Bomeninventarisatie. Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bomeninventarisatie. Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren"

Transcriptie

1 Bomeninventarisatie Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Wageningen, 10 februari 2011

2 Colofon 1 Opdrachtgever Waterschap Vallei & Eem Realisatie Watersystemen Mevrouw J.K. van der Meer Postbus AJ LEUSDEN Dossiergegevens Onze referentie: Uw referentie: Status rapport: v1.1 Concept Adviseurs M.C. van Ingen G.S. Houweling Contactgegevens F Centraal postadres Rechtestraat GE Wilbertoord Bedrijfsgegevens KvK Eindhoven Btw-nr. NL B01 Rabobank Regiokantoren Regiokantoor Zuid T Regiokantoor Midden T Regiokantoor Noord T Regiokantoor West T Project v1.1 Concept 10 februari 2011

3 Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Inhoud 1 1 Inleiding 4 2 Situatiebeschrijving 6 3 Werkwijze Welke bomen? Dataverwerking Objectsoorten Inventarisatiegegevens Boomgegevens 8 4 Amersfoort Beschrijving Inventarisatie per deelgebied Te kappen per deelgebied Kapvergunning Flora en fauna 13 5 Baarn Beschrijving Inventarisatie per deelgebied Te kappen per deelgebied Kapvergunning Flora en fauna 17 6 Bunschoten Beschrijving Waardevolle bomen Inventarisatie per deelgebied Te kappen per deelgebied Kapvergunning Flora en fauna 20 7 Nijkerk Beschrijving Inventarisatie per deelgebied 22 2 Project v1.1 Concept 10 februari 2011

4 7.3 Te kappen per deelgebied Kapvergunning Flora en fauna 24 8 Putten Beschrijving Inventarisatie per deelgebied Flora en fauna 25 Bijlage 1. Digitale tekeningen (cd-rom) Bijlage 2. Inventarisatielijsten Bijlage 3. Thematische kaarten 3

5 Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren 1 Inleiding In opdracht van Waterschap Vallei en Eem heeft Cobra boomadviseurs bv een bomeninventarisatie uitgevoerd. Deze inventarisatie gaat over de bomen op en direct naast de waterkering langs de Eem en de Zuidelijke Randmeren. Wij hebben het veldwerk gedeeltelijk uitgevoerd in oktober 2010 en gedeeltelijk in februari Aanleiding en doel De dijkverbetering is nodig om het achtergelegen land te beschermen. De waterkering wordt hierbij verhoogd of verbreed. Ook worden toeritten aangelegd of wegen verlegd. Het doel van de bomeninventarisatie is het verkrijgen van een overzicht van de aanwezige bomen binnen 2 m van de geplande werkzaamheden of de voet van de dijk. Hiermee wordt bepaald welke bomen behouden blijven of waar kap noodzakelijk is. Aan de hand hiervan vraagt u in samenspraak met de gebiedsbeheerder de benodigde kapvergunningen aan. Inhoud In dit rapport zijn de volgende onderdelen beschreven: de bomeninventarisatie en registratie bij primaire waterkering langs de Eem en Zuidelijke Randmeren; de aspecten ter voorbereiding van de aanvraag voor kapvergunningen. Leeswijzer Het onderzoeksgebied benoemen wij in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 beschrijven wij stap voor stap hoe wij te werk zijn gegaan en welke gegevens zijn vastgelegd. In de hoofdstukken hierna staan de resultaten per gemeente. Dit zijn onder andere het aantal vastgelegde bomen, de aantallen per benodigde kapvergunning en gegevens ten aanzien van de flora en fauna. 4 Project v1.1 Concept 10 februari 2011

6 Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer Uw veelzijdig specialist, Regio Midden Michel van Ingen Regiomanager European Tree Technician Registertaxateur VRT, lid NVTB 5

7 Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren 2 Situatiebeschrijving De geïnventariseerde waterkering begint in Amersfoort en volgt de rivier de Eem. Het dijklichaam langs de Eem doorkruist de gemeenten Amersfoort, Baarn en Bunschoten. Vanaf Bunschoten ligt de dijk langs de Zuidelijke Randmeren in de gemeenten Nijkerk en Putten. Op afbeelding 1 is het werkgebied te zien met de doorkruiste of aangrenzende gemeenten. Afbeelding 1. Begrenzing Het werkgebied ligt op het grondgebied van de volgende beheerders: provincie Gelderland provincie Utrecht gemeente Amersfoort gemeente Baarn gemeente Bunschoten gemeente Nijkerk gemeente Putten 6 Project v1.1 Concept 10 februari 2011

8 3 Werkwijze 3.1 Welke bomen? Wij hebben de bomen opgenomen die binnen een afstand van 2 m staan vanaf de locatie waar maatregelen worden uitgevoerd. Soms zijn er geen werkzaamheden op de aangeleverde kaart aangeduid. In dat geval hebben wij de bomen die op of binnen 2 m van de huidige waterkering staan opgenomen. 3.2 Dataverwerking Kaartmateriaal Voor aanvang van de veldwerkzaamheden hebben wij de digitale kaarten verwerkt tot een GIS-bestand. Hierin staan de volgende gegevens: GBKN; begrenzing van het werkgebied; de aard van de werkzaamheden; kadastrale gegevens; reeds ingemeten bomen. Opname De objecten (zie ook 3.3) zijn tijdens het veldwerk opgenomen, geregistreerd en gekoppeld aan de digitale ondergrond. Voor het karteren van niet ingemeten bomen en vlakken is GPS gebruikt. Per object zijn de inventarisatiegegevens (zie 3.4) ingevoerd. 3.3 Objectsoorten Er zijn drie typen objecten geïnventariseerd en gekarteerd. Dit zijn punten, lijnen en vlakken. Punten Punten zijn individuele bomen. De gegevens zijn per boom opgenomen. Lijnen Lijnen zijn boomgroepen die in rijverband staan. Hiervan zijn de gemiddelde boomgegevens vastgelegd en is er een inschatting gemaakt van het aantal bomen per soort. 7

9 Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Vlakken Vlakken zijn aaneengesloten boomgroepen. Dit kunnen boomgroepen of bosplantsoenen zijn. De gemiddelde boomgegevens zijn vastgelegd en er is een inschatting gemaakt van het aantal bomen per soort. 3.4 Inventarisatiegegevens Wij hebben per object een visuele controle uitgevoerd en de volgende punten vastgelegd: boomsoort; stamdiameter en omtrek (op een hoogte van 1,3 m); conditie (normaal, verminderd, sterk verminderd, zeer slecht); gebreken (aan wortelvoet, stam, takaanhechtingen, gesteltakken, kroon); levensverwachting; eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld standplaats naast huis, waardevolle boom); van bosschages wordt een algemene beschrijving gegeven van de voorkomende soorten ; bij bosschages wordt een inschatting van het aantal bomen per soort gemaakt. de boom valt onder de kapvergunning (APV) of Boswet of is niet kapvergunningsplichtig; kan de boom gehandhaafd blijven? een quickscan per boom op de aanwezigheid van vaste rust en verblijfplaatsen van beschermde soorten (zie paragraaf flora & fauna quickscan). 3.5 Boomgegevens Conditie De conditie van de bomen hebben wij beoordeeld aan de hand van de takarchitectuur, de vorming van dood hout, de scheutlengteontwikkeling en de wondovergroeiing. In het groeiseizoen wordt ook gelet op de bladbezetting en bladkleur. We onderscheiden de volgende vier klassen: normaal verminderd sterk verminderd zeer slecht 8 Project v1.1 Concept 10 februari 2011

10 Levensverwachting De parameters voor het beoordelen van de levensverwachting zijn standplaats, actuele conditie, soortspecifieke eigenschappen en eventuele gebreken of aantastingen door (houtparasitaire) schimmels. Wij hebben de levensverwachting van de bomen in de volgende klassen ingedeeld: minder dan vijf jaar; tussen vijf en tien jaar; tussen tien en vijftien jaar; meer dan vijftien jaar. Gebreken Gebreken zoals houtrot, dood hout of een zwamaantasting zijn vastgelegd. Als een gebrek een gevaar vormt voor de omgeving en een actie is vereist, is de boom als risicoboom gekwalificeerd. Wanneer er sprake is van niet een direct verhoogde gevaarzetting maar er wel een jaarlijkse inspectie nodig is, is de betreffende boom gekwalificeerd als een attentieboom. De bomen zonder gebreken zijn gekwalificeerd als veilige bomen. Kapvergunning Een object is kapvergunningsplichtig (volgens de Algemene Plaatselijke Verordening), valt onder de Boswet of is niet kapvergunningsplichtig. Dit hangt af van de APV per gemeente. Per beheerder geldt als basisregel dat de bomen een bepaalde stamomvang hebben. Dit is als volgt: Amersfoort: stamomtrek > 35 cm; Baarn: stamomtrek > 78 cm voor particulieren, >32 cm gemeentelijk; Bunschoten: alleen de waardevolle bomen (hiervoor bestaan nog geen criteria); Nijkerk: stamdiameter > 20 cm; Putten: stamomtrek > 65 cm. Gevolgen dijkverbetering voor de bomen In het veld hebben wij een inschatting gemaakt van de gevolgen van de werkzaamheden op de bomen. Dit is gedaan aan de hand van de gegevens per boom, de afstand tot de werkzaamheden en, indien bekend, de aard van de werkzaamheden. Als uitgangspunt hebben wij per boom de kroonprojectie gehanteerd. Afhankelijk van de mate van verstoring binnen de kroonprojectie is de invloed van de dijkverbetering als licht negatief, negatief of zeer negatief gekwalificeerd. De kwalificatie is als volgt. Neutraal: de boom ondervindt geen noemenswaardige invloed van de werkzaamheden. Licht negatief: de boom ondervindt hinder van de werkzaamheden maar is te handhaven. Negatief: handhaven hangt af van de precieze werkzaamheden en is nader te bepalen. Zeer negatief: het object wordt zodanig beïnvloed dat deze niet is te handhaven. 9

11 Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Flora en fauna Wanneer natuurwet- en regelgeving op bomen van toepassing is hebben wij dit tijdens de inventarisatie geregistreerd. Dit is gebaseerd op de gegevens uit een in augustus 2010 uitgevoerd ecologisch onderzoek: Natura 2000 (Habitatrichtlijn); Natura 2000 (Vogelrichtlijnen); Natuurbeschermingswet; Niet wettelijk beschermd, wel een bijzondere status zoals EHS, EVZ, A-locatie bos, ganzenopvang, lokaal vastgesteld of waardevol natuurgebied; Niet wettelijk beschermd. In het veld hebben wij specifiek gekeken naar (potentiële) vaste rust- en verblijfplaatsen en indien geconstateerd vastgelegd. Waardevol Enkele bomen hebben wij als waardevol beoordeeld. Deze bomen hebben een hoge leeftijd of een historische achtergrond door beheer (bijvoorbeeld hakhout) of standplaats (bijvoorbeeld naast een oude boerderij), of bomen die door hun omvang of verschijningsvorm karakteristiek te noemen zijn. Op foto 1 ziet u hiervan een voorbeeld. Foto 1. Waardevolle bomen aan de Eemdijk in Baarn 10 Project v1.1 Concept 10 februari 2011

12 4 Amersfoort 4.1 Beschrijving De waterkering op het grondgebied van de gemeente Amersfoort begint bij de Eemzijde in Amersfoort en eindigt bij de gemeentegrens met Baarn. Dit zijn de deelgebieden Grebbelinie 1 en Grebbelinie 2, Slaagsedijk/Eemlandsedijk en de Bebouwde kom. Op foto 2 ziet u een deel van de Grebbelinie 1. Foto 2. Gemeente Amersfoort, Grebbelinie Inventarisatie per deelgebied In tabel 1 is de volledige opname binnen de gemeente Amersfoort samengevat. Wij hebben per deelgebied onderscheid gemaakt tussen de verschillende regels voor kapvergunningen in aantallen. De gegevens per object staan in bijlage 1 en 2. In bijlage 3 staat de thematische kaart. Toelichting tabel In de eerste kolom staat het deelgebied per type object. In de tweede kolom vindt u het totaal aantal bomen in dat deelgebied. Vervolgens is benoemd hoeveel bomen er onder welke kapvergunningsregelgeving vallen. 11

13 Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Tabel 1. Aantallen overzicht per objecttype Amersfoort Object Totaal APV Boswet Niet kapvergunningsplichtig Bomen Bebouwde kom Eemlandsedijk Grebbelinie Grebbelinie Slaagsedijk Bomenrijen Bebouwde kom Eemlandsedijk Grebbelinie Grebbelinie Slaagsedijk Totaal (stuks) Vlakken Bebouwde kom Eemlandsedijk Grebbelinie Grebbelinie Totaal (m 2 ) Te kappen per deelgebied Kapvergunning Per deelgebied hebben wij per object het effect van de dijkverbetering beoordeeld. De bomen waarop het effect zeer negatief is, en dus te kappen, zijn in tabel 2 samengevat. Deze hebben wij ingedeeld naar lokale regelgeving. Toelichting tabel In de eerste kolom staat het deelgebied per type object. In de tweede kolom vindt u het totaal aantal opgenomen bomen in dat deelgebied. In de kolom te kappen staat hoeveel bomen hiervan gekapt moeten worden op basis van het ontwerp. Vervolgens is van deze te kappen bomen uitgesplitst onder welke regelgeving van toepassing is. 12 Project v1.1 Concept 10 februari 2011

14 Tabel 2. Kapvergunning Object Totaal Te kappen APV Boswet Niet kapvergunningsplichtig Bomen Bebouwde kom Eemlandsedijk Grebbelinie Grebbelinie Slaagsedijk Bomenrijen Bebouwde kom Eemlandsedijk Grebbelinie Grebbelinie Slaagsedijk Totaal (stuks) Vlakken Bebouwde kom Eemlandsedijk Grebbelinie Grebbelinie Totaal (m 2 ) Flora en fauna Natuurwet- en regelgeving Delen van het plangebied vallen binnen de Ecologische Hoofd Structuur en/of vormen Ecologische Verbindingszones. Nesten en holten In drie objecten hebben wij (potentiële) vaste rust en verblijfplaatsen geconstateerd in de vorm van nesten en holten. Het gebied is zeer vogelrijk. U moet er rekening mee houden dat nieuwe nesten kunnen worden gebouwd in de tijd tussen het onderzoek en de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden. Dit is vooral het geval in het broedseizoen (15 maart tot en met 15 juli). De holten kunnen dienen als verblijfplaats voor vogels zoals bijvoorbeeld spechten of boomklever en kleine zoogdieren zoals de boommarter. Deze bomen staan in tabel 3. De locaties van de bomen ziet u op afbeelding 2. De precieze locaties staan in de shape-bestanden in bijlage 1. Tabel 3. Potentiële rust- en verblijfplaatsen Deeltraject Aantal Boomnummers Grebbelinie , 62 Slaagsedijk 1 76 Totaal 3 13

15 Afbeelding 2. Potentiële rust- en verblijfplaatsen Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Vleermuizen Wij hebben potentiële zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen aangetroffen in de vorm van losse bastplaten op stam en gesteltakken of holten in oude (knot)bomen. Het gebied rondom de Eem is bovendien zeer geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Verwijzingen De gegevens per object staan in bijlage 1 en 2. In bijlage 3 staat de thematische kaart kapvergunningen. In bijlage 2 zijn per boom de beperkingen ten aanzien van Flora en Fauna beschreven. 14 Project v1.1 Concept 10 februari 2011

16 5 Baarn 5.1 Beschrijving De waterkering in de gemeente Baarn ligt tussen de gemeentegrenzen van Amersfoort en Bunschoten. Gedeelten van de deelgebieden Eemdijk en Eemlandsedijk vallen hier binnen. Op foto 3 ziet u een aantal particuliere bomen aan de Eemlandsedijk. Foto 3. Gemeente Baarn, Eemlandsedijk 5.2 Inventarisatie per deelgebied In tabel 4 is de volledige opname binnen de gemeente Baarn samengevat. Wij hebben per deelgebied onderscheid gemaakt tussen de verschillende beleidsstatussen in aantallen. Toelichting tabel In de eerste kolomstaat het deelgebied per type object. In de tweede kolom vindt u het totaal aantal bomen in dat deelgebied. Vervolgens is benoemd hoeveel bomen onder welke kapvergunningsregelgeving vallen. 15

17 Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Tabel 4. Aantallen overzicht per objecttype Baarn Object Totaal APV Boswet Niet kapvergunningsplichtig Bomen Eemdijk Eemlandsedijk Bomenrijen Eemdijk Eemlandsedijk Totaal (stuks) Vlakken Eemdijk Totaal (m 2 ) Te kappen per deelgebied Kapvergunning Per deelgebied hebben wij per object het effect van de dijkverbetering beoordeeld. De bomen waarop het effect zeer negatief is, en dus te kappen, zijn in tabel 5 samengevat. Deze hebben wij ingedeeld naar lokale regelgeving. Toelichting tabel In de eerste kolom staat het deelgebied per type object. In de tweede kolom vindt u het totaal aantal opgenomen bomen in dat deelgebied. In de kolom te kappen staat hoeveel bomen hiervan gekapt moeten worden op basis van het ontwerp. Vervolgens is van deze te kappen bomen uitgesplitst onder welke regelgeving van toepassing is. Tabel 5. Kapvergunning Object Totaal Te kappen APV Boswet Niet kapvergunningsplichtig Bomen Eemdijk Eemlandsedijk Bomenrijen Eemdijk Eemlandsedijk Totaal (stuks) Vlakken Eemdijk Totaal (m 2 ) Project v1.1 Concept 10 februari 2011

18 5.3.2 Flora en fauna Natuurwet- en regelgeving Delen van het plangebied vallen binnen de Ecologische Hoofd Structuur en/of vormen Ecologische Verbindingszones. Nesten en holten In acht objecten hebben wij (potentiële) vaste rust- en verblijfplaatsen geconstateerd in de vorm van nesten en holten. Het gebied is zeer vogelrijk. U moet er daarom rekening mee houden dat nieuwe nesten kunnen worden gebouwd in de tijd tussen het onderzoek en de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden. Dit is vooral het geval in het broedseizoen (15 maart tot en met 15 juli). De holten kunnen dienen als verblijfplaats voor vogels zoals bijvoorbeeld spechten of boomklever en kleine zoogdieren zoals de boommarter. Deze bomen staan in tabel 6. De locaties van de bomen ziet u op afbeelding 3. De precieze locaties staan in de shape-bestanden in bijlage 1. Tabel 6. Potentiële rust- en verblijfplaatsen Deeltraject Aantal Boomnummers Eemdijk 4 96, 98, 128, 133 Eemlandsedijk 4 89, 92, 134, 136 Totaal 8 Afbeelding 3. Potentiële rust en verblijfplaatsen Vleermuizen Wij hebben potentiële zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen aangetroffen in de vorm van bastplaten op de stam en gesteltakken en holten in oude (knot)bomen. Het gebied rondom de Eem is bovendien zeer geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Verwijzingen De gegevens per object staan in bijlage 1 en 2. In bijlage 3 staat de thematische kaart kapvergunningen. In bijlage 2 zijn per boom de beperkingen ten aanzien van Flora en Fauna beschreven. 17

19 Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren 6 Bunschoten 6.1 Beschrijving De waterkering binnen de gemeente Bunschoten loopt vanaf de gemeentegrens met Baarn tot aan de gemeentegrens met Nijkerk. Dit zijn de deelgebieden Eemdijk, Oostdijk en Westdijk. De dorpen Eemdijk en Bunschoten vallen hierbinnen. Op foto 4 ziet u een deel van de waterkering nabij Eemdijk. Foto 4. Gemeente Bunschoten, Eemdijk 6.2 Waardevolle bomen De kapverordening van de gemeente Bunschoten is alleen van toepassing op waardevolle bomen. Welke bomen dit zijn is nog niet vastgesteld. Tijdens de bomeninventarisatie zijn wel al bomen als waardevol beoordeeld. Dit is gedaan aan de hand van gegevens van de gemeente en criteria zoals leeftijd, historie en boomsoort. Vooruitlopend op de kapverordening zijn deze bomen ingedeeld onder het kopje APV. 6.3 Inventarisatie per deelgebied In tabel 7 is de volledige opname binnen de gemeente Bunschoten samengevat. Wij hebben per deelgebied onderscheid gemaakt tussen de verschillende beleidsstatussen in aantallen. De gegevens per object staan in bijlage 1 en 2. In bijlage 3 staat de thematische kaart. Toelichting tabel In de eerste kolom staat het deelgebied per type object. In de tweede kolom vindt u het totaal aantal bomen in dat deelgebied. Vervolgens is benoemd hoeveel bomen onder welke kapvergunningsregelgeving vallen. 18 Project v1.1 Concept 10 februari 2011

20 Tabel 7. Aantallen overzicht per objecttype Bunschoten Object Totaal APV Boswet Niet kapvergunningsplichtig Bomen Eemdijk Oostdijk Westdijk Bomenrijen Eemdijk Oostdijk Westdijk Totaal (stuks) Vlakken Eemdijk Totaal (m 2 ) Te kappen per deelgebied Kapvergunning Per deelgebied hebben wij per object het effect van de dijkverbetering beoordeeld. De bomen waarop het effect zeer negatief is, en dus te kappen, zijn in tabel 8 samengevat. Deze hebben wij ingedeeld naar lokale regelgeving. Toelichting tabel In de eerste kolom staat het deelgebied per type object. In de tweede kolom vindt u het totaal aantal opgenomen bomen in dat deelgebied. In de kolom te kappen staat hoeveel bomen hiervan gekapt moeten worden op basis van het ontwerp. Vervolgens is van deze te kappen bomen uitgesplitst onder welke regelgeving van toepassing is. Tabel 8. Kapvergunning Object Totaal Te kappen APV Boswet Niet kapvergunningsplichtig Bomen Eemdijk Oostdijk Westdijk Bomenrijen Eemdijk Oostdijk Westdijk Totaal (stuks)

21 Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Vlakken Eemdijk Totaal (m 2 ) Flora en fauna Natuurwet- en regelgeving Delen van het plangebied vallen binnen de Ecologische Hoofd Structuur en/of vormen Ecologische Verbindingszones. Ook ligt er tussen Eemdijk en Bunschoten een Natura 2000 gebied dat valt onder de Vogelrichtlijnen. Nesten en holten In elf objecten hebben wij (potentiële) vaste rust- en verblijfplaatsen geconstateerd in de vorm van nesten en holten. Het gebied is zeer vogelrijk. U moet er daarom rekening mee houden dat nieuwe nesten kunnen worden gebouwd in de tijd tussen het onderzoek en de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden. Dit is vooral het geval in het broedseizoen (15 maart tot en met 15 juli). De holten kunnen dienen als verblijfplaats voor vogels zoals bijvoorbeeld spechten of boomklever en kleine zoogdieren zoals de boommarter. Deze bomen staan in tabel 9. De locaties van de bomen ziet u op afbeelding 4. De precieze locaties staan in de shape-bestanden in bijlage 1. Tabel 9. Potentiële rust- en verblijfplaatsen Deeltraject Aantal Boomnummers Eemdijk , 173, 201, 202, 215, 221, 222, 225, 245, 247, 278 Afbeelding 4. Potentiële rust en verblijfplaatsen 20 Project v1.1 Concept 10 februari 2011

22 Vleermuizen Wij hebben potentiële zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen aangetroffen in de vorm van bastplaten op de stam en gesteltakken en grotere holten in oude (knot)bomen. Het gebied rondom de Eem en de Zuidelijke Randmeren is daarnaast zeer geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Verwijzingen De gegevens per object staan in bijlage 1 en 2. In bijlage 3 staat de thematische kaart kapvergunningen. In bijlage 2 zijn per boom de beperkingen ten aanzien van Flora en Fauna beschreven. 21

23 Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren 7 Nijkerk 7.1 Beschrijving De waterkering binnen de gemeente Nijkerk loopt vanaf de gemeentegrens met Bunschoten tot aan de gemeentegrens met Putten. Dit is het deelgebied Arnhemeensezeedijk. Op foto 5 ziet u een deel van de Arnhemeensezeedijk. Foto 5. Gemeente Nijkerk, Arnhemeensezeedijk 7.2 Inventarisatie per deelgebied In tabel 10 is de volledige opname binnen de gemeente Nijkerk samengevat. Wij hebben per deelgebied onderscheid gemaakt tussen de verschillende beleidsstatussen in aantallen. De gegevens per object staan in bijlage 1 en 2. In bijlage 3 staat de thematische kaart. Toelichting tabel In de eerste kolomstaat het deelgebied per type object. In de tweede kolom vindt u het totaal aantal bomen in dat deelgebied. Vervolgens is benoemd hoeveel bomen onder welke kapvergunningsregelgeving vallen. 22 Project v1.1 Concept 10 februari 2011

24 Tabel 10. Aantallen overzicht per objecttype Nijkerk Object Totaal APV Boswet Niet kapvergunningsplichtig Bomen Bomenrijen Arnhemeensezeedijk Totaal (stuks) Vlakken Arnhemeensezeedijk Totaal (m 2 ) Te kappen per deelgebied Kapvergunning Per deelgebied hebben wij per object het effect van de dijkverbetering beoordeeld. De bomen waarop het effect zeer negatief is, en dus te kappen, zijn in tabel 11 samengevat. Deze hebben wij ingedeeld naar lokale regelgeving. Toelichting tabel In de eerste kolom staat het deelgebied per type object. In de tweede kolom vindt u het totaal aantal opgenomen bomen in dat deelgebied. In de kolom te kappen staat hoeveel bomen hiervan gekapt moeten worden op basis van het ontwerp. Vervolgens is van deze te kappen bomen uitgesplitst onder welke regelgeving van toepassing is. Tabel 11. Kapvergunning Object Totaal Te kappen APV Boswet Niet kapvergunningsplichtig Bomen Bomenrijen Arnhemeensezeedijk Totaal (stuks) Vlakken Arnhemeensezeedijk Totaal (m 2 )

25 7.3.2 Flora en fauna Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Natuurwet- en regelgeving Delen van het plangebied vallen binnen de Ecologische Hoofd Structuur. Ook ligt er tussen Bunschoten en de gemeentegrens met Putten een Natura 2000 gebied dat valt onder de Vogelrichtlijnen. Nesten en holten Wij hebben geen (potentiële) vaste rust- en verblijfplaatsen geconstateerd in de vorm van nesten en holten. Het gebied is echter zeer vogelrijk. U moet er daarom rekening mee houden dat nieuwe nesten kunnen worden gebouwd in de tijd tussen het onderzoek en de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden. Dit is vooral het geval in het broedseizoen (15 maart tot en met 15 juli). Vleermuizen Potentiële zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen hebben wij niet aangetroffen. Ook hebben wij geen potentiële winterverblijfplaatsen aangetroffen. Wel is het gebied nabij de Zuidelijke Randmeren zeer geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Verwijzingen De gegevens per object staan in bijlage 1 en 2. In bijlage 3 staat de thematische kaart kapvergunningen. In bijlage 2 zijn per boom de beperkingen ten aanzien van Flora en Fauna beschreven. 24 Project v1.1 Concept 10 februari 2011

26 8 Putten 8.1 Beschrijving Het geïnventariseerde deel van de waterkering binnen de gemeente Putten loopt vanaf de gemeentegrens met Nijkerk tot aan de snelweg A28. Dit is het deelgebied Putterzeedijk. De dijk grenst aan de Zuidelijke randmeren (zie foto 6). Foto 6. Gemeente Putten, Putterzeedijk 8.2 Inventarisatie per deelgebied Wij hebben binnen de gestelde werkgrenzen geen bomen, bomenrijen of boomvlakken aangetroffen. 8.3 Flora en fauna Natuurwet- en regelgeving Het plangebied is een Natura 2000 gebied binnen de Habitatrichtlijnen en Vogelrichtlijnen. Daarnaast valt het binnen de Ecologische Hoofd Structuur. Wageningen, 10 februari

27 Bijlage 1 Digitale tekeningen (cd-rom)

28 Bijlage 2 Inventarisatielijsten

29 Bomeninventarisatie dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Bomen Waterschap Vallei en Eem Cobra boomadviseurs bv Oktober 2010/Februari 2011 Nummer Gemeente Deelgebied Boomsoort Conditie Stamdiameter Stam Kroon Stamvoet Wortels Levensverwachting Bijzonderheden Kapvergunning Effect_werkzaamheden Handhaven Categorie Flora en fauna Natura 2000 vogelrichtlijn Natura 2000 habitatrichtlijn 1 Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Alnus glutinosa Normaal 70 cm > 15 jaar APV Negatief Ja Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Prunus Normaal 20 cm > 15 jaar APV Negatief Ja Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Alnus glutinosa Normaal 50 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Fraxinus excelsior Verminderd 60 cm jaar APV Zeer negatief Nee Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Fraxinus excelsior Normaal 45 cm > 15 jaar APV Licht negatief Ja Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Populus Normaal 5 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Fraxinus excelsior Normaal 15 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Fraxinus excelsior Normaal 20 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Fraxinus excelsior Normaal 45 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Fraxinus excelsior Normaal 45 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Salix alba Normaal 75 cm jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Quercus robur Normaal 40 cm > 15 jaar APV Negatief Nee Veilige boom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Alnus glutinosa Verminderd 30 cm jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Alnus glutinosa Verminderd 20 cm jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Alnus glutinosa Verminderd 20 cm jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Alnus glutinosa Verminderd 20 cm jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Quercus robur Normaal 45 cm > 15 jaar APV Negatief Nee Veilige boom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Salix alba Sterk verminderd 45 cm 5-10 jaar APV Zeer negatief Nee Attentieboom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Salix alba Sterk verminderd 65 cm 5-10 jaar APV Zeer negatief Nee Attentieboom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Crataegus monogyna Normaal 5 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Prunus laurocerasus Normaal 20 > 15 jaar meerstammig APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Alnus glutinosa Normaal 5 > 15 jaar opschot Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Alnus glutinosa Normaal 5 > 15 jaar opschot Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 2 Quercus robur Normaal 25 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 2 Quercus robur Normaal 25 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Amersfoort Grebbelinie 2 Quercus robur Normaal 20 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Amersfoort Grebbelinie 2 Prunus avium Normaal 50 cm Plakoksel > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Amersfoort Grebbelinie 2 Fraxinus excelsior Normaal 65 cm Dood hout > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 2 Fraxinus excelsior Normaal 50 cm Dood hout > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 2 Fraxinus excelsior Normaal 75 cm Dood hout > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 2 Quercus robur Normaal 45 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Amersfoort Grebbelinie 2 Salix alba Verminderd 75 cm Dood hout jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 2 Alnus glutinosa Normaal 15 cm > 15 jaar APV Negatief Ja Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 2 Fraxinus excelsior Verminderd 30 cm jaar APV Licht negatief Ja Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 30 cm > 15 jaar APV Licht negatief Ja Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 10 cm > 15 jaar APV Negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 20 cm > 15 jaar APV Licht negatief Ja Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 20 cm > 15 jaar APV Licht negatief Ja Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 15 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 25 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 15 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Crataegus monogyna Normaal 15 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 15 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 15 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 15 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 40 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 15 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 10 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Populus x canadensis Verminderd 100 Dood hout > 15 jaar Waardevolle boom APV Licht negatief Ja Risicoboom Amersfoort Grebbelinie 1 Populus x canadensis Verminderd 100 Dood hout > 15 jaar Waardevolle boom APV Licht negatief Ja Risicoboom Amersfoort Grebbelinie 1 Populus x canadensis Verminderd 140 Holte Dood hout > 15 jaar Waardevolle boom APV Negatief Ja Risicoboom Holte Amersfoort Grebbelinie 1 Fraxinus angustifolia Normaal 65 Dood hout jaar APV Zeer negatief Nee Risicoboom Amersfoort Grebbelinie 1 Fraxinus excelsior Normaal 65 Dood hout jaar APV Zeer negatief Nee Risicoboom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 55 Dood hout > 15 jaar APV Licht negatief Nee Risicoboom Amersfoort Grebbelinie 1 Fagus sylvatica Normaal 65 > 15 jaar APV Licht negatief Ja Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Verminderd 60 Dood hout > 15 jaar APV Licht negatief Ja Risicoboom Amersfoort Grebbelinie 1 Fagus sylvatica Sterk verminderd 75 Dood hout 5-10 jaar APV Zeer negatief Nee Risicoboom Amersfoort Grebbelinie 1 Alnus glutinosa Verminderd jaar APV Licht negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Tilia x europaea Normaal 70 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 30 > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 50 Dood hout > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Risicoboom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 75 Dood hout > 15 jaar Waardevolle boom APV Zeer negatief Nee Risicoboom Vogelnest;Beschermde flora Amersfoort Grebbelinie 1 Alnus glutinosa Normaal 50 > 15 jaar APV Negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Quercus robur Normaal 70 > 15 jaar APV Negatief Ja Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Alnus glutinosa Normaal 20 > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 66 Amersfoort Grebbelinie 1 Alnus glutinosa Normaal 45 Houtrot 5-10 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Alnus glutinosa Normaal 30 Holte > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 68 Amersfoort Grebbelinie 1 Alnus glutinosa Normaal 30 > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 69 Amersfoort Grebbelinie 1 Alnus glutinosa Normaal 30 > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 70 Amersfoort Grebbelinie 1 Alnus glutinosa Normaal 40 Holte > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 71 Amersfoort Grebbelinie 1 Fraxinus excelsior Normaal 45 cm > 15 jaar APV Negatief Ja Veilige boom Amersfoort Grebbelinie 1 Alnus glutinosa Normaal 30 Rot 5-10 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 73 Amersfoort Slaagsedijk Quercus robur Normaal 18 > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Slaagsedijk Salix alba Normaal 8 Meerstammig > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Slaagsedijk Aesculus hippocastanum Verminderd jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Slaagsedijk Salix alba Sterk verminderd 30 Dood hout 5-10 jaar APV Zeer negatief Nee Risicoboom Vogels Amersfoort Eemlandsedijk Salix alba Normaal 40 cm > 15 jaar knotboom APV Zeer negatief Nee Veilige boom Amersfoort Eemlandsedijk Salix alba Normaal 40 cm > 15 jaar knotboom APV Zeer negatief Nee Amersfoort Eemlandsedijk Salix alba Normaal 40 cm > 15 jaar knotboom APV Zeer negatief Nee Amersfoort Eemlandsedijk Salix alba Normaal 40 cm > 15 jaar knotboom APV Zeer negatief Nee Amersfoort Slaagsedijk Salix alba Normaal 20 > 15 jaar knotboom APV Zeer negatief Nee Veilige boom 82 Amersfoort Slaagsedijk Salix alba Normaal 20 > 15 jaar knotboom APV Zeer negatief Nee Veilige boom

30 Bomeninventarisatie dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Bomen Waterschap Vallei en Eem Cobra boomadviseurs bv Oktober 2010/Februari 2011 Nummer Gemeente Deelgebied Boomsoort Conditie Stamdiameter Stam Kroon Stamvoet Wortels Levensverwachting Bijzonderheden Kapvergunning Effect_werkzaamheden Handhaven Categorie Flora en fauna Natura 2000 vogelrichtlijn Natura 2000 habitatrichtlijn 83 Amersfoort Slaagsedijk Salix alba Normaal 20 > 15 jaar knotboom APV Zeer negatief Nee Veilige boom 84 Amersfoort Slaagsedijk Salix alba Normaal 20 > 15 jaar knotboom APV Zeer negatief Nee Veilige boom 85 Amersfoort Slaagsedijk Salix alba Normaal > 15 jaar knotboom APV Licht negatief Ja Veilige boom Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort APV Zeer negatief Nee 86 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 20 > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 87 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 20 > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 88 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 20 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 89 Baarn Eemlandsedijk Salix alba Normaal 70 Holte > 15 jaar knotboom APV Neutraal Ja Veilige boom Holte 90 Baarn Eemdijk Quercus robur Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 91 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 20 > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 92 Baarn Eemlandsedijk Salix alba Normaal 70 Holte > 15 jaar knotboom APV Neutraal Ja Veilige boom Holte 93 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 20 > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 94 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 20 > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 95 Baarn Eemlandsedijk Salix alba Normaal 40 > 15 jaar knotboom APV Neutraal Ja Veilige boom 96 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 70 Holte > 15 jaar knotboom APV Neutraal Ja Veilige boom Holte 97 Baarn Eemdijk Salix caprea Normaal 20 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 98 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 70 Holte > 15 jaar knotboom APV Neutraal Ja Veilige boom Holte 99 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 25 > 15 jaar knotboom APV Neutraal Ja Veilige boom 100 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 25 > 15 jaar knotboom APV Neutraal Ja Veilige boom 101 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 25 > 15 jaar APV Neutraal Ja Veilige boom 102 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 25 > 15 jaar knotboom APV Neutraal Ja Veilige boom 103 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 25 > 15 jaar APV Neutraal Ja Veilige boom 104 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 20 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 105 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 106 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 25 > 15 jaar APV Neutraal Ja Veilige boom 107 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 108 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 25 > 15 jaar APV Neutraal Ja Veilige boom 109 Baarn Eemlandsedijk Prunus avium Normaal 20 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 110 Baarn Eemlandsedijk Salix caprea Normaal 5 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 111 Baarn Eemlandsedijk Prunus avium Normaal 25 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 112 Baarn Eemlandsedijk Prunus avium Normaal 25 > 15 jaar APV Neutraal Ja Veilige boom 113 Baarn Eemlandsedijk Prunus avium Normaal 20 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 114 Baarn Eemdijk Prunus avium Normaal 5 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 115 Baarn Eemlandsedijk Fraxinus excelsior Zeer slecht 20 < 5 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Attentieboom 116 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 117 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 118 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 119 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 120 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 121 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 122 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 123 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 124 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 125 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 10 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 126 Baarn Eemlandsedijk Populus x canadensis Verminderd jaar APV Negatief Ja Attentieboom 127 Baarn Eemlandsedijk Populus x canadensis Verminderd jaar APV Licht negatief Ja Attentieboom 128 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 80 Holte;Rot jaar knotboom APV Licht negatief Ja Attentieboom Holte 129 Baarn Eemlandsedijk Aesculus hippocastanum Normaal 75 Ribben > 15 jaar APV Negatief Ja Attentieboom 130 Baarn Eemdijk Tilia x europaea Normaal 45 > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 131 Baarn Eemdijk Tilia x europaea Normaal 50 > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 132 Baarn Eemdijk Alnus glutinosa Normaal 15 > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 133 Baarn Eemdijk Tilia x europaea Normaal 50 > 15 jaar Waardevolle boom APV Zeer negatief Nee Veilige boom Vogelnest 134 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 50 > 15 jaar Waardevolle boom APV Licht negatief Ja Veilige boom Vogelnest 135 Baarn Eemlandsedijk Fraxinus excelsior Sterk verminderd Dood hout Wond oppervlakkig 5-10 jaar APV Negatief Ja Risicoboom 136 Baarn Eemlandsedijk Tilia x europaea Normaal 65 > 15 jaar Waardevolle boom APV Licht negatief Ja Veilige boom Vogelnest 137 Baarn Eemlandsedijk Fraxinus excelsior Normaal 40 cm > 15 jaar APV Negatief Ja Veilige boom 138 Baarn Eemlandsedijk Fraxinus excelsior Normaal 45 cm > 15 jaar APV Negatief Ja Veilige boom 139 Baarn Eemdijk Ulmus minor Normaal 15 cm Meerstammig > 15 jaar APV Licht negatief Ja Veilige boom 140 Baarn Eemdijk Tilia x europaea Normaal 25 cm > 15 jaar APV Licht negatief Ja Veilige boom 141 Baarn Eemdijk Acer platanoides Normaal 20 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 142 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 45 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 143 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 45 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 144 Baarn Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 20 cm 2stammig > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 145 Baarn Eemdijk Salix alba Normaal 45 cm meerstammig > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 146 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 20 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 147 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 50 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Negatief Ja Veilige boom 148 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 70 cm 3stammig > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 149 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 20 cm 3stammig > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 150 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 20 cm 3stammig Plakoksel > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 151 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 20 cm 3stammig Plakoksel > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 152 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 70 cm 2stammig > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 153 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 50 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 154 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 50 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 155 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 50 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 156 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 70 cm 2stammig > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 157 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 50 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 158 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 50 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 159 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 15 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 160 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 15 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 161 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 15 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 162 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 15 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 163 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 50 cm Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Holte

31 Bomeninventarisatie dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Bomen Waterschap Vallei en Eem Cobra boomadviseurs bv Oktober 2010/Februari 2011 Nummer Gemeente Deelgebied Boomsoort Conditie Stamdiameter Stam Kroon Stamvoet Wortels Levensverwachting Bijzonderheden Kapvergunning Effect_werkzaamheden Handhaven Categorie Flora en fauna Natura 2000 vogelrichtlijn Natura 2000 habitatrichtlijn 164 Bunschoten Eemdijk Tilia x europaea Normaal 45 cm > 15 jaar Waardevolle boom APV Zeer negatief Nee Veilige boom 165 Bunschoten Eemdijk Tilia x europaea Normaal 45 cm > 15 jaar Waardevolle boom APV Zeer negatief Nee Veilige boom 166 Bunschoten Eemdijk Tilia x europaea Normaal 50 cm > 15 jaar Waardevolle boom APV Zeer negatief Nee Veilige boom 167 Bunschoten Eemdijk Tilia x europaea Normaal 50 cm > 15 jaar Waardevolle boom APV Zeer negatief Nee Veilige boom 168 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 70 cm > 15 jaar Waardevolle boom APV Negatief Ja Veilige boom 169 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 70 cm Dood hout > 15 jaar Waardevolle boom APV Negatief Ja Veilige boom 170 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 60 cm Dood hout > 15 jaar Waardevolle boom APV Negatief Ja Risicoboom 171 Bunschoten Eemdijk Ulmus hollandica Normaal 50 cm > 15 jaar Waardevolle boom APV Zeer negatief Nee Veilige boom 172 Bunschoten Eemdijk Ulmus hollandica Normaal 95 > 15 jaar Waardevolle boom APV Zeer negatief Nee Veilige boom 173 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 70 cm Holte;Houtrot > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Holte 174 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 20 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Negatief Ja Veilige boom 175 Bunschoten Eemdijk Populus x canadensis Normaal 70 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 176 Bunschoten Eemdijk Populus x canadensis Normaal 50 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 177 Bunschoten Eemdijk Fraxinus angustifolia Normaal 45 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 178 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 179 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 40 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 180 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 40 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 181 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 182 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 183 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 184 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 50 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Negatief Ja Veilige boom 185 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 70 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 186 Bunschoten Eemdijk Salix alba Tortuosa Normaal 70 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 187 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 70 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 188 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 70 cm Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 189 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 70 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 190 Bunschoten Eemdijk Juglans regia Normaal 30 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 191 Bunschoten Eemdijk Quercus robur Normaal 20 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 192 Bunschoten Eemdijk Carpinus betulus Normaal 20 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 193 Bunschoten Eemdijk Pyrus Dood 10 cm < 5 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 194 Bunschoten Eemdijk Pyrus Normaal 10 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 195 Bunschoten Eemdijk Pyrus Normaal 10 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Negatief Ja Veilige boom 196 Bunschoten Eemdijk Robinia pseudoacacia Verminderd 10 cm jaar Niet kapvergunningsplichtig Negatief Ja Veilige boom 197 Bunschoten Eemdijk Platanus x hispanica Normaal 20 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Negatief Ja Veilige boom 198 Bunschoten Eemdijk Tilia x europaea Verminderd 70 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 199 Bunschoten Eemdijk Salix alba Verminderd 65 cm 5-10 jaar Niet kapvergunningsplichtig Negatief Ja Veilige boom 200 Bunschoten Eemdijk Pyrus Normaal 10 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 201 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 70 cm Holte;Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Holte 202 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 70 cm Holte;Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Holte 203 Bunschoten Eemdijk Acer pseudoplatanus Normaal 25 cm 4stammig Plakoksel > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Negatief Ja Veilige boom 204 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 20 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 205 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 70 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 206 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 65 cm Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 207 Bunschoten Eemdijk Salix alba Dood 60 cm < 5 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 208 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 35 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 209 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 35 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 210 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 60 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 211 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 60 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 212 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 60 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 213 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 35 cm Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 214 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 50 cm Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 215 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 45 cm Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Holte 216 Bunschoten Eemdijk Salix alba Verminderd 70 cm Houtrot Dood hout jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Risicoboom 217 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 15 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 218 Bunschoten Eemdijk Salix alba Verminderd 15 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 219 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 15 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 220 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 20 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 221 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 75 cm Holte;Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Holte;Bastspleten 222 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 60 cm Holte > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Holte 223 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 15 cm Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 224 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 15 cm Holte;Houtrot jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 225 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 15 cm Holte;Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Holte 226 Bunschoten Eemdijk Salix alba Verminderd 15 cm Houtrot;Wilgenhoutrups 5-10 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 227 Bunschoten Eemdijk Quercus robur Normaal 20 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 228 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 15 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 229 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 230 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 231 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 232 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 233 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 234 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 235 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 236 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 237 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 238 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 239 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 240 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 10 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 241 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 242 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 243 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 244 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 15 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 245 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 30 cm Holte > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Holte

32 Bomeninventarisatie dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Bomen Waterschap Vallei en Eem Cobra boomadviseurs bv Oktober 2010/Februari 2011 Nummer Gemeente Deelgebied Boomsoort Conditie Stamdiameter Stam Kroon Stamvoet Wortels Levensverwachting Bijzonderheden Kapvergunning Effect_werkzaamheden Handhaven Categorie Flora en fauna Natura 2000 vogelrichtlijn Natura 2000 habitatrichtlijn 246 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 35 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 247 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 65 cm Holte;Houtrot > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Holte 248 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 45 cm Holte > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom Holte 249 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 45 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 250 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 251 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 252 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 253 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 254 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 255 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 256 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 257 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 258 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 259 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 260 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 261 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 40 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 262 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 10 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 263 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 35 cm Wond diep > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 264 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 20 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 265 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Verminderd 35 cm Wond diep jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 266 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 35 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 267 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior Normaal 35 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 268 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 269 Bunschoten Eemdijk Salix alba Verminderd 20 cm jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 270 Bunschoten Eemdijk Salix alba Verminderd 20 cm jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 271 Bunschoten Eemdijk Salix alba Verminderd 20 cm jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 272 Bunschoten Eemdijk Salix alba Verminderd 20 cm jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 273 Bunschoten Eemdijk Salix alba Verminderd 20 cm jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 274 Bunschoten Eemdijk Salix alba Verminderd 20 cm jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 275 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 20 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 276 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 277 Bunschoten Eemdijk Salix alba Normaal 25 cm > 15 jaar knotboom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 278 Bunschoten Westdijk Alnus spaethii Spaeth Normaal 30 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 279 Bunschoten Westdijk Betula pendula Normaal 30 cm 2stammig > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Negatief Ja Veilige boom 280 Bunschoten Westdijk Salix alba Normaal 140 cm Dood hout Opdruk van verharding jaar Waardevolle boom APV Licht negatief Ja Risicoboom 281 Bunschoten Westdijk Tilia x europaea Normaal 10 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 282 Bunschoten Westdijk Tilia x europaea Normaal 10 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 283 Bunschoten Westdijk Tilia x europaea Normaal 10 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 284 Bunschoten Westdijk Fraxinus excelsior Zeer slecht 30 cm Dood hout < 5 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Risicoboom 285 Bunschoten Oostdijk Ulmus hollandica Normaal 55 cm > 15 jaar Waardevolle boom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 286 Bunschoten Oostdijk Tilia x europaea Normaal 15 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 287 Bunschoten Oostdijk Tilia x europaea Normaal 15 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 288 Bunschoten Westdijk Tilia x europaea Normaal 15 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Negatief Ja Veilige boom 289 Bunschoten Westdijk Tilia x europaea Normaal 15 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 290 Bunschoten Westdijk Tilia x europaea Normaal 15 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Negatief Ja Veilige boom 291 Bunschoten Westdijk Tilia x europaea Normaal 15 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 292 Bunschoten Oostdijk Ulmus hollandica Normaal 55 cm > 15 jaar Waardevolle boom Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 293 Bunschoten Oostdijk Tilia x europaea Normaal 15 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 294 Bunschoten Oostdijk Tilia x europaea Normaal 20 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 295 Bunschoten Oostdijk Tilia x europaea Normaal 25 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 296 Bunschoten Oostdijk Tilia x europaea Normaal 15 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 297 Bunschoten Oostdijk Tilia x europaea Verminderd 15 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 298 Bunschoten Oostdijk Tilia x europaea Normaal 10 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 299 Bunschoten Oostdijk Tilia x europaea Normaal 10 cm > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Licht negatief Ja Veilige boom 300 Bunschoten Oostdijk Ulmus glabra Normaal 45 cm > 15 jaar Waardevolle boom APV Negatief Ja Veilige boom 301 Bunschoten Oostdijk Ulmus hollandica Normaal 55 cm Opdruk van verharding > 15 jaar Waardevolle boom APV Licht negatief Ja Veilige boom 302 Bunschoten Oostdijk Fraxinus excelsior Normaal 25 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 303 Bunschoten Oostdijk Fraxinus excelsior Normaal 25 cm > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom

33 Bomeninventarisatie dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Bomenrijen Waterschap Vallei en Eem Cobra boomadviseurs bv Oktober 2010/Februari 2011 Nummer Gemeente Deelgebied Aantal_totaal Stamdiameter Boomsoort1 Aantal1 Boomsoort2 Aantal2 Boomsoort3 Aantal3 Conditie Stam Kroon Stamvoet Wortels Levensverwachting Bijzonderheden Kapvergunning Effect_werkzaamheden Handhaven Categorie Flora_fauna Natura 2000 vogelrichtlijn Natura 2000 habitatrichtlijn 1 Baarn Eemdijk 10 8 Fagus sylvatica 10 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Neutraal Ja Veilige boom 2 Amersfoort Slaagsedijk Salix alba 17 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 3 Amersfoort Slaagsedijk Salix alba 17 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 4 Amersfoort Slaagsedijk Alnus glutinosa 20 Crataegus monogyna 3 Quercus robur 1 Normaal jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom Vogels 5 Amersfoort Slaagsedijk Salix alba 10 Alnus glutinosa 5 Verminderd jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 6 Amersfoort Slaagsedijk 14 5 Betula pendula 12 Alnus glutinosa 2 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 7 Amersfoort Eemlandsedijk 15 5 Salix alba 10 Alnus glutinosa 5 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 8 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 8 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 9 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 75 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 10 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 10 Normaal > 15 jaar APV Negatief Nee Veilige boom 11 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 7 Quercus robur 2 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 12 Amersfoort Grebbelinie Betula pendula 12 Quercus robur 1 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 13 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 20 Normaal > 15 jaar APV Licht negatief Ja Veilige boom 14 Amersfoort Grebbelinie Salix alba 200 Alnus glutinosa 25 Normaal > 15 jaar Boswet Zeer negatief Nee Veilige boom 15 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 50 Salix alba 10 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 16 Amersfoort Grebbelinie Salix alba 10 Quercus robur 3 Alnus glutinosa 2 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 17 Amersfoort Grebbelinie Salix alba 6 Quercus robur 2 Overig 2 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 18 Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort 5 25 Alnus glutinosa 5 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 19 Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort 8 8 Thuja 8 Normaal Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 20 Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort 5 25 Thuja 5 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 21 Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Quercus robur 25 Salix alba 10 Fraxinus excelsior 5 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 22 Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Fraxinus excelsior 20 Quercus robur 10 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 23 Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort 5 10 Quercus robur 5 Normaal > 15 jaar APV Negatief Nee Veilige boom 24 Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Quercus robur 40 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 25 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior 15 Normaal > 15 jaar Waardevol APV Zeer negatief Nee Veilige boom 26 Bunschoten Eemdijk 8 15 Acer pseudoplatanus 3 Fraxinus excelsior 3 Salix alba 2 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 27 Bunschoten Eemdijk 9 40 Salix alba 9 Verminderd Dood hout jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Risicoboom 28 Bunschoten Westdijk Salix alba 16 Fraxinus excelsior 4 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 29 Bunschoten Oostdijk Populus x canadensis 13 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 30 Bunschoten Oostdijk Quercus robur 8 Fraxinus excelsior 3 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 31 Nijkerk Arhemeensezeedijk Salix alba 30 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 1 32 Baarn Eemlandsedijk 9 10 Alnus glutinosa 4 Salix alba 5 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom

34 Bomeninventarisatie dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Vlakken Waterschap Vallei en Eem Cobra boomadviseurs bv Oktober 2010/Februari 2011 Nummer Gemeente Deelgebied Oppervlakte m2 Aantal totaal Stamdiameter Boomsoort1 Aantal1 Boomsoort2 Aantal2 Boomsoort3 Aantal3 Conditie Stam Kroon Stamvoet Wortels Levensverwachting Bijzonderheden Kapvergunning Effect_werkzaamheden Handhaven Categorie Flora_fauna Natura 2000 vogelrichtlijn Natura 2000 habitatrichtlijn 1 Bunschoten Eemdijk Salix alba 10 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 2 Bunschoten Eemdijk Fraxinus excelsior 15 Alnus glutinosa 20 Salix alba 10 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 3 Baarn Eemdijk Acer campestre 9 Alnus glutinosa 9 Normaal > 15 jaar APV Negatief Nee Veilige boom 4 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 125 Normaal > 15 jaar Hakhout Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 5 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 100 Verminderd jaar Hakhout Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 6 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 80 Normaal > 15 jaar Hakhout Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 7 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 12 Normaal > 15 jaar Historisch, hakhout Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 8 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 10 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 9 Amersfoort Grebbelinie Betula pendula 3 Quercus robur 2 Alnus glutinosa 1 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 10 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 250 Salix alba 20 Quercus robur 10 Normaal > 15 jaar Boswet Zeer negatief Nee Veilige boom Vogels 11 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 70 Salix alba Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom 12 Amersfoort Grebbelinie Alnus glutinosa 150 Salix alba 25 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 13 Amersfoort Grebbelinie Quercus robur 12 Fraxinus excelsior 12 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 14 Amersfoort Grebbelinie Quercus robur 8 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 15 Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Alnus glutinosa 12 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 16 Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Alnus glutinosa 30 Salix alba 20 Normaal > 15 jaar APV Zeer negatief Nee Veilige boom 17 Amersfoort Bebouwde kom Amersfoort Salix alba 3 Crataegus monogyna 1 Normaal > 15 jaar Niet kapvergunningsplichtig Zeer negatief Nee Veilige boom

35 Bijlage 3 Thematische kaarten

36 Legenda Niet kapvergunningsplichtig Algemene plaatselijke verordening Boswet Project Bomeninventarisatie dijkverbetering waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Schaal Passend Datum 10 februari 2011 Themakaart Kapvergunning - Amersfoort

37 Legenda Niet kapvergunningsplichtig Algemene plaatselijke verordening Boswet Project Bomeninventarisatie dijkverbetering waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Schaal Passend Datum 4 februari 2011 Themakaart Kapvergunning - Baarn

38 Legenda Niet kapvergunningsplichtig Algemene plaatselijke verordening Boswet Project Schaal Datum Themakaart Bomeninventarisatie dijkverbetering waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Passend 4 februari 2011 Kapvergunning - Bunschoten

Inventarisatie en quickscan. Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen

Inventarisatie en quickscan. Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Inventarisatie en quickscan Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Wilbertoord, 18 juni 2009 Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Colofon Opdrachtgever Gemeente Nijmegen Stadhuis DGG - OR - Ingenieursbureau

Nadere informatie

info@copijn.nl Inhoud 1 2 3 4 1 2 1 De Richtlijnen NVTB Versie 2013 kunnen gedownload worden van de site www.boomtaxateur.nl. 2.3.1 Waardecategorie A 2.3.2 Waardecategorie B 2.3.3 Waardecategorie C

Nadere informatie

Inventarisatie bomen en heesters Morspoortplein Park de Put in Leiden

Inventarisatie bomen en heesters Morspoortplein Park de Put in Leiden Project v1.0 Inventarisatie bomen en heesters Morspoortplein Park de Put in Leiden Opdrachtgever Gemeente Leiden Stadsingenieurs De heer S. van den Berg Postbus 5 AD LEIDEN Inleiding In opdracht van gemeente

Nadere informatie

Waardebepaling. Bomen Zuidelijke omlegging Deurne

Waardebepaling. Bomen Zuidelijke omlegging Deurne Waardebepaling Bomen Zuidelijke omlegging Deurne Cuijk, 29 mei 2013 Bomen Zuidelijke omlegging Deurne Colofon Opdrachtgever Gemeente Deurne De heer T. Schoester Postbus 3 5750 AA DEURNE Dossiergegevens

Nadere informatie

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Project 206394 v1.0 2015 Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch Realisatie & Beheer Openbare Ruimte De heer J. Winter Postbus 12345

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden Bomeneffectanalyse Zes bomen Zandwijksingel Woerden Wageningen, 6 april 2012 Zes bomen Zandwijksingel Woerden Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Woerden Ingenieursbureau / Realisatie en Beheer De heer J.

Nadere informatie

Bomen A9 Amstelveen Rijkswaterstaat

Bomen A9 Amstelveen Rijkswaterstaat Taxatierapport Bomen A9 Amstelveen Rijkswaterstaat Onze referentie: 237664 Taxatierapport Bomen A9 Amstelveen Colofon 1 Opdrachtgever Rijkswaterstaat West Nederland Noord Natuur en milieu- Mevrouw S. van

Nadere informatie

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Opdrachtgever: Gemeente Ede Auteur: B.E. (Bernard) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 14 juni 2012 Versienummer: 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert. in de wijk Seghwaert-Noordhove binnen de gemeente Zoetermeer

Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert. in de wijk Seghwaert-Noordhove binnen de gemeente Zoetermeer Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert in de wijk Controleur: Ruud Dingerdis, Gecontroleerd op 07-08-2014 European Treeworker Hoek Hoveniers Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert in de wijk

Nadere informatie

Inventarisatie en taxatie bomen

Inventarisatie en taxatie bomen BIJLAGE V BOMENINVENTARISATIE Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport RIS2-/-0.4 d.d. november Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport RIS2-/-0.4 d.d. november Inventarisatie en taxatie bomen

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Eigenaar/beheerder Particulier Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek

Nadere informatie

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Eindhoven Meneer T. Schoester Datum: februari 2010 Projectnummer: 20091932 Status rapport: concept, februari

Nadere informatie

Boomwaardebepaling. Drie moseiken Koudenhovenseweg Zuid Eindhoven

Boomwaardebepaling. Drie moseiken Koudenhovenseweg Zuid Eindhoven Boomwaardebepaling Drie moseiken Koudenhovenseweg Zuid Eindhoven Wilbertoord, 23 juni 2010 Drie moseiken Koudenhovenseweg Zuid Eindhoven Colofon 1 Opdrachtgever Dyade Zuid-West Nederland De heer R. van

Nadere informatie

Lijst van Waardevolle bomen Lisse 2016 Standplaats Huis nr Boomeigenaar Reden voor plaatsing op de lijst Boom nr Boomsoort Aanlegjaar

Lijst van Waardevolle bomen Lisse 2016 Standplaats Huis nr Boomeigenaar Reden voor plaatsing op de lijst Boom nr Boomsoort Aanlegjaar Pagina 1 van 5 Achterweg 2 Particulier Beeldbepalend, Cultuurhistorisch waardevol 48 Tilia x europaea 1935 Achterweg 2 Particulier Beeldbepalend, Cultuurhistorisch waardevol 229 Tilia x europaea 1935 Achterweg

Nadere informatie

BOOM EFFECT RAPPORTAGE

BOOM EFFECT RAPPORTAGE BOOM EFFECT RAPPORTAGE OUDE TEMPELLAAN 2-4, SOESTERBERG BTL Bomendienst Rapport Gezien Telefoonnummer Faxnummer E-mail Internet Datum Kenmerk 055-5999 444 055-5338 844 bomendienst@btl.nl www.bomendienst.nl

Nadere informatie

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Opdrachtgever: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Flora en fauna quickscan. Eindhovenseweg Zuid Best

Flora en fauna quickscan. Eindhovenseweg Zuid Best Flora en fauna quickscan Eindhovenseweg Zuid Best Wilbertoord, 22 september 2010 Colofon Opdrachtgever Projectburo Noord B.V. de heer R. van der Ham Postbus 8009 6710 AA EDE Gelderland Dossiergegevens

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Raadsinformatiebrief onderhoud status bomen. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Raadsinformatiebrief onderhoud status bomen. Geachte raadsleden, De Gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 991783 Uw kenmerk: Contact: H. Engels Bijlage(n): Doorkiesnummer: 010-501 E-mailadres: h.engels@albrandswaard.nl Datum: 1 oktober 2015 Betreft:

Nadere informatie

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven Referentienummer : BD14387.251 Opdrachtgever : Heijmans BV Datum afronding : maart 2014 WAARDEBEPALING 20 BOMEN AANVULLING OP BOOMEFFECTANALYSE,

Nadere informatie

Flora, fauna en bomeninventarisatie Jaarbeurs entree-oost

Flora, fauna en bomeninventarisatie Jaarbeurs entree-oost Flora, fauna en bomeninventarisatie Jaarbeurs entree-oost 5 april 2012 Kenmerk R002-4685911RJR-efm-V02-NL Verantwoording Titel Flora, fauna en bomeninventarisatie Jaarbeurs entree-oost Opdrachtgever Jaarbeurs

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg

Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg Marc van Rijsewijk BUHA September 2009 Gemeente Doetinchem Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg Inleiding In

Nadere informatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 335126 13 mei 2014 Betreft Boominventarisatie Campus WUR Wageningen, Campus Plaza en 3 e kwadrant 1 Korte toelichting op de boominventarisatie 1.1 Toekomst van de

Nadere informatie

Lijst waardevolle bomen Gemeente Waterland uitdraai 26 juni 2007

Lijst waardevolle bomen Gemeente Waterland uitdraai 26 juni 2007 BROEK IN WATERLAND Boom Eigenaar Standplaats Adres Boomsoort Plantjaar Diam. Weigeringsgronden Opmerkingen 29-0001 particulier voortuin Eilandweg 23 witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 1940 80

Nadere informatie

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Opgesteld voor: Mevr. E. Van der Hof Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 0115-303303 Postbus 35 4530 AA Terneuzen 0115-303303

Nadere informatie

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p L o c a t i e O p d r a c h t g e v e r C o

Nadere informatie

Boomwaardebepaling begraafplaats Rhijnhof in Leiden

Boomwaardebepaling begraafplaats Rhijnhof in Leiden Project 255929 v4.0 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151432-1881349 Boomwaardebepaling begraafplaats Rhijnhof in Leiden Opdrachtgever Accent Adviseurs De heer P. van

Nadere informatie

Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave.

Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave. Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave. Auteur: P.A.M. (Pascal) Peterman Redactie: M. (Mike) Wallink Project: 13 122a Datum: 19 juni

Nadere informatie

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie inclusief waardebepaling van het oude LTS-terrein te Uden. Ing. R.M.M. Vos Augustus 2014 0 Colofon: Status: Definitief Versie: 2.0 Datum:

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Onderzoek Flora en Fauna Opdrachtgever ITC Utrecht B.V. De heer P. van Sterkenburg Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. W.J. Arnold Kenmerk D83-WAR-KA-1200532 v1.0 - Versie

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR LIGGING Het plangebied is gesitueerd in het gehucht Bommerig, ten noordoosten van de kern Epen. Bommerig bevindt zich op een matig steile helling aan de oostkant van het Geuldal. hagen en bomen op ten

Nadere informatie

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C EMMEN Waardevolle bomen in: Emmen Solitairen Poppenallee 13 Kastanjes (4) Poppenallee 32 Linde (1), Knotlinden (3) Singel:

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland J Gemeente Woerden nventarisatie 'Defensie Eiland Rapport 5A191 Gemeente Woerden 6.12554 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 4/1/27 Kantoor : Adres : Opnamedatum : Opgenomen door:

Nadere informatie

De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten. Martijn Boosten & Patrick Jansen

De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten. Martijn Boosten & Patrick Jansen De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten Martijn Boosten & Patrick Jansen Wageningen, mei 009 Boosten, M., Jansen, P. De historische

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN Artikel 1 Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bomenlijst van Zuidplas

Bomenlijst van Zuidplas 1 Moerkapelle Begraafplaats Moerhage - Carpinus betulus Ruwe berk Boom in verharding 1960 12-15 m. 2 Moerkapelle Begraafplaats Moerhage - Carpinus betulus Berk Boom in verharding 1960 15-18 m. 3 Moerkapelle

Nadere informatie

Beschermwaardige houtopstanden Annerveenschekanaal 7-dec-09

Beschermwaardige houtopstanden Annerveenschekanaal 7-dec-09 Beschermwaardige houtopstanden Annerveenschekanaal 7-dec-09 Straatnaam Huisnummer Plaats Eigendomssituatie Nederlandse naam Latijnse naam Lijst Eppinge 5 Annerveenschekanaal particulier Paardekastanje

Nadere informatie

Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard. 1. Inleiding

Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard. 1. Inleiding Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard 1. Inleiding Voorliggende onderbouwing behoort bij de aanvraag van de kapvergunning voor het Molenschotterrein ten behoeve

Nadere informatie

Gemeentelijke Waardevolle en toekomstig monumentale bomen Wijk bij Duurstede. Pagina 1 van 8

Gemeentelijke Waardevolle en toekomstig monumentale bomen Wijk bij Duurstede. Pagina 1 van 8 Nr: GO: locatie in 2010: Latijnse naam Nederlandse naam Me: HE: eigenaar meter hoog Insp P/S s grens Beeld bepalend Dendro Eco Zeld zaam 1 1002 Aardbeiengaard 3962 HE b010 in planten 1982 28 Robinia pseudoacacia

Nadere informatie

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1.

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. project: Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: 21-12--2011 opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. INLEIDING Eljans Vastgoed B.V. te Twello is voornemens op de

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

ERFBEPLANTING SLAGENLANDSCHAP Sandersstraat 5

ERFBEPLANTING SLAGENLANDSCHAP Sandersstraat 5 ERFBEPLANTING SLAGENLANDSCHAP Sandersstraat 5 De erven van de Sandersstraat zijn gelegen in het Slagenlandschap. Dit landschapstype kenmerkt zich voornamelijk door de haaks op elkaar staande hoofdrichtingen

Nadere informatie

Beplantingsvisie Herinrichting buitenruimte Europarei te Uithoorn

Beplantingsvisie Herinrichting buitenruimte Europarei te Uithoorn Beplantingsvisie Herinrichting buitenruimte Europarei te Uithoorn Beplantingsvisie Herinrichting buitenruimte Europarei te Uithoorn Uitgangspunten; Het defi nitief ontwerp Herinrichting buitenruimte Europarei

Nadere informatie

: Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : Faxnummer : : :

: Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : Faxnummer : : : INVENTARISATIE BOMEN PATERSERF, OOSTERHOUT THUISVESTER BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl Internet

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH 8 KADASTRAAL Het plangebied omvat een deel van perceel 1282 in de sectie Q van de kadastrale gemeente Uden. Zie de markering in het kadastraal uittreksel hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied kadastraal

Nadere informatie

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Butersdijk nabij nummer 21, Lettele Datum: 12-3-2014 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6546 Aanleiding en doel Aan de Butersdijk, nabij

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout.

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse uitgevoerd door: A.J.W.J. Engelen European Tree Technician Opdrachtgever: Brouwers Groenaannemers Galgeneind

Nadere informatie

Bomeninventarisatie, Bilthoven ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg

Bomeninventarisatie, Bilthoven ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg Bomeninventarisatie, Bilthoven ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg Arnhem, 30 oktober 2012 Colofon Titel Subtitel : Bomeninventarisatie, Bilthoven : ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg Projectnummer

Nadere informatie

BOMENINVENTARISATIE. Monumentale en/of waardevolle bomen. Deel 2

BOMENINVENTARISATIE. Monumentale en/of waardevolle bomen. Deel 2 BOMENINVENTARISATIE Monumentale en/of waardevolle bomen Deel 2 Inhoud 16. Jorwert... 2 17. Kûbaard... 5 18. Leons... 7 19. Lytsewierrum... 15 20. Mantgum... 17 21. Reahûs... 28 22. Rien... 33 23. Spannum...

Nadere informatie

Wervik behaagt zijn landschap. Actie Plant &Goed. Een samenwerking van het Stadsbestuur Wervik Proclam v.z.w.

Wervik behaagt zijn landschap. Actie Plant &Goed. Een samenwerking van het Stadsbestuur Wervik Proclam v.z.w. Wervik behaagt zijn landschap Actie Plant &Goed Een samenwerking van het Stadsbestuur Wervik Proclam v.z.w. WERVIK BEHAAGT ZIJN LANDSCHAP PLANT GOED Het subsidiereglement is van toepassing in het landelijk

Nadere informatie

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Opdrachtgever : Onderzoeksnummer : PFBA.10/21488.ond Afrondingsdatum : augustus 2010 Uitgevoerd door : Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Nadere informatie

Lijst monumentale en waardevolle houtopstanden 1 / 5

Lijst monumentale en waardevolle houtopstanden 1 / 5 Lijst monumentale en waardevolle houtopstanden 1 / 5 Aalst Aalst 1 2 Acer saccharinum 1960 A. van Drielstraat G w L1205 Aalst Aalst 3 31 Tilia x europaea 'Euchlora' 1965 Kerkstraat / Dorpsstraat G w A1551/A1493

Nadere informatie

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel Zwolle, 25 oktober Henk Hunneman Natuuronderzoek pompstation Wageningen Aanleiding Vitens is voornemens om op de locatie van productiebedrijf Wageningen het huidige drinkwaterreservoir te vervangen door

Nadere informatie

Vrij uit te kiezen van struikvorm 175/200 tot multistam 1000/+ Omschrijving + gebruik :

Vrij uit te kiezen van struikvorm 175/200 tot multistam 1000/+ Omschrijving + gebruik : Omschrijving + gebruik : Deze e soorten zijn in hoge mate aangepast aan ons klimaat en omgeving. Naast het feit dat ze belangrijk zijn voor vele organismen, zijn de aangeprezen soorten zeer vorstresistent,

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST INLEIDING Bomen in de gemeente Voerendaal vervullen een belangrijke rol. Ze verfraaien de buitenruimte, brengen natuur in de

Nadere informatie

BEOORDELING VAN DE VERPLANTBAARHEID VAN TE PROJECT RIJNLANDROUTE, GEMEENTE LEIDEN, PROVINCIE ZUID-HOLLAND KAPPEN BOMEN BINNEN HET HOOFDCONTRACT VAN

BEOORDELING VAN DE VERPLANTBAARHEID VAN TE PROJECT RIJNLANDROUTE, GEMEENTE LEIDEN, PROVINCIE ZUID-HOLLAND KAPPEN BOMEN BINNEN HET HOOFDCONTRACT VAN BEOORDELING VAN DE VERPLANTBAARHEID VAN TE KAPPEN BOMEN BINNEN HET HOOFDCONTRACT VAN PROJECT RIJNLANDROUTE, GEMEENTE LEIDEN, PROVINCIE ZUID-HOLLAND - Juli 2016 - TITEL Beoordeling van de verplantbaarheid

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp LIGGING bebouwing van Maasbracht bosjes struweel bomenrij langs de 1 e Heiweg Het plangebied is gesitueerd in de gemeente Echt. Het bevindt zich in de zone tussen het Julianakanaal en de A2, ten zuiden

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK EN WAARDE- BEPALING ROC

BOOMONDERZOEK EN WAARDE- BEPALING ROC BOOMONDERZOEK EN WAARDE- BEPALING ROC In verband met bouwrijp maken Opdrachtgever: Projectbureau Noordwaarts Projectnummer : P08163 Datum : 15 januari 2009 Auteur Controle J. K. de Leeuw, :P.M.A. van der

Nadere informatie

Subsidiedossier KLE. Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65

Subsidiedossier KLE. Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier KLE Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document

Nadere informatie

Lijst Beschermwaardige Houtopstanden 2015

Lijst Beschermwaardige Houtopstanden 2015 KO01 Korteraarseweg 3 Korteraar p Tilia europaea Linde 1940 Mon/Struc Est Cult - KO02 Korteraarseweg 3 Korteraar p Tilia europaea Linde 1940 Mon/Struc Est Cult - KO03 Korteraarseweg 5 Korteraar p Aesculus

Nadere informatie

BOMENINVENTARISATIE. Monumentale en/of waardevolle bomen. Deel 1

BOMENINVENTARISATIE. Monumentale en/of waardevolle bomen. Deel 1 BOMENINVENTARISATIE Monumentale en/of waardevolle bomen Deel 1 Inhoud 1. Baaium... 2 2. Baard... 6 3. Bears... 11 4. Boazum... 14 5. Easterein... 22 6. Easterlittens... 32 7. Easterwierrum... 58 8. Greate

Nadere informatie

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Nr. Locatie / adres Oriëntatie Boomsoort (Latijns) Nederlandse naam 1 Acacialaan 5 1613 VC Grootebroek voortuin Robinia pseudoacacia

Nadere informatie

Flora en fauna quickscan. Tracé fietspad spoorlijn Eindhoven-Venlo Helmond

Flora en fauna quickscan. Tracé fietspad spoorlijn Eindhoven-Venlo Helmond Flora en fauna quickscan Tracé fietspad spoorlijn Eindhoven-Venlo Helmond Wilbertoord, 23 augustus 2011 Colofon Opdrachtgever Gemeente Helmond Ruimtelijke Ordening & Verkeer De heer W. Holz Postbus 950

Nadere informatie

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Nr. Locatie / adres Oriëntatie Boomsoort (Latijns) Nederlandse naam 1 Acacialaan 5 1613 VC Grootebroek voortuin Robinia pseudoacacia

Nadere informatie

Assortiment. Acer platanoides 'Columnare' Acer platanoides 'Emerald Queen' Acer platanoides 'Globosum' Aesculus Paardenkastanje

Assortiment. Acer platanoides 'Columnare' Acer platanoides 'Emerald Queen' Acer platanoides 'Globosum' Aesculus Paardenkastanje Assortiment LAAN- EN PARKBOMEN Acer Esdoorn Acer campestre Acer campestre 'Elsrijk' Acer campestre 'Huibers Elegant' Acer campestre 'Nanum' Acer campestre 'Zorgvlied' Acer platanoides Acer platanoides

Nadere informatie

Nummer Elementnummer Objectnummer Wijknaam Soort Nederlandse naam Plantjaar Diameter [cm] Cat. Boomhoogte Eigenaar Status Opmerkingen BM

Nummer Elementnummer Objectnummer Wijknaam Soort Nederlandse naam Plantjaar Diameter [cm] Cat. Boomhoogte Eigenaar Status Opmerkingen BM Nummer Elementnummer Objectnummer Wijknaam Soort Nederlandse naam Plantjaar Diameter [cm] Cat. Boomhoogte Eigenaar Status Opmerkingen BM00470 40 149 Wergea & Warten e.o. Fraxinus excelsior "Pendula" Treures

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Lijst Waardevolle Bomen Sint-Michielsgestel (Bomenlijst)

Lijst Waardevolle Bomen Sint-Michielsgestel (Bomenlijst) Lijst Waardevolle Bomen Sint-Michielsgestel (Bomenlijst) Sleutel Straatnaam Kern Sortiment 1000 Schijndelsedijk (G) Gemonde Quercus robur 1001 Schijndelsedijk (G) Gemonde Quercus robur 1002 Schijndelsedijk

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna Quickscan flora en fauna Hofjeswoningen Wijk bij Duurstede Projectnummer: 7323 Datum: 9-7-2015 Projectleider: Rob van Dijk Opgesteld: Tatiana Lodder De gemeente Wijk bij Duurstede is van plan om 29 hofwoningen

Nadere informatie

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE in relatie tot de dijk Hieronder zijn vanuit het thema de belangrijkste aandachtspunten van de dijken in relatie tot de omgeving samengevat. Hierbij is de indeling

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / /

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / / LIGGING ten oosten gelegen bos Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Roggel. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een uitgestrekt bosgebied, plaatselijk bekend als de Ophovense Zandberg.

Nadere informatie

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Opdrachtgever: Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Stedelijke Structuren Adres: Postbus 12651 2500

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Wellness Centrum Heelderpeel Rijksweg 15, Heel PNR 6097NK /agp

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Wellness Centrum Heelderpeel Rijksweg 15, Heel PNR 6097NK /agp LIGGING bungalowpark de Heelderpeel bossen agrarisch bedrijf de N273 Het plangebied is gesitueerd ten noordwesten van de Provinciale weg de N273 en nabij het dagstrand aan de noordoostelijke oever van

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom HOONHORST

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom HOONHORST Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C HOONHORST Waardevolle bomen in: Hoonhorst Solitairen: Dammans-Es 12 Eik De Horst 10 Eik Kerkstraat 5 Knotlinde (2) Kerkstraat

Nadere informatie

Bomenonderzoek Zorginstelling De Riethorst Gemeente Geertruidenberg

Bomenonderzoek Zorginstelling De Riethorst Gemeente Geertruidenberg Bomenonderzoek Zorginstelling De Riethorst Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Geertruidenberg Mw. M. Coort- de Leeuw Datum: Januari 2016 Projectnummer: 20151306 Status rapport:

Nadere informatie

Brengt kleur, vanwege de grijswitte bladeren in de zomer

Brengt kleur, vanwege de grijswitte bladeren in de zomer Zaaksdossier:: O-000510 OLO: 15 dec 2011 OLO-nr.: 275367 Doc.ond.: 11.008562: Aanvraag omgevingsvergunning - Overig Product: Kappen, Monumenten Beh. : Pb/WABO TOELICHTING OP OMGEVINGSVERGUNNING GROOT ENGELENBURG

Nadere informatie

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren)

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Colofon Titel Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Projectnummer 11283 Opdrachtgever Architectenbureau Eduard C. Gerds Hoofdweg 81 9617 AC Harkstede Datum 22

Nadere informatie

Naast woning ,00. soorteigen habitus (evt. opgekroond) van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg en aansluitend op hoofd/wijkstructuur

Naast woning ,00. soorteigen habitus (evt. opgekroond) van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg en aansluitend op hoofd/wijkstructuur Dorpsstraat Huisnummer: 107 Naast woning Groene beuk Fagus sylvatica 29.204,00 Stam diameter in cm: > 100 Schaarste van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg en aansluitend op hoofd/wijkstructuur

Nadere informatie

Nieuwe catalogus. Gespecialiseerd in het vormen van vers geleide leibomen

Nieuwe catalogus. Gespecialiseerd in het vormen van vers geleide leibomen Nieuwe catalogus Gespecialiseerd in het vormen van vers geleide leibomen Impressie 2 Gespecialiseerd in het vormen van vers geleide leibomen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2. Impressie 3. Inhoudsopgave 4.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering bouwkavel / bouwplan Agrapork Someren VOF Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren - PNR 5712RG

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering bouwkavel / bouwplan Agrapork Someren VOF Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren - PNR 5712RG LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Dooleggersbaan ten zuiden van de kern Someren. plangebied plangebied HISTORIE De landschappelijke context is te kenschetsen als een jonge heideontginning. Rond

Nadere informatie

BOOT ORGANISEREND INGENIEURSBURO BV KEERKRING 5 AMERSFOORT

BOOT ORGANISEREND INGENIEURSBURO BV KEERKRING 5 AMERSFOORT BOOT ORGANISEREND INGENIEURSBURO BV KEERKRING 5 AMERSFOORT BOMEN EFFECT ANALYSE 2015 Pagina 1 COLOFON Opdrachtgever Boot Organiserend Ingenieursburo BV Dhr. J. Hannewijk Postbus 509 3900 AM Veenendaal

Nadere informatie

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 PROVINCIE UTRECHT BTL Bomendienst Rapport : Martijn Bouwer Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Quickscan Natuur. Project Paasberg Ede. Onze referentie: I

Quickscan Natuur. Project Paasberg Ede. Onze referentie: I Quickscan Natuur Project Paasberg Ede Onze referentie: 255357-I Quickscan Natuur Project Paasberg Ede Colofon 1 Opdrachtgever Woningcorporatie Woonstede De heer N. Puttman Postbus 191 6710 BD EDE Dossiergegevens

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112 LIGGING kleinschalige ontginningslinten met een veelzijdige ontwikkeling van (neven)bedrijvigheid en wonen Het plangebied is gelegen aan de Roothweg 1, ten zuiden van de kern Meterik. Zie de markeringen

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Het doel van deze notitie is het inzichtelijk maken welke bomen in het plangebied aanwezig zijn en welke bomen kapvergunningplichtig zijn.

Het doel van deze notitie is het inzichtelijk maken welke bomen in het plangebied aanwezig zijn en welke bomen kapvergunningplichtig zijn. 1 INLEIDING Door Woonstad Rotterdam is aan Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers bv opdracht verleend voor het uitvoeren van een inventarisatie van de aanwezige bomen ( bosbouwkundige opname

Nadere informatie

Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught

Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught PIUS FLORIS BOOMVERZORGING VUGHT Lage Raam 1 5076 PE HAAREN Postbus 2021, 5260 CA Vught T +31 (0)73 656 72 35 F +31 (0)73 656 94 35 www.piusfloris.nl

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110 LIGGING dal van de Noor op het plateau gelegen gehucht Schey plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Noorbeek, in het gehucht Schey. Noorbeek is gelegen in het dal van de Noor, Schey

Nadere informatie

Bijlage IV: Lijst kapvergunningplichtige houtopstanden

Bijlage IV: Lijst kapvergunningplichtige houtopstanden Bijlage IV: Lijst kapvergunningplichtige houtopstanden A: Houtopstanden op gronden die in de vigerende bestemmingsplannen de bestemming Duinen, Natuurgebied, Landschappelijk waardevolle houtopstand en

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Kelmonderstraat 64 Kelmonderstraat 64, 6191 RE Beek - PNR 6191RE

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Kelmonderstraat 64 Kelmonderstraat 64, 6191 RE Beek - PNR 6191RE LIGGING bebouwing en beplanting van Geverik, het ten westen gelegen buurerf, de kern Kelmond Het plangebied is gesitueerd in het Kelmonder Veld, ten zuidwesten van de kern Kelmond in de gemeente Beek.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Habra dairy Farm Garststraat 4, 5368 LJ Haren - PNR 5368LJ

Landschappelijke inpassing Habra dairy Farm Garststraat 4, 5368 LJ Haren - PNR 5368LJ LIGGING EN RUIMTELIJK KADER Het plangebied betreft het erf van het melkrundveebedrijf Habra dairy Farm. Het plangebied is gesitueerd aan de Garststraat, ten oosten van de kern Haren in de gemeente Oss.

Nadere informatie

Lijst met beeldbepalende bomen

Lijst met beeldbepalende bomen Lijst met beeldbepende bomen Beb. Eige Straat: Boomsoort Latijn: Boomsoort Nederl.: Plant Dia-, Aant Beeldb Waarde voor omgeving nr: nr: nr: nr: wijze: (cm): (m): ex.: epen d: n p spijkerweg 5 1 1 002

Nadere informatie

BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN

BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN In de gemeente Weert staan veel waardevolle houtopstanden. In het buitengebied zijn dit de bos- en natuurgebieden, houtwallen en

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Leiderdorp Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Jozé t Hoen 28 januari 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp T.a.v. dhr. W. Fransen

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Leievallei De omschrijving van de Leievallei beperkt zich tot de grenzen van het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 32 Leiemeers. Beekvalleien Alle beekvalleien die in

Nadere informatie

De groene parels van Deurne uitwerking lijst beschermingswaardige bomen en houtopstanden

De groene parels van Deurne uitwerking lijst beschermingswaardige bomen en houtopstanden De groene parels van Deurne uitwerking lijst beschermingswaardige bomen en houtopstanden 10 maart 2015 (1e herziening) heukelom verbeek landschapsarchitectuur / gemeente deurne 1 2 heukelom verbeek landschapsarchitectuur

Nadere informatie