Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Vereenvoudigingvangedistribueerde IntegratievanSunRPCenC Applicatieontwikkeling DoctoraalscriptievanAskePlaat 24juni1992 ansic prp? rpcgen? Studienummer53697 FaculteitderEconomischeWetenschappen ErasmusUniversiteitRotterdam Ir.J.vandenBerg VakgroepInformatica Docent:

2 Inhoud 1Inleiding 1.2Probleemstelling::::::::::::::::::::::::: 1.1Achtergrond:::::::::::::::::::::::::::: 6 1.5Wijzevanaanpak::::::::::::::::::::::::: 1.4Legitimering:::::::::::::::::::::::::::: 1.3Doelstelling:::::::::::::::::::::::::::: 8 7 2Gedistribueerdheid 2.1Ontstaansgeschiedenis::::::::::::::::::::::10 1.6Opbouwscriptie::::::::::::::::::::::::: Redenengedistribueerdeapplicaties:::::::::: Gedistribueerd:::::::::::::::::::::: Gedecentraliseerd::::::::::::::::::::: Gecentraliseerd::::::::::::::::::::::10 2.3Gedistribueerdecomputersystemen:::::::::::::::21 2.2Begrippenkader:::::::::::::::::::::::::: Typologiehardware::::::::::::::::::: Gerelateerdetermen::::::::::::::::::: Virtuelemachines:::::::::::::::::::: Beheersenvancomplexiteit::::::::::::::: Fysiek/logisch:::::::::::::::::::::: Transparantie::::::::::::::::::::::: Operatingsystem:::::::::::::::::::::24 3Applicatieontwikkeling 3.1Soortentoepassingen::::::::::::::::::::::: Fouttolerantie::::::::::::::::::::::: Parallellisme::::::::::::::::::::::: Programmeertaal:::::::::::::::::::::::::36 3.3Beoordelingscriteria::::::::::::::::::::::: Gedistribueerdetaal::::::::::::::::::: Uitgebreidesequentieletaal::::::::::::::: Standaardsequentieletaal:::::::::::::::: Interproces-communicatie(2):::::::::::::: Fouttolerantie(3)::::::::::::::::::::: Parallellisme(1):::::::::::::::::::::38 1

3 Inhoud 3.4RemoteProcedureCall::::::::::::::::::::: Integratie(4)::::::::::::::::::::::: Beschrijvingaspectenomgeving::::::::::::: Structuurvaneenimplementatie:::::::::::: Speciekerpccriteria:::::::::::::::::: Algemenekenmerken:::::::::::::::::::56 4BeoordelingSunomgeving 3.4.5Nadelenvanhetrpcmodel::::::::::::::: Client/server:::::::::::::::::::::::73 4.1Beschrijving:::::::::::::::::::::::::::: Gedistribueerdsysteem::::::::::::::::: Applicatieontwikkeling::::::::::::::::::79 4.2Beoordelingontwikkelomgeving::::::::::::::::: Samenvatting::::::::::::::::::::::: rpc:::::::::::::::::::::::::::: Gedistribueerdheid::::::::::::::::::::84 5Verbeteringen 5.1ProblemenSun:::::::::::::::::::::::::: rpcgen-stubs::::::::::::::::::::::: Plaatsbepalingvanprp:::::::::::::::::97 5.2Opbouwvanprp::::::::::::::::::::::::: Outputles::::::::::::::::::::::::98 5.3Ontwerpproblemen:::::::::::::::::::::::: Systeemontwerpprp::::::::::::::::::: Beperkingentaal::::::::::::::::::::: Structuurprp:::::::::::::::::::::: Functiesprp-laag:::::::::::::::::::: Detailsprp:::::::::::::::::::::::::::: Analyseprototypes:::::::::::::::::::: Nieuwetaalelementen:::::::::::::::::: Ontwerpkeuzes::::::::::::::::::::::107 6BeoordelingPRP 5.4.2Parameteroverdracht::::::::::::::::::: Kritiek::::::::::::::::::::::::::::::: rpcgendatatypes:::::::::::::::::::: Beoordelingmodel:::::::::::::::::::::::: Gedistribueerdheid:::::::::::::::::::: Implementatieprototype::::::::::::::::::::: Ervaringen:::::::::::::::::::::::: rpc:::::::::::::::::::::::::::: Uitbreidingprp-prototype:::::::::::::::: Samenvatting:::::::::::::::::::::::122 7Bevindingen 2 Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling 129

4 8Samenvatting Inhoud AHandleidingprototype A.1Eenvoorbeeld::::::::::::::::::::::::::: A.1.3prp(2)::::::::::::::::::::::::::139 A.1.4rpcgenendeCcompiler(3&4):::::::::::141 A.1.2Deapplicatie(1):::::::::::::::::::::139 A.1.1Decompileergang:::::::::::::::::::::138 A.2Cextensies::::::::::::::::::::::::::::143 A.1.5Opstartenvandemodules(5)::::::::::::::142 A.3Werkingstubs:::::::::::::::::::::::::::146 A.2.1Verschilprp-CenansiC::::::::::::::::143 A.4Problemen:::::::::::::::::::::::::::::152 A.3.1Schema'sprp-stubs:::::::::::::::::::147 A.2.2Parametertypen:::::::::::::::::::::144 A.4.3Afsluiting:::::::::::::::::::::::::155 A.4.2Tekortkomingenvanhetprp-prototype::::::::154 A.4.1Cineengedistribueerdeomgeving:::::::::::152 CVoorbeeldprogrammaPRP BVoorbeeldprogrammaRPCGEN C.1prp-applicatiecode:::::::::::::::::::::::: Literatuur C.2prp-output:::::::::::::::::::::::::::: Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling 3

5 Lijstvanguren 2.1Lagenmodel[Tanenbaum1]:::::::::::::::::::16 2.2Applicatie-versussysteemsoftware[VanRenesse]:::::::19 2.3Programma's,modulesenprocedures::::::::::::::20 3.1Plaatsvanrpc::::::::::::::::::::::::::56 2.4Welofnietgedistribueerd[Coulouris]::::::::::::::22 2.5Complexiteitensemantiekvanprimitieven::::::::::30 3.2Side-eects::::::::::::::::::::::::::::63 4.2rpcgenles:::::::::::::::::::::::::::82 4.1Sunrpcomgeving::::::::::::::::::::::::80 3.3Stubs[Birrell]:::::::::::::::::::::::::::72 5.2prples:::::::::::::::::::::::::::::: Structuurvanhetprpprogramma::::::::::::::: Inputenoutputvanprp::::::::::::::::::::: prpinderpcomgeving:::::::::::::::::::::98 C.1prples::::::::::::::::::::::::::::::166 4

6 Voorwoord gegevenwerkcollege`netwerken'hebbenzijeengedistribueerdprogramma team'(zie[chin]indeliteratuurlijst).voorhetdoorjanvandenberg geschrevenvoordesunomgeving.zijhebbendebetekenisvan`matige Hetonderwerpvandezescriptieisvoortgekomenuithetwerkvanhet`Net- transparantie'zeerconcreetmoetenervaren.metnamededoorrpcgen gegenereerdestubsblekeningewikkeldomtegebruiken,enaanleidingte geventotveelfrustratiesbijhetdebuggen. Ikwilhenhierbedankenvoorhundoorzettingsvermogenenvoorhetmet mijdelenvanhunervaringen. Hunervaringenvormdendeaanzetvoorhetonderwerpvandezescriptie. heletrajectheefthijsteedskritischdevorderingengevolgd.bijdekeuze vanhetonderwerp,hetbesprekenvanhetprogramma,enmetnamebij hettheoretischgedeelteheefthij,metdehemeigenpositieveinstelling,de JanvandenBergwasdebegeleidervanditonderzoek.Tijdenshet telkenshetbelangvanpreciezeformuleringenenduidelijkeonderbouwingen ontwikkelingvanhetwerknauwgezetenmetinteressebegeleid.hijheeft plaatshartelijkbedanken. draad,envooralvoorzijnpositieve,kritischeinstellingwilikhemopdeze vanuitsprakenbenadrukt. Voorzijninzicht,kennisvandetails,hetinhetooghoudenvanderode mantiekvanc.hiervoor envoorzijnenthousiasme wil hetgebiedvanparallellisme,operatingsystemsendese- enkleineverbeteringenindetekstgezorgd,metnameop DoorzijncommentaarheeftAriedeBruinvoorgrote ikhemgraagbedanken. m opmerkingen,enhetonweerlegbarelogischinzichtnevenstaandeguurgraagbedanken. Entenslottewilikvooralleliefde,steun,slimmee b e AskePlaat 24juni RKRotterdam WillemvanHillegaersbergstraat34 5

7 Hoofdstuk1 Inleiding Indezescriptiewordtonderzochthoehetschrijvenvantoepassingsprogramma'svoorgedistribueerdesystemenzogoedmogelijkondersteundkan deverbeteringvaneenaantalzwakkepunteniseenprogrammageschreven gramma's.vervolgensisdesunomgevingopdezecriteriabeoordeeld.voor worden.hiervooriseenliteratuurstudieverrichtnaardeeisendiemen datbeoogthetschrijvenvangedistribueerdeprogramma'stevereenvoudigenindithoofdstukwordtdestructuurvandescriptiebesproken. kanstellenaaneenapplicatieontwikkelomgevingvoorgedistribueerdepro- naargedistribueerdecomputersystemen.ditzijnsystemendiezijnopgebouwduitmeerdereprocessorenmetgescheidengeheugendiedoormiddel 1.1 Sindsdeopkomstvancomputernetwerkenwordterveelonderzoekgedaan Achtergrond delenoverdebeschikbareprocessoren.doorprogramma'sopverschillende systemsen-talenishetmogelijkdetotalewerklastvaneensysteemtever- soortsystemenvaaktoegepast.metbehulpvangedistribueerdeoperating vaneennetwerkzijnverbonden.declient/server-architectuurwordtbijdit eengroteverwerkingskracht[bal]. processorenmetlokaalgeheugenuittevoerenheefthetsysteemalsgeheel tieprogramma'skunnensnelleren/ofbetrouwbaarderwordendoorzege- distribueerduittevoeren.hiertoemoetenapplicatieontwikkelaarsinstaat trouwbaarheidovermeerdereprocessorenverdeeldworden.voorbeelden hiervan,zoalsleservers,zijnin[coulouris]beschreven.ookveelapplica- Sommigesysteemprogramma'skunnenomredenenvansnelheidenbekelgereedschappenontwikkeldworden.Dezegereedschappenoftoolszijn architecturen.terondersteuninghiervanmoetenadequatesysteemontwik- wordengesteldomhunprogramma'sgeschikttemakenvoorgedistribueerde hetonderwerpvandezescriptie. applicatiesvoorgedistribueerdecomputersystemeninhetalge- Hetonderwerpvandezescriptieishoemendeontwikkelingvan 6

8 Probleemstelling meenendesunomgevinginhetbijzonderadequaatkanonder-1.gewikkelderdanvoorsequentieleomgevingen(ziex1.4).sunbiedtdeappli- Hetschrijvenvanprogramma'sisvoorgedistribueerdeomgevingenveelin- Probleemstelling 1.2steunen. Indezescriptiewordensterkeenzwakkepuntenvandezehulpmiddelen catieprogrammeurhulpmiddelenomhetontwikkelprocestevereenvoudigen. gedenticeerd,enerwordeneenaantalverbeteringenvoorgesteld. Deprobleemstellingluidtalsvolgt: Aanwelkecriteriamoeteengoedeontwikkelomgevingvoorgedistribueerdeapplicatiesvoldoen? OpwelkewijzekanhetprogrammerenvoordeSunomgevingvereenvoudigdworden? InhoeverrevoldoetdeSunontwikkelomgevingaandezecriteria? Decriteriawordeninhoofdstuk3besproken.DestructuurvandeSun ontwikkelomgevingwordtinx4.1behandeld.opbasisvandebeoordeling vanx4.2bestaatdewensomdesunontwikkelomgevingteverbeteren. antwoordopdelaatstevraagvandeprobleemstellingtevinden. decriteriauitx3.3enx3.4.2.indathoofdstuk,eninhoofdstuk7,ishet hoofdstuk6vindtdebeoordelingvandeverbeteringenplaatsopbasisvan Hoofdstuk5beschrijftdeverbeteringen,endeimplementatieervan.In men.hetdoelvandezescriptieistweeledig:teneerstehetkunnenbeoor- 1.3 Dezescriptieonderzoektapplicatieontwikkelingvoorgedistribueerdesyste- Doelstelling Omtekunnenbeoordelenofditdoelbereiktwordt,wordteenlijstcriteriaaangelegd.Vervolgenswordteenconcreteomgevingbekeken:deSutenvan)deSunomgeving.Hetdoelvanapplicatieontwikkelomgevingenis hetschrijvenvantoepassingsprogramma'szoeenvoudigmogelijktemaken. delenvanontwikkelomgevingen,ententweedehetverbeterenvan(aspec- doelomschrijvingvoordeverbeteringervannaarvoren. callzoveelmogelijkopdievaneenlokaleprocedureaanroeplatenlijken. omgeving.uitdebeoordelingvandezeomgevingkomteengedetailleerde DitisindeSunomgevingdesyntaxvandetaalC.Hetdoelwordtaldus: Dezeomschrijvingis:desyntaxensemantiekvaneenremoteprocedure Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling Steleenlijstcriteriaopvoordebeoordelingvangedistribueerdeapplicatieontwikkelomgevingen. 7

9 1.5BeoordeeldeSunomgeving;steleenlijstmetsterkeenzwakkepunten Inleiding OnderzoekhoedeSunomgevingveranderdzoukunnenwordenzodat op. komenwordteenkadervoordebeoordelingvanapplicatieontwikkelomgevingenaangelegd.ditgebeurtinhoofdstuk2en3. Omtotdezegedetailleerdebeschrijvingvandegewensteverbeteringente standaardcprogramma'salsinputgeaccepteerdworden. 1.4 Nadathetonderzoekophetgebiedvangedistribueerdesystemenzichvoornamelijkopoperatingsystemsgerichtheeftkomtersteedsmeeraandacht Legitimering [Bal].Hetdoelvanditonderzoekishetvereenvoudigenvanapplicatieontwikkelingvooreengedistribueerdcomputersysteem.Erwordencriteria voordeondersteuningvandeontwikkelingvangedistribueerdeapplicaties digen.naaraanleidingvandebeoordelingvandezeveelgebruikteomgeving wordtgeprobeerdhetschrijvenvantoepassingsprogramma'stevereenvou- aangelegdvoordebeoordelingvangedistribueerdeapplicatieontwikkelomgevingeninhetalgemeen,envooreenspeciekvoorbeeld,desunomgeving, wordenmogelijkeverbeteringenvoorgesteldenonderzocht.birrell&nelson schrijvenin[birrell,p.41]: gramswasadiculttask,undertakenonlybymembersofase- lectgroupofcommunicationexperts.[...]ourhopeisthatby providingcommunicationwithalmostasmucheaseaslocalprobutedcomputationeasy.previously,itwasobservedwithinour researchcommunitythattheconstructionofcommunicatingpro- TheprimarypurposeofourRPCprojectwastomakedistri- Gezienhetveleonderzoeknaargedistribueerdesystemenendeverspreiding withdistributedapplications. cedurecalls,peoplewillbeencouragedtobuildandexperiment 1.5 vangedistribueerdeprogramma'sdemoeitewaard. vandezesystemenis,onderzoeknaarhetvereenvoudigenvanhetschrijven lingvooreengedistribueerdcomputersysteem.debasisvanditonderzoek Hetdoelvanhetonderzoekishetvereenvoudigenvanapplicatieontwikke- Wijzevanaanpak wordtgevormddoorbestuderingvanliteratuuroversysteemontwikkeling, bruikbaarmodelwordenteruggebracht.ditwordtinx2.2.1enx2.3.4 operatingsystemsengedistribueerdesystemen.eenvandebelangrijkste conceptendiehiernaarvorenisgekomenis`abstractie'.doorabstractie toegelicht. kandeingewikkeldheid(complexiteit)vangedistribueerdesystementoteen 8 Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling

10 Opbouwscriptie Nadebestuderingvandetheorieishetonderzoeksobject,deSunomgeving,bestudeerd.Opbasisvaneenlijstcriteriauitdeliteratuurzijnsterke enzwakkepuntenvanhetonderzoeksobjectgedenticeerd.hiernazijnver- hetverhogenvandetransparantie centraalgesteld.voorhetverbeteren beteringenvoordezwakkeplekkenvansun'srpc-omgevingvoorgesteld. vandetransparantieiseenmodelontworpen,waarvaneendeelalsprototype isgemplementeerd.ookhetmodelisopbasisvandeliteratuurcriteriabe- IndeprobleemstellingwordthetvereenvoudigenvandeSunomgeving Deonderzoeksbevindingenenaanbevelingenzijninhoofdstuk7beschreven. oordeeld.deresultatenvandezebeoordelingzijninhoofdstuk6beschreven. Hetvolgendehoofdstukbehandelttheorieovergedistribueerdecomputersystemeninhetalgemeen.Allereerstwordtdeevolutiedietotgedistribueerde Opbouwscriptie rantiebijgedistribueerdesystemen. systemengeleidheeftgeschetst.hiernawordteenbegrippenkaderbesproken.daarnawordtingegaanopderelatietussencomplexiteitentranspatieontwikkelomgevingenvoorgedistribueerdesystemenkanbeoordelen.hetemen.indithoofdstukwordencriteriageformuleerdwaarmeemenapplica- laatstedeelvandithoofdstukgaatoverremoteprocedurecalls eenvan Hoofdstuk3behandeltapplicatieontwikkelingvoorgedistribueerdesys- depijlersvangedistribueerdesystemen.rpc'szijndebasisvanhetonderzoeksobject,desunomgeving. besproken. oordelen.puntendievoorverbeteringinaanmerkingkomenwordenhier Decriteriawordeninhoofdstuk4gebruiktomdeSunomgevingtebe- transparantieverhogingzijnindeappendicestweeversiesvaneenvoorbeeldprogrammaopgenomen.eenversievoordeongewijzigdesunomgeving,ementeertwordtbeschreveninx6.3enappendixa.terillustratievande zwakkepunten,hetmodel.hetprototypedatdezeverbeteringenimple- Hoofdstuk5beschrijfteenvoorstelvoordeverbeteringvaneenaantal eenvoordeverbeterde.appendixageefteenhandleidingbijhetprototype. eensamenvatting.eenlijstmetdegeraadpleegdeliteratuurcompleteerthet stuk6gebruiktomtekijkeninhoeverrededoelstellingenzijnbereikt. Tenslottevolgendebevindingenenaanbevelingenvanhetonderzoek,en Decriteria,waarmeedeSunomgevingisbeoordeeld,wordeninhoofd- geheel. Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling 9

11 Hoofdstuk2 Gedistribueerdheid Hetdoelvandithoofdstukiseenkadervoorhetonderwerpvandezescriptie 2.1 teschetsen. Dezeparagraafbehandeltontwikkelingendietothetconcept`gedistribueerdheid'geleidhebben.Aandeenekantisdatdehistorischeontwikkeling Ontstaansgeschiedenis vandeverdelingvanrekencapaciteit.hierwordtnietgetrachteencomplete geschiedenisvandeontwikkelingvangeautomatiseerdesystementegeven. deanderekantwordtinx2.1.4wordtdezeontwikkelingmetverschillende categorieentoepassingen(applicaties)inverbandgebracht. Hetdoelisomeenaantalontwikkelingenuithetverledeninverbandtebrengenmetdehedendaagseproblematiekvangedistribueerdesystemen.Aateem,overdewijzewaaropdeleninhetgeheelsamenhangen.Hetuitgangspuntvandehistorischeontwikkelingisdeverdelingvanrekenkrachtover degebruikers.destructuurveranderingendieindeloopderjarenhebben Determ`gedistribueerd'zegtietsoverdestructuurvaneencomputersys- opgebouwdzijnophetniveauvanhetoperatingsystemduidelijkzichtbaar. plaatsgevondenindeverschillendelagenwaaruiteencomputersysteemis Inonderstaandetabelishetsoortoperatingsysteminverbandgebrachtmet deverdelingvanderekenkracht. singleuser batchverwerking gecentraliseerd Operatingsystemsgedecentraliseerd Hieronderwordtdezetabeluitgewerkt. multiuser multiprogrammingnos/gedistribueerd pc rekenkrachtoverdegebruikerszoecientmogelijktelatenplaatsvinden.de Sindsercomputerszijnwordtergezochtnaarmanierenomdeverdelingvan 2.1.1Gecentraliseerd 10

12 Ontstaansgeschiedenis durecomputermoetliefsthonderdprocentvandetijdgebruiktwordenen derekencapaciteitmoetvoorgebruikerseenvoudigtoegankelijkzijn,zonder toegangsbeperkingenofwachttijden. singleuser geschreven.decomputersbestondenuiteenenkelefysiekeprocessormet Rond1955kwamendeeerstecomputersdiemettransistorswerkten.De programma'svoordezecomputerswerdeninassembleertaaloffortran voordeduurvanderunhelemaalvoorzichzelfalleen. ponskaartenoftapesalsin-enuitvoermedium.programma'swerdenin batchesaandecomputeraangeboden.eenprogrammahaddemachine nadeelisdatdeprocessorrelatiefinecientgebruiktwerd.bijeeni/o vandejobenontvangstvandeuitvoer.ditkonurenduren.eenander operatie,bijvoorbeeldeengegevensbestandopeentapeopzoeken,konde Eennadeelvanbatchverwerkingisdelangeperiodetussenaanbieding processornietsandersdoendanwachten.hierbijgingzeerkostbaretijd verloren. multiuser Ditlaatsteprobleemwerdrond1965opgelostdoorhetzogenaamdemultiprogramming.Hierbijwerdhetgeheugenvandecomputerineenaantal partitiesverdeeld.eenvoorelkejob.wanneereenjobwachtteopeeni/o hetoperatingsystemnamtoe. operatie,koneenanderejobdeprocessorbenutten.decomplexiteitvan multiprogrammingoperatingsystemisos/360. teerd.menmoestvaakopdeoutputwachten.eenvoorbeeldvaneen Zo'nmultiprogrammingoperatingsystemwasnogsteedsbatchgeorien- gebruikereenon-lineterminalheeft.bijtime-sharinghoevenprogramma's opzetten.time-sharingiseenvariantvanmultiprogrammingwaarbijelke nietineenbatchwachtrijtestaan.korteopdrachtenkrijgeneensnellerespons.voorbeeldenvanzulkeoperatingsystemszijnvax/vmsenunix. Doorderoepomeensnellereresponskwamentime-sharingsystemen anderegebruikersmagmerken.hetoperatingsystemmoetdegebruikereen stractiedatmendecomputervoorzichalleenheeft.eenontwerpdoelbij dezesystemenisdatdegebruikerszominmogelijkvandeaanwezigheidvan Time-sharingenmultiprogrammingsystemenbiedendegebruikerdeab- alsergebruikerszijn[debruin]. isomdeonderliggendecomputertereplicereninevenzovelevirtuele360's `VirtueleMachine':ibm'svm/360.Deenigetaakvanditoperatingsystem virtuelemachineaanbieden.eenzo'ntime-sharingoperatingsystemheet kernel zijnontworpenalseenproces(eenzogenaamdemonolitischemonitor),zoalsbijunix,neemthetrelatiefveelgeheugeninbeslag.indejaremingsystemen.wanneerdeinternetakenvanhetoperatingsystem de Time-sharingoperatingsystemszijningewikkelderdanmultiprogram- Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling zeventigwaszo'nontwerpgebruikelijk.doorhettoevoegenvanfunctionali- 11

13 2.1.2 teitishetoperatingsystemindeloopdertijdsteedsomvangrijkerworden. Gedistribueerdheid Doordeomvangwerdhetmoeilijkomonderalleomstandighedeneensnelle responstegaranderen.zo'nmonolitischemonitorisdaarominhetalgemeen nietgeschiktvoorreal-timegebruik(procesbesturing). ken,geheugentoewijzing,i/oenbestandsbeheerwordenalsapartgebrui- scheduling(eneventueelvirtueelgeheugenbeheer)verricht.deandereta- operatingsystems.dezezijnopgebouwduiteenkleinekerndiealleende Eenreactieopdemonolitischemonitorzijndezogenaamdemicro-kernel kersprocesbehandeld.metzo'nontwerpwordencomplexiteitengeheugen- gewoneprocedureaanroepenalsbijmonolitischemonitorsnietmogelijk. Eenmogelijkeoplossingismessage-passing.Micro-kerneloperatingsystems schillendedelenvanhetoperatingsysteminaparteprocessendraaienzijn beslagvankernelenoperatingsystemteruggedrongen.doordatdever- temszijnmach[coulouris]enminix[tanenbaum2]. [DeBruin].Voorbeeldenvanmicro-kernelmessage-passingoperatingsys- tussenvragersenaanbiedersvananderetakenvanhetoperatingsystem werkenvaakviahetclient/servermodel:dekleinekernelregeltverzoeken Batch,multiprogrammingentime-sharingsystemengaanuitvaneenprocessordiezijnrekenkrachtaangebruikersaanbiedt.Derekenkrachtstaagramming,minicomputersontwikkeld.Deafdelingenwerdenzovoorhun rekenkrachtminderafhankelijkvaneencentraalrekencentrum. singleuser Doordesteedsverdergaandeminiaturiseringvanelektronischecomponenterwaszogoedkoopdatmeneencomputervooreenenkelpersoonkodendeeerstemicrocomputersontwikkeld.Demicro-ofpersonalcompu- aanschaen.metnamedezogenaamdewerkstations krachtigepersonal tenwerdencomputerssteedskleinerquaomvangenprijs.rond1980wer Gedecentraliseerd centraalopgesteld.inhetbeginvandejarenzestigwerden,naastmultipro- aaneencomputerdieeenvoudigbediendkonworden.doordeinvoering prijskwamenersteedsmeergebruikers.dezegebruikershaddenbehoefte computers biedenveelverwerkingskrachtvooreengebruiker.doordelage maaktmetbehulpvanpictogrammenenmuisbewegingenmetdecomputertecommuniceren.ditprogrammaschermtdegebruikerafvandetot dantoegebruikelijkeoperatingsystemgebruikersinterfaceindevormvan (GraphicalUserInterface)iseenprogrammadathetdegebruikermogelijk degebruiksvriendelijkheidvancomputersystementevergroten.eengui vangraschegebruikersinterfacesmetwindowsenmuizenprobeertmen bedoeldvooreengebruiker.hetoperatingsystemkanintegenstellingtot vergensnellebeeldschermenenveelverwerkingskrachtvandeprocessor. tekstcommando's.eenguiiseenschilomhetoperatingsystemheen.gui's multiprogrammingoftime-sharingsystemeneenvoudiggehoudenworden. Personalcomputers(pc's)biedendecentraleverwerkingskracht.Zezijn 12 Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling

14 Ontstaansgeschiedenis Eenvoorbeeldvaneensimpelsingleuseroperatingsystemisms-dos multiuser opgebouwdrondeenofmeerleservers.dezeleserverregelthetnetwerkverkeerenbevatgemeenschappelijkebestanden.hetoperatingsystemvan zo'nleservermoetzakenalstoegangscontrole,bestandsbeheerenprinterbeheerregelen.doordathetmetmeerderegebruikerstemakenheeftmoet ditnetworkoperatingsystem(nos)metmulti-userzakenalsrecord-enlelockingrekeninghouden.eenvoorbeeldvaneennetworkoperatingsysteputersystementecombineren.degebruikerblijftdebaasoverdeeigenpc1 isnovellnetware. enkantochvandefaciliteitenvaneengrotergeheelproteren. Meteenlanprobeertmendevoordelenvancentraleendecentralecomdenzevaakineenlan(LocalAreaNetwork)gekoppeld.Zo'nlanisvaak vanbestandenenrandapparatuuralslaserprintersmogelijktemakenwor- Inveelorganisatieszijnpc'stotdewerkplekdoorgedrongen.Omhetdelen gleuseroperatingsystemsmogelijk.bijeennosblijvendedelenvanhet systeemalslossecomponentenzichtbaar.eengroterematevanintegratie 2.1.3Gedistribueerd Netwerkoperatingsystemsmakensamenwerkingtussenafzonderlijkesin- operatingsystemdaarentegenlijktvoorzijngebruikersopeentraditioneel wordtmetgedistribueerdeoperatingsystemsnagestreefd[fortier].bijbeide bestaatdehardwareuitcomputersdieineenlanverbondenzijn.bijnos gecentraliseerd-een-processor-time-sharingsysteem.eengedistribueerdoperatingsystembiedtdegebruikerdeabstractievaneenenkelvoudigemachine. weetdegebruikerdaterverschillendecomputerszijn.eengedistribueerd bevindenbehorentransparanttezijnvoordegebruiker. Detailsalswelkeprocessoreenprogrammauitvoertenwaarbestandenzich ontwerpersisdegrotecomplexiteitvanervan.gedistribueerdeoperating vanparallellismeenfouttolerantie(x2.1.4enx2.3.3).eennadeelvoor systemszijningewikkelderdanandereoperatingsystems.voorbeeldenvan Hetvoordeelvangedistribueerdeoperatingsystemsisdemogelijkheid operatingsystemsdieinmeerofminderematehetpredikaat`gedistribueerd' unixkernel[coulouris]. zijnbeidemicro-kerneloperatingsystems.demachkernelemuleerteen beheeruitbreidingenvaneenmonolitischeunixkernel.machenamoeba verdienenzijnsun'snfs,machenamoeba.sunnfsbestaatuitbestands Redenengedistribueerdeapplicaties computersystemen,ennietopuniprocessors,zouwillenimplementeren.in Erzijnverschillenderedenenwaarommenapplicatiesopgedistribueerde volgtonderwoordengebracht:"thenicestthingaboutworkstationsisthattheydon't runfasteratnight." 1Hetfeitdatmendeprocessornietmetanderenhoefttedelenisin[Coulouris]als Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling 13

15 2.1.4 [Bal]wordendevolgendeviergenoemd. Gedistribueerdheid 3.Demogelijkheidbepaaldedelenvanhetsysteemtegebruikenomspeciekefunctionaliteitecientaantekunnenbieden. 2.Toegenomenbetrouwbaarheidenbeschikbaarheid. 1.Eenkorteredoorlooptijdvooreenenkeleberekening. 4.Demogelijkheidinherentegedistribueerdheidvaneenapplicatietebenutten. Deredenenwordenhierondereenvooreentoegelicht. snelheidswinstdoorparallelleuitvoering(1) Snelheidswinstdoorparallellismeiseenveelvoorkomenderedenomapplicatiesopeengedistribueerdsysteemuittevoeren.Doorverschillendedelen vaneenprogrammategelijkuittevoerenopverschillendeprocessorenzullensommigeprogramma'ssnellerklaarzijn.ditsoortapplicatieskunnenin zijnnaargroteaantallen(duizenden)processoren.gedistribueerdesystemenzijnbeterschaalbaar,alisdecommunicatieviashared-memorysneller (grain)vanhunparallellisme.dezekorrelgrootteisdelengtevandereken- danviaeennetwerk. principenetzogoedopshared-memorymultiprocessorswordenuitgevoerd. Eenprobleemvanshared-memorysystemenisdatzemoeilijkteschalen programma'sbrengenhetgrootstegedeeltevanhuntijddoormetrekenen tijdvoordaterweergecommuniceerdmoetworden.large-grainparallelle Parallelleapplicatieskunnengeclassiceerdwordennaardekorrelgrootte encommunicerenweinig;ne-grainparallelleprogramma'scommuniceren fouttoleranteapplicaties(2) vaker;medium-grainzitertussenin(zieookx2.3.1). uniprocessorwellichtnietbetrouwbaargenoeg.vanwegedepartialfailure eenolieranaderij,eenvliegtuig,ofdeadministratievaneenbank iseen nisatie zogenaamde`missioncriticalapplications'zoalsdebesturingvan Voorapplicatiesdieessentieelzijnvoordebedrijfsvoeringvaneenorga- vandeapplicatieopmeerdereprocessorenteduplicerenkunnen,wanneer processordeandereprocessorenwerken.doornuproceduresengegevens der.omdatdefysiekeprocessorenautonoomzijnblijvenbijeenfoutineen eigenschapzijngedistribueerdecomputersystemenpotentieelbetrouwbaarintegriteitwaarborgen. eenprocessorstopt,anderedoorgaanmethetprogramma,ofdegegevens- eenapplicatieuitvallenvandelenvanhetsysteemoverleven.echter,doordatzenietgeograschverspreidkunnenwordenopgesteldzoalsgedistribueerdesystemen,zijnzenietinstaatrampenalsbrandenaardbevingente 14 morymultiprocessorskunnenimplementeren.ookopdezesystemenkan Menzousommigefouttoleranteapplicatieswellichtookopshared-me- Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling

16 Ontstaansgeschiedenis doorstaan.vooreenbedrijfszekerebankapplicatiezoueenloosely-coupled kenombetrouwbaarheidenbeschikbaarheidtevergroten.inx3.3.3wordt hierdieperopingegaan. distributedsystemeenverstandigekeuzezijn. Hetonderzoekopditgebiedrichtzichvoornamelijkopsoftwaretechnie- speciekefunctionaliteit(3) inzettendiespeciaalopdezeeisenistoegesneden.inx2.1.3werdreedsover Defunctionaliteitdiecomputersystemenmoetenbiedenkanzeerdiverszijn. leserversgesproken.personalcomputersofwerkstationszijngeschiktvoor guratietelatenuitvoerenkanmenookvoorverschillendeeisenhardware Inplaatsvanalleverschillendeeisendooreenalgemeensoortcomputercongui's.VoorhetuitvoerenvanveelnumeriekeberekeningenkanmeneensueerdeoperatingsystemAmoebadekeuzevoorgespecialiseerdele-,print-percomputer(numbercruncher)inzetten.Databasemachineszijngeschikt voorhetecientuitvoerenvantransacties. warealsvannatureuitdeaardderproblematiekvoortsproot.elkeservice proces-,terminal-,tijd-,boot-engatewayserversopgedistribueerdehard- In[Bal]wordtbeschrevenhoebijdeimplementatievanhetgedistribu- elkaarboodschappenviahetnetwerk.wanneerhetsysteemmetnieuwe functionaliteitwordtuitgebreidkunneneenvoudigwegnieuweprocessoren kaneenofmeergespecialiseerdeprocessorengebruiken.deserverszenden wordentoegevoegd. Sommigeapplicatieszijngedistribueerdvanaard.Hetversturenvan inherentgedistribueerdeapplicaties(4) tussendewerkstationsvangebruikersishiereenvoorbeeldvan.deverzamelingwerkstationskanalseengedistribueerdsysteembeschouwdworden. plaatsenmetelkaartekunnenlatencommuniceren. Eenorganisatiemetverscheidenelialenenfabriekenzoueengedistribueerdsysteemkunnenopzettenommensenenmachinesopverschillende lokatiesafspelen. vanapplicatieswaarvanverschillendedelenzichopgeograschverschillende ToepassingenvanElectronicDataInterchange(edi)zijnookvoorbeelden Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling 15

17 2.2.1 Begrippenkader Gedistribueerdheid Computersystemenzijncomplexesystemen.Omhetontwerpenvancomputerenprogrammahanteerbaartehoudenwordtgebruikgemaaktvanhet conceptvandegelaagdemachine.figuur2.1geefteenmogelijkeindeling vaneencomputerineenaantallagen. oplossenvaneendierentiaalvergelijkinginteprogrammeren.hetlagenmodelbeschrijfteenstapsgewijzevertalingvangebruikerstoepassingnaar hardware-niveau.elkelaagbeschrijfteeninterfacevaneenvirtuelemachine Computerhardwareisongeschiktomhoogniveauproblemenalshet 2.2.1Virtuelemachines wordendeproblemendiehetsysteemmoetoplossengespeciceerd. dieeen`taal'accepteert.hetlaagsteniveaubetreftdehardware,deelektronischeschakelingenvandecomputer.indetaalvanhethoogsteniveau Figuur2.1:Lagenmodel[Tanenbaum1] problem-orientedlang. assemblylanguage operatingsystem microprogramma machinetaal level0 level1 level2 level3 level4 level5 Devertalertussendezelagenkanmenbeschouwenalseenvirtuelemachinediedetaalimplementeert.Eenvirtuelemachineiseenschijnbare vandesimpelere,meermachinegeorienteerdetaalvanzijnvoorgangereen machine.elkevirtuelemachineheeftzijneigentaal.hijbiedtopbasis taalaanzijnopvolgeraandiemeermogelijkhedenbiedt,meerprobleem machine.deechtemachinedoetzichvooralseenandere,aangenamere, digitalelogica 16 georienteerdis[tanenbaum1,p.5]. Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling

18 Begrippenkader Eencentraalbegripbijhetontwerpvangedistribueerdesystemeniscom teitisstructureren.doorstructurenineenafbeeldingvandewerkelijkheid snelheidenbedrijfszekerheid behoudenblijven.hetordenenvancomplexiruggebrachtonderdevoorwaardedatdevoordelenvangedistribueerdheidplexiteit indezinvaningewikkeldheid.decomplexiteitmoetwordente- begrijpen.decomplexiteitzoalsdebeschouwerdezeervaartwordtverminderd. aantebrengen dooreenmodeltebouwen wordthetsysteembeterte Elkelaagreduceertdecomplexiteitvanzijnvoorganger. abstractie Hetlagenmodelbeschrijfteenstapsgewijzereductievandecomplexiteit. nandenorpoortentebespreken.bijhetdenkenovereenprobleemmoet eenvergelijkbaarprobleemop.hetheeftgeenzinomdeproblematiekvan hetvindenvandekortsteroutelangsdeprovinciehoofdstedenintermenvan Bijhetredenerenovergedragvancomputersystemenlevertdecomplexiteit menzoveelmogelijkvanbijzakenabstraheren.menmoetzichopdekern vandeproblematiekconcentreren.[watt1]zegthetzo: ideas. ongeneralideasratherthanonspecicmanifestationsofthese Abstractionisamodeofthoughtbywhichweconcentrate eenhogerelaagteformulerenabstraheertmenvandedetailsvandelagere concept`abstractie'heelgoedbruikbaar. Doorabstractieismeninstaattegeneraliseren.Indeinformaticaishet machine.hetiseenvoudigeromhetopvragenvaneenbanksaldoineensql queryteformulerendanincobol[date]. Eenvirtuelemachineiseenabstractie.Dooreenprobleemindetaalvan verwervenomeenvolledigeenondubbelzinnigesysteemspecicatietekunnenopstellen[demarco]. richtlijnenenproceduresmoetmenvoldoendeinzichtindeproblematiek deessentieleaspectenvandepraktijksituatie.doorhetbestuderenvan Bijsysteemanalyseisabstractiedekunstvanhetzichconcentrerenop bruikeruiteindelijkkanabstraherenvanhoehetprogrammawerktenzich kanconcentrerenopwathetdoet.abstractieishierhetverschiltussende interfacebeschrijvingendeimplementatievaneenprobleem.eenprogrammeertaalbestaatuitconstructiesdieeenabstractiezijnvanmachinetaal. Hetdoelvanhetschrijvenvaneencomputerprogrammaisdatdege- imperfectie Elkeprocedureoffunctieiseenabstractie.Elkemoduleiseenabstractie. Eenprogrammaiseenhierarchievanabstracties[Watt1]. guur2.1moetbijhetredenerenovercomputersystemenconsequentworden opeenabstractniveauteblijvenredeneren.gegevenhetmodelvan- Inverhandelingenovercomputersystemenwordtvaakgetrachtconsequent Vereenvoudigingvangedistribueerdeapplicatieontwikkeling 17

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE F. Wille VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar het structureren en vormgeven van verdienmodellen voor bedrijfssoftware VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATICABEHEER Derde graad TSO Brussel Licap: D/2002/0279/001 september 2002 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 3 TOEGEPASTE

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Onderzoeksgroep Wireless & Cable Directeur: prof. dr. ir. L. Martens Ontwerp van een intelligente EPG

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

FPGA implementatie van het HOG algoritme

FPGA implementatie van het HOG algoritme FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER FPGA implementatie van het HOG algoritme Stef VAN WOLPUTTE Promotor: ing. Van Beeck Kristof Masterproef ingediend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

Inhoud introductie. Introductie tot de cursus

Inhoud introductie. Introductie tot de cursus Inhoud introductie Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 8 2.1 Voorkennis 8 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 2.4 Leermiddelen 10 3 Aanwijzingen

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Controleren en meten via niet permanente verbindingen!

Controleren en meten via niet permanente verbindingen! Controleren en meten via niet permanente verbindingen! Make the most of your energytm De universele controle Modicon M340 RTU De kosteneffi ciënte oplossing voor de bewaking en automatisering van verafgelegen

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn.

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 4 Servers 77 4 SERVERS Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 78 www.sleutelboek.eu 4.1 Client/server-verwerking Het begrip client/server

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie