DE BESCHERMING VAN DE BELEGGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BESCHERMING VAN DE BELEGGER"

Transcriptie

1 Zorgvuldig te bewaren DE BESCHERMING VAN DE BELEGGER MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE (MiFID)

2 2

3 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Uw beleggingsprofiel en uw beleggingsuniversum 3. Concreet: hoe antwoorden? 3.1. U bent enige titularis van een portefeuille 3.2. U bent titularis van een portefeuille in onverdeeldheid 3.3. U handelt in naam van een rechtspersoon 3.4. Minderjarige of beschermde persoon die het voorwerp is van een wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordiging 4. Beoordeling van de geschiktheid of van de passendheid 4.1. Beoordeling van de geschiktheid 4.2. Beoordeling van de passendheid 4.3. Afwezigheid van beoordeling van de passendheid p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 11 p. 13 p. 14 p. 15 p. 15 3

4 1. INLEIDING In het kader van de MiFID-richtlijn is het onze plicht om u te informeren over de bescherming die u als belegger geniet. Het basisprincipe van deze richtlijn stelt dat financiële instellingen zich altijd op eerlijke, billijke en professionele wijze moeten inzetten voor de belangen van hun cliënten. Zo zijn ze onder meer verplicht om na te gaan of de door hen aangeboden financiële diensten en instrumenten passend of geschikt zijn voor hun cliënten. Om aan deze vereisten te voldoen, zijn wij ertoe gehouden om een proces in te voeren dat uit verschillende stappen bestaat. Allereerst bepalen wij de MiFID-cliëntencategorie waartoe u behoort: ofwel «privécliënt» 1, ofwel «professionele cliënt». De informatie in deze brochure is uitsluitend bestemd voor onze «privécliënten» die in financiële instrumenten beleggen of van plan zijn om dit te doen. Vervolgens bepalen wij uw beleggingsprofiel. Hiervoor doorlopen we samen een vragenlijst die uit drie delen bestaat, en dit voor de bepaling van: Uw persoonlijke en financiële situatie: het gaat met name om uw familiale en beroepssituatie, uw inkomsten en uitgaven, uw vermogen en de verwachte evolutie ervan; Uw kennis en ervaring inzake de financiële wereld en de manier waarop u hiervan op de hoogte blijft; Uw beleggingsdoelstellingen: in dit deel hebben wij aandacht voor uw risicotolerantie, uw beleggingsfilosofie en uw behoeften inzake liquiditeiten. Zoals u weet, bieden wij u de mogelijkheid om meerdere beleggingsportefeuilles bij onze instelling aan te houden. Deze kunnen verschillend worden beheerd en in dat geval zullen wij voor elke portefeuille een specifiek beleggingsprofiel opstellen. Uw persoonlijke en financiële situatie en uw algemene kennis en ervaring veranderen uiteraard niet, maar uw beleggingsdoelstellingen kunnen verschillen van portefeuille tot portefeuille. Tot slot, gaan wij over tot een test van uw specifieke kennis en ervaring inzake de verschillende soorten financiële instrumenten en de risico s die eraan verbonden zijn. Deze test bepaalt uw beleggingsuniversum. De uitgebreidheid van deze test verschilt naargelang het soort dienst dat u kiest. Uw beleggingsprofiel en uw beleggingsuniversum worden samengevat in een document dat u dient te ondertekenen: het MiFID-overzicht. De verstrekte informatie op basis van deze documenten laat ons toe om uw persoonlijke belangen zo goed mogelijk te dienen. Het is bijgevolg belangrijk dat u ons correcte en nauwkeurige informatie verstrekt bij het beantwoorden van de gestelde vragen. In deze brochure vindt u meer uitleg over de manier waarop het beleggingsprofiel en het beleggingsuniversum moeten worden ingevuld, alsook over de bescherming die voortvloeit uit de bepaling van deze twee elementen. 1 De benaming «privécliënt» stemt, in de zin van de MiFID-regelgeving, overeen met het begrip «niet-professionele cliënt». 4

5 2. UW BELEGGINGSPROFIEL EN UW BELEGGINGSUNIVERSUM Uw beleggingsprofiel per portefeuille wordt opgesteld op basis van een driedelige vragenlijst die wij samen invullen. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen welk van de vijf onderstaande profielen op u van toepassing is. Beleggingsprofiel Beschrijving van de beleggingsstrategie Conservatief Beleggingshorizon van rond de 3 jaar. U wenst niet te veel risico s te nemen met uw beleggingen, maar u wenst regelmatige inkomsten. Uw portefeuille kan bijgevolg lichte tot matige schommelingen vertonen. Defensief Beleggingshorizon van meer dan 3 jaar. U streeft in de eerste plaats naar een regelmatig rendement met een gematigd risico van verlies. U aanvaardt een matige volatiliteit. Evenwichtig Beleggingshorizon van meer dan 5 jaar. U streeft naar een groei van uw kapitaal op lange termijn. U bent bereid om gematigde risico s te nemen en om eventuele aanzienlijke schommelingen van uw portefeuille te aanvaarden. Dynamisch Agressief Beleggingshorizon van meer dan 7 jaar. U streeft naar een sterke groei van uw kapitaal op lange termijn. U bent bereid om grote en plotse, zowel opwaartse als neerwaartse, schommelingen van uw portefeuille te aanvaarden. Beleggingshorizon van meer dan 10 jaar. U streeft naar een zeer sterke groei van uw kapitaal op lange termijn. U bent bereid om grote en plotse, zowel opwaartse als neerwaartse, schommelingen van uw portefeuille te aanvaarden. Gezien de aard van de gedane beleggingen, zal uw portefeuille geen regelmatige inkomsten opleveren. Wij houden eveneens rekening met uw specifieke kennis en ervaring inzake financiële instrumenten. Zoals eerder vermeld, wordt deze informatie verkregen aan de hand van een test ter bepaling van uw beleggingsuniversum. De resultaten van deze test bepalen onder andere: de omvang van de instrumenten waaruit uw portefeuille in discretionair beheer wordt samengesteld; de instrumenten waarover wij u advies zullen verstrekken; de verwerking van uw order wanneer u een opdracht aan de Bank doorgeeft. Naargelang van uw profiel en uw specifieke kennis en ervaring inzake financiële instrumenten zullen wij de beleggingsdiensten bepalen die voor u geschikt zijn. Om die reden is het cruciaal dat de informatie in ons bezit steeds geactualiseerd is. Vanuit dit oogpunt zullen de antwoorden op de vragenlijst en op de test het voorwerp zijn van een periodieke herziening. 5

6 3. CONCREET: HOE ANTWOORDEN? Teneinde u de meest gepaste dienstverlening aan te bieden en zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te beantwoorden, is het voor ons belangrijk om u goed te kennen («know your customer» of «KYC»). Op basis van een driedelige vragenlijst en een test zullen wij, enerzijds, uw beleggingsprofiel en, anderzijds, uw beleggingsuniversum bepalen. De manier waarop de verschillende vragen moeten worden beantwoord, verschilt noodzakelijkerwijs al naargelang u handelt in de hoedanigheid van enige titularis van een portefeuille en/of titularis van een portefeuille in onverdeeldheid, optreedt in naam van een rechtspersoon of handelt voor rekening van minderjarigen of beschermde personen die het voorwerp zijn van een wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordiging. In dit hoofdstuk komen al deze verschillende gevallen aan bod. 6

7 3.1 U BENT ENIGE TITULARIS VAN EEN PORTEFEUILLE Uw beleggingsprofiel en uw beleggingsuniversum worden bepaald aan de hand van twee documenten die opgebouwd zijn als volgt: VRAGENLIJST (beleggingsprofiel) Vragen betreffende Inhoud van het document Uw persoonlijke en financiële situatie Dit deel bevat vragen betreffende uw familiale en beroepssituatie, uw inkomsten en uitgaven, uw globale vermogen en de verwachte evolutie ervan. Uw algemene kennis en ervaring Deze vragenlijst peilt naar uw algemene kennis en ervaring inzake beleggingen en de financiële markten en naar de manier waarop u hiervan op de hoogte blijft. Uw beleggingsdoelstellingen Om de beleggingsdoelstelling van uw portefeuille te bepalen, dienen we kennis te hebben van uw risicotolerantie, uw beleggingsfilosofie en uw behoeften inzake liquiditeiten. TEST (beleggingsuniversum) Vragen betreffende Inhoud van het document Specifieke kennis en ervaring Deze test laat toe om meer informatie te verkrijgen over uw specifieke kennis en ervaring inzake specifieke financiële instrumenten en de mogelijke risico s die eraan verbonden zijn. Uw beleggingsprofiel en uw beleggingsuniversum worden samengevat in een document dat u dient te ondertekenen: het MiFID-overzicht. U heeft eveneens het recht om een gedetailleerde kopie van uw verschillende antwoorden te vragen. 7

8 3.2 U BENT MEDETITULARIS VAN EEN PORTEFEUILLE IN ONVERDEELDHEID Aan de hand van de vragenlijst wordt een beleggingsprofiel bepaald voor elk lid van de onverdeeldheid, rekening houdend met het volgende: VRAGENLIJST (beleggingsprofiel) Vragen betreffende In te vullen door De persoonlijke en financiële situatie Algemene kennis en ervaring Elk lid van de onverdeeldheid, op basis van zijn persoonlijke gegevens, resulterend in één profiel. Wij houden enkel rekening met het meest voorzichtige profiel van de leden voor de bepaling van het beleggingsprofiel dat toepasselijk is op de portefeuille in onverdeeldheid. Beleggingsdoelstellingen De persoon/personen die gemachtigd is/zijn om de onverdeeldheid te vertegenwoordigen, vult/vullen vervolgens een test in ter bepaling van het beleggingsuniversum. TEST (beleggingsuniversum) Vragen betreffende In te vullen door Specifieke kennis en ervaring De persoon/personen die gemachtigd is/zijn om de onverdeeldheid te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, op basis van zijn/hun persoonlijke specifieke kennis en ervaring. Indien twee of meer personen gemachtigd zijn om de onverdeeldheid te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank en eventueel gezamenlijk dienen op te treden, zullen wij enkel de financiële instrumenten in aanmerking nemen waarvoor alle vertegenwoordigers specifieke kennis en ervaring kunnen aantonen. Het MiFID-overzicht wordt door elk lid van de onverdeeldheid ondertekend. Op verzoek zullen wij u uw individuele MiFID-overzicht bezorgen. 8

9 3.3 U HANDELT IN NAAM VAN EEN RECHTSPERSOON Het beleggingsprofiel en het beleggingsuniversum van de rechtspersoon worden bepaald aan de hand van de volgende twee documenten: VRAGENLIJST (beleggingsprofiel) Vragen betreffende In te vullen door De financiële situatie De persoon/personen die gemachtigd is/zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, op basis van de financiële situatie van de rechtspersoon. Indien de rechtspersoon door meerdere personen vertegenwoordigd wordt, zullen deze laatstgenoemden de vragen in onderlinge overeenstemming beantwoorden. Algemene kennis en ervaring De persoon/personen die gemachtigd is/zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, op basis van zijn/hun persoonlijke algemene kennis en ervaring. Indien twee of meer personen gemachtigd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank en eventueel gezamenlijk dienen op te treden, zullen zij de vragen in onderlinge overeenstemming beantwoorden, rekening houdend met hun gemeenschappelijke algemene kennis en ervaring. Beleggingsdoelstelling De persoon/personen die gemachtigd is/zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, op basis van de beleggingsdoelstellingen van de rechtspersoon. Indien de rechtspersoon door meerdere personen vertegenwoordigd wordt, zullen deze laatstgenoemden de vragen in onderlinge overeenstemming beantwoorden. 9

10 TEST (beleggingsuniversum) Vragen betreffende In te vullen door Specifieke kennis en ervaring De persoon/personen die gemachtigd is/zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, op basis van zijn/hun persoonlijke specifieke kennis en ervaring. Indien twee of meer personen gemachtigd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, zullen wij enkel de financiële instrumenten in aanmerking nemen waarvoor alle vertegenwoordigers specifieke kennis en ervaring kunnen aantonen. Het MiFID-overzicht wordt ondertekend door de persoon die gemachtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank. Indien er meerdere vertegenwoordigers werden aangeduid die gezamenlijk dienen op te treden, zal dit document door hen allemaal worden ondertekend. 10

11 3.4 MINDERJARIGE OF BESCHERMDE PERSOON DIE HET VOORWERP IS VAN EEN WETTELIJKE OF GERECHTELIJKE VERTEGENWOORDIGING Het beleggingsprofiel van een minderjarige of van een persoon die het voorwerp is van beschermingsmaatregelen, wordt opgesteld aan de hand van de vragenlijst. Zelfs ingeval meerdere wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordigers gezamelijk dienen op te treden, zal er één beleggingsprofiel worden bepaald op naam van de minderjarige of de beschermde persoon. De vragenlijst wordt gezamenlijk ingevuld. VRAGENLIJST (beleggingsprofiel) Vragen betreffende In te vullen door De persoonlijke en financiële situatie De wettelijke/gerechtelijke vertegenwoordiger(s) die gemachtigd is/zijn om de minderjarige of de beschermde persoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, op basis van de persoonlijke en financiële situatie van de minderjarige of de beschermde persoon. Indien twee of meer vertegenwoordigers gezamenlijk dienen op te treden, zullen zij de vragen in onderlinge overeenstemming beantwoorden. Algemene kennis en ervaring De wettelijke/gerechtelijke vertegenwoordiger(s) die gemachtigd is/zijn om de minderjarige of de beschermde persoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, op basis van zijn/hun persoonlijke algemene kennis en ervaring. Indien twee of meer vertegenwoordigers gezamenlijk dienen op te treden, zullen zij de vragen in onderlinge overeenstemming beantwoorden, rekening houdend met hun gemeenschappelijke algemene kennis en ervaring. Beleggingsdoelstellingen De wettelijke/gerechtelijke vertegenwoordiger(s) die gemachtigd is/zijn om de minderjarige of de beschermde persoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, op basis van de beleggingsdoelstellingen van de minderjarige of de beschermde persoon en, desgevallend, in overeenstemming met zijn/hun wettelijk of gerechtelijk mandaat. Indien twee of meer vertegenwoordigers gezamenlijk dienen op te treden, zullen zij de vragen in onderlinge overeenstemming beantwoorden. De vertegenwoordiger(s) van de minderjarige of de beschermde persoon vult/vullen vervolgens een test in ter bepaling van het beleggingsuniversum. 11

12 TEST (beleggingsuniversum) Vragen betreffende In te vullen door Specifieke kennis en ervaring De wettelijke/gerechtelijke vertegenwoordiger(s) die gemachtigd is/zijn om de minderjarige of de beschermde persoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, op basis van zijn/hun persoonlijke specifieke kennis en ervaring. Indien twee of meer vertegenwoordigers gemachtigd zijn om de minderjarige of de beschermde persoon te vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, zullen wij enkel de financiële instrumenten in aanmerking nemen waarvoor alle vertegenwoordigers specifieke kennis en ervaring kunnen aantonen. Het MiFID-overzicht wordt ondertekend door de wettelijke/gerechtelijke vertegenwoordiger(s). Indien meerdere wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordigers gezamenlijk dienen op te treden, zullen zij de desbetreffende documenten ondertekenen. 12

13 4. BEOORDELING VAN DE GESCHIKTHEID OF VAN DE PASSENDHEID Zoals eerder vermeld, baseren wij ons op het beleggingsprofiel en op het beleggingsuniversum van de portefeuille om u een kwaliteitsdienstverlening te bieden in overeenstemming met uw profiel. Het beschermingsniveau dat u geniet, hangt af van het soort diensten dat u geselecteerd heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de geboden bescherming naargelang van de verschillende diensten: Discretionair beheer Beleggingsadvies Uitvoering van orders in complexe instrumenten Uitvoering van orders in niet-complexe instrumenten Geschiktheidsbeoordeling Geschiktheidsbeoordeling Passendheidsbeoordeling Geen beoordeling Rekening houdend met: het beleggingsprofiel het beleggingsuniversum het beleggingsprofiel het beleggingsuniversum het beleggingsuniversum Niet geschikt = geen transactie Niet geschikt = geen advies Niet passend = transactie enkel mogelijk indien behoud van het order ondanks waarschuwing Transactie = verantwoordelijkheid van de cliënt 13

14 4.1 BEOORDELING VAN DE GESCHIKTHEID Wij gaan over tot een beoordeling van de geschiktheid van de transacties uitgevoerd in het kader van discretionair beheer of beleggingsadvies. De twee diensten kunnen worden onderscheiden als volgt: Discretionair beheer Beleggingsadvies De Bank verzorgt het beheer van de portefeuille en neemt de nodige beleggingsbeslissingen in naam en voor rekening van haar cliënt. De Bank verstrekt gepersonaliseerd beleggingsadvies aan haar cliënt, die op basis hiervan zelf beslist om al dan niet te beleggen. Voor de geschiktheidsbeoordeling houden wij rekening met: uw beleggingsprofiel, bepaald op basis van uw antwoorden op de vragenlijst die bedoeld is om uw persoonlijke en financiële situatie, uw algemene kennis en ervaring en uw beleggingsdoelstellingen te beoordelen; en uw beleggingsuniversum, zoals bepaald aan de hand van de test inzake specifieke kennis en ervaring. Concreet kan een financieel instrument niet geschikt blijken indien het niet past in de beleggingsstrategie die overeenkomt met uw beleggingsprofiel of indien u onvoldoende kennis en ervaring heeft inzake de specifieke kenmerken van dit financiële instrument. Indien dit het geval is, zal het verdere verloop afhangen van de door u gekozen dienst: Discretionair beheer Beleggingsadvies Wanneer uit de geschiktheidsbeoordeling blijkt dat een instrument niet geschikt is, zullen wij dit instrument niet opnemen in uw portefeuille. Wij verstrekken u geen advies inzake instrumenten die, op basis van onze geschiktheidsbeoordeling, niet geschikt blijken. 14

15 4.2 BEOORDELING VAN DE PASSENDHEID UITVOERING VAN ORDERS IN COMPLEXE FINANCIËLE INSTRUMENTEN Wanneer u ons een specifiek order doorgeeft zonder voorafgaand beleggingsadvies te hebben gevraagd, zal het beschermingsniveau dat u geniet, afhangen van het soort financieel instrument waarop uw order betrekking heeft. Indien het gaat om complexe financiële instrumenten, zoals gestructureerde of afgeleide producten, gaan wij over tot een controle van de passendheid van uw orders. Daarvoor baseren wij ons op het resultaat van de test betreffende uw specifieke kennis en ervaring inzake financiële instrumenten, die uw beleggingsuniversum bepaalt. Indien uit deze controle blijkt dat het instrument niet past in uw beleggingsuniversum zoals bepaald door deze test, wordt het aankooporder als niet passend beschouwd. U zult dan een waarschuwing ontvangen. Indien u het order, ondanks deze waarschuwing, toch wenst uit te voeren, zal dit op uw eigen verantwoordelijkheid gebeuren. 4.3 AFWEZIGHEID VAN BEOORDELING VAN DE PASSENDHEID UITVOERING VAN ORDERS IN NIET-COMPLEXE FINANCIËLE INSTRUMENTEN U kunt eveneens orders doorgeven in niet-complexe financiële instrumenten, zoals aandelen, gewone obligaties of beveks, zonder vooraf advies van de Bank te hebben ontvangen. In dat geval zullen wij deze orders uitvoeren zonder vooraf over te gaan tot een passendheidsbeoordeling van de transactie. Wij vestigen uw aandacht echter op het feit dat deze transacties op uw eigen verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. 15

16 Antwerpen Van Putlei Antwerpen Tel.: Brussel Herrmann-Debrouxlaan Brussel Tel.: Hasselt Lazarijstraat 156, bus Hasselt Tel.: Luik Parc d affaires Zénobe Gramme Square des Conduites d Eau Liège Tel.: Meise Nieuwelaan 224, bus Meise Tel.: Namen Boulevard de la Meuse Jambes Tel.: Sint-Martens-Latem Koperstraat 1E 9830 Sint-Martens-Latem Tel.: Waregem Franklin Rooseveltlaan Waregem Tel.: Puilaetco Dewaay Private Bankers maart 2016 Dit document werd in maart 2016 opgesteld op basis van de informatie in ons bezit op dat moment. De inhoud van dit document is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop van een instrument of dienst van welke aard ook. Niettegenstaande dat de in dit document vermelde informatie en opinies afkomstig zijn van betrouwbare bronnen, vormen ze in geen geval een expliciete of impliciete garantie voor wat betreft hun juistheid en volledigheid. Alle informatie en opinies in dit document geven de positie van de groep KBL epb (waarvan Puilaetco Dewaay Private Bankers NV deel uitmaakt) weer en alle informatie en opinies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Opgemaakt en goedgekeurd door Puilaetco Dewaay Private Bankers NV: noch dit document, noch een kopie ervan mogen worden verspreid zonder de voorafgaande toestemming van Puilaetco Dewaay Private Bankers NV. Verantwoordelijke uitgever: Puilaetco Dewaay Private Bankers NV, Herrmann-Debrouxlaan 46, 1160 Brussel, RPR Brussel BE

BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING

BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING WAT IS EEN ICB? Een ICB (Instelling voor Collectieve Belegging of fonds in de omgangstaal) is een instelling die heeft als doelstelling kapitaal op te

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers Triodos Bank nv Belgisch bijkantoor Hoogstraat 139/3 1000 Brussel Tel. +32 (0)2 548 28 28 www.triodos.be Btw BE 0450.507.887 RPR Brussel Maatschappelijke zetel: Zeist, Nederland Vragenlijst kennis & ervaring

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Wat is MiFID? Doelstellingen?

Wat is MiFID? Doelstellingen? 2 Voor een betere bescherming van de belegger Wat is MiFID? Doelstellingen? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling om tegen 2010

Nadere informatie

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID 1. Wat is MiFID? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Beleggingsadvies. Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou. En u? En u? ing.be/privatebanking. Private Banking 1

Beleggingsadvies. Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou. En u? En u? ing.be/privatebanking. Private Banking 1 Beleggingsadvies Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou ing.be/privatebanking En u? En u? Private Banking 1 In Home'Bank volg ik dagelijks de waarde van mijn portefeuille op. ING Private

Nadere informatie

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699 DM02163 - NL - 09 / 09 NL Directe toegang tot de financiële markten en financiële informatie Dexia Private Banking stelt Dexia Direct Private voor aan cliënten die zelf over het beheer van hun vermogen

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende de fysieke persoon dewelke de profiliscoop opstelt :

Inlichtingen betreffende de fysieke persoon dewelke de profiliscoop opstelt : PROFILOSCOOP Doelstelling inzake rendement en risicoprofiel : Het rendement dat u beoogt is wezenlijk en onverbiddelijk verbonden aan het risico dat u aanvaardt te lopen of niet te lopen om dit te bekomen.

Nadere informatie

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet FINANCIALSERVICESANDMARKETSAUTHORITY AUTORITEITVOORFINANCIËLEDIENSTENENMARKTEN 1 AUTORITÉDESSERVICESETMARCHÉSFINANCIERS

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg NL Dexia Advisory PRIVATE BANKING Luxemburg Dexia Advisory is een bevoorrechte relatie tussen u en Dexia Private Banking. U baseert zich op gepersonaliseerde aanbevelingen van uw financieel adviseur. Wij

Nadere informatie

Beleggersgids. Waarom geeft de ESMA deze gids uit? Wat is de ESMA?

Beleggersgids. Waarom geeft de ESMA deze gids uit? Wat is de ESMA? 19 oktober 2012 Beleggersgids Wat is de ESMA? ESMA staat voor European Securities and Markets Authority (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en is een in Parijs gevestigde onafhankelijke regelgevende

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

BELEGGEN IN OBLIGATIES

BELEGGEN IN OBLIGATIES BELEGGEN IN OBLIGATIES WAT IS EEN OBLIGATIE? Een obligatie is een verhandelbaar waardepapier dat een deel van een lening vertegenwoordigt die uitgegeven is door een Staat, een supranationale instantie

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd op 21 april 2004,

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding 3 Ons beleid inzake belangenconflicten 4 Belangenconflicten 5 Doorgevoerde maatregelen

Nadere informatie

DE WEG NAAR UW FINANCIEEL GELUK GAAT WÉL OVER ROZEN

DE WEG NAAR UW FINANCIEEL GELUK GAAT WÉL OVER ROZEN DE WEG NAAR UW FINANCIEEL GELUK GAAT WÉL OVER ROZEN Ontdek de Optima-boeketten. Verantwoordelijke uitgever : Danny De Raymaeker, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent. Copyrights : Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke dienstverlening Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen. 25 juni 2012 ESMA/2012/387

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen. 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Datum: 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Inhoudsopgave I. Toepassingsgebied 3 II. Definities

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE Naam en voorletters Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum Polisnummer U heeft dit formulier gedownload omdat u een wijziging wilt doorgeven ten aanzien van uw beleggingskeuze.

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00% 10,00% 5,00% 16,84 8,01% -25,00% 41,02% Je bent zeer risicobewust en hebt tenminste een beleggingshorizon

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

CLIËNT RISICOPROFIEL

CLIËNT RISICOPROFIEL CLIËNT RISICOPROFIEL Met behulp van onderstaande vragenlijst kunt u uw risicoprofiel bepalen. Er worden zowel vragen gesteld die het financieel risicoprofiel (FRP) in kaart moeten brengen, als ook vragen

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

CASESTUDY Kortetermijnrisico s beperken zonder duurzaam rendement uit het oog te verliezen

CASESTUDY Kortetermijnrisico s beperken zonder duurzaam rendement uit het oog te verliezen OPLOSSINGEN VOOR PENSIOENFONDSEN CASESTUDY Kortetermijnrisico s beperken zonder duurzaam rendement uit het oog te verliezen Als universele bank en sponsor van een pensioenplan wil DE KLANT Een universele

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst De ontwerpwetgeving over onafhankelijke financiële planners en raad over financiële planning door, waaronder verzekeringstussenpersonen. Toelichting bij de stand van zaken. Marc Peeters, voorzitter FinPlan

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DIENSTEN INZAKE DISCRETIONAIR PORTEFEUILLEBEHEER

OVEREENKOMST VOOR DIENSTEN INZAKE DISCRETIONAIR PORTEFEUILLEBEHEER OVEREENKOMST VOOR DIENSTEN INZAKE DISCRETIONAIR PORTEFEUILLEBEHEER VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING U hebt MeDirect Bank NV MeDirect ons wij Klant u diensten te verstrekken onder de voorwaarden van

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Raadpleging van uw portefeuilles via internet

Gebruikshandleiding. Raadpleging van uw portefeuilles via internet Gebruikshandleiding Raadpleging van uw portefeuilles via internet My Puilaetco Dewaay laat u toe om: - Uw portefeuilles en rekeningen te raadplegen; - Uw laatste verrichtingen te raadplegen; - Dag na

Nadere informatie

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen MiFID ifid MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten tijd nemen om te bouwen MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die onder andere

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Ostrica BV, hierna te

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Amsterdam, juni 2016 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Risicoprofiel 123 INFORMATIE

Risicoprofiel 123 INFORMATIE 01 INFORMATIE Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf uw risicoprofiel vaststellen. Correcte invulling van de vragen en optelling van de punten leiden tot een bepaald beleggingsprofiel. Rekeningnummer:

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij.

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Via het beleggersprofiel naar een beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Beleggingsadviseur Informatievoorziening

Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beschrijving De Global Office Bank probeert zijn cliënten zo goed mogelijk van informatie te voorzien. De bank hanteert daarbij de regels zoals opgenomen in de

Nadere informatie

PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het?

PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het? PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het? Een goede belegging vinden is geen kwestie van geluk. Vertrouw op ons advies. Bankieren met gezond verstand Onder persoonlijk beleggingsadvies verstaan we de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten MiFID Beleid inzake belangenconflicten MiFID 3 INLEIDING Een financiële instelling is onderworpen aan een geheel van wettelijke en prudentiële verplichtingen, die erop gericht zijn haar integriteit te

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies. Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Kronos. De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers. ing.be/privatebanking. 2014 Private Banking 1

Kronos. De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers. ing.be/privatebanking. 2014 Private Banking 1 Kronos De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers ing.be/privatebanking 2014 Private Banking 1 In Home'Bank volg ik dagelijks de prestaties van mijn Kronos-portefeuille op. Makkelijk,

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Axento

Beleggingsprofielen Axento Pagina 1 van 5 Beleggingsprofielen Axento Bij Axento kunt u beleggen in drie verschillende beleggingsprofielen: Defensief, en Offensief. In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie