BELEIDSPLAN. Stichting KOOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN. Stichting KOOS"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN Stichting KOOS Alkmaar Vastgesteld: januari 2017

2 Beleidsplan Stichting KOOS Doelen van de stichting: Het bieden van kwalitatief goede en individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie en zorg aan (tijdelijk/deels) nietleerplichtige kinderen met (ernstige meervoudige) beperkingen (EMB) binnen een reguliere school. Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder beperking binnen een reguliere school. Het creëren van een veilige omgeving voor iedereen. Het meewerken aan (de ontwikkeling van) methodes gericht op goede ontwikkelingsstimulatie van mensen met een beperking. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Om deze doelen te bereiken zal de stichting onder andere onderstaande activiteiten gaan ontwikkelen: Het aanbieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan (tijdelijk/deels) nietleerplichtige kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking (EMB). Uitsluitend binnen reguliere scholen. Voorlichting geven over de doelstelling en activiteiten van de stichting. Meewerken aan (wetenschappelijk) onderzoek. Van september 2015 tot maart 2018 voert de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) een door NSGK ondersteund onderzoek uit. Zij onderzoeken wat de meetbare effecten van Samen naar School Klassen zijn op de ontwikkeling van kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en op de tevredenheid van hun ouders en begeleiders, en welke factoren daaraan bijdragen. Ook wordt onderzocht op welke wijze het project de houding van andere direct betrokkenen beïnvloedt, zoals leerkrachten, leerlingen en ouders van de basisschool, ten opzichte van kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Indien mogelijk zal Stichting KOOS deelnemen aan dit onderzoek. Definitie van de doelgroep volgens Platform EMG: De groep personen met een ernstige meervoudige beperking is zeer divers en moeilijk te beschrijven, maar er is altijd sprake van een complexe problematiek en de onderstaande aspecten zijn te onderscheiden vanaf de geboorte of in de eerste levensjaren: Een verstandelijke beperking. Een lichamelijke beperking. Bijkomende stoornissen zoals epilepsie, reflux. Een lage ontwikkelingsleeftijd, waarbij de kalenderleeftijd boven de ontwikkelingsleeftijd ligt. Moeite met communiceren door woord of gebaar.

3 Moeite met zelfstandige kunnen voortbewegen en meestal afhankelijk van een rolstoel. Vaak zintuiglijke beperkingen en prikkelverwerkingsstoornissen. Veel of regelmatige gezondheidsproblemen. Intensieve ondersteuning is altijd nodig bij alle aspecten van het dagelijkse leven gedurende dag en nacht. Oorzaken Meestal wordt de verstandelijke beperking veroorzaakt door een hersenbeschadiging. De oorzaak kan zijn een chromosomale afwijking, infecties, een stofwisselingsziekte of complicaties voor, gedurende of na de zwangerschap. Meervoudig of complex beperkt In de meeste gevallen leidt dit niet alleen tot een cognitieve stoornis, maar ook tot bijkomende stoornissen. Cognitieve en bijkomende stoornissen interfereren met elkaar. Dat bepaalt de complexiteit van de beperking. Door de veelheid en de ernst van de beperkingen hebben mensen met EMB weinig tot geen compensatiemogelijkheden. De mogelijkheid van compenseren wordt bepaald door de kwaliteit van het neurologische systeem. Is iemand ernstig verstandelijk beperkt, dan zal deze persoon minder mogelijkheden tot compensatie hebben en daardoor eerder meervoudig of complex beperkt zijn dan iemand met een lichte verstandelijke beperking. Sensomotorische en communicatieve beperkingen Veel mensen met een ernstige meervoudige beperking hebben zintuiglijke beperkingen, waarbij ook de prikkelverwerking in de hersenen beschadigd kan zijn. Niet alleen het zien en het horen, maar ook andere zintuigen: de tast, het evenwichtsgevoel, het houding en bewegingsgevoel, reuk en smaak kunnen beschadigd zijn. Gevolg is dat mensen met EMB communicatieve beperkingen hebben en beschikken meestal niet over een actief of passief taalbegrip. Bijkomende stoornissen Er is ook een groot aantal bijkomende stoornissen: epilepsie, reflux, slaapstoornissen, slikproblemen, longinfecties en gedragsproblemen. Door het gebruik van medicijnen zijn er ook problemen veroorzaakt door bijwerkingen. Al deze mogelijke beperkingen kunnen variëren in ernst en optreden in verschillende combinaties. Zij verschillen van persoon tot persoon. Deze heterogeniteit is typerend voor de groep van mensen met EMB.

4 Gebruikte terminologie Naast Ernstig Meervoudig Gehandicapt (EMG) en Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB) hanteren ouders en professionals ook wel de terminologie Meervoudig Complex Gehandicapt (MCG) of Ernstig Meervoudige Complexe Beperkingen (ECMB). De zorgvuldigste omschrijving is misschien wel: zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). In het Engels wordt vaak de term profound (intellectual) (and) multiple disabilities (PIMD) gebruikt. Op de website van de BOSK, vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, kunt u meer lezen over MCG. Deze groep kinderen met EMB krijgt meestal geen onderwijs, maar dagbesteding binnen Kinderdagcentra (in onze regio ook vaan Orthopedagogisch Dagcentra (ODC) genoemd). Er is bijna altijd sprake van een ontheffing van de leerplicht en dagcentra worden gefinancierd vanuit de: Wet Langdurige Zorg (WLZ) Zorgverzekeringswet (ZVW) Jeugdwet Onderscheidend werken Er zijn veel organisaties en zorginstellingen die ondersteuning bieden aan kinderen met EMB. Vaak valt in hun beleidsstukken te lezen dat zij zich ook richten op het zichtbaar worden en meedoen in onze maatschappij. In de praktijk krijgen deze kinderen hun dagbesteding bijna altijd binnen specialistische voorzieningen en zijn er geen dagelijkse contacten met kinderen zonder beperkingen. Stichting KOOS wil vanaf het begin de daad bij het woord voegen en de ontwikkelingsstimulatie en zorg voor kinderen met EMB alleen bij reguliere scholen vormgeven. Uiteraard vragen kinderen met EMB om aangepaste voorzieningen. Deze zullen in ruime mate bij ons aanwezig zijn.

5 Visie van Stichting KOOS Ieder kind heeft recht op een waardige plek in de maatschappij. Bijna alle kinderen gaan tot hun 12 e jaar naar de basisschool. Vaak in hun eigen buurt. Ongeacht wat voor beroep een kind later gaat uitoefenen, naar de basisschool gaan ze samen. Het is niet goed dat door voor de groep kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking een uitzondering wordt gemaakt. Van volwassenen wordt verwacht dat zij normaal omgaan met mensen die gedurende de hele kindertijd van het gescheiden zijn gehouden. Dat lukt dan ook meestal niet. Door kinderen met en zonder beperking dagelijks bij elkaar te laten zijn zal de vervreemding minder worden. Een school die leert dat in principe niemand wordt buitengesloten, bereidt voor op een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten. Kinderen met EMB kunnen profiteren van kinderen van een basisschool. Extra handen die kunnen helpen, extra stemmen die kunnen zingen en voorlezen. Kinderen met EMB kunnen door hun beperkingen zelf weinig in gang zetten. Meebeleven van activiteiten en sfeer kunnen ze echter meestal uitstekend! De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met contacten tussen kinderen met en zonder EMB laten zien dat de kinderen met EMB alerter worden. Die alertheid is een voorwaarde voor welke ontwikkeling dan ook. Kinderen zonder EMB realiseren zich dat er kinderen zijn die heel anders zijn dan zij, maar er wel gewoon bij horen. En dat die kinderen dezelfde basisbehoeften hebben als zij. Ouders van kinderen met EMB zullen met hun kind in de eigen omgeving minder worden nagestaard als hun kind ook in die omgeving naar school gaat. Dit is een niet te onderschatten effect van deze werkwijze. Gezinnen zullen zich door de getoonde solidariteit en betrokkenheid door de omgeving meer geaccepteerd en gesteund voelen. Ouders zouden hun kinderen met en zonder EMB naar dezelfde school in de buurt van hun woning moeten kunnen laten gaan. Op zijn minst zou er in elke grote plaats één school moeten zijn waar zij voor al hun kinderen een goede plek kunnen vinden. De praktijk is anders en daar moet verandering in komen. Duidelijk is dat zorgorganisaties dit tot nu toe niet doen, op een enkele uitzondering na. Duidelijk is ook dat scholen hiertoe niet het initiatief nemen. Als er gedacht wordt aan kinderen met een beperking, dan gaat het meestal niet om de groep kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Dat is ook niet zo raar omdat deze kinderen vaak een ontheffing van de leerplicht hebben gekregen. Alleen daardoor krijgen ze namelijk toegang tot volledige dagbesteding vanuit de WLZ, de ZVW of de Jeugdwet. Er is dus sprake van een vicieuze cirkel die niet juist is. Misschien moeten we spreken van een maatschappelijke weeffout.

6 Termen als ontheffing van de leerplicht en dagbesteding zijn ongewenst. Het gevaar ligt namelijk op de loer dat er direct minder verwacht wordt van ontwikkelingsstimulatie en dat er daardoor vervolgens minder aan ontwikkelingsstimulatie wordt gedaan. Het stellen van te hoge eisen aan ontwikkelingsstimulatie kan bij kinderen met EMB inderdaad leiden tot overprikkeling en frustratie, maar het stellen van te lage eisen aan ontwikkelingsstimulatie leidt tot het niet benutten van de mogelijkheden die het kind wel in zich heeft. Dit laatste komt helaas veel vaker voor dan het eerste. Uiteraard zijn zowel te hoge als te lage eisen ongewenst en is het zoeken naar ontwikkelingsstimulatie op maat van het kind. Bijna alle zorgaanbieders spreken daarvan. De praktijk is echter dat er aan veel voorwaarden voldaan moet worden en dat dit lang niet altijd lukt. De belangrijkste voorwaarde is individuele tijd voor activiteiten met elk kind, terwijl de zorg al een groot deel van de dag in beslag neemt. Invulling en werkwijze Stichting KOOS gaat op de volgende wijze te werk om de ontwikkelingsstimulatie en zorg zo goed mogelijk vorm te geven: 1. Hoge bezetting en goede kwaliteit: Door de overhead sterk te beperking wordt het mogelijk om de bezetting per kind hoger te houden dan elders. We zullen gaan werken met een bezetting van één op twee. Dit wil zeggen dat iedere gekwalificeerde professional per dag(deel) maximaal twee kinderen onder zijn/haar hoeden zal hebben. We zullen de bezetting van één op twee aanvullen met stagiaires van zowel gerichte MBO als HBO opleidingen tot een bezetting van één op één. Dit maakt het mogelijk dat we veel individueel kunnen werken met een kind. Individueel werken is bij deze kinderen een voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren. Om goed afgestemde begeleiding en zorg te bieden zullen we ook deskundigheid op maat aanbieden door een samenwerking aan te gaan met andere hulpverlenende disciplines. Hierbij kan gedacht worden aan een (kinder)fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een orthopedagoog. De verschillende disciplines zullen elkaar ook kunnen trainen en bijscholen. Zo kan een verpleegkundige de andere medewerkers geschoold en bekwaam houden waar het verpleegkundige handelingen betreft en de (kinder)fysiotherapeut of (kinder)ergotherapeut kan de ergonomische aspecten van het werk voor medewerkers en stagiaires coördineren. 2. Alertheid: Door gericht de aanwezigheid, aanrakingen en geluiden van de kinderen van de basisschool in te zetten kunnen we de alertheid van onze kinderen vergroten. Per kind wordt in beeld gebracht wat precies werkt voor hem/haar. Met de grotere alertheid nemen de kansen op ontwikkeling toe. 3. Voorbeelden: In sommige gevallen zullen onze kinderen met EMB kunnen profiteren van de voorbeeldfunctie van de andere kinderen van de school. Als ze die voorbeelden gaan proberen te imiteren kunnen we daar direct met onze ondersteuning op inspringen.

7 4. Techniek: Ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingsstimulatie voor kinderen met EMB worden nauwlettend gevolgd. Dit kunnen behandelingsvormen en therapieën zijn, maar ook technische voorzieningen. Als dit kansen lijkt te bieden voor één of meer kinderen wordt er zo snel mogelijk mee aan de slag gegaan, of wordt (indien mogelijk) het apparaat aangeschaft. 5. Multidisciplinair werken, inschakelen van deskundigheid op maat: De kinderen die door Stichting KOOS zullen worden ondersteund hebben een ingewikkeld scala aan beperkingen/handicaps. De vaste begeleiders worden dan ook aangesteld op basis van een goede, gerichte opleiding en voldoende kennis en ervaring met de doelgroep. Er zal geregeld gebruik worden gemaakt van specifieke deskundigheid, die we per kind vaststellen met de ouders en vervolgens inhuren. We zullen de samenwerking zoeken met deskundigen uit de regio. 6. Efficiënt werken: Tijdsbesparing in de zorg is noodzakelijk en mogelijk. Bijvoorbeeld bij de dagelijkse informatie over de kinderen tussen thuis en school zal gekeken worden naar een zeer efficiënte werkwijze. Stand van zaken per heden (januari 2017) Op 19 november 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden bij de gemeente Schagen. Bij dit gesprek waren de Wethouder, een beleidsmedewerker Samenleving, de directeur van de Julianaschool in Schagen en de initiatiefnemer van Stichting KOOS aanwezig. De gemeente heeft positief gereageerd op Stichting KOOS en geeft toestemming om het project een kans te geven in de Julianaschool in Schagen. Stichting KOOS is gekomen tot een samenwerking met de Julianaschool in Schagen. Zij hebben aan hun locatie aan de Iepenlaan leegstaande lokalen en willen Stichting KOOS een opstartmogelijkheid bieden. Deze lokalen worden tot juli 2017 beschikbaar gesteld aan Stichting KOOS. Daarna zal het schoolgebouw gesloopt worden en zal er gekeken moeten worden naar vervolgmogelijkheden. Op 7 januari 2016 is Stichting KOOS officieel opgericht. Op 10 februari 2016 is er een artikel verschenen in de weekbladen van de gemeente Schagen en de gemeente Hollands Kroon over Stichting KOOS. Op 9 april 2016 krijgt Stichting KOOS de sleutel van het lokaal. In de maanden april en mei wordt er gewerkt aan de inrichting van het lokaal. Hierbij wordt hulp geboden door verschillende bedrijven. Op 28 juni krijgt Stichting KOOS de ANBI status toegekend. Op 7 juli 2016 is er een open middag georganiseerd voor alle belangstellenden. In 2016 is Stichting KOOS meerdere malen uitgekozen als goed doel bij geldinzamelingsacties. Hierdoor heeft de stichting meerdere malen mooie bedragen in ontvangst mogen nemen. In september is er contact opgenomen met de gemeente Schagen om Stichting KOOS in te schrijven op het aanbestedingstraject van de gemeente voor Er wordt

8 aangegeven dat de verwachting is dat het strategisch inkoopbeleid in oktober vastgesteld wordt. De gemeente Schagen loopt ernstige vertraging op waar het de planning betreft en geeft in december aan dat er pas in januari 2017 meer bekend wordt over het strategisch inkoopbeleid. Eind oktober wordt in overleg met NSGK het besluit genomen om te onderzoeken of er in een andere regio een concrete vraag ligt bij ouders van kinderen met een beperking naar een Samen naar School Klas. In juni 2017 moet Stichting KOOS verhuizen uit de lokalen aan de Iepenlaan in Schagen. De vraag is: Verhuizen we naar een andere school in de gemeente Schagen? Of verhuizen we naar een andere plek? Er wordt eind oktober een oproep geplaatst op de Facebook van NSGK met de vraag of er in andere regio s in Noord Holland ouders zijn die geïnteresseerd zijn in een Samen naar School Klas. Op 28 oktober 2016 ontvangt de initiatiefnemer van Stichting KOOS een van mevrouw B. uit Volendam. Zij geeft aan dat zij interesse zou hebben in een Samen naar School Klas voor haar gehandicapte zoon van 6 jaar oud. Activiteitenplan Onderzoeken of er in de gemeente Volendam meer ouders zijn die geïnteresseerd zijn in een Samen naar School Klas voor hun gehandicapte kind. Een afspraak maken met het schoolbestuur in Volendam en het plan voorleggen. Samen onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Een afspraak maken met de gemeente Volendam en het plan voorleggen. Samen onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Afhankelijk van de uitkomst van de hierboven beschreven drie punten zullen er vervolgstappen ondernomen worden. Beleidsplan Stichting KOOS hoopt met ingang van schooljaar te starten. We hopen 5 EMB kinderen per dag(deel) te mogen verwelkomen. We zullen proberen een samenwerking aan te gaan met de gemeente en andere zorgaanbieders in de regio om te onderzoeken of we als onderaannemer ook kinderen met een Zorg in Natura (ZIN) indicatie op kunnen vangen. Te zijner tijd zal de behoefte aan zaterdagopvang en/of andere diensten aan kinderen met EMB worden onderzocht. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs door Stichting KOOS zelf gedaan te worden, maar onze locatie zou daar mogelijkerwijs voor gebruikt kunnen worden. Voor de kinderen die de basisschool ontgroeid zijn, willen we in de toekomst een vervolgproject starten bij een voortgezet onderwijs. Hiermee zou Stichting KOOS in de toekomst inclusief onderwijs kunnen bieden aan kinderen met EMB in de leeftijd tot en met 18 jaar. We blijven voorlichting geven over onze werkwijze en zullen behulpzaam zijn om inclusieve initiatieven elders te laten starten.

9 Onze website wordt nog informatiever. Alle relevante documenten over Stichting KOOS zullen daar te zien zijn. Onze website zal voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst sinds 1 januari 2014 aan ANBIorganisaties oplegt.

Beleidsplan Stichting Leren Interactie Zorg (Liz) 2014-2019

Beleidsplan Stichting Leren Interactie Zorg (Liz) 2014-2019 Beleidsplan Stichting Leren Interactie Zorg (Liz) 2014-2019 Nijmegen Vastgesteld maart 2014 Beleidsplan Stichting Leren Interactie Zorg (Liz) 2014-2019 Doelen van de stichting: 1. Het bieden van kwalitatief

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Klas op Wielen 2011-2016

Beleidsplan Stichting Klas op Wielen 2011-2016 Beleidsplan Stichting Klas op Wielen 2011-2016 Alkmaar Oorspronkelijk vastgesteld: mei 2011 Aangepast: mei 2013, na bespreking in Bestuursvergadering inclusief Raad van Toezicht (De aanpassingen zijn vanaf

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Klas op Wielen

Beleidsplan Stichting Klas op Wielen Beleidsplan Stichting Klas op Wielen 2011-2016 Alkmaar, mei 2011 Doelen van de stichting: 1. Het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met ernstig meervoudige beperkingen

Nadere informatie

Stichting Bram Ridderkerk Algemene informatie

Stichting Bram Ridderkerk Algemene informatie E initiatief vanuit e visie die ervan uitgaat dat ms met zonder meervoudige beperking sam de maatschappij vorm. E visie die uitgaat van de vele mogelijkhed die beperking bied! Stichting Bram Ridderkerk

Nadere informatie

Leerplaatsomschrijving

Leerplaatsomschrijving Leerplaatsomschrijving Locatie/werkplek: De Campinglaan Onderdeel van KDC de Kleine Beer Adres: Postcode en woonplaats Vastgesteld: Campinglaan 1 a 9727 KH Groningen mei-2016 De Kleine Beer Kinderen/jongeren

Nadere informatie

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet Een presentatie over de factsheetvan de Werkgroep Jeugd met een Beperking van het Transitiebureau Jeugd De wetten De jeugdwet De Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Van AWBZ naar Jeugdwet. Een presentatie over de Factsheet Jeugd met een beperking Werkgroep Jeugd met een Beperking van het Transitiebureau Jeugd

Van AWBZ naar Jeugdwet. Een presentatie over de Factsheet Jeugd met een beperking Werkgroep Jeugd met een Beperking van het Transitiebureau Jeugd Van AWBZ naar Jeugdwet Een presentatie over de Factsheet Jeugd met een beperking Werkgroep Jeugd met een Beperking van het Transitiebureau Jeugd De wetten De Jeugdwet De Wet Langdurige Zorg (Wlz) De Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Gewoon als het kan, bijzonder waar nodig Onze dochter heeft een verstandelijke beperking. Wij denken dat zij ook slecht

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN Ondersteuning bij integratie Syndion is een stichting... Syndion is een stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 Beleidsplan 2014-2019 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. VISIE... 3 2. AMBITIE & STRATEGIE... 4 3. ZORGAANBOD... 5 3.1 BASISDIENSTVERLENING... 5 3.2 KINDERCOACHPROJECT...

Nadere informatie

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep Kinderopvang Irene Een bijzonder kind verdient speciale aandacht Kinderopvang Irene is een dagcentrum voor kinderen van nul tot vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedragsproblemen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P.

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P. Alle projecten richten zich op personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en staan onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp en/of Dr. A. van der Putten. Lopende projecten 1.

Nadere informatie

Stichting TIM Schijndel. Thuis In de Maatschappij

Stichting TIM Schijndel. Thuis In de Maatschappij Stichting TIM Schijndel Thuis In de Maatschappij november 2014 1 Inhoudsopgave pag. 1 Inleiding... 2 2 Organisatie en Inrichting... 4 2.1 Algemene organisatie van Stichting TIM Schijndel... 4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Logeren waarderen Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Auteurs : Bram van Beek, Kees van der Pijl Datum : 5 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond...

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte NEUROLOGISCHE LEER- EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte Het centrum

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel Schoolondersteuningsprofiel 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Maak kennis met Nieuwmarke

Maak kennis met Nieuwmarke Maak kennis met Nieuwmarke 1 LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Welkom bij Nieuwmarke Iedere jongere is uniek in zijn ontwikkeling.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Afasie. Dienst Logopedie & Afasiologie. GezondheidsZorg met een Ziel

Patiënteninformatie. Afasie. Dienst Logopedie & Afasiologie. GezondheidsZorg met een Ziel i Patiënteninformatie Dienst Logopedie & Afasiologie Afasie GezondheidsZorg met een Ziel Wat is afasie? Afasie is een verworven taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel. We lichten de belangrijkste

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Inhoud: - Voorgeschiedenis samenwerking - Gevolg wetgeving - Traject. - Beleid - Praktische vormgeving. - Toekomst

Inhoud: - Voorgeschiedenis samenwerking - Gevolg wetgeving - Traject. - Beleid - Praktische vormgeving. - Toekomst & Inhoud: - Voorgeschiedenis samenwerking - Gevolg wetgeving - Traject - Beleid - Praktische vormgeving - Toekomst Voorgeschiedenis 2001: wet op de expertisecentra (WEC) doel: bevorderen van emancipatie

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

V raag naar nieuwe kennis. Professional, clië nten, branches, zorginst ellingen, kenniscentra en ond erzoekers. Kennis verspreiden

V raag naar nieuwe kennis. Professional, clië nten, branches, zorginst ellingen, kenniscentra en ond erzoekers. Kennis verspreiden Landelijke Kenniskring Fysiotherapie bij EMB cliënten Gecoördineerd en gestimuleerd door het landelijk Platform EMG KennisCirkel V raag naar nieuwe kennis Kennis gebruiken Kennis im p lem en te re n Professional,

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Specialistische hulp aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel Kliniek Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie voor cliënten Niet aangeboren hersenletsel

Nadere informatie

Voorstellen Korte kennismaking met Emiliusschool MG-leerlingen / EMG-leerlingen Ontwikkeldomeinen EMG-leerlingen Interregproject:

Voorstellen Korte kennismaking met Emiliusschool MG-leerlingen / EMG-leerlingen Ontwikkeldomeinen EMG-leerlingen Interregproject: Agenda Voorstellen Korte kennismaking met Emiliusschool MG-leerlingen / EMG-leerlingen Ontwikkeldomeinen EMG-leerlingen Interregproject: Curriculum / leerlijnen Onderwijs- Zorgplan Vaklokalen voor sensorische

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda

Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Informatie voor ouders/verzorgers Uw kind wordt aangereden door een auto, valt hard van

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel

Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel Informatie voor gemeenten Zelf en samen redzaam Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed mogelijk organiseren.

Nadere informatie

HANDREIKING EVIDENT EN KENNELIJK STABIELE KINDKEMERKEN Algemene uitgangspunten

HANDREIKING EVIDENT EN KENNELIJK STABIELE KINDKEMERKEN Algemene uitgangspunten HANDREIKING EVIDENT EN KENNELIJK STABIELE KINDKEMERKEN Algemene uitgangspunten Het vaststellen van een stoornis bii (her-)indicatie. De toegang tot het speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering

Nadere informatie

De Morgenster. Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje. Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1

De Morgenster. Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje. Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1 De Morgenster Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1 Inleiding Er is in Groningen en omgeving behoefte gebleken aan diverse woongroepen voor mensen

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Zorg en ondersteuning binnen onderwijs Mariëndael: Begeleidster Karin geeft individuele begeleiding aan Jesse bij motorische oefening Een kind

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Het doel is zo zelfstandig mogelijk worden Kinderen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris in hartje Amsterdam is onderdeel van de Joriskring en biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 0-24 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Cerebrale parese

UMCG Centrum voor Revalidatie Cerebrale parese UMCG Centrum voor Revalidatie Cerebrale parese Informatie voor kinderen, jongeren en ouders UMCG Centrum voor Revalidatie Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 3 Informatie voor kinderen

Nadere informatie

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Voor de directeuren en intern begeleiders van basisscholen, rectoren en zorg coördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen die wonen

Nadere informatie

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Informatie voor gemeenten Zelf en samen redzaam Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed

Nadere informatie

- Mensen met een beperking hebben vaak nog een beperking, ze worden niet begrepen-

- Mensen met een beperking hebben vaak nog een beperking, ze worden niet begrepen- Stichting Kameleon Thomeerstraat 44 5961JS Horst a/d Maas info@stichtingkameleon.org www.stichtingkameleon.org k.v.k. nr. 60864117 Banknr. NL60RABO0184881072 Jaarverslag 2014 - Mensen met een beperking

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

Betreft: reactie op de voorgenomen bezuinigingen met betrekking tot de epilepsiescholen en het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)

Betreft: reactie op de voorgenomen bezuinigingen met betrekking tot de epilepsiescholen en het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Hare excellentie mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16275 2500 BJ DEN HAAG Haarlemmermeer, 8 februari 2011 Ref. 152011-1/TT/MtH Betreft:

Nadere informatie

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care Welkom bij het expertisecentrum! Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind? U bent welkom bij een

Nadere informatie

Aangeboren doofblindheid

Aangeboren doofblindheid Aangeboren doofblindheid Het ondersteunen van kinderen en volwassenen met beperkingen in zien en horen sinds de geboorte of vlak daarna Saskia Damen Mijkje Worm Bartiméus wil kennis en ervaring over de

Nadere informatie

In contact door ondersteund communiceren

In contact door ondersteund communiceren COCPvg: In contact door ondersteund communiceren Elise Brinkman EMB Congres 6 maart 2014 COCPvg Verbetering van de communicatie tussen niet of nauwelijks sprekende personen met een meervoudige beperking

Nadere informatie

Het veilige pedagogische klimaat van de school

Het veilige pedagogische klimaat van de school Het veilige pedagogische klimaat van de school Op de Montessorischool vinden we een sociaal veilig klimaat heel belangrijk. De kern van veiligheid is respect, het respectvol omgaan met elkaar. Dit betekent

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Leerplaatsomschrijving. Adres: Zonnelaan 30-20

Leerplaatsomschrijving. Adres: Zonnelaan 30-20 Leerplaatsomschrijving Locatie/werkplek: Locatie Zonnelaan Adres: Zonnelaan 30-20 Postcode en woonplaats: 9742BM Groningen Vastgesteld: 1-12-2014 De cliënten Vanuit locatie Zonnelaan worden 70 cliënten

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7 Inhoud Inleiding 3 Post-HBO opleiding Sensorische verwerking 5 Therapeutisch luisteren 6 Borsteldruktechniek 7 Motorprogramma en Sensorische Dieet 8 Werken aan de Werkhouding 9 2 Inleiding Kenniscentrum

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Ondersteuning aan Huis

Ondersteuning aan Huis Ondersteuning aan Huis De Twentse Zorgcentra De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Bewegen in perspectief Motorische activering bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Bewegen in perspectief Motorische activering bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen Bewegen in perspectief Motorische activering bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen Dr. Annette van der Putten Afdeling orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Branchespecifieke gegevens VGN 2008

Branchespecifieke gegevens VGN 2008 Branchespecifieke gegevens VGN 2008 Dit document bevat de niet-wettelijk verplichte branchespecifieke informatie. Vanwege het belang van een gestroomlijnde uitvraag en eenheid van taal wordt deze uitvraag

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. De Speelbergh. algemene informatie

Libra R&A locatie Leijpark. De Speelbergh. algemene informatie Libra R&A locatie Leijpark De Speelbergh algemene informatie Deze folder is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen die motorische problemen hebben en voor vroegbehandeling naar de Speelbergh komen.

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Gemeenten in de Kop van Noord- Holland Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu?

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu? Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu? voorlichtingsfolder voor ouders R.K. basisschool De Wingerd Zwaag Inleiding In deze folder willen we u iets vertellen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Ontwikkeling op basis van plezier

Ontwikkeling op basis van plezier esdégé reigersdaal Ontwikkeling op basis van plezier De Speelpoort is het resultaat van een zoektocht naar plezier en ontwikkeling voor jonge kinderen met ernstige poortjes Concreet is de Speelpoort een

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant. Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D.

Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant. Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D. Startnotitie Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant Eindhoven 21 mei 2013 Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D. Meijer Missie Het Multidisciplinair

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest (V)SO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie