financiën en economie Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "financiën en economie Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd"

Transcriptie

1 Tarieventabel 2012 Versie geldig vanaf tot Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente Vlagtwedde Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Citeertitel Tarieventabel 2012 Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Vastgesteld door Onderwerp gemeenteraad financiën en economie Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Geen Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel intrekking nieuwe regeling Tarieventabel 2012 (versie: ) 1 / 31

2 Tarieventabel 2012 Versie geldig vanaf tot Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van: een afschrift, uittreksel, fotokopie of gedrukt stuk, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per afdruk: 0, kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de in genoemde stukken, dan wel van kopieën of lichtdrukken daarvan, voor zover deze stukken elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling niet afzonderlijk zijn genoemd: 5,55 per kaart, tekening, lichtdruk of kopie daarvan, tot cm², vermeerderd met 2,20 voor elke cm² of gedeelte daarvan, waarmede de oppervlakte van cm² wordt overschreden een gunstige beschikking op een aanvraag, van een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling zijn genoemd: per beschikking 6,55 Hoofdstuk 2. Bestuursstukken 2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een exemplaar van de programmabegroting 64,90 Tarieventabel 2012 (versie: ) 2 / 31

3 2.1.2 vervallen een exemplaar van de begroting met beheerstoelichting van een gemeentelijk(e) bedrijf of dienst 27, een exemplaar van de gemeenterekening 105, een exemplaar van de rekening van een gemeentelijk(e) bedrijf of dienst 27, een exemplaar van een ontwerp-begroting van een gemeenschappelijke regeling, per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde 1, een uittreksel uit de onder bedoelde stukken, per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde 1, een exemplaar van de voorjaarsnota 27, een exemplaar van de najaarsnota 27, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een bouwverordening, bedoeld in hoofdstuk II van de Woningwet 75, aanvullingen op de onder genoemde verordening per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde 1, Het tarief bedraagt: ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een exemplaar van de agenda en het raadsverslag, voor zover voorradig 2, de aan de raad gedane voorstellen, per vergadering, voor zover voorradig en voor zover voor publicatie vatbaar 4, een enkel exemplaar van de agenda en het verslag van alle openbare Tarieventabel 2012 (versie: ) 3 / 31

4 raadscommissies, voor zover voorradig 2, ter zake van het afsluiten van een abonnement: op de agenda s voor en de verslagen van de raadsvergaderingen, per 25,20 kalenderjaar op de aan de raad gedane voorstellen, voor zover voor publicatie vatbaar, per kalenderjaar 37, op de agenda's voor en de verslagen van alle openbare raadscommissies, per kalenderjaar 15, Indien de stukken, vermeld onder tot en met , van het gemeentehuis worden afgehaald, bedragen de leges respectievelijk: 1,30 2,95; 1,20; 9,25; 11,25 en 5, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening 43, een exemplaar van een andere dan de onder genoemde verordening, voor zover niet anders bepaald, per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde 1, aanvullingen van de onder en bedoelde verordening, per bladzijde 1,30 Hoofdstuk 3. Burgerlijke stand 3.1 Het tarief bedraagt voor: A. de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of een omzetting(met plechtigheid)op het gemeentehuis: a. op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag 117,30 b. op vrijdag 153,25 c. op andere tijden en/of dagen als vermeld in het Reglement Burgerlijke Stand bepalende uren 390,10 Tarieventabel 2012 (versie: ) 4 / 31

5 B. de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie omzetting(met plechtigheid) in het Museum Klooster te Ter Apel, Herberg te Sellingen, kerkje Opwaarts te Sellingerbeetse of het Nieuwe Kruithuis te Bourtange: a. op maandag, dinsdag, woensdag, of donderdag 402,45 b. op vrijdag 512,35 c. op andere tijden en/of dagen als vermeld in het Reglement Burgelijke Stand bepalende uren 564,95 d. op zaterdag 604,70 C. de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of een omzetting(met plechtigheid) in een bijzonder huis (als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek) a. op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag 117,30 b. op vrijdag 153,25 c. op andere tijden en/of dagen als vermeld in het Reglement Burgelijke Stand bepalende uren 390,10 D. voor het verrichten van een onderzoek naar de geschiktheid van een bijzondere locatie als bedoeld in artikel 4, laatste volzin van het reglement burgerlijke stand gemeente Vlagtwedde 2007, voor de éénmalige voltrekking van een huwelijk of de éénmalige registratie van een partnerschap 219,95 Bij een partnerschap registratie of een voltrekking van een huwelijk in een bijzondere locatie, als hiervoor bedoeld: a. op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag 402,45 b. op vrijdag 512,35 c. op zaterdag 604, Het tarief bedraagt voor: A. Het verstrekken van een huwelijksboekje, c.q. partnerschapsboekje of een duplicaat hiervan 13,90 B. het verstrekken van een gekalligrafeerd huwelijksboekje, Tarieventabel 2012 (versie: ) 5 / 31

6 partnerschapsboekje of een duplicaat hiervan 19, het tarief voor het verstrekken van een getuige bij een huwelijk of een partnerschapsregistratie, per getuige 20, het tarief voor het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid 21, Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van een nasporing in de registers van de burgerlijke stand, ongeacht het resultaat van die nasporing, voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan 6, om inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede van afschriften van of uittreksels uit de akten van die registers 11, Afschrift van een akte (uittreksel) van de burgelijke stand 11, Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Hoofdstuk 4. Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon Tarieventabel 2012 (versie: ) 6 / 31

7 waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. 4.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 5, tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 50 verstrekkingen 120,20 voor 100 verstrekkingen 232,45 voor 500 verstrekkingen 963,25 voor 1000 verstrekkingen 1.314,70 voor 5000 verstrekkingen 5.813,45 voor verstrekkingen 8.636, tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente gedurende de periode van één jaar 1.302, tot het maken van een eenmalige selectie voor 100 verstrekkingen of een gedeelte daarvan, waarbij rekening dient te worden gehouden dat bij een gedeeltelijke verstrekking het meest gunstige tarief in rekening wordt gebracht 32, De rechten bedoeld in zijn voor de helft verschuldigd indien de verstrekking geschiedt ten behoeve van de zgn. vrije derden als bedoeld in artikel 6 van de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 4.5 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 6,70 Tarieventabel 2012 (versie: ) 7 / 31

8 4.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van: een uitdraai van één persoonslijst 5, een bewijs van Nederlanderschap 5, een afschrift uit de basisregistratie of GBA 5, gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2,27 Hoofdstuk 5. Bouw- en aanlegvergunningen c.a. Vervallen per i.v.m de invoering van de WABO Hoofdstuk 6. Gemeente-archief. 6.1 Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 6, Onverminderd het bepaalde in 3.5.3, 3.5.4, en 6.1, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van afschriften van de in de gemeentelijke archiefbewaarplaats berustende stukken, voor zover deze stukken in deze tabel of in een andere wettelijke regeling niet afzonderlijk zijn genoemd, per bladzijde of gedeelte daarvan 0,85 Hoofdstuk 7. Kiezersregister. 7 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet 3,60 Hoofdstuk 8. Reisdocumenten. 8. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 8.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reis- Tarieventabel 2012 (versie: ) 8 / 31

9 document voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 48, tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in artikel 8.1 (zakenpaspoort) 48, tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 48, tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 8.1, 8.2 en 8.3, direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 9, tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 8.1, 8.2 en ,85 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet: voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt 30, in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel , de tarieven als genoemd in de onderdelen 8.1 tot en met 8.3, alsmede in en worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 45, het tarief als genoemd in 8.7 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 8.1, 8.2 en 8.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 8.4, slechts één keer per reisdocument berekend Tarieventabel 2012 (versie: ) 9 / 31

10 8.9 het tarief als genoemd in onderdeel 8.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van 21, tot het doen opmaken van een verklaring van vermissing van een reisdocument 16,25 Hoofdstuk 9. Rijbewijzen. 9. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het: 9.1 afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 32, verstrekken van een formulier voor een eigen verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, waarvoor een rijbewijs is vereist 23, het tarief als vermeld in artikel 9.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 33,50 Hoofdstuk 10. Wet op de kansspelen. 10 Bij de indiening van de aanvraag van een aanwezigheids Vergunning die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, is de aanvrager een vergoeding als bedoeld in artikel 30d, derde lid, van de Wet op de Kansspelen verschuldigd Indien de vergunning voor één speelautomaat geldt: 61, Indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, een vast bedrag van 24,40 vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, met een bedrag van 36,85 Indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, is de aanvrager een vergoeding als bedoeld in artikel 30d, derde lid, van de Wet op de Kansspelen verschuldigd 10.3 Indien de vergunning voor één speelautomaat geldt: 245,40 Tarieventabel 2012 (versie: ) 10 / 31

11 10.4 Indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, een vast bedrag van 98,05 vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, met een bedrag van 147, in andere gevallen als bedoeld onder 10.1 en ,70 Hoofdstuk 11. Drank- en Horecawet. 11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 11.1 tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet 125, terzake van het in behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 6,60 Hoofdstuk 12. Winkeltijdenwet Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet 9, tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander 9, tot het intrekken of wijzigen van een in het vorige onderdeel bedoelde ontheffing 9,25 Hoofdstuk 13. Verkeer en vervoer. 13 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 13.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens , tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement 34,10 Tarieventabel 2012 (versie: ) 11 / 31

12 Hoofdstuk 14. Wet op de openluchtrecreatie. Vervallen per Hoofdstuk 15. Diversen. 15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 15.1 tot het ter inzage verstrekken van stukken uit een in een archiefbewaarplaats, bedoeld in de Archiefwet 1962, berustende bouwvergunning, indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente wordt verzocht, per bouwvergunning 5, tot het verstrekken van opgaven van verleende bouwvergunningen: a. per maand 12,85 b. per 3 maanden 25,70 c. per 6 maanden 42,90 d. per jaar 65, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het maken van muziek door middel van muziekinstrumenten, alsmede langs mechanische weg op of aan de openbare weg: voor een vergunning geldig voor één dag 3, voor een vergunning geldig voor langer dan één dag, doch niet langer dan een week 5, voor een vergunning met een geldigheidsduur van vier weken 11, voor een vergunning met een geldigheidsduur van 13 weken 19, voor een vergunning met een geldigheidsduur van één jaar 45, Tot het verlenen van een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 35 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde 1995 (sluitingsuur café's, restaurants en dergelijke) 16,35 Tarieventabel 2012 (versie: ) 12 / 31

13 15.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een geleidebiljet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, ingevolge de Wet Gevaarlijke Stoffen 7, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vent- of standplaatsvergunning: geldig voor één dag 3, geldig voor een week of een gedeelte daarvan 7, geldig voor een kalendermaand of een gedeelte daarvan 23, geldig voor een kwartaal of een gedeelte daarvan 46, geldig voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan 70, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een standplaatsvergunning, c.q. plaatsing of handhaving op de wachtlijst van de weekmarkt te Ter Apel of te Vlagtwedde 15, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing of handhaving op de wachtlijst voor venten standplaatsvergunningen 15, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een legalisatie en een handtekening 4, voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager 4, tot afgifte van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld 4, tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag 30, ter verkrijging van een attestatie de vita (bewijs Tarieventabel 2012 (versie: ) 13 / 31

14 van in leven zijn) 5, ter verkrijging van een niet in deze tarieventabel genoemde verklaring of stuk in het bijzonder belang van de aanvrager opgemaakt 5, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een exemplaar van of uittreksel uit het register van monumenten, bedoeld in de Monumentenwet, per bladzijde 5, tot het afgeven van een vergunning ingevolge de verordening op het vellen van houtopstanden in de gemeente Vlagtwedde (Kapverordening) 10, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van inlichtingen aangaande plaats gehad hebbende ongevallen: aan de direct bij het ongeval betrokkenen in hun bijzonder belang verstrekt, per gebeurtenis 8, aan belanghebbende verzekeringsmaatschappijen, per gebeurtenis 8, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van: een opgave van de adressen van de in de gemeente gevestigde onderwijsinrichtingen en hun besturen 5, een overzicht van de klassenbezetting van de in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs, per overzicht 6, een overzicht van de berekening van de kosten van het openbaar basisonderwijs, over een kalenderjaar 9, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanbrengen van een (gemeentelijk) Tarieventabel 2012 (versie: ) 14 / 31

15 (huis)nummerbordje aan een object, waarvan burgemeester en wethouders hebben besloten dat de toekenning ervan niet als noodzakelijk wordt beschouwd 65, Indien een stuk, vergunning, beschikking en dergelijke, bedoeld in deze tarieventabel, per post moet worden gezonden, c.q. gefaxed moet worden naar de aanvrager, dan wel naar degene te wiens behoeve de dienst is aangevraagd, wordt het tarief, behoudens de tarieven vermeld onder 2.3, 2.3.2, 3.3, 4.2.2, en 15.10, verhoogd met een bedrag van 1, Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens: 1. a. indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 pagina s; 6,15 b. indien het afschrift bestaat uit 50 tot 100 pagina s; 30,35 c. indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina s. 45,55 2. De vergoeding voor het bericht dat op een andere gegevensdrager wordt verstrekt dan papier bedraagt 60,80 3. De vergoeding voor het bericht, bestaande uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging, moeilijk toegankelijke registratie, bedraagt 60,80 4. Indien voor hetzelfde bericht op grond van het eerste, tweede en derde lid meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in art. 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet 238,20 2. Het in 1. genoemde bedrag wordt: Tarieventabel 2012 (versie: ) 15 / 31

16 a. indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerder openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 148,85 b. indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 3. Indien een begroting als bedoeld in 2.b is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf 652,55 2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in het eerste lid 167,95 3. Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt -indien daartoe binnen 8 weken na het onherroepelijk worden van het weigeringsbesluit een aanvraag wordt ingediendteruggaaf van 50% van de lid 1 en 2 bedoeld leges verleend Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: Een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel 3, Inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking 3,45 Tarieventabel 2012 (versie: ) 16 / 31

17 15.17 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag Om vergunning als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Vlagtwedde 2009(terrasexploitatie 54,95 Bij horecabedrijf Hoofdstuk 16 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot Tarieventabel 2012 (versie: ) 17 / 31

18 stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; sloopkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. Paragraaf 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is 0,--; Paragraaf 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de Tarieventabel 2012 (versie: ) 18 / 31

19 verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf en paragraaf 4 van dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd Bouwactiviteiten Indien de aanvraag om een heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: indien de bouwkosten minder dan 14, bedragen: vermeerderd met: 1,535 % van de bouwkosten; indien de bouwkosten tot 291, bedragen: vermeerderd met: 1,4 % van de bouwkosten; indien de bouwkosten tot bedragen: 804,25 vermeerderd met: 1,3 % van de bouwkosten; indien de bouwkosten ,10 tot bedragen: vermeerderd met: 1,27 % van de bouwkosten; indien de bouwkosten ,10 tot bedragen: vermeerderd met: 1,27 % van de bouwkosten; indien de bouwkosten ,10 of meer bedragen: vermeerderd met: 1,27 % Verplicht advies agrarische commissie Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraagt het 1282,70 Tarieventabel 2012 (versie: ) 19 / 31

20 tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: Achteraf ingediende aanvraag Onverminderd het bepaalde in 100 % onderdeel bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges Aanlegactiviteiten Indien de aanvraag om een 1,23% heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: van de aanlegkosten, met een 61,55 minimum van: Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 306,55; indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 306,55; 1.314,65; indien artikel 2.12, tweede lid, van 306,55; Tarieventabel 2012 (versie: ) 20 / 31

21 de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 1314,65; indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 1314,65; indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 1314,65; indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 1314,65; Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: indien artikel 2.12, eerste lid, onder 306,55; a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): indien artikel 2.12, eerste lid, onder 306,55; a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): indien artikel 2.12, eerste lid, onder 1314,65; a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 306,55; Tarieventabel 2012 (versie: ) 21 / 31

22 afwijking) indien artikel 2.12, eerste lid, onder 1314,65; b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): indien de aanvraag een project van 1314,65; provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): indien de aanvraag een project van 1314,65 nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 1314,65; In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag om een 69,35 heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stadsof dorpsgezichten Indien de aanvraag om een heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Monumentenverordening Vlagtwedde 1994 aangewezen monument, waarvoor op grond, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht 106,35; Tarieventabel 2012 (versie: ) 22 / 31

23 wijzigen van een monument: voor het herstellen, gebruiken of 69,35. laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: Indien de aanvraag om een heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsof dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van de gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 106, Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stadsof dorpsgezicht Indien de aanvraag om een heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: in gevallen waarin dat in een 106,35; bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: in gevallen waarvoor op grond van artikel van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, 106, Asbesthoudende materialen Onverminderd het bepaalde in 106,35 onderdeel bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product Tarieventabel 2012 (versie: ) 23 / 31

24 aanwezig is: Aanleggen of veranderen weg Indien de aanvraag om een heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 69, Uitweg/inrit Indien de aanvraag om een 11,75 heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: Kappen Indien de aanvraag om een 11,75 heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: Opslag van roerende zaken Indien de aanvraag om een heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo: indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of 69,35 69,35 Tarieventabel 2012 (versie: ) 24 / 31

25 gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet Indien de aanvraag om een 69,35 heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: Indien de aanvraag om een heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet , Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet Indien de aanvraag om een 69,35 heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief Andere activiteiten Indien de aanvraag om een heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedoeld en die activiteit of handeling: behoort tot een bij algemene 69,35; maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: behoort tot een bij provinciale Tarieventabel 2012 (versie: ) 25 / 31

26 verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: als het een gemeentelijke verordening betreft als het een provinciale of waterschapsverordening betreft 69,35; 69, Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft Beoordeling bodemrapport Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport Advies Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of 0,--; 0,--. Tarieventabel 2012 (versie: ) 26 / 31

27 gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Verklaring van geen bedenkingen Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: indien de gemeenteraad een 0,--; verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 1314,65 Paragraaf 4 Vermindering Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in paragraaf 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges Tarieventabel 2012 (versie: ) 27 / 31

28 in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in paragraaf Indien de aanvraag om een heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen en De vermindering bedraagt: bij 5 tot 10 activiteiten: 0 % van de voor die activiteiten verschuldigde leges; bij 10 tot 15 activiteiten: 0 % van de voor die activiteiten verschuldigde leges; bij 15 of meer activiteiten: 0 % van de voor die activiteiten verschuldigde leges. Paragraaf 5 Teruggaaf Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: indien de aanvraag wordt 100 % ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; indien de aanvraag wordt 100 % ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit Tarieventabel 2012 (versie: ) 28 / 31

29 verschuldigde leges; indien de aanvraag wordt 75 % ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 50 % Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als de gemeente een 50 % omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges Onder een weigering bedoeld in onderdeel wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak Minimumbedrag voor teruggaaf Een bedrag minder dan 0,-- wordt Tarieventabel 2012 (versie: ) 29 / 31

30 niet teruggegeven Geen teruggaaf Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, t/m wordt geen teruggaaf verleend. Paragraaf 6 Intrekking omgevingsvergunning 2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel van toepassing is: 69,35 Paragraaf 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 69,35 Paragraaf 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Het tarief bedraagt voor het in 2682,05 behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening 838,50 Paragraaf 9 Sloopmelding 2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in <artikel van de Bouwverordening> 0,-- Paragraaf 10 In deze titel niet benoemde beschikking Tarieventabel 2012 (versie: ) 30 / 31

31 2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 69,35 Behorende bij raadsbesluit, no. van De heer K. Willems, griffier van de gemeente Vlagtwedde Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december De raad voornoemd, mevrouw L.A.M. Kompier, voorzitter griffier Tarieventabel 2012 (versie: ) 31 / 31

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden,

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2012", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867 Titel 1 Algemene dienstverlening HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN 1.1.1 een fotokopie van

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Nr. 2015 /47h Indeling tarieventabel pagina Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 188312 29 december 2016 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Titel 1 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Algemene dienstverlening 2015 1,015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t : /32911 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; gelet op artikel 229, lid 1, onderdeel b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek.

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. - 1 - Dit hoort bij het raadsbesluit van 12 november 2015, met nr. 220918/222184. Tarieventabel nr. 222187, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. Indeling tarieventabel Titel

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; nummer De raad van de gemeente Pekela; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 De tabel omvat alle tarieven die op grond van de legesverordening provincie Fryslan 2010 bij het in behandeling nemen van een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2014 gemeente Beek; B E

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014

Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 59 ISSN: 0920-1092 V 16 december 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 13 december 2013, nr. 494903, afd. FC, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale

Nadere informatie

Vergelijking tarieven leges

Vergelijking tarieven leges Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: 1.1.1.1 Maandag tot en met vrijdag in het

Nadere informatie

Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING MENTERWOLDE 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

Datum vergadering/ agendanummer

Datum vergadering/ agendanummer RAADSBESLUIT Onderwerp Tarieventabel leges 2016 Vaststelling belastingtarieven en - verordeningen 2016 (RK) (1016267) Commissie Datum vergadering/ agendanummer Kenmerk 1016336 De raad van de gemeente Ridderkerk;

Nadere informatie

Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Nr.: 15-3 Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van Leges 2012

Nr.: 15-3 Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van Leges 2012 Nr.: 15-3 Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van Leges 2012 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011; gelet

Nadere informatie

Tweede wijziging tarieventabel 2014, behorende bij de eerste wijziging Legesverordening 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 juni 2014.

Tweede wijziging tarieventabel 2014, behorende bij de eerste wijziging Legesverordening 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 juni 2014. TARIEVENTABEL 2014 Tweede wijziging tarieventabel 2014, behorende bij de eerste wijziging Legesverordening 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 juni 2014. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap c.a. Het tarief bedraagt voor: het

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 2 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Nr. 18A-2 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2015, nr. 15.10.18.; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en

Nadere informatie

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening Oldambt 2016' Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening... 2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand... 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart...

Nadere informatie

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012.

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012. TARIEVENTABEL 2013 Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

Tarieventabel 2016, behorende bij de Legesverordening 2016 met ingang van 1 januari 2016

Tarieventabel 2016, behorende bij de Legesverordening 2016 met ingang van 1 januari 2016 Tarieventabel 2016, behorende bij de Legesverordening 2016 met ingang van 1 januari 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2013

Tarieventabel leges 2013 Tarieventabel leges 2013 Behorend bij de Legesverordening Roosendaal 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2011". Inhoud A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van getypte, gedrukte stukken, kaarten, tekeningen e.d. 2 2. Kadaster 2 3. Archief-

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Schiermonnikoog tot vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 van 8 november 2016. De griffier

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten Tarieventabel, behorende bij Legesverordening 2014 Titel 1: Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie

Nadere informatie

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van

Nadere informatie

Gemeente Delft. 9^ m. Onderwerp : 2 e wijziging van de legesverordening Delft 2010

Gemeente Delft. 9^ m. Onderwerp : 2 e wijziging van de legesverordening Delft 2010 Gescand archief datum Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Gemeente Delft ' 9^ m Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk college van B&W 25-05-2010 L.P. Vokurka Y. Kievit 015-260

Nadere informatie

Tarieventabel Legesverordening 2013 Gemeente Woudenberg

Tarieventabel Legesverordening 2013 Gemeente Woudenberg Tarieventabel Legesverordening 2013 Gemeente Woudenberg Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 123699 18 december 2015 Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 (Legesverordening 2016) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Verordening tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 Artikel 1 1. De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 wordt als volgt gewijzigd: Titel 1 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Financiële jaarstukken

Financiële jaarstukken Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 2013 1. Financiële jaarstukken aanvraag tot het verstrekken van: a. de programbegroting en rekening 16,25 b. de productraming en realisatie 53,90 c.

Nadere informatie

1.1.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het -

1.1.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het - tarief 2011 tarief 2010 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: 1.1.1.1 zaterdag,

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Leges gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015:

Verordening op de heffing en invordering van Leges gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 128506 28 december 2015 Verordening op de heffing en invordering van Leges 2016 De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; De raad van de gemeente Loppersum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet; b e s l u i

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening De griffier, mr. T.G. Heikens.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening De griffier, mr. T.G. Heikens. Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. De griffier, mr. T.G. Heikens. Bijlage A Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Inhoud TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2012". Titel 1 Algemene dienstverlening A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2014 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005

TARIEVENTABEL 2014 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 TARIEVENTABEL 2014 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 Tarieventabel 2014 behorende bij de Legesverordening 2005 kenmerk : INT13.1838/IG vastgesteld : bij raadsbesluit RB13.0059 van 28 november

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

Nadere informatie

Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de 'Legesverordening Vlaardingen 2014 R.nr ,875%

Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de 'Legesverordening Vlaardingen 2014 R.nr ,875% Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de 'Legesverordening Vlaardingen 2014 R.nr. 733163 101,875% Met een * gemarkeerde tarieven zijn wettelijke voorgeschreven tarieven 2014 2013 Hoofdstuk 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; De raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en

Nadere informatie

Documentnr. : 1100003

Documentnr. : 1100003 Titel 1 Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2015 Algemene dienstverlening Documentnr. : 1100003 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief

Nadere informatie

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc Tarieventabel behorende bij de 'Vierde wijziging Legesverordening 2012' (belastingjaar 2015) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Indeling tarieventabel Tarieventabel 2016 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014 Bijlage A-1 bij raadsbesluit d.d. 6 november 2014 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2015. TITEL 1 Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' ALGEMENE DIENSTVERLENING Burgerlijke

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Inhoud TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2014. Titel 1 Algemene dienstverlening A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen

Nadere informatie

GEMEENTE OEGSTGEEST. GEWIJZIGDE TARIEVENTABEL behorende bij de Legesverordening 2011

GEMEENTE OEGSTGEEST. GEWIJZIGDE TARIEVENTABEL behorende bij de Legesverordening 2011 GEMEENTE OEGSTGEEST GEWIJZIGDE TARIEVENTABEL behorende bij de Legesverordening 2011 1. Financiële jaarstukken tot het verstrekken van: a. de programbegroting en rekening 15,69 b. de productraming en realisatie

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011 Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016, artikel 5 lid 1

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016, artikel 5 lid 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016, artikel 5 lid 1 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Indeling tarieventabel Titel 1: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tabel van tarieven, behorende bij de Legesverordening 2015 van de gemeente Brielle, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 2014.

Tabel van tarieven, behorende bij de Legesverordening 2015 van de gemeente Brielle, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 2014. Tabel van tarieven, behorende bij de Legesverordening 2015 van de gemeente Brielle, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 2014. Inhoud: Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel 1: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2016 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005

TARIEVENTABEL 2016 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 TARIEVENTABEL 2016 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 behorende bij de Legesverordening 2005 Kenmerk : BR/ PJ Vastgesteld : bij raadsbesluit RB van 29 september 2015 Tarieventabel, behorende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012, DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012, gelet op artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Verstrekkingen

Nadere informatie