bieden van de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan de bebouwing mogelijk te maken voor de voorgevel voldoet naar de mening van de indiener niet aan de strekking van de motie. 5. Verder wijst indiener er op dat niet aan de motie voldaan is door geen beleidsuitgangspunten te formuleren voor september 2008 en ook doordat het bestemmingsplan zelf geen beleidsuitgangspunten bevat. Onvoldoende rechtszeker is wanneer wel en wanneer geen medewerking verleend wordt aan het bouwen voor de voorgevel. De enige eisen zijn dat de minimale afstand tot de weg 15 m dient te bedragen en dat bebouwing moet voldoen aan de algemene vereisten voor aan-, uit- en bijgebouwen. 6. Om bovengenoemde redenen acht de indiener het plan in strijd met het vertrouwensbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en in strijd met een goede ruimtelijke ordening. de motie. Zie hiervoor. In de regeling voor het bij afwijken mogen bouwen in de bestemming Tuin is een afwegingskader opgenomen. Er moet worden voldaan aan diverse aspecten van stedenbouwkundig/ruimtelijke aard wil het college medewerking kunnen verlenen aan bebouwing voor de voorgevel. Verder moet worden voldaan aan de maatvoeringseisen zoals die ook voor andere bijgebouwen gelden. Hiermee wordt naar onze mening afdoende invulling gegeven aan de door de raad gevraagde beleidskaders. Zoals uit het voorgaande blijkt delen wij deze opvatting in het geheel niet. 8

9 7. Verder stelt indiener nog aan de orde dat de systematiek waarbij gronden in beginsel worden bestemd voor tuin en er vervolgens na een afwijkingsprocedure gebouwen gerealiseerd mogen worden. 8. Er wordt op gewezen dat de regeling niet klopt doordat er enkel verwezen wordt naar de regels voor bijgebouwen bij wonen. 9. Indiener vindt het maximum aantal vierkante meters voor bijgebouwen te klein en een door de realiteit achterhaalde eis. Dit zowel vanwege het gemeentelijk uitgangspunt in andere plangebieden, als gezien de regeling voor vergunningvrij bouwen in de Wabo. Een stedenbouwkundige onderbouwing voor de beperking tot 20 m 2 wordt naar de mening van indieners niet gegeven. Deze systematiek is een heel gebruikelijke. Wij zien in de zienswijze dan ook geen aanleiding om een en ander op een andere wijze te regelen. Naar aanleiding van deze opmerking is er voor gekozen de formulering in de regels nader te preciseren. Aanpassing aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) is niet aan de orde. Het Bor gaat (in dit verband) over de mogelijkheden die er zijn om zonder vergunning te bouwen. Deze bestaan deels rechtstreeks op grond van de Bor en deels indirect door de ruimte die het bestemmingsplan biedt. De regeling die hier is opgenomen ziet op de mogelijkheden om buiten het bouwvlak te bouwen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om binnen het bouwvlak aan- en uitbouwen en bijgebouwen te realiseren. Waar gesteld wordt dat in andere plannen meer ruimte geboden wordt, is dat correct. Zoals ook al aangegeven in de reactie op de eerder ingediende inspraakreactie vinden wij dit woongebied landschappelijk gezien uniek. Om dit landschappelijke karakter zoveel mogelijk in stand te houden, is gekozen voor een systeem waarbij bebouwing zoveel mogelijk binnen het bouwvlak dient plaats te vinden. Juist ook in dit woongebied kennen we grotere bouwvlakken toe dan in de rest van de gemeente. De bebouwingsmogelijkheden binnen het bouwvlak voorzien in de oprichting van een hoofdgebouw met (meerdere) bijgebouwen. Er is voor gekozen om beperkt bebouwing toe te staan op het erf, buiten het bouwvlak. Hierdoor blijft een groot deel van het perceel onbebouwd en wordt de oorspronkelijke eilandenstructuur zoveel mogelijk in stand gehouden. De verwijzing naar de bijgebouwenregeling in de bestemming Wonen zoals opgenomen in de afwijkingsregels voor het bouwen in de bestemming Tuin wordt redactioneel aangescherpt. 9

10 4. bewoners Meeuw 10 te Broek op Langedijk De indieners geven aan graag een aanpassing van de plangrens te willen zien. Dit betreft het water dat tot het perceel bij de Meeuw 10 behoort en het gebied ten westen van de percelen Meeuw 5 t/m 10 in verband met de ontwikkelingen op het voormalig schoolterrein aan het Oxhoofdpad. De plangrens zal naar aanleiding van de opmerkingen over de schoollocatie worden aangepast. Het water voor zover dat kadastraal onderdeel uitmaakt van de woning aan de Meeuw 10 wordt opgenomen in het bestemmingsplan Oosterdel. De plangrens wordt zodanig aangepast dat het kadastrale perceel behorende bij de Meeuw 10 in zijn geheel onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan Oosterdel. 5. bewoners Smient 7 te Broek op Langedijk Deze zienswijze heeft betrekking op de wijze van meten van de goothoogte. Meer specifiek wordt gevraagd in hoeverre de goot van een afgeknot dakvlak (wolfseind) moet voldoen aan de toegestane goothoogte. Dergelijke ondergeschikte onderdelen worden niet meegenomen bij het bepalen van de goothoogte van een woning. De goot van een wolfseind hoeft dan ook niet te voldoen aan de maximaal toegestane goothoogte in het bestemmingsplan. Om dit te verduidelijken zal aan de wijze van meten een bepaling worden toegevoegd waarin geregeld wordt dat dergelijke onderdelen niet meetellen bij het bepalen van de goothoogte. De wijze van meten wordt aangevuld (dit voornemen bestond overigens ook ambtshalve al). 6. bewoners Kwikstaart 4 te Zuid-Scharwoude De indiener gaat in de zienswijze in op een In de systematiek van het plan wordt onderscheid Het bedoelde perceel zal worden 10

11 drietal aspecten. 1. een eiland dat in eigendom is van de indieners is bestemd tot Groen 2. Dit is naar de mening van indiener niet correct. Deze gronden horen bij zijn woning en zouden deze voorzien moeten worden van een passende bestemming die gebruik als tuin bij de woning mogelijk maakt. 2. Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van dit deel dat bij het woonperceel Kwikstraat 4 hoort wenst de indiener de mogelijkheid te krijgen om een bruggetje te bouwen. Gevraagd wordt om deze mogelijkheid in het bestemmingsplan op te nemen. Hierbij wordt ook gewezen op het voornemen van de gemeente zelf om een aantal voetpaden met bijbehorende bruggen mogelijk te maken. 3. Indiener wil graag een schiphuis bouwen op een andere locatie dan die welke het bestemmingsplan ten behoeve van de woning aangeeft. Namelijk op de kop van het eiland genoemd onder 1. gemaakt tussen eilanden die in gemeentelijk bezit zijn en eilanden die in privé-bezit zijn. Hierbij is aan het eiland in eigendom van indiener ten onrechte de bestemming Groen 2 toegekend. Dit zal worden hersteld bij de vaststelling van het plan. Overigens brengt ook deze bestemming beperkte mogelijkheden met zich mee voor het gebruik als onderdeel van een tuin met bovendien zeer beperkte bouwmogelijkheden. De regels behorende bij de bestemming Water voorzien in de mogelijkheid om bruggen aan te leggen. Het is derhalve niet noodzakelijk hiervoor een afzonderlijke aanduiding op te nemen. Wel moet een brug een minimale vrije doorvaarthoogte van 2,30 m hebben. Wij achten het niet wenselijk om schiphuizen toe te staan op de kop van het eiland in verband met de doorvaartbreedte van het water ter hoogte van de woning van indiener. Bovendien zijn de gronden op de kop van het eiland voor zover onze informatie strekt geen eigendom van de indiener. Schiphuizen worden alleen toegestaan op gronden die in eigendom horen bij een woning in het gebied. bestemd voor Groen 3 in plaats van Groen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Het Hoogheemraadschap geeft aan dat (een deel van) de beschermingszone die Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen is opnieuw gekeken naar de zone waarop het Waar dit aan de orde is wordt de aanduiding vrijwaringszone dijk 11

12 hoort bij de dijk Alkmaar Kolhorn binnen het plangebied valt. Gevraagd wordt deze zone, conform de provinciale verordening, in het bestemmingsplan op te nemen. Hoogheemraadschap duidt en is vastgesteld dat de beschermingszone inderdaad deels betrekking heeft op het plangebied. Het plan zal hierop worden aangepast. opgenomen. Ambtshalve wijzigingen: 1. Op de verbeelding zijn de bouwvlakken voor de Koperwiek 14 en 15 logischer in een rechthoek ingetekend; 2. Aan de regel in artikel 9.2 sub b2 is toegevoegd met uitzondering van bruggen. 3. Artikel 10.2 sub h1 is verplaatst naar artikel 7.2 sub b. Dit artikel is aangevuld conform het gemeentelijk beleid over erfafscheidingen in het Oosterdel. 4. Op de verbeelding is de groenstrook op het perceel Koekoek 1 vergroot c.q. aangepast aan de werkelijke eigendomssituatie. 12

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Goedereede. Oudeland en Oude Nieuwland nota Inspraak en Overleg

Goedereede. Oudeland en Oude Nieuwland nota Inspraak en Overleg Goedereede Oudeland en Oude Nieuwland 2012 nota Inspraak en Overleg identificatie planstatus projectnummer: datum: 051100.16590.00 05-11-2012 projectleider: opdrachtgever: mw. drs. J. Zevenbergen gemeente

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011 Erfafscheidingen Gemeente Zeewolde, juni 2011 Versie augustus 2016 2 1. Inleiding Iedereen wenst zijn/ haar perceel op een goede manier met de buren of het openbaar gebied te scheiden. Wanneer hiervoor

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 nota zienswijzen bestemmingsplan Uitdam - Zeedijk 1 Code 1112113 / 17-03-15 GEMEENTE WATERLAND 1112113 / 17-03-15 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld Projectnummer:

Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld Projectnummer: Memo Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld Projectnummer: 160.00.02.01.00 Onderwerp: nieuwe bijgebouwenregeling Datum: 1 november 2014 Nieuwe bijgebouwenregeling Noordenveld A a n l e i d i n g De gemeente

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad Aan de commissie: Made, 26 januari 2011 Regnr.: Opinieronde / peiling: Onderwerp: Actualisering bestemmingsplannen Opinieronde / peiling Datum vergadering: Agendapunt : Agendapunt: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

Besluit Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 732894 behandeld door de heer R. Pilet doorkiesnummer 077-3599597 besluitdatum 26 januari 2016 onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 maart

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Bijlage 6 Nota inspraak Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Eindverslag inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Reeuwijk-Brug I Inleiding De mogelijkheid tot het geven van inspraak over

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN "CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW)"

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW) WW nte *T I HľN11IIIIIIII III I Oosterhout REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN "CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW)" Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Omgevingsvergunning 1 e fase

Omgevingsvergunning 1 e fase Omgevingsvergunning 1 e fase Uitgebreide voorbereidingsprocedure Grondslag : Wabo artikel 2.1, 2.5 en 2.12 Registratienummer : W033374 / 38703 Datum : 5 december 2012 Activiteiten : Afwijken van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

Advies Bestemmingsplan Het Nieuwe Water 2

Advies Bestemmingsplan Het Nieuwe Water 2 Advies Bestemmingsplan Het Nieuwe Water 2 Vraagstelling Uw vraag is of een carport vergunningvrij op het onderstaande perceel kan worden gebouwd. U hebt aangeleverd een schets van het bouwvlak en een kaartje

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Steeg 3 te Norg. Verslag overleg en inspraak *A15.01941* 15 maart 2014 A15.01941

Voorontwerp bestemmingsplan Steeg 3 te Norg. Verslag overleg en inspraak *A15.01941* 15 maart 2014 A15.01941 Voorontwerp bestemmingsplan Steeg 3 te Norg Verslag overleg en inspraak 15 maart 2014 A15.01941 *A15.01941* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. AANLEIDING NOTA... 3 Hoofdstuk 2. REACTIES ALS BEDOELD IN ARTIKEL

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding woning Master de Jongwei 42 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei 42 1 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei

Nadere informatie

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders hebben op 22 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van den Hoogenbouw b.v. voor het project:

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012

BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012 BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 Pagina: 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bijgebouw/Bijbehorend bouwwerk 3 2. Definities 3 2.1 Begrippen

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Snippergroen. Gemeente Deventer Januari 2016

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Snippergroen. Gemeente Deventer Januari 2016 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Snippergroen Gemeente Deventer Januari 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN... 4 INGEDIENDE ZIENSWIJZEN... 4 BIJLAGE 1 LUCHTFOTO S... 6

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

WAAR GAAT HET VOORSTEL OVER EN WAT IS DE DOELSTELLING EN HET BEOOGD EFFECT?

WAAR GAAT HET VOORSTEL OVER EN WAT IS DE DOELSTELLING EN HET BEOOGD EFFECT? Gemeente ~ Blaricum RAADSVOORSTEL nr. 2012-26 De Gemeenteraad van Blancum Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Villagebieden 2012 Raadsvergadering d.d. : 12juni2012 Behandeling in RTG d.d. : 29 mei

Nadere informatie

GEMEENTE BARNEVELD. Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

GEMEENTE BARNEVELD. Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: 928913 Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Op 17 juli 2013 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van mevrouw

Nadere informatie

BPV/2012/8633 Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Warmenhuizen

BPV/2012/8633 Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Warmenhuizen BPV/2012/8633 Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Warmenhuizen Zienswijze 1: BPV/2012/6990, 18 juni 2012 van M. Vlaar - Ruijter, Molenaarweg 1a, 1749 AS Warmenhuizen. Verkorte inhoud: verzoek

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening status: ontwerp idn: NL.IMRO.0281.BP00024-on01 gemeente Tiel datum: september 2015 Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22720 7 november 2012 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouwen één woning Melkstraat 2b te Alphen, West Maas en Waal

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan. Emmaweg 34 a en b te Kortenhoef. Zienswijze nota

Ontwerpbestemmingsplan. Emmaweg 34 a en b te Kortenhoef. Zienswijze nota Ontwerpbestemmingsplan Emmaweg 34 a en b te Kortenhoef 7-10-2014 Pagina 1 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan is op 23 oktober 2013 gepubliceerd en heeft vervolgens met ingang van 24 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 910257 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 2 februari

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost".

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen Woonwijken Zuidoost, Woonwijken Zuid en West en Woonwijken Noordoost. Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost". Inleiding De gemeente werkt aan de actualisering van de bestaande bestemmingsplannen.

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154.

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013 Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Inhoud plan Het planvoornemen betreft

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1142109 Datum: 19 augustus 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen project Solar Campus

Nadere informatie

Interne documenten

Interne documenten Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 1 van 6..,: te 'j.jyl.. f? g e m e e n '..,.', ' Hardinxveld-Giessendam.. j.. ' àl i de Zienswijzennota Wabo-aanvraag van de heer C. den Uil voor de bouw van een woning

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

Beantwoording zienswijze bestemmingsplan Spoorlaan 108

Beantwoording zienswijze bestemmingsplan Spoorlaan 108 Beantwoording zienswijze bestemmingsplan Spoorlaan 108 Inleiding Op 3 juni 2015 is bekend gemaakt het voornemen tot vaststelling van het bestemmingsplan Spoorlaan 108. De bekendmaking vond plaats in de

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project-

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project- 31 mei 2012 B. Bartelds 2011-0175 (0595)421073 23 juli 2011 Project- Diversen omgevingsvergunning (naam) (adres) (naam), Burgemeester en wethouders hebben op 23 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Nota zienswijzen 1 e herziening Kernen Roerdalen ( Veegplan )

Nota zienswijzen 1 e herziening Kernen Roerdalen ( Veegplan ) Nota zienswijzen 1 e herziening Kernen Roerdalen ( Veegplan ) Gemeente Roerdalen, Maart 2016 Pagina 1 Inhoud A. Overzicht van de ontvangen zienswijzen B. Beoordeling ontvankelijkheid C. Inhoudelijke beoordeling

Nadere informatie

ZIENSWIJZENREACTIENOTA

ZIENSWIJZENREACTIENOTA ZIENSWIJZENREACTIENOTA Bestemmingsplan Eiveko Inleiding Om de bouw van 31 woningen en 6 kavels voor woon-werken mogelijk te maken aan de Wolbes Landen 1 (voormalig Eiveko-terrein) is een bestemmingsplan

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Dossiernummer: 2014W1431 Omgevingsloketnummer: 1413923 Op 8 augustus 2014 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van Van Westreenen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Raad d.d. Besluit: Įxnr Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16 Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Aan de gemeenteraad Inleiding Op 20 september 2013 heeft MD

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN...

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... Regels INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 ARTIKEL 1 : BEGRIPPEN... 3 HOOFDSTUK 2: BESTEMMINGSREGELS... 3 ARTIKEL 2 : GROEN... 3 ARTIKEL 3 : TUIN... 4 ARTIKEL 4 : VERKEER... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018)

Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018) Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018) De ontwerp-omgevingsvergunning voor realisatie van een woning met bijgebouw aan Slotselaan 11a in Rossum heeft van 23 april 2015 tot

Nadere informatie

Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden

Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is een tweetal categorieën opgenomen voor vergunningsvrije bouwwerken: I het regime voor kleine

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012. 14 januari 2012. Zienswijzenota

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012. 14 januari 2012. Zienswijzenota Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012 14 januari 2012 Zienswijzenota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene toelichting ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning WABO

Omgevingsvergunning WABO Zaaknummer: 270807 Datum besluit: 13 december 2016 Omgevingsvergunning WABO-2016-118 Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201303623/1/R3. Datum uitspraak: 30 oktober 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: J.M.M. Jaspers en N.A.C.M. Jaspers-Teunissen (hierna tezamen en in enkelvoud:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Zaaknummer : 163027 Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Borculoseweg 51 Eibergen (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 o,

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 901666 behandeld door mevrouw B. Hermkens-Cootjans doorkiesnummer +31 77 3599443 besluitdatum 24 mei 2016 onderwerp besluit omgevingsvergunning Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen inclusief nota van wijzigingen. Bestemmingsplan Melvill van Carnbeelaan 34-36 in Driebergen-Rijsenburg

Nota van beantwoording zienswijzen inclusief nota van wijzigingen. Bestemmingsplan Melvill van Carnbeelaan 34-36 in Driebergen-Rijsenburg Nota van beantwoording zienswijzen inclusief nota van wijzigingen Bestemmingsplan Melvill van Carnbeelaan 34-36 in Driebergen-Rijsenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inhoud van deze nota... 3 1.2

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

Beleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht

Beleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht A gemeente Eindhoven Beleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht Januari 2012 bke/xe11033043 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Januari 2012 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 1 Inleiding

Nadere informatie

8. Bijlagen 8.1 BIJLAGE 1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN. Hieronder zijn de meest gebruikte afkortingen en hun betekenis weergegeven.

8. Bijlagen 8.1 BIJLAGE 1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN. Hieronder zijn de meest gebruikte afkortingen en hun betekenis weergegeven. 73 8. Bijlagen 8.1 BIJLAGE 1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN Hieronder zijn de meest gebruikte afkortingen en hun betekenis weergegeven. Wro: Wet ruimtelijke ordening Bro: Besluit ruimtelijke ordening AMK: Archeologische

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG Omgevingsvergunning Documentnummer: 01-CG10-00938 Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

Nota van zienswijzen bestemmingsplan De Nollen. 14 februari 2013

Nota van zienswijzen bestemmingsplan De Nollen. 14 februari 2013 Nota van zienswijzen bestemmingsplan De Nollen 14 februari 2013 Het ontwerpbestemmingsplan De Nollen heeft, na publicatie op 24 oktober 2012 (gerectificeerd op 31 oktober 2012), met ingang van 25 oktober

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijze Wijzigingsbesluit Teckop 11 in Kamerik, bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld

Nota van beantwoording zienswijze Wijzigingsbesluit Teckop 11 in Kamerik, bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld Nota van beantwoording zienswijze Wijzigingsbesluit Teckop 11 in Kamerik, bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld en Zienswijzerapportage behorend bij bouwplan Teckop 11 (dossiernummer:

Nadere informatie