CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA"

Transcriptie

1 CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA Refertejaar 2010 Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw Gallaitstraat 86 bus Brussel T F

2 CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA (24) Inhoudstafel Vooraf: aanleiding, wijze van registeren en welke gemeenschapscentra? 1. hoeveel eigen activiteiten organiseert het gemeenschapscentrum? 2. hoeveel receptieve activiteiten organiseert het gemeenschapscentrum? 3. kerncijfers eigen activiteiten 4. kerncijfers receptieve activiteiten 5. hoeveel eigen podiumactiviteiten zijn er per discipline? 6. hoeveel (exact getelde) deelnemers zijn er aan de eigen activiteiten? 7. hoeveel activiteiten worden er exclusief voor scholen georganiseerd? 8. hoe verhouden de activiteiten voor de doelgroep scholen zich tegenover het eigen aanbod? 9. hoeveel activiteiten worden er exclusief aangeboden voor kleuters, lager onderwijs en secundair onderwijs? 10. hoeveel deelnemers zijn er aan het exclusieve aanbod voor scholen? 11. voor hoeveel eigen activiteiten wordt er omkadering aangeboden? welke omkaderingsactiviteiten biedt het gemeenschapscentrum aan? 12. hoeveel personeelsleden telt het gemeenschapscentrum (in vte)? 13. welke functies vinden we terug in het personeelskader van het gemeenschapscentrum (in vte)? 14. In welke mate verschillen deze gemeenschapscentra van de cultuurcentra uit de categorie A, B en C? Cijferrapport gemeenschapscentra

3 VOORAF: AANLEIDING, WIJZE VAN REGISTREREN EN WELKE GEMEENSCHAPSCENTRA? Met de komst van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid in 2001 werd het begrip gemeenschapscentrum geïntroduceerd in Vlaanderen. De definitie van een gemeenschapscentrum in deze decreettekst luidt als volgt: culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Een gemeenschapscentrum als infrastructuur is een voorwaarde voor gemeenten om aanspraak te kunnen maken op Vlaamse subsidiëring voor het lokaal cultuurbeleid, naast de voorwaarden van een cultuurbeleidsplan en een cultuurbeleidscoördinator. Enkel de limitatieve lijst van steden en gemeenten (als bijlage bij het decreet lokaal cultuurbeleid) kunnen facultatief aanspraak maken op een subsidiëring voor een cultuurcentrum. Sinds 2005 vraagt het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 1 jaarlijks cijfergegevens op bij de cultuurcentra volgens een geijkt systeem (tot 2011 via excelformulieren, vanaf 2012 via een online registratiesysteem CCinC ). Momenteel vraagt de Vlaamse overheid geen gegevens op bij de gemeenschapscentra. Het categoriaal overleg van de gemeenschapscentra van de VVC betreurt dit. De voorbije jaren zijn de gemeenschapscentra wegens gebrek aan cijfermateriaal namelijk minder zichtbaar in allerlei beleidsdocumenten en onderzoeken. Daarom besliste het categoriaal overleg van de gemeenschapscentra in 2009 om zelf het initiatief te nemen en gegevens te registreren. Het VVC-secretariaat ondersteunde door de gegevens centraal op te vragen en te verwerken. Om een uniforme en gestandaardiseerde wijze van registreren bij alle gemeenschapscentra te garanderen, gebruikten we dezelfde gegevensregistratie als de cultuurcentra door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW). De VVC kreeg van het ASCW de toestemming om gebruik te maken van de leidraad en de excelfiles. In 2009 organiseerde de VVC een aantal infosessies zodat de gemeenschapscentra vertrouwd geraakten met de wijze van registeren en het begrippenkader. De registratie beperkt zich tot het aantal en soort activiteiten en het personeel (geen financiën of infrastructuur). Het gaat om de cijfers van het refertejaar van 1 januari 2010 tot 31 december Cijferrapport gemeenschapscentra

4 De oproep tot gegevensregistratie werd gelanceerd bij de 54 gemeenschapscentra die lid zijn van de VVC. We zijn ons bewust dat dit een beperkte groep is van gemeenschapscentra, aangezien er een 160-tal gemeenten zijn met een goedgekeurd beleidsplan (uitgezonderd, de gemeenten met een CC, Brussel, Gent en Antwerpen), en dus met een gemeenschapscentrum. Van de 54 bevraagde gemeenschapscentra, ontvingen we een respons van 24 gemeenschapscentra met een volledige cijferregistratie. In dit rapport presenteren we de resultaten van deze 24 gemeenschapscentra. Om enige duiding te geven bij de mate van representativiteit, beschrijven we hieronder over welke gemeenschapscentra het precies gaat en hoe zij zich verhouden tot de totaal bevraagde gemeenschapscentra. Met dit cijferrapport beogen we geen veralgemeende uitspraken over DE gemeenschapscentra. Uit de portfolio van 16 gemeenschapscentra en de bijhorende samenvattende tekst De vele gezichten van gemeenschapscentra. Conclusies uit 16 plaatsbezoeken (LOCUS, Nele Bogaert, 2010), concludeerden we reeds dat er veel variatie zit in de werking van gemeenschapscentra, afhankelijk van historiek, plaatselijk context en bevolkingssamenstelling. Bij cultuurcentra uit categorie A, B en C vinden we ook variatie tussen de centra omwille van lokale factoren. Toch voelen we aan dat er bij gemeenschapscentra, zeker als men spreekt over de hele groep van 160 gemeenschapscentra, iets meer diversiteit aanwezig is bij de invulling van de werking van het gemeenschapscentrum. Heel wat gemeenschapscentra hebben een minimale of pure receptieve werking, anderen vervullen een faciliterende rol, met veel samenwerkingsverbanden en een projectwerking, nog anderen hebben een uitgebreid eigen aanbod en programmatie, enz... Dit rapport doet alvast geen uitspraken over gemeenschapscentra met uitsluitend een receptieve werking 2, aangezien zij niet vertegenwoordigd zijn in de bevraagde groep van gemeenschapscentra. Gemeenschapscentra worden namelijk pas lid van VVC wanneer zij een minimale werking hebben: hetzij projecten, samenwerkingsverbanden, een eigen aanbod, Het cijferrapport geeft wel een indicatie van de omvang van de werking van gemeenschapscentra die meer doen dan enkel het ter beschikking stellen van infrastructuur. Hiermee spreken we ook geen waardeoordeel uit over de soort van werking of keuze voor een bepaalde invulling van het gemeenschapscentrum. 2 Met receptieve werking bedoelen we hier het puur ter beschikking stellen van infrastructuur (zaalhuur), zonder inhoudelijke of faciliterende ondersteuning vanuit het gemeenschapscentrum zelf. Cijferrapport gemeenschapscentra

5 Dit cijferrapport wil zichtbaarheid geven aan de werking van een heleboel gemeenschapscentra die fors investeren in een kwalitatieve werking op lokaal niveau. Gemeenschapscentra zorgen immers voor de fijnere vertakkingen in het Vlaams landschap, zodat we reeds jaren kunnen spreken van een gevarieerd spreidingsnetwerk van cultuurcentra en gemeenschapscentra. Gemeenschapscentra bouwen een kwalitatieve werking uit, met expliciete aandacht voor de lokale bevolking, het verenigingsleven en bijzondere doelgroepen. Omdat ze nog sterker ingebed zijn in het gemeentelijke cultuurbeleid, vormen gemeenschapscentra bij uitstek de humuslaag voor de algemene cultuurparticipatie en ondersteunen zij zeer sterk het plaatselijke verenigingsleven. Voor vele mensen betekent het gemeenschapscentrum niet alleen een plaats van ontmoeting en sociaal contact, maar evenzeer een ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (cursusaanbod) en voor kennismaking met en verdieping in verschillende kunstdisciplines. De werking van gemeenschapscentra varieert of is een gezonde mix van een eigen aanbod van professionele kunsten en vormingswerk, ondersteuning van het verenigingsleven en de amateurkunsten, allerhande (samenwerkings-)projecten en doelgroepenwerking. Zoals eerder gezegd, is het moeilijk om uitspraken te doen over DE gemeenschapscentra. Lokale context, ontstaansgeschiedenis, geografische inbedding, infrastructuur, maken dat iedere gemeente een eigen invulling geeft aan de werking van het gemeenschapscentrum. Dit maatwerk zorgt voor de juiste puzzelstukjes op de juiste plaats. Een lokale invulling als basisbeginsel voor gemeenschapscentra betekent ook dat zij geen zuiver lokale eilandjes zijn binnen het Vlaamse cultuurlandschap. Binnen de regio opereren gemeenschapscentra in samenwerking met omliggende cultuurcentra of gemeenschapscentra voor gezamenlijke projecten, voor een afstemming van het aanbod, voor gezamenlijke promotie en communicatie, Voor de professionele kunsten en het erfgoedbeleid zijn de gemeenschapscentra kleine spelers, maar niet onmisbaar. Denk maar aan het jeugdtheater, het kunsteducatief aanbod, het debat over de afstemming tussen creatie en spreiding of de vele erfgoedprojecten. Vandaar durven we stellen dat een Vlaams helicopterperspectief over het geheel van cultuurcentra en gemeenschapscentra noodzakelijk is. Dit cijfermateriaal wil alvast een eerste aanzet geven tot het op de kaart plaatsen van gemeenschapscentra. Namens het Categoriaal Overleg van Gemeenschapscentra, Pat Vanderhaeghe, voorzitter Categoriaal Overleg GC Evi Gillard, stafmedewerker VVC (maart 2012) Cijferrapport gemeenschapscentra

6 De 24 gemeenschapscentra aantal inwoners provincie projectsubsidies via participatiedecreet (Vlaamse Overheid) in 2010? categorie vóór 2001 Aartselaar Antwerpen Basiscategorie Alken Limburg Basiscategorie Berlare Oost-Vlaanderen Basiscategorie Bonheiden Antwerpen Basiscategorie Damme West-Vlaanderen - Hamme Oost-Vlaanderen Basiscategorie Herent Vlaams-Brabant Basiscategorie Hoeselt Limburg Basiscategorie Kapellen Antwerpen Basiscategorie Kapelle-op-den-Bos Vlaams-Brabant Basiscategorie Lint Antwerpen Basiscategorie Meeuwen-Gruitrode Limburg Basiscategorie Meise Vlaams-Brabant - Moorslede West-Vlaanderen Mortsel Antwerpen Basiscategorie Oostkamp West-Vlaanderen Basiscategorie Oudenaarde Oost-Vlaanderen - Ravels Antwerpen Basiscategorie Ronse Oost-Vlaanderen Scherpenheuvel Vlaams-Brabant - Tervuren Vlaams-Brabant Basiscategorie Wachtebeke Oost-Vlaanderen - Zonhoven Limburg Basiscategorie Zwijndrecht Antwerpen Basiscategorie Cijferrapport gemeenschapscentra

7 Kaart van de 24 deelnemende gemeenschapscentra Cijferrapport gemeenschapscentra

8 Mate van representativiteit van deze 24 gemeenschapscentra De deelnemende GC s zijn gespreid over de provincies, behalve een ondervertegenwoordiging van de GC s uit de provincie West-Vlaanderen. Spreiding over provincies deelnemende GC (24) totaal bevraagde GC (54) Antwerpen 7 16 Limburg 4 8 Vlaams-Brabant 5 10 Oost-Vlaanderen 5 9 West-Vlaanderen 3 11 Totaal Er is ongeveer een gelijke verdeling van het aantal gemeenschapscentra met een projectsubsidie en zonder projectsubsidie via het participatiedecreet bij de 24 deelnemende gemeenschapscentra, ten opzichte van de bevraagde gemeenschapscentra. deelnemende GC (24) totaal bevraagde GC (54) GC's met projectsubsidies GC's zonder projectsubsidies Het gemiddeld aantal inwoners van de 24 deelnemende gemeenschapscentra is quasi gelijk aan het gemiddeld aantal inwoners van het totaal aantal bevraagde gemeenschapscentra. Bevolkingscijfers 2010 deelnemende GC (24) totaal bevraagde GC (54) gemiddeld aantal inwoners mediaan aantal inwoners deelnemende gemeenschapscentra waren vóór 2001 een cultureel centrum in de basiscategorie. 7 deelnemende gemeenschapscentra hebben echter geen historiek van vóór 2001 en zijn gestart als gemeenschapscentrum na deelnemende GC totaal bevraagde GC vroeger cultureel centrum in basiscategorie gemeenschapscentrum na Cijferrapport gemeenschapscentra

9 1. hoeveel eigen activiteiten organiseert het gemeenschapscentrum? 2010 PODIUM EDUCATIEF TENTO ANDERE Totaal aantal activiteiten (24) Gemiddeld aantal activiteiten per GC 59,71 26,92 5,00 8,63 Mediaan 44,00 6,00 0,00 1,00 Totaal aantal eigen activiteiten en verhouding Totaal aantal activiteiten (24 GC's) 117; 5% 207; 8% Eigen activiteiten per gemeenschapscentrum 70,00 60,00 50,00 646; 27% 1.433; 60% PODIUM EDUCATIEF TENTO ANDERE 40,00 30,00 20,00 Gemiddeld aantal activiteiten per GC Mediaan 10,00 0,00 PODIUM EDUCATIEF TENTO ANDERE Cijferrapport gemeenschapscentra

10 2. hoeveel receptieve activiteiten organiseert het gemeenschapscentrum? 2010 PODIUM EDUCATIEF TENTO ANDERE Totaal aantal activiteiten (24) Gemiddeld aantal activiteiten per GC Mediaan Totaal aantal receptieve activiteiten en verhouding Totaal aantal activiteiten (24 GC's) 915; 6% Receptieve activiteiten per gemeenschapscentrum ; 76% 2.905; 18% 48; 0% PODIUM EDUCATIEF TENTO ANDERE Gemiddeld aantal activiteiten per GC Mediaan 0 PODIUM EDUCATIEF TENTO ANDERE De categorie andere omvat repetities, vergaderingen, ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten en overige activiteiten Cijferrapport gemeenschapscentra

11 2. hoeveel receptieve activiteiten organiseert het gemeenschapscentrum? 76% van de receptieve activiteiten van deze 24 gemeenschapscentra bestaan uit andere activiteiten. Daarom geven we van deze categorie andere activiteiten ook de detailcijfers repetitie ,09% vergaderingen ,86% ontspanning- en ontmoetingsactiviteit ,38% overige activiteiten ,67% Totaal andere activiteiten % Andere activiteiten 39% 22% 15% 24% repetitie vergaderingen ontspanning- en ontmoetingsactiviteit overige activiteiten Cijferrapport gemeenschapscentra

12 3. kerncijfers eigen activiteiten gemiddelde gemeenschapscentra (24) gemiddelde 2010 mediaan 2010 podiumactiviteiten professionele uitvoerders theater 21,00 15,50 dans 0,63 0,00 populaire muziek (incl. musical) 6,46 4,50 klassieke muziek (incl. opera) 3,83 3,00 wereldmuziek, jazz, folk 2,54 1,00 muziektheater 3,00 1,50 literatuur 1,29 0,00 amusement (incl. humor, cabaret) 5,75 4,00 film, audiovisuele en nieuwe media 6,79 3,00 subtotaal professionele uitvoerders 51,29 40,50 amateurkunstenaars theater 2,50 0,00 dans 0,79 0,00 populaire muziek (incl. musical) 2,42 0,00 klassieke muziek (incl. opera) 0,21 0,00 wereldmuziek, jazz, folk 0,46 0,00 muziektheater 0,08 0,00 literatuur 0,58 0,00 amusement (incl. humor, cabaret) 0,17 0,00 film, audiovisuele en nieuwe media 1,21 0,00 subtotaal amateurkunstenaars 8,42 2,00 subtotaal podiumactiviteiten 59,71 44,00 Cijferrapport gemeenschapscentra

13 3. kerncijfers eigen activiteiten gemiddelde gemeenschapscentra (24) gemiddelde 2010 mediaan 2010 educatieve activiteiten 26,92 6,00 subtotaal educatieve activiteiten 26,92 6,00 tentoonstellingen artistiek 4,42 2,50 educatief 0,46 0,00 subtotaal tentoonstellingen 4,88 3,00 andere activiteiten repetitie 4,21 0,00 ontspanning- en ontmoetingsactiviteit 1,46 0,00 overige activiteiten 2,96 0,00 subtotaal andere activiteiten 8,63 1,00 totaal eigen activiteiten 100,13 54,00 omkaderingsactiviteiten inleidingen, nabesprekingen, lezingen, interviews 5,63 0,00 ateliers en worskhops 6,00 0,00 rondleidingen, sfeerscheppende activiteiten 1,33 0,00 vernissages bij tentoonstelling 2,75 1,00 totaal omkaderingsactiviteiten 15,71 1,00 Cijferrapport gemeenschapscentra

14 3. kerncijfers eigen activiteiten totaal gemeenschapscentra (24) totaal 2010 podiumactiviteiten professionele uitvoerders theater 504 dans 15 populaire muziek (incl. musical) 155 klassieke muziek (incl. opera) 92 wereldmuziek, jazz, folk 61 muziektheater 72 literatuur 31 amusement (incl. humor, cabaret) 138 film, audiovisuele en nieuwe media 163 subtotaal professionele uitvoerders amateurkunstenaars theater 60 dans 19 populaire muziek (incl. musical) 58 klassieke muziek (incl. opera) 5 wereldmuziek, jazz, folk 11 muziektheater 2 literatuur 14 amusement (incl. humor, cabaret) 4 film, audiovisuele en nieuwe media 29 subtotaal amateurkunstenaars 202 subtotaal podiumactiviteiten Cijferrapport gemeenschapscentra

15 3. kerncijfers eigen activiteiten totaal gemeenschapscentra (24) totaal 2010 educatieve activiteiten 646 subtotaal educatieve activiteiten 646 tentoonstellingen artistiek 106 educatief 11 subtotaal tentoonstellingen 117 andere activiteiten repetitie 101 ontspanning- en ontmoetingsactiviteit 35 overige activiteiten 71 subtotaal andere activiteiten 207 totaal eigen activiteiten omkaderingsactiviteiten inleidingen, nabesprekingen, lezingen, interviews 135 ateliers en worskhops 144 rondleidingen, sfeerscheppende activiteiten 32 vernissages bij tentoonstelling 66 totaal omkaderingsactiviteiten 377 Cijferrapport gemeenschapscentra

16 4. kerncijfers receptieve activiteiten gemiddelde gemeenschapscentra (24) gemiddelde 2010 mediaan 2010 podiumactiviteiten professionele uitvoerders theater 2,04 2,00 dans 0,13 0,00 populaire muziek (incl. musical) 2,75 0,50 klassieke muziek (incl. opera) 0,17 0,00 wereldmuziek, jazz, folk 0,46 0,00 muziektheater 1,08 0,00 literatuur 0,08 0,00 amusement (incl. humor, cabaret) 1,71 0,00 film, audiovisuele en nieuwe media 2,92 0,50 amateurkunstenaars theater 10,92 9,50 dans 5,25 4,50 populaire muziek (incl. musical) 3,00 1,50 klassieke muziek (incl. opera) 3,50 1,50 wereldmuziek, jazz, folk 0,21 0,00 muziektheater 0,33 0,00 literatuur 0,21 0,00 amusement (incl. humor, cabaret) 1,67 0,00 film, audiovisuele en nieuwe media 1,71 0,00 subtotaal podiumactiviteiten 38,13 47,00 educatieve activiteiten 121,04 70,00 subtotaal educatieve activiteiten 121,04 70,00 tentoonstellingen 2,00 1,00 subtotaal tentoonstellingen 2,00 1,00 andere activiteiten repetitie 77,67 50,00 vergaderingen 122,83 112,00 ontspanning- en ontmoetingsactiviteit 115,21 68,50 overige activiteiten 199,08 31,00 subtotaal andere activiteiten 514,79 343,00 totaal receptieve activiteiten 675,96 461,00 Cijferrapport gemeenschapscentra

17 4. kerncijfers receptieve activiteiten gemiddelde gemeenschapscentra (24) totaal 2010 podiumactiviteiten professionele uitvoerders theater 49 dans 3 populaire muziek (incl. musical) 66 klassieke muziek (incl. opera) 4 wereldmuziek, jazz, folk 11 muziektheater 26 literatuur 2 amusement (incl. humor, cabaret) 41 film, audiovisuele en nieuwe media 70 amateurkunstenaars theater 262 dans 126 populaire muziek (incl. musical) 72 klassieke muziek (incl. opera) 84 wereldmuziek, jazz, folk 5 muziektheater 8 literatuur 5 amusement (incl. humor, cabaret) 40 film, audiovisuele en nieuwe media 41 subtotaal podiumactiviteiten 915 educatieve activiteiten subtotaal educatieve activiteiten tentoonstellingen 48 subtotaal tentoonstellingen 48 andere activiteiten repetitie vergaderingen ontspanning- en ontmoetingsactiviteit overige activiteiten subtotaal andere activiteiten totaal eigen activiteiten Cijferrapport gemeenschapscentra

18 5. hoeveel eigen podiumactiviteiten zijn er per discipline? totaal 2010 gemiddelde 2010 theater ,50 dans 34 1,42 populaire muziek (incl. musical) 213 8,88 klassieke muziek (incl. opera) 97 4,04 wereldmuziek, jazz, folk 72 3,00 muziektheater 74 3,08 literatuur 45 1,88 amusement (incl. humor, cabaret) 142 5,92 film, audiovisuele en nieuwe media 192 8,00 totaal ,71 theater 142; 10% 45; 3% 192; 14% 564; 39% dans populaire muziek (incl. musical) klassieke muziek (incl. opera) wereldmuziek, jazz, folk 74; 5% muziektheater 72; 5% 97; 7% 213; 15% 34; 2% literatuur amusement (incl. humor, cabaret) film, audiovisuele en nieuwe media Cijferrapport gemeenschapscentra

19 6. hoeveel (exact getelde) deelnemers zijn er aan de eigen activiteiten? gemiddelde 2010 totaal 2010 podiumactiviteiten professionele uitvoerders theater 2.610, ,00 dans 86, ,00 populaire muziek (incl. musical) 1.276, ,00 klassieke muziek (incl. opera) 381, ,00 wereldmuziek, jazz, folk 250, ,00 muziektheater 535, ,00 literatuur 25,54 613,00 amusement (incl. humor, cabaret) 1.220, ,00 film, audiovisuele en nieuwe media 518, ,00 amateurkunstenaars theater 196, ,00 dans 138, ,00 populaire muziek (incl. musical) 42, ,00 klassieke muziek (incl. opera) 0,83 20,00 wereldmuziek, jazz, folk 16,79 403,00 muziektheater 4,79 115,00 literatuur 2,67 64,00 amusement (incl. humor, cabaret) 29,42 706,00 film, audiovisuele en nieuwe media 79, ,00 subtotaal podiumactiviteiten 7.415, ,00 educatieve activiteiten 372, ,00 subtotaal educatieve activiteiten 372, ,00 andere activiteiten repetitie 49, ,00 ontspanning- en ontmoetingsactiviteit 109, ,00 overige activiteiten 47, ,00 subtotaal andere activiteiten 206, ,00 totaal eigen activiteiten 7.993, ,00 Cijferrapport gemeenschapscentra

20 7. hoeveel activiteiten worden er exclusief voor scholen georganiseerd (24 gemeenschapscentra)? 2010 aantal activiteiten specifiek voor scholen Gemiddeld per GC PODIUM ,42 EDUCATIEF 49 2,04 TENTO 1 0,04 ANDERE 2 0,08 OMKADERING 178 7,42 TOTAAL ,00 aantal activiteiten van 24 GC's specifiek voor scholen in 2010 Gemiddeld per GC aantal activiteiten specifiek voor scholen 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Gemiddeld per GC Cijferrapport gemeenschapscentra

21 8. hoe verhouden de activiteiten voor de doelgroep scholen zich tegenover het eigen aanbod? 2010 aantal activiteiten specifiek voor scholen Totaal aantal eigen activiteiten percentage PODIUM ,17% EDUCATIEF ,59% TENTO ,85% ANDERE ,97% OMKADERING ,21% TOTAAL ,31% Cijferrapport gemeenschapscentra

22 9. hoeveel activiteiten worden er exclusief aangeboden voor kleuters, lager onderwijs en secundair onderwijs? 2010 totaal aantal activiteiten van 24 GC's gemiddeld per GC activiteiten voor kleuters activiteiten voor lager onderwijs activiteiten voor secundair onderwijs omkaderingsactiviteiten voor kleuters omkaderingsactiviteiten voor lager onderwijs omkaderingsactiviteiten voor secundair onderwijs 166 7, , , , ,09 3 0,13 totaal aantal activiteiten van 24 GC's gemiddeld per GC totaal aantal activiteiten van 24 GC's 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 gemiddeld per GC Cijferrapport gemeenschapscentra

23 10. hoeveel deelnemers zijn er aan het exclusieve aanbod voor scholen? 2010 aantal deelnemers gemiddeld aantal deelnemers per GC activiteiten voor kleuters ,30 activiteiten voor lager onderwijs ,48 activiteiten voor secundair onderwijs ,91 omkaderingsactiviteiten voor kleuters ,61 omkaderingsactiviteiten voor lager onderwijs ,09 omkaderingsactiviteiten voor secundair onderwijs ,39 aantal deelnemers gemiddeld aantal deelnemers per GC , , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 aantal deelnemers 0,00 gemiddeld aantal deelnemers per GC Cijferrapport gemeenschapscentra

24 11. voor hoeveel eigen activiteiten wordt er omkadering aangeboden? welke omkaderingsactiviteiten biedt het gemeenschapscentrum aan? In 2010 bood het gemeenschapscentrum omkadering aan bij 15,69% van de eigen activiteiten. Omkaderingsactiviteiten gemeenschapscentra (24) ateliers en workshops inleidingen, nabesprekingen, lezingen, interviews rondleidingen, sfeerscheppende activiteiten vernissages bij tentoonstelling ,20% 35,81% 8,49% 17,51% Cijferrapport gemeenschapscentra

25 12. hoeveel personeelsleden telt het gemeenschapscentrum (in vte)? 2010 totaal (24 GC) gemiddeld (per GC) mediaan aantal staf 42 1,75 2 aantal niet-staf 178 7,4 6,5 totaal aantal personeelsleden (24 GC) aantal staf aantal niet-staf gemiddeld aantal personeelsleden per GC aantal staf aantal niet-staf ,75 7,4 Cijferrapport gemeenschapscentra

26 13. welke functies vinden we terug in het personeelskader van het gemeenschapscentrum (in vte)? 2010 (vte) totaal (24 GC) gemiddeld (per GC) mediaan leidinggevend en staffuncties 42 1,75 2 administratie en onthaal 62 2,58 2 techniek 36 1,50 1,5 onderhoud en schoonmaak 58 2,42 2 toezicht en bewaking 13 0,54 0 andere 9 0,38 0 Functies - totaal (24 GC) Vte Functies per gemiddeld GC Vte andere toezicht en bewaking onderhoud en schoonmaak andere toezicht en bewaking onderhoud en schoonmaak 0,38 0,54 2,42 techniek 36 techniek 1,50 administratie en onthaal 62 administratie en onthaal 2,58 leidinggevend en staffuncties 42 leidinggevend en staffuncties 1,75 Cijferrapport gemeenschapscentra

27 14. In welke mate verschillen deze gemeenschapscentra van de cultuurcentra uit categorie A, B en C? Om een idee te hebben van hoe deze 24 gemeenschapscentra zich verhouden tot de cultuurcentra uit de categorie A, B en C, vergelijken we enkele kerncijfers van een gemiddeld centrum uit de 4 categorieën. Let op: de cijfers van de gemeenschapscentra zijn van het refertejaar 2010, de cijfers van de cultuurcentra zijn van het refertejaar 2009 (bron: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen: ) Eigen activiteiten In onderstaande tabel staat het aantal eigen activiteiten vermeld voor een gemiddeld centrum uit de categorie A, B, C en GC (24). De percentages bieden een vergelijkingsbasis en worden als volgt geïnterpreteerd: Als we een gemiddeld GC als norm nemen (100%): o dan organiseert een gemiddeld C-centrum 1,5 keer meer podiumactiviteiten (149%) dan een gemiddeld GC o dan organiseert een gemiddeld B-centrum 2,5 keer meer podiumactiviteiten (250%) dan een gemiddeld GC o dan organiseert een gemiddeld A-centrum 3,5 keer meer podiumactiviteiten (365%) dan een gemiddeld GC gemiddeld Podium Educatief Tento Andere Omkadering TOTAAL CAT A % % % % % CAT B % % % % % 451 CAT C % % 9 183% % % 254 GC (24) % % 5 100% 9 100% % 143 Gemiddeld aantal eigen activiteiten per jaar Podium Educatief Tento Andere Omkadering GC (24) CAT C CAT B CAT A Cijferrapport gemeenschapscentra

28 Receptieve activiteiten In onderstaande tabel staat het aantal receptieve activiteiten vermeld voor een gemiddeld centrum uit de categorie A, B, C en GC (24). De percentages bieden een vergelijkingsbasis en worden als volgt geïnterpreteerd: Als we een gemiddeld GC als norm nemen (100%): o dan faciliteert een gemiddeld C-centrum 1,5 keer meer receptieve podiumactiviteiten (159%) dan een gemiddeld GC o dan faciliteert een gemiddeld B-centrum 1,7 keer meer receptieve podiumactiviteiten (171%) dan een gemiddeld GC o dan faciliteert een gemiddeld A-centrum 3,2 keer meer receptieve podiumactiviteiten (321%) dan een gemiddeld GC gemiddeld Podium Educatief Tento Andere CAT A % % 9 468% % CAT B % % 7 358% % CAT C % % 7 365% % GC (24) % % 2 100% % Gemiddeld aantal receptieve activiteiten per jaar Podium Educatief Tento Andere GC (24) CAT C CAT B CAT A Cijferrapport gemeenschapscentra

29 Verhouding eigen en receptieve activiteiten eigen activiteiten receptieve activiteiten CAT A 1128,55 43% 1466,72 57% CAT B 450,5 33% 913,6 67% CAT C % 1007,87 80% GC (24) 142,71 17% % verhouding eigen en receptieve activiteiten eigen activiteiten receptieve activiteiten GC (24) 17% 83% CAT C 20% 80% CAT B 33% 67% CAT A 43% 57% Cijferrapport gemeenschapscentra

30 Personeel gemiddeld vte GC (24) CAT C CAT B CAT A aantal staf 1,75 3,13 4,23 8,06 aantal niet-staf 7,4 8,72 12,55 32,02 CAT A 8,06 32,02 CAT B 4,23 12,55 aantal staf CAT C 3,13 8,72 aantal niet-staf GC (24) 1,75 7, Cijferrapport gemeenschapscentra

31 Per functie gemiddeld vte GC (24) CAT C CAT B CAT A leidinggevend en staffuncties 1,75 3,16 4,17 10,04 administratie en onthaal 2,58 3,41 4,68 11,28 techniek 1,50 2,12 3,25 7,51 onderhoud en schoonmaak 2,42 2,75 2,65 6,17 toezicht en bewaking 0,54 0,31 1,34 3,43 andere 0,38 0,1 0,68 1,67 CAT A 10,04 11,28 7,51 6,17 leidinggevend en staffuncties CAT B 4,17 4,68 3,25 2,65 administratie en onthaal techniek CAT C 3,16 3,41 2,12 2,75 onderhoud en schoonmaak GC (24) 1,75 2,58 1,50 2,42 toezicht en bewaking andere 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 Cijferrapport gemeenschapscentra

Cultuurcentra in cijfers gevat

Cultuurcentra in cijfers gevat Cultuurcentra in cijfers gevat FOCUS OP: PUBLIEKSBEREIK Actieve klanten Deelnames activiteiten Participatie van scholen DECEMBER 2016 Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media verzamelt via de rapporteringstool

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Dienstverlenende organisatie Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Erfgoedcel Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

Gegevensregistratie bij kunstendecreet en cultuurcentra doel, werkwijze, aandachtspunten en tips voor softwarefabrikanten

Gegevensregistratie bij kunstendecreet en cultuurcentra doel, werkwijze, aandachtspunten en tips voor softwarefabrikanten Gegevensregistratie bij kunstendecreet en cultuurcentra doel, werkwijze, aandachtspunten en tips voor softwarefabrikanten Christine Van de Steene Roel Devriendt 1 Waarom registratiesystemen? Gestandardiseerde,

Nadere informatie

VVC - standpunt ten aanzien van het Vlaams regeerakkoord

VVC - standpunt ten aanzien van het Vlaams regeerakkoord Standpunt 10/09/2009 VVC - standpunt ten aanzien van het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 Het Vlaams regeerakkoord werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement op woensdag 15 juli. Het document telt een zestal

Nadere informatie

werkingsgegevens gevens 2005

werkingsgegevens gevens 2005 cultuurcentra in cijfers een uitgave van het Agentschap Sociaal-ultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 6 spreiding 8 financiën 16 personeel 19 cultuurspreiding 27 cultuurparticipatie werkingsgegevens

Nadere informatie

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel Algemente Vergadering van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra Beste cultuurprofessionals, Beste

Nadere informatie

IMPACT VAN DE INPERKING VAN DE PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN VOOR CULTUURCENTRA EN GEMEENSCHAPSCENTRA

IMPACT VAN DE INPERKING VAN DE PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN VOOR CULTUURCENTRA EN GEMEENSCHAPSCENTRA IMPACT VAN DE INPERKING VAN DE PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN VOOR CULTUURCENTRA EN GEMEENSCHAPSCENTRA Het Vlaams Regeerakkoord kondigt een nieuwe hervorming van de provincies aan. Vanaf 2017 verliezen de provincies

Nadere informatie

Vraagstelling over de interne staatshervorming

Vraagstelling over de interne staatshervorming Vraagstelling over de interne staatshervorming Hoorzitting Commissie Binnenlands Bestuur Vlaams Parlement 24 november 2010 Vereniging Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra Paul Sergier, directeur Invalshoek

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

PERSONEELSCIJFERS CGG

PERSONEELSCIJFERS CGG / Archief cijfers PERSONEELSCIJFERS CGG Vlaams Gewest 2015 / 1.02.2016 1.02.2016 Personeelscijfers CGG 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/personeelscijfers-cgg/ in februari 2016 door:

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

PERSONEELSBEHOEFTENPLAN

PERSONEELSBEHOEFTENPLAN Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Dossier November 2003 PERSONEELSBEHOEFTENPLAN CULTUURCENTRA GEMEENSCHAPSCENTRA 1 INHOUD

Nadere informatie

PERSONEELSCIJFERS CGG

PERSONEELSCIJFERS CGG / Archief cijfers PERSONEELSCIJFERS CGG Vlaams Gewest 2014 / 25.09.2015 25.09.2015 Personeelscijfers CGG 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/personeelscijfers-cgg/ in januari 2015 door:

Nadere informatie

Bruggen bouwen terwijl je erover loopt

Bruggen bouwen terwijl je erover loopt DOSSIER AMATEURKUNSTEN (AK) & CULTUUR/GEMEENSCHAPSCENTRA (CC/GC s) Bruggen bouwen terwijl je erover loopt Cultuur- en gemeenschapscentra kunnen een belangrijke positie innemen bij de ondersteuning van

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

Regiowerking binnen Vlabra ccent

Regiowerking binnen Vlabra ccent Regiowerking binnen Vlabra ccent Regiowerking binnen Vlabra ccent Vlabra ccent Samenwerkingsverband Alle 45 cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant De provincie Vlaams-Brabant Doel. Waarom? Realiseren

Nadere informatie

Cultuurcentra en bib. Sessie 2: het belang van cijfers in de cultuursector. Gegevens verzamelen wie, wat en waarom? vandaag. In kaart brengen van

Cultuurcentra en bib. Sessie 2: het belang van cijfers in de cultuursector. Gegevens verzamelen wie, wat en waarom? vandaag. In kaart brengen van Sessie 2: het belang van cijfers in de cultuursector Cultuurcentra en bib vandaag Gegevens verzamelen: wie, wat, waarom? Cultuurcentra in cijfers Bibliotheken in cijfers Onderzoek samenhangen en verbanden

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 april 2012

Ontwerp van decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 april 2012 Standpunt 03/05/2012 Ontwerp van decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 april 2012 Wat vooraf ging Op vrijdag 20 april 2012 keurde de Vlaamse Regering het

Nadere informatie

CULTUURCENTRUM KNOKKE-HEIST / WERKINGSVERSLAG 2012 / P.1

CULTUURCENTRUM KNOKKE-HEIST / WERKINGSVERSLAG 2012 / P.1 CULTUURCENTRUM KNOKKE-HEIST / WERKINGSVERSLAG 2012 / P.1 MISSIE Het Cultuurcentrum wil zich ontwikkelen tot de vanzelfsprekende partner van mensen die op zoek zijn naar een verruiming en verrijking van

Nadere informatie

Commissie Culturele Centra. Commissie CC/ VERSL.1/

Commissie Culturele Centra. Commissie CC/ VERSL.1/ Verslag Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Markiesstraat 1, 1000 BRUSSEL Tel. 02-553 42 45 - Fax. 02-553 42 39 E-mail: volksontwikkeling@vlaanderen.be E-mail:

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 thema reeks Oktober 2014 1 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd cijfermateriaal

Nadere informatie

cultuurcentra in cijfers

cultuurcentra in cijfers cultuurcentra in cijfers 2006 waar liggen de Vlaamse cultuurcentra? [tabel] aantal gemeenten met cultuurcentrum, per categorie Blankenberge Knokke-Heist c b 2005 2006 2007 2008 categorie a 11 11 11 11

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid (B.S. 6 december 2012) DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 1. Algemeen Artikel 1. Doelstelling Het gemeentebestuur verleent

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 thema reeks 2011 1 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd cijfermateriaal

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

Ik hou van mijn job omdat

Ik hou van mijn job omdat Ik hou van mijn job omdat Naar aanleiding van de viering van 40 jaar CC s en GC s in Vlaanderen, lanceerden we in januari 2013 onze LeuksteEnquêteOoit. We vroegen aan alle personeelsleden, vrijwilligers

Nadere informatie

Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw

Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw Over de rol van cultuurcentra in het kunstenlandschap VVC-bijdrage aan de hoorzitting Commissie Cultuur over de Strategische Visienota Kunsten 23 april 2015 De Visienota Kunsten van minister Gatz waardeert

Nadere informatie

CIJFERBOEK LOKAAL CULTUURBELEID

CIJFERBOEK LOKAAL CULTUURBELEID CIJFERBOEK LOKAAL CULTUURBELEID TRENDS IN BIBLIOTHEKEN EN CULTUURCENTRA ONDER DE LOEP SAMENVATTING juni 2012 Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel T.P. va n Tienoven I. Glorieux

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD NIEUWPOORT Marktplein 7 8620 NIEUWPOORT AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2008-2009 Je vereniging kan alleen maar subsidies aanvragen wanneer

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de ouderenzorg 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door:

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01.01.2010 tot en met 31.12.2010 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen

Nadere informatie

A R C H I E F. desingel. Juni 2004. x i - 1 -

A R C H I E F. desingel. Juni 2004. x i - 1 - A R C H I E F desingel Juni 2004 x i - 1 - Archief desingel 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van het Internationaal Kunstcentrum desingel. 1.3. Datum of periode van ontstaan Vanaf

Nadere informatie

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Document 020 24/02/2005 INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Inleiding In het

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/cijfers-over-zorgaanbod/ - juli 2012 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Hoe refereren

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Identiteit van het jeugdwerk

Identiteit van het jeugdwerk Identiteit van het jeugdwerk Praktijknamiddag jongeren, vrije tijd en erfgoed 7 maart 2012 Bram Vermeiren Directeur Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van De Haan kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

CULTUURHUIS DE WARANDE ANNO OKTOBER 2014

CULTUURHUIS DE WARANDE ANNO OKTOBER 2014 CULTUURHUIS DE WARANDE ANNO OKTOBER 2014 1. MISSIE Cultuurhuis de Warande is een warme thuis voor kunst en cultuurbeleving in de Kempen, met continue aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen. Samen

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Probleemstelling. Cultuureducatie. Alle activiteiten gericht op het leren over en door middel van cultuur. Cultuureducatie omvat

Probleemstelling. Cultuureducatie. Alle activiteiten gericht op het leren over en door middel van cultuur. Cultuureducatie omvat Onderzoek Veldtekening Cultuureducatie Een beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse Probleemstelling, onderzoeksvragen, sectorafbakening, onderzoeksmethoden Design Charles & Ray Eames - Hang it

Nadere informatie

Het uitreiken van cultuurprijzen behoort tot de tradities van de Vlaamse Gemeenschap.

Het uitreiken van cultuurprijzen behoort tot de tradities van de Vlaamse Gemeenschap. REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE CULTUURPRIJZEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID VOOR HET JAAR 2009 1 ALGEMEEN KADER Het uitreiken van cultuurprijzen behoort tot de tradities van de Vlaamse Gemeenschap. De relevantie

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2011-2013

Cultuurbeleidsplan 2011-2013 Dienst cultuur Tel. 053 64 20 40 - cultuur@denderleeuw.be ENQÛETE Cultuurbeleidsplan 2011-2013 1. Gemeente: (vul in aub.):. 2. Deelgemeente: (vul in aub.)... 3. Wijk: (vul in aub):. 4. Hoe oud bent u?

Nadere informatie

Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld

Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld vertoners, distributeurs, reflectie en omkadering, educatie en archivering culturele vertoners stellen vast VOD, thuisconsumptie,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend?

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Vanaf 2014 zullen lokale besturen hun beleid vorm geven door middel van de strategische meerjarenplanning. Ook het lokaal cultuurbeleid

Nadere informatie

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk!

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Een projectsubsidie is een toelage met een tijdelijk karakter gericht op output. Niet de werking van een vereniging of vereniging zelf staat centraal in de beoordeling,

Nadere informatie

ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! CURSUS EN COACHING VOUCHERS. VOOR WIE? De vouchers zijn bedoeld voor: &

ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! CURSUS EN COACHING VOUCHERS. VOOR WIE? De vouchers zijn bedoeld voor: & ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! DIT BOEKJE IS 2850,- WAARD. DE VOUCHERS KUN JE INWISSELEN VOOR EEN CURSUS OF COACHINGSESSIE(S) BIJ EEN CENTRUM VOOR DE KUNSTEN IN BRABANT. CURSUS EN COACHING

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01.01.2009 tot en met 31.12.2009 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

Reglement samenwerking Cultuurdienst

Reglement samenwerking Cultuurdienst Reglement samenwerking Cultuurdienst I. Inleiding Art. 1: Dit reglement regelt de samenwerking tussen de Cultuurdienst en een privaat persoon of vereniging, onder de vorm van logistieke, promotionele en/of

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade 20 mei 2011 Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan

Nadere informatie

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Stand van zaken 2015 Het aanbod in de cultuursector neemt toe Toename eigen vermogen Toename

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

PERSTEKST LOGO EN NAAMSWIJZIGING (DINSDAG 2 JUNI 2015)

PERSTEKST LOGO EN NAAMSWIJZIGING (DINSDAG 2 JUNI 2015) PERSTEKST LOGO EN NAAMSWIJZIGING (DINSDAG 2 JUNI 2015) NIKO WORDT KUNSTACADEMIE NOORD LIMBURG 1 van 6 INLEIDING In het noorden van de provincie is het Noord Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs (kortweg

Nadere informatie

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01/01/2005 31/12/2005 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Openbare bibliotheken en de gereglementeerde boekenprijs

Openbare bibliotheken en de gereglementeerde boekenprijs a Openbare bibliotheken en de gereglementeerde boekenprijs 1 Managementsamenvatting 181 respondenten (58,) Informatie opgevraagd over maximaal 10 collectieonderdelen (uitsluitend boeken, geen audiovisuele

Nadere informatie

INHOUD PERSMAP KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

INHOUD PERSMAP KUNSTENDAG VOOR KINDEREN INHOUD PERSMAP KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 1. DE 5 W S OP EEN RIJTJE... 2 2. HET AANBOD... 2 3. IDEEEN... 3 Vooraf... 3 De dag zelf... 5 4. CONTACT... 5 www.kunstendagvoorkinderen.be 1 1. DE 5 W S OP EEN

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat)

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat) Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2013 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Eindrapport Met Belgerinkel naar de Winkel 26 april - 31 mei 2014 1 Inhoudstafel Met Belgerinkel naar de Winkel 2014 - een jaar van vernieuwing Aantal deelnemers Profiel

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen MANTELOVEREENKOMST Tussen de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, afgekort SABAM CVBA Burg. Ven., met maatschappelijke zetel gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Inhoudsopgave Cultuur

Inhoudsopgave Cultuur Inhoudsopgave Cultuur Wegwijzer 1. Wetgeving 1.1. Decreet lokaal cultuurbeleid 1 / 1 1.2. Decreet amateurkunsten 1 / 11 1.3. Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk 1 / 17 1.4. Decreet intergemeentelijke

Nadere informatie

Ann De Weerdt en studenten Karel De Grote Hogeschool

Ann De Weerdt en studenten Karel De Grote Hogeschool Beste culturele centra, tijdens onze stages bij u, zijn wij telkens liefhebbers tegengekomen. Bezoekers met veel sympathie voor het huis, vrienden, fans. U brengt verbeelding in hun leven, creativiteit

Nadere informatie

ZES vouchers voor jouw

ZES vouchers voor jouw ZES vouchers voor jouw artistieke ontwikkeling! Dit boekje is 2850,- waard. De vouchers kun je inwisselen voor een cursus of coachingsessie(s) bij een Centrum voor de Kunsten in Brabant. Cursus en Coaching

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys Inleiding TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000 2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

Jeugd in het lokaal meerjarenplan

Jeugd in het lokaal meerjarenplan Jeugd in het lokaal meerjarenplan 2014-2019 De Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal Jeugdbeleid Regelgevend kader Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal

Nadere informatie

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Inleiding Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000-2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

Culturele activiteiten, sport en uitstappen in het basisonderwijs voor en na het invoeren van de maximumfacturen

Culturele activiteiten, sport en uitstappen in het basisonderwijs voor en na het invoeren van de maximumfacturen Culturele activiteiten, sport en uitstappen in het basisonderwijs voor en na het invoeren van de maximumfacturen G. Van Landeghem, N. Vandenberghe & J. Van Damme Culturele activiteiten, sport en uitstappen

Nadere informatie

Opbouw sessie. Kader en reeds afgelegd traject. Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur

Opbouw sessie. Kader en reeds afgelegd traject. Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur Opbouw sessie Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur Maandag 27 mei 2013 Kader en reeds afgelegd traject Wat als ik een commissielid was? denkoefening

Nadere informatie

Artikel 8 : Deze subsidie bedraagt forfaitair 3.000 BEF per erkende vereniging.

Artikel 8 : Deze subsidie bedraagt forfaitair 3.000 BEF per erkende vereniging. Uittreksel uit huidig reglement: Artikel 8 : Deze subsidie bedraagt forfaitair 3.000 BEF per erkende vereniging. Artikel 14 : Voor de activiteitensubsidie komen de volgende activiteiten in aanmerking :

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2015-2016 (september juni)

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2015-2016 (september juni) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD NIEUWPOORT Marktplein 7 8620 NIEUWPOORT AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2015-2016 (september juni) Je vereniging kan alleen maar subsidies

Nadere informatie

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN / Rapport cijfers BMI BIJ SCHOOLKINDEREN Vlaams Gewest 2012-2013 / 1.02.2016 1.02.2016 BMI bij schoolkinderen 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door: Lien Braeckevelt,

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

ZORGZWAARTE. / Archief cijfers. Vlaams Gewest /

ZORGZWAARTE. / Archief cijfers. Vlaams Gewest / / Archief cijfers ZORGZWAARTE Vlaams Gewest 2009-2011 / 7.01.2015 7.01.2015 Zorgzwaarte 1/14 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers in november 2013 DOOR: Heidi Cloots, Herwin De Kind,

Nadere informatie