provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek"

Transcriptie

1 Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen, 1B september 2013 Ons kenmerk Behndeld door mevrouw E. Top (0592) Onderuverp: Bentwoording toezegging in Sttencommissie OGB vn 4 september 2013 voor breedbnd - vervolgonderzoek NGA-netwerken in Drenthe Gechte voorzitter/leden, ln onze huidige informtie- en netwerksmenleving worden smenleving en economie steeds fhnkelijker vn een hoogwrdige en toekomstvste breedbndinfrstructuur. ln onze vorige brief (kenmerk ) hebben wij u meegenomen in onze mbities op het gebied vn een toekomstvste digitle ontsluiting vn Drenthe. ln de mnden juni en juli hebben wij een vervolgonderzoek lten uitvoeren nr de mogelijkheden voor het reliseren vn Next Genertion Access (NGA-)netwerken in het Drentse buitengebied. Vi business cses, de uitwerking vn beheer- en orgnistievormen en een uiteenzetting vn finncieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek zowel u ls ons te ondersteunen bij het beplen vn de koers die Drenthe de komende jren in wil zetten met NGA voor huishoudens en bedrijven. Hiermee geven wij ook invulling n uw motie M Zols toegezegd tijdens de vergdering vn de Sttencommissie OGB op 4 september 2013 bieden wij u hierbij het rpport "Businessmodellen en finnciering vn NGA in wit gebied in Drenthe" n. Het rpport resulteert in een ntl belngrijke beleidsfwegingen die beplend zijn voor het verdere trject. Wij willen u de gelegenheid geven om hierover mee te denken door een expertbijeenkomst te orgniseren. Uw commissie OGB heeft besloten deze bijeenkomst de vorm te geven vn een gezmenlijke sttenbijeenkomst.

2

3 Businessmodellen en f nncieri ng vn NGA in wit gebied in Drenthe Vn mbitie nr beleidsinstrumentrium In opdrcht vn: rj -r," rì-,\i-h- '\,/ - Project: Publictienummer: ìí,ìi_l i)6e -t_)l Dtum: r,l-i t,:i'r;, l.i:> 1'.,1 2i) \, ì Auteurs: 1-,:', t.têí, vì 1 :1 ).t't ),i.: I i( :1 rq.1; i \,t,:; r t,rú ) ijrr er; "-l tr,j : :- l.: j, '.j '".-ì -.'î1-..;

4

5 Inhoudsopgve 7.4 Leeswijzer 2 Vn mbitie nr beleidsuitgngspunten t U tgngssitutie,.,,...,.,, Vn mbitie nr beleidsuitgngspunten.,..,...,... I 2.3 Vn uitgngspunten nr opties voor beleidsuitvoering,...,,...,., Businessmodellen..., Inleidingbusinessmodellen 3.2 Drentse business cse; kosten en invester ngen NGA wit gebied 3,3 Businessmodellen: verschillende orgnistievormen...,,.,16 4 Anlyse finncieringsrol provincie Drenthe Inleiding 27 4,2 Anlyse finncieringsrol.., Finncieringsinstrumenten , Orgnistie uitvoering,.., Drie orgnistiemodellen..., Verschillennlyse vn de drie mode en...,,,..., Smenvtting en conclusie..., Korte smenvtting ,2 Conclusie 38 Annex A: Toelichting zwé, grijs en wit gebied,...39 Annex B: Lgenmodel Dilogic NEXT STEP 3

6 4 Dilogic NEXT STEP

7 1 Inleiding 1.1 Anleiding Dilogic next step is door de provincie Drenthe gevrgd om een kortlopende dviesopdrcht uit te voeren omtrent de mogelijkheden voor het reliseren vn NGA in het Drents buitengebied. Vi business cses, de uitwerking vn beheer- en orgnistievormen en een uiteenzetting vn finncieringsmogelijkheden voor de provincie beogen wij de beslissing vn GS te ondersteunen bij het beplen vn de koers die de provincie de komende jren wil inzetten met NGA voor huishoudens en bedrijven. Deze opdrcht vormt een vervolg op de inventristie vn 'Next Genertion Acces' (NGA) netwerken in Drenthe wrbij inzicht is gegeven in de huidige vrg en nbodsitutie lsmede een ntl lopende inititieven op het gebied vn NGA-netwerken. Nr nleiding vn dit onderzoek rees bij de Provincie de vrg in hoeverre Drenthe beleid zou kunnen ontwikkelen om ook de bewoners op het plttelnd vn snel internet te kunnen voorzien. In dt kder is vnuit de Provincile Stten de wens uitgesproken om "iedere Drent digitl" te krijgen. Dit rpport is een verkenning voor ndere plnnen om dit te reliseren. De uitrol vn NGA in het buitengebied stt momenteel ndrukkelijk op de beleidsgend vn diverse provincies, onder meer in Fryslân, Overijssel, Gelderlnd ls Noord-Brbnt.l Hoogwrdig breedbnd wordt drbij steeds meer gezien ls enbler of ls bsisvoorziening voor uitvoering vn tl vn mtschppelijke tken (smrt specilistions), In Drenthe stt specifiek de leefbrheid vn het plttelnd op de beleidsgend2. NGAnetwerken kunnen een reëel lterntief bieden voor verschillende mtschppelijke toepssingen op het gebied vn zotg, bijvoorbeeld wnneer ouderen lnger thuis willen wonen en behoefte hebben n zorg op fstnd, Drnst kn de nwezigheid vn een hoogwrdige internetverbinding ntrekkingskrcht uitoefenen op ondernemers of prticulieren die zich in het buitengebied willen vestigen. Nst mrktinititieven vn onder meer Reggefiber/KPN, CIF, Ziggo en kleinere nbieders zien we steeds meer burgerinititieven opkomen, bijvoorbeeld in de vorm vn finncierings- of netwerkcoöpert es. In bijn lle gevllen ligt de primire focus vn deze inititieven op de rendbele en reltief dichtbevolkte gebieden. Tegelijkertijd is er de roep vn gemeenten, burgers, boeren en ndere bedrijven om ook in de minder rendbele gebieden tot uitrol vn open NGA-netwerken te komen. Deze geluiden komen in Drenthe ook vn lndbouw- en zorgorgnisties, zols LTO-Noord en het Zorg Innovtie Forum, Drnst geven ook ZZP'ers in de buitengebieden n behoefte te hebben n snel internet. Eenzelfde behoeftes zien we eveneens terug n de eerder genoemde ndere provrncres. l Voor deze vier provincies heeft Dilogic onder meer gewerkt n opstellen vn de Digitle Agend, kwntificering vn wit, grijs en zwrt gebied, ontwikkeling vn een investeringsstrtegie en businessmodellen voor wit gebied, evenls dvisering gericht op vorming en orgnistie vn Breed b ndfondsen. 2 Zie onder ndere Sttenstuk , Vitl Plttelnd (http://www. d renthe. info/dvs/filedm inluser_uplod/kw rt l1_2013/sttenstu k _vitl plttelnd COMPL.pdf) Dilogic NEXT STEP 5

8 L.2 Vrgstelling De provincie Drenthe heeft hr vrgstelling vervt in een ntl gewenste inzichten zols hieronder opgesomd. Dilogic is gevrgd hiern ndere uitwerking te geven. Deze punten luidden ls volgt: 1, Uitwerking vn mogelijke concrete business modellen om een optimle digitle infrstructuur op het plttelnd te reliseren; 2. Uitwerking vn bij de business modellen pssende beheersvormen; 3. Uitwerking vn (ndere) wijzen wrop de provincie finncieel kn bijdrgen n het reliseren vn NGA, en 4. Advies over provincile rol, ook in finncieel opzicht. Uit de bovenstnde vrgen blijkt dt de Provincie op meerdere niveu's vrgen heeft: zo wil zij in lgemene zin dvies over de (finnciële) rol die zij wil spelen, mr tegelijkertijd bestt er ook behoefte n verdere uitwerking vn concrete business modellen. In deze vrgen zitten dn ook beplde fhnkelijkheden: het type uit te werken businessmodel hngt bijvoorbeeld f vn de concrete rol die de Provincie voor zichzelf weggelegd ziet. In de volgende prgrf gn we dieper in op hoe wij tot ntwoorden op bovenstnde problemen zijn gekomen, 1.3 Methode In eerste instntie is het vn belng om de beleidsuitgngspunten vn de Provincie beter in krt te hebben gebrcht. Op bsis drvn zijn de verschillende rollen die de Provincie op zich kn nemen verder gespecificeerd. Als verdere verdieping worden verschillende businessmodellen doorgerekend en een sterke-zwktenlyse uitgevoerd vn de verschillende orgnistievormen die zich in de mrkt zullen voordoen. Dit leidt uiteindelijk tot een dvies inzke de rol vn de Provincie. L.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 zullen wij de mbities vn de provincie nder opertionliseren op bsis vn uitkomsten vn een bij de provincie gehouden interne workshop. In hoofdstuk 3 beplen we de generieke businesscse voor Drenthe en bespreken we verschillende mogelijke businessmodellen. In hoofdstuk 4 behndelen we vervolgens de mogelijke finncieringsrollen en het in te zetten finnciële instrumentrium vn de Provincie en expliciet welke opties de provincie drbij heeft voor de uitrol vn NGA. Hierbij besteden we ook n de mogelijke inrichting vn de beheerorgnistie. In hoofdstuk 5 sluiten we f met een ntl conclusies en nbevelingen. 6 Dilogic NEXT STEP

9 2 Vn mbitie nr beleidsuit' gngspunten Afhnkelijk vn verschillende beleidsdoelstellingen kn de provincie Drenthe verschillende rollen op zich nemen, In dt opzicht is het vn belng om te weten hoe de Provincie denkt over hr concrete doelen en drbij te mken keuzes. Om die reden is er een interne nlyse uitgevoerd met een ntl stkeholders binnen de Provincie, In dit hoofdstuk worden de bevindingen vn deze nlyse gepresenteerd n de hnd vn de volgende specten: - Uitgngssitutie (prgrf2.1) - Ambitie en beleidsuitgngspunten op een rij (prgrf 2.1) - Investeringsmbitie provincie (prgrf 2.3) 2.L Uitgngssitutie In eerder onderzoek heeft Dilogic in opdrcht vn de provincie een schtting gemkt vn het zwrte, grijze en witte gebied te geven in de provincie3. Hieruit kwm nr voren dt 9olo vârì de huishoudens in Drenthe zich in wit gebied bevinden, nmelijk huishoudens. In Figuur l stt hoe de verdeling vn de type huishoudens er uit ziet in Drenthe. Alcemene informtie Oppervlkte: 2700 km2 Inwoners: 490,000 Huishoudens: Bevolkingsdichth.: 185 inw,/km2 Huishoudens wit gebied : Bedrijven in wit gebied: Bedr. op witte bedrijventerr.: 20,300 7ro r.770 Verdeling type gebieden huishoudens in Drenthe 9o/o r Zwrt :r Gr js Wit Figuur 7: Verdeling huishoudens in zwrt, grijs en wit gebied in de provincie Drenthe (Bron: Schtting Dilogic op bsis vn informtie vn mrktprtijen en CBS-dt) Drnst bevinden zich 7tO bedrijven op percelen die niet ook een woonbestemming hebben (hetgeen niet geldt voor circ grotendeels grrische bedrijven in het witte gebied) en circ I.77O bedrijven op bedrijventerreinen in wit gebied. 3 Annex A geeft een toelichting op wt zwrt, grijs en wit gebied inhoudt Dilogic NEXT STEP 7

10 Voor deze 22,780 locties in het buitengebied, wenst de provincie'toekomstvste digitle ontsluiting'te reliseren om ook dr voorbereid te zijn op de digitle mogelijkheden vn de toekomst, in de wetenschp dt hoogwrdig breedbnd en internet in het bijzonder in de toekomst steeds meer zl uitgroeien tot een bsisvoorziening. De beschikbrheid vn hoogwrdige netwerken in wordt dn ook gezien ls belngrijke vestigingsconditie in het buitengebied voor zowel burgers ls bedrijven. Om een digitle tweedeling te voorkomen is proctief provincil beleid gewenst, omdt in de witte gebieden sprke is vn mrktflen wt betreft de uitrol vn hoogwrdig NGA. 2.2 Vn mbitie nr beleidsuitgngspunten Voorlsnog bestn er in het breedbnddossier nog geen hrde provincile beleidsuitgngspunten, Wel worden er in de Brief n de Stten vn 15 mei contouren ngegeven, Om de hierin genoemde mbities op hoofdlijnen verder te kunnen opertionliseren, is in een kleine interne workshop een ntl beleidsoverwegingen en uitgngspunten (trdeoffs) besproken in het licht vn de NGA-mbitie. An de hnd vn een ntl kerndimensies voor breedbndbeleid is getrcht uitgngspunten scherper in beeld te krijgen. De volgende figuur geeft een overzicht vn de belngrijkste beleidsfwegingen. De sterren geven een indictie vn de positie vn de provincie op dit moment. Toekomstvstheid vn infrstructuur Openheid I I Gls drdloos ls ltste optie Ruimte voor innovtieve Æ" s hoog n bieders, Beschikbrheid e- 950/o- 100% Differentitie rurl-urbn o titie D fferentitiestrtegie - mndje met oplossingen e9 tr Investering M 0 e Subsidie Doorloootijd -. 10jr deling Beperkte nslu itsubsidie Dienstenstimu lering Figuur 2: Belngrijkste trde-offs bij bepling vn beleid Prov ncie (bron: Dilogic). De hieruit fgeleide beleidsuitgngspunten zijn hiern kort opgesomd: Brief n Provincile Stten vn 15 mei 2013, 19/3.7/ s Ibid, p. 1: Omschreven ls "...toekomstvste digitle onsluiting vn Drenthe." B Dilogic NEXT STEP

11 minimle mrktbeïnvloeding, zo min mogelijk prtijen uitsluiten, EUregelgeving ls leidend principe; infrstructuurnbieders mximl verleiden te verglzen in het buitengebied; ruimte voor lterntieve technologieën (drdloos) dekking: streven nr 100Vo, echter 98o/o of 95% is cceptbel; openheid netwerken: concurrentie op netwerken fdwingen (ODFregulering, bitstrem-ssess of duct-ccess) en ruimte bieden voor innovtieve dienstennbieders; ruimte voor een mtschppelijke opertor overwe9en; ndcht voor mtschppelijke diensten nodig (Digitle Agend Drenthe is ngekondigd); middels een kennisknooppunt voorzien in de kennisbehoeften vn de Drentse gemeenten, bedrijven en burgers op het gebied vn technische/j u rid ische/prktische vr genstu kken ; gemeenten kunnen dditioneel n het provincile beleid instrumentrium ontwikkelen voor de grijze gebieden; geen one-size-fits-ll, d ifferentitiestrtegie wensel ij k; beperk inzet vn subsidie-instrument wr mogelijk en verken inzet revolverende middelen. 2.3 Vn uitgngspunten nr opt es voor beleidsuitvoering In het licht vn de besproken mbitie en bijbehorende beleidsfwegingen kn de provincie kiezen vooreen ntl routes om de stimulering en relistie vn NGA in de witte gebieden in Drenthe uitvoering te geven. Hier llgt feitelijk de vrg voor hoe zwr de provincie hr beleid wil nzetten en in welke mte mrktinterventie wenselijk dn wel noodzkelijk is. Hiervoor lichten we een drietl opties toe op hoofdlijnen. Deze vrinten verschillen niet lleen in npk mr ook in verwcht resultt en kosten voor de provincie. A. Licht: finnciering vn enkele pilotprojecten B. Zwr'. finnciering NGA-uitrol bijvoorbeeld vi een revolving fund C. Extr zwr: finnciering NGA-uitrol vi prticiptie in een netwerkbedrijf FÌnnciering vn een ntl pilotprojecten Het co-finncieren vn pilots of de procesondersteuning vn coöperties kn beschouwd worden ls een vorm vn lichte interventie: met reltief weinig middelen (bv de-minimis steun per project) wordt de uitrol vn NGA gefciliteerd en ondersteund. Een goed voorbeeld vn deze vrint is de provincie Gelderlnd. Gelderlnd kiest voor een "bescheiden investerende rol"6, wrbij zij vier projecten co-finncieren door een lening te verstrekken; ook mrktprtijen en bewoners en/of bedrijven zullen investeren. Gelderlnd reserveert hiervoor 2 miljoen n revolverende middelen. Per project verstrekken zij een 6 Sttenbrief 'Projectvoorstellen Digitle bereikbrhei d', d.d. 1B pril 2013 Dilogic NEXT STEP 9

12 lening tot euro, wrmee zij onder de de-minimis grens blijven. Zowel bedrijventerreinen ls bewonersinititieven zullen worden gesteund, Een voorbeeld hiervn is de pilot in Putten, wr met behulp vn innovtieve grftechnieken meer dn 500 dressen zijn ngesloten op glsvezelinternet Finnciering NGA-uitrol middels een (revolverend) fonds Indien de provincie een grotere rol voor zichzelí ziet weggelegd, kunnen ook zwrdere interventiemogelijkheden verkend worden. De provincie kn verschillende finnciële instrumenten inzetten voor relistie vn NGA in wit gebied. Smen met mrktprtijen en eindgebruikers zl het finncieringstekort in de onrendbele buitengebieden gedekt moeten worden. An de hnd vn de businessmodellen en de generieke businesscse die we in het volgende hoofdstuk uitwerken, kn het finncieringstekort worden vstgesteld. Vervolgens kunnen verschillende finncieringsinstrumenten zols (chtergestelde)leningen, grnties, prticipties en (nsluit-)subsidies worden ingezet om mrkt en eindgebruikers in stt te stellen het benodigde kpitl bijeen te krijgen. Een (gedeeltelijk) revolverend fonds lijkt hiervoor een geëigende vorm te zijn, Zo hebben de provincies Noord-Brbnt, Overijssel en Frieslnd momenteel een breedbndfonds in ontwikkeling Finnciering NGA-uitrol vi prticiptie in een netwerkbedrijf Het uiterste scenrio is om een netwerkexploittiemtschppij op te zetten of drin te prticiperen. Hiermee wordt de provincie (tijdelijk) ndeelhouder in netwerkbedrijf dt de relistie vn NGA uitvoering geeft, in het gevl dt de mrkt - ook met nvullende finncieringsrrngementen - niet tot nleg overgt. Feitelijke is dit een model voor'lst resort'. Wel biedt het prticiptiemodel meer zeggenschp, c.q. regie bij de uitrol vn het netwerk, dn enkel verstrekking vn vreemd vermogen (leningen). In hoofdstuk 4 werken we de inzet vn het finncieel instrumentrium nder uit l0 Dilogic NEXT STEP

13 3 Businessmodellen In hoofdstuk 2 zijn de beleidsuitgngspunten en de mbities vn de Provincie n bod gekomen. In dit hoofdstuk worden de businessmodellen besproken die horen bij mogelijke finnciële investeringen in NGA-uitrol. Dit vlt uit elkr in twee types: 1. De businesscse vnuit provincil perspectief, wrbij de kosten en investeringen voor het reliseren vn NGA in het witte gebied bepld worden (prgrf n); 2. De businessmodellen die horen bij concrete nleginititieven (prgrf 3.3). We beginnen met een korte inleiding vn deze businesscses en businessmodellen. 3.1 Inleiding businessmodellen In de volgende modellen gn wij er vnuit dt de provincie Drenthe finnciële ondersteuning wil bieden bij de nleg vn NGA-netwerken bij lle bedrijven en huishoudens die nog geen NGA-nslulting hebben. Wij mken drbij onderscheid tussen drie ctegorieën: De eerste ctegorie noemen wij reoulier wit gebied. Hierbij gt het om voornmelijk huishoudens, mr ook boerderijen en bedrijven die buiten de dorpskernen liggen. Omdt nsluitkosten de bulk vn de kosten voor hun rekening nemen en we dubbeltellingen willen voorkomen, tellen we bedrijven die geen uniek perceel hebben niet mee. Denk hierbij n meerdere bedrijven op één dres of een boerderij met woon- en bedrijfsfunctie. Ten tweede identificeren wij een gebied dt wij oetsoleerd wit qebied noemen. In bijn lle gevllen is de relistie vn een vste NGA-nsluiting de beste optie. Er is echter een zeer kleine groep woningen die dermte getsoleerd ligt, dt de kosten voor deze nsluiting niet meer te verntwoorden zijn. Bij het nsluiten vn één boerderij op een fgelegen eilndje in een ntuurgebied kunnen de kosten oplopen boven de honderduizend euro. Er zijn echter lterntieve technologieën die voor deze gevllen een goed lterntief bieden tegen veel beperktere kosten. Het gt hier concreet over drdloze strlverbindingen. Tot slot zijn er bedrijven oo bedriiventerreinen die tot het witte gebied kunnen behoren. De meeste vn deze terreinen liggen bij stedelijke of dorpse kernen. Omdt kbelnetwerken zeer zelden ook bedrijventerreinen ndoen en glsvezel niet overl is uitgerold zijn ook deze bedrijventerreinen wit. Zo kn zich dus de situtie voordoen dt een wit bedrijventerrein omgeven is door grijze of zelfs zwrte gebieden met woningen. Om de fnemers in deze drie ctegorieën n te sluiten op een hoogwrdige verbinding, zl finnciële ondersteun ng vnuit de provincie noodzkelijk zijn de provincie zl echter investeren: ook vn mrktprtijen, bnken en bovenl zl een bijdrge verwcht worden. De hoogte vn die bijdrge verschilt bovengenoemde ctegorie. breedbnd- Niet lleen de fnemer echter per In de volgende figuur zijn de bijdrgen per stkeholder voor de verschillende ge9even. ctegorieën Dilogic NEXT STEP 11

14 Schemtische weergve vn de finnciering ,000 c 3,500 c ,500 Lening vn fonds Lening bij een commerciële bnk I Eenmlige nsluitsubsidie I Eenmlige nsluitkosten fnemer r Investeringsbereidheid mrkt Reguller Geisoleerd Bedrijventerreinen Figuur 3: Schemtísch overzicht vn de drie modellen om de finnciering in de dríe soorten gebieden te reliseren, De bedrgen hier gegeven corresponderen met de bedrgen u t scenrio A. Dit scenr o wordt besproken in prgrf 3.2.1, Uit bovenstnd figuur blijkt dt er verschillen bestn in de finncieringsconstructie per ctegorie. De totle nsluitkosten voor een reguliere NGA-nsluiting bedrgt gemiddeld 3000 euro, Voor geisoleerde locties rekenen we eveneens gemiddeld met 3000 euro nsluitkosten voor een drdloze strlverbinding. De nsluitkosten bedrgen op een bedrijventerrein gemiddeld 4000 euro. Verder gn we er vnuit dt de mrkt 1000 euro wil investeren in regulier en geïsoleerd wit gebied, mr dt zl voor bedrijven op bedrijventerreinen op 1500 euro liggen, Voor bedrijventerreinen gn we er in dit scenrio ook vnuit dt een fnemer een hoger bedrg eenmlig zl betlen dn fnemers in regulier en geïsoleerd wit gebiedt. Voor fnemers in regulier wit gebied zl de lening ook deels verstrekt worden door een commerciële bnk. Dit is niet het gevl voor geisoleerd wit gebied en bedrijventerreinen. Zols hierboven te zien vlt, gn wij er vnuit dt de finnciële middelen deels ls lening en deels ls subsidies worden weggezet. Het grootste deel zl echter door de fnemer zelf betld worden, dnwel ls eenmlige nsluitkosten, dnwel ls lnglopende lening. Een nzienlijk deel zl ook door mrktprtijen betld worden. 3.2 Drentse business cse: kosten en nvester ngen NGA wit gebied Indien de provincie ervoor kiest om de nleg vn NcA-netwerken in het buitengebied finncieel te ondersteunen, zl drvoor een finncieringsinstrument moeten worden 7 Merk op dt in scenrio C de eenmlige nslultbijdrge vn de fnemer ook op 500 zl liggen L2 Dilogic NEXT STEP

15 ingesteld. In deze prgrf gn wij in op de finnciële implicties vn een dergelijke keuze: hoeveel geld de Provincie hiervoor zou moeten reserveren, en wt de kosten zijn vn een dergelijk instrument. Gezegd moet worden dt er een groot ntl finnciële mr ook politieke keuzes gemkt moet worden bij het instellen vn een dergelijk finncieringsinstrument, De hoogte en kosten vn de leningen hngen f vn meerdere prmeters, en het vriëren vn l deze prmeters kn leiden tot een groot ntl verschillende uitkomsten. In deze prgrf zullen wij de implicties vn drie scenrio's doorrekenen. Per scenrio hebben wij ervoor gekozen om slechts twee vribelen gelijktijd g n te pssen, te weten: - De eenmlige nsluitsubsidie vn de provtncte - De eenmlige nsluitbijdrge vn de bewoners. Het uitgngspunt is zols gezegd dt een fnemer uiteindelijk zeff zl betlen voor zijn NGA-nsluiting. De finnciële rol vn de provincie beperkt zich ertoe dt inwoners een gunstige'zchte'lening kunnen fsluiten, wrdoor zij de nlegkosten over een ntl jr gespreid kunnen betlen zonder hoge rentes drover te moeten betlen. Hierbij zl een deel vn de lening door een commerciële bnk worden verstrekt, en de provincile lening zl drbij chtergesteld worden. Verder doen wij de volgende nnmes in ons model: huishoudens in wit gebied 710 geïsoleerde zkelijke fnemers in wit gebied I77O bedrijven op witte bedrijventerreinen Gemiddelde nsluitkosten per woondres: 3000,- Gemiddelde nsluitkosten per bedrijf op bedrijventerrein: C4000,- Fondslening chtergesteld bij commerciële lening Commerciële lening even groot ls fondslening (co-finnciering) 'Zchte' fondslening tegen 2Vo rente Renteopbrengsten liquide middelen provincie à 2olo Commerciële lening tegen 60lo rente Looptijd vn de leningen is 10 jr 10olo vn de huishoudens in wit gebied krijgt een drdloze oplossing Risicovoorziening provincile lening vn 10olo voor reguliere nsluitingen Risicovoorziening provincile lening vn 33olo voor geïsoleerde nsluitingen Risicovoorziening provincile lening vn 15Vo voor bedrijven op bedrijventerreinen Tbel 7: Annmes bij de scenrio's voor het in te stellen finnciële Ìnstrument Wij zullen drie scenrio's voor de leningen voorrekenen, die verschillen in de hoogte vn de nsluitsubsidie en de eenmlige nsluitbijdrge vn bewoners in het reguliere gebied8, De vrinten zijn ls volgt: ) 100 euro nsluitsubs die euro eenmlige nsluitbijdrge door fnemer b) 250 euro nsluitsubsidie euro eenmlige nsluitbijdrge door fnemer c) 500 euro nsluitsubsidie euro eenmlige nsluitbijdrge door fnemer In de volgende prgrfen worden de finnciële implicties vn deze modellen uitgewerkt. I De vribelen voor het geìsoleerde gebied en de bedrijven op bedrijventerreinen zullen dus niet ver nderen. Dilogic NEXT STEP 13

16 3.2.7 Scenrio A In het eerste scenrio gn we er voor de consumentennsluitingen vnuit dt de provincie 100 euro nsluitsubsidie bijdrgt, en vn de fnemer een eenmlige nsluitbijdrge verwcht wordt. Het resterende bedrg vn de investering bedrgt dn 1800 euro euro vn een bnk en 900 euro vn de provincie -, wt leidt tot extr mndelijkse kosten voor de fnemer à 18,20 euro bovenop een triple ply bonnenment vn circ 50 euro. Tbel 2 toont de bijdrgen vn de stkeholders per nsluiting. Ansluitsubsidie Eenmlige bijdrge eindgebrui ker Lening bnk' Lening Provincie Extr e mnd kosten A ,20 Tbel 2: De bijdrgen vn de stkeholders per nsluiting n scenr o A In Tbel 3 worden enkele kengetllen vn het totle pkket n leningen gegeven. We zien dt de totle omvng vn de investeringen 70,1 miljoen euro bedrgt. Met dit bedrg kunnen lle huishoudens en bedrijven in het witte gebied ngesloten worden op een NGAnetwerk, Dit betekent echter niet dt de provincie dit volledige bedrg voor hr rekening neemt. Dit bedrg wordt ook bijeengebrcht door mrktprt jen, bnken en de fnemers. De totle omvng vn de finnciering vn de provincie is 26,2 miljoen euro. Een dergelijk bedrg zl de provincie moeten reserveren om de totle investeringen vn 70,1 miljoen op gng te brengen. Drvn is 24,1 miljoen gereserveerd voor de leningen, en 2,1 miljoen voor subsidies. De gereserveerde leningen, lsook de eenmlige nsluitkosten brengen op zichzelf ook kosten met zich mee. Voor de lening gt het drbij om gederfde rente-inkomsten en risicovoorzìeningen. Angezien we er vnuit gn dt de provincielening chtergesteld zl worden bij een commerciële lening, is deze risicovoorziening reltief hoog. Wij nemen n dt dit 70o/o zl worden. De kosten voor de leningen bedrgen ls gevolg drvn 3,3 miljoen euro in dit scenrio, Voor de nsluitsubsidie moet 2,1 miljoen euro worden gereserveerd. Type bedrg Tot le omvng investeringen (mrkt + bnk + provincie + fnemers) Totle omvng finnciering prov (leningen + subsidies) Totle omvng leningen Kosten leningen Kosten voor subsidie Bedrg (in miljoen euro) 70,7 26,2 24,1_ 3,3 2,t Tbel 3: Enkele kengetllen vn de provincieleningen n scenr o A Scenrio B In scenrio B gn we uit vn een nsluitsubsidie vn 250 euro en een eenmlige nsluitbijdrge vn 250 euro, te betlen door de fnemer. De bijdrgen vn de stkeholders per nsluiting worden gegeven in Tbel 4. Ansluitsubsidie Eenmlige bijdrge Lening bnk' Lening Provincie Extr 10 mnd kosten e De mndelijkse extr bijdrgen zijn excl. 2Lo/o BfW T4 Dilogic NEXT STEP

17 eindgebruiker B ,20 Tbel 4: De bijdrgen vn de stkeholders per nslu t ng in scenrio B In Tbel 5 stn enkele kengetllen vn de provincieleningen uitgesplitst. Net ls in scenrio A (en C) bedrgt de totle omvng vn de investeringen 70,t miljoen euro. Wederom is de totle omvng vn de finnciering vn de provincie 26,2 miljoen euro. In scenrio B hoeft echter een kleiner bedrg voor de leningen te worden gereserveerd, nmelijk 21,3 miljoen euro. De kosten voor de lening zijn nvennt lger, de kosten voor de subsidie zijn vnzelfsprekend hoger. Type bedrg Totle omvng nvesteringen (mrkt + provincie + fnemers) Totle omvng finnciering prov (leningen + subsidies) Totle omvng leningen Kosten len ngen Kosten voor subsidie Bedrg (in miljoen euro) 70,L 26,2 21,3 3,0 4,9 Tbel 5: Enkele kengetllen vn de provincieleningen in scenrio B Scenrio C In scenrio C gn we uit vn een nsluitsubsidie vn 500 euro en een eenmlige nsluitbijdrge vn 500 euro, te betlen door de fnemer. De bijdrgen vn de stkeholders per nsluiting worden gegeven in Tbel 6. Ansluitsubsidie Eenmlige bijdrge eindgebruiker Lening bnk' Lening Provincie Extr 11 mnd kosten c ,10 Tbel 6: De bijdrgen vn de stkeholders per nsluit ng in scenrio C In Tbel 7 stn nderml de belngrijkste getllen vn de provincieleningen uit dit scenrio. De totle omvng vn de lening bedrgt in dit scenrio 16,6 miljoen. De kosten vn de leningen zijn enkel 2,5 miljoen, terwijl de kosten voor de subsidie 9,7 miljoen bed rge n. Type bedrg Totle omvng investeringen (mrkt + provincie + fnemers) Totle omvng finnciering prov (leningen + subsidies) Totle omvng leningen Kosten leningen Kosten voor subsidie Bedrg (in miljoen euro) 70,t 26,2 76, ,7 Tbel 7: Enkele kengetllen vn de provincieleningen in scenrio C t0 De mndelijkse extr bijdrgen zijn excl. 2!o/o BfW. 11 De mndelijkse extr bijdrgen zijn excl. 2Lo/oBfW. Dilogic NEXT STEP 15

18 3.3 Businessmodellen: verschillende orgnistievormen De middelen die de provincie mogelijk zl verstrekken, komen ten goede n de bewoners vn het witte gebied. In de prktijk zullen bewoners niet individueel ngesloten worden, mr zl omwille vn schlvoordelen een groep huishoudens in een gebied tegelijkertijd worden ngesloten. Om een dergelijk project ten uitvoer te brengen, is het vn belng dt er een beplde orgnistiegrd nwezig is. Hierbij kn gedcht worden n een vereniging vn bewoners, mr ook een mrktprtij of een proctief provincil vehikel. In de prktijk zien we verschillende 'business modellen' om een dergelijk NGA-netwerk te reliseren. Deze modellen kunnen nst elkr bestn en illustreren de wijze wrop wrdecretie pltsvindt t jdens de exploittiefse vn een NGA-netwerk. Welk model het meest geschikt is en het beste nsluit bij de Drentse situtie hoeft geen expliciete keuze voor de provincie Drenthe te zijn. Deze modellen ontstn nmelijk vnuit de mrkt of vnuit bewonersinititieven. Het is wel een keuze in hoeverre GS / PS beplde 'orgnistievormen' wil nmoed igen of ondersteunen. Er zijn belngrijke verschillen tussen de modellen wt betreft het eigendom, de inrichting en finnciering vn het netwerk. De belngrijke overeenkomst is dt in lle modellen wordt uitgegn vn gemiddelde nlegkosten per nsluiting vn circ 3.000,-. Deze hoge nlegkosten zijn de reden dt finnciële steun vn de overheid nodig is, immers zl het bedrg vk te hoog zijn voor fnemers (consumenten of bedrijven) dn wel netwerknbieders om zelfstndig te drgen, zelfs ls de overheid hen tegemoet komt met bijvoorbeeld g rfcoörd i ntie en vrg bu ndel i ng. Dilogic herkent vier business modellen die het wrd zijn om nder te nlyseren. Hieronder behndelen we chtereenvolgens de kenmerken en een sterkte-zwktenlyse voor ieder fzonderlijk business model, nmelijk voor het: Netwerkcoöpertie Model Finncieringscoöpertie Model Asset Investment Model Semi-publieke Lst-mile Model Netwerkcoöpert e Bij inzet vn de netwerkcoöpertie drgen de gebruikers vn het netwerk - in dit gevl consumenten en bedrijven in wit gebied - zelf zorg voor de relistie ervn, Drtoe verenigen zij zich in een coöpertie die de finnciering (met ondersteuning vn de overheid), het beheer en eventueel ook de ctivering vn het netwerk voor hr rekening neemt. De coöpertie wordt drnst eigenr vn het netwerk, De breedbnddiensten worden door bestnde mrktprtijen geleverd. De netwerkcoöpertie kn ervoor kiezen om zelf het ontwerp vn het netwerk (topologie) te beplen en dit zelf (te lten) nleggen. Ook in de provincie Drenthe wordt gekeken nr de mogelijkheden voor een dergelijke netwerkcoöpertie. De coöpertie ECO-Oostermoer, ctief in de gemeenten Borger- Odoorn, A & Hunze en Tynrlo, is bijvoorbeeld de mogelijkheden n het verkennen om een glsvezelnetwerk n te leggen. Zij kijken drbij expliciet nr het'open Net'- model12. In dit model wordt de coöpertie eigenr vn het netwerk, mr besteden zij de belichting vn het netwerk (lg 213) uit n een onfhnkelijke prtij, die op zijn beurt 12 Bron: Interview met Rienus Ferwerd (coöpertie ECO-Oostermoer) 13 Zie Annex B voor een uitgebreidere toelichting op de verschillende lgen in een netwerk 16 Dilogic NEXT STEP

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Werken aan maatschappelijk rendement

Werken aan maatschappelijk rendement Contactpersonen Paulien van der Hoeven Werken aan maatschappelijk rendement Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s in het sociale domein Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie