provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek"

Transcriptie

1 Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen, 1B september 2013 Ons kenmerk Behndeld door mevrouw E. Top (0592) Onderuverp: Bentwoording toezegging in Sttencommissie OGB vn 4 september 2013 voor breedbnd - vervolgonderzoek NGA-netwerken in Drenthe Gechte voorzitter/leden, ln onze huidige informtie- en netwerksmenleving worden smenleving en economie steeds fhnkelijker vn een hoogwrdige en toekomstvste breedbndinfrstructuur. ln onze vorige brief (kenmerk ) hebben wij u meegenomen in onze mbities op het gebied vn een toekomstvste digitle ontsluiting vn Drenthe. ln de mnden juni en juli hebben wij een vervolgonderzoek lten uitvoeren nr de mogelijkheden voor het reliseren vn Next Genertion Access (NGA-)netwerken in het Drentse buitengebied. Vi business cses, de uitwerking vn beheer- en orgnistievormen en een uiteenzetting vn finncieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek zowel u ls ons te ondersteunen bij het beplen vn de koers die Drenthe de komende jren in wil zetten met NGA voor huishoudens en bedrijven. Hiermee geven wij ook invulling n uw motie M Zols toegezegd tijdens de vergdering vn de Sttencommissie OGB op 4 september 2013 bieden wij u hierbij het rpport "Businessmodellen en finnciering vn NGA in wit gebied in Drenthe" n. Het rpport resulteert in een ntl belngrijke beleidsfwegingen die beplend zijn voor het verdere trject. Wij willen u de gelegenheid geven om hierover mee te denken door een expertbijeenkomst te orgniseren. Uw commissie OGB heeft besloten deze bijeenkomst de vorm te geven vn een gezmenlijke sttenbijeenkomst.

2

3 Businessmodellen en f nncieri ng vn NGA in wit gebied in Drenthe Vn mbitie nr beleidsinstrumentrium In opdrcht vn: rj -r," rì-,\i-h- '\,/ - Project: Publictienummer: ìí,ìi_l i)6e -t_)l Dtum: r,l-i t,:i'r;, l.i:> 1'.,1 2i) \, ì Auteurs: 1-,:', t.têí, vì 1 :1 ).t't ),i.: I i( :1 rq.1; i \,t,:; r t,rú ) ijrr er; "-l tr,j : :- l.: j, '.j '".-ì -.'î1-..;

4

5 Inhoudsopgve 7.4 Leeswijzer 2 Vn mbitie nr beleidsuitgngspunten t U tgngssitutie,.,,...,.,, Vn mbitie nr beleidsuitgngspunten.,..,...,... I 2.3 Vn uitgngspunten nr opties voor beleidsuitvoering,...,,...,., Businessmodellen..., Inleidingbusinessmodellen 3.2 Drentse business cse; kosten en invester ngen NGA wit gebied 3,3 Businessmodellen: verschillende orgnistievormen...,,.,16 4 Anlyse finncieringsrol provincie Drenthe Inleiding 27 4,2 Anlyse finncieringsrol.., Finncieringsinstrumenten , Orgnistie uitvoering,.., Drie orgnistiemodellen..., Verschillennlyse vn de drie mode en...,,,..., Smenvtting en conclusie..., Korte smenvtting ,2 Conclusie 38 Annex A: Toelichting zwé, grijs en wit gebied,...39 Annex B: Lgenmodel Dilogic NEXT STEP 3

6 4 Dilogic NEXT STEP

7 1 Inleiding 1.1 Anleiding Dilogic next step is door de provincie Drenthe gevrgd om een kortlopende dviesopdrcht uit te voeren omtrent de mogelijkheden voor het reliseren vn NGA in het Drents buitengebied. Vi business cses, de uitwerking vn beheer- en orgnistievormen en een uiteenzetting vn finncieringsmogelijkheden voor de provincie beogen wij de beslissing vn GS te ondersteunen bij het beplen vn de koers die de provincie de komende jren wil inzetten met NGA voor huishoudens en bedrijven. Deze opdrcht vormt een vervolg op de inventristie vn 'Next Genertion Acces' (NGA) netwerken in Drenthe wrbij inzicht is gegeven in de huidige vrg en nbodsitutie lsmede een ntl lopende inititieven op het gebied vn NGA-netwerken. Nr nleiding vn dit onderzoek rees bij de Provincie de vrg in hoeverre Drenthe beleid zou kunnen ontwikkelen om ook de bewoners op het plttelnd vn snel internet te kunnen voorzien. In dt kder is vnuit de Provincile Stten de wens uitgesproken om "iedere Drent digitl" te krijgen. Dit rpport is een verkenning voor ndere plnnen om dit te reliseren. De uitrol vn NGA in het buitengebied stt momenteel ndrukkelijk op de beleidsgend vn diverse provincies, onder meer in Fryslân, Overijssel, Gelderlnd ls Noord-Brbnt.l Hoogwrdig breedbnd wordt drbij steeds meer gezien ls enbler of ls bsisvoorziening voor uitvoering vn tl vn mtschppelijke tken (smrt specilistions), In Drenthe stt specifiek de leefbrheid vn het plttelnd op de beleidsgend2. NGAnetwerken kunnen een reëel lterntief bieden voor verschillende mtschppelijke toepssingen op het gebied vn zotg, bijvoorbeeld wnneer ouderen lnger thuis willen wonen en behoefte hebben n zorg op fstnd, Drnst kn de nwezigheid vn een hoogwrdige internetverbinding ntrekkingskrcht uitoefenen op ondernemers of prticulieren die zich in het buitengebied willen vestigen. Nst mrktinititieven vn onder meer Reggefiber/KPN, CIF, Ziggo en kleinere nbieders zien we steeds meer burgerinititieven opkomen, bijvoorbeeld in de vorm vn finncierings- of netwerkcoöpert es. In bijn lle gevllen ligt de primire focus vn deze inititieven op de rendbele en reltief dichtbevolkte gebieden. Tegelijkertijd is er de roep vn gemeenten, burgers, boeren en ndere bedrijven om ook in de minder rendbele gebieden tot uitrol vn open NGA-netwerken te komen. Deze geluiden komen in Drenthe ook vn lndbouw- en zorgorgnisties, zols LTO-Noord en het Zorg Innovtie Forum, Drnst geven ook ZZP'ers in de buitengebieden n behoefte te hebben n snel internet. Eenzelfde behoeftes zien we eveneens terug n de eerder genoemde ndere provrncres. l Voor deze vier provincies heeft Dilogic onder meer gewerkt n opstellen vn de Digitle Agend, kwntificering vn wit, grijs en zwrt gebied, ontwikkeling vn een investeringsstrtegie en businessmodellen voor wit gebied, evenls dvisering gericht op vorming en orgnistie vn Breed b ndfondsen. 2 Zie onder ndere Sttenstuk , Vitl Plttelnd (http://www. d renthe. info/dvs/filedm inluser_uplod/kw rt l1_2013/sttenstu k _vitl plttelnd COMPL.pdf) Dilogic NEXT STEP 5

8 L.2 Vrgstelling De provincie Drenthe heeft hr vrgstelling vervt in een ntl gewenste inzichten zols hieronder opgesomd. Dilogic is gevrgd hiern ndere uitwerking te geven. Deze punten luidden ls volgt: 1, Uitwerking vn mogelijke concrete business modellen om een optimle digitle infrstructuur op het plttelnd te reliseren; 2. Uitwerking vn bij de business modellen pssende beheersvormen; 3. Uitwerking vn (ndere) wijzen wrop de provincie finncieel kn bijdrgen n het reliseren vn NGA, en 4. Advies over provincile rol, ook in finncieel opzicht. Uit de bovenstnde vrgen blijkt dt de Provincie op meerdere niveu's vrgen heeft: zo wil zij in lgemene zin dvies over de (finnciële) rol die zij wil spelen, mr tegelijkertijd bestt er ook behoefte n verdere uitwerking vn concrete business modellen. In deze vrgen zitten dn ook beplde fhnkelijkheden: het type uit te werken businessmodel hngt bijvoorbeeld f vn de concrete rol die de Provincie voor zichzelf weggelegd ziet. In de volgende prgrf gn we dieper in op hoe wij tot ntwoorden op bovenstnde problemen zijn gekomen, 1.3 Methode In eerste instntie is het vn belng om de beleidsuitgngspunten vn de Provincie beter in krt te hebben gebrcht. Op bsis drvn zijn de verschillende rollen die de Provincie op zich kn nemen verder gespecificeerd. Als verdere verdieping worden verschillende businessmodellen doorgerekend en een sterke-zwktenlyse uitgevoerd vn de verschillende orgnistievormen die zich in de mrkt zullen voordoen. Dit leidt uiteindelijk tot een dvies inzke de rol vn de Provincie. L.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 zullen wij de mbities vn de provincie nder opertionliseren op bsis vn uitkomsten vn een bij de provincie gehouden interne workshop. In hoofdstuk 3 beplen we de generieke businesscse voor Drenthe en bespreken we verschillende mogelijke businessmodellen. In hoofdstuk 4 behndelen we vervolgens de mogelijke finncieringsrollen en het in te zetten finnciële instrumentrium vn de Provincie en expliciet welke opties de provincie drbij heeft voor de uitrol vn NGA. Hierbij besteden we ook n de mogelijke inrichting vn de beheerorgnistie. In hoofdstuk 5 sluiten we f met een ntl conclusies en nbevelingen. 6 Dilogic NEXT STEP

9 2 Vn mbitie nr beleidsuit' gngspunten Afhnkelijk vn verschillende beleidsdoelstellingen kn de provincie Drenthe verschillende rollen op zich nemen, In dt opzicht is het vn belng om te weten hoe de Provincie denkt over hr concrete doelen en drbij te mken keuzes. Om die reden is er een interne nlyse uitgevoerd met een ntl stkeholders binnen de Provincie, In dit hoofdstuk worden de bevindingen vn deze nlyse gepresenteerd n de hnd vn de volgende specten: - Uitgngssitutie (prgrf2.1) - Ambitie en beleidsuitgngspunten op een rij (prgrf 2.1) - Investeringsmbitie provincie (prgrf 2.3) 2.L Uitgngssitutie In eerder onderzoek heeft Dilogic in opdrcht vn de provincie een schtting gemkt vn het zwrte, grijze en witte gebied te geven in de provincie3. Hieruit kwm nr voren dt 9olo vârì de huishoudens in Drenthe zich in wit gebied bevinden, nmelijk huishoudens. In Figuur l stt hoe de verdeling vn de type huishoudens er uit ziet in Drenthe. Alcemene informtie Oppervlkte: 2700 km2 Inwoners: 490,000 Huishoudens: Bevolkingsdichth.: 185 inw,/km2 Huishoudens wit gebied : Bedrijven in wit gebied: Bedr. op witte bedrijventerr.: 20,300 7ro r.770 Verdeling type gebieden huishoudens in Drenthe 9o/o r Zwrt :r Gr js Wit Figuur 7: Verdeling huishoudens in zwrt, grijs en wit gebied in de provincie Drenthe (Bron: Schtting Dilogic op bsis vn informtie vn mrktprtijen en CBS-dt) Drnst bevinden zich 7tO bedrijven op percelen die niet ook een woonbestemming hebben (hetgeen niet geldt voor circ grotendeels grrische bedrijven in het witte gebied) en circ I.77O bedrijven op bedrijventerreinen in wit gebied. 3 Annex A geeft een toelichting op wt zwrt, grijs en wit gebied inhoudt Dilogic NEXT STEP 7

10 Voor deze 22,780 locties in het buitengebied, wenst de provincie'toekomstvste digitle ontsluiting'te reliseren om ook dr voorbereid te zijn op de digitle mogelijkheden vn de toekomst, in de wetenschp dt hoogwrdig breedbnd en internet in het bijzonder in de toekomst steeds meer zl uitgroeien tot een bsisvoorziening. De beschikbrheid vn hoogwrdige netwerken in wordt dn ook gezien ls belngrijke vestigingsconditie in het buitengebied voor zowel burgers ls bedrijven. Om een digitle tweedeling te voorkomen is proctief provincil beleid gewenst, omdt in de witte gebieden sprke is vn mrktflen wt betreft de uitrol vn hoogwrdig NGA. 2.2 Vn mbitie nr beleidsuitgngspunten Voorlsnog bestn er in het breedbnddossier nog geen hrde provincile beleidsuitgngspunten, Wel worden er in de Brief n de Stten vn 15 mei contouren ngegeven, Om de hierin genoemde mbities op hoofdlijnen verder te kunnen opertionliseren, is in een kleine interne workshop een ntl beleidsoverwegingen en uitgngspunten (trdeoffs) besproken in het licht vn de NGA-mbitie. An de hnd vn een ntl kerndimensies voor breedbndbeleid is getrcht uitgngspunten scherper in beeld te krijgen. De volgende figuur geeft een overzicht vn de belngrijkste beleidsfwegingen. De sterren geven een indictie vn de positie vn de provincie op dit moment. Toekomstvstheid vn infrstructuur Openheid I I Gls drdloos ls ltste optie Ruimte voor innovtieve Æ" s hoog n bieders, Beschikbrheid e- 950/o- 100% Differentitie rurl-urbn o titie D fferentitiestrtegie - mndje met oplossingen e9 tr Investering M 0 e Subsidie Doorloootijd -. 10jr deling Beperkte nslu itsubsidie Dienstenstimu lering Figuur 2: Belngrijkste trde-offs bij bepling vn beleid Prov ncie (bron: Dilogic). De hieruit fgeleide beleidsuitgngspunten zijn hiern kort opgesomd: Brief n Provincile Stten vn 15 mei 2013, 19/3.7/ s Ibid, p. 1: Omschreven ls "...toekomstvste digitle onsluiting vn Drenthe." B Dilogic NEXT STEP

11 minimle mrktbeïnvloeding, zo min mogelijk prtijen uitsluiten, EUregelgeving ls leidend principe; infrstructuurnbieders mximl verleiden te verglzen in het buitengebied; ruimte voor lterntieve technologieën (drdloos) dekking: streven nr 100Vo, echter 98o/o of 95% is cceptbel; openheid netwerken: concurrentie op netwerken fdwingen (ODFregulering, bitstrem-ssess of duct-ccess) en ruimte bieden voor innovtieve dienstennbieders; ruimte voor een mtschppelijke opertor overwe9en; ndcht voor mtschppelijke diensten nodig (Digitle Agend Drenthe is ngekondigd); middels een kennisknooppunt voorzien in de kennisbehoeften vn de Drentse gemeenten, bedrijven en burgers op het gebied vn technische/j u rid ische/prktische vr genstu kken ; gemeenten kunnen dditioneel n het provincile beleid instrumentrium ontwikkelen voor de grijze gebieden; geen one-size-fits-ll, d ifferentitiestrtegie wensel ij k; beperk inzet vn subsidie-instrument wr mogelijk en verken inzet revolverende middelen. 2.3 Vn uitgngspunten nr opt es voor beleidsuitvoering In het licht vn de besproken mbitie en bijbehorende beleidsfwegingen kn de provincie kiezen vooreen ntl routes om de stimulering en relistie vn NGA in de witte gebieden in Drenthe uitvoering te geven. Hier llgt feitelijk de vrg voor hoe zwr de provincie hr beleid wil nzetten en in welke mte mrktinterventie wenselijk dn wel noodzkelijk is. Hiervoor lichten we een drietl opties toe op hoofdlijnen. Deze vrinten verschillen niet lleen in npk mr ook in verwcht resultt en kosten voor de provincie. A. Licht: finnciering vn enkele pilotprojecten B. Zwr'. finnciering NGA-uitrol bijvoorbeeld vi een revolving fund C. Extr zwr: finnciering NGA-uitrol vi prticiptie in een netwerkbedrijf FÌnnciering vn een ntl pilotprojecten Het co-finncieren vn pilots of de procesondersteuning vn coöperties kn beschouwd worden ls een vorm vn lichte interventie: met reltief weinig middelen (bv de-minimis steun per project) wordt de uitrol vn NGA gefciliteerd en ondersteund. Een goed voorbeeld vn deze vrint is de provincie Gelderlnd. Gelderlnd kiest voor een "bescheiden investerende rol"6, wrbij zij vier projecten co-finncieren door een lening te verstrekken; ook mrktprtijen en bewoners en/of bedrijven zullen investeren. Gelderlnd reserveert hiervoor 2 miljoen n revolverende middelen. Per project verstrekken zij een 6 Sttenbrief 'Projectvoorstellen Digitle bereikbrhei d', d.d. 1B pril 2013 Dilogic NEXT STEP 9

12 lening tot euro, wrmee zij onder de de-minimis grens blijven. Zowel bedrijventerreinen ls bewonersinititieven zullen worden gesteund, Een voorbeeld hiervn is de pilot in Putten, wr met behulp vn innovtieve grftechnieken meer dn 500 dressen zijn ngesloten op glsvezelinternet Finnciering NGA-uitrol middels een (revolverend) fonds Indien de provincie een grotere rol voor zichzelí ziet weggelegd, kunnen ook zwrdere interventiemogelijkheden verkend worden. De provincie kn verschillende finnciële instrumenten inzetten voor relistie vn NGA in wit gebied. Smen met mrktprtijen en eindgebruikers zl het finncieringstekort in de onrendbele buitengebieden gedekt moeten worden. An de hnd vn de businessmodellen en de generieke businesscse die we in het volgende hoofdstuk uitwerken, kn het finncieringstekort worden vstgesteld. Vervolgens kunnen verschillende finncieringsinstrumenten zols (chtergestelde)leningen, grnties, prticipties en (nsluit-)subsidies worden ingezet om mrkt en eindgebruikers in stt te stellen het benodigde kpitl bijeen te krijgen. Een (gedeeltelijk) revolverend fonds lijkt hiervoor een geëigende vorm te zijn, Zo hebben de provincies Noord-Brbnt, Overijssel en Frieslnd momenteel een breedbndfonds in ontwikkeling Finnciering NGA-uitrol vi prticiptie in een netwerkbedrijf Het uiterste scenrio is om een netwerkexploittiemtschppij op te zetten of drin te prticiperen. Hiermee wordt de provincie (tijdelijk) ndeelhouder in netwerkbedrijf dt de relistie vn NGA uitvoering geeft, in het gevl dt de mrkt - ook met nvullende finncieringsrrngementen - niet tot nleg overgt. Feitelijke is dit een model voor'lst resort'. Wel biedt het prticiptiemodel meer zeggenschp, c.q. regie bij de uitrol vn het netwerk, dn enkel verstrekking vn vreemd vermogen (leningen). In hoofdstuk 4 werken we de inzet vn het finncieel instrumentrium nder uit l0 Dilogic NEXT STEP

13 3 Businessmodellen In hoofdstuk 2 zijn de beleidsuitgngspunten en de mbities vn de Provincie n bod gekomen. In dit hoofdstuk worden de businessmodellen besproken die horen bij mogelijke finnciële investeringen in NGA-uitrol. Dit vlt uit elkr in twee types: 1. De businesscse vnuit provincil perspectief, wrbij de kosten en investeringen voor het reliseren vn NGA in het witte gebied bepld worden (prgrf n); 2. De businessmodellen die horen bij concrete nleginititieven (prgrf 3.3). We beginnen met een korte inleiding vn deze businesscses en businessmodellen. 3.1 Inleiding businessmodellen In de volgende modellen gn wij er vnuit dt de provincie Drenthe finnciële ondersteuning wil bieden bij de nleg vn NGA-netwerken bij lle bedrijven en huishoudens die nog geen NGA-nslulting hebben. Wij mken drbij onderscheid tussen drie ctegorieën: De eerste ctegorie noemen wij reoulier wit gebied. Hierbij gt het om voornmelijk huishoudens, mr ook boerderijen en bedrijven die buiten de dorpskernen liggen. Omdt nsluitkosten de bulk vn de kosten voor hun rekening nemen en we dubbeltellingen willen voorkomen, tellen we bedrijven die geen uniek perceel hebben niet mee. Denk hierbij n meerdere bedrijven op één dres of een boerderij met woon- en bedrijfsfunctie. Ten tweede identificeren wij een gebied dt wij oetsoleerd wit qebied noemen. In bijn lle gevllen is de relistie vn een vste NGA-nsluiting de beste optie. Er is echter een zeer kleine groep woningen die dermte getsoleerd ligt, dt de kosten voor deze nsluiting niet meer te verntwoorden zijn. Bij het nsluiten vn één boerderij op een fgelegen eilndje in een ntuurgebied kunnen de kosten oplopen boven de honderduizend euro. Er zijn echter lterntieve technologieën die voor deze gevllen een goed lterntief bieden tegen veel beperktere kosten. Het gt hier concreet over drdloze strlverbindingen. Tot slot zijn er bedrijven oo bedriiventerreinen die tot het witte gebied kunnen behoren. De meeste vn deze terreinen liggen bij stedelijke of dorpse kernen. Omdt kbelnetwerken zeer zelden ook bedrijventerreinen ndoen en glsvezel niet overl is uitgerold zijn ook deze bedrijventerreinen wit. Zo kn zich dus de situtie voordoen dt een wit bedrijventerrein omgeven is door grijze of zelfs zwrte gebieden met woningen. Om de fnemers in deze drie ctegorieën n te sluiten op een hoogwrdige verbinding, zl finnciële ondersteun ng vnuit de provincie noodzkelijk zijn de provincie zl echter investeren: ook vn mrktprtijen, bnken en bovenl zl een bijdrge verwcht worden. De hoogte vn die bijdrge verschilt bovengenoemde ctegorie. breedbnd- Niet lleen de fnemer echter per In de volgende figuur zijn de bijdrgen per stkeholder voor de verschillende ge9even. ctegorieën Dilogic NEXT STEP 11

14 Schemtische weergve vn de finnciering ,000 c 3,500 c ,500 Lening vn fonds Lening bij een commerciële bnk I Eenmlige nsluitsubsidie I Eenmlige nsluitkosten fnemer r Investeringsbereidheid mrkt Reguller Geisoleerd Bedrijventerreinen Figuur 3: Schemtísch overzicht vn de drie modellen om de finnciering in de dríe soorten gebieden te reliseren, De bedrgen hier gegeven corresponderen met de bedrgen u t scenrio A. Dit scenr o wordt besproken in prgrf 3.2.1, Uit bovenstnd figuur blijkt dt er verschillen bestn in de finncieringsconstructie per ctegorie. De totle nsluitkosten voor een reguliere NGA-nsluiting bedrgt gemiddeld 3000 euro, Voor geisoleerde locties rekenen we eveneens gemiddeld met 3000 euro nsluitkosten voor een drdloze strlverbinding. De nsluitkosten bedrgen op een bedrijventerrein gemiddeld 4000 euro. Verder gn we er vnuit dt de mrkt 1000 euro wil investeren in regulier en geïsoleerd wit gebied, mr dt zl voor bedrijven op bedrijventerreinen op 1500 euro liggen, Voor bedrijventerreinen gn we er in dit scenrio ook vnuit dt een fnemer een hoger bedrg eenmlig zl betlen dn fnemers in regulier en geïsoleerd wit gebiedt. Voor fnemers in regulier wit gebied zl de lening ook deels verstrekt worden door een commerciële bnk. Dit is niet het gevl voor geisoleerd wit gebied en bedrijventerreinen. Zols hierboven te zien vlt, gn wij er vnuit dt de finnciële middelen deels ls lening en deels ls subsidies worden weggezet. Het grootste deel zl echter door de fnemer zelf betld worden, dnwel ls eenmlige nsluitkosten, dnwel ls lnglopende lening. Een nzienlijk deel zl ook door mrktprtijen betld worden. 3.2 Drentse business cse: kosten en nvester ngen NGA wit gebied Indien de provincie ervoor kiest om de nleg vn NcA-netwerken in het buitengebied finncieel te ondersteunen, zl drvoor een finncieringsinstrument moeten worden 7 Merk op dt in scenrio C de eenmlige nslultbijdrge vn de fnemer ook op 500 zl liggen L2 Dilogic NEXT STEP

15 ingesteld. In deze prgrf gn wij in op de finnciële implicties vn een dergelijke keuze: hoeveel geld de Provincie hiervoor zou moeten reserveren, en wt de kosten zijn vn een dergelijk instrument. Gezegd moet worden dt er een groot ntl finnciële mr ook politieke keuzes gemkt moet worden bij het instellen vn een dergelijk finncieringsinstrument, De hoogte en kosten vn de leningen hngen f vn meerdere prmeters, en het vriëren vn l deze prmeters kn leiden tot een groot ntl verschillende uitkomsten. In deze prgrf zullen wij de implicties vn drie scenrio's doorrekenen. Per scenrio hebben wij ervoor gekozen om slechts twee vribelen gelijktijd g n te pssen, te weten: - De eenmlige nsluitsubsidie vn de provtncte - De eenmlige nsluitbijdrge vn de bewoners. Het uitgngspunt is zols gezegd dt een fnemer uiteindelijk zeff zl betlen voor zijn NGA-nsluiting. De finnciële rol vn de provincie beperkt zich ertoe dt inwoners een gunstige'zchte'lening kunnen fsluiten, wrdoor zij de nlegkosten over een ntl jr gespreid kunnen betlen zonder hoge rentes drover te moeten betlen. Hierbij zl een deel vn de lening door een commerciële bnk worden verstrekt, en de provincile lening zl drbij chtergesteld worden. Verder doen wij de volgende nnmes in ons model: huishoudens in wit gebied 710 geïsoleerde zkelijke fnemers in wit gebied I77O bedrijven op witte bedrijventerreinen Gemiddelde nsluitkosten per woondres: 3000,- Gemiddelde nsluitkosten per bedrijf op bedrijventerrein: C4000,- Fondslening chtergesteld bij commerciële lening Commerciële lening even groot ls fondslening (co-finnciering) 'Zchte' fondslening tegen 2Vo rente Renteopbrengsten liquide middelen provincie à 2olo Commerciële lening tegen 60lo rente Looptijd vn de leningen is 10 jr 10olo vn de huishoudens in wit gebied krijgt een drdloze oplossing Risicovoorziening provincile lening vn 10olo voor reguliere nsluitingen Risicovoorziening provincile lening vn 33olo voor geïsoleerde nsluitingen Risicovoorziening provincile lening vn 15Vo voor bedrijven op bedrijventerreinen Tbel 7: Annmes bij de scenrio's voor het in te stellen finnciële Ìnstrument Wij zullen drie scenrio's voor de leningen voorrekenen, die verschillen in de hoogte vn de nsluitsubsidie en de eenmlige nsluitbijdrge vn bewoners in het reguliere gebied8, De vrinten zijn ls volgt: ) 100 euro nsluitsubs die euro eenmlige nsluitbijdrge door fnemer b) 250 euro nsluitsubsidie euro eenmlige nsluitbijdrge door fnemer c) 500 euro nsluitsubsidie euro eenmlige nsluitbijdrge door fnemer In de volgende prgrfen worden de finnciële implicties vn deze modellen uitgewerkt. I De vribelen voor het geìsoleerde gebied en de bedrijven op bedrijventerreinen zullen dus niet ver nderen. Dilogic NEXT STEP 13

16 3.2.7 Scenrio A In het eerste scenrio gn we er voor de consumentennsluitingen vnuit dt de provincie 100 euro nsluitsubsidie bijdrgt, en vn de fnemer een eenmlige nsluitbijdrge verwcht wordt. Het resterende bedrg vn de investering bedrgt dn 1800 euro euro vn een bnk en 900 euro vn de provincie -, wt leidt tot extr mndelijkse kosten voor de fnemer à 18,20 euro bovenop een triple ply bonnenment vn circ 50 euro. Tbel 2 toont de bijdrgen vn de stkeholders per nsluiting. Ansluitsubsidie Eenmlige bijdrge eindgebrui ker Lening bnk' Lening Provincie Extr e mnd kosten A ,20 Tbel 2: De bijdrgen vn de stkeholders per nsluiting n scenr o A In Tbel 3 worden enkele kengetllen vn het totle pkket n leningen gegeven. We zien dt de totle omvng vn de investeringen 70,1 miljoen euro bedrgt. Met dit bedrg kunnen lle huishoudens en bedrijven in het witte gebied ngesloten worden op een NGAnetwerk, Dit betekent echter niet dt de provincie dit volledige bedrg voor hr rekening neemt. Dit bedrg wordt ook bijeengebrcht door mrktprt jen, bnken en de fnemers. De totle omvng vn de finnciering vn de provincie is 26,2 miljoen euro. Een dergelijk bedrg zl de provincie moeten reserveren om de totle investeringen vn 70,1 miljoen op gng te brengen. Drvn is 24,1 miljoen gereserveerd voor de leningen, en 2,1 miljoen voor subsidies. De gereserveerde leningen, lsook de eenmlige nsluitkosten brengen op zichzelf ook kosten met zich mee. Voor de lening gt het drbij om gederfde rente-inkomsten en risicovoorzìeningen. Angezien we er vnuit gn dt de provincielening chtergesteld zl worden bij een commerciële lening, is deze risicovoorziening reltief hoog. Wij nemen n dt dit 70o/o zl worden. De kosten voor de leningen bedrgen ls gevolg drvn 3,3 miljoen euro in dit scenrio, Voor de nsluitsubsidie moet 2,1 miljoen euro worden gereserveerd. Type bedrg Tot le omvng investeringen (mrkt + bnk + provincie + fnemers) Totle omvng finnciering prov (leningen + subsidies) Totle omvng leningen Kosten leningen Kosten voor subsidie Bedrg (in miljoen euro) 70,7 26,2 24,1_ 3,3 2,t Tbel 3: Enkele kengetllen vn de provincieleningen n scenr o A Scenrio B In scenrio B gn we uit vn een nsluitsubsidie vn 250 euro en een eenmlige nsluitbijdrge vn 250 euro, te betlen door de fnemer. De bijdrgen vn de stkeholders per nsluiting worden gegeven in Tbel 4. Ansluitsubsidie Eenmlige bijdrge Lening bnk' Lening Provincie Extr 10 mnd kosten e De mndelijkse extr bijdrgen zijn excl. 2Lo/o BfW T4 Dilogic NEXT STEP

17 eindgebruiker B ,20 Tbel 4: De bijdrgen vn de stkeholders per nslu t ng in scenrio B In Tbel 5 stn enkele kengetllen vn de provincieleningen uitgesplitst. Net ls in scenrio A (en C) bedrgt de totle omvng vn de investeringen 70,t miljoen euro. Wederom is de totle omvng vn de finnciering vn de provincie 26,2 miljoen euro. In scenrio B hoeft echter een kleiner bedrg voor de leningen te worden gereserveerd, nmelijk 21,3 miljoen euro. De kosten voor de lening zijn nvennt lger, de kosten voor de subsidie zijn vnzelfsprekend hoger. Type bedrg Totle omvng nvesteringen (mrkt + provincie + fnemers) Totle omvng finnciering prov (leningen + subsidies) Totle omvng leningen Kosten len ngen Kosten voor subsidie Bedrg (in miljoen euro) 70,L 26,2 21,3 3,0 4,9 Tbel 5: Enkele kengetllen vn de provincieleningen in scenrio B Scenrio C In scenrio C gn we uit vn een nsluitsubsidie vn 500 euro en een eenmlige nsluitbijdrge vn 500 euro, te betlen door de fnemer. De bijdrgen vn de stkeholders per nsluiting worden gegeven in Tbel 6. Ansluitsubsidie Eenmlige bijdrge eindgebruiker Lening bnk' Lening Provincie Extr 11 mnd kosten c ,10 Tbel 6: De bijdrgen vn de stkeholders per nsluit ng in scenrio C In Tbel 7 stn nderml de belngrijkste getllen vn de provincieleningen uit dit scenrio. De totle omvng vn de lening bedrgt in dit scenrio 16,6 miljoen. De kosten vn de leningen zijn enkel 2,5 miljoen, terwijl de kosten voor de subsidie 9,7 miljoen bed rge n. Type bedrg Totle omvng investeringen (mrkt + provincie + fnemers) Totle omvng finnciering prov (leningen + subsidies) Totle omvng leningen Kosten leningen Kosten voor subsidie Bedrg (in miljoen euro) 70,t 26,2 76, ,7 Tbel 7: Enkele kengetllen vn de provincieleningen in scenrio C t0 De mndelijkse extr bijdrgen zijn excl. 2!o/o BfW. 11 De mndelijkse extr bijdrgen zijn excl. 2Lo/oBfW. Dilogic NEXT STEP 15

18 3.3 Businessmodellen: verschillende orgnistievormen De middelen die de provincie mogelijk zl verstrekken, komen ten goede n de bewoners vn het witte gebied. In de prktijk zullen bewoners niet individueel ngesloten worden, mr zl omwille vn schlvoordelen een groep huishoudens in een gebied tegelijkertijd worden ngesloten. Om een dergelijk project ten uitvoer te brengen, is het vn belng dt er een beplde orgnistiegrd nwezig is. Hierbij kn gedcht worden n een vereniging vn bewoners, mr ook een mrktprtij of een proctief provincil vehikel. In de prktijk zien we verschillende 'business modellen' om een dergelijk NGA-netwerk te reliseren. Deze modellen kunnen nst elkr bestn en illustreren de wijze wrop wrdecretie pltsvindt t jdens de exploittiefse vn een NGA-netwerk. Welk model het meest geschikt is en het beste nsluit bij de Drentse situtie hoeft geen expliciete keuze voor de provincie Drenthe te zijn. Deze modellen ontstn nmelijk vnuit de mrkt of vnuit bewonersinititieven. Het is wel een keuze in hoeverre GS / PS beplde 'orgnistievormen' wil nmoed igen of ondersteunen. Er zijn belngrijke verschillen tussen de modellen wt betreft het eigendom, de inrichting en finnciering vn het netwerk. De belngrijke overeenkomst is dt in lle modellen wordt uitgegn vn gemiddelde nlegkosten per nsluiting vn circ 3.000,-. Deze hoge nlegkosten zijn de reden dt finnciële steun vn de overheid nodig is, immers zl het bedrg vk te hoog zijn voor fnemers (consumenten of bedrijven) dn wel netwerknbieders om zelfstndig te drgen, zelfs ls de overheid hen tegemoet komt met bijvoorbeeld g rfcoörd i ntie en vrg bu ndel i ng. Dilogic herkent vier business modellen die het wrd zijn om nder te nlyseren. Hieronder behndelen we chtereenvolgens de kenmerken en een sterkte-zwktenlyse voor ieder fzonderlijk business model, nmelijk voor het: Netwerkcoöpertie Model Finncieringscoöpertie Model Asset Investment Model Semi-publieke Lst-mile Model Netwerkcoöpert e Bij inzet vn de netwerkcoöpertie drgen de gebruikers vn het netwerk - in dit gevl consumenten en bedrijven in wit gebied - zelf zorg voor de relistie ervn, Drtoe verenigen zij zich in een coöpertie die de finnciering (met ondersteuning vn de overheid), het beheer en eventueel ook de ctivering vn het netwerk voor hr rekening neemt. De coöpertie wordt drnst eigenr vn het netwerk, De breedbnddiensten worden door bestnde mrktprtijen geleverd. De netwerkcoöpertie kn ervoor kiezen om zelf het ontwerp vn het netwerk (topologie) te beplen en dit zelf (te lten) nleggen. Ook in de provincie Drenthe wordt gekeken nr de mogelijkheden voor een dergelijke netwerkcoöpertie. De coöpertie ECO-Oostermoer, ctief in de gemeenten Borger- Odoorn, A & Hunze en Tynrlo, is bijvoorbeeld de mogelijkheden n het verkennen om een glsvezelnetwerk n te leggen. Zij kijken drbij expliciet nr het'open Net'- model12. In dit model wordt de coöpertie eigenr vn het netwerk, mr besteden zij de belichting vn het netwerk (lg 213) uit n een onfhnkelijke prtij, die op zijn beurt 12 Bron: Interview met Rienus Ferwerd (coöpertie ECO-Oostermoer) 13 Zie Annex B voor een uitgebreidere toelichting op de verschillende lgen in een netwerk 16 Dilogic NEXT STEP

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF nbroek choemn dviseurs project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting Roermond rpport NPI/IJO/ dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

december 2008 februari 2009

december 2008 februari 2009 december 2008 februri 2009 Voor verdere informtie: Investor Reltions: Crlo Scheken, Vice President Investor Reltions Telefoon (077) 359 2240, e-mil investor@oce.com Pers: Jn Hol, Senior Vice President

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting. NPI/IJO/0482lsrp011 Maastricht DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting. NPI/IJO/0482lsrp011 Maastricht DEFINITIEF project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting rpport NPI/IJO/ Mstricht dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor de rechtsprk De heer drs.

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

september 2009 november 2009

september 2009 november 2009 september 2009 november 2009 Dit is een smengevtte Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de resulten vn het vierde kwrtl en het boekjr 2009. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning T 0592-264025 Bn[ 15.64.37.392 KUK 50358936 BITU N1,8226.92.s45.801 Prijsvrg De Voorsprong. n scoreohnielr :É nederlnd Zols door u gevrgd volgt onderstnd de beschrijving vn het concept n de hnd vn de bentwoording

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden Werken n netwerken tegen rmoede Hoe één plus één drie kn worden PETER RAEYMAECKERS De grote diversiteit n expertises is tegelijk de krcht én struikelsteen vn netwerken. De term netwerken lijkt het nieuwe

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF Krnt Lees lles over... KUNSTSTOFKRANT IS N UITGAV VAN KunststofBoulevrd NDRLAND DURN SCHUIFPUIN VRANDA S DAKKAPLLN KUNSTSTOF KOZIJNN HT ALLRBST IN KUNSTSTOF Miniml Onderhoud, Optiml Comfort. GRATIS PRIJSOPGAV!

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES

4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES 4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES 4.1 Inleiding Het huidige vrijetijdsptroon kenmerkt zich door een grote mte vn fwisseling. Mensen houden er diverse liefhebberijen op n. Culturele ctiviteiten worden

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten Bron: Titel: CROW Artikel 06b Mtregelen bij bouwten Inhoud: 1. Inleiding De CROW-publictie 96b wordt vk ook gerdpleegd voor de uitwerking vn mtregelen bij (bouw)ten. In de publictie wordt echter niet uitgebreid

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP SEPTEMBER GEMEENTE VLAARDINGEN TOELICHTING REGELS VERBEELDING Sttus: Voorontwerp Versie: Dtum: SEPTEMBER IMRO code: NL.IMRO.bpCenw- GEMEENTE

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

september 2008 november 2008

september 2008 november 2008 september 2008 november 2008 Dit is een Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de voorlopige resultten over het vierde kwrtl / boekjr 2008. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014 Vergdering comm issie Bestuurlijke ngelegen heden, d.d. 6 met 2014 ts.,, :flltlll":, \l:ti, fl,r,f RIINI.ANDEN Onderwerp 1 Opening en vststelling gend Advies / conclusie Anweziq: de heer P.M. Terpstr (W@l)

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen telefoon fx emil internet kvk Bred Compositie stedenbouw bv Boschstrt - B Bred 0 0 info@cs.nl www.cs.nl 000 emeente Steenbergen Ontwerp Bestemmingspln Steenbergen-Zuid Dtum: december 0 Projectnr..0 emeente

Nadere informatie

Regionale woonvisie. Land van Heusden en Altena. September 2015

Regionale woonvisie. Land van Heusden en Altena. September 2015 Regionle woonvisie Lnd vn Heusden en Alten September 2015 Regionle Woonvisie Lnd vn Heusden en Alten De gemeenten Alburg, Werkendm en Woudrichem De woningcorporties Stichting Woonlinie, Woonservice Mender

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

IP.2et et. R.A.C. van Heugten, Gedeputeerde Mobiliteit en Financiën GD ,

IP.2et et. R.A.C. van Heugten, Gedeputeerde Mobiliteit en Financiën GD , Provincie Noord-Brbnt R.A.C. vn Heugten, Gedeputeerde Mobiliteit en Finnciën Gemeente Dordrecht H. vn der Linden, wethouder Postbus 8 3300 AA DORDRECHT,01!1,12I0131,11319 1 1 GD1 07.11,2014 0221 IP.2et

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren... 2 1.1 Bepling... 2 1.2 Toepssingsgebied...

Nadere informatie

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker Stuk 290 (19921993) Nr. 2 LAAMSERAAD ZITTING 19931994 29 DECEMBER 1993 BELEIDSBRIEF Letteren ERSLAG nmens de Commissie voor Cultuur uitgebrcht door de heer J. De Bremeker Smenstelling vn de commissie :

Nadere informatie