Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer"

Transcriptie

1 Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer 1. INLEIDING Onderhavige nota dient ter beschrijving van het handhavingsbeleid dat door de toezichthouders1 wordt toegepast voor de handhaving van de bepalingen van de financiële wetgeving2 waarop zij toezicht houden, uit hoofde van de hun bij die wetten toegekende toezichtstaak. De nota wordt ter kennisneming aan het Ministerie van Financiën aangeboden. Het handhavingsbeleid, zoals beschreven in deze nota, is enkel gericht op die situaties waarbij het inzetten van een wettelijk handhavinginstrument nodig wordt geacht (het repressief handhaven). In de praktijk is, en in de toekomst zal, het gebruik van die instrumenten voor de handhaving niet de regel zijn. Het reguliere toezicht, ofwel het preventieve handhaven (zie paragraaf 2), heeft de overhand bij het handhaven van de financiële wetgeving door de toezichthouders. Het in kaart brengen van het handhavingsbeleid voor wat betreft de inzet van de repressieve elementen vormt evenwel een wezenlijk onderdeel van het handhavingsbeleid. De toezichthouders richten zich op het doen naleven van de normen die in de financiële wetgeving zijn neergelegd. Mede gelet op de verschillende taken van de toezichthouders (prudentieel of gedragstoezicht) hanteren zij ieder een eigen strategie en methode voor het handhaven van die normen. De toezichthouders streven er in eerste instantie naar dat instellingen zich uit eigener beweging normconform gedragen. Het preventieve deel van de handhaving, het toezicht, levert daaraan een bijdrage. Pas in latere instantie wordt er vanuit gegaan dat normconform gedrag moet worden bereikt door de inzet van repressieve instrumenten. In de praktijk wordt derhalve veel aandacht besteed aan het reguliere c.q. preventieve toezicht. Het hierna beschreven handhavingsbeleid geeft inzicht in het overgangsgebied van preventief naar repressief en de uitgangspunten die de toezichthouders daaraan ten grondslag leggen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de toezichthouders niet gedogen. De toezichthouders zullen ieder voor zich jaarlijks de doelstellingen en prioriteiten voor het handhavingsbeleid vaststellen. Zij zullen dat doen in het kader van het reguliere begrotingsproces, hetgeen in de (nabije) toekomst gebaseerd is op het VBTB-systeem (`Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording ). Het VBTB-systeem biedt een goed handvat voor de (marginale) toetsing van de beleidsvoornemens. De nota is als volgt opgebouwd. In de eerste plaats wordt het kader geschetst waarbinnen het handhavingsbeleid past en wat in deze nota wordt verstaan onder handhavingsbeleid (paragraaf 2). Vervolgens worden de doelstellingen en uitgangspunten, die ten grondslag liggen aan dit beleid, uitgewerkt (paragraaf 3). Aan de hand van de normering zal worden aangegeven op welke wijze bepaalde instrumenten zullen worden ingezet (paragraaf 4). 1 Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, Pensioen- & Verzekeringskamer. 2 Met financiële wetgeving worden de volgende wetten bedoeld: Wet toezicht kredietwezen 1992, Wet inzake de geldtransactiekantoren, Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, Wet toezicht naturauitvaartverzekeringsbedrijf, Pensioen- en spaarfondsenwet, Wet toezicht effectenverkeer 1995, Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996, Wet toezicht beleggingsinstellingen, Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, Wet identificatie bij dienstverlening, Wet melding ongebruikelijke transacties en de Sanctiewet Opgemerkt wordt dat ook het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren al vast wordt meegenomen in dit beleid aangezien verwacht wordt dat deze wet vanaf januari 2004 in werking zal treden. Overigens wordt hierna ook reeds geanticipeerd op de wijzigingen in de toezichtswetgeving die ingevoerd worden met het inwerkingtreden van de Wet actualisering & harmonisatie financiële toezichtswetten (Stb. 2003, 55) die is voorzien voor oktober 2003, tegelijkertijd met de Amvb integere bedrijfsvoering. Dit beleid anticipeert nog niet op het in voorbereiding zijnde ontwerp voor de Wet op het financieel toezicht.

2 2 2. HANDHAVING Handhaving van de normen neergelegd in de financiële wetgeving kan op verschillende wijzen plaatsvinden. De volgende scenario s zijn mogelijk: 1. Wettelijke overtreding toezicht----- bestuurlijke afdoening door toezichthouder; 2. Wettelijke overtreding toezicht----- strafrechtelijke afdoening (na het doen van aangifte bij het openbaar ministerie, o.a. als er sprake is van een vermoeden van samenloop met een commuun delict); 3. Wettelijke overtreding strafrechtelijke afdoening (wegens ontbreken van bestuurlijke bevoegdheden tot afdoening). De toezichthouders hebben in kaart gebracht hoe zij omgaan met geconstateerde overtredingen en welk beleid zij daarbij hanteren. De taak van de toezichthouders is het toezien op de naleving van de bepalingen van de financiële wetgeving waarvoor zij als toezichthouder zijn aangewezen (bestuursrechtelijke handhaving). De bestuursrechtelijke handhaving bestaat uit een preventief deel (toezicht) en uit een repressief deel (handhaving)3. Ter uitvoering van het eerste deel, het toezicht, kan gedacht worden aan het geven van voorlichting door de toezichthouders over wettelijke verplichtingen, het adviseren daarover, het doen van onderzoek en het houden van audits bij instellingen naar de mate van naleving van de normen. De toezichthouders hanteren verschillende methoden voor het toezicht, die aansluiten bij hun eigen strategie. Zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) hanteren, als onderdeel van die methoden, een modelmatige aanpak. Voor de AFM is dat het zogenoemde bijdragemodel. Daarmee wordt systematisch, aan de hand van een door de toezichthouder verstrekte vragenlijst, door de onder toezicht staande instellingen zelf in kaart gebracht wat hun bijdrage is aan het handhaven van de te bewaken normen. DNB en PVK hanteren zogeheten risicoanalyse modellen waarbij systematisch de kans op normafwijking in kaart wordt gebracht (de zogenoemde RAST- en MARS-modellen). Doordat de onder toezicht staande instellingen zelf bekijken (in het geval van het bijdragemodel) of kunnen bekijken (in het geval van RAST en MARS) in hoeverre zij aan de door de wet gestelde eisen voldoen, raken zij meer betrokken bij de naleving van die wet. Van de modellen gaat zodoende een sterk normerende werking uit. Ter uitvoering van het repressieve deel moet gedacht worden aan de maatregelen die de toezichthouder treft zodra overtredingen van de relevante wetgeving worden geconstateerd. Deze nota richt zich alleen op het repressieve deel, oftewel welke maatregelen treft de toezichthouder op het moment dat zij op de hoogte is van een overtreding van de financiële wetgeving. In het overgangsgebied van preventief naar repressief bestaat het stevige (normoverdragende) gesprek. In veel gevallen zal een dergelijk gesprek reeds tot het gewenste doel leiden, namelijk normconform gedrag. De inzet van repressieve wettelijke instrumenten is dan niet meer nodig. 3 Dit gaat nog niet op voor de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties omdat er nog geen wettelijke bevoegdheden zijn toegekend wat betreft het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Echter dit is wel op korte termijn te voorzien, waardoor in dit beleid daarop alvast wordt geanticipeerd.

3 3 3 DOELSTELLINGEN / UITGANGSPUNTEN Aan het te formuleren beleid liggen een aantal doelstellingen en uitgangspunten ten grondslag. Allereerst zijn daarvoor van belang de doelstellingen van de relevante financiële wetten (bijv. waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel en het beschermen van de consument). De toezichthouders hebben de taak toe te zien op naleving van die wetten. Om die naleving te realiseren hebben de toezichthouders wettelijke bevoegdheden en instrumenten toebedeeld gekregen. Hoe de toezichthouders hun doelen willen realiseren met de instrumenten die zij hebben, wordt uitgewerkt in het hierna beschreven beleid. De toezichthouders hebben daartoe eerst een aantal uitgangspunten geformuleerd. 1. De toezichthouders gedogen niet. De toezichthouder handhaaft de regelgeving ten aanzien waarvan zij een wettelijke toezichtstaak heeft. Als de toezichthouder situaties tegenkomt waar regels niet worden nageleefd dient daar een einde aan te komen. 2. De wijze van optreden van de toezichthouders is gericht op het bereiken van normconform gedrag. Bij de wijze waarop door de toezichthouders wordt opgetreden staat het bevorderen van normconform gedrag centraal. Bij het optreden van de toezichthouders is niet zozeer de niet-naleving van de artikelen van de wet- en regelgeving, maar de schending van de onderliggende norm leidend. De aard van de norm dient als uitgangspunt voor de te treffen maatregelen. 3. Carrot en stick-benadering De strategie van de toezichthouders is erop gericht dat de instellingen zich uit eigener beweging normconform gedragen. Pas in latere instantie wordt er vanuit gegaan dat normconform gedrag moet worden bereikt door de inzet van repressieve instrumenten. Het optreden dient proportioneel te zijn. 4. Het fundament van het financieel toezicht wordt gevormd door een systeem van vergunningen of registraties. Het verrichten van activiteiten zonder de vereiste vergunning of registratie maakt dat een instelling zich aan het toezicht onttrekt. Niet onder toezicht staande instellingen die in strijd met de wet opereren worden om deze reden op een andere wijze tegemoet getreden dan de instellingen die zich onder toezicht hebben gesteld. 5. Als de toezichthouder een redelijk vermoeden heeft dat commune strafbare feiten zijn of worden gepleegd, wordt daarvan in beginsel aangifte gedaan bij het OM. Het optreden in verband met overtreding van commune delicten behoort tot de verantwoordelijkheid van het OM. Als de toezichthouder kennis draagt van een redelijk vermoeden van commune strafbare feiten doet de toezichthouder in beginsel aangifte. Vervolgens wordt hierna ingegaan op de wijze waarop de toezichthouder haar instrumenten zal inzetten om voort te bouwen op de uitgangspunten. 4. INZET VAN DE INSTRUMENTEN 4.1 Instrumenten In de diverse financiële wetten zijn diverse bevoegdheden toegekend aan de toezichthouders. Aangezien deze nota dient ter beschrijving van het handhavingsbeleid van de drie toezichthouders gezamenlijk, komen alleen de instrumenten ter sprake die voor alle drie de toezichthouders van toepassing zijn. Voor zover de toezichthouders daarnaast nog over andere eigen instrumenten beschikken, wordt het beleid omtrent de inzet van die instrumenten door die concrete toezichthouder in kaart gebracht. Opgemerkt wordt dat de inzet van onderstaande instrumenten eerder uitzondering dan regel is aangezien veelal een stevig gesprek voldoende is om normconform gedrag te bewerkstelligen.

4 4 De instrumenten die hier aandacht krijgen, zijn: Het geven van een aanwijzing, Het opleggen van een last onder dwangsom, Het opleggen van een bestuurlijke boete, Het publiceren van een overtreding, aanwijzing, last onder dwangsom of boete, Het aanstellen van een stille curator, Het maken van bezwaar tegen een certificerend accountant, Het intrekken van een vergunning of het doorhalen van een registratie, Het doen van aangifte4. Opgemerkt moet worden dat deze instrumenten weliswaar op grond van enige wet toekomen aan alle drie de toezichthouders, echter niet ieder instrument is van toepassing op overtreding van iedere financiële wet Normen De in de voorgaande alinea genoemde instrumenten kunnen ingezet worden zodra een overtreding geconstateerd wordt van de financiële wetgeving. De inzet van de instrumenten hangt af van diverse aspecten, waaronder de soort norm die wordt overtreden. De bepalingen van de financiële wetgeving zijn te clusteren naar enkele hoofdgroepen van normen. Allereerst geldt in het wetgevingssysteem van de toezichtswetten (dus niet alle in voetnoot 2 genoemde wetten) een centrale norm, namelijk het beschikken over een vergunning van de toezichthouder of een registratie bij de toezichthouder. Zodra aan deze hoofdnorm is voldaan, gaan enkele subnormen gelden. Deze normen zijn als volgt te groeperen: Hoofdnorm: Vergunning- c.q. registratieplicht / notificatievoorschriften De centrale norm van de toezichtswetten is dat een instelling moet zijn toegelaten door de toezichthouder om zijn werkzaamheden te mogen uitoefenen. Deze toelating kan een vergunning of registratie zijn, of het hebben gevolgd van de in de toezichtswetten voorgeschreven notificatieprocedure. Subnormen: Adequate informatieverstrekking aan derden (consumenten) Verplichtingen om de consument op de hoogte brengen van ontwikkelingen in de markt en het correct en volledig informeren omtrent bepaalde risico s en zekerheden die gebonden zijn aan een bepaald financieel product. Hieronder wordt ook verstaan de zorgplicht die sommige instellingen hebben naar de consument ten aanzien van bijvoorbeeld het te voeren beleggingsbeleid in relatie tot het vastgestelde cliëntenprofiel. Adequate informatieverstrekking aan de toezichthouder Rapportageverplichtingen aan de toezichthouder, bijvoorbeeld ten aanzien van kwartaalcijfers, jaarcijfers, bestuurssamenstelling, organisatie-inrichting en het verstrekken van informatie aan de toezichthouder op diens verzoek. 4 Het doen van aangifte valt eigenlijk buiten dit overzicht van handhavingsinstrumenten van de toezichthouders. Het doen van aangifte is in de financiële wetgeving niet specifiek toegekend aan de toezichthouders om tegen overtredingen van de financiële wetgeving op te treden. Bovendien wordt de handhaving dan neergelegd bij het openbaar ministerie en niet bij de toezichthouders. Toch is er voor gekozen om het doen van aangifte op te nemen in de opsomming aangezien het voor de toezichthouders een mogelijkheid is om tegen bepaalde overtredingen actie te ondernemen. De toezichthouders gaan er dan van uit, dat het doen van aangifte daadwerkelijk leidt tot opsporing en vervolging van de betreffende strafbare feiten. 5 Het bezwaarrecht tegen een certificerend accountant is bijvoorbeeld niet van toepassing voor een overtreding van de Wet inzake de geldtransactiekantoren.

5 5 Voldoen aan financiële eisen (liquiditeit en solvabiliteit) Instellingen moeten voldoen aan financiële eisen om te waarborgen dat zij voldoende liquide en solvabel zijn. Indien een instelling aan zijn financiële verplichtingen voldoet en financieel stabiel is, is dit ook in het belang van degene die rechten tegenover de instelling heeft (waaronder de crediteuren). Adequate bedrijfsvoering Een zodanige sturing van bedrijfsprocessen en beheersing van risico s dat daarmee wordt voorzien in een beheerste bedrijfsvoering. Dit omvat onder meer het uitwerken en implementeren van daarop gerichte organisatorische en administratieve procedures en maatregelen, mede gericht op de financiële administratie (actueel en betrouwbaar inzicht in rechten, verplichtingen en risico s) en de interne controle (controle op oordeelsvorming en activiteiten in relatie tot vastgestelde interne beleid). Integere bedrijfsvoering Een zodanige sturing van bedrijfsprocessen en beheersing van risico s dat daarmee wordt voorzien in een integere bedrijfsvoering. Hieronder worden mede verstaan de bewustwording, bevordering en handhaving van integer handelen binnen alle lagen van de organisatie. Onder integer handelen wordt ook verstaan het handelen overeenkomstig met de voorschriften van de Wet identificatie bij dienstverlening, Wet melding ongebruikelijke transacties en de Sanctiewet Hieronder vallen ook de procedures en maatregelen gericht op het voorkomen van belangenconflicten. Betrouwbaarheid De personen die het dagelijks beleid bepalen of mede bepalen van een instelling dienen betrouwbaar te zijn. Deskundigheid De personen die het dagelijks beleid bepalen of mede bepalen van een instellingen dienen deskundig te zijn. 4.3 Inzet van instrumenten Een van de door de toezichthouders vastgestelde uitgangspunten houdt in dat overtredingen niet worden gedoogd. Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat dit uiteraard enkel betrekking heeft op de overtredingen waarmee de toezichthouder bekend raakt. Zodra de overtreding bekend is, dient dus in beginsel een maatregel te worden genomen. Het beleid ten aanzien van het inzetten van instrumenten vanaf het moment dat de toezichthouder bekend is met een overtreding zal in het algemeen op de volgende wijze plaatsvinden. In de praktijk is gebleken dat veel overtredingen reeds afgehandeld kunnen worden door een stevig (normoverdragend) gesprek. Een dergelijk gesprek of overleg leidt vaak al tot het gewenste resultaat, namelijk normconform gedrag. Deze aanpak is wenselijk en sluit aan bij de vastgestelde uitgangspunten. Indien een dergelijk gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt of indien een dergelijk gesprek niet aan de orde is6, zal de toezichthouder gebruik maken van een wettelijk instrument om normconform gedrag af te dwingen. De toezichthouder beziet welke soort norm is overtreden en beoordeelt op welke wijze de overtreding het beste kan worden afgedaan. De aanpak van de normovertreding wordt namelijk veelal bepaald door de inhoud en strekking van de betreffende norm. Zo dient de centrale norm (vergunningplicht) een ander doel dan bijvoorbeeld de norm die adequate informatieverstrekking aan de toezichthouder verplicht stelt. Overtreding van die verschillende normen wordt veelal op verschillende wijzen aangepakt. De keuze voor het inzetten van een bepaald instrument en de wijze waarop een instrument wordt 6 Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bewust illegaal opererende instelling of in gevallen waarin herhaaldelijk overtredingen zijn vastgesteld.

6 6 ingezet, staat derhalve in relatie tot de naleving van de in de wetten neergelegde normen. Vervolgens wordt aan de hand van bepaalde criteria de keuze gemaakt voor de inzet van een bepaald instrument. Belangrijke criteria zijn bijvoorbeeld de mate waarin herstel van de normschending mogelijk is, de mate waarin de instelling aan normherstel werkt of bijdraagt, de ernst van de normschending (bewuste of onopzettelijke overtreding), de mate van verwijtbaarheid, de historie van de instelling, de termijn van normschending, externe (preventieve) werking, de complexiteit van het geval, recidivegedrag en overige specifieke omstandigheden van het geval. De keuze voor het inzetten van een bepaald instrument en de wijze waarop dit wordt ingezet, dient telkens in een concrete situatie bekeken te worden tegen de achtergrond van de specifieke omstandigheden van dat geval. In geval de toezichthouders aanlopen tegen overtredingen van het Wetboek van Strafrecht (commune delicten) doen de toezichthouders in beginsel aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM). De toezichthouders maken met het OM een afweging van het belang dat gemoeid is met het doen van aangifte versus de schade die het doen van aangifte kan toebrengen aan het belang dat met het toezicht wordt gediend. Denkbaar is dat meerdere overtredingen worden geconstateerd bij een instelling, die zijn onder te verdelen naar overtredingen van de financiële wetgeving en naar commune delicten. In een dergelijke situatie is het mogelijk dat er een splitsing wordt gemaakt waarbij sommige overtredingen bestuursrechtelijk en andere strafrechtelijk worden afgedaan. Het is belangrijk dat toezichthouders de overtredingen vastleggen en documenteren per instelling zodat een beeld gevormd kan worden ten aanzien van het gedrag op de lange termijn en zodoende recidive in kaart gebracht kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat de toezichthouders transparant zijn in de wijze van handhaving naar buiten toe, onder andere door dat in jaarverslagen tot uiting te brengen.

Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank

Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank 1. INLEIDING Hieronder wordt ingegaan op het beleid dat door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65892 27 december 2016 Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht Het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Handhaving pensioenrecht

Handhaving pensioenrecht Handhaving pensioenrecht Vereniging voor Pensioenrecht, 18 juni 2014 Saskia Nuyten Rechter: toezicht op handelen DNB DNB: toezicht op naleving wettelijke eisen Uitvoerder: uitvoering met als minimum wettelijk

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en CONVENANT Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 11 mei 2016 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Oost- Brabant De deken van de orde in het arrondissement

Nadere informatie

FEEDBACK STATEMENT Consultatie `Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank

FEEDBACK STATEMENT Consultatie `Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank FEEDBACK STATEMENT Consultatie `Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank Juli 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; De raad van de gemeente.; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien.

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien. Bijlage 33 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Beleidsregel Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wobbesluiten en beslissingen op bezwaar De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op grond van de Wet marktordening

Nadere informatie

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende.

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende. - 1 - Gelet op de artikelen 3:5, eerste lid, 1:72, eerste lid, en 1:79 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) en de artikelen 3:2, 3:4, tweede lid, 3:46, 4:8, tweede lid, 5:16, 5:20, eerste

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Workshop gedragstoezicht BES

Workshop gedragstoezicht BES Workshop gedragstoezicht BES Hans Wolters 30 maart 2010 Agenda 1. Taken AFM en inhoud gedragstoezicht 2. Zorgplicht 3. Transparantietoezicht 4. Voorkomen overkreditering 2 1. Taak: wat doet de AFM? De

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten Voor woord In deze brochure maakt u kennis met de Autoriteit Financiële Markten (AFM): wat doen we, waarom doen

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR Directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

Nadere informatie

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa Workshop Toezicht op vrije beroepsoefenaren Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa 23 september 2010 Toezicht: ja Inzicht: nee Agenda Inleiding en afbakening Toezicht op accountants Toezicht op curatoren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 239 Besluit van 22 mei 2012 houdende regels ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Besluit

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding. Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject Stap 1: aanwijzing (artikel 1.65, eerste lid en artikel 2.23, eerste lid van de Wko) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision Koninkrijk seminar 2016 Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision 1 Integriteit in de financiële sector Integere uitoefening van het bedrijf Richtlijn Integere Bedrijfsvoering Wat wordt

Nadere informatie

Financieringsmaatschappijen onder de Wet op het financieel toezicht

Financieringsmaatschappijen onder de Wet op het financieel toezicht Financieringsmaatschappijen onder de Wet op het financieel toezicht Inleiding Het is de verwachting dat per 1 januari 2007 de nieuwe Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht wordt. 1 De Wft vervangt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 724 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het kunnen vaststellen van tijdelijke voorschriften ter bevordering van ordelijke

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Meldplicht(en) financiële ondernemingen

Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meer dan alleen! augustus 2013 Meldplicht(en) financiële ondernemingen 1 Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een zeer brede wet waarin regels zijn

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen.

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen. Toelichting Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting Inleiding Met deze beleidsregels wordt nadere invulling gegeven aan de normen inzake beleggingsactiviteiten

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET. Artikel 1 Opmerking Onderstaande concept wettekst is bedoeld voor de informele consultatieronde van het Wetsvoorstel Aanpak Misstanden Incassodienstverlening die loopt tot 1 september 2016. Deze informele consultatie

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Hoofdstuktitel Het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) op geldtransactiekantoren is per 19 juli 2002 versterkt. Op 1 maart 2004 is DNB gestart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 973 Wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41897 9 augustus 2016 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit Besluit organisatie, mandaat,

Nadere informatie

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Eind 2013 is er een tweetal incidenten geweest in midden Limburg, waarbij door graafwerkzaamheden een ondergrondse leiding is geraakt. Hierdoor verontreinigde

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Opsterland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Relevante wet en regelgeving blz. 3 2.1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG. 22 november 2006 FM 2006-02730 M

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG. 22 november 2006 FM 2006-02730 M Directie Financiële Markten Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 november 2006 FM 2006-02730 M Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit? De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Paragraaf 1 Algemeen Het college hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen bij het

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde.

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde. 1 Q&A Volmachten Q Onder welke voorwaarden staat het een verzekeraar vrij om een volmacht te verlenen aan een gevolmachtigde agent (GA) voor het namens en voor rekening van de verzekeraar sluiten van verzekeringen?

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Verkenning bestuurlijke boete archeologie

Verkenning bestuurlijke boete archeologie Verkenning bestuurlijke boete archeologie Inleiding: In de Monumentenwet 1988 bestaat de sanctiemogelijkheid van het intrekken van de opgravingsvergunning, indien de vergunninghouder naar het oordeel van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Intitulé : LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Citeertitel: Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en bestrijding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

De Minister van Financiën;

De Minister van Financiën; De Minister van Financiën; Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren; Gelet op artikel 1 van het besluit van 2 mei 2012 houdende de overdracht van de bevoegdheid tot het stellen

Nadere informatie

5. Beschrijving van het onderzoek

5. Beschrijving van het onderzoek 5. Beschrijving van het onderzoek 5.1 Doel van het onderzoek Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties is erop gericht de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren en duurzaam te waarborgen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober 2012 Het

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang, Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand, artikel 20a van

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur Op 1 januari 2002 is het zover: dan treedt in de Nederlandse Antillen de landsverordening toezicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 329 Besluit van 11 juni 2009, houdende regels voor het vaststellen van de op grond van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol. de Stichting Autoriteit Financiële Markten. de Nederlandse Zorgautoriteit

Samenwerkingsprotocol. de Stichting Autoriteit Financiële Markten. de Nederlandse Zorgautoriteit Samenwerkingsprotocol tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van het toezicht, regelgeving, beleid, overleg en andere taken met een gemeenschappelijk

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie