Nationaal Actie Plan 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal Actie Plan 2006"

Transcriptie

1 NL Den Haag, Versie 2.3 Nationaal Actie Plan 2006 (documentnummer Atlas: ) Nederlands Actie Plan voor verbetering van Beheer en Controle van de EFRO middelen in de D2 programma s Noord, Zuid, Steden en Oost en het D1 programma Flevoland (efro-deel) en de URBAN-programma s Heerlen, Rotterdam en Amsterdam- West. Auteur: Drs. Ruud van Raak Coördinator Structuurfondsen Nederland Ministerie van Economische Zaken Postbus EC Den Haag Tel.:

2 Inhoud pagina 1. Inleiding en achtergrond 3 2 Concrete actievoorstellen Actiepunten met betrekking tot aanbesteden Acties met betrekking tot de controle bij de managementautoriteiten 2.3 Acties met betrekking tot de controle bij de betalingsautoriteiten 2.4 Acties met betrekking tot de werkzaamheden van de programma-auditors 2.5 Acties met betrekking tot het toezicht en de verslaglegging Onregelmatigheden Detailtesten 9 3. Verdere procedures Samenvatting (Summary in english) 12 NL

3 1. INLEIDING EN ACHTERGROND Tussen eind 2004 en medio 2006 heeft de Europese Commissie een aantal reguliere audits uitgevoerd in Nederland naar de besteding van de middelen uit het EFROfonds. Concreet zijn audits gedaan bij de D2 programma s Zuid, Steden, Oost en Noord. Op 8 september 2006 heeft de Europese Commissie een brief gestuurd, waarin zij aangeeft bij de audits een aantal algemene tekortkomingen te hebben geconstateerd bij toepassing van de regels, bij de rapportages en bij de controles bij de betreffende programma s. Nederland is gevraagd een actieplan op te stellen waarin de noodzakelijke verbetermaatregelen worden opgenomen. In januari 2007 zal Nederland een eerste rapportage verzorgen over de implementatie van de maatregelen. Medio 2007 wordt het actieplan afgerond en zijn ook de bevindingen bekend, na de zomer verschijnt het definitieve eindrapport. Het actieplan heeft uitsluitend betrekking op de doelstelling 2 EFRO-programma s Zuid, Oost, Steden en Noord voor de periode en op de doelstelling 1 programma Flevoland (alleen het EFRO deel). Daarnaast is het actieplan ook van toepassing op de Urban programma s Heerlen, Rotterdam en Amsterdam-West met uitzondering van de steekproef, waar een op risico-analyse gebaseerde methode gebruikt zal worden om de controles uit te voeren in plaats van de methode beschreven bij actie 2.7. Overal waar programma s genoemd staat worden deze programma s bedoeld. De verbeteringen, die door dit actieplan worden voorgesteld, zullen ook gecommuniceerd worden met de autoriteiten, die in Nederland belast zijn met de Intereg programma s, dit om goede praktijken te promoten en maximaal resultaat te bereiken. Met het verstrekken van dit actieplan gaat de lidstaat Nederland de inspanningsverplichting aan dit actieplan in de eerste helft van 2007 uit te voeren. Nederland zal de gedeclareerde uitgaven corrigeren voor die projecten, die in de steekproef vallen en waarbij bevindingen zijn geconstateerd waarover overeenstemming is tussen de auditors en de managementautoriteiten. Verder zal extrapolatie van de correcties nodig zijn als deze bevindingen van materiële aard zijn, tenzij overeengekomen wordt dat Nederland zelf additionele controles gaat doen bij de projecten die niet in de steekproef zaten. Dus nadat de uitkomsten van de steekproef bekend zijn zal Nederland voorstellen doen om of te extrapoleren of additionele controles uit te voeren. Deze voorstellen kunnen, afhankelijk van de uitkomsten en situatie, verschillen per programma. Met de Commissie is verschil van mening over het al dan niet subsidiabel zijn van BTW die gecompenseerd wordt bij het BTW compensatiefonds. Afgesproken is dit element buiten het actieplan te houden, maar wel snel tussen partijen in overleg tot uitsluitsel te komen. NL 3

4 2. CONCRETE ACTIEVOORSTELLEN De actiepunten zijn als volgt onderverdeeld: Acties met betrekking tot aanbesteden, vooral onder de drempelwaarde (2.1). Acties met betrekking tot de controle bij de managementautoriteiten (2.2) Acties met betrekking tot de controle bij de betalingsautoriteiten (2.3) Acties met betrekking tot de werkzaamheden van de programma-auditors (2.4) Acties met betrekking tot het toezicht en de verslaglegging (2.5) Onregelmatigheden (2.6) Detailtesten en projectcontroles (2.7) Alle acties hebben uitsluitend betrekking op de genoemde programma s en de periode , met uitzondering van de acties onder 2.7 die niet gelden voor de URBAN programma s. 2.1 Actiepunten met betrekking tot aanbesteden Ten einde in de toekomst problemen met de Commissie te voorkomen over de rechtmatigheid van geplaatste overheidsopdrachten met EFRO-subsidiemiddelen zullen daarom de volgende actiepunten worden ondernomen: Actiepunt 1 Deliverable 1 Brief over aanbesteden onder de grens De Staatssecretaris van Economische Zaken zal nog IN 2006 een brief sturen aan de Managementautoriteiten van de programma s, waarin zij er met klem op wijst dat bij het aanbesteden van overheidsopdrachten, ongeacht of deze binnen de Richtlijnen vallen of niet, de algemene beginselen van het EG-Verdrag van toepassing zijn. Voor de invulling van deze algemene beginselen zal, voor zover het opdrachten betreft vallend onder de richtlijn 2004/18/EG, verwezen worden naar het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. Voor zover het gaat om opdrachten die niet vallen onder de werkingssfeer van de richtlijn zal geattendeerd worden op het toetsingskader zoals de Commissie dat hanteert volgens haar interpretatieve mededeling 1. 1 Interpretatieve mededeling van de Commissie over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het plaatsen van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen (2006/C/179/02). NL 4

5 In de brief zal worden uiteengezet dat de aan het EG-verdrag ontleende basisnormen voor het plaatsen van overheidsopdrachten (verplichting tot transparantie en passende mate van openbaarheid) volgens de Commissie ook gelden voor opdrachten buiten het regime van de Richtlijnen, voor zover het gaat om opdrachten die voldoende verband houden met de werking van de interne markt. Daarbij zal worden gewezen op het gegeven dat de Commissie achteraf op grond van deze normen de wijze van plaatsing van overheidsopdrachten beoordeelt. Dit betekent dat de programma-uitvoerders elke opdracht zorgvuldig moeten beoordelen op relevantie voor de interne markt. In de brief zal worden benadrukt dat volgens de Commissie de beslissing of ondernemingen uit andere landen mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn in een beoogde opdracht zal moeten zijn gebaseerd op een evaluatie van de individuele omstandigheden van het geval in kwestie, zoals onderwerp van de opdracht, de geschatte waarde, de kenmerken van de sector en de geografische ligging van de plaats van uitvoering. Tevens zal worden geadviseerd in gevallen dat de uitkomst van de afweging is dat er geen sprake lijkt van opdrachten die relevant zijn voor de interne markt in het dossier goed vast te leggen op welke gronden deze conclusie wordt getrokken. Actiepunt 1 Deliverable 2 Expertcommissie De afweging van de individuele omstandigheden van een specifieke opdracht dient op een consistente en zorgvuldige wijze plaats te vinden, bij voorkeur via een vaste procedure. Ook de motivering waarom een opdracht niet relevant is voor de interne markt vergt de nodige aandacht. Om de managementautoriteiten hierin te ondersteunen zal een expertcommissie interne marktrelevantie worden ingesteld. Deze commissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van de managementautoriteiten die subsidies verstrekken uit de EFRO-middelen en een secretaris van het Ministerie van Economische Zaken. De commissie krijgt twee taken. Allereerst de taak een praktisch operationele uitwerking te ontwikkelen van de vier afwegingscriteria: onderwerp van de opdracht, de geschatte waarde, de kenmerken van de sector en de geografische ligging van de plaats van uitvoering. Ten tweede zal de commissie aan de managementautoriteiten de mogelijkheid bieden concrete projecten voor te leggen ter verkrijging van een peer review advies. De Staatssecretaris van EZ zal bevorderen dat voornoemde expertcommissie wordt ingesteld en dat zij vanaf 2007 haar taak zal hebben aangevangen. 2.2 Acties met betrekking tot de controle bij de managementautoriteiten De constatering bij de audits voor de programma s Zuid, Noord, Oost en Steden was dat de Artikel 4 controles (de controles uitgevoerd door de managementautoriteiten) evenals de verificaties ter plaatse niet alle noodzakelijke procedures en subsidiabiliteit van de uitgaven verzekeren. De Commissie geeft aan dat de verslaglegging van de verificaties onvoldoende was, de noodzakelijke opvolging niet altijd goed vast te stellen is en de steekproefmethode voor de selecties van controles ter plaatse onvoldoende is vastgelegd. Onderstaande actiepunten moeten bewerkstelligen dat deze tekortkomingen niet meer zullen voorkomen en de artikel 4 controles volledig conform de richtlijnen zullen worden uitgevoerd. De programma-auditor zal in haar rapportage van medio 2007 over de uitvoering van dit punt van het actieplan aangeven of deze tekortkomingen zijn weggewerkt. NL 5

6 Controles Managementautoriteiten De Artikel 4 controles zullen vanaf 1 november 2006 volledig conform de voorschriften worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat in alle gevallen voor alle projecten artikel 4 controles plaatsvinden. Dit houdt minimaal een administratieve controle in. Deze controle zal plaatsvinden voor de uitgaven gedeclareerd zijn bij de Europese Commissie.. Dat de controles compleet zullen zijn, dat wil zeggen dat de reikwijdte van de controles een volledige beoordeling van de subsidiabiliteit van alle uitgaven omvat. En vervolgens dat de verslaglegging van de controles goed en volledig is en de navolging van de aanbevelingen en bevindingen wordt gecontroleerd en vastgelegd. Naast deze algemene maatregelen voor de compleetheid en naleving willen we ook de kwaliteit van de artikel 4 controles verbeteren. Ten eerste door een duidelijke, vastgelegde en verifieerbare steekproef voor de controles ter plaatse. Actiepunt 2 Product 3 Selectie methode voor verificaties ter plekke Het via een adequate steekproefmethode bepalen welke projecten in het kader van de artikel 4 controles ter plaatse worden gecontroleerd. Deze methode zal worden vastgelegd. Binnen een half jaar na de start van een project zal indien mogelijk bij de geselecteerde projecten een artikel 4 controle ter plekke plaatsvinden. De naleving van deze afspraak zal gecontroleerd worden door de programma-auditor. De steekproefmethode wordt verstrekt in januari 2007 bij de tussenrapportage en gehanteerd vanaf januari Actiepunt 3 Product 4 Uniforme set administratieve checklisten voor artikel 4 controles Het gebruik van uniforme checklisten voor de administratieve artikel 4 controles, waarin een complete controle is opgenomen op alle belangrijke aspecten van de vigerende regelgeving. Deze checklisten worden in maximale overeenstemming gebracht met verordening 438/2001 en nog uitgebreid met extra bevindingen uit de audits van de EC. Wij zullen deze checklisten bij de tussenrapportage van januari 2007 opleveren en zij zullen vanaf 1 januari 2007 worden gehanteerd inde programma s. Actiepunt 4 Product 5 Uniforme checklisten voor artikel 4 controle ter plaatse. Het gebruik van uniforme checklisten voor de artikel 4 controles ter plaatse, waarin een complete controle is opgenomen op alle belangrijke aspecten van de vigerende regelgeving. Deze checklisten worden in maximale overeenstemming gebracht met verordening 438/2001 en nog uitgebreid met extra bevindingen uit de audits van de EC. Wij zullen deze checklisten bij de tussenrapportage van januari 2007 opleveren en zij zullen vanaf 1 januari 2007 worden gehanteerd in de programma s. Actiepunt 5 Product 6 Een adequate en duidelijke registratie en categorisering van de controlebevindingen. Er wordt een format gemaakt voor de registratie en categorisering van controlebevindingen. Hierdoor worden de bevindingen vertaalbaar en vergelijkbaar en zijn NL 6

7 daarmee geschikt gemaakt voor oplossingsrichtingen. Dit format wordt verstrekt bij de tussenrapportage van januari 2007 en gebruikt bij de controles vanaf januari Actiepunt 6 product 7 Verbetering van de communicatie en afhandeling van de artikel 4 controles richting eindbegunstigden. Het laatste deel van de verbeteracties rond de artikel 4 controles is de communicatie richting de begunstigde. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het controlebezoek en daarbij wordt aangegeven welke documenten aanwezig moeten zijn. Er vindt een volledige terugkoppeling van bevindingen plaats, ook op papier en de naleving wordt gecontroleerd. De programma-auditor controleert deze afspraken. 2.3 Acties met betrekking tot de controle bij de betalingsautoriteiten Voor de artikel 9 controles is geconstateerd dat de betalingsautoriteit niet de noodzakelijke verificaties doet om zekerheid te hebben over de rechtmatigheid van de uitgaven alvorens de declaraties aan de Commissie worden gecertificeerd. De betalingsautoriteit vertrouwt op de cijfers die door de managementautoriteit worden gegeven. Verbetering begint bij het daadwerkelijk uitvoeren van de noodzakelijke verificaties. In vrijwel alle programma s is daarmee in 2005 of 2006 al een start gemaakt. De toepassing van de minimale normen voor controles volgens Verordening 439/2001 zal tot alle programma s worden uitgebreid. Bij een aantal is dat al gebeurd en opleiding moeten worden gegeven met name over de verificaties. Die opleidingen zijn in een aantal programma s ook al verzorgd. Nationaal zal nog een extra opleidingsdag worden verzorgd in het vierde kwartaal van Actiepunt 7 Product 8 Een uniforme checklist voor de artikel 9 controles. De artikel 9 controles zullen volledig volgens de minimaal aanvaardbare normen van verordening 438/2001 worden uitgevoerd en vastgelegd. Daarvoor zal een uniforme en complete checklist over alle de genoemde programma s in Nederland worden gehanteerd. Wij zullen deze checklist bij de tussenrapportage van januari 2007 opleveren en de checklist wordt vanaf 1 januari 2007 gehanteerd in de programma s. Actiepunt 8 Product 9 Opleiding medewerkers Betalingsautoriteit Er wordt gezorgd voor een regelmatig terugkerende opleiding van de medewerkers van de betalingsautoriteit belast met de verificaties conform artikel 9. Hiervoor zal op 19 december 2006 nog een landelijke opleidingsbijeenkomst worden georganiseerd. Daarna zal die zo vaak nodig worden herhaald. Actiepunt 2 t.m. 7 Product 10 Bewijs van de programma-auditor dat de actiepunten 2. t.m. 7 worden uitgevoerd. De programma-auditor controleert bij haar reguliere controlewerkzaamheden voortdurend op de actiepunten 2 t.m. 6 worden uitgevoerd en doet daar verslag van. 2.4 Acties met betrekking tot de werkzaamheden van de programma-auditors Ten aanzien van de werkzaamheden van de programma-auditor is geconstateerd dat bij de zogeheten 5% controles conform artikel 10 van de verordening Nr. 438/2001 een aantal aspecten van de subsidiabiliteit niet zijn geverifieerd. De Commissie geeft NL 7

8 aan dat rapporten niet tijdig worden opgemaakt en niet altijd duidelijke conclusies omvatten. Bovendien is de opvolging niet toereikend en worden er geen foutenpercentages bepaald. Ten aanzien van de rapporten van de systeemcontroles geeft de Commissie aan dat deze niet tijdig worden gemaakt. Dit resulteert in onjuiste en onvolledige informatie in de Artikel 13 rapporten. Inmiddels zijn de gevraagde verbetermaatregelen in de uitvoering van artikel 10 controles bij de meeste programma s al gestart. Dit zal verder worden gecompleteerd. Actiepunt 9 Product 11 Uniforme checklist artikel 10. De artikel 10 controles zullen volledig volgens de minimaal aanvaardbare normen van verordening 438/2001 worden uitgevoerd en vastgelegd. Dat betekent tijdige uitvoering, tijdige en complete verslaglegging en tijdige terugkoppeling naar de begunstigde. Hiervoor zal een checklist worden ontworpen, die wordt verstrekt in januari 2007 bij de tussenrapportage en wordt gebruikt vanaf Hierbij zal de reikwijdte van de controles zich moeten uitstrekken en kunnen daar geen beperkingen in aan worden gebracht voor de beoordeling van de subsidiabiliteit van de uitgaven. Actiepunt 10 Product 12 Verstrekken van duidelijke gemotiveerde foutpercentages. Er zullen door de programma-auditor foutpercentages worden bepaald op basis van hun bevindingen. Actiepunt 11 Product 13 Tijdige en completen systeemaudits en managementletters. De systeemaudits zullen tijdig en volledig worden uitgevoerd en er zal een goede rapportage tijdig beschikbaar komen, die naar de managementautoriteit en de Commissie wordt gestuurd. Actiepunt 12 Produkt 14 De bevindingen en aanbevelingen van andere controleorganen meenemen. De programma-auditor zal bij de afloopcontrole betrekken de follow-up op bevindingen van andere controleorganen (reviews of audits door de auditdienst van Economische Zaken/LNV/BZK, de Algemene en Europese Rekenkamer en de Europese Commissie) en deze aangeven in haar rapportages voor de Commissie. Actiepunt 13 Product 15 Tijdschema programma-auditor De programma-auditor maakt een vast tijdschema voor het uitvoeren en opleveren van zijn/haar producten. Vooral de procedures van hoor en wederhoor moeten in tijd gelimiteerd, zodat bevindingen tijdig tot actie kunnen leiden. NL 8

9 2.5 Acties met betrekking tot het toezicht en de verslaglegging De Commissie geeft aan dat de artikel 13 rapportages van Verordening Nr. 438/2001 hun onvoldoende inzicht verschaffen. Het is vaak een opsomming van de uitgevoerde controle werkzaamheden, maar geeft inhoudelijk onvoldoende inzicht. Actiepunt 14 Product 16 Verbeteren van de artikel 13 rapportages Dit zou kunnen worden opgelost door opname van een lijst met de controlebevindingen (naar categorie uitgesplitst) uit de diverse controles (artikel 4, 9 en 10), een samenvatting van de systeemaudit rapportage en een samenvatting van de aanbevelingen van de Auditor aan het programmamanagement. Dit laatste is uiteraard vooral waardevol als aangegeven wordt wat de managementautoriteit met de aanbevelingen heeft gedaan. Actiepunt 15 Product 17 Verscherpen review programma-auditors. Verscherpen toezicht door de auditdiensten van Ministerie van Economische Zaken en LNV. Zij zullen het toezicht op de artikel 13 rapporten vergroten en het reviewprogramma verfijnen. Dit laatste uiteraard met extra aandacht voor de werkzaamheden van de programma-auditor, zoals aangegeven in de acties 9 tot en met Onregelmatigheden Onregelmatigheden zullen vanaf 1 januari 2007 worden gemeld en geregistreerd zoals vereist in de geamendeerde verordening over onregelmatigheden met nummer 2035/2005. Actiepunt 16 Product 18 Nieuw Handboek Onregelmatigheden Op 18 december 2006 is het nieuwe handboek Onregelmatigheden beschikbaar, gebaseerd op de gewijzigde verordening 2035/2005. Actiepunt 16 Product 19 Instructie nieuwe procedure Onregelmatigheden Op 19 december 2006 wordt een instructie gegeven over het nieuwe handboek Onregelmatigheden. Uiteraard zullen de controleorganen in hun rapporten aandacht geven aan het juist toepassen van dit nieuwe handboek. 2.7 Detailtesten De Commissie heeft onvoldoende zekerheid als gevolg van tekortkomingen in de art. 4 en art. 9 controle in het tijdvak De Cie. heeft de lidstaat verzocht redelijke zekerheid te verschaffen betreffende de subsidiabiliteit van de bij de EC gedeclareerde uitgaven in de periode In de brief van 8 september stelt de EC dat dit actieplan detailtesten moet omvatten om de rechtmatigheid en wettelijkheid van alle uitgaven gedeclareerd sinds het begin van het programma te verifiëren. NL 9

10 Actiepunt 17 Product 20 Steekproef De steekproef omvat de programma s Stedelijke gebieden, Noord, Oost, Zuid en Flevoland met een nauwkeurigheid van 2% en een betrouwbaarheid van 95%. De steekproef zal worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken. Een uitwerking daarvan vindt plaats in bijgevoegd onderzoeksplan (bijlage 1). De uitvoering zal adequaat worden gedocumenteerd. De steekproef en de evaluatie zal tenminste inzicht geven in: De uitkomsten in zowel de afgerekende en niet afgerekende projecten en hiervan afgeleid een toedeling per individueel programma. Het aandeel aanbestedingen onder de aanbestedingsgrens. Het deel van de uitgaven dat niet aan de subsidiabiliteitseisen voldoet. Met betrekking tot deze uitkomsten zal nog een aantal vragen beantwoord moeten worden: Tegen het met terugwerkende kracht corrigeren van aanbestedingen onder de grens zal nog een principieel verweer worden gevoerd mede op basis van de nadere informatie die de Commissie in december a.s. heeft toegezegd. Op dit punt zal de steekproef alleen maar signaleren en derhalve geen fouten constateren, vanwege dit verweer. Een eventuele correctie op basis van de uitkomsten van deze steekproef impliceert dat er over de periode tot 2006 noch door de Europese Commissie noch door enig ander betrokken controle-orgaan meer correcties op de tot en met 2006 gedeclareerde uitgaven worden aangebracht, immers dit is een schatting over al deze posten in die periode. Anders zou er sprake zijn van een dubbele correctie. Nederland zal de gedeclareerde uitgaven corrigeren voor die projecten, die in de steekproef vallen en waarbij bevindingen zijn geconstateerd waarover overeenstemming is tussen de auditors en de managementautoriteiten. Verder zal extrapolatie van de correcties nodig zijn als deze bevindingen van materiële aard zijn, tenzij overeengekomen wordt dat Nederland zelf additionele controles gaat doen bij de projecten die niet in de steekproef zaten. Dus nadat de uitkomsten van de steekproef bekend zijn zal Nederland voorstellen doen om of te extrapoleren of additionele controles uit te voeren. Deze voorstellen kunnen, afhankelijk van de uitkomsten en situatie, verschillen per programma. Actiepunt 17 Product 21 Instructie steekproef Voor de uitvoerders van de steekproef wordt een instructie opgesteld, die voor de start van de werkzaamheden aan de Europese Commissie wordt verstrekt. NL 10

11 3. Verdere proces Dit actieplan zal formeel worden aangeboden na bestuurlijke eindafstemming in Nederland in de voorlaatste week van In januari 2007 zal Nederland in een tussenrapport aangeven dat de actiepunten in gang zijn gezet. Deze rapportage zal vergezeld gaan van een groot aantal producten (deliverables) die de gereedschapskist voor een beter beheer en controle vanaf 2007 gaan vullen. Najaar 2007 moet een eindrapportage van dit actieplan gereed zijn. Voor de planning van de steekproef verwijzen we naar bijlage 1. NL 11

12 Samenvatting Action Point Deliverables Delivery Date Responsible Partner Public Procurement 1. The Dutch Authorities shall reinforce the awareness that the basic principles of the EC Treaty and General Community law principles have also to be respected for Public Procurement (below and above the thresholds). 1. The State Secretary of the responsible coordinating Affairs will send a letter to reinforce the awareness for a good check on the internal market relevance. December 2006 Ministry of Economic Affairs 2. Organizing an expert commission (representatives of the MA s and the Member State Authority) to advise about practical guidelines and give the possibility of peer reviews. January 2007 Ministry of Economic Affairs and Managing Authorities Article 4 Commission Regulation No 438/ A sampling method for selecting on the spot verifications. 3. A description of the sample method for each program, which is used to select projects for verification on the spot. January 2007 Managing Authorities. NL 12

13 Action Point Deliverables Delivery Date Responsible Partner 3. A uniform and complete set of checklists for the administrative verifications (100%). This checklist includes checks for public procurement below the thresholds and must cover all relevant aspects of eligibility. 4. A checklist for administrative verifications in accordance to article 4. January 2007 Affairs. The Auditors of the programs have to declare in May 2007 that the MA s are using the checklists from 1 January A uniform and much more complete checklist for the verifications on the spot. This checklist includes checks for public procurement below the thresholds and must cover all relevant aspects of eligibility. 5. A checklist for verifications on the spot in accordance to article 4 and use of this checklist in the first 6 month after starting an project.. January 2007 Affairs. The Auditors of the programs have to declare in May 2007 that the MA s are using the checklists starting 1 January A clear description of the control results with a categorisation and good registration of the findings for use by the MA and also to report to the final beneficiary. 6. Format for the categorisation en registration of findings. January 2007 Managing Authority and program auditors. affairs can validate. 6. A good follow up on the control findings by the MA and other relevant actors. Article 9 Commission Regulation No 438/ Evidence of the follow up Auditor of the programs have to give assurance. 7. A uniform checklist for the verifications of the paying authority. This checklist verifies the work of the MA. 8. A checklist for administrative verifications in accordance to article 9. January 2007 Affairs. NL 13

14 Action Point Deliverables Delivery Date Responsible Partner 8. Improve the education and knowledge of the paying authority. 9. In 2006 there will be an additional course for the members of the paying Authority. The course material will be send to the EC as a deliverable. The course will be held as many times as necessary for new employees of the Paying Authority Affairs, participation of the European Commission and the Paying Authorities. 2.t.m.8 Evidence about the implementation action points 2-7 Article 10 Commission Regulation No 438/ Evidence of the use of the description of findings by the MA s Auditor of the programs have to give assurance. 9. A uniform and much more complete checklist for the 5% checks of the Audit Authority of the Programs. This checklist includes checks for public procurement below the thresholds and must cover all relevant aspects of eligibility. 11. A checklist for 5% checks of article 10. January 2007 Affairs. 10. The Auditor of the Programs has to establish clear error rates after follow up of the findings. 12. Evidence of the established error rates by the program Auditors. p.m. Affairs shall review this point when they review the program-auditors. However first the sample must be finished, it will generate concrete guidance on the rates. 11. System audits. The Program Auditors should make system audits and management letters timely and complete. 13. Evidence is given by the reports of in time system audits. Made by the Program Auditor The Ministry of Economic Affairs can check the evidence when they review the work of the program Auditors. But also the report of the system NL 14

15 audit itself by the Program Auditor is evidence. 12. The Program Auditor has to take in account the findings of other controls or reviews. 13. The Program Auditor has to do his activities and report them within acceptable time. Article 13 Commission Regulation No 438/ Improve and complete the article 13 Reports. Other Actions 15. More detailed review of the program Auditors. 14. Evidence is given by the reports of the Program Auditor. 15. Timetable for the activities and delivery times. 16. A report of the most important findings in the controls(categorized) and the most important elements of the system audit/management letter must be incorporated in the art. 13 report. 17. Every year the Affairs sends its overall review report to the EC. From 2007 there will me more detail in the report about the points mentioned in this plan The Ministry of Economic Affairs can check the evidence when they review the work of the program Auditors. But also the report of the system audit itself by the Program Auditor is evidence Program Auditors Managing Authorities are responsible for the article 13 reports. The Program Auditor and The Ministry of Economic Affairs shall check the reports The Ministry of Economic Affairs. NL 15

16 Action Point Deliverables Delivery Date Responsible Partner 16. Ensurement that the programs in the Netherlands report en register irregularities as required by the Regulation 1684/1994, amended by Regulation 2035/ A new Instruction Manuel for Irregularities based on the amended Regulation 2035/2005 will be provided by the Affairs The Ministry of Economic Affairs. 19. An Instruction is given on the Manuel The Ministry of Economic Affairs. 17. Sample 20. A Sample for detailed controls on a representative number of projects to be able to draw conclusion about the legality and regularity of operations declared tot the EC. 21. Instructions for the auditors. January 2007 The Ministry of Economic Affairs. The Ministry of Economic Affairs. NL 16

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Geaggregeerd rapport van toezichtbezoeken naar de implementatie van het convenant Veilige toepassing

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd

Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd Den Haag, december 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Meiling en adoptie uit India

Meiling en adoptie uit India Meiling en adoptie uit India Onderzoek naar het handelen van vergunninghouder interlandelijke adoptie Meiling in de periode 1995 t/m 2002 naar aanleiding van signalen over mogelijke misstanden in India.

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang

Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang Den Haag, juni 2009 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nadat de koepelorganisaties in de ziekenhuiszorg (NVZ, NFU,

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18)

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18) COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE TOEPASSING VAN PROTOCOL NR. 14 BIJ HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (NR. 18) DEN

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Pilot Monitor EU invloed

Pilot Monitor EU invloed T.M.C. ASSER INSTITUUT Pilot Monitor EU invloed een onderzoek naar de realiseerbaarheid van een Permanente Monitor voor het meten van de invloed van Europese regelgeving op in Nederland geldende wet- en

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Commissie Integraal Waterbeheer. Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water

Commissie Integraal Waterbeheer. Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water Commissie Integraal Waterbeheer Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water Mei 2000 2 Overzicht rapporten CIW werkgroep Emissies en diffuse bronnen (werkgroep

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2011

Coffeeshops in Nederland 2011 Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-211 Coffeeshops in Nederland 211 B. Bieleman R. Nijkamp T. Bak AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-211 COFFEESHOPS IN NEDERLAND 211 Juni

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie