DB Agendapunt: o6. Sittard, 28 april 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Auditplan 2009 WRO inkoop en aanbesteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB 11-05-2009. Agendapunt: o6. Sittard, 28 april 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Auditplan 2009 WRO inkoop en aanbesteden"

Transcriptie

1 DB Agendapunt: o6 Sittard, 28 april 29 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Auditplan 29 WRO inkoop en aanbesteden Voorstel 1. het Auditplan 29 WRO inkoop en aanbesteden vaststellen; 2. de Checklist intern controleplan inkoop en aanbesteden voor kennisgeving aannemen. In de vergadering van 27 april 29 heeft u ingestemd met de notitie over rechtmatigheid, het concept-normenkader 29 en het toetsingskader 29. Ook heeft u in dat verband kennis genomen van het concept-controleprotocol 29. Zoals aangegeven in het toetsingskader 29, dient met het in werking treden van de Waterschapswet met ingang van 29 onder meer het proces inkoop en aanbesteden te worden getoetst op financiële rechtmatigheid. Op uw verzoek zal dit in 29 door de concerncontroller gebeuren. Over de uitkomsten zal aan u worden gerapporteerd../. U treft als bijlagen hierbij aan: het Auditplan 29 WRO inkoop en aanbesteden; de Checklist intern controleplan inkoop en aanbesteden voor het aspect rechtmatigheid. In het Auditplan 29 WRO worden de auditactiviteiten van concerncontrol in 29 toegelicht en geplaatst in het kader van de integrale audit aanpak door concerncontrol. De Checklist intern controleplan inkoop en aanbesteden geeft inzicht in de reikwijdte en diepgang van de rechtmatigheidsaudit. Voorstel Ik stel u voor: 1. het Auditplan 29 WRO inkoop en aanbesteden vast te stellen; 2. de Checklist intern controleplan inkoop en aanbesteden voor kennisgeving aan te nemen. De secretaris/directeur wnd., ing. J.M.G. In den Kleef 952/LUT

2 Auditplan 29 WRO Inkoop en aanbesteden Vastgesteld door het dagelijks bestuur in de vergadering van /LUT 1/5

3 Inleiding Onlangs heeft het DB ingestemd met een notitie over rechtmatigheid, het conceptnormenkader 29 en het toetsingskader 29. Met het in werking treden van de Waterschapswet met ingang van 29 zullen in de hele organisatie controles en audits worden uitgevoerd met het oog op de toetsing van de financiële rechtmatigheid. Het proces inkoop en aanbesteden behoort qua financiële omvang tot de belangrijkste processen, zoals blijkt uit onderstaand overzicht van de verschillende financiële processen in 29: Kosten WBL 51,6 mln (65%) Kosten kapitaallasten (rente en afschrijving) 1,2 mln (13%) Kosten personeel 9,8 mln (12%) Kosten inkoop en aanbesteding 6,4 mln (8%) Investeringen 15, mln Kosten overige 1,9 mln (2%) Vanwege het belang van het proces inkoop en aanbesteding, groot 6,4 mln, aangevuld met de omvang van de begrote investeringen in 29, groot 15 mln, wordt voorgesteld in 29 een verbijzonderde audit uit te voeren naar de rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen in 29. Hoewel het proces 'Kosten WBL' met een omvang van 51,6 mln het belang van inkopen en aanbesteden ( 6,4 mln plus 15 mln) ruimschoots overschrijdt, wordt vanwege governance aspecten (gemeenschappelijke regeling) en na overleg met de extern accountant voorgesteld in 29 het proces Kosten WBL niet te auditen. Het DB heeft in 28 te kennen gegeven een verbijzonderde audit (door de concerncontroller) naar inkopen en aanbesteden in 29 te wensen. Hierna wordt aangegeven met welke overige auditactiviteiten van concerncontrol bedoelde financiële rechtmatigheidsaudit zal worden geïntegreerd. Integrale audit Om doelmatigheidsredenen wordt de voorgestelde financiële rechtmatigheidstoets gecombineerd met: de toetsing van het proces inkoop en aanbesteding vanwege de ISO 91:2 norm; de audit gericht op het naleven van het vastgestelde integriteitbepalingen zoals vastgelegd in het Integriteitbeleid WRO met betrekking tot het inkopen en aanbesteden; de audit gericht op het bevorderen van de doelmatigheid van het inkopen en aanbesteden als gevolg van vastgestelde inkoop en aanbestedingsbeleid. Concreet bestaat de voorgestelde integrale audit uit: 1. het toetsen van inkoop en aanbesteding 29 met als doel oordeelsvorming over financiële rechtmatigheid en doelmatigheid. 2. het toetsen op naleving van bepalingen op het gebied van integriteit zoals door uw bestuur is vastgesteld voor het onderdeel inkopen en aanbesteden 3. het toetsen op conformiteit van proces inkopen en aanbesteden conform de ISO 91:2 norm. 948/LUT 2/5

4 Rapporteren over de uitkomsten van integrale audit Over de uitkomsten van de integrale audit zal aan het DB (en desgewenst aan het AB) worden gerapporteerd. Voorafgaand hieraan zullen (concept)rapportages met afdelingshoofd en directie worden besproken. Omdat de extern accountant zijn controlewerkzaamheden zal afstemmen op de opzet en werking van de interne organisatie, de administratieve organisatie en de interne controle, zal uit kostenoogpunt en met instemming van het bestuur, ook aan de extern accountant worden gerapporteerd. Jaarlijks bepalen DB en AB welk(e) financiële proces(sen) zullen worden onderworpen aan de verbijzonderde interne controle door de concerncontroller. Teneinde dit besluitvormingsproces te faciliteren zal door de concerncontroller, in overleg met afdelingshoofden en directie, jaarlijks een voorstel worden gedaan. Planning, uitvoering en rapportage integrale audit 29 De tijd die het plannen en uitvoeren van en rapporteren over de integrale audit vergt, wordt als volgt ingeschat. Direct tijdsbeslag Concerncontrol Fasen geïntegreerde audit 29 Mensuren Periode Planning 1 Gehele jaar 29 Uitvoering 4 (5 x8) Gehele jaar 29 Rapportage (*) 5 Begin 21 (*) Indien tussentijdse controle uitkomsten daar aanleiding toe geven zal ook tussentijds gerapporteerd worden. Dit is mede van belang als informatie voor het vaststellen van het definitieve controleprotocol in september 29. Direct tijdsbeslag Afdelingen ( BOA, NWO, BEHEER, MIDDELEN) per afdeling Fasen geïntegreerde audit 29 Mensuren Periode Planning 4 Mei 29 Assistentie bij uitvoering 4 Gehele jaar 29 Rapportage (*) 8 Begin 21 Totaal tijdsbeslag Mensuren Concern control 55 Alle afdelingen 28 Totaal /LUT 3/5

5 Toelichting op uren Concerncontrol Plannen van de integrale audit 29 Het plannen van de integrale audit 29 bestaat uit volgende activiteiten: a. het opstellen van concept-controleprogramma en bijbehorende checklisten (pva) op basis van overeengekomen kwaliteiteisen. Inhoudelijke analyse van benodigde toetscapaciteit; b. het maken van afspraken met en accorderen van pva door organisatie (DB vanwege verordening ex artikel 19a en MT); c. het opleiden, selecteren, aanwijzen en toewijzen van kwalitatief geschikte auditors (eventueel externe inhuur); d. het opstellen van een tijdplan voor de uitvoering van de audit op basis van beschikbaarheid van interne auditors en eventuele inhuur; e. het opstellen van een audit uitvoeringsplan per auditor. Uitvoeren van de integrale audit 29 Tot het uitvoeren van de integrale audit wordt gerekend: a. het instrueren van interne auditors, werkmethodiek vaststellen en bespreken, werkdocumenten invullen en rapporteren, formats communiceren met auditors; b. het maken van afspraken met afdelingshoofden voor het uitvoeren van audits: uitvoeringsplan per auditor; c. het uitvoeren audit; d. het rapporteren over de uitvoering en resultaten van de audit zo mogelijk a.d.h.v. rapportage formats eventueel verbetervoorstellen; e. het documenteren, dossiervorming en afsluiting; f. debriefing. De rapportage van de integrale audit 29 Het rapporteren omvat: a. het opstellen concept rapporten van bevindingen aan de hand van audituitkomsten (auditbevindingen); b. het bespreken concept rapporten met verantwoordelijken en zonodig aanpassen en verbeteracties initiëren; c. het presenteren van audit resultaten aan de hand van eindrapport aan afdelingshoofden, MT, DB en AB; d. het terugkoppelen van het definitieve rapport naar auditors en zo nodig naar externe auditors en/of accountant. 948/LUT 4/5

6 Toelichting op uren Afdelingen Plannen Het plannen van de audit betreft het maken van afspraken met de afdelingen over het verstrekken van benodigde documenten, dossiers en informatie Assisteren bij uitvoering Dit betreft het geven van feitelijke toelichting op benodigde informatie en antwoorden op gestelde vragen. Ook is hierbij inbegrepen het overleggen met direct betrokkenen en het afdelingshoofd. Rapporteren Het bespreken van concept en definitieve rapportages naar aanleiding van verrichte controlewerkzaamheden en ontvangen informatie. 948/LUT 5/5

7 Checklist intern controleplan inkoop en aanbesteden

8 Checklist Intern controleplan inkoop en aanbesteden WRO Werken, diensten en leveringen IC- functionaris + afdeling: Datum IC- controle: Proceseigenaar: van WRO V = akkoord X = afwijking - = n.v.t. 1. AO / IC, plaats inkoop in organisatie Wet- en 1.1 Verkrijg AO / IC-beschrijving + evt. (werk)instructies. Stel vast of deze (nog) actueel zijn. 1.2 Hoe is de inkoopfunctie inde organisatie geregeld? Centraal, decentraal of een combinatie? Toets op beleid. 1.3 Stel de plaats en de taak van de cluster Inkoop vast. Toets op beleid en functieomschrijving. 1.4 Stel vast of (actueel) beleid voor inkoop en aanbesteden is vastgesteld. 1.5 Stel vast of een (actuele) procedureregeling (handboek) voor inkoop / aanbesteden aanwezig is. 1.6 Stel vast hoe bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn geregeld. (zie o.a. delegatie- en mandaatregeling. Statuut budgetbeheer en Instructie budgetbevoegdheden en verantwoordelijkheden. Werkwijzer op intranet Beleid inkoop /aanbesteding + fijnstructuur WRO Beleid inkoop /aanbesteding + fijnstructuur WRO Beleid inkoop /aanbesteding Intranet / Infocentrum: zie inkoop en aanbesteding Intranet / Infocentrum: zie wet- en CC/m.routs/8-5-29/checklist I en A/versie 1

9 V = akkoord X = afwijking - = n.v.t. 2. Stel vast of volgens wet- en, AO / IC - beschrijving + werkinstructies wordt gewerkt 2.1 Inkoop en aanbesteden Stel vast dat inkoop en aanbesteden volgens de weten plaatsvindt. Steekproef houden op: Wet- en Aanbestedingswet, Europese richtlijnen. WRO: Beleid inkoop en aanbesteden, Handboek inkoop en aanbesteden Juistheid procedure (soort procedure, bekendmaking, naleven termijnen, etc.) Aanvraag offertes Knippen van opdrachten Correcte opstelling en toepassing van gunningcriteria Volgen voorgeschreven administratieve procedure / checklisten Handboek (opdrachtbrief, mededeling aan andere aanbieders, etc.) Heeft een bevoegd persoon de inkoopbeslissing genomen? Gebruik algemene inkoopvoorwaarden WRO. Correct toegepast? Bankgaranties. Zijn er richtlijnen opgesteld voor het aanvragen van bankgaranties? Zo ja, zijn de richtlijnen nageleefd? 2.2 Europees aanbesteden Stel vast dat Europees aanbesteden volgens de wet- en plaatsvindt. Steekproef houden op: Wet- en Aanbestedingswet, Europese richtlijnen. WRO: Beleid inkoop en aanbesteden, Handboek inkoop en aanbesteden Check op aanwezigheid aanbestedingskalender uitvoeren. Intranet / Infocentrum: zie inkoop en aanbesteding Gegevens opdracht Naam leverancier Bedrag volgens contract, datum contract Contractuele leverdatum / leverperiode Actuele leverdatum / leverperiode Datum publicatie in Publicatieblad EU Budget of hoeveelheden zoals vermeld in het Publicatieblad EU CC/m.routs/8-5-29/checklist I en A/versie 1

10 V = akkoord X = afwijking - = n.v.t Is er een bewijs van publicatie van de aankondiging? Volgens welke procedure is de opdracht aanbesteed? Openbaar, niet openbaar, gunning van een raamovereenkomst, onderhandeling zonder / met aankondiging, anders n.l Is een verklaring van de aanmelders / inschrijvers vereist? Heeft de opdrachtgever de minimumeisen bekend gemaakt aan de leveranciers op het gebied van financieeleconomische draagkracht en technische bekwaamheid? Bij een openbare procedure: Heeft de leverancier de Eigen Verklaring met gegevens tegelijkertijd met de offerte ingeleverd? Bij een niet-openbare procedure: Zijn objectieve criteria door de aanbestedende dienst opgesteld en vooraf bekend gemaakt? Bij onderhandeling zonder aankondiging in het Publicatieblad EU: heeft de opdrachtgever een rapport opgesteld waarin de redenen van de procedure uiteen zijn gezet? Zo ja, is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden: extreme urgentie, veroorzaakt door niet-voorzienbare externe factoren, die niet zijn toe te wijzen aan de opdrachtgever? Is een proces-verbaal van de inschrijving / aanmelding opgesteld? Heeft de opdrachtgever de selectieprocedure correct toegepast? Volgens welk criterium is de opdracht gegund en is dit correct gebeurd? Bijv. laagste prijs, economisch meest voordelige aanbieding Is een proces-verbaal van de opening opgesteld? Bevat het proces-verbaal van de opening minimaal de volgende informatie: aantal offertes, afgewezen offertes evt. met motivering, bedragen per offerte indien gunning op basis van laagste prijs Is een proces-verbaal van gunning opgesteld? CC/m.routs/8-5-29/checklist I en A/versie 1

11 Is er een selectiecommissie gevormd? V = akkoord X = afwijking - = n.v.t Zijn alle gepubliceerde criteria en alleen de criteria die zijn opgenomen in de publicatie, gebruikt tijdens de gunningprocedure? Zijn er aanwijzingen dat de beoordeling van de offertes niet transparant is geweest (bijv. ontbreken onderbouwing van beslissingen, offertes afgewezen zonder deugdelijke motivering, gebruik van niet-deugdelijke criteria?) Is er een bewijs van publicatie van de gunning? Ingeval van een vervolgopdracht: is de vervolgopdracht noodzakelijk door onvoorziene omstandigheden? Is de verklaring van de onvoorziene omstandigheden acceptabel? Zo ja, zijn de onvoorziene omstandigheden te wijten aan de opdrachtgever? Heeft de opdrachtgever een rapport opgesteld met een deugdelijke verklaring voor de onvoorziene omstandigheden? 2.3 Niet-Europese aanbesteding Stel vast dat Europees aanbesteden volgens de weten plaatsvindt. Steekproef houden op: Wet- en Aanbestedingswet, Europese richtlijnen. WRO: Beleid inkoop en aanbesteden, Handbok inkoop en aanbesteden Gegevens opdracht Naam leverancier Bedrag volgens contract, datum contract Contractuele leverdatum / leverperiode Actuele leverdatum / leverperiode Op welke wijze heeft de opdrachtgever een passende mate van openbaarheid aan deze opdracht gegeven? Voldoet de mate van openbaarheid aan de Interpretatieve mededeling van de Europese Commissie, gepubliceerd op ? CC/m.routs/8-5-29/checklist I en A/versie 1

12 V = akkoord X = afwijking - = n.v.t Indien het bedrag de Europese drempel overschrijdt, op welke uitzondering doet de eindbegunstigde een beroep? In house opdracht, IIA- dienst, IIB- dienst, percelenregeling (max. 2% bij werken en diensten), vervolgopdracht, anders, n.l. NB: De uitzonderingen worden genoemd in art.1-19 en 21 van Richtlijn 24 /18 / EG Doet de opdrachtgever terecht een beroep op de uitzondering om niet- Europees aan te besteden? Indien IIA- dienst: Is binnen 48 dagen na gunning de melding gestuurd voor publicatie in EG-blad? Indien vervolgopdracht voor een dienst zonder aanbesteding aan dezelfde aanbieder: op welke gronden is de dienst niet opnieuw aanbesteed? Cumulatieve voorwaarden: 1 ste opdracht moet volgens een openbare of niet-openbare procedure hebben plaatsgevonden, mogelijkheid vervolgopdracht moet in de 1 ste procedure zijn vermeld, de waarde van de vervolgopdracht is correct berekend, binnen 3 jaar na sluiten 1 ste overeenkomst. 4. Bestelling 4.1 Heeft de bestelling conform het beleid Inkoop en aanbesteden plaatsgevonden, dan wel zijn er langlopende (mantel)contracten? 4.2 Is de bestelling geautoriseerd door de daartoe bevoegde functionaris? 4.3 Zijn verplichtingen pas aangegaan nadat de budgethouder geconstateerd heeft dat een toereikend budget beschikbaar is? Indien geen toereikend budget aanwezig was, is bij directie, DB of AB aanvullende budgetruimte aangevraagd? 4.4 Vaststellen dat alleen inkoopfacturen van geleverde werken, diensten, leveringen, betaalbaar worden gesteld. Beleid Inkoop en aanbesteden, Handboek inkoop en aanbesteden Mandaat - regeling, Statuut budgetbeheer, Instructie budgetbevoegdheden Mandaat - regeling, Statuut budgetbeheer. Instructie budget bevoegdheden Handboek financiële processen CC/m.routs/8-5-29/checklist I en A/versie 1

13 V = akkoord X = afwijking - = n.v.t. 4.5 Is een orderbon opgesteld of een verplichtingenformulier aangemaakt? Is het verplichtingenformulier juist en tijdig opgenomen in de verplichtingenadministratie? 4.6 Vaststellen dat functiescheiding tussen inkoopbestelling en ontvangst aanwezig is, geregistreerd en gehanteerd wordt. Instructie budget- Bevoegdheden. Handboek financiële processen Procesbeschrijving. Handboek financiële processen 5. Facturen Stel vast dat de facturering volgens de plaatsvindt. Wet- en Mandaatregeling, Handboek inkoop en aanbesteden, Instructie budgetbevoegdheden, Handboek financiële processen 5.1 Bevat de factuur een datum, de naam van de leverancier en de omschrijving van de order met correcte betalingskenmerk? 5.2 Is het bedrag en de tenaamstelling van de factuur (+ BTW) correct? 5.3 Is de factuur juist gecodeerd? 5.4 Heeft de administratief medewerker de factuur zichtbaar gecontroleerd (op o.a. cijfermatige juistheid, juiste codering, autorisatie door bevoegde)? 5.5 Is de vastgestelde accordeerringroute gevolgd en correct geaccordeerd? (factuur geaccordeerd door de budgethouder?) 5.6 Is vastgesteld dat het geleverde (kwalitatief en kwantitatief) in overeenstemming is met de verstrekte opdracht? 5.7 Datum verwerking in financiële administratie. Vaststellen of dit tijdig is. 5.8 Verwerking in financiële administratie op de juiste grootboekrekening? CC/m.routs/8-5-29/checklist I en A/versie 1

14 V = akkoord X = afwijking - = n.v.t. 6. Betaling Stel vast dat de betaling volgens de plaats vindt. Wet- en Mandaatregeling, Handboek inkoop en aanbesteden, Instructie budgetbevoegdheden, Handboek financiële processen 6.1 Zijn de betalingen met inachtneming van betalingstermijnen en kortingen gedaan? 6.2 Is het betalingsvoorstel zichtbaar gecontroleerd door een tweede onafhankelijke functionaris van financiële administratie (functiescheiding en 4-ogen principe)? 6.3 Is het definitieve betalingsvoorstel door twee medewerkers waarvan één onafhankelijk van de invoer in de financiële administratie goedgekeurd, blijkend uit hun parafering? 6.4 Zijn de bankrekeningnummers op het betalingsvoorstel conform de onderliggende facturen? 6.5 Is er overeenstemming tussen de bedragen volgens het definitieve betalingsvoorstel en het rekeningafschrift? 7. Dossiervorming Wet- en 7.1 Vaststellen (of bepaald is) wanneer een inkoopdossier (verplicht) moet worden aangemaakt Procesbeschrijving. Beleid of Handboek inkoop en aanbesteden 7.2 Is een standaard dossierindeling bepaald? Zo ja, vaststellen dat dossier volgens deze indeling wordt samengesteld. Procesbeschrijving. Beleid of Handboek inkoop en aanbesteden 7.3 Zo nee, is de inkoopprocedure volledig gedocumenteerd? Formeel in orde, technische, financiële beoordeling, motivering van de keus voor de opdracht (proces-verbaal etc.) Procesbeschrijving. Beleid of Handboek inkoop en aanbesteden CC/m.routs/8-5-29/checklist I en A/versie 1

15 8. Tot slot 8.1 Zijn alle relevante opmerkingen opgenomen in een rapportage aan de betreffende proceseigenaar en is een kopie verstrekt aan de afdeling Concernstaf? CC/m.routs/8-5-29/checklist I en A/versie 1

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond 0BDIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.09160 Voorstel aan het

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Resultaten Interne Controle 2014 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Resultaten Interne Controle 2014 Omgevingsdienst Groningen (ODG) Resultaten Interne Controle 2014 Omgevingsdienst Groningen (ODG) 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Bevindingen... 4 Personeel... 4 Acties bij de ODG... 6 Inkoop en Crediteuren... 7 Algemene conclusies:...

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 2014-2015. Controleplan 2014-2015 Concerncontrol/Interne Audit Status concept vs 3

CONTROLEPLAN 2014-2015. Controleplan 2014-2015 Concerncontrol/Interne Audit Status concept vs 3 CONTROLEPLAN 2014-2015 Controleplan 2014-2015 Concerncontrol/Interne Audit Status concept vs 3 Index 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Rechtmatigheidcontrole.... 3 2. Opzet van de controle...

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN DB 3 DECEMBER 2015 RM 2015-535832881 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Normenkader Rechtmatigheid 2015 Kenmerk : RM 2015-535832881 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 24 september

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

Deelplan IC Inkoop en aanbestedingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Inkoop en aanbestedingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Inkoop en aanbestedingen 2014 Gemeente Lingewaard 0 Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 3 3. Opdrachtgever... 3 4. Opdrachtnemer... 3 5. Relevante wet- en

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden 2016

Regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden 2016 Regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden 2016 Inleiding Na de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur en na aanvang van het begrotingsjaar kan de uitvoering van het met de begroting

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid De visie en missie van de organisatie is : Bestuurders

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard besluit, gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeenschappelijke

Nadere informatie

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011 Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Aan: MT Van: Rianne van der Veen Datum: 5 juni 2013 Status: Defintief 1.0 Proceseigenaar/afdelingsmanager: Ron Zwart Inleiding en doelstelling Inleiding Deze rapportage

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Certificering van Aanbestedende Diensten

Certificering van Aanbestedende Diensten Certificering van Aanbestedende Diensten Geschiedenis Een eerste aanzet tot een formeel antwoord op de hamvraag van het aanbesteden: Hoe besteed je GOED aan? Eindproduct: Good Procurement Practice Certificaat

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW.

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW. A.B. 14/65 Controleprotocol boekjaren 2014-2018 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader

Nadere informatie

1. Begrippen en definities

1. Begrippen en definities REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST 2012 Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 maart 2012, nummer B2011592, in werking getreden met ingang van 1 april

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

CONTROLEPLAN. Controleplan Delfland 2016

CONTROLEPLAN. Controleplan Delfland 2016 CONTROLEPLAN 2016 Controleplan 2016 Concerncontrol/Interne Audit Status concept dec 2015 1 Index 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel& vaststelling... 3 1.3 Rechtmatigheidcontrole.... 3 2. Opzet

Nadere informatie

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Controleplan Project- verantwoordingen Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) controleert in opdracht van het College van Bestuur de projectverantwoordingen

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. zaak_zaaknummer. Maatschappelijke Ontwikkeling. Ja, zonder beperkingen Zorg en welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. zaak_zaaknummer. Maatschappelijke Ontwikkeling. Ja, zonder beperkingen Zorg en welzijn bericht_id zaak_zaaknummer Collegevoorstel Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 19 mei 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 12 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 1 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

Interne controleplan gemeente Venray

Interne controleplan gemeente Venray Interne controleplan 2010 gemeente Venray Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2010DEF2 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling... 3

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013

Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013 Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013 December 2013 Afdeling Kwaliteit & Concerncontrol Team Planning & Kwaliteit Budgethoudersregeling gemeente Coevorden 2013 Pagina 1 van 8 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 2 3. Opdrachtgever... 2 4. Opdrachtnemer... 2 5. Relevante

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Controleprotocol 2015-2019 A.B. 15/18. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00

Controleprotocol 2015-2019 A.B. 15/18. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 A.B. 15/18 Controleprotocol 2015-2019 SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 Datum 27 mei 2015 Pagina 1 van 9 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 1 versie2013.1 Inhoud 1. Doelstelling van het inkoop en aanbestedingsbeleid... 3 2. Wettelijk kader... 3 2.1 Europese en nationale wet- en regelgeving... 3 2.2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Procedure bestellen. Amsterdams Historisch Museum. Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding. Doel. Budget

Procedure bestellen. Amsterdams Historisch Museum. Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding. Doel. Budget Amsterdams Historisch Museum Procedure bestellen Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding De procedure bestellen beschrijft aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij het geven

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Plan van Aanpak Interne controle 2012 Gemeente Zaltbommel Mei 2012

Plan van Aanpak Interne controle 2012 Gemeente Zaltbommel Mei 2012 Plan van Aanpak Interne controle 2012 Gemeente Zaltbommel Mei 2012 12-6-2012 1 Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid Het voorliggende Interne Controleplan is grotendeels

Nadere informatie

BUDGETHOUDERSREGELING

BUDGETHOUDERSREGELING BUDGETHOUDERSREGELING Gemeente Langedijk 2010 (B&W 2 februari 2010) BUDGETHOUDERSREGELING LANGEDIJK 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk; gelet op: " hoofdstuk 10 van

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013 Onderwerp Geharmoniseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK 2013 Registratienummer Voorstel: Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja Het nieuwe, geharmoniseerde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Nota van Inlichtingen_1 Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart 2014 Van Veiligheidsregio Haaglanden Perceel 2 Project Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Deze Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Inleiding Artikel 19 van de Financiële Verordening Gemeente Oud-Beijerland bepaalt dat het college zorg draagt voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

REGELING BUDGETHOUDERS versie ter vaststelling DB 9 december 2015

REGELING BUDGETHOUDERS versie ter vaststelling DB 9 december 2015 Regio Midden-Holland REGELING BUDGETHOUDERS versie 27-11-2015 ter vaststelling DB 9 december 2015 Algemeen Het Dagelijks Bestuur van de Regio Midden-Holland hierna te noemen RMH- is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders MEMO INTERN Van Aan : Concernstaf : Afdelingshoofden/ budgethouders Datum : Betreft : Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders Collega s, Bijgevoegd vinden jullie de regeling budgethouderschap

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

CONTROLEPLAN IC & Audit 2011

CONTROLEPLAN IC & Audit 2011 CONTROLEPLAN IC & Audit 2011 Team: Concerncontrol/Interne audit i.o. Auteur: Interne audit Versiedatum: 01-02-2011 Versie: 1 Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam: CONTROLEPLAN 2011 Index

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Procuratiereglement. Stichting Humanitas

Procuratiereglement. Stichting Humanitas Procuratiereglement Stichting Humanitas Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Samenhang documentatie 3 Hoofdstuk 3 Bevoegdheden en afspraken (intern en extern) 3 Paragraaf 3.1 Binnen kaders

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland ^i^jdai/- Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunende Beheersproducten Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: H.10 719505 O Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Algemeen: De beoordeling van de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem omvat

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

De accountant, een bondgenoot?

De accountant, een bondgenoot? De accountant, een bondgenoot? Inkoop en aanbesteding Rotterdam 27 mei 2010 Drs. R.M.J. van Vugt RA Agenda stellingen 1. Rechtmatigheid 2. Wat toetst de accountant? 3. Hoe wegen omissies mee? 4. In de

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Het begrip verplichting 3. Toepassing van het begrip verplichting

1. Inleiding 2. Het begrip verplichting 3. Toepassing van het begrip verplichting 1. Inleiding Het vastleggen van verplichtingen is in het kader van een doelmatig budgetbeheer noodzakelijk. Op het moment dat een bestelling geplaatst wordt is immers (een deel van) het budget besteed.

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie