TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT"

Transcriptie

1 TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT SEPTEMBER 2013

2 Bodemfunctieklassekaart Gemeente Weert

3

4 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Weert. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit zijn gemeentes verplicht om een bodemfunctieklassenkaart van hun grondgebied vast te stellen. In de bodemfunctieklassenkaart is de gemeente conform het Besluit bodemkwaliteit ingedeeld in de volgende bodemfuncties: - Wonen - Industrie - Overig (natuur en landbouw) De bodemfunctieklassenkaart is een noodzakelijk instrument voor goed en duurzaam bodembeheer. De bodemfunctieklassenkaart is van belang voor de bepaling van terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen (o.a. in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen). Daarnaast is de bodemfunctieklassenkaart van belang voor de regels voor het toepassen van grond en bagger. In dit document wordt een toelichting gegeven op de achtergrond en betekenis van de bodemfunctieklassenkaart voor de gemeente Weert. De bodemfunctieklassenkaart is vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert op 22 februari 2011.

5 INHOUDSOPGAVE 1. Achtergrond, werkwijze en keuzes 2. Betekenis van de bodemfunctieklassenkaart bij saneringen 3. Betekenis van de bodemfunctieklassenkaart bij grondverzet 4. Betekenis van de bodemfunctieklassenkaart bij wegbermen en spoorwegbermen BIJLAGEN Bijlage 1: Bodemfunctieklassenkaart

6 1. ACHTERGROND, WERKWIJZE EN KEUZES Achtergrond Het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit zijn sinds 1 juli 2008 volledig van kracht. Het Besluit bodemkwaliteit bevat een eenduidig beleidskader voor alle toepassingen van grond en bagger. Het Besluit bodemkwaliteit is gericht op een beleidsmatig evenwicht tussen de maatschappelijke opgave (zoals de afzet van grond en bagger) enerzijds en milieubescherming anderzijds. De normering uit het Besluit bodemkwaliteit is gebaseerd op eventuele risico s van het bodemgebruik. Voor gevoelig terreingebruik (bijvoorbeeld wonen met tuin ) gelden strengere normen dan voor minder gevoelig terreingebruik (zoals bedrijfsterreinen, infrastructuur). De normering is daarom afhankelijk van de functie van de bodem. In een bodemfunctieklassenkaart, voor een gebied waarvoor géén bodemkwaliteitskaart is opgesteld, moeten de volgende bodemfuncties onderscheiden worden: - Wonen - Industrie - Overig (natuur en landbouw) Werkwijze en keuzes Voor de uitwerking van de bodemfunctieklassenkaart is gebruik gemaakt van een recente plattegrond van de gemeente en de bestemmingsplannen. Als extra toevoeging zijn naast de huidige woonwijken en bedrijfsterreinen ook de woonwijken en bedrijfsterreinen, die in de komende tijd ontwikkelt worden opgenomen. Het gaat hier om ontwikkelingen die gedurende het opstellen van de bodemfunctieklassenkaart al definitief waren (besluiten genomen) of op afzienbare termijn bestuurlijk vastgesteld worden. Voor het vaststellen van de relatie tussen bodemfuncties en functiebeschrijvingen in bestemmingsplannen is gebruik gemaakt van de in oktober 2009 verschenen Handreikingen bodem voor gemeenten van SenterNovem (inmiddels Agentschap.nl). Om te voorkomen dat in het beheergebied van de gemeente te veel versnippering ontstaat (kleine stukjes) zijn robuuste keuzes gemaakt. Deze sluiten zo veel mogelijk aan op de deelgebieden die zijn onderscheiden in de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Weert (vastgesteld op ). De bodemfunctie industrie is toegewezen aan bedrijven die geclusterd zijn en/of van dusdanige omvang zijn dat zij duidelijk (in het landschap) aanwezig zijn. Her en der verspreid liggende (kleine) bedrijven zijn niet als bodemfunctie industrie opgenomen. Voor de gebieden die op de bodemfunctieklassenkaart niet zijn ingedeeld in de bodemfuncties wonen of industrie geldt de bodemfunctie overige (landbouw en natuur). Om de bodemfunctie woon- en verblijfbestemmingen in het buitengebied niet onnodig strenger te belasten dan vergelijkbaar bodemgebruik in woonwijken, geldt voor woningen (inclusief tuin), agrarische bouwblokken en overige bouwblokken in het buitengebied, de bodemfunctieklasse wonen. Voor de reproduceerbaarheid van de bodemfunctieklassenkaart is besloten, deze bestemmingen in het buitengebied, niet in deze kaart te verwerken. Voor de begrenzing van agrarische bouwblokken en overige bouwblokken dient het betreffende bestemmingsplan van de gemeente Weert te worden geraadpleegd. Voor woningen is in het bestemmingsplan geen bouwblokbegrenzing aangegeven. Voor de bodemfunctieklasse wonen ter plaatse van woning in het buitengebied geldt als grens de bij de woning behorende tuin met een oppervlakte van maximaal 1000 m 2. In de bodemfunctieklassenkaart zijn moestuinen en volkstuinen niet verbijzonderd. In verband met gewasconsumptie wordt aan dit bodemgebruik de bodemfunctieklasse overige (landbouw/natuur) toegekend.

7 Aan het MOB-complex en het KMS-terrein van Defensie binnen de gemeente is de bodemfunctie industrie toegekend. Voor het in het buitengebied gelegen oefenterrein geldt dit niet, omdat hier in de praktijk vooral sprake is van een natuurfunctie. Binnen de gemeente Weert is diverse infra (wegen en spoorwegen) inclusief berm gelegen waaronder de bodem niet schoon is. Het betreft de rijkswegen, provinciale wegen, gemeentelijke hoofdwegen en wegen waar uit onderzoek is gebleken dat in het verleden zinkassen als verharding is toegepast. De gemeente Weert is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit geen bevoegd gezag over beeksystemen (o.a. Tungelroysebeek en de Leukerbeek) en vaarwegen (Zuid-Willemsvaart). Deze beeksystemen en vaarwegen vallen onder het bevoegd gezag van de waterkwaliteitsbeheerder, respectievelijk Waterschap Peel en Maasvallei en Rijkswaterstaat en zijn uitgesloten van de bodemfunctieklassenkaart.

8 2 BETEKENIS VAN DE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART BIJ SANERINGEN Voor eenvoudige en/of kleine bodemsaneringen is een tijdrovende procedure niet meer van deze tijd. Onder bepaalde voorwaarden kan dan volstaan worden met een eenvoudige meldingsprocedure op grond van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Voor een BUS-melding hoeft geen saneringsplan bij de provincie te worden ingediend. Voor saneringen die op basis van een BUS-melding worden uitgevoerd geldt sinds 1 oktober 2008 als terugsaneerwaarde de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse die behoord bij de bodemfunctie van het gebied waarbinnen de saneringslocatie is gelegen (zie onderstaande tabel). De kwaliteit van aanvulgrond c.q. op te brengen grond moet voldoen aan de strengste waarde van: - de kwaliteitsklasse behorende bij de bodemfunctie, - of de lokale kwaliteit van de bodem ter plaatse. Indien voor een bepaald gebied over de bodemkwaliteit specifieke eisen (lokale maximale waarden) zijn vastgesteld gelden deze waarden als terugsaneerwaarde of als kwaliteitsgrens voor leeflaag/aanvulgrond. Deze waarden moeten zijn opgenomen in een bodemkwaliteitskaart die is vastgesteld na 1 juli In de Regeling Uniforme Saneringen is het een en ander in de artikelen en weergegeven. Situatie Bodemfunctieklasse overige (landbouw/natuur) Bodemfunctieklasse wonen Bodemfunctieklasse industrie Terugsaneerwaarden en leeflaag/aanvulgrond* Besluit Uniforme Saneringen (BUS) Achtergrondwaarde (AW2000) Maximale waarden voor wonen** Maximale waarden voor industrie** * Deze waarden zijn afgeleid van de normwaarden voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, bijlage B, behorende bij hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. ** In bijlage 3 behorende bij de Artikelen en van de Regeling Uniforme Saneringen zijn specifiek, lokale maximale waarden voor het projectgebied de Kempen (waar de gemeente Weert binnen is gelegen) opgenomen. Het gaat om maximale waarden voor de parameters cadmium en/of koper, lood en zink bij de bodemfunctieklassen wonen met moestuin, wonen met siertuin en industrie voor zover sprake is, van een aantoonbare beïnvloeding door zinkassen. Voor saneringen waarbij het bevoegde gezag Wet bodembescherming (provincie Limburg) een beschikking over het saneringsplan afgeeft, dient het bevoegd gezag in beginsel rekening te houden met de bodemfunctieklasse van de saneringslocatie. De provincie kan hiervan afwijken en in een beschikking op een saneringsplan een andere terugsaneerwaarde vastleggen dan vermeld in bovenstaande tabel. In het door de Provincie Limburg uitgewerkte beleidskader bodem 2010 Aanpak van bodemverontreiniging in Limburg van 28 september 2010 is voor moestuinen en tuinen waarbij moestuingebruik niet kan worden uitgesloten, een saneringsdoelstelling geïntroduceerd maximale waarde moestuin. Voor de getalsmatige invulling van deze waarde wordt verwezen naar bijlage 3 van betreffend beleidskader. In overeenstemming met het beleidskader van de Provincie Limburg hanteert de gemeente Weert deze saneringsdoelstelling bij moestuingebruik met een oppervlakte > 200 m 2.

9 3 BETEKENIS VAN DE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART BIJ GRONDVERZET De gemeenteraad heeft per 31 januari 2007 het bodembeheerplan voor de gemeente Weert vastgesteld. In dit bodembeheerplan is de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente opgenomen. Het Besluit bodemkwaliteit bevat overgangsrecht voor o.a. bestaande bodemkwaliteitskaarten. Voor de gemeente Weert betekent dit, dat nog tot uiterlijk 31 januari 2012 de regels van kracht zijn, zoals opgenomen in het huidige bodembeheerplan. Tussentijds zal de bestaande bodemkwaliteitskaart van de gemeente Weert worden geactualiseerd. Dit ook in aansluiting op de actiepunten zoals geformuleerd in het milieubeleidsplan ( ). Voorlopig maakt de gemeente Weert gebruik van het overgangsrecht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande bodemkwaliteitskaart. Voor de volgende bodemtoepassingen kan geen gebruik worden gemaakt van de bestaande bodemkwaliteitskaart en is de bodemfunctiekaart een noodzakelijk instrument: - deelgebieden die zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart; - bij het toetsen van de kwaliteitseis van de leeflaag als onderdeel van een grootschalige toepassing, zoals (grote) infrastructurele werken. Denk hierbij o.a. aan geluidswallen. In alle andere situaties wordt de bodemfunctieklassenkaart voor grondverzet pas van belang, bij de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart naar het nieuwe landelijke beleid conform het Besluit bodemkwaliteit. Rol bodem functieklassenkaart bij toekomstige actualisatie bodemkwaliteitskaarten: Ter informatie wordt hieronder toegelicht welke rol de bodemfunctieklassenkaart speelt bij de toekomstige actualisatie van de huidige bodemkwaliteitskaart. In de meeste gevallen zal gewerkt worden binnen het generieke kader van het Besluit. De spelregels voor grondverzet zijn hierbij afhankelijk van: - Bodemfunctieklassen (direct af te leiden van de bodemfunctieklassenkaart); - Bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem, waarbij de achtergrondwaarde als ondergrens geldt. De strengste is hierbij maatgevend! In het generieke beleid wordt de volgende indeling gehanteerd: Bodemfunctieklassen Overig (landbouw en natuur) Wonen Industrie Bodemkwaliteitsklassen Achtergrondwaarde Wonen Industrie In de Regeling bodemkwaliteit is de normering voor verschillende stoffen opgenomen die bij voornoemde bodemklasse-indeling hoort: - Achtergrondwaarden - Maximale waarden voor wonen - Maximale waarden voor industrie Voorbeeld 1: Een locatie heeft volgens de bodemfunctieklassenkaart de functie Wonen. Volgens de bodemkwaliteitskaart ligt deze locatie in een zone die aan bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde voldoet. De kwaliteit van de toe te passen grond dient in deze situatie te voldoen aan de Achtergrondwaarde (strengste is maatgevend).

10 Voorbeeld 2: Een locatie heeft volgens de bodemfunctieklassenkaart de functie Industrie. Volgens de bodemkwaliteitskaart ligt de locatie in een zone die aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen voldoet. De kwaliteit van de toe te passen grond dient in deze situatie te voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen (strengste is maatgevend). Gebiedsspecifiek beleid Wanneer het generieke beleid onvoldoende past bij de lokale situatie dan kan de gemeente (binnen bepaalde grenzen en randvoorwaarden) gebiedsspecifiek beleid vaststellen. In dat geval stelt de gemeenteraad voor (een deel van) het bodembeheergebied Lokale Maximale Waarden (LMW) vast. Uitgangspunt is hierbij, dat tenminste sprake moet zijn van standstil op gebiedsniveau. Consequenties nieuwe stoffenpakket De bodemfunctieklassenkaart wordt als instrument gebruikt bij het toetsen van nieuwe stoffen in het stoffenpakket. Conform het overgangsrecht in het Besluit bodemkwaliteit is het toegestaan om aanvullend op de toepassingseisen uit de bodemkwaliteitskaart, voor de nieuwe stoffen uit het stoffenpakket: barium, kobalt, molybdeen en PCB s, de maximale waarden van de betreffende bodemfunctieklasse als uiterste toepassingseis te hanteren.

11 4. BETEKENIS VAN DE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART BIJ SPOOR- EN WEGBERMEN De Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat te Delft heeft mede namens SBNS en Prorail verzocht om aan wegconstructies van rijkswegen en aan spoorzones (inclusief de bermen) de bodemfunctie industrie toe te kennen (brief met kenmerk RWS/DVS-2009/1569 d.d. 30 juni 2009). De Provincie Limburg heeft per brief met kenmerk CAS d.d. 12 oktober 2009 aangesloten bij dit verzoek voor wat betreft het toepassen van grond voor provinciale wegen. De gemeente Weert gaat akkoord met bovengenoemd toekenningverzoek. Hierbij geldt geen toets aan de ontvangende bodemkwaliteit. Bovengenoemde uitzondering is gemaakt omdat de milieubelasting van het verkeer (nog steeds) een bron vormt van vervuiling van bermen. Om dezelfde reden heeft de gemeente aan de bermen van (hoofd)wegen de bodemfunctie industrie toegekend. Bovendien worden binnen de gemeente Weert veelvuldig zinkassen in wegfundaties en bermen (homogeen en heterogeen verdeeld) aangetroffen. De in het verleden opgebrachte zinkassen zijn een bron van vervuiling van deze wegen (inclusief de wegbermen). Recentelijk zijn op initiatief van Actief Bodembeheer de Kempen de wegen met zinkassen binnen de gemeente Weert in kaart gebracht (Rapportage Witteveen en Bos rapportnummer HT333-4/strg/133 d.d. 21 december 2009). De resultaten van de verificatie zijn door Actief Bodembeheer de Kempen aan de gemeente Weert beschikbaar gesteld. In de bodemfunctieklassenkaart zijn de resultaten van het door Actief Bodembeheer de Kempen verrichte onderzoek inzichtelijk gemaakt: - groen: zinkassen niet meetbaar aanwezig - oranje: zinkassen heterogeen aanwezig - rood: zinkassen homogeen aanwezig Op basis van de resultaten van bovengenoemde verificatie heeft de gemeente Weert aan de wegen waar zinkassen (homogeen en heterogeen verdeeld) zijn geconstateerd inclusief de wegbermen, de bodemfunctie industrie toegekend. Uit de resultaten van de verificatie is af te leiden dat lokaal wegtrajecten met en zonder zinkassen zich over een korte afstand afwisselen. Om te voorkomen dat in de praktijk onwerkbare situaties ontstaan is besloten in dergelijke situaties, ook aan de korte wegtrajecten zonder zinkassen, de bodemfunctieklasse industrie toe te kennen. Naast de door Actief Bodembeheer de Kempen verrichte verificatie is de gemeente bij bodemonderzoek ter plaatse van wegen/bermen ook zinkassen of hieruit voortkomende verontreiniging tegen gekomen. Voor de wegen die niet in de verificatie van Actief Bodembeheer de Kempen zijn betrokken, maar waar uit onderzoek van de gemeente blijkt dat zinkassen (homogeen of heterogeen verdeeld) voorkomen, geldt ook de bodemfunctieklasse industrie. Naast de wegen met zinkassen zijn spoorwegen en hoofdwegen waar de bodemfunctie industrie op van toepassing wordt verklaard verbijzonderd in de bodemfunctieklassenkaart. Ten aanzien van de overige (minder belaste) wegen inclusief bermen en niet van zinkassen verdachte wegen inclusief bermen wordt opgemerkt, dat de gemeente heeft besloten, dat voor de bodemfunctieklasse aansluiting moet worden gezocht bij het omliggende gebied. Als vertrekpunt bij het bepalen van de zones van wegbermen wordt de begrenzing van de bestemming van de (spoor)wegen op de bestemmingsplankaarten gehanteerd. Vervolgens wordt beoordeeld of deze grens een logische begrenzing op de bodemfunctieklassenkaart is, met het oog op de te hanteren bodemkwaliteitsdoelstelling die behoort bij het toegestane gebruik. De berm dient een duidelijke relatie te hebben met bijbehorende weg voor de afwikkeling van het verkeer.

12 Bodemfunctieklassenkaart Gemeentegrens Hoofdwegen (incl. bermen en spoorwegen) met functieklasse industrie Beheersgebied Rijkswaterstaat, Waterschap Zinkaswegen homogeen aanwezig (met functieklasse industrie) heterogeen aanwezig (met functieklasse industrie) niet meetbaar aanwezig Functieklasse Industrie Wonen Overig (landbouw/natuur) Meters Getekend: Y.M. le Brun 29 januari 2011

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

B o d e m f u n c t i e k l a s s e n kaar t H e l m o n d

B o d e m f u n c t i e k l a s s e n kaar t H e l m o n d B o d e m f u n c t i e k l a s s e n kaar t H e l m o n d 20 1 4 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Helmond op 2 september 2014 (besluitnr. 499181) Dienst Stedelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST Nota bodemfunctieklassenkaart Maart 2013 INHOUDSOPGAVE I. Algemeen... 3 II. Bodemfunctieklassenkaart... 3 III. Hergebruik van grond en grondverzet... 4 A. Voorbeelden

Nadere informatie

OPINIERONDE. 5 april 2012. Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant.

OPINIERONDE. 5 april 2012. Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant. Aan de Raad Made, 28 februari 2012 OPINIERONDE 5 april 2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 19 april 2012 Registratienummer: 12int00750 Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 19 augustus 2008, nr. DGR/LOK 2008080112, houdende wijziging van de Regeling uniforme saneringen in verband met

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota bodembeheer Gemeente Baarn Definitief Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeente baarn Projectnummer:

Nadere informatie

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 De regio... 3 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota... 4 1.3.1 Doel... 4 1.3.2 Reikwijdte... 4 1.4 Vaststelling en geldigheidsduur... 5 1.5 Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE HEUSDEN 5 juli 2011 075609113 - Definitief B02034.000077.001B Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 1.1 Ruimtelijke indeling van de gemeente Heusden 5 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

Bodembeheer regio west Brabant

Bodembeheer regio west Brabant regio west Brabant Opdrachtgever : Gemeente Halderberge Gemeente Moerdijk Gemeente Roosendaal Gemeente Rucphen Gemeente Woensdrecht Gemeente Zundert Projectnummer : 20080370 Status rapport / versie nr.

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 13 maart 2012 Voorstel : Agendapunt :

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 13 maart 2012 Voorstel : Agendapunt : Raadsvoorstel Raadsvergadering : 13 maart 2012 Voorstel : 2012-016 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2011/44231 Documentnummer : 1894/2011/44598 Datum : 22 december 2011 Onderwerp Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Gemeente Hof van Twente Twents beleid veur oale groond Vastgesteld door de raad van de gemeente Hof van Twente op 18 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 22 mei 2012. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Oordeelvorming. Onderwerp: Nota Bodembeheer. Toelichting: Door de zes Flevolandse gemeenten

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

Bodembeheernota Leeuwarden 2015

Bodembeheernota Leeuwarden 2015 Inhoud Pagina 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Het Besluit bodemkwaliteit 5 2.1 Toelichting op het Besluit Bodemkwaliteit 5 2.1.1 Algemeen 5 2.1.2 Positie Besluit bodemkwaliteit binnen bodembeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER Gemeente Rheden Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1Inleiding...1 1.1Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1Reikwijdte...2 1.2.2Beheergebied...4 1.2.3Geldigheid...4

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Nota bodembeheer regio Noord Veluwe 21 januari 2014 Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten Kenmerk R002-1206995LNH-baw-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Raadsvergadering, 31 januari 2012. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Nota bodembeheer De Kamp

Raadsvergadering, 31 januari 2012. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Nota bodembeheer De Kamp Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Nota bodembeheer De Kamp Nr.: 482 Agendapunt: 9 Datum: 10 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma: Woonomgeving Portefeuillehouder: Robbert

Nadere informatie

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Datum : 25 mei 2012 Status : definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Doel nota bodembeleid... 5 1.2 Geldigheid... 6 1.3 Leeswijzer... 6 2. Preventie

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio IJsselland

Nota bodembeheer Regio IJsselland Nota bodembeheer Regio IJsselland Gemeenten: Steenwijkerland Staphorst Zwartewaterland Kampen Dalfsen Olst-Wijhe Deventer Zwolle Raalte Ommen Hardenberg Waterschappen: Velt en Vecht Groot Salland + Samenvatting

Nadere informatie

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht Oplegnotitie t.b.v. bestuurlijke vaststelling Omgevingsdienst regio Utrecht december 2014 WOE2014/1407/01 opgesteld door beoordeeld door

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer

Raadsvoorstel. Onderwerp Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Raadsvoorstel Vergadering : 25 september 2012 Voorstelnummer : 09.07 Registratienummer : 12.013162 Portefeuillehouder : N. Wiendels Afdeling : RO en Milieu Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 31 juli 2012,

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota Bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeentes

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart

Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart referentie

Nadere informatie

Nota Bodembeheer voor gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem

Nota Bodembeheer voor gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem Nota Bodembeheer voor gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Doel en aanleiding van de Nota bodembeheer 5 1.2 Besluit bodemkwaliteit

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Geldend voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Gegevens opdrachtgevers: CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Gezamenlijke

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Maas & Roer Beesel

Nota bodembeheer Regio Maas & Roer Beesel Nota bodembeheer Regio Maas & Roer 2011-2021 Beesel Inhoudsopgave blz. Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Aanleiding en doel... 2 1.3 Regionaal bodembeleid... 3 1.4 Afweging generiek of gebiedsspecifiek

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 2 Opstellen bodemfunctiekaart 5 2.1 Bodemfunctieklasse en bodemfuncties 5 2.2 Opstellen kaart bodemfunctieklassen

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A.

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A. Rapport Dossier 901465 Zaaknummer 0047879 Kenmerk Opsteller R. Rummens (Oranjewoud) / R.T.A. Hakkeling (MZHZ) Datum 1 juli 2010 Onderwerp Regionaal beleid t.b.v. hergebruik van grond en bagger BODEMBEHEERNOTA

Nadere informatie

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen In opdracht van: Provincie Groningen, waterschapen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Opgesteld door: Mevrouw ing. S.D. de Jong Gecontroleerd door: Mevrouw

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Roerdalen. Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Nota bodembeheer. Roerdalen. Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Nota bodembeheer Roerdalen en Regio Maas & Roer 2013-2021 Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen 2013-2021 1 Inhoudsopgave Inleiding 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Aanleiding en doel 6 1.3 Regionaal bodembeleid

Nadere informatie

2 BODEMFUNCTIES EN BODEMKWALITEIT 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Bodemfuncties 7 2.3 Bodemkwaliteitskaart 8

2 BODEMFUNCTIES EN BODEMKWALITEIT 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Bodemfuncties 7 2.3 Bodemkwaliteitskaart 8 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Aanleiding 1 1.3 Uitgangspunten en doelstellingen 2 1.4 Kader en afbakening 2 1.5 Maatschappelijke opgave en ruimtelijke ontwikkelingen 4 1.6 Relatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Gemeenteraad 25 oktober 2012 16 Kerkdriel, 11 september 2012 Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Beslispunten 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

HANDREIKING. uniforme saneringen. Inhoudelijke en procedurele eisen. Bestemd voor gemeenten, provincies, particulieren en bedrijven

HANDREIKING. uniforme saneringen. Inhoudelijke en procedurele eisen. Bestemd voor gemeenten, provincies, particulieren en bedrijven HANDREIKING uniforme saneringen Inhoudelijke en procedurele eisen Bestemd voor gemeenten, provincies, particulieren en bedrijven Versie: definitief Datum: januari 2012 Auteurs: mr. W.J. Kattenberg voormalig

Nadere informatie

Nota Bodembeheer. Midden-Holland en Zoetermeer. Gebiedsspecifiek beleid voor hergebruik van grond en bagger

Nota Bodembeheer. Midden-Holland en Zoetermeer. Gebiedsspecifiek beleid voor hergebruik van grond en bagger Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer Gebiedsspecifiek beleid voor hergebruik van grond en bagger Inhoudsopgave Samenvatting... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?... 3 1.2 Beheergebied...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Lokaal bodemnormen stellen op basis van risico s en bodemfunctie

Lokaal bodemnormen stellen op basis van risico s en bodemfunctie Onderbouwing van de nieuwe Maximale Waarden voor het toepassen van grond en bagger als basis voor Lokale Maximale Waarden Lokaal bodemnormen stellen op basis van risico s en bodemfunctie Met de komst van

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen. Nota bodembeheer. Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit

Gemeente Nijmegen. Nota bodembeheer. Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit Gemeente Nijmegen Nota bodembeheer Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit 2) afperken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, het uitkeuren van

Nadere informatie

Bijlage 2 Sessies. Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle

Bijlage 2 Sessies. Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle Bijlage 2 Sessies Generiek of Gebiedsspecifiek beleid, Jos Mol, gemeente Enschede Waarheen met zoute

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen e.a. Projectnummer: P12-08 Datum: 5 augustus

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012-2022

Nota Bodembeheer 2012-2022 Nota Bodembeheer 2012-2022 'Grondig Werken 3' Hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling afdeling Milieu & Duurzaamheid Auteur

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 projectnr. 246706.04 revisie 0.6 september 2012 Opdrachtgever Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ HELMOND Vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond op 06-11-2012

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Gemeente Assen

Nota Bodembeheer Gemeente Assen Nota Bodembeheer Gemeente Assen 01/Finale versie April 2016 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. Chopinlaan 12 9722 KE Groningen Netherlands Transport & Planning Trade register number: 56515154 +31 88 348 53 00

Nadere informatie

Nota bodembeheer Zaanstad Grondzaken en bodem

Nota bodembeheer Zaanstad Grondzaken en bodem Nota bodembeheer Zaanstad 2013-2017 Grondzaken en bodem februari 2013 Nota bodembeheer Zaanstad 2013-2017 versie 2 Grondzaken en bodem... Pagina 2 van 53 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

1 van :06

1 van :06 1 van 79 9-7-2014 17:06 Regeling uniforme saneringen (Tekst geldend op: 09-07-2014) Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 februari 2006, nr.

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel verontreinigde waterbodems de Kempen Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 28,37, 38, 39 en 63d

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio De Vallei. Januari 2012

Nota bodembeheer regio De Vallei. Januari 2012 Nota bodembeheer regio De Vallei Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Doelstellingen nota bodembeheer... 4 1.1 Besluit en Regeling bodemkwaliteit... 4 1.2 Bodemkaarten... 4 2 Toepassingskader... 5 2.1 Afbakening

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp : vaststellen regionale bodemkwaliteitskaart en definitieve nota bodembeheer Datum collegebesluit : 4 september 2012 Datum raadsvergadering : 11 oktober 2012 Agendapunt

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden

Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden In opdracht van Opgesteld door Gemeente Reusel-De Mierden SRE Milieudienst, afdeling Gemeenten Auteur F.

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2016 Gemeente Venlo

Nota Bodembeheer 2016 Gemeente Venlo Nota Bodembeheer 2016 Gemeente Venlo Openbare en Gebouwde Omgeving Team OGOBO Steller M. Brouns Doorkiesnummer 077-3596870 Datum 26 februari 2016 DISCLAIMER Bodemonderzoek bij private transacties Voorliggende

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Walcheren

Bodemkwaliteitskaart Walcheren Bodemkwaliteitskaart Walcheren 2012-2022 Gemeente Middelburg, Veere, Vlissingen en Waterschap Scheldestromen November 2011 1. Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen hebben

Nadere informatie

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01 Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen maart 2013, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Algemene uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Samenvatting. Tussentijdse evaluatie ABdK

Samenvatting. Tussentijdse evaluatie ABdK Samenvatting Tussentijdse evaluatie ABdK November 2011 Aanleiding Waar staan we? Slechts enkele jaren voor het einde van het project Actief Bodembeheer de Kempen, is dit een goed moment antwoord op die

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012 gemeente Maastricht

Nota Bodembeheer 2012 gemeente Maastricht Nota Bodembeheer 2012 gemeente Maastricht Disclaimer De wet en regelgeving is onderhavig aan aanpassingen/wijzigingen. De vigerende wet- en regelgeving is derhalve leidend. Niets uit deze nota mag worden

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Nota bodembeheer. 8912 AA Leeuwarden. Tel: 058-2339050 Fax: 058-2339051

Nota bodembeheer. 8912 AA Leeuwarden. Tel: 058-2339050 Fax: 058-2339051 Nota bodembeheer Uitgevoerd door: Milieuadviesdienst Noord-Friesland in samenwerking met: ILB adviseurs ingenieursbureau Oranjewoud b.v. Bezoekadres: Snekertrekweg 37 8912 AA Leeuwarden Tel: 058-2339050

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Gegevens opdrachtgever Gemeente Huizen Afdeling Milieu Postbus 5 1270 AA HUIZEN Contactpersoon: Dhr. W. Menzel CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

COLLEGEADVIES. Zaaknummer

COLLEGEADVIES. Zaaknummer '1 Omgevingsdienst Rivierenland COLLEGEADVIES Onderwerp Verzoek van Dura Vermeer Bouw Midden West B.V. tot een besluit om de bodemkwaliteit te mogen verslechteren voor de projectlocatie Lingedonk te Geldermalsen

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Nota bodembeheer Gelderse deel van Food Valley

Nota bodembeheer Gelderse deel van Food Valley Nota bodembeheer Gelderse deel van Food Valley 2 Inhoudsopgave 1 Doelstellingen nota bodembeheer... 5 1.1 Besluit en Regeling bodemkwaliteit... 5 1.2 Bodemkaarten... 5 2 Toepassingskader... 6 2.1 Afbakening

Nadere informatie

Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen

Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Colofon Colofon Datum van uitgave: 15 september 2015 Contactgegevens: Tolhuisweg 57

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER REGIO MARN

NOTA BODEMBEHEER REGIO MARN DEELNEMENDE GEMEENTEN: - GEMEENTE BEUNINGEN - GEMEENTE DRUTEN - GEMEENTE GROESBEEK - GEMEENTE HEUMEN - GEMEENTE MILLINGEN AAN DEN RIJN - GEMEENTE UBBERGEN - GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL - GEMEENTE WIJCHEN

Nadere informatie

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Dit formulier met bijbehorende stukken moet in viervoud worden ingediend bij het college van de gemeente Tilburg. In te vullen door melder 1 Melding volgens

Nadere informatie