SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2010 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2010 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN"

Transcriptie

1 SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2010 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN STICHTING OPLEIDINGSFONDS VAKOPLEIDING PROCESINDUSTRIE OVP Onderstaande Uitvoeringsregeling Procesindustrie 2010 (hierna: Uitvoeringsregeling) is onder meer gebaseerd op: Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 augustus 2009, nr. R&P/RA/2009/17756, tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds , citeertitel Subsidieregeling ESF (herzien). Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (Publicatieblad van de Europese Unie L 210 van 31 juli 2006). De volledige tekst van de Subsidieregeling ESF en de Verordening (EG) nr. 1083/2006 zijn te vinden op de website van het Agentschap SZW ( Op deze website zijn ook alle andere relevante wetteksten te vinden. Aanvraaginformatie is te vinden op de OVP website De uitvoering van de regeling staat onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie (vanaf nu te noemen OVP) bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de procesindustrie (AWVN, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen). De dagelijkse uitvoering van de regeling is door het bestuur opgedragen aan de secretaris, die wordt bijgestaan door de OVPorganisatie. Situaties waarin de regeling niet voorziet, worden voorgelegd aan het bestuur van OVP. De uitspraak van het bestuur is bindend. OVP is te allen tijde gebonden (en daarmee dus ook bedrijven en de uitvoerders) aan nadere interpretaties en aanwijzingen afkomstig van hogere autoriteiten, zoals het Agentschap SZW, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Europese Commissie. Ook het bestuur van OVP kan nadere richtlijnen afgeven, waaraan bedrijven en uitvoerders gebonden zijn. Bij de afgifte van de eindbeschikking zal worden uitgegaan van de op dat moment vigerende regelgeving. Hoewel bij het opstellen van de Uitvoeringsregeling de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, kan OVP niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. Ook kan OVP niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door acties die op grond van deze Uitvoeringsregeling worden gepleegd en gevolgtrekkingen die op grond van deze Uitvoeringsregeling worden gemaakt. Daarnaast kan OVP nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van nadere interpretaties of aanwijzingen van hogere autoriteiten. Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie september

2 Artikel 1 definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Aanvraagtijdvak: een door OVP vastgesteld tijdvak, als bedoeld in artikel 4, waarbinnen aanvragen voor projectsubsidie kunnen worden ingediend; b. Bestuur OVP: werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de procesindustrie (AWVN, FNV Bondgenoten, VNCI en CNV Vakmensen); c. bedrijf: de rechtspersoon aan wie OVP krachtens deze regeling projectsubsidie verleend; d. CREBO: het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs; e. Minister: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; f. Laaggekwalificeerd: een opleiding hebbend tot en met MBO-4 niveau; g. Projectsubsidie: de subsidie, als bedoeld in artikel 7; h. Projectvoorstel: een samenhangend geheel van activiteiten met betrekking tot de in artikel 3, eerste lid, genoemde onderwerpen; i. Uitvoerder: de organisatie die in opdracht van het bedrijf activiteiten in het kader van het projectvoorstel uitvoert (in de regel een scholingsinstituut of ontwikkelaar); j. Uitvoeringsregeling: de Uitvoeringsregeling Procesindustrie, die periodiek door het bestuur van OVP wordt vastgesteld; k. Subsidietoekenning: de voor het bedrijf gereserveerde projectsubsidie op grond van het door het bedrijf ingediende en door OVP beoordeelde projectvoorstel; l. Eindbeschikking: het na indiening van de einddeclaratie definitief vastgestelde en toegewezen subsidiebedrag; m. ESF-tool: door OVP beschikbaar gestelde webbased applicatie om ESF-aanvragen en realisatiegegevens in te dienen (zie Artikel 2 inleidende bepaling OVP is door de Minister aangewezen om krachtens de regeling ESF uitvoering te geven aan de voorliggende Uitvoeringsregeling voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de procesindustrie. Bedrijven kunnen binnen de Uitvoeringsregeling projectvoorstellen indienen ter subsidiëring van daarvoor in aanmerking komende activiteiten. Artikel 3 aard van de projecten 1. Een project dat voor subsidie in aanmerking komt, heeft tot doelstelling het vergroten van de inzetbaarheid van werkenden op de arbeidsmarkt. Voor de aanvragen geldt dat het expliciet moet gaan om het vergroten van de inzetbaarheid van laaggekwalificeerde werknemers. 2. Een project komt uit hoofde van deze Uitvoeringsregeling slechts voor subsidie in aanmerking indien: a. het project past binnen het doel, bedoeld in artikel 3, lid 1; b. het project past binnen het doel dat is opgenomen in de statuten van OVP; c. het project een duur van ten hoogste 18 maanden heeft, geteld vanaf de datum volledigheid van het Agentschap SZW; d. het project gericht is op een in het CREBO register opgenomen opleiding, dan wel op een daarmee gelijk te stellen opleiding, die in de procesindustrie als extra kwalificatie voor de arbeidsmarkt wordt erkend, een civiel effect heeft en Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie september

3 algemeen toegankelijk is 1 en door het Agentschap SZW algemeen erkende opleidingen; e. het project niet mede wordt gefinancierd uit andere structuurfondsen of communautaire initiatieven; en f. de projectresultaten om niet beschikbaar worden gesteld aan de minister of door hem aangewezen derden. 3. Daarnaast komen in ieder geval voor subsidie in aanmerking projecten gericht op het testen van deelnemers met het oog op het vaststellen van reeds verworven competenties (EVC). Artikel 4 aanvraagtijdvakken 1. De mogelijkheid tot het indienen van projectvoorstellen bestaat slechts gedurende door het Bestuur vastgestelde aanvraagtijdvakken gelegen in de jaren 2007 tot en met Binnen het eerstvolgende aanvraagtijdvak van OVP in het jaar 2010 kunnen bedrijven projectvoorstellen indienen voor individuele aanvragen op 7 januari (vanaf 9:00 uur) tot en met 22 januari. Projectvoorstellen worden middels de webbased ESF tool van OVP ingediend. Alvorens een aanvraag in te dienen, moeten bedrijven zich registreren en een account aanvragen via de website van OVP. Dat kan vanaf 4 januari Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website van OVP. Ten aanzien van het indienen van aanvragen voor deelname aan de branchegerichte ESF aanvraag van OVP worden bedrijven nader geïnformeerd via de website: 3. Voor opvolgende jaren zullen de aanvraagtijdvakken steeds liggen in de periode januari. Exacte data en projectperiodes worden op de website van OVP gepubliceerd. 4. Buiten de gestelde tijdvakken kunnen geen aanvragen in behandeling worden genomen. Indien een aanvraagtijdvak wordt geopend of wijzigingen in aanvraagtijdvakken plaatsvinden, wordt hiervan door het bestuur mededeling gedaan in het OVP periodiek, de website van OVP en/of via een mailing aan bij OVP aangesloten bedrijven. Tevens zullen via deze publicaties mededelingen worden gedaan over de voorwaarden waaraan bedrijven en projecten moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen en eventuele limitering en verdeling van beschikbare subsidiegelden. Artikel 5 de indiening van projectvoorstellen 1. Een projectvoorstel wordt ingediend onder gebruikmaking van de webbased ESF tool die daartoe door OVP ter beschikking worden gesteld via de website van OVP. 2. Alleen projectvoorstellen die vergezeld gaan van de gevraagde en ondertekende bijlagen en verklaringen worden in behandeling genomen. De verklaringen betreffen de 'verklaring medefinanciering' en de 'algemeen akkoordverklaring'. 1 Ten aanzien van opleidingen die niet zijn opgenomen in het CREBO register dient middels het door het OVP ontwikkelde Beoordelingsinstrument OVP erkenning opleidingen bij OVP te worden aangevraagd. Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie september

4 Artikel 6 weigering van projectsubsidie Een projectvoorstel komt niet voor subsidie in aanmerking indien: a. een projectvoorstel niet voldoet aan de bij en krachtens deze Uitvoeringsregeling gestelde eisen, zowel qua vorm als inhoud; b. onvoldoende zekerheid bestaat dat de projectadministratie van het bedrijf aan de in artikel 11 gestelde administratievoorschriften voldoet; c. onvoldoende zekerheid bestaat over de financiering van de totale noodzakelijkerwijs ten behoeve van de uitvoering van het project te maken kosten; d. de kosten van het project niet in een redelijke verhouding staan tot de daarvan te verwachten resultaten; e. het project reeds uit andere hoofde wordt gefinancierd ten laste van Europese subsidieprogramma's of andere publieke gelden. Artikel 7 toekenning van projectsubsidie 1. De toekenning van projectsubsidie betreft de projectactiviteiten, zoals vastgelegd in het projectvoorstel en goedgekeurd door de Minister. 2. In de toekenning wordt het maximum bedrag bepaald dat aan subsidie tegemoet kan worden gezien. Bij de bepaling van dit bedrag wordt uitgegaan van de in het projectvoorstel begrote kosten, met dien verstande dat in de beschikking tot subsidieverlening kostenposten buiten beschouwing gelaten kunnen worden dan wel op een lager bedrag kunnen worden vastgesteld, voor zover de desbetreffende uitgaven redelijkerwijs niet noodzakelijk geacht kunnen worden voor de uitvoering van het project. 3. Aan de toekenning tot verlening van projectsubsidie kunnen nadere voorwaarden worden verbonden, voor zover deze noodzakelijk zijn ter waarborging van een juiste uitvoering van het project dan wel het behoud van een goed inzicht in de voortgang van het project. Artikel 8 subsidiehoogte De in de toekenning vermelde subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, doch ten hoogste het maximum bedrag dat is vastgesteld in de toekenning. Onder specifieke omstandigheden kan de subsidie bij individuele aanvragen oplopen tot 45% van de subsidiabele kosten. 2 Artikel 9 subsidiabele kosten 1. Uitsluitend de volgende additionele, noodzakelijke, rechtstreeks aan de uitvoering en het beheer van het project toe te rekenen kosten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover deze na indiening van de subsidieaanvraag door of op het verzoek van het bedrijf werkelijk zijn gemaakt en ten laste van het bedrijf zijn gebleven en die zijn betaald op het moment van het indienen van de einddeclaratie: 2 Voor nadere toelichting zie Bijlage 1, artikel D8 van de Subsidieregeling ESF (herzien). Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie september

5 a. Ten behoeve van de aanbodgerichte aanvragen van OVP: I. Kosten ten aanzien van (de ontwikkeling van) opleidingen, cursussen en trainingen tot en met MBO-4 niveau zoals opgenomen in de brancheaanvraag alsmede kosten ten aanzien van EVC procedures; b. Voor individuele aanvragen: I. Kosten ten aanzien van opleidingen, cursussen en trainingen tot en met MBO-4 niveau alsmede kosten ten aanzien van EVC procedures; II. Kosten van ontwikkeling van opleidingen, cursussen en trainingen tot en met MBO-4 niveau tot een maximum van 10% van de in de toekenning opgenomen, voor subsidie in aanmerking komende kosten; III. Kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten tot een maximum van 15% van de in de eindbeschikking opgenomen, voor subsidie in aanmerking komende (directe) kosten op grond van de onderdelen I, II en III. 2. Als projectkosten blijven buiten beschouwing: a. Kosten gemaakt voor de datum van volledigheid van de subsidieaanvraag zoals bepaald door het Agentschap SZW wat betreft individuele aanvragen en kosten gemaakt buiten de projectperiode van de aanbodgerichte aanvragen; b. kosten voor bedrijfsspecifieke opleidingen, EHBO cursussen en BHV cursussen (met ingang van de aanbodgerichte aanvraag Kwalificering Vakmanschap Procesindustrie 2009 II en latere (individuele) aanvragen). c. kosten van inkomensvervangende betalingen of uitkeringen aan deelnemers, niet zijnde loonbetalingen; d. loonkosten van werkervaringsplaatsen en dienstbetrekkingen, welke zijn aangegaan of bekostigd in het kader van de Wet Werk en Bijstand of de Wet investeren in jongeren; e. loonkosten van een persoon die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening een dienstverband met de gemeente dan wel met een reguliere werkgever heeft; f. verletkosten van projectdeelnemers; g. kosten van adviseurs, uitvoerders en onderuitvoerders die zijn bepaald als percentage van de totale kosten van het project, of als percentage van de te ontvangen subsidie of de omzet; h. overige in de van toepassing zijnde Handleiding Projectadministratie ESF genoemde niet-subsidiabele kosten. 3. Indien kosten voor een activiteit betrekking hebben op een periode die niet gelijk is aan de projectperiode en/of betrekking hebben op zowel ESF-deelnemers als niet ESF-deelnemers, moeten de kosten naar rato worden toegerekend aan het project. 4. Om aan te tonen dat de externe kosten ten aanzien van subsidiabele activiteiten niet bovenmatig zijn, dient de marktconformiteit van deze kosten aangetoond te worden. De keuze voor een bepaalde procedure rondom het aantonen van marktconformiteit is afhankelijk van het feit of de organisatie die inkoopt aanbestedingsplichtig is of niet. Daarnaast wordt gekeken naar de hoogte van de aankoopprijs. Indien er geen verplichting tot aanbesteding is, dan gelden de volgende opties: a. Gunning uit de hand: tot opdrachtwaarde b. Benchmarkprocedure: van tot opdrachtwaarde c. Transparante offerteprocedure: vanaf Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Handleiding Projectadministratie. 5. De voor subsidie in aanmerking komende interne kosten van het bedrijf moeten altijd verantwoord worden op basis van werkelijke kosten (aantal werkelijk gerealiseerde uren tegen een (individueel) berekend uurtarief op basis van de loonkosten voor de werkgever en het aantal werkbare uren per jaar). Een bedrijf mag ook kiezen voor Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie september

6 een vaste opslag van 28% bovenop het brutoloon (inclusief vakantiegeld). Voor de bedrijven die deelnemen aan de brancheaanvragen is dit laatste verplicht. Artikel 10 bevoorschotting 1. OVP zal ten behoeve van aanvragen voor projectsubsidie uit hoofde van onderhavige Uitvoeringsregeling niet automatisch overgaan tot het uitkeren van tussentijdse voorschotten aan aanvragende bedrijven. Op verzoek kunnen voorschotten worden uitgekeerd mits is voldaan aan de door OVP gestelde criteria. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de kwaliteit van de projectadministratie, de gerealiseerde kosten tot op het moment van aanvragen van het voorschot en de realisatie van eventuele eerder ESF-projecten. Daarbij dienen de bedrijven een bankgarantie te overleggen aan OVP. 2. Na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van subsidie zoals door OVP ingediend bij het Agentschap SZW, kan het Agentschap SZW overgaan tot het verlenen van een voorschot tot maximaal 100% van de in de eindbeschikking opgenomen maximum subsidiebedrag. Het project kan dan nog in een steekproef vallen van het Ministerie van Financiën welke optreedt als Audit autoriteit in het kader van ESF. Pas als een eventuele controle door het Ministerie van Financiën is afgerond, geeft het Agentschap SZW een definitieve beschikking af. Dit kan betekenen dat er mogelijk nog een korting op de ESF-subsidie wordt doorgevoerd. Artikel 11 administratie 1. Het bedrijf houdt een inzichtelijke en controleerbare administratie bij met betrekking tot uitvoering van het project en de in verband daarmee gedane uitgaven en verworven inkomsten. De administratie bestaat uit een projectadministratie, waaronder begrepen een deelnemersadministratie, en een financiële administratie, waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken. 2. De projectadministratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde prestaties in termen van deelnemers en uren, dan wel in termen van geleverde producten of diensten. 3. De financiële administratie geeft inzicht in de subsidiabele kosten, de inkomsten en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven aan het project worden toegerekend. 4. De administratie is zodanig opgezet dat deze voldoende waarborgen biedt voor correcte en adequate tussentijdse rapportages. 5. De administratie biedt voldoende mogelijkheden voor een goede controle op de juiste naleving van de subsidievoorwaarden door het bedrijf. 6. Bij de vastlegging van de gegevens worden in ieder geval de eisen in acht genomen die in de van toepassing zijnde Handleiding Projectadministratie ESF , ter zake worden gesteld. 7. Het bedrijf bewaart alle administratieve bescheiden die betrekking hebben op het gesubsidieerde project tot en met 31 december Van bewijsstukken wordt het originele stuk, dan wel een voor authentiek gewaarmerkte versie van het originele stuk bewaard. Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie september

7 8. Het bedrijf verstrekt desgevraagd aan door OVP, de minister, dan wel door de Europese Commissie daartoe aangewezen personen inzage in of informatie uit de administratie. Tevens verstrekt hij de voornoemde personen desgevraagd informatie over de voortgang van het voor subsidie in aanmerking gebrachte project. 9. Voor projecten die worden aangevraagd via de webbased ESF tool en waarvan de realisatie wordt geadministreerd via de webbased ESF tool gelden afwijkende procedures: - bedrijven die deelnemen aan de branchegerichte aanvragen dienen de kosten te administreren via de webbased ESF tool en onderbouwende stukken periodiek toe te zenden aan OVP; - bedrijven die individuele aanvragen hebben ingediend dienen de kosten te administreren via de webbased ESF tool en op verzoek onderbouwende stukken toe te zenden aan OVP. Artikel 12 rapportage 1. Uiterlijk 1 december van elk kalenderjaar dient het bedrijf het burgerservicenummer, dan wel bij het ontbreken daarvan het sociaal-fiscaalnummer, van alle deelnemers aan het project van dat betreffende kalenderjaar aan OVP te verschaffen, gebruikmakend van het daartoe door OVP voorgeschreven formulier of via de ESFtool. 2. Indien er tussentijds bijzondere omstandigheden optreden, die de voortgang van het project substantieel wijzigen of die anderszins belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het recht op subsidie of het behalen van de projectresultaten, doet het bedrijf hiervan onverwijld mededeling aan OVP. 3. Indien verlangd door OVP en zoals blijkt uit de toekenning en de overeenkomst, dient het bedrijf een tussenrapportage in. Artikel 13 einddeclaratie Het bedrijf dient uiterlijk binnen 2 maanden na beëindiging van het project een verzoek in om definitieve vaststelling van het subsidiebedrag waarop aanspraak bestaat middels de door OVP voorgeschreven formulieren, inclusief een BSN rapportage. Voor projecten die worden ingediend en geadministreerd via de webbased ESF tool wordt automatisch een eindrapportage gegenereerd. Bedrijven worden hierover nader geïnformeerd via de website van OVP. Artikel 14 subsidievaststelling De hoogte van het uiteindelijke subsidiebedrag wordt schriftelijk aan het bedrijf medegedeeld, nadat OVP de definitieve subsidievaststelling heeft ontvangen van de subsidieverstrekker. Zie ook artikel 10, tweede lid. Artikel 15 publiciteit en evaluatie 1. Het bedrijf informeert de door hem ingeschakelde uitvoerders en de deelnemers aan projecten dat zij deelnemen aan een door het Europees Sociaal Fonds gesubsidieerd project en verleent medewerking aan door de minister georganiseerde publicitaire en Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie september

8 voorlichtingsactiviteiten gericht op de media, potentiële deelnemers en het grote publiek. 2. Het bedrijf draagt er zorg voor dat op briefpapier, deelnemerscertificaten, en alle overige op het project en de uitvoering daarvan betrekking hebbende documenten, duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat het project cofinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds ontvangt. 3. Het bedrijf draagt er zorg voor dat een embleem van de Europese vlag aanwezig is op al het publiciteitsmateriaal met betrekking tot het project, en dat dit embleem voldoet aan de daarvoor voorgeschreven instructies betreffende kleurgebruik en afmetingen. 4. Het bedrijf draagt er zorg voor dat op al het publiciteitsmateriaal in ieder geval de term Europees Sociaal Fonds aanwezig is, en dat, indien het publiciteitsmateriaal daarvoor ruimte biedt, tevens melding wordt gemaakt van de leuze: Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst. 5. Het bedrijf verleent medewerking aan het opstellen van evaluatierapporten met betrekking tot deze regeling, en draagt, indien het gesubsidieerde project niet in eigen beheer wordt uitgevoerd, er zorg voor dat de feitelijke uitvoerder van het project deze medewerking verleent. 6. Indien het bedrijf niet voldoet aan het eerste tot en met het zesde lid wordt de vast te stellen subsidie met 5% verlaagd. Artikel 16 intrekking beschikking tot subsidieverlening 1. Een toekenning van projectsubsidie kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken en op basis daarvan uitgekeerde bedragen kunnen worden teruggevorderd: a. indien het bedrijf bij zijn projectvoorstel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, en de subsidie bij juiste of volledige informatie, niet zou zijn verleend dan wel tot een lager bedrag zou hebben geleid; b. in geval het project wordt uitgevoerd in afwijking van het projectvoorstel, voor zover de subsidieverlening daarop was gebaseerd; c. indien de doelstellingen van het project ten gevolge van nalatigheid van het bedrijf niet of slechts ten dele worden gerealiseerd; d. indien het bedrijf een van de voorschriften vervat in de artikelen 11 tot en met 15 van deze Uitvoeringsregeling niet naleeft. 2. Intrekking en terugvordering krachtens het eerste lid, onder b, vindt niet plaats, indien de afwijking vooraf aan OVP is voorgelegd, en deze daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 17 beroep en bezwaar Indien het bedrijf het niet eens is met de door OVP afgegeven toekenning of eindbeschikking dan wel een gemotiveerde weigering van de aanvraag of gemotiveerde intrekking van de beschikking kan binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij het bestuur van OVP. Deze zal het bezwaar op haar eerstvolgende reguliere bestuursvergadering in behandeling nemen en schriftelijk binnen 4 weken nadat de vergadering heeft plaatsgevonden de beslissing kenbaar maken. Deze beslissing is bindend. Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie september

9 Artikel 18 - citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Procesindustrie Den Haag, xxx 2010 VASTGESTELD DOOR: BESTUUR STICHTING OPLEIDINGSFONDS VAKOPLEIDING PROCESINDUSTRIE OVP Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie september

SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE 2007-2013 UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2011 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN

SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE 2007-2013 UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2011 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE 2007-2013 UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2011 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN STICHTING OPLEIDINGSFONDS VAKOPLEIDING PROCESINDUSTRIE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Maatregel 7 Loopbaancheck Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 7 vs 2 12-6-14 1/6 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Doel Uitvoeringsregeling...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7 Uitvoeringsregeling Maatregel 4 Creëren extra leerwerkplaatsen (BBL-trajecten) Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs 27-08-2014 1/7 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 mr JW Kempers 11 februari 2015 Inleiding - In de Subsidieregeling zijn vier Verordeningen samengebracht in een ministeriële regeling: de Subsidieregeling AMIF en

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14894 30 september 2010 Herplaatsing regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2010,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12998 31 augustus 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 augustus 2009, nr.

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA) Slingelaan 1 7001EA DOETINCHEM 7001EA1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep (Tijdelijke

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2509 AE Den Haag

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2509 AE Den Haag Agentschap SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgetegenheid > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Call Centers T. a. v. Postbus 627 3440AP WOERDEN

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag NV REWIN West Brabant Cosunpark 22 4814ND BREDA 4814ND22 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis ESF 2007-2013 Agentschap SZW Pieter Melis Agentschap SZW 17 juni 2010 Indeling presentatie Introductie in ESF Verantwoordelijkheden Agentschap SZW Actie B: re-integratie van gedetineerden Administratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering van single information en single audit

Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering van single information en single audit Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

2991CM78. Stichting DMperspectief Stationsweg CM BARENDRECHT

2991CM78. Stichting DMperspectief Stationsweg CM BARENDRECHT > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting DMperspectief Stationsweg 78 2991CM BARENDRECHT 2991CM78 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Toelichting op projectadministratie

Toelichting op projectadministratie Toelichting op projectadministratie 2010ESFN411 - Aanbod Augustus 2011 versie 1.0 Postbus 601 6710 BP Ede SOL brengt mensen T+31 (0)318 en 648 middelen 750 beweging Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 6. Sectorplan Procesindustrie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 6. Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Maatregel 6 Toekomstgerichte (op)scholing voor medewerkers Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 6 versie 5 15-9-2015 1/12 Inhoud Uitvoeringsregeling...

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling: Regionale Initiatieven Van-Werk-Naar-Werk

Uitvoeringsregeling: Regionale Initiatieven Van-Werk-Naar-Werk Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingen in de Metalektro Sectorplan Metalektro Regeling: Cofinanciering Sectorplannen Looptijd Sectorplan Metalektro: 1 september 2014 31 augustus 2016 Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Stichting AGSZW/JA/2006/50174. Standpunt wijze van kostenafrekening externe opleidingskosten LRVV- en CZO-opleidingen. Geachte

Stichting AGSZW/JA/2006/50174. Standpunt wijze van kostenafrekening externe opleidingskosten LRVV- en CZO-opleidingen. Geachte Stichting Hoofdafdeling Bedrijfsvoering Postbus 93249 2509 AE Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 4334 www.agentschapszw.nl Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

3970AE238. Nationale Politie Postbus AE DRIEBERGEN

3970AE238. Nationale Politie Postbus AE DRIEBERGEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Nationale Politie Postbus 238 3970AE DRIEBERGEN 3970AE238 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 5 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 7 mei 2015 met kenmerk V&OR/UIT/2015000778, waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2958 13 februari 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 februari 2012, nr. R&P/RA/2012/1738,

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Projectuitvoeringsovereenkomst

Projectuitvoeringsovereenkomst Projectuitvoeringsovereenkomst Rotterdam boeit, bindt, bouwt, borgt in 2008-2011 Preambule: Deze projectuitvoeringsovereenkomst is opgesteld om het door het Regionale Platform Onderwijsarbeidsmarkt Voortgezet

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân.

Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân.

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 2744 24 oktober 2014 Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds.

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds. Verleningsbeschikking datum : 26 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 22 april 2015 met kenmerk 20150427 lc/fl waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1 Burgemeester en wethouders van Korendijk gelet op artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet; artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); b e s l u i t e n vast te stellen de volgende beleidsregels:

Nadere informatie

Op 22 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Clusterplan CKO Detailhandel.

Op 22 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Clusterplan CKO Detailhandel. AGF Centrum voor Kennis en Ontwikkeling Postbus 7001 6710CB EDE Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon Projectnaam Clusterplan

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus 428 3700AK ZEIST 3700AK428 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP te Den

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Provincie Drenthe Postbus 122 9400AC ASSEN 9400AC122 Afdeling Uitvoering Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

(NB. Dit bedrag is inclusief te uwen laste blijvende BTW)

(NB. Dit bedrag is inclusief te uwen laste blijvende BTW) Agentschap SZW Mínisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Vereniging arbeidsmarkt zorg en welzijn plus in NHN ZWplus T.a.v. mevrouw LG.A. Sluijs Nieuwe

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 9796

STAATSCOURANT. Nr. 9796 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9796 8 april 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2014, 2014-0000040627,

Nadere informatie

Leidraad Projectadministratie

Leidraad Projectadministratie Leidraad Projectadministratie Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. 7 juli 2016 Inhoud Inleiding...3 Algemeen...3 Comply

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22944 20 december 2011 Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie De Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES REGLEMENT SPOT SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting Stroom

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

ESF en de Wet kinderopvang

ESF en de Wet kinderopvang ESF en de Wet kinderopvang Inleiding Sinds 1 januari 2005 is de Wet basisvoorziening kinderopvang in werking getreden. In de Wet kinderopvang wordt de financiering van de kinderopvang geregeld en wordt

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

AB 1998 Nr. 34 AFKONDIGINGBLAD EILANDGEBIED SINT MAARTEN

AB 1998 Nr. 34 AFKONDIGINGBLAD EILANDGEBIED SINT MAARTEN AB 1998 Nr. 34 AFKONDIGINGBLAD EILANDGEBIED SINT MAARTEN EILANDSVERORDENING van 7 december 1998, houdende algemene voorschriften inzake de verlening van subsidies door het bestuur van het eilandgebied

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011 Voorwaarden inzake het verstrekken van subsidies voor projecten op het gebied waarop het Productschap Pluimvee en Eieren activiteiten ontwikkelt ten behoeve

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Subsidieregeling scholing jonggehandica...

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Subsidieregeling scholing jonggehandica... pagina 1 van 6 Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen (Tekst geldend op: 29-09-2014) Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 724 18 januari 2011 Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Verordening van 4 oktober 2006, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidie (Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006) Provinciale Staten van Fryslân, gelet op

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Duurzame inzetbaarheid regio s en sectoren

Vragen en antwoorden Duurzame inzetbaarheid regio s en sectoren Vragen en antwoorden Duurzame inzetbaarheid regio s en sectoren In dit document zijn o.a. de vragen verwerkt die tijdens het webinar op 23 juni 2016 zijn gesteld. In de antwoorden wordt verwezen naar de

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2509 AE Den Haag

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2509 AE Den Haag Agentschap $ZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 93249 2509 AF Den Haag CA-ICT Afdeiing Uitvoering T.a.v. de heer R Schulting Postbus 177 Rijnstraat 50 4200AD GORINCHEM

Nadere informatie

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken \We rt..x67-fn Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur & Regio Directie Natuur en. Blodiversiteit Bezoekadres Bezuldenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Ons kenmerk: SOL/LR/06.577 Onderwerp: Nieuw programma ESF 2007-2013 Verbetering arbeidsmarktpositie werkenden (actie D)

Ons kenmerk: SOL/LR/06.577 Onderwerp: Nieuw programma ESF 2007-2013 Verbetering arbeidsmarktpositie werkenden (actie D) Bijlage 1 Bedrijf t.a.v. adres postcode + woonplaats Ede, 21 december 06 Ons kenmerk: SOL/LR/06.577 Onderwerp: Nieuw programma ESF 2007-2013 Verbetering arbeidsmarktpositie werkenden (actie D) Geachte

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie