Nationaal Actie Plan 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal Actie Plan 2006"

Transcriptie

1 NL Den Haag, Versie 2.3 Nationaal Actie Plan 2006 (documentnummer Atlas: ) Nederlands Actie Plan voor verbetering van Beheer en Controle van de EFRO middelen in de D2 programma s Noord, Zuid, Steden en Oost en het D1 programma Flevoland (efro-deel) en de URBAN-programma s Heerlen, Rotterdam en Amsterdam- West. Auteur: Drs. Ruud van Raak Coördinator Structuurfondsen Nederland Ministerie van Economische Zaken Postbus EC Den Haag Tel.:

2 Inhoud pagina 1. Inleiding en achtergrond 3 2 Concrete actievoorstellen Actiepunten met betrekking tot aanbesteden Acties met betrekking tot de controle bij de managementautoriteiten 2.3 Acties met betrekking tot de controle bij de betalingsautoriteiten 2.4 Acties met betrekking tot de werkzaamheden van de programma-auditors 2.5 Acties met betrekking tot het toezicht en de verslaglegging Onregelmatigheden Detailtesten 9 3. Verdere procedures Samenvatting (Summary in english) 12 NL

3 1. INLEIDING EN ACHTERGROND Tussen eind 2004 en medio 2006 heeft de Europese Commissie een aantal reguliere audits uitgevoerd in Nederland naar de besteding van de middelen uit het EFROfonds. Concreet zijn audits gedaan bij de D2 programma s Zuid, Steden, Oost en Noord. Op 8 september 2006 heeft de Europese Commissie een brief gestuurd, waarin zij aangeeft bij de audits een aantal algemene tekortkomingen te hebben geconstateerd bij toepassing van de regels, bij de rapportages en bij de controles bij de betreffende programma s. Nederland is gevraagd een actieplan op te stellen waarin de noodzakelijke verbetermaatregelen worden opgenomen. In januari 2007 zal Nederland een eerste rapportage verzorgen over de implementatie van de maatregelen. Medio 2007 wordt het actieplan afgerond en zijn ook de bevindingen bekend, na de zomer verschijnt het definitieve eindrapport. Het actieplan heeft uitsluitend betrekking op de doelstelling 2 EFRO-programma s Zuid, Oost, Steden en Noord voor de periode en op de doelstelling 1 programma Flevoland (alleen het EFRO deel). Daarnaast is het actieplan ook van toepassing op de Urban programma s Heerlen, Rotterdam en Amsterdam-West met uitzondering van de steekproef, waar een op risico-analyse gebaseerde methode gebruikt zal worden om de controles uit te voeren in plaats van de methode beschreven bij actie 2.7. Overal waar programma s genoemd staat worden deze programma s bedoeld. De verbeteringen, die door dit actieplan worden voorgesteld, zullen ook gecommuniceerd worden met de autoriteiten, die in Nederland belast zijn met de Intereg programma s, dit om goede praktijken te promoten en maximaal resultaat te bereiken. Met het verstrekken van dit actieplan gaat de lidstaat Nederland de inspanningsverplichting aan dit actieplan in de eerste helft van 2007 uit te voeren. Nederland zal de gedeclareerde uitgaven corrigeren voor die projecten, die in de steekproef vallen en waarbij bevindingen zijn geconstateerd waarover overeenstemming is tussen de auditors en de managementautoriteiten. Verder zal extrapolatie van de correcties nodig zijn als deze bevindingen van materiële aard zijn, tenzij overeengekomen wordt dat Nederland zelf additionele controles gaat doen bij de projecten die niet in de steekproef zaten. Dus nadat de uitkomsten van de steekproef bekend zijn zal Nederland voorstellen doen om of te extrapoleren of additionele controles uit te voeren. Deze voorstellen kunnen, afhankelijk van de uitkomsten en situatie, verschillen per programma. Met de Commissie is verschil van mening over het al dan niet subsidiabel zijn van BTW die gecompenseerd wordt bij het BTW compensatiefonds. Afgesproken is dit element buiten het actieplan te houden, maar wel snel tussen partijen in overleg tot uitsluitsel te komen. NL 3

4 2. CONCRETE ACTIEVOORSTELLEN De actiepunten zijn als volgt onderverdeeld: Acties met betrekking tot aanbesteden, vooral onder de drempelwaarde (2.1). Acties met betrekking tot de controle bij de managementautoriteiten (2.2) Acties met betrekking tot de controle bij de betalingsautoriteiten (2.3) Acties met betrekking tot de werkzaamheden van de programma-auditors (2.4) Acties met betrekking tot het toezicht en de verslaglegging (2.5) Onregelmatigheden (2.6) Detailtesten en projectcontroles (2.7) Alle acties hebben uitsluitend betrekking op de genoemde programma s en de periode , met uitzondering van de acties onder 2.7 die niet gelden voor de URBAN programma s. 2.1 Actiepunten met betrekking tot aanbesteden Ten einde in de toekomst problemen met de Commissie te voorkomen over de rechtmatigheid van geplaatste overheidsopdrachten met EFRO-subsidiemiddelen zullen daarom de volgende actiepunten worden ondernomen: Actiepunt 1 Deliverable 1 Brief over aanbesteden onder de grens De Staatssecretaris van Economische Zaken zal nog IN 2006 een brief sturen aan de Managementautoriteiten van de programma s, waarin zij er met klem op wijst dat bij het aanbesteden van overheidsopdrachten, ongeacht of deze binnen de Richtlijnen vallen of niet, de algemene beginselen van het EG-Verdrag van toepassing zijn. Voor de invulling van deze algemene beginselen zal, voor zover het opdrachten betreft vallend onder de richtlijn 2004/18/EG, verwezen worden naar het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. Voor zover het gaat om opdrachten die niet vallen onder de werkingssfeer van de richtlijn zal geattendeerd worden op het toetsingskader zoals de Commissie dat hanteert volgens haar interpretatieve mededeling 1. 1 Interpretatieve mededeling van de Commissie over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het plaatsen van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen (2006/C/179/02). NL 4

5 In de brief zal worden uiteengezet dat de aan het EG-verdrag ontleende basisnormen voor het plaatsen van overheidsopdrachten (verplichting tot transparantie en passende mate van openbaarheid) volgens de Commissie ook gelden voor opdrachten buiten het regime van de Richtlijnen, voor zover het gaat om opdrachten die voldoende verband houden met de werking van de interne markt. Daarbij zal worden gewezen op het gegeven dat de Commissie achteraf op grond van deze normen de wijze van plaatsing van overheidsopdrachten beoordeelt. Dit betekent dat de programma-uitvoerders elke opdracht zorgvuldig moeten beoordelen op relevantie voor de interne markt. In de brief zal worden benadrukt dat volgens de Commissie de beslissing of ondernemingen uit andere landen mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn in een beoogde opdracht zal moeten zijn gebaseerd op een evaluatie van de individuele omstandigheden van het geval in kwestie, zoals onderwerp van de opdracht, de geschatte waarde, de kenmerken van de sector en de geografische ligging van de plaats van uitvoering. Tevens zal worden geadviseerd in gevallen dat de uitkomst van de afweging is dat er geen sprake lijkt van opdrachten die relevant zijn voor de interne markt in het dossier goed vast te leggen op welke gronden deze conclusie wordt getrokken. Actiepunt 1 Deliverable 2 Expertcommissie De afweging van de individuele omstandigheden van een specifieke opdracht dient op een consistente en zorgvuldige wijze plaats te vinden, bij voorkeur via een vaste procedure. Ook de motivering waarom een opdracht niet relevant is voor de interne markt vergt de nodige aandacht. Om de managementautoriteiten hierin te ondersteunen zal een expertcommissie interne marktrelevantie worden ingesteld. Deze commissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van de managementautoriteiten die subsidies verstrekken uit de EFRO-middelen en een secretaris van het Ministerie van Economische Zaken. De commissie krijgt twee taken. Allereerst de taak een praktisch operationele uitwerking te ontwikkelen van de vier afwegingscriteria: onderwerp van de opdracht, de geschatte waarde, de kenmerken van de sector en de geografische ligging van de plaats van uitvoering. Ten tweede zal de commissie aan de managementautoriteiten de mogelijkheid bieden concrete projecten voor te leggen ter verkrijging van een peer review advies. De Staatssecretaris van EZ zal bevorderen dat voornoemde expertcommissie wordt ingesteld en dat zij vanaf 2007 haar taak zal hebben aangevangen. 2.2 Acties met betrekking tot de controle bij de managementautoriteiten De constatering bij de audits voor de programma s Zuid, Noord, Oost en Steden was dat de Artikel 4 controles (de controles uitgevoerd door de managementautoriteiten) evenals de verificaties ter plaatse niet alle noodzakelijke procedures en subsidiabiliteit van de uitgaven verzekeren. De Commissie geeft aan dat de verslaglegging van de verificaties onvoldoende was, de noodzakelijke opvolging niet altijd goed vast te stellen is en de steekproefmethode voor de selecties van controles ter plaatse onvoldoende is vastgelegd. Onderstaande actiepunten moeten bewerkstelligen dat deze tekortkomingen niet meer zullen voorkomen en de artikel 4 controles volledig conform de richtlijnen zullen worden uitgevoerd. De programma-auditor zal in haar rapportage van medio 2007 over de uitvoering van dit punt van het actieplan aangeven of deze tekortkomingen zijn weggewerkt. NL 5

6 Controles Managementautoriteiten De Artikel 4 controles zullen vanaf 1 november 2006 volledig conform de voorschriften worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat in alle gevallen voor alle projecten artikel 4 controles plaatsvinden. Dit houdt minimaal een administratieve controle in. Deze controle zal plaatsvinden voor de uitgaven gedeclareerd zijn bij de Europese Commissie.. Dat de controles compleet zullen zijn, dat wil zeggen dat de reikwijdte van de controles een volledige beoordeling van de subsidiabiliteit van alle uitgaven omvat. En vervolgens dat de verslaglegging van de controles goed en volledig is en de navolging van de aanbevelingen en bevindingen wordt gecontroleerd en vastgelegd. Naast deze algemene maatregelen voor de compleetheid en naleving willen we ook de kwaliteit van de artikel 4 controles verbeteren. Ten eerste door een duidelijke, vastgelegde en verifieerbare steekproef voor de controles ter plaatse. Actiepunt 2 Product 3 Selectie methode voor verificaties ter plekke Het via een adequate steekproefmethode bepalen welke projecten in het kader van de artikel 4 controles ter plaatse worden gecontroleerd. Deze methode zal worden vastgelegd. Binnen een half jaar na de start van een project zal indien mogelijk bij de geselecteerde projecten een artikel 4 controle ter plekke plaatsvinden. De naleving van deze afspraak zal gecontroleerd worden door de programma-auditor. De steekproefmethode wordt verstrekt in januari 2007 bij de tussenrapportage en gehanteerd vanaf januari Actiepunt 3 Product 4 Uniforme set administratieve checklisten voor artikel 4 controles Het gebruik van uniforme checklisten voor de administratieve artikel 4 controles, waarin een complete controle is opgenomen op alle belangrijke aspecten van de vigerende regelgeving. Deze checklisten worden in maximale overeenstemming gebracht met verordening 438/2001 en nog uitgebreid met extra bevindingen uit de audits van de EC. Wij zullen deze checklisten bij de tussenrapportage van januari 2007 opleveren en zij zullen vanaf 1 januari 2007 worden gehanteerd inde programma s. Actiepunt 4 Product 5 Uniforme checklisten voor artikel 4 controle ter plaatse. Het gebruik van uniforme checklisten voor de artikel 4 controles ter plaatse, waarin een complete controle is opgenomen op alle belangrijke aspecten van de vigerende regelgeving. Deze checklisten worden in maximale overeenstemming gebracht met verordening 438/2001 en nog uitgebreid met extra bevindingen uit de audits van de EC. Wij zullen deze checklisten bij de tussenrapportage van januari 2007 opleveren en zij zullen vanaf 1 januari 2007 worden gehanteerd in de programma s. Actiepunt 5 Product 6 Een adequate en duidelijke registratie en categorisering van de controlebevindingen. Er wordt een format gemaakt voor de registratie en categorisering van controlebevindingen. Hierdoor worden de bevindingen vertaalbaar en vergelijkbaar en zijn NL 6

7 daarmee geschikt gemaakt voor oplossingsrichtingen. Dit format wordt verstrekt bij de tussenrapportage van januari 2007 en gebruikt bij de controles vanaf januari Actiepunt 6 product 7 Verbetering van de communicatie en afhandeling van de artikel 4 controles richting eindbegunstigden. Het laatste deel van de verbeteracties rond de artikel 4 controles is de communicatie richting de begunstigde. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het controlebezoek en daarbij wordt aangegeven welke documenten aanwezig moeten zijn. Er vindt een volledige terugkoppeling van bevindingen plaats, ook op papier en de naleving wordt gecontroleerd. De programma-auditor controleert deze afspraken. 2.3 Acties met betrekking tot de controle bij de betalingsautoriteiten Voor de artikel 9 controles is geconstateerd dat de betalingsautoriteit niet de noodzakelijke verificaties doet om zekerheid te hebben over de rechtmatigheid van de uitgaven alvorens de declaraties aan de Commissie worden gecertificeerd. De betalingsautoriteit vertrouwt op de cijfers die door de managementautoriteit worden gegeven. Verbetering begint bij het daadwerkelijk uitvoeren van de noodzakelijke verificaties. In vrijwel alle programma s is daarmee in 2005 of 2006 al een start gemaakt. De toepassing van de minimale normen voor controles volgens Verordening 439/2001 zal tot alle programma s worden uitgebreid. Bij een aantal is dat al gebeurd en opleiding moeten worden gegeven met name over de verificaties. Die opleidingen zijn in een aantal programma s ook al verzorgd. Nationaal zal nog een extra opleidingsdag worden verzorgd in het vierde kwartaal van Actiepunt 7 Product 8 Een uniforme checklist voor de artikel 9 controles. De artikel 9 controles zullen volledig volgens de minimaal aanvaardbare normen van verordening 438/2001 worden uitgevoerd en vastgelegd. Daarvoor zal een uniforme en complete checklist over alle de genoemde programma s in Nederland worden gehanteerd. Wij zullen deze checklist bij de tussenrapportage van januari 2007 opleveren en de checklist wordt vanaf 1 januari 2007 gehanteerd in de programma s. Actiepunt 8 Product 9 Opleiding medewerkers Betalingsautoriteit Er wordt gezorgd voor een regelmatig terugkerende opleiding van de medewerkers van de betalingsautoriteit belast met de verificaties conform artikel 9. Hiervoor zal op 19 december 2006 nog een landelijke opleidingsbijeenkomst worden georganiseerd. Daarna zal die zo vaak nodig worden herhaald. Actiepunt 2 t.m. 7 Product 10 Bewijs van de programma-auditor dat de actiepunten 2. t.m. 7 worden uitgevoerd. De programma-auditor controleert bij haar reguliere controlewerkzaamheden voortdurend op de actiepunten 2 t.m. 6 worden uitgevoerd en doet daar verslag van. 2.4 Acties met betrekking tot de werkzaamheden van de programma-auditors Ten aanzien van de werkzaamheden van de programma-auditor is geconstateerd dat bij de zogeheten 5% controles conform artikel 10 van de verordening Nr. 438/2001 een aantal aspecten van de subsidiabiliteit niet zijn geverifieerd. De Commissie geeft NL 7

8 aan dat rapporten niet tijdig worden opgemaakt en niet altijd duidelijke conclusies omvatten. Bovendien is de opvolging niet toereikend en worden er geen foutenpercentages bepaald. Ten aanzien van de rapporten van de systeemcontroles geeft de Commissie aan dat deze niet tijdig worden gemaakt. Dit resulteert in onjuiste en onvolledige informatie in de Artikel 13 rapporten. Inmiddels zijn de gevraagde verbetermaatregelen in de uitvoering van artikel 10 controles bij de meeste programma s al gestart. Dit zal verder worden gecompleteerd. Actiepunt 9 Product 11 Uniforme checklist artikel 10. De artikel 10 controles zullen volledig volgens de minimaal aanvaardbare normen van verordening 438/2001 worden uitgevoerd en vastgelegd. Dat betekent tijdige uitvoering, tijdige en complete verslaglegging en tijdige terugkoppeling naar de begunstigde. Hiervoor zal een checklist worden ontworpen, die wordt verstrekt in januari 2007 bij de tussenrapportage en wordt gebruikt vanaf Hierbij zal de reikwijdte van de controles zich moeten uitstrekken en kunnen daar geen beperkingen in aan worden gebracht voor de beoordeling van de subsidiabiliteit van de uitgaven. Actiepunt 10 Product 12 Verstrekken van duidelijke gemotiveerde foutpercentages. Er zullen door de programma-auditor foutpercentages worden bepaald op basis van hun bevindingen. Actiepunt 11 Product 13 Tijdige en completen systeemaudits en managementletters. De systeemaudits zullen tijdig en volledig worden uitgevoerd en er zal een goede rapportage tijdig beschikbaar komen, die naar de managementautoriteit en de Commissie wordt gestuurd. Actiepunt 12 Produkt 14 De bevindingen en aanbevelingen van andere controleorganen meenemen. De programma-auditor zal bij de afloopcontrole betrekken de follow-up op bevindingen van andere controleorganen (reviews of audits door de auditdienst van Economische Zaken/LNV/BZK, de Algemene en Europese Rekenkamer en de Europese Commissie) en deze aangeven in haar rapportages voor de Commissie. Actiepunt 13 Product 15 Tijdschema programma-auditor De programma-auditor maakt een vast tijdschema voor het uitvoeren en opleveren van zijn/haar producten. Vooral de procedures van hoor en wederhoor moeten in tijd gelimiteerd, zodat bevindingen tijdig tot actie kunnen leiden. NL 8

9 2.5 Acties met betrekking tot het toezicht en de verslaglegging De Commissie geeft aan dat de artikel 13 rapportages van Verordening Nr. 438/2001 hun onvoldoende inzicht verschaffen. Het is vaak een opsomming van de uitgevoerde controle werkzaamheden, maar geeft inhoudelijk onvoldoende inzicht. Actiepunt 14 Product 16 Verbeteren van de artikel 13 rapportages Dit zou kunnen worden opgelost door opname van een lijst met de controlebevindingen (naar categorie uitgesplitst) uit de diverse controles (artikel 4, 9 en 10), een samenvatting van de systeemaudit rapportage en een samenvatting van de aanbevelingen van de Auditor aan het programmamanagement. Dit laatste is uiteraard vooral waardevol als aangegeven wordt wat de managementautoriteit met de aanbevelingen heeft gedaan. Actiepunt 15 Product 17 Verscherpen review programma-auditors. Verscherpen toezicht door de auditdiensten van Ministerie van Economische Zaken en LNV. Zij zullen het toezicht op de artikel 13 rapporten vergroten en het reviewprogramma verfijnen. Dit laatste uiteraard met extra aandacht voor de werkzaamheden van de programma-auditor, zoals aangegeven in de acties 9 tot en met Onregelmatigheden Onregelmatigheden zullen vanaf 1 januari 2007 worden gemeld en geregistreerd zoals vereist in de geamendeerde verordening over onregelmatigheden met nummer 2035/2005. Actiepunt 16 Product 18 Nieuw Handboek Onregelmatigheden Op 18 december 2006 is het nieuwe handboek Onregelmatigheden beschikbaar, gebaseerd op de gewijzigde verordening 2035/2005. Actiepunt 16 Product 19 Instructie nieuwe procedure Onregelmatigheden Op 19 december 2006 wordt een instructie gegeven over het nieuwe handboek Onregelmatigheden. Uiteraard zullen de controleorganen in hun rapporten aandacht geven aan het juist toepassen van dit nieuwe handboek. 2.7 Detailtesten De Commissie heeft onvoldoende zekerheid als gevolg van tekortkomingen in de art. 4 en art. 9 controle in het tijdvak De Cie. heeft de lidstaat verzocht redelijke zekerheid te verschaffen betreffende de subsidiabiliteit van de bij de EC gedeclareerde uitgaven in de periode In de brief van 8 september stelt de EC dat dit actieplan detailtesten moet omvatten om de rechtmatigheid en wettelijkheid van alle uitgaven gedeclareerd sinds het begin van het programma te verifiëren. NL 9

10 Actiepunt 17 Product 20 Steekproef De steekproef omvat de programma s Stedelijke gebieden, Noord, Oost, Zuid en Flevoland met een nauwkeurigheid van 2% en een betrouwbaarheid van 95%. De steekproef zal worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken. Een uitwerking daarvan vindt plaats in bijgevoegd onderzoeksplan (bijlage 1). De uitvoering zal adequaat worden gedocumenteerd. De steekproef en de evaluatie zal tenminste inzicht geven in: De uitkomsten in zowel de afgerekende en niet afgerekende projecten en hiervan afgeleid een toedeling per individueel programma. Het aandeel aanbestedingen onder de aanbestedingsgrens. Het deel van de uitgaven dat niet aan de subsidiabiliteitseisen voldoet. Met betrekking tot deze uitkomsten zal nog een aantal vragen beantwoord moeten worden: Tegen het met terugwerkende kracht corrigeren van aanbestedingen onder de grens zal nog een principieel verweer worden gevoerd mede op basis van de nadere informatie die de Commissie in december a.s. heeft toegezegd. Op dit punt zal de steekproef alleen maar signaleren en derhalve geen fouten constateren, vanwege dit verweer. Een eventuele correctie op basis van de uitkomsten van deze steekproef impliceert dat er over de periode tot 2006 noch door de Europese Commissie noch door enig ander betrokken controle-orgaan meer correcties op de tot en met 2006 gedeclareerde uitgaven worden aangebracht, immers dit is een schatting over al deze posten in die periode. Anders zou er sprake zijn van een dubbele correctie. Nederland zal de gedeclareerde uitgaven corrigeren voor die projecten, die in de steekproef vallen en waarbij bevindingen zijn geconstateerd waarover overeenstemming is tussen de auditors en de managementautoriteiten. Verder zal extrapolatie van de correcties nodig zijn als deze bevindingen van materiële aard zijn, tenzij overeengekomen wordt dat Nederland zelf additionele controles gaat doen bij de projecten die niet in de steekproef zaten. Dus nadat de uitkomsten van de steekproef bekend zijn zal Nederland voorstellen doen om of te extrapoleren of additionele controles uit te voeren. Deze voorstellen kunnen, afhankelijk van de uitkomsten en situatie, verschillen per programma. Actiepunt 17 Product 21 Instructie steekproef Voor de uitvoerders van de steekproef wordt een instructie opgesteld, die voor de start van de werkzaamheden aan de Europese Commissie wordt verstrekt. NL 10

11 3. Verdere proces Dit actieplan zal formeel worden aangeboden na bestuurlijke eindafstemming in Nederland in de voorlaatste week van In januari 2007 zal Nederland in een tussenrapport aangeven dat de actiepunten in gang zijn gezet. Deze rapportage zal vergezeld gaan van een groot aantal producten (deliverables) die de gereedschapskist voor een beter beheer en controle vanaf 2007 gaan vullen. Najaar 2007 moet een eindrapportage van dit actieplan gereed zijn. Voor de planning van de steekproef verwijzen we naar bijlage 1. NL 11

12 Samenvatting Action Point Deliverables Delivery Date Responsible Partner Public Procurement 1. The Dutch Authorities shall reinforce the awareness that the basic principles of the EC Treaty and General Community law principles have also to be respected for Public Procurement (below and above the thresholds). 1. The State Secretary of the responsible coordinating Affairs will send a letter to reinforce the awareness for a good check on the internal market relevance. December 2006 Ministry of Economic Affairs 2. Organizing an expert commission (representatives of the MA s and the Member State Authority) to advise about practical guidelines and give the possibility of peer reviews. January 2007 Ministry of Economic Affairs and Managing Authorities Article 4 Commission Regulation No 438/ A sampling method for selecting on the spot verifications. 3. A description of the sample method for each program, which is used to select projects for verification on the spot. January 2007 Managing Authorities. NL 12

13 Action Point Deliverables Delivery Date Responsible Partner 3. A uniform and complete set of checklists for the administrative verifications (100%). This checklist includes checks for public procurement below the thresholds and must cover all relevant aspects of eligibility. 4. A checklist for administrative verifications in accordance to article 4. January 2007 Affairs. The Auditors of the programs have to declare in May 2007 that the MA s are using the checklists from 1 January A uniform and much more complete checklist for the verifications on the spot. This checklist includes checks for public procurement below the thresholds and must cover all relevant aspects of eligibility. 5. A checklist for verifications on the spot in accordance to article 4 and use of this checklist in the first 6 month after starting an project.. January 2007 Affairs. The Auditors of the programs have to declare in May 2007 that the MA s are using the checklists starting 1 January A clear description of the control results with a categorisation and good registration of the findings for use by the MA and also to report to the final beneficiary. 6. Format for the categorisation en registration of findings. January 2007 Managing Authority and program auditors. affairs can validate. 6. A good follow up on the control findings by the MA and other relevant actors. Article 9 Commission Regulation No 438/ Evidence of the follow up Auditor of the programs have to give assurance. 7. A uniform checklist for the verifications of the paying authority. This checklist verifies the work of the MA. 8. A checklist for administrative verifications in accordance to article 9. January 2007 Affairs. NL 13

14 Action Point Deliverables Delivery Date Responsible Partner 8. Improve the education and knowledge of the paying authority. 9. In 2006 there will be an additional course for the members of the paying Authority. The course material will be send to the EC as a deliverable. The course will be held as many times as necessary for new employees of the Paying Authority Affairs, participation of the European Commission and the Paying Authorities. 2.t.m.8 Evidence about the implementation action points 2-7 Article 10 Commission Regulation No 438/ Evidence of the use of the description of findings by the MA s Auditor of the programs have to give assurance. 9. A uniform and much more complete checklist for the 5% checks of the Audit Authority of the Programs. This checklist includes checks for public procurement below the thresholds and must cover all relevant aspects of eligibility. 11. A checklist for 5% checks of article 10. January 2007 Affairs. 10. The Auditor of the Programs has to establish clear error rates after follow up of the findings. 12. Evidence of the established error rates by the program Auditors. p.m. Affairs shall review this point when they review the program-auditors. However first the sample must be finished, it will generate concrete guidance on the rates. 11. System audits. The Program Auditors should make system audits and management letters timely and complete. 13. Evidence is given by the reports of in time system audits. Made by the Program Auditor The Ministry of Economic Affairs can check the evidence when they review the work of the program Auditors. But also the report of the system NL 14

15 audit itself by the Program Auditor is evidence. 12. The Program Auditor has to take in account the findings of other controls or reviews. 13. The Program Auditor has to do his activities and report them within acceptable time. Article 13 Commission Regulation No 438/ Improve and complete the article 13 Reports. Other Actions 15. More detailed review of the program Auditors. 14. Evidence is given by the reports of the Program Auditor. 15. Timetable for the activities and delivery times. 16. A report of the most important findings in the controls(categorized) and the most important elements of the system audit/management letter must be incorporated in the art. 13 report. 17. Every year the Affairs sends its overall review report to the EC. From 2007 there will me more detail in the report about the points mentioned in this plan The Ministry of Economic Affairs can check the evidence when they review the work of the program Auditors. But also the report of the system audit itself by the Program Auditor is evidence Program Auditors Managing Authorities are responsible for the article 13 reports. The Program Auditor and The Ministry of Economic Affairs shall check the reports The Ministry of Economic Affairs. NL 15

16 Action Point Deliverables Delivery Date Responsible Partner 16. Ensurement that the programs in the Netherlands report en register irregularities as required by the Regulation 1684/1994, amended by Regulation 2035/ A new Instruction Manuel for Irregularities based on the amended Regulation 2035/2005 will be provided by the Affairs The Ministry of Economic Affairs. 19. An Instruction is given on the Manuel The Ministry of Economic Affairs. 17. Sample 20. A Sample for detailed controls on a representative number of projects to be able to draw conclusion about the legality and regularity of operations declared tot the EC. 21. Instructions for the auditors. January 2007 The Ministry of Economic Affairs. The Ministry of Economic Affairs. NL 16

EFRO Financieel belang Nationale verklaring 2016 (in miljoenen euro)

EFRO Financieel belang Nationale verklaring 2016 (in miljoenen euro) 8 mei 06 Toelichting bij het Rapport bij de Nationale verklaring 06 - Europees Fonds Regionale Ontwikkeling Voor de belangrijkste bevindingen van de Algemene Rekenkamer verwijzen wij naar ons Rapport bij

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN. Versie: 1. 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken

CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN. Versie: 1. 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN Onderwerp: Aanbesteden Versie: 1 Datum: Afzender: Bereik: 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken EFRO Aanleiding

Nadere informatie

PROCEDURES AANBESTEDINGEN

PROCEDURES AANBESTEDINGEN PROCEDURES AANBESTEDINGEN Achtergrond Artikel 9, eerste lid van de Subsidieregeling ESF-3 en artikel 12, eerste lid van Subsidieregeling ESF-EQUAL gaan over subsidiabele kosten. Beide vermelden dat Verordening

Nadere informatie

Geachte heer Brouns en heer Jager,

Geachte heer Brouns en heer Jager, Aan de leden van Provinciale Staten, de heren P. Brouns en M. Jager Datum : 17 april 2008 Briefnummer : 2008-20.520/16/A.17, PP Zaaknummer : 96189 Behandeld door : S. de Graaf Telefoonnummer : (050) 316

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing Martin Dees Algemene Rekenkamer Performance Auditing Invitation to dance performance audits! De danszaal: goed openbaar bestuur De dansers: ook de internal auditors! De openingspassen: enkele uitgangspunten

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Verklaring inzake het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO):

Verklaring inzake het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): NATIONALE VERKLARING 2009 Op grond van het besluit van de Ministerraad d.d. 5 maart 2010, verklaar ik hierbij namens het Nederlandse kabinet, vanuit mijn positie en verantwoordelijkheid als minister van

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 25 27 November, 2015 P a g i n a 32 Beschikking nummer: 3/2015 Datum: 19 november 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 4.2.2005 COM(2005) 27 definitief Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1883/78 betreffende de algemene regels

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 VERSIE 1.0 MEI 2009 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE Dit controleprotocol

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Aandachtspunten voor Interreg projecten

Aandachtspunten voor Interreg projecten Aandachtspunten voor Interreg projecten praktijkvoorbeelden FLC seminar Interreg IVB Noordwest Europa Programma Martijn den Burger Inhoud Bevindingen SLC BTW Personeelskosten Aanbestedingen Veel voorkomende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 942 Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 Nr. 23 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Auditdienst Ministerie van Economische Zaken

Auditdienst Ministerie van Economische Zaken Auditdienst Ministerie van Economische Zaken Naam: plan van aanpak steekproef EFRO t.b.v. Cie. Auditjaar: 2006/2007 Audit EZ Auditcode: 168035 Opgesteld door: R.C. van As d.d. 20 december 2006 Geautoriseerd

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 199

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 199 33 (1983) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 199 A. TITEL Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het "Wetsvoorstel"

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het Wetsvoorstel Additionele vragen inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Rapport aan de minister over het onderzoek van de centrale administratie van 's Rijks schatkist over het jaar

Rapport aan de minister over het onderzoek van de centrale administratie van 's Rijks schatkist over het jaar Auditdienst Rijk Ministerie van Financien Rapport aan de minister over het onderzoek van de centrale administratie van 's Rijks schatkist over het jaar 2012 Rapport aan de minister over het onderzoek

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5 Gemeente Groningen / City of Groningen Kreupelstraat 1 afdeling publiekszaken / department of civil affairs postbus 30026 9700 RM Groningen E-mail : burgerzaken.bs@groningen.nl www.gemeente.groningen.nl

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ELAW BASISCURSUS WBP EN ANDERE PRIVACYWETGEVING DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Gerrit-Jan Zwenne 28 november 2013 general data protection regulation een snelle vergelijking DP Directive 95/46/EC

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma 2007 2013

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma 2007 2013 CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma 2007 2013 Voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van een subsidiedeclaratie voor definitieve vaststelling van subsidies uit het EUROPEES FONDS VOOR

Nadere informatie

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Jean-François CATS Inhoud van de uiteenzetting Nieuwe opdrachten van het auditcomité ingevoerd door de Audit Directieve en het Audit Reglement

Nadere informatie

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Den Haag, 28 juni 2012 Schriftelijke communicatie over de accountantscontrole - Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Alle opgaven tellen even zwaar, 10 punten per opgave.

Alle opgaven tellen even zwaar, 10 punten per opgave. WAT IS WISKUNDE (English version on the other side) Maandag 5 november 2012, 13.30 1.30 uur Gebruik voor iedere opgave een apart vel. Schrijf je naam en studentnummer op elk vel. Alle opgaven tellen even

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

Recruitment services. Info. Buyer. Description. Publish date 7/4/2012 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/34749361.

Recruitment services. Info. Buyer. Description. Publish date 7/4/2012 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/34749361. Recruitment services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34749361.aspx External tender id 208223-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Simplified

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Bescherming van het Werelderfgoed in de praktijk

Bescherming van het Werelderfgoed in de praktijk Bescherming van het Werelderfgoed in de praktijk 1 UNESCO Werelderfgoedverdrag Lidstaten van het Werelderfgoedverdrag zijn verantwoordelijk voor ( ) de bescherming, de instandhouding ( ) en de overdracht

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT AMENDEMENTEN 5-8. Commissie cultuur en onderwijs 2008/0187(COD) 26.1.2009. Ontwerpadvies Manolis Mavrommatis (PE416.

EUROPEES PARLEMENT AMENDEMENTEN 5-8. Commissie cultuur en onderwijs 2008/0187(COD) 26.1.2009. Ontwerpadvies Manolis Mavrommatis (PE416. EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie cultuur en onderwijs 2009 2008/0187(COD) 26.1.2009 AMENDEMENTEN 5-8 Ontwerpadvies Manolis Mavrommatis (PE416.679v01-00) Voorstel voor een verordening van het Europees

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Publish date 10/23/2012 4:16 AM. Change date 10/23/2012 4:16 AM

Publish date 10/23/2012 4:16 AM. Change date 10/23/2012 4:16 AM Construction work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33520197.aspx External tender id 335123-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 121

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 121 37 (1997) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 121 A. TITEL Protocol inzake gecombineerd vervoer over binnenwateren bij de Europese Overeenkomst inzake belangrijke internationale

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Melkpoeder, feed or food?

Melkpoeder, feed or food? . Melkpoeder, feed or food? Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT03H035 december 2004 OT03H035 18-1-2004 pagina 1 van 5 INHOUD INHOUD... 2 SAMENVATTING... 3 SUMMARY... 3 1

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT WORKSHOP 1W5 De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT 11.00-12.00 uur / Expedition Curriculum Vitae Team Lead Software Developers

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie