Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN"

Transcriptie

1 Persbericht Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN Reinier van Gerrevink, CEO VastNed Retail: Ondanks de huidige turbulente vastgoed- en financieringsmarkt is VastNed Retail er in geslaagd om de huuropbrengsten te laten toenemen, dankzij de strategische focus op retailvastgoed in een aantal Europese kernlanden. Hiermee is het directe beleggingsresultaat (vóór eenmalige kosten) per aandeel gestegen. Wij houden vast aan deze bewezen strategie, die in de laatste vier jaar heeft geleid tot een structurele groei van het directe beleggingsresultaat per aandeel. De bezettingsgraad bleef in alle landen hoog (gemiddeld boven de 97%) en met indexatie en gerealiseerde huurverhogingen werd een like-for-like groei van 4% gerealiseerd. In lijn met de ontwikkelingen op de investeringsmarkt in die landen is in het tweede kwartaal 2008 een einde gekomen aan de jarenlange positieve waardemutaties van onze Spaanse en Franse vastgoedportefeuille. Dankzij de goede spreiding over verschillende landen en de kwaliteit van onze beleggingsobjecten, verwachten wij ons financiële doel, een stijgend dividend per aandeel, vast te kunnen houden. Over 2008 verwachten wij op basis van het direct beleggingsresultaat (vóór kosten van het biedingsproces) een totaaldividend uit te keren van 3,92 per aandeel (2007: 3,85). (tussen haakjes halfjaarcijfers 2007) VastNed Retail bevestigt lange termijnstrategie; Direct beleggingsresultaat: 29,6 miljoen ( 31,3 miljoen); Indirect beleggingsresultaat: 9,0 miljoen ( 65,2 miljoen); Beleggingsresultaat: 38,6 miljoen ( 96,5 miljoen); Direct beleggingsresultaat per aandeel (vóór kosten biedingsproces): 1,95 ( 1,86); Indirect beleggingsresultaat per aandeel: 0,55 ( 3,86) Beleggingsresultaat per aandeel: 2,36 ( 5,72) Eigen vermogen per aandeel op 30 juni 2008 : 69,45 (30 juni 2007: 61,49) Verwacht direct beleggingsresultaat 2008 en uit te keren totaaldividend per aandeel (vóór kosten biedingsproces) 3,92 (2007: 3,85). VastNed Retail belegt in individuele winkelobjecten, winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen gelegen op goede en toplocaties in haar kernlanden: Nederland, Spanje, Frankrijk en België alsmede in de groeimarkt Turkije. Het belegd vermogen bedroeg per 30 juni 2008: miljoen.

2 Beleggingsresultaat aandeelhouders VastNed Retail eerste halfjaar 2008 Het beleggingsresultaat daalde in het eerste halfjaar 2008 tot 38,6 miljoen ( 96,5 miljoen) en bestond uit een direct beleggingsresultaat van 29,6 miljoen ( 31,3 miljoen) en een indirect beleggingsresultaat van 9,0 miljoen ( 65,2 miljoen). De lichte daling in het direct beleggingsresultaat is met name veroorzaakt door eenmalige kosten in verband met het biedingsproces ad 2,4 miljoen ( 0,14 per aandeel) en door gestegen interestlasten als gevolg van het in het derde kwartaal 2007 uitgevoerde inkoopprogramma eigen aandelen. Hiertegenover stond echter een verbetering van het direct beleggingsresultaat door onder andere de verkoop van de slecht renderende factory outlet in Messancy. Het indirect beleggingsresultaat bedroeg 9,0 miljoen positief ( 65,2 miljoen positief). Deze daling weerspiegelt de hogere rendementseisen voor vastgoedbeleggingen, met name in Spanje en Frankrijk. In Nederland en België werden waardestijgingen positief beïnvloed door het in exploitatie nemen van de pijplijnobjecten in Roermond en Tongeren. Samenstelling beleggingsresultaat eerste halfjaar 2008 Brutohuuropbrengsten De brutohuuropbrengsten bedroegen in het eerste halfjaar ,4 miljoen ( 59,1 miljoen). Deze stijging is vooral het gevolg van netto investeringen in 2007 en 2008 en huurverhogingen door indexaties van bestaande huurovereenkomsten, afsluiten van nieuwe huurcontracten en heronderhandeling van bestaande huurcontracten. Niet doorberekende servicekosten Het bedrag aan niet doorberekende servicekosten is aanzienlijk gedaald van 1,7 miljoen tot 1,0 miljoen. De daling is vooral het gevolg van de eind januari 2008 afgeronde verkoop van de factory outlet te Messancy. Exploitatie van dit object bracht relatief hoge niet doorberekende servicekosten met zich mee. Exploitatiekosten De exploitatiekosten uitgedrukt in een percentage van de brutohuuropbrengsten zijn gedaald tot 9,1% (10,3%). Ook in absolute bedragen is, ondanks de gestegen omvang van de vastgoedportefeuille, sprake van een geringe daling naar 6,0 miljoen ( 6,1 miljoen). De factory outlet Messancy kende relatief hoge lasten als gevolg van oninbare vorderingen. Waardemutaties vastgoedbeleggingen De waardemutaties vastgoedbeleggingen bedroegen in het eerste halfjaar ,0 miljoen ( 72,1 miljoen positief). Vooral in het tweede kwartaal werden de taxaties van de vastgoedbeleggingen in Spanje en Frankrijk gekenmerkt door hogere yields. Dit wordt ingegeven door de matige economische ontwikkelingen in met name Spanje, welke, versterkt door de kredietcrisis, in het algemeen geresulteerd hebben in een scherpe daling in het consumentenvertrouwen en een verhoogde rendementseis voor vastgoedbeleggingen. De als gevolg van deze yield shift opgetreden waardedalingen van de Spaanse en Franse vastgoedportefeuille werden gecompenseerd door waardestijgingen in Nederland en België. Deze waren het gevolg van huurstijgingen en positieve waardestijgingen van circa 4,0 miljoen van de in het eerste kwartaal met

3 succes geopende pijplijnobjecten Retail Park Roermond en winkelcentrum Julianus in Tongeren. Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen In het eerste halfjaar 2008 werden vastgoedbeleggingen verkocht met een boekwaarde van 10,9 miljoen ( 2,6 miljoen). Hierop werd een nettoverkoopresultaat gerealiseerd van 1,1 miljoen positief ( 0,2 miljoen positief). Lasten Nettofinancieringskosten De nettofinancieringskosten namen toe tot 18,9 miljoen ( 13,6 miljoen). Dit is grotendeels toe te rekenen aan het toegenomen gemiddeld rentedragend vreemd vermogen ad 828,1 miljoen ( 615,1 miljoen) als gevolg van acquisities gedurende 2007 en 2008 en het in het derde kwartaal 2007 uitgevoerde inkoopprogramma eigen aandelen. Daarnaast stegen de rentekosten als gevolg van de gestegen marktrente. De gemiddelde rentevoet over het totale rentedragende vreemd vermogen kwam uit op 4,75% (4,51%). Algemene kosten De algemene kosten namen toe tot 6,5 miljoen ( 3,8 miljoen). Deze stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan eenmalige kosten van in totaal 2,4 miljoen die samenhangen met het biedingsproces. Op 23 mei werd het biedingsproces beëindigd met het besluit van IEF Capital om af te zien van een bod op VastNed Retail. Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst zijn gestegen tot 1,0 miljoen (0,7 miljoen). Mutatie latente belastingverplichtingen Als gevolg van waardedalingen van de vastgoedportefeuille in Spanje, alwaar het vastgoed wordt gehouden door een effectief aan winstbelasting onderworpen vennootschap, werd een vrijval gerealiseerd van de post latente belastingverplichtingen, resulterend in een positieve mutatie van 1,9 miljoen ( 4,4 miljoen negatief). Beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen Het deel van het beleggingsresultaat dat toekomt aan minderheidsbelangen bedroeg in het eerste halfjaar ,6 miljoen ( 4,6 miljoen). Deze stijging hangt samen met een vooral door de verkoop van factory outlet Messancy verbeterd direct en indirect beleggingsresultaat van Intervest Retail, waarin VastNed Retail een belang heeft van 72,4%. Vastgoedbeleggingen De ontwikkelingen op het gebied van bezettingsgraad, huurniveaus, waardemutaties en investeringen in de vastgoedportefeuille in het eerste halfjaar 2008 waren als volgt: Bezettingsgraad De huidige leegstand is voor een belangrijk deel als frictieleegstand aan te merken.

4 De bezettingsgraad uitgesplitst per land is als volgt: Land Bezettingsgraad in % Eerste halfjaar 2008 Ultimo juni 2008 Eerste halfjaar 2007 NL 98,5 98,5 97,3 E 95,2 95,2 97,0 F 98,4 98,7 96,7 B 99,2 98,9 95,9 Tr 84,1 84,1 100,0 P 100,0 100,0 100,0 T 97,7 97,6 96,9 De bezettingsgraad in België verbeterde aanzienlijk als gevolg van de verkoop van de factory outlet te Messancy. De bezettingsgraad in Frankrijk verbeterde met name door verhuringen van leegstaande units in vorig jaar aangekochte objecten. De afname van de gemiddelde bezettingsgraad in Spanje is toe te rekenen aan een aantal units in het object Parque Vistahermosa in Alicante, waar vooruitlopend op de transformatie van voor leisure bestemde units in winkelruimte tijdelijk extra leegstand is ontstaan. Recent is de vergunning verkregen voor deze transformatie. Huurkortingen, huurvrije perioden en huurincentives De huurkortingen, huurvrije perioden en huurincentives (met toepassing van straightlining) zijn in het eerste halfjaar 2008 afgenomen tot 1,3% (2,0%). Deze daling is met name toe te rekenen aan de Belgische vastgoedportefeuille. IFRS huurvrij / incentives in % Land Eerste Eerst halfjaar 2007 halfjaar 2008 NL (0,4) (0,4) E (2,7) (2,9) F (1,1) (1,3) B (1,0) (5,3) Tr - - P - - Totaal (1,3) (2,0) Waardemutaties De waardemutaties vastgoedbeleggingen bedroegen in het eerste halfjaar ,0 miljoen positief ( 72,1 miljoen positief) Het brutorendement bedroeg per 30 juni 2008: 6,5% (ultimo 2007: 6,1%). Het brutorendement wordt berekend door de theoretische brutohuuropbrengsten ultimo te delen door de waarde (kosten koper) van de vastgoedbeleggingen per die datum. Waardemutaties (* 1 miljoen) Land Q1 Q2 H1 H NL 13,0 6,2 19,2 26,2 E 3,2 (19,5) (16,3) 17,5 F 4,4 (12,3) (7,9) 20,8 B 12,1 2,5 14,6 7,6 Tr 1,5 (1,1) 0,4 (0,3) P 0,1 (0,1) - T 34,2 (24,3) 10,0 72,1 Zoals hierboven reeds is aangegeven resulteerden de externe taxaties van de Spaanse en Franse vastgoedportefeuille in waardedalingen als gevolg van de stijging van de net market yields van respectievelijk 50 en 20 basispunten. Aankopen en in exploitatie genomen pijplijn objecten In het halfjaar 2008 vond slechts één aankoop plaats in Mechelen ad 1,1 miljoen, waarmee onze positie van een reeds aldaar in bezit zijnde highstreet shops werd versterkt. Verder werden het Retail Park Roermond en het winkelcentrum Julianus in Tongeren succesvol geopend. Beide objecten zijn vrijwel volledig verhuurd.

5 Aankopen Plaats Adres Prijs (* 1miljoen) België Mechelen Bruul 44 1,1 Verkopen In het eerste halfjaar 2008 hebben de volgende verkopen plaatsgevonden: Verkopen Plaats Adres Prijs (* 1miljoen) Nederland Amsterdam Osdorpplein en ,0 Rijswijk Herenstraat ,7 Leiden Haarlemmerstraat 1, Frankrijk Lille Avenue Foch 16 Rue du Gal de Wett (appartement) 0,1 België Mechelen Yzerenleen 30 0,9 Totaal 12,0 Verhuuractiviteit (leasing activity) De leasing activity in het eerste halfjaar 2008 is te onderscheiden in new leases en lease renewals. De eerste categorie betreft de verhuur van leeggekomen ruimten aan nieuwe huurders en de tweede categorie behelst het afsluiten van nieuwe contracten of huurvernieuwingen met zittende huurders. Bij het afsluiten van contracten werd in de kernlanden Nederland, Spanje, Frankrijk en België van VastNed Retail een gemiddeld 17,6% hogere brutohuur ten opzichte van het oude huurniveau gerealiseerd. Het overzicht is als volgt: Land New leases Lease renewals Leasing activity Mutatie in Volume in Mutatie in Volume in Volume in brutohuur % theor. brutohuur % theor. % theor. % brutohuur % brutohuur brutohuur NL 21,4 2,1 11,8 0,1 2,3 E 10, ,8 2,7 7,9 F 20,1 1,0 132,9 0,7 1,7 B 12,4 0,7 8,1 1,8 2,6 T 15,0 2,6 23,1 1,2 3,8 Solvabiliteit en financiering met vreemd vermogen Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de vastgoedbeleggingen bedroeg per 30 juni ,8% (30 juni 2007: 61,0%). De ratio kort vreemd vermogen / lang vreemd vermogen bedroeg per 30 juni /68 (30 juni 2007: 37/63). Het totaal aantal dividendgerechtigde gewone aandelen bedroeg per ultimo verslagperiode stuks (30 juni 2007: stuks). Interim-dividend 2008 Conform haar beleid keert VastNed Retail 60% van het direct beleggingsresultaat per aandeel uit als interimdividend. Vanwege het eenmalige karakter van de ten laste van het direct beleggingsresultaat gebrachte kosten van het biedingsproces, is besloten het als (interim-) dividend uit te keren bedrag te baseren op het direct beleggingsresultaat vóór aftrek van deze eenmalige kosten. Dit komt derhalve neer op een interim-dividend van 1,17 per aandeel. Per woensdag 13 augustus 2008 zal het aandeel ex-dividend noteren en betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden op 1 september 2008.

6 Ontwikkelingen en vooruitzichten direct beleggingsresultaat 2008 Op basis van de huidige onzekere ontwikkelingen op de vastgoed- en financieringsmarkt zal in de tweede helft van het jaar het acquisitievolume beperkt zijn. Mede op basis hiervan en gegeven het in augustus 2008 in exploitatie nemen van de uitbreiding van het winkelcentrum in Houten verwacht de directie voor 2008 (vóór kosten van het biedingsproces ad 0,14 per aandeel) een direct beleggingsresultaat van 3,92 per aandeel ( 3,85). Rotterdam, 11 augustus 2008 Voor nadere inlichtingen: Reinier van Gerrevink of Arnaud du Pont, tel Om uur vandaag zal een analistenbijeenkomst plaatsvinden waarin nadere toelichting zal worden gegeven over de eerste halfjaarcijfers Deze bijeenkomst zal door middel van een audiowebcast via te volgen zijn. Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages en veranderingen in wet- en regelgevingen. Het management van VastNed Retail kan dan ook niet garanderen dat zijn verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt VastNed Retail geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

7 KERNCIJFERS 30 juni 31 december 30 juni Resultaten (x 1.000,-) Brutohuuropbrengsten Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat Beleggingsresultaat Balans (x 1.000,-) Vastgoedbeleggingen Eigen vermogen Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Retail Langlopende schulden Verhouding eigen vermogen/vastgoedbeleggingen (in %) 56,78 58,05 60,98 Bezettingsgraad (in %) Financiële bezettingsgraad 97,59 96,90 96,93 Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen Aantal geplaatste gewone aandelen (ultimo) Per aandeel (x 1) Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Retail primo (inclusief slotdividend) 69,42 57,93 57,93 Slotdividend vorig boekjaar (2,78) (2,60) (2,60) Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Retail primo (excl. slotdividend) 66,64 55,33 55,33 Direct beleggingsresultaat (voor kosten biedingsproces) 1,95 3,85 1,86 Kosten biedingsproces (0,14) - - Indirect beleggingsresultaat 0,55 10,79 3,86 Beleggingsresultaat 2,36 14,64 5,72 Waardemutaties financiële derivaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen 0,48 0,32 0,45 Omrekeningsverschillen netto-investeringen (0,05) - - Overige mutaties 0,02 0,25 (0,01) Interim-dividend - (1,12) - Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Retail ultimo (incl. slotdividend) 69,45 69,42 61,49 Beurskoers (ultimo) 51,00 65,70 64,63 Premium/(Discount) (in %) (26,56) (5,36) 5,11

8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (x 1.000,-) Netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen 2e kwartaal 2e kwartaal Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten (1.035) (1.664) (371) (679) Exploitatiekosten (5.963) (6.115) (2.876) (3.312) Nettohuuropbrengsten Waardemutaties vastgoedbeleggingen in exploitatie (24.128) Waardemutaties vastgoedbeleggingen in renovatie (177) (137) (41) (32) Waardemutaties vastgoedbeleggingen in pijplijn Totaal waardemutaties vastgoedbeleggingen (24.169) Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen Totaal netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen Lasten Financiële opbrengsten Financiële kosten (19.832) (14.192) (10.293) (7.295) Waardemutaties financiële derivaten Nettofinancieringskosten (18.894) (13.589) (9.740) (6.891) Algemene kosten (6.466) (3.815) (3.257) (1.881) Totaal lasten (25.360) (17.404) (12.997) (8.772) Beleggingsresultaat voor belastingen (6.192) Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst (1.039) (684) (579) (277) Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen (4.425) (1.483) 927 (5.109) (1.760) Beleggingsresultaat na belastingen (2.812) Beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (6.636) (4.550) (1.978) (3.078) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Retail (4.790) Per aandeel (x 1) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Retail 2,36 5,72 (0,29) 2,85 Verwaterd beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Retail 2,36 5,72 (0,29) 2,85

9 DIRECT EN INDIRECT BELEGGINGSRESULTAAT (x 1.000,-) Direct beleggingsresultaat 2e kwartaal 2e kwartaal Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten (1.035) (1.664) (371) (679) Exploitatiekosten (5.963) (6.115) (2.876) (3.312) Nettohuuropbrengsten Financiële opbrengsten Financiële kosten (19.832) (14.192) (10.293) (7.295) Nettofinancieringskosten (18.960) (13.589) (9.806) (6.891) Algemene kosten * (6.466) (3.815) (3.257) (1.881) Direct beleggingsresultaat voor belastingen Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst (1.039) (684) (579) (277) Direct beleggingsresultaat na belastingen Direct beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (2.354) (1.910) (1.223) (955) Direct beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Retail Indirect beleggingsresultaat Waardemutaties vastgoedbeleggingen in exploitatie (24.128) Waardemutaties vastgoedbeleggingen in renovatie (177) (137) (41) (32) Waardemutaties vastgoedbeleggingen in pijplijn Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen Waardemutaties financiële derivaten Indirect beleggingsresultaat voor belastingen (22.919) Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen (4.425) (1.483) Indirect beleggingsresultaat na belastingen (18.960) Indirect beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (4.282) (2.640) (755) (2.123) Indirect beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Retail (19.715) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Retail (4.790) Per aandeel (x 1) Direct beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Retail 1,81 1,86 0,91 0,93 Indirect beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Retail 0,55 3,86 (1,20) 1,92 Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Retail 2,36 5,72 (0,29) 2,85 * inclusief 2,382 kosten biedingsproces

10 GECONSOLIDEERDE BALANS (x 1.000,-) 30 juni 31 december 30 juni Activa Vastgoedbeleggingen in exploitatie Vastgoedbeleggingen in renovatie Overlopende activa in verband met huurincentives Vastgoedbeleggingen in pijplijn Totaal vastgoedbeleggingen Materiële vaste activa Financiële derivaten Latente belastingvorderingen Totaal vaste activa Debiteuren en overige vorderingen Belastingen naar de winst Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Afdekkingsreserve uit hoofde van financiële derivaten Reserve omrekeningsverschillen (824) 66 2 Overige reserves Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Retail Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Retail Eigen vermogen minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Latente belastingverplichtingen Voorzieningen uit hoofde van personeelsbeloningen Langlopende rentedragende leningen o/g Langlopende belastingschulden Waarborgsommen en overige langlopende schulden Totaal langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Aflossing langlopende leningen o/g Financiële derivaten Belastingen naar de winst Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva

11 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN (x 1.000,-) Eigen vermogen per 1 januari Waardemutaties financiële derivaten Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat Beleggingsresultaat Inkoop eigen aandelen - (2.686) Slotdividend vorig boekjaar in contanten (41.073) (42.297) Dividend betaald aan minderheidsbelangen (3.853) (2.764) Kosten stockdividend (14) (7) Overige mutaties 16 - Dividenduitkering (44.924) (45.068) Omrekeningsverschillen netto-investeringen (890) 2 Eigen vermogen per 30 juni Waardemutaties financiële derivaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Omrekeningsverschillen netto-investeringen (890) 2 Beleggingsresultaat Totaal resultaat Toekomend aan: Aandeelhouders VastNed Retail Minderheidsbelangen

12 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (x 1.000,-) Kasstroom uit operationele activiteiten Beleggingsresultaat Aanpassing voor: Waardemutaties vastgoedbeleggingen (10.028) (72.072) Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen (1.184) (224) Nettofinancieringskosten Belastingen naar de winst (927) Kasstroom uit operationele resultaten voor veranderingen in werkkapitaal en voorzieningen Mutatie vlottende activa Mutatie kortlopende schulden (5.974) (4.457) Mutatie voorzieningen (302) Betaalde interest (per saldo) (21.533) (15.338) Betaalde belastingen naar de winst (7.341) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Aankoop vastgoedbeleggingen en investeringen in bestaande objecten (61.724) (54.837) Verkoop vastgoedbeleggingen Kasstroom vastgoed (40.586) (53.655) Mutatie materiële vaste activa 184 (123) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (40.402) (53.778) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Inkoop eigen aandelen - (2.686) Uitgekeerd dividend (40.678) (41.706) Uitgekeerd dividend aan minderheidsbelangen (3.853) (2.764) Opgenomen rentedragende schulden Aflossing rentedragende schulden (41.015) (3.363) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto toename/(afname) liquide middelen (6.543) 24 Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen ultimo

13 GESEGMENTEERDE INFORMATIE (x 1.000,-) Exploitatiekosten incl. niet doorberekende Vastgoedbeleggingen Brutohuuropbrengsten servicekosten Nettohuuropbrengsten 30 juni Nederland Spanje Frankrijk België Turkije Portugal Totaal Waardemutaties Nettoverkoopresultaat Mutatie latente vastgoedbeleggingen vastgoedbeleggingen belastingen Totaal Nederland Spanje (16.318) (4.405) (14.298) Frankrijk (7.945) (7.940) België (30) Turkije 446 (438) - - (120) (438) Portugal (20) (4.425) Waarvan toekomend aan derden (4.191) (2.648) (73) (4.264) (2.640) (4.425) Dit halfjaarbericht is opgesteld overeenkomstig IAS 34 'Tussentijdse financiële verslaggeving'. Dit halfjaarbericht is goedgekeurd door de directie op 8 augustus Voor de grondslagen voor de consolidatie, de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening Bij het opstellen van dit tussentijdse bericht zijn de door de directie gebruikte essentiële beoordelingen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van VastNed Retail N.V. en de toegepaste belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de gebruikte essentiële beoordelingen en belangrijke schattingen in de jaarrekening De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. De leden van de raad van commissarissen en van de directie van VastNed Retail hadden gedurende het eerste halfjaar van 2008 geen persoonlijk belang bij beleggingen van de vennootschap. Belangen van grote beleggers De Autoriteit Financiële Markten heeft de volgende meldingen ontvangen van aandeelhouders met een belang van meer dan vijf procent in de vennootschap: Stichting pensioenfonds PGGM 21,71% Nomura Asset Management Co. Ltd. 6,11% Capital Research and Management Company 5,27% De total expense ratio over het eerste halfjaar 2008 bedraagt 2,08% (jaarbasis). Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole toegepast.

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE Persbericht eerste kwartaalcijfers 2008 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes

Nadere informatie

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M PERSBERICHT BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL VERDRIEVOUDIGD TOT EUR 6,06 PER AANDEEL DANKZIJ HOGE HERWAARDERINGEN. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden)

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5%

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Persbericht Eerste kwartaalcijfers 2009 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Reinier van Gerrevink, CEO: Ondanks

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Algemene kosten De algemene kosten bleven onveranderd op 2,6 miljoen ( 2,6 miljoen).

Algemene kosten De algemene kosten bleven onveranderd op 2,6 miljoen ( 2,6 miljoen). Persbericht Halfjaarbericht 2007 INTRINSIEKE WAARDE VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL STIJGT EERSTE HALFJAAR 2007 MET 2,9% TOT 24,43 PER AANDEEL DOOR WAARDESTIJGINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes eerste

Nadere informatie

VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0%

VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0% Persbericht negenmaands- resultaten 2007 VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0% (tussen haakjes eerste negen maanden 2006) Direct beleggingsresultaat:

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL. (tussen haakjes 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden) Beleggingsresultaat:

Nadere informatie

VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT STIJGEN TOT 3,85 PER AANDEEL

VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT STIJGEN TOT 3,85 PER AANDEEL Persbericht Jaarcijfers 2007 VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT STIJGEN TOT 3,85 PER AANDEEL (tussen haakjes jaarcijfers 2006) Direct beleggingsresultaat: 64,4 miljoen ( 62,5 miljoen); Indirect

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2010 VASTNED RETAIL BEHAALT LAGER DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MAAR ZIET OOK VASTGOEDWAARDEN VOOR HET TWEEDE KWARTAAL OP RIJ STIJGEN

Halfjaarbericht 2010 VASTNED RETAIL BEHAALT LAGER DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MAAR ZIET OOK VASTGOEDWAARDEN VOOR HET TWEEDE KWARTAAL OP RIJ STIJGEN Halfjaarbericht VASTNED RETAIL BEHAALT LAGER DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MAAR ZIET OOK VASTGOEDWAARDEN VOOR HET TWEEDE KWARTAAL OP RIJ STIJGEN Reinier van Gerrevink, CEO van VastNed Retail: De huuronderhandelingen

Nadere informatie

VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MET 12,7% STIJGEN TOT 68,6 MILJOEN EN STELT DIVIDEND 2009 VOOR VAN 4,03 PER AANDEEL

VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MET 12,7% STIJGEN TOT 68,6 MILJOEN EN STELT DIVIDEND 2009 VOOR VAN 4,03 PER AANDEEL Persbericht jaarcijfers 2009 VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MET 12,7% STIJGEN TOT 68,6 MILJOEN EN STELT DIVIDEND 2009 VOOR VAN 4,03 PER AANDEEL Reinier van Gerrevink, CEO van VastNed Retail:

Nadere informatie

Persbericht jaarcijfers 2010 VASTNED RETAIL BOEKT STIJGING VASTGOEDWAARDEN EN POSITIEF BELEGGINGSRESULTAAT 2010 VAN 99,2 MILJOEN

Persbericht jaarcijfers 2010 VASTNED RETAIL BOEKT STIJGING VASTGOEDWAARDEN EN POSITIEF BELEGGINGSRESULTAAT 2010 VAN 99,2 MILJOEN Persbericht jaarcijfers VASTNED RETAIL BOEKT STIJGING VASTGOEDWAARDEN EN POSITIEF BELEGGINGSRESULTAAT VAN 99,2 MILJOEN Reinier van Gerrevink, CEO van VastNed Retail: In het afgelopen boekjaar waren belangrijke

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Operationele resultaten Vastned stabiel Spaanse resultaten verder onder druk

Operationele resultaten Vastned stabiel Spaanse resultaten verder onder druk Persbericht Operationele resultaten Vastned stabiel Spaanse resultaten verder onder druk Hoofdpunten eerste kwartaal 2012 (tussen haakjes eerste kwartaal 2011) Direct beleggingsresultaat, exclusief belastingmaatregel

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

VASTNED S HIGH STREET SHOPS VORMEN SOLIDE BASIS Uitvoering strategie goed op schema

VASTNED S HIGH STREET SHOPS VORMEN SOLIDE BASIS Uitvoering strategie goed op schema VASTNED S HIGH STREET SHOPS VORMEN SOLIDE BASIS Uitvoering strategie goed op schema Hoofdpunten 2012 (tussen haakjes 2011) Direct beleggingsresultaat 62,5 miljoen ( 67,0 miljoen) Waardemutaties high street

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

Kerngegevens 30-jun dec jun-09. Bruto bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000)

Kerngegevens 30-jun dec jun-09. Bruto bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000) Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2010 een negatief resultaat na belastingen behaald van 898.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 61.000, netto financieringslasten

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2011

Resultaten 1 e kwartaal 2011 Resultaten 1 e kwartaal 2011 Kernpunten Winst 27,6 mln (2010: 12,6 mln) Direct resultaat per aandeel 1,27 (+5,8%) Intrinsieke waarde per aandeel 74,83 (-0,5%) Waardering portefeuille stabiel Verkoop niet

Nadere informatie

Halfjaarverslag 30 juni 2012

Halfjaarverslag 30 juni 2012 Halfjaarverslag 30 juni 2012 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax: (010)

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013

VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013 Persbericht VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013 Hoofdpunten Q1 2013 (tussen haakjes Q4 2012) Bezettingsgraad eind Q1 2013: 94,3% (95,0%),

Nadere informatie

Robuuste portefeuille en solide financiering bepalen goede resultaten eerste halfjaar

Robuuste portefeuille en solide financiering bepalen goede resultaten eerste halfjaar PERSBERICHT 20 augustus 2015 HALFJAARVERSLAG 2015 Robuuste portefeuille en solide financiering bepalen goede resultaten eerste halfjaar Hoofdpunten H1 2015: - Direct resultaat stijgt naar 1,23 per aandeel

Nadere informatie

Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9

Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9 persbericht Nieuwe Steen Investments N.V. Kerncijfers 30-06-2010 30-06-2009 2009 Resultaten (x 1.000) Brutohuuropbrengsten 52.311 52.440 103.794 Nettohuuropbrengsten 44.746 45.026 89.559 Direct beleggingsresultaat

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-13-2-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-13-2-b Bijlage HAVO 2013 tijdvak 2 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-13-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 8 en 21 zijn de volgende formules beschikbaar: 8 pay out ratio dividend

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt PERSBERICHT Kerncijfers 2008 2008 2007 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 101.692 89.635 Netto huuropbrengsten 88.257 78.749 Direct beleggingsresultaat 50.037 47.810 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009

TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009 LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DRIE LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DIVIDEND DRIE 1 TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009 Publicatie: 23 juli 2009 voor opening van Euronext Amsterdam Inhoudsopgave Verslag

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Vastned op koers met aangescherpte strategie Stabiele resultaten over 2011

Vastned op koers met aangescherpte strategie Stabiele resultaten over 2011 Vastned op koers met aangescherpte strategie Stabiele resultaten over 2011 Hoofdpunten jaarcijfers 2011 (tussen haakjes jaarcijfers 2010) Direct beleggingsresultaat: 67,0 miljoen ( 67,8 miljoen) Stabiele

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

Vastned's premiumcitystrategie verbetert bezettingsgraad

Vastned's premiumcitystrategie verbetert bezettingsgraad PERSBERICHT 22 mei 2014 TRADING UPDATE Q1 2014 Vastned's premiumcitystrategie verbetert bezettingsgraad Hoofdpunten Q1 2014: - Bezettingsgraad stijgt van 94,0% eind 2013 naar 96,5% eind Q1 2014 (premium

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007 Persbericht Datum 13 juli 2007 DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007 DIM Vastgoed behaalde over het eerste halfjaar van 2007 een nettowinst van USD 10.740.000. Over het eerste halfjaar van

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers PERSBERICHT Nieuwe Steen Investments goed op koers HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over het eerste halfjaar 2006 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg 0,68 per aandeel en

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments N.V.

Nieuwe Steen Investments N.V. kw 03 Tussentijds bericht per 30 september 2010 Nieuwe Steen Investments N.V. 20 10 kw tussentijds bericht 03 20 10 30 september 2010 Tussentijds bericht per 30 september 2010 Inhoudsopgave Verslag van

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het eerste kwartaal 2005 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments N.V.

Nieuwe Steen Investments N.V. kw 01 Tussentijds bericht per 31 maart 2010 Nieuwe Steen Investments N.V. 20 10 kw tussentijds bericht 01 20 10 31 maart 2010 Tussentijds bericht per 31 maart 2010 Inhoudsopgave Verslag van de directie

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Resultaten Vastned in lijn met verwachting

Resultaten Vastned in lijn met verwachting HALFJAARVERSLAG 2 AUGUSTUS 2016 HALFJAARRESULTATEN 2016 Resultaten Vastned in lijn met verwachting HOOFDPUNTEN H1 2016: - VASTNED TREKT ONDERSCHEIDENDE, STERKE RETAILERS AAN VOOR VERSCHILLENDE PREMIUM

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Positieve resultaten door verdere uitvoering premiumcity-highstreet strategie

Positieve resultaten door verdere uitvoering premiumcity-highstreet strategie PERSBERICHT 3 maart 2015 JAARRESULTATEN 2014 Positieve resultaten door verdere uitvoering premiumcity-highstreet strategie Hoofdpunten 2014: - Direct resultaat met 2,44 per aandeel boven de prognose van

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2008

Tussentijds bericht per 30 juni 2008 Tussentijds bericht per 30 juni 2008 Publicatie: 25 juli 2008 voor opening van Euronext Amsterdam Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Kerncijfers 8 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het derde kwartaal 2005 wederom goede resultaten geboekt. Het directe resultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Goede resultaten Vastned door focus op premium city high street shops

Goede resultaten Vastned door focus op premium city high street shops PERSBERICHT 18 februari 2016 JAARRESULTATEN 2015 Goede resultaten Vastned door focus op premium city high street shops Hoofdpunten: - Aandeel premium city high street shops steeg naar 68% (eind 2014: 60%)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BERICHT PER 31 MAART 2009

TUSSENTIJDS BERICHT PER 31 MAART 2009 LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DRIE LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DIVIDEND DRIE 1 TUSSENTIJDS BERICHT PER 31 MAART 2009 Publicatie: 29 april 2009 voor opening van Euronext Amsterdam Inhoudsopgave Verslag

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie