STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS TE OOSTERWOLDE (GEMEENTE OLDEBROEK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS TE OOSTERWOLDE (GEMEENTE OLDEBROEK)"

Transcriptie

1 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS TE OOSTERWOLDE (GEMEENTE OLDEBROEK)

2 STATUTEN Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs en is gevestigd te Oosterwolde, gemeente Oldebroek. GRONDSLAG Artikel 2 De grondslag van de vereniging is Gods Woord, terwijl ze de Drie Formulieren van Enigheid der Nederlands Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland als akkoord van gemeenschap aanvaardt. BIJBELVERTALING Artikel 3 De vereniging en de van haar uitgaande scho(o)l(en) maken uitsluitend gebruik van de Heilige Schrift volgens de getrouwe overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoog Mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en DOEL EN MIDDELEN Artikel 4 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen verstrekken van basisonderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen. 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en instandhouden van één of meer scholen voor basisonderwijs en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. GELDMIDDELEN Artikel 5 1. De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit vergoedingen van overheidswege, contributies, bijdragen, giften, collecten, leningen, legaten, uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden erfstellingen en andere haar rechtmatig toekomende baten.

3 2. Zij mag deze evenwel niet aannemen of aanvaarden, indien daaraan voorwaarden zijn verbonden, die haar bij nakoming op enigerlei wijze zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd met de artikelen 2, 3 en 4. LEDEN Artikel 6 1. De leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die zich daartoe schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten zij die: a. schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en het doel van de vereniging als omschreven in de artikelen 2 en 4; b. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; c. bereid zijn tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 2. Het bestuur beslist binnen twee maanden na aanmelding over de toelating. Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing van het bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering, welke daarop in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet. De algemene vergadering is echter niet verplicht haar beslissing te nemen in een vergadering, welke gehouden wordt binnen veertien dagen na indiening van het beroep. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid. 3. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. 5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 7. Van een besluit tot ontzetting uit lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep open bij de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. BESTUUR

4 Artikel 7 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal mannelijke personen van ten minste negen en ten hoogste elf. Indien het bestuur uit negen personen bestaat, worden vijf bestuursleden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging gekozen. Indien het bestuur uit elf personen bestaat, worden zes bestuursleden door de algemene vergadering uit de leden gekozen. Personen in dienst van de vereniging, zomede hun echtgenoten, kunnen geen deel van het bestuur uitmaken. 2. De benoeming van een bestuurslid, met uitzondering van de lid 3 bedoelde bestuursleden, geschiedt door de algemene vergadering. Het bestuur dient daartoe voor iedere daarvoor in aanmerking komende vacature een aanbeveling van ten minste twee personen in. 3. Indien het bestuur uit negen personen bestaat worden drie bestuursleden gekozen door en uit de leden van de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Oosterwolde (Gelderland) en wordt één bestuurslid gekozen door en uit het kerkbestuur van voornoemde gemeente. Het bestuurslidmaatschap van deze personen eindigt zodra zij geen lid meer zijn van het desbetreffende collega. 4. Een aanbeveling als bedoeld in het tweede lid, wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering medegedeeld. 5. Met uitzondering van de in lid 3 bedoelde personen, worden de bestuursleden worden gekozen voor de tijd van vijf jaar. Ieder jaar treedt een evenredig deel van het daarvoor in aanmerking komend aantal door de algemene vergadering gekozen leden af volgens een door het bestuur op stellen rooster. Elk aftredende is terstond herkiesbaar. In tussentijds vacatures wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan voorzien. Een tussentijds door de algemene vergadering gekozen bestuurslid neemt op het rooster de aftreding de plaats van zijn voorganger in. 6. Een bestuurslid kan door het orgaan dat hem heeft te benoemen te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een besluit van de algemene vergadering met betrekking tot het schorsen of ontslaan van de in lid 2 bedoelde bestuursleden dient daarrtoe te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. 7. Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur wijst voor elk hunner uit zijn midden een plaatsvervanger aan. 8. De plaatselijke predikant van de Nederlandse Hervormde Gemeente wordt uitgenodigd tot een bijwonen van de bestuursvergaderingen en heeft daarin slecht een adviserende stem. VERTEGENWOORDIGING EN BESTUURSTAAK Artikel 8 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris tezamen of bij ontstentenis of belet van één hunner aan zijn plaatsvervanger.

5 2. Het bestuur is belast met het besturen van de scho(o)l(en) van de vereniging en bevordert dat het onderwijs in de scho(o)l(en) overeenkomstig de grondslag is. Het benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Niemand kan aan de van de vereniging uitslaat het personeel. Niemand kan aan de van de vereniging uitgaande scho(o)l(en) worden benoemd, die niet vooraf schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de grondslag en het doel van de vereniging, omschreven in de artikelen 2 en 4, eerste lid, zijn functie in overeenstemming daarmede te vervullen, zich te verplichten zijn leven in te richten overeenkomstig de grondslag van de vereniging en in zijn levenswandel een goed voorbeeld voor de leerlingen te zijn. 3. Het bestuur is onder verantwoordingsplicht aan de algemene vergadering bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking ten aanzien van de bezittingen van de vereniging, met dien verstande evenwel dat het de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft: a. voor het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging vervreemding en bezwaring van registergoederen. b. Voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging als borg if hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt; c. Voor het aangaan van geldleningen boven een bedrag vastgesteld door de algemene vergadering. ALGEMENE VERGADERING Artikel 9 1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering gehouden waarin de periodieke bestuursverkiezing wordt gehouden. In dezelfde vergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. 2. Het bestuur wijst een externe accountant, als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan, die de stukken vermeld in de derde volzin van lid 1 onderzoekt. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft zo hij daartoe op grond van de wet bevoegd is de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer. 3. Het bestuur is voorts bevoegd een algemene vergadering te beleggen wanneer het dit nodig acht, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Het verzoek dient een opgave van de te behandelen onderwerpen te bevatten. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

6 4. De algemene vergaderingen worden, behoudens in de in lid 3 bedoelde gevallen, bijeengeroepen door het bestuur. De termijn voor oproeping tot een algemene vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. Deze oproeping dient behalve tijd en plaats van de vergadering tevens de agenda te vermelden. STEMMINGEN Artikel Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staken van stemmen over het voorstel wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 2. Wordt bij een verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan volgt een tweede vrije stemming. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt een herstemming plaats tussen hen die bij de tweede stemming gelijkelijk het hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste stemmental niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede stemming de twee hoogste aantallen stemmen verwierven. Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen tegelijkertijd verkregen door twee of meer personen, dan wordt van hen de oudste in jaren geacht te zijn gekozen. 3. Elk niet-geschorst lid heeft één stem. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 11 De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten, die strijd zijn met de wet, noch met deze statuten. In gevallen waarin de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens de rechten van de algemene vergadering. STATUTENWIJZIGING Artikel Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 6 is wijziging van deze statuten slechts mogelijk bij besluite van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en onder goedkeuring van de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente te

7 Oosterwolde (Gelderland). De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen. 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 3. Behoudens hetgeen in lid 6 is bepaald omtrent dat lid kan tot wijziging van de statuten worden besloten op voorstel van het bestuur of van ten minste één/tiende deel van het aantal leden met een meerderheid van tenminste twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. 4. In niet twee/derde deel van het aantal leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene vergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige leden, het voorstel tot statutenwijziging, zoals dat in de vorige algemene vergadering aan de orde is geweest, kan aannemen met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen. 5. Indien de in lid 1 genoemde kerkeraad de in dat lid bedoelde goedkeuring niet verleent, is onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 6 wijziging van de statuten slechts mogelijk bij een met algemene stemmen genomen besluit van een algemene vergadering, aangevuld met een schriftelijke verklaring van alle leden, die niet ter vergadering aanwezig waren, waarin zij verklaren met de wijziging in te stemmen. 6. Wijziging van artikel 2, artikel 6, tweede volzin tot en met het onder a bepaalde van het eerste lid, artikel 7, leden 1 en 3 en artikel 8, lid 2, laatste volzin, zomede van dit lid is slechts mogelijk: a. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van een algemene vergadering, waarin alle leden van de vereniging aanwezig zijn; b. hetzij bij referendum, waarbij alle leden schriftelijk verklaren met de wijziging in te stemmen; c. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van een algemene vergadering aangevuld met een schriftelijke verklaring van alle leden die niet ter vergadering aanwezig waren, waarin zij verklaren met de wijziging in te stemmen. 7. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. ONTBINDEN EN VEREFFENING Artikel Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene vergadering, genomen op het voorstel van het bestuur of van ten minste een zodannig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering, met een stemmenmeerderheid ten minste gelijke aan twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen van een vergadering waarin ten minste twee/derde deel van het aantal leden van de vereniging aanwezig is.

8 2. Het in de leden 1, 2, 3 en u van artikel 12 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, tenzij in de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot ontbinding met algemene stemmen wordt genomen. 3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur. 4. Van een eventueel batig saldo komt de helft ten goede aan het kerkbestuur van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Oosterwolde, gemeente Oldebroek en de helft aan de diakonie van voornoemde kerkelijke gemeente. DUUR Artikel 14 De vereniging is opgericht op 28 december Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Vastgesteld bij besluit van de op 22 april 1993 gehouden algemene vergadering van bovengenoemde vereniging. De secreataris, Dhr. H. van de Weg De voorzitter, Dhr. H. Wielink

9 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 De leden van de vereniging stellen zich ten doel, onder de zegen des Heeren, de belangen van de scho(o)l(en) met de Bijbel te Oosterwolde, uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Oosterwolde, gemeente Oldebroek, te behartigen in overeenstemming met de statuten van die vereniging. De leden zijn gehouden de algemene vergaderingen zo getrouw mogelijk bij te wonen. Artikel 2 Het bestuur is verplicht ten minste één maal per drie maanden bijeen te komen. Het vergadert voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit in het belang der vereniging nodig oordelen. De bestuursvergaderingen worden door de secretaris ten minste vijf dagen te voren schriftelijk bijeen geroepen. Het bestuur kan de (adjunct) directeur(en) uitnodigen de bestuursvergaderingen bij te wonen. Deze hebben/heeft daarin alsdan slechts een adviserende stem. Artikel 3 Het bestuur is tot het nemen van wettige besluiten slechts bevoegd indien ten minste de volstrekte meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Artikel 4 Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen, waarin het niet mogelijk is een gewone bestuursvergadering te beleggen, beslissen. Het dagelijks bestuur legt van een dergelijk besluit in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording af. Artikel 5 De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Elk dezer vergaderingen wordt geopend met het lezen van een gedeelte uit Gods Woord en met gebed, terwijl deze vergaderingen met dankgebed besloten worden. De voorzitter heeft het recht de bespreking over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij twee/derde van het aantal ter vergadering aanwezige leden voortzetting daarvan wenst. Artikel 6 De secretaris is belast met het bijeenroepen van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij houdt nauwkeurig aantekening van hetgeen in de vergaderingen wordt verhandeld. Hij voert de correspondentie van de vereniging en beheert het archief. Voorts draagt hij er zorg voor,

10 dat op elke vergadering een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement aanwezig zij, zomede een nauwkeurig bijgehouden ledenlijst. De secretaris legt jaarlijks tijdig met inachtneming van de in artikel 9, eerste lid, van de statuten genoemde termijn aan het bestuur een jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar voor. Artikel 7 De penningmeester is belast met de financiële administratie van de vereniging. Hij beheert namens het bestuur het vermogen van de vereniging, int de gelden en doet de betalingen. Hij heeft de zorg voor een nauwkeurige boekhouding. Elke uitgave moet zoveel mogelijk gedekt zijn door een bewijsstuk. Hij is verplicht het bestuur te allen tijde inzage te geven in kas en bescheiden en desgevraagd verantwoording van te leggen van zijn financieel beheer. De penningmeester legt jaarlijks tijdig met inachtneming van de in artikel 9, eerste lid, van de statuten genoemde termijn aan het bestuur een balans en een staat van lasten en baten met een toelichting over het afgelopen boekjaar voor. Het bestuur kan de financiële administratie onder verantwoordelijkheid van de penningmeester opdragen aan een administrateur of een te goeder naam en faam bekend staand administratiekantoor. Artikel 8 Onverminderd de aansprakelijkheid van de overige bestuursleden berust in het bijzonder bij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester de verantwoordelijkheid voor de opstelling en tijdige verzending van de voorgeschreven stukken aan rijk, gemeente, inspecteur en eventuele andere autoriteiten. Artikel 9 In de scho(o)l(en) van de vereniging mag niets worden onderwezen wat strijdig is met de grondslag van de vereniging. Onder toezicht van het bestuur berust de leiding van de scho(o)l(en) bij de desbetreffende directeur. Artikel 10 Het bestuur kan voor het personeel regels vaststellen met betrekking tot de goede gang van het onderwijs en de goede orde in de scho(o)l(en). Artikel 11 Het onderwijs omvat naast de wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden in elk geval godsdienstonderwijs.

11 Artikel 12 Niemand zal gedurende de schooltijden de scho(o)l(en) mogen bezoeken anders dan met toestemming van de desbetreffende directeur, uitgezonderd de leden van de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Oosterwolde (Gelderland), de leden van het bestuur en zij die daartoe volgens de wet het recht hebben. Artikel 13 Wijziging van dit reglement is mogelijk bij besluit van een algemene vergadering, genomen op voorstel van het bestuur of van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen. Voorstellen van leden tot wijziging van dit reglement dienen ten minste drie dagen voor de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden schriftelijk aan de secrataris te worden toegezonden. Artikel 14 Dit reglement treedt in werking op Vastgesteld bij besluit van de op 22 april 1993 gehouden algemene vergadering van bovengenoemde vereniging. De secretaris, de voorzitter,

School met de Bijbel De Valk

School met de Bijbel De Valk School met de Bijbel De Valk Opgesteld door: Notaris G.W van Driel Postbus 110 6740 AC Lunteren Artikel 1 De naam van de vereniging is: Vereniging tot Stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Statuten. 1. Vanuit de grondslag heeft de stichting, zonder daarbij het maken van winst te beogen, als doel:

Statuten. 1. Vanuit de grondslag heeft de stichting, zonder daarbij het maken van winst te beogen, als doel: STICHTING SCHOLEN MET DE BIJBEL IN DE BETUWE Christelijk primair onderwijs op gereformeerde grondslag CBS De Schakel Meteren De Hervormde School Opheusden De Wegwijzer - Kesteren Eben Haezerschool Lienden

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Vereniging tot vestiging en instandhouding van Scholen met de Bijbel, op Gereformeerde Grondslag

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Vereniging tot vestiging en instandhouding van Scholen met de Bijbel, op Gereformeerde Grondslag STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De naam van de vereniging is: Vereniging tot vestiging en instandhouding van Scholen met de Bijbel, op Gereformeerde Grondslag. 2. De vereniging is gevestigd te Wijk

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

Vereniging voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

Vereniging voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag SCHOOLVERENIGING Vereniging voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag Hoornbeeck College Van Lodenstein College Statuten en huishoudelijk reglement Vereniging voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

- C O N C E P T - (vs. 1 d.d ) Statuten van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen

- C O N C E P T - (vs. 1 d.d ) Statuten van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen - C O N C E P T - (vs. 1 d.d. 22.04. 13) Statuten van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen Naam, zetel en duur Artikel 1 De naam van de stichting is: Stichting

Nadere informatie

STATUTEN Gewijzigd en opgenomen in een noteriele akte op 3 juli 1979.

STATUTEN Gewijzigd en opgenomen in een noteriele akte op 3 juli 1979. Artikel 1 Artikel 2 STATUTEN Gewijzigd en opgenomen in een noteriele akte op 3 juli 1979. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: "SCHUTTERSVERENIGING ST. ANTONIUS LENGEL". Zij is gevestigd te Lengel,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Zaaknr.: 44404GV 10-04-2013MN Pagina 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, *, versche*en voor mij, mr *Geert Venema, notaris te Enschede: * handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de

Nadere informatie

STATUTEN "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

STATUTEN UITVAARTVERENIGING SPIJK STATUTEN "UITVAARTVERENIGING SPIJK" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging stelt

Nadere informatie

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. STATUTEN 2008 NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: "BRIDGECLUB 'T HOUTSE SLEM". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente HELMOND. 3. De vereniging is opgericht op een september

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N De vereniging werd opgericht in september negentienhonderd eenenveertig. De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op vijftien

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Schitteren in Zijn licht. Gereformeerde Schoolvereniging Prof. Dr. S. Greijdanus. Statuten

Schitteren in Zijn licht. Gereformeerde Schoolvereniging Prof. Dr. S. Greijdanus. Statuten Schitteren in Zijn licht Gereformeerde Schoolvereniging Prof. Dr. S. Greijdanus Statuten Statuten van de Gereformeerde Schoolvereniging Prof.dr. S. Greijdanus, zoals vastgesteld bij akte van statutenwijziging

Nadere informatie

VOORSTEL NIEUWE STATUTEN LINGIA INHOUDSOPGAVE

VOORSTEL NIEUWE STATUTEN LINGIA INHOUDSOPGAVE VOORSTEL NIEUWE STATUTEN LINGIA INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Naam en zetel... 1 Artikel 2. Duur... 1 Artikel 3. Doelstelling... 1 Artikel 4. Organen... 1 Artikel 5. Lidmaatschap... 1 Artikel 6. Toelating van

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord.

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord. Statuten van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Versie 5, 1 november 2011 Naam en vestiging Artikel 1: 1.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

STATUTEN september 1999

STATUTEN september 1999 STATUTEN september 1999 Statuten Bowling vereniging Drachten HOOFDSTUK 1. NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam BOWLING VERENIGING DRACHTEN (verder te noemen: de vereniging). 2.

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

2. mevrouw Freya Verhulsdonk

2. mevrouw Freya Verhulsdonk STATUTEN VERENIGING KOPIE C.21095 Heden, achtentwintig december tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:-------------------------- 1. mevrouw Nathal

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN BUURTVERENIGING De vereniging heeft de navolgende statuten. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 ZETEL Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage,

STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage, STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte van zeven-en-twintig augustus negentienhonderd-acht-en-negentig

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

NOTARISSENCOMBINATIE DEN HELDER

NOTARISSENCOMBINATIE DEN HELDER 4 NOTARISSENCOMBINATIE DEN HELDER MR. MR.. MR.. MR.. notarissen AFSCHRIFT ener akte houdende STATUTENWIJZIGING met betrekking tot de vereniging genaamd: 'Volle Kracht' Vereniging van Oud-Studenten van

Nadere informatie

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Naam Artikel 1 1. De naam van de vereniging is Tegenwind Hunzedal 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd in

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

/ PKdB - 1 -

/ PKdB - 1 - 20010214 / PKdB - 1 - Heden, elf april tweeduizend drie, verschenen voor mij, meester Piter Klazes de Boer, notaris te Marum: 1. de heer FREDERIK PERA, geboren te Marum op acht januari negentienhonderd

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken

Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken 1 Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken. Zij is gevestigd te Roodeschool,

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Begripsbepalingen Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; b. de

Nadere informatie

A:.L:. NR EMERGO

A:.L:. NR EMERGO A:.L:. NR. 1805 EMERGO Van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain STATUTEN. Naam, zetel, duur en verenigingsjaar. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam EMERGO, en is gevestigd

Nadere informatie

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA'

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA' Blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van Vereniging van Letselschade Advocaten LSA zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte verleden op 26 juni 2007 voor mr W. Bosse, notaris te Amsterdam STATUTEN.

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten Naam, zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: "Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland" (bij afkorting genaamd VGDN). Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.

Nadere informatie

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden.

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. STATUTEN VAN DE VOLLEYBALVERENIGING L.E.O.S. Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. Duur. Artikel 2 Doel. Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE VERENIGING VAN HANDELSINFORMATIE-

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

STATUTEN. Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten GVAA. Artikel 1

STATUTEN. Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten GVAA. Artikel 1 STATUTEN Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten GVAA Artikel 1 1.De vereniging draagt de naam: Gooise Vereniging ArbeidsrechtAdvocaten. - 2.Zij heeft haar zetel in de gemeente Bussum. Doel Artikel

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

volledig bekend zijn aan het bestuur. Artikel Als gewoon lid kan men worden toegelaten indien men is ingeschreven als student aan een

volledig bekend zijn aan het bestuur. Artikel Als gewoon lid kan men worden toegelaten indien men is ingeschreven als student aan een Ref:/ STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Erasmus Basketbal Vereniging Baros (E.B.V. Baros). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. 3. De vereniging is

Nadere informatie

Historische Vereniging Schoonhoven STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Historische Vereniging Schoonhoven Doel Artikel 2

Historische Vereniging Schoonhoven STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Historische Vereniging Schoonhoven Doel Artikel 2 Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: Historische Vereniging Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven, zoals deze luiden na statutenwijziging op vijftien februari tweeduizend dertien verleden

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1.

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. Statuten van de vereniging Hengelclub Ons Genoegen Groningen vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 februari 2010 vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 februari 2010 verleden voor notaris

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

(oprichting en) statuten van een vereniging

(oprichting en) statuten van een vereniging (oprichting en) statuten van een vereniging - 1 - Q 2010.000543.01 / avc Vandaag, dertien augustus tweeduizend tien (13-08-2010), verschenen voor mij, mr Aloysius Petrus Maria van Commenée, notaris te

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN doss. 05.11610/BB WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN NAAM Artikel 1. De vereniging is genaamd: Unie van Beroepspensioenfondsen. De verkorte naam luidt: UvB. ZETEL EN DUUR Artikel 2. De

Nadere informatie