Werkplan. Ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten. Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan. Ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten. Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND"

Transcriptie

1 Werkplan Ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Fasering onderzoek Fase I: Inventariserende onderzoeksfase Fase II: Ontwerpfase Fase III: Ontwikkelfase Fase IV: Verspreidingsfase Projectplanning Inzet Menskracht

3 1. Inleiding De doelstelling van het project ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten is: het ontwikkelen van een vernieuwde methodiek activerende zorg op basis van praktijkervaringen en literatuur. De praktijkervaring wordt opgedaan in Rotterdam, waar een eerste versie van de methodiek wordt ingezet voor mensen die nu (nog) niet kunnen reïntegreren richting de arbeidsmarkt vanwege belemmeringen en meervoudige problematiek. De literatuur zal bestaan uit evaluaties van min of meer vergelijkbare methodieken en methodieken voor vergelijkbare doelgroepen. Deze doelstelling wil het consortium bereiken door middel van de uitvoering van ontwikkelingsgericht onderzoek, dat bestaat uit volgende onderdelen: - Fase I: inventariserend onderzoek; - Fase II: beschrijving van de praktijk van activerende zorgtrajecten op drie locaties; - Fase III: verdere ontwikkeling methodiek, samen met professionals en op basis van de ervaringen in de praktijk; en - Fase IV: stadsbrede implementatie van de nieuwe methodiek. Ieder onderdeel wordt in een afzonderlijke fase uitgevoerd. Het onderzoek zal twee jaren in beslag nemen. In de praktijk kunnen deze fasen overlappen, maar gemiddeld zal elke fase zo n 6 maanden duren. De activerende zorgtrajecten staan gepland voor 18 maanden en zullen gevolgd worden door zes maanden nazorg. De trajecten worden vanaf februari 2007 aangeboden, zodat het RAAK onderzoek- en ontwikkelproject vanaf najaar 2007 kan ingaan op de ervaringen die zijn opgedaan en kan worden afgerond na afloop van de trajecten en (een deel van) de nazorg. 3

4 2. Fasering onderzoek Zoals in de inleiding is aangegeven, bestaat het onderzoek uit een viertal fasen. Hieronder volgt per fase een uitwerking van de onderzoeksactiviteiten, de te beantwoorden vragen, de planning en de menskracht. 2.1 Fase I: Inventariserende onderzoeksfase Om het gehele traject van voldoende fundament te voorzien, zal in deze fase onderzocht worden welke literatuur reeds voorhanden is betreffende de combinatie zorg en activering. Ook zal onderzocht worden wat de werkwijze en resultaten zijn van een tweetal methodieken die worden toegepast bij Charlois Welzijn en het Centrum voor Dienstverlening, beide gevestigd in Rotterdam. De resultaten van de monitoring door de Sociaal-Wetenschappelijke Afdeling (SWA) van SoZaWe Rotterdam zullen bij de literatuurverkenning betrokken worden. Onderzoeksactiviteiten De eerste fase is een verkennend onderzoek naar de inhoud van activerende zorgtrajecten in theorie en in de praktijk. a. Literatuurverkenning over activering, zorg en de koppeling daartussen De onderzoekers die vanuit de Hogeschool INHOLLAND bij het onderzoeksproject betrokken zijn, starten het onderzoek met een literatuurstudie. Bij de verzameling van literatuur kan ook contact worden gezocht met de SWA en de uitvoeringsinstanties, alsmede met experts binnen en buiten INHOLLAND. De literatuur gaat in op de theoretische achtergrond van activering, zorg en activerende zorg, maar betreft ook best practices uit andere situaties die toepasbaar zijn op deze Rotterdamse situatie. Resultaat: literatuurverkenning b. Verkenning van proces en effect van twee methodieken In Rotterdam worden reeds twee methodieken van activerende zorg ingezet, door Centrum voor Dienstverlening en door Charlois Welzijn. Deze kunnen benut worden als spiegels. Om de effectiviteit van de twee methodieken te kunnen bepalen, dienen deze eerst te worden beschreven. De beschrijving vindt plaats aan de hand van plannen en andere documenten. In ieder geval wordt ingegaan op samenwerking, regie, facilitering (netwerk), lerend vermogen en de methodiek. Ook zullen verkennende gesprekken worden gevoerd met betrokkenen bij de twee methodieken. Evaluaties worden ook benut. Resultaat: globale beschrijving van de twee methodieken en de effecten daarvan in de praktijk 4

5 c. Betrekken resultaten monitoring door SWA SWA voert de monitor uit van de uitvoering van de activerende zorgtrajecten. Als onderdeel van de inventarisatie zal met SWA worden overlegd over de voorlopige bevindingen. Tevens zal relevante literatuur worden uitgewisseld en er kan afstemming van beide onderzoeken plaatsvinden. Resultaat: afstemming en zicht op voorlopige bevindingen. De resultaten van fase I zullen worden gepresenteerd aan de leden van de klankbordgroep en worden besproken in het brede team (het kernteam en de cirkel daaromheen). Planning September 2007 t/m Januari 2008 Menskracht In de eerste fase van het project zijn betrokken: - Kernteam onderzoekers/ontwikkelaars van Hogeschool INHOLLAND Eindresultaat fase I Zicht op state of the art in het relevante onderzoek en op best practices, alsmede op twee lokale programma s die voor een deel vergelijkbaar zijn. 2.2 Fase II: Ontwerpfase In deze fase zal de gehanteerde methodiek en de uitvoeringspraktijken daarvan in drie deelgemeenten onderzocht worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het niveau van het management, de uitvoerenden en de cliënten, alsmede naar de aard en omvang van de samenwerking in de zorgketen. De methodiek zal als prototype worden beschreven. Gezien de omvang van de te verwachten werkzaamheden is voor deze fase meer tijd uitgetrokken ten koste van de fasen III en IV. Onderzoeksactiviteiten De onderzoeksactiviteiten die centraal staan in de tweede fase, zijn het beschrijven van de praktijk in IJsselmonde, Charlois en Prins Alexander, het bepalen en vergelijken van de effectiviteit van de gehanteerde uitvoeringspraktijken en het distilleren van belemmerende en stimulerende factoren. Dat geheel kan dienen als input van fase III. a. Beschrijven uitvoeringspraktijk in IJsselmonde, Charlois en Prins Alexander Gewerkt wordt aan een beschrijving van de uitvoeringspraktijk op een zeker detailniveau. Dat wil zeggen vanuit een combinatie van perspectieven, te weten het perspectief van de cliënt, de professional en de 5

6 praktijkgerichte, praktijkrelevante wetenschap. Derhalve worden interviews afgenomen met cliënten die in het traject zitten, dan wel die het traject hebben afgerond en met cliënten die zijn afgevallen (anders dan door externe factoren als ziekte, verhuizing e.d.). In deze interviews staat de beleving van de cliënten centraal: wat vinden de cliënten belangrijk in de wijze waarop ze benaderd en begeleid worden? Daarnaast vinden diepte interviews plaats met de zorgcoaches en klantmanagers. In deze interviews staat de dagelijkse uitvoeringspraktijk centraal; de knelpunten en de succesfactoren. Ook punten die gemist worden in de huidige uitvoeringspraktijk kunnen worden ingebracht. Bovendien zal de rol van het Lokale Zorgnetwerk bij de uitvoering van de trajecten worden onderzocht. Het gaat dan om vragen als: zijn de cliënten van de trajecten al bekend bij het Lokale Zorgnetwerk en welke rol speelt de GGD als coördinator van het Lokale Zorgnetwerk? Het aantal cliënten, zorgcoaches en klantmanagers dat geïnterviewd zal worden, dient te worden bepaald op basis van het totaal aantal betrokken cliënten, zorgcoaches en klantmanagers. Het zal per uitvoeringsinstantie zo n tien procent van de cliënten zijn, met een minimum van 5 cliënten. Het aantal zorgcoaches en klantmanagers per uitvoeringsinstantie zal nog worden bepaald. Vooraf dienen vragenlijsten opgesteld te worden voor de verschillende interviews. Een gestructureerde opbouw van de interviewvragenlijsten dient als format voor de beschrijving van de uitvoeringspraktijken. Iedere beschrijving eindigt met een overzicht van ervaren knelpunten en succesfactoren. In dit onderdeel van fase II kunnen studenten van de Hogeschool INHOLLAND worden ingezet. Zij kunnen helpen bij het afnemen van interviews (in elke geval met de zorgcoaches en klantmanagers, en mogelijk met cliënten voorwaarden hiervoor dienen nader bepaald te worden) en rapporteren over de afgenomen interviews. De onderzoekers van de hogeschool zullen de studenten begeleiden. Resultaat: beschrijving van de uitvoeringspraktijken in IJsselmonde, Charlois en Prins Alexander. Deze beschrijvingen dienen als input voor een bijeenkomst met (een selectie van) professionals om terug te koppelen of zij zich kunnen vinden in de beschrijvingen van de onderzoekers. Discussie - Per uitvoeringsinstantie een onderzoeker? Wat is mogelijk/wenselijk - Aantal te interviewen klantmanagers de districten zijn niet allemaal even groot en in elk district zijn al een of twee klantmanagers bij de trajecten betrokken. b. Vergelijken effectiviteit drie praktijken Op basis van de beschrijving van de drie uitvoeringspraktijken vindt een vergelijking plaats om factoren aan te wijzen die effectiviteit bepalen. Vergelijkingspunten zijn in ieder geval de klanttevredenheid, uitval uit de trajecten, resultaat/doelrealisatie van het aantal trajecten. Daarnaast wordt de ervaring van de zorgcoaches en de klantmanagers en ideeën omtrent hiaten in de methodiek meegenomen. Thema s die daarbij zeker aan de orde moeten komen zijn samenwerking, regie, facilitering (netwerk) en lerend vermogen. 6

7 Resultaat: prototype van de methodiek; overzicht met factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van de uitvoeringspraktijk en een score op die resultaten. De uitkomsten zullen geconfronteerd moeten worden met de resultaten van de literatuurverkenning (hier of in fase 3). Te beantwoorden vragen - Wat is activering en hoe wordt het gedefinieerd? Wat is zorg en hoe wordt het gedefinieerd? Hoe wordt de combinatie van activerende zorg beschreven? - Welke doelgroep wordt aangesproken met de activerende zorgtrajecten? - Wat is de rol van de lokale zorgnetwerken, en wordt er aangesloten bij structuren die er al bestaan? - Welke andere netwerk- of samenwerkingsvormen zijn er? - Hoe zien de drie uitvoeringspraktijken van de activerende zorgtrajecten er uit en wat is hun effectiviteit? - Wat zijn succes- en faalmomenten in de uitvoering van de methodieken activerende zorgtrajecten Uit de vergelijking van de effectiviteit van de drie uitvoeringspraktijken worden succesfactoren gefilterd, die zeker in de nieuw te ontwikkelen/ aanvullende methodiek moeten worden opgenomen. Tevens worden hiaten in de huidige methodiek benoemd, die in de nieuwe methodiek opgenomen dienen te worden. Planning Februari 2008 t/m Oktober 2008 Waarvan: januari t/m juni: interviews juli t/m augustus: beschrijven uitvoeringspraktijk september: terugkoppeling naar professionals (bijeenkomst) september t/m oktober: vergelijken van de effectiviteit en distilleren van succesfactoren september en oktober: uitwerken van planning voor fasen III en IV Menskracht - Kernteam onderzoekers/ontwikkelaars van hogeschool Inholland - Zorgcoaches Stichting MDA, Stichting OK, BV Aanbeeld - SWA - Klantmanagers - Studenten Eindresultaat fase II Een prototype van de methodiek activerende zorg, die kan worden beschreven op basis van alle gegevens uit de praktijksituaties. In de volgende fase wordt dit globale prototype verder uitgewerkt. 7

8 2.3 Fase III: Ontwikkelfase In deze fase wordt gekeken naar best practices bij de uitvoering in de drie deelgemeenten. Daarnaast wordt gekeken naar succesfactoren, met als doel te komen tot een ideale werkwijze op het gebied van methodiek en samenwerking, die overdraagbaar is naar andere (deel)gemeenten. Onderzoeksactiviteiten De methodiek, waarvoor in de vorige fase een prototype is geschreven, wordt in de derde fase verder ontwikkeld en uitgewerkt. Daarvoor zullen regelmatig terugkerende bijeenkomsten worden georganiseerd met de zorgcoaches en klantmanagers en er zullen best practices worden geanalyseerd. a. Methodiek ontwikkelingsbijeenkomsten met professionals Op basis van de beschrijving uit fase twee zal een aantal bijeenkomsten worden belegd door de onderzoekers met de (uitvoerende) professionals. Het doel van deze bijeenkomsten is een verfijning en uitwerking van de beschreven methodiek. Waar nodig kunnen correcties worden aangebracht. Ook hierbij aandacht voor de cliëntcontacten enerzijds en de samenwerking in de keten van zorg- en diensverlening anderzijds. Deze bijeenkomsten zullen deels bestaan uit uitwisseling, deels uit instructie / overdracht b. Onderzoeken best practices Onderzoeken best practices op gebied van de methodiek (gericht op cliënten) en samenwerking (met andere professionals in de keten). In deze fase proberen de professionals de nieuwe of verbeterde methodische werkwijzen in de praktijk uit. Dit gebeurd op basis van de succesfactoren benoemd in fase II. Er wordt een rapportagemodel ontwikkeld aan de hand waarvan de professionals verslag kunnen doen van deze aanpak. Het succes ervan moet ook getoetst worden aan de uitkomsten van de monitoring van SWA. c. Onderzoek naar de resultaten van de best practices bij cliënten Afnemen diepte-interviews bij cliënten die te maken hebben gehad met de vernieuwde aanpak, om te bezien hoe door cliënten beleefd wordt. Te beantwoorden vragen - Welk doelgroepenonderscheid is er binnen de beoogde cliëntenpopulatie wenselijk en welke gevolgen heeft dit voor de methodiek? - Hoe is de cliënttevredenheid bij vernieuwde aanpak? - Wat zijn de resultaten, is er verschil met de periode daarvoor? - Hoe kunnen ervaringen in de ene deelgemeente worden geïmplementeerd in een andere? Met welke factoren moet rekening gehouden worden? 8

9 Planning Oktober 2008 t/m Maart 2009 Discussie Er zal een keuze gemaakt moeten worden voor een werkvorm voor de professionals. Algemene bijeenkomsten over de deelgemeenten heen of per deelgemeente? Volgens een intervisiemodel? Menskracht - Kernteam onderzoekers/ontwikkelaars van Hogeschool INHOLLAND - Zorgcoaches Stichting MDA - Zorgcoaches Stichting OK - Zorgcoaches BV Aanbeeld - Klantmanagers Eindresultaat fase III Handreiking voor vernieuwde methodiek activerende zorg. 2.4 Fase IV: Verspreidingsfase Deze periode zal benut worden voor het opnemen van herzieningen, bijstellingen en het uitwerken van aanbevelingen voor implementatie, alsmede voor het voorbereiden en deels uitvoeren van implementatiewerkzaamheden Onderzoeksactiviteiten a. nagaan welke de vereisten zijn voor implementatie in andere deelgemeenten op het gebied van inbedding / samenwerking b. vaststellen randvoorwaarden voor het werken met de methodiek c. vaststellen welke organisaties per DG aangezocht moeten worden voor de inbedding en verankering Organisatieactiviteiten a. organisatie van bijeenkomsten met managers en met professionals voor de implementatie van de methodiek b. organiseren van instructie / cursus c. organisatie van publiciteit 9

10 Te beantwoorden vragen - Welke zijn de criteria voor het werken met de methodiek - Welke (rand)voorwaarden moeten aan een organisatie gesteld worden om de methodiek succesvol toe te passen Discussie Is in deze fase al echt sprake van implementatie elders of beperkt deze fase zich tot de voorbereiding ervan? Dat zal in overleg met SoZaWe worden bekeken, waarbij ook rekening gehouden zal worden met de uitkomsten van de monitoring door SWA, de wensen van de directie van SoZaWe en de politiek, en de mate waarin deelgemeenten bereid en in staat zijn te gaan implementeren. Planning Maart 2009 t/m Augustus 2009 Menskracht - Kernteam onderzoekers/ontwikkelaars van Hogeschool INHOLLAND - Beleidsmedewerkers / managers SoZaWe - Managers / professionals participerende instellingen Eindresultaat fase IV Website, publicaties, bijeenkomsten en andere disseminatieactiviteiten. 10

11 3. Projectplanning Hieronder volgt de planning van het project. De specifieke invulling van de fase III en IV vindt plaats op basis van het resultaat van de voorgaande fasen. Fase Tijd Activiteit Menskracht I Sept 07 t/m Jan 08 Inventariserend onderzoek Kernteam onderzoek INHOLLAND II Febr 08 t/m Okt 08 Ontwerpen prototype methodiek Kernteam onderzoekers INHOLLAND Febr 08 t/m Jun 08 Afnemen interviews Zorgcoaches Stichting MDA, Stichting Jul 08 t/m Aug 08 Beschrijven uitvoeringspraktijk OK, BV Aanbeeld Terugkoppeling naar Sept 08 professionals Klantmanagers Vergelijk effectiviteit en Sept 08 t/m Okt 08 SWA distilleren succesfactoren Studenten Sept 08 t/m Okt 08 Uitwerken planning fasen III&IV III IV Okt 08 t/m Mrt 09 Mrt 09 t/m Aug 09 Kernteam onderzoekers INHOLLAND Zorgcoaches Stichting MDA Zorgcoaches Stichting OK Zorgcoaches BV Aanbeeld Klantmanagers Kernteam onderzoekers INHOLLAND Beleidsmedewerkers / managers SoZaWe Managers / professionals Stichting MDO, Stichting OK, BV Aanbeeld 11

12 4. Inzet xxx 12

13 5. Menskracht Het project ontwikkeling methodiek activerende zorg is een zeer complex project. De complexiteit heeft onder andere te maken met de drie pilots van verschillende zorgaanbieders en de overige betrokken organisaties (uit het consortium en van daarbuiten). En vanwege het feit dat betrokkenen in de verschillende fasen van het project voor een deel ook andere kwaliteiten van onderzoekers/ontwikkelaars nodig hebben. De klankbordgroep De organisaties uit het consortium (beleidsniveau): - De gemeente Rotterdam, SoZaWe: xxx - De gemeente Rotterdam, GGD: xxx - Deelgemeente Charlois: xxx - Deelgemeente IJsselmonde: xxx - IJsselmonde, SoZaWe: xxx - Alexander, SoZaWe: xxx - Charlois, SoZaWe: xxx - Stichting MDA: xxx - Stichting OK: xxx - BV Aanbeeld: xxx Andere organisaties /personen - Xxx Het kernteam van onderzoekers/ontwikkelaars - xxx, lector Dynamiek van de Stad -- projectleider - xxx, School of Social Work & kenniskring DvdS - xxx, freelance onderzoeker & kenniskring DvdS - xxx, School of Health - xxx, freelance onderzoeker De cirkel om het kernteam heen Tijdelijke deelnemers: - xxx, School of Health - xxx, freelance trainer - Studenten InHolland Mensen die structureel input & feedback geven - xxx, lector Best practices in de GGZ verpleegkunde - xxx, associate lector Verslavingszorg - xxx, SWA, SoZaWe 13

14 - Eén uitvoerende professional van elk van de drie uitvoerende bedrijven Toelichting Dit model is een uitwerking en precisering van het voorstel dat in de subsidieaanvraag is gedaan. Daarin is ook sprake van bijeenkomsten waarop de resultaten van het onderzoek en ontwikkelwerk wordt doorgesproken en bediscussieerd met professionals uit alle betrokken instellingen. Deze bijeenkomsten zullen zeker worden gehouden, en daarvoor zal in overleg met de klankbordgroep gericht en breed worden uitgenodigd. Maar de bijeenkomsten vormen geen onderdeel van de organisatiestructuur. 14

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning 23 januari 2012 Aanleiding Project Goeie Snap van elkaar Collega werd mantelzorger NAH Project Goeie Snap van elkaar Communicatie in de driehoek: mantelzorger

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

ZORG EN AANDACHT IN DE PRAKTIJK

ZORG EN AANDACHT IN DE PRAKTIJK ZORG EN AANDACHT IN DE PRAKTIJK Onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten in Rotterdam Theo van Dam Josien Hofs Ron Rozendaal Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam,

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Datum: 21 april 2009 Tijdstip: 13.00 tot 15.30 Graag nodigen wij u namens Hans Wijers, bestuurder

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Onderzoeksproject 1: Evy Meys, onderzoeker AWP-IO. De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking

Onderzoeksproject 1: Evy Meys, onderzoeker AWP-IO. De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking Onderzoeksproject 1: De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking Evy Meys, onderzoeker AWP-IO Samenwerken om te komen tot Professionele Ondersteuning van personen met

Nadere informatie

Presentatie Guido Walraven

Presentatie Guido Walraven Presentatie Guido Walraven 3 4 Presentatie van de bundel Aandacht en kracht: verbinden van activering van zorg Aanbieding van de bundel door Yvonne van Heerwaarden aan: Marianne van de Boom (MDA), en 5

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Theo van Waes Interim-secretaris December 2013 1 Inleiding In het kader van de Koersnotitie een viertal programma s ontwikkeld, o.a. het Programma Organisatieontwikkeling.

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Ketendocument Acute Psychiatrie regio Drenthe

Ketendocument Acute Psychiatrie regio Drenthe Betreft Ketendocument Acute Psychiatrie regio Resultaten ter afsluiting van de projectfase Aan Van Werkgroep Keten Acute Psychiatrie Anna van Gemert procesbegeleider in afstemming met Cees Vermeeren, voorzitter

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Project New Blends in Education 01-03-2007 Ontwerp flankerend onderzoek 2007 Jos Fransen, Richard Visscher

Project New Blends in Education 01-03-2007 Ontwerp flankerend onderzoek 2007 Jos Fransen, Richard Visscher Project New Blends in Education 01-03-2007 Ontwerp flankerend onderzoek 2007 Jos Fransen, Richard Visscher Introductie Naar aanleiding van de vier pilots die in schooljaar 2005-2006 zijn uitgevoerd start

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Kring Andragologie Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Versterking zelfregulerend vermogen van individu, groep en organisatie als antwoord op toegenomen complexiteit Zeven interactieve werkcolleges

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Beoordeling: Parkinson

Beoordeling: Parkinson Projectgroep 1 Debby Aloserij 500618648 Hogeschool van Amsterdam Leon Borst 500643824 Januari 2014 Hellen Brakkee 500653051 HB- erpleegkunde Carolien Büdgen 500617279 Docent: Josanne Kers Joyce Stuijt

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen

1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen * 1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen begeleiding/organisatie * Studentonderzoek? Eigen onderzoek?

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN OPZET ACTIEONDERZOEK SCHOOLVERZUIM AANLEIDING Het samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden heeft tot augustus 2013 de tijd om zich voor te bereiden op de uitvoering van de wet op de zorgplicht.

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk Kring Andragologie Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld Bevlogenheid terug in het werk Vijf interactieve werkcolleges met Gerard Donkers maart - mei 2014 U bent : manager,

Nadere informatie

Maarten van t Hof & Marie Deserno

Maarten van t Hof & Marie Deserno Maarten van t Hof & Marie Deserno Wat is REACH-AUT? Missie: REseArCH network AUTism Het duurzaam verbinden van kennis over autisme (ASS) uit praktijk en wetenschap Verhoogde kwaliteit van leven van mensen

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Methodiek Actieonderzoek

Methodiek Actieonderzoek Methodiek Actieonderzoek C O M M U N I T Y D E V E L O P M E N T College 6 1 oktober 2012 Docent: Elly Hellings Mededelingen Aanpassing invulling actieonderzoek Combinatie workshops OasisGame en vakken

Nadere informatie

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs met cc naar de cliënt Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs Wilt u uw beleid, onderzoek en onderwijs meer vraaggericht maken? Wilt u weten of u de

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea)

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) Zinnig gebruik van ROM data NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) 2 Agenda I Context van de pilot II Pilot III Resultaten IV ROM bij Mentaal Beter V Toekomst

Nadere informatie

Onderlinge Toetsing voor arbeidsdeskundigen Toelichting

Onderlinge Toetsing voor arbeidsdeskundigen Toelichting Onderlinge Toetsing voor arbeidsdeskundigen Toelichting 1. Doel van onderlinge toetsing Elke zich respecterende beroepsgroep is aan zichzelf verplicht om steeds én gestructureerd aan inhoud en vorm van

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

Pilot Protocol Afstuderen

Pilot Protocol Afstuderen Welkom! Pilot Protocol Afstuderen Mirjam Snel: Christine Prast: Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek InHolland Achtergronden project protocol afstuderen - Vreemde ogen dwingen (2012) Aanbevelingen

Nadere informatie

Inhoudelijk Startdocument

Inhoudelijk Startdocument Inhoudelijk Startdocument 2012 Click F1 > Damrak 70 1012 LM Amsterdam > t 020 42 26 566 > e info@clickf1.nl > www.clickf1.nl > www.sportit.nl 1. Gegevens Partners Naam School: Adres: Postcode en plaats:

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

ROUTEPLANNER 2016 & RICHTING 2017

ROUTEPLANNER 2016 & RICHTING 2017 MEER INFORMATIE OVER EIGENHEID SAMEN GASTVRIJ CO-CREATIE LEREND VERBETEREN VERWANT 8+ CLIËNT & NETWERK 2020 PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ MEDEWERKER TOP 20 ZUIDWESTER 8+ MEDEWERKER ORGANISATIE MAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND.

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. In de meta-evaluatie 2005 2006 is een aantal onderzoeken naar de stand van zaken op de School of Social Work Rotterdam gebundeld.

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

INSTRUMENTEN PATIËNTENPARTICIPATIE

INSTRUMENTEN PATIËNTENPARTICIPATIE INSTRUMENTEN PATIËNTENPARTICIPATIE JUNI 2013 Inleiding Er zijn verschillende instrumenten om patiëntenparticipatie toe te passen in de eerstelijnszorg. Patiëntenparticipatie is een onderwerp dat steeds

Nadere informatie

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap Prof. dr. Roland Blonk, Chris Goosen

Nadere informatie

MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL

MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL Nieuwsbrief No 5 April 2012 Ontwikkelwerkplaatsen OWP-Groningen Bij OWP-Groningen is de casuïstiekbespreking in volle gang. Daarnaast is het voorstel voor het cliëntvolgsysteem

Nadere informatie

Onderwerp: Subgroep 1: Datum: Contact: Onderwerp Kwaliteit van leven

Onderwerp: Subgroep 1: Datum: Contact: Onderwerp Kwaliteit van leven Onderwerp: Kwaliteit van leven van burgers die veel zorg en ondersteuning nodig hebben Subgroep 1: Wim Gort (Synthese), Jan Joore (Unik), Ellen van Gennip (Leger des Heils), Ron Genders (gemeente Peel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

12. Kennisbenutting door onderzoek

12. Kennisbenutting door onderzoek 12. Kennisbenutting door onderzoek Kennisbenutting door onderzoek: Hoe zorg ik dat mijn onderzoek wordt gebruikt? Anje Ros Lector Leren en Innoveren, Fontys Wie ben ik Lector FHKE Leren & Innoveren AOS

Nadere informatie

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel Kenmerk PS/2003/789 Vervolg Quick Scan jeugdzorg Overijssel: plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel en plan van aanpak BMC voor opstellen

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Pilot TRIASLegitimatiecheck

Pilot TRIASLegitimatiecheck De TRIASLegitimatiecheck is een instrument waarmee corporaties, samen met hun stakeholders, hun legitimatie kunnen vaststellen en versterken. Aedes en Atrivé zoeken vier of vijf corporaties die het instrument

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Kwaliteit van toetsing onder de loep kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Ochtendprogramma inleiding op methodiek werken aan methodiek terugkoppelen opbrengsten presentatie opzet vervolgonderzoek

Nadere informatie

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 Patient Journey De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 De reis van uw cliënt als uitgangspunt bij de inrichting van uw organisatie Een electronisch clientendossier (ECD)

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Manon Koster Directie Langdurige Zorg Ministerie van VWS

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Manon Koster Directie Langdurige Zorg Ministerie van VWS Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. 1 Manon Koster Directie Langdurige Zorg Ministerie van VWS Trends We leven langer We willen zelf ons leven inrichten, stellen meer eisen Toenemende

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING 14 december Bedrijfslevenbrief Het kabinet heeft samenleving en bedrijfsleven

Nadere informatie

Human Talent Matching

Human Talent Matching Human Talent Matching volgens de Divosa erkwijzer Methodiek voor duurzame participatie Arbeidsmarkt & Maatschappij Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. De diagnose in het werkproces... 2 2.1. at is een diagnose

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

TRAJECTZORG OP ZOEK NAAR HET GEWONE LEVEN

TRAJECTZORG OP ZOEK NAAR HET GEWONE LEVEN TRAJECTZORG OP ZOEK NAAR HET GEWONE LEVEN Aanleiding In de regio Utrecht zijn zes zorgorganisaties in 2013 gestart met Trajectzorg. Idee achter deze nieuwe werkwijze is dat de zorg aan jongeren verbeterd

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017 Doelstelling netwerken palliatieve zorg Drenthe De vier netwerken palliatieve zorg zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt en de naasten. Waarbij naar de patiënt

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Begeleiding Gemeente Tiel

Begeleiding Gemeente Tiel Begeleiding Gemeente Tiel Voortschrijdende notitie versie 05 3 juli 2013 definitief De kaders In het Platform Zelfredzaamheid van regio Rivierenland is op 18 maart 2013 het convenant ondertekend, waarin

Nadere informatie

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Het door VWS gesubsidieerde project Herstel en burgerschap is gestopt. De visie en ambities uit het gelijknamige visiedocument blijven echter actueel. Daarom

Nadere informatie

De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van

De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van Dr. Joke Haafkens, Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies, UvA j.a.haafkens@uva.nl Inleiding workshop 1. Context 2.

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER

COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER ANOIKSIS David Hidajattoellah Mette Lansen GGZ Ervarings werker ERVARINGSDESKUNDIGE JORIS KELDERMAN TANJA ROOSMA 1 OVERZICHT o TRAINING ERVARINGSWERKER o

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam. Vrijdag 30 oktober 2015

Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam. Vrijdag 30 oktober 2015 Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam Vrijdag 30 oktober 2015 1. Huidige stand van zaken strategische heroriëntatie De volgende stappen zijn gezet in de strategisch heroriëntatie:

Nadere informatie