VERSLAG. Nr: Verslag:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG. Nr: Verslag:"

Transcriptie

1 VERSLAG Betreft : Bewonersavond reconstructie Bijerscheweg Noord in Stolwijk Datum: 30 maart 2015 Locatie: IJsclub t Beijersche in Stolwijk Aanwezig: Annefieke Pagnillo (avondvoorzitter) Hoogheemraadschap Albert Sandbrink (projectleider) Hoogheemraadschap Gerrit Wijnstekers (adviseur) Hoogheemraadschap Mardy Treurniet (stagiaire) Hoogheemraadschap Jan Swijnenburg Oasen Adri Paans Waterpas Herwin Janssen Waterpas Bewoners Beijerscheweg Noord Nr: Verslag: A B C D E De avond wordt geopend door Annefieke Pagnillo. Zij licht de doelstelling van de avond toe, namelijk de aanwezigen informeren over de plannen voor de wegreconstructie van de Beijerscheweg Noord en de verlegging van de waterleiding. Annefieke verzoekt de aanwezigen te wachten met het stellen van vragen totdat alle presentaties zijn gehouden. Albert Sandbrink geeft een toelichting op de plannen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Jan Swijnenburg geeft een toelichting op de plannen van Oasen. Adri Paans geeft een toelichting op de uitwerking voor het verkrijgen van het zakelijk recht. Na de presentaties is er gelegenheid om schriftelijk en mondeling vragen te stellen. Op de vraag van de avondvoorzitter of er behoefte was aan pauze of dat men liever doorging, gaven de aanwezigen te kennen geen behoefte te hebben aan pauze. Waarop meteen is doorgegaan met de behandeling van de vragen. De volgende vragen/ opmerkingen zijn gesteld: Nr. 1 Kan gelijktijdig met de werkzaamheden glasvezel (internet) worden aangelegd? Het hoogheemraadschap beheert geen glasvezelnetwerken. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij een glasvezelexploitant (bv KPN, Ziggo, Rekam). Rekam is bereikbaar via tel: Hoe zit het tijdens de uitvoering met zwaar verkeer langs de huizen en trillingen? Het uitgangspunt is om de werkzaamheden zodanig zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt en de kans op schade minimaal is.

2 Daarnaast wordt voorafgaand aan de werkzaamheden bij panden een bouwkundige vooropname uitgevoerd waarbij de huidige staat van het pand (schriftelijk en met foto s) wordt vastgelegd. Mocht er tijdens de werkzaamheden schade optreden, dan kunt u dit melden en wordt het pand opnieuw door een bouwkundige bekeken. Alle geconstateerde schade als gevolg van de werkzaamheden wordt door het hoogheemraadschap vergoed. 3 Waar liggen de leidingen van bv. KPN, Stedin en dergelijke? In het Kadaster is de informatie over de ligging van kabels en leidingen opgenomen. Het uitvoeren van een melding is verplicht voor mechanische grondwerkzaamheden (wet WION). Het hoogheemraadschap houdt ter voorbereiding van werken altijd een oriëntatieonderzoek. Op onze website hebben wij twee overzichtstekeningen geplaats met een overzicht van de aanwezige kabels en leidingen. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Ze zijn enkel ter informatie beschikbaar gesteld. 4 Worden de inritten van de woningen aangesloten op de nieuwe weg? Alle inritten worden aangesloten op de nieuwe weg onder een helling van circa 1:5 (= 1 meter omhoog, betekent vijf meter in de lengte). Hierbij wordt rekening gehouden met het bestaande verhardingstype (asfalt, grind, bestrating, stelconplaten) van de inritten. 5 Op diverse locaties gaat de weg omhoog. Hoe zit het met de afwatering bij de woningen? Dit is afhankelijk van de locatie en weghoogte. Er wordt met u contact opgenomen als de weg ter hoogte van uw woning omhoog gaat om ter plaatse de situatie met u te bespreken. 6 Hoeveel gaat de weg omhoog? Dit is afhankelijk van de locatie. Het ontwerp gaat in principe uit van minimaal 40 centimeter en maximaal 60 centimeter boven polderpeil. Op diverse locaties is het niet aan te bevelen om de weg te verhogen naar 60 centimeter boven polderpeil. 7 Wordt het waterpeil verlaagd? Het waterpeil is in 2011 vastgesteld en varieert naar gelang de periode van het jaar en is vastgesteld op -2,18 meter N.A.P. en -2,23 meter NAP. Op onze website kunt u meer informatie vinden over peilbesluiten in uw gebied. 8 Moet ik mijn hekwerk verwijderen? Als u zaken op uw perceel moet verwijderen ten behoeve van de wegwerkzaamheden, nemen wij hierover vooraf contact met u op. 9 Wordt bermverharding aangebracht? Dit is afhankelijk van de locatie. Waar nodig wordt bermverharding toegepast. 10 Richting de Achterbroek vormen zich biezen in de wegsloot, kan hier wat aan worden gedaan? Uw vraag is in behandeling bij onze beheerafdeling.

3 11 Wordt er beschoeiing geplaatst? Op een drietal locaties wordt beschoeiing geplaatst aan de Weteringzijde. Dit wordt nog verder uitgewerkt in het ontwerp. 12 Op de weg wordt hard gereden. Dit kan gevaar opleveren voor langzame verkeersdeelnemers zoals: kinderen, paarden en fietsers. Kunnen er geen snelheidsremmende maatregelen worden toegepast, zoals drempels of het verlagen van de maximaal toegestane snelheid? Deze vraag zorgde voor de nodige reacties uit de de zaal. Het merendeel van de zaal is tegen het plaatsen van drempels. Drempels/ plateaus worden niet aangebracht. De maximaal toegestane snelheid op de Beijerseweg Noord is, net als op alle soortgelijke wegen in de regio, 60 kilometer per uur. Dat blijft ook zo. Tijdens de uitvoering worden borden geplaatst om de weggebruiker te attenderen op de werkzaamheden en hun snelheid tijdelijk aan te passen. 13 Komen de passeerplaatsen terug? Het ontwerp is op dit onderdeel nog niet afgerond. Volgens de richtlijnen moet een passeerplaats minimaal tien meter lang zijn en, een breedte hebben van minimaal 4,5 meter. Op de Beijerscheweg Noord voldoet eigenlijk één passeerplaats aan deze richtlijn. Dit gaan we verder uitwerken. 14 Hoe zit het met de gewichtsbeperking voor bouwverkeer? In het bestek worden de volgende passages opgenomen: Zwaar transport behoeft toestemming van de wegbeheerder. En: De aannemer moet bij de aanvoer en afvoer van materialen over wegen in beheer bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard rekening houden dat het totaalgewicht van het voertuig inclusief lading niet hoger mag zijn dan door de gemaakte en bestaande werken kan worden gedragen, zonder beschadiging van deze werken en niet hoger mag zijn dan 15 ton. Met een door de aannemer aan te vragen ontheffing (afgegeven door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) mag het totaalgewicht van het voertuig inclusief lading niet hoger zijn dan 20 ton. Gedurende de uitvoeringsperiode geldt er een maximum snelheid van 30 km/h. 15 Wordt een bouwkundige voorname uitgevoerd? Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt bij de niet onderheide panden een bouwkundige vooropname uitgevoerd. De verwachting is dat dit plaatsvindt in september Bij de volgende huisnummers willen wij deze uitvoeren: 12,13/14a,16/18,20,22,24,28a,32,34,36,38,42,44,52,54,56,62,64,70/72,76,78,8 0,82,84,86,100. U wordt hierover nader geïnformeerd. 16 Wat is de maximale snelheid op de Beijerscheweg Noord? De Beijerscheweg Noord is een erftoegangsweg type 2. Hier geldt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur. Tijdens de uitvoering plaatsen wij tijdelijke bebording op de Beijerscheweg Zuid, waarin wij de bestuurders attenderen op de werkzaamheden en hun snelheid hierop tijdelijk aan te passen.

4 17 Wordt de weg tijdens de uitvoering afgesloten? Tijdens de werkzaamheden kan het voor komen dat de weg tijdelijk wordt afgesloten. De termijn hiervan is afhankelijk van de locatie en de daar geplande werkzaamheden. Op dit moment is de uitvoeringswijze niet uitgewerkt. Dit wordt ook afgestemd met de werkzaamheden van Oasen. 18 Worden er bomen gekapt? In principe niet. Op een tweetal locaties is dit nog niet met zekerheid te stellen. Dit wordt verder uitgewerkt. Als bomen in de weg blijken te staan voor de werkzaamheden, wordt hierover eerst contact opgenomen met de eigenaar. 19 Hoe breed wordt de Beijerscheweg Noord? En wat betekent dit voor mij? De Beijerscheweg Noord varieert in breedte. De weg wordt aangepast op een wegbreedte van 2,6 meter. Op diverse locaties maakt dit niet of nauwelijks verschil met de huidige wegbreedte. Op onze website kunt u de tekening van de toekomstige situatie bekijken. De Beijerscheweg Noord is een erftoegangsweg type 2. Dit betekent dat er verschillende weggebruikers gebruik maken van dezelfde weg, zoals fietsers, auto s, werkverkeer en voetgangers. 21 Willen jullie tijdens de uitvoering zo min mogelijk vervoersbewegingen maken? Dit aspect nemen we mee in onze uitvraag naar de aannemende partijen. 22 De helft van de rijweg is in kadastrale eigendom van de bewoners. De waterleiding ligt in deze strook, waarom dan nu ineens uit de rijweg? De kabels en leidingen geeft het minste overlast als deze buiten de rijweg liggen. Nu een wegreconstructie er zit te komen en de waterleiding vernieuwd moet worden is het beter om de leiding buiten de rijweg te leggen. Het bijkomend voordeel is dan dat er nu en zakelijkrecht gevestigd wordt met de kadastrale eigenaren. 23 Wordt de leiding gelegd in een bestaand tracé? Zo ja, worden de bestaande kabels en leidingen niet beschadigd? Vooraf wordt een zogenaamde Klic-melding (Kabels en leidingen informatie centrum) uitgevoerd, zodat de ligging van bestaande kabels en leidingen bekend worden. 24 Hoe wordt een zakelijkrecht vastgelegd? Er wordt een volmacht opgesteld, waarna een notariële acte wordt opgesteld. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Oasen. Hierna sluit de Annefieke de avond af en bedankt alle genodigden voor hun komst en inbreng.

5 Overige vragen: I Tussen de Beijerscheweg 41 en 43 is de weg slecht. Kunnen jullie deze meenemen? Deze locatie valt buiten de het plan. We nemen uw opmerking mee en kijken wat we hiermee kunnen doen. II Kan er tijdens de uitvoering een loopbrug ter hoogte van huisnummer 24 worden aangelegd? Goed punt. Dit is afhankelijk van de fasering en werkwijze. We bekijken of het ook nodig is voor andere locaties. Dit wordt verder uitgewerkt. III IV V VI Bij de Beijerscheweg Noord 40 is 18 jaar geleden een dam aangelegd. We bekijken de status hiervan. Huisnummer 62: Ik heb net aan afschot en drainage bij de voordeur. We werken de situatie uit en nemen contact met u op. Huisnummer 28a. De waterput lekt. We bekijken de situatie en nemen contact met u op. Huisnummer 32: Hoe lang gaat de uitvoering duren? Hierover is niet een eenduidig antwoord te geven. Het hangt samen met de voorbereiding en uitvoering van Oasen en die van het hoogheemraadschap. Daarnaast is tijdens de uitvoering de fasering en werkwijze van de locatie afhankelijk. Belangrijk is dat Oasen en het hoogheemraadschap hun werkzaamheden goed met elkaar afstemmen.

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op.

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op. Bodemdaling Vraag: Er wordt voor de omgeving van de boring een te verwachten bodemdaling afgegeven van maximaal enkele centimeters. Bij een andere locatie van Vermilion in de omgeving is de bodemdaling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Over CBizz CBizz is een innovatieve internetprovider en erkend telecombedrijf dat een breed pakket van diensten aan de zakelijke markt levert, variërend

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Zo werken wij in Amsterdam Op straat

Zo werken wij in Amsterdam Op straat 1 Zo werken wij in Amsterdam Op straat Versie 2 2 George George Hendrik Hendrik Breitner Breitner (1857 (1857-1923) - 1923) Doorbraak Raadhuisstraat 3 Voorwoord Amsterdam is niet af en zal dat nooit zijn.

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat?

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder graven Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder

Nadere informatie

Zelf klussen. 100% wonen

Zelf klussen. 100% wonen Zelf klussen 100% wonen Zelf klussen Klussen in, aan en/of om uw huurwoning Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. We gaan er daarbij wel van uit dat

Nadere informatie

Van één, of van allen?

Van één, of van allen? Van één, of van allen? Voorwoord De afgelopen jaren is er een hoop veranderd in gemeente Heerenveen. Nieuwbouw, uitbreiding, revitalisatie en verandering van de infrastructuur zijn enkele voorbeelden hiervan.

Nadere informatie

Werkzaamheden al volop aan de gang

Werkzaamheden al volop aan de gang infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 1 ~ augustus 2014 Werkzaamheden al volop aan de gang Dieren en planten vinden hun plekje Nieuwe locatie voor familie Wijers Bouwen en vooruitkijken Inhoud Het project

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Verslag T.a.v. Onderwerp Datum : Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Algemeen: De bewonersbijeenkomst is onderdeel

Nadere informatie

Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker. Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief

Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker. Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief Pagina 2 van

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Utrecht. Datum: 1 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/133

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Utrecht. Datum: 1 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/133 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Utrecht Datum: 1 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/133 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Utrecht

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 dijkverbetering zuidelijke Randmeren en Eem Delen van de dijk langs de zuidelijke Randmeren en de Eem (dijkring 45) voldoen niet aan de wettelijke

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie