Centraal Bureau Dunamare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal Bureau Dunamare"

Transcriptie

1 DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2013/2014 Centraal Bureau Dunamare Toelichting begroting 13/14-1 -

2 Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Begroting 2013/ Toelichting op de hoofdstukken Managementsamenvatting Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden Belangrijkste punten van Begroting en Formatie Doelstellingen en te bereiken resultaten beleidsdomeinen Markt en omgeving Financiën Exploitatiebegroting Begrotingsresume Investeringsbegroting Formatie Formatieoverzicht Bijlage A: Detailbegroting Toelichting begroting 13/14-2 -

3 Toelichting op de hoofdstukken Inleiding Deze begroting is een samenstelling van de begroting CvB en het Centraal Bureau. Dat betekent dat zowel beleidsmatige als operationele bedragen zijn opgenomen. De formatie omvat alle medewerkers van de centrale organisatie inclusief de leden CvB. 1. Managementsamenvatting 1.1 Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden De belangrijkste strategische beleidsdoelstelling voor het begrotingsjaar is het verder opleiden/ professionaliseren van de teamleiders en schooldirecties. Het is duidelijk dat het ontwikkelen van een kwalitatieve school een goede samenwerking vereist tussen CvB, directie van de school en het docentenkorps. De cruciale, verbindende schakel is de teamleider. De tweede strategische doelstelling is de start van het project digitalisering in de klas. Acht scholen (500 lln.) starten in het nieuwe schooljaar met de inzet van diverse devices t.w. laptops, tablets, ipads in de klas. Het doel is onderzoeken welk device het best gaat passen bij de digitale lessen en digitale content. En passant wordt onderzocht welk device het gebruik goed overleeft. ICT in brede zin blijft voor Dunamare en de scholen een cruciale strategisch voorwaarde. De totale organisatie is afhankelijk van de ICT infrastructuur. Het vergt een forse jaarlijkse investering in de ICT infrastructuur om te borgen dat het systeem goed en betrouwbaar blijft functioneren. De investeringen betreffen het beheer, de infrastructuur en software. Vanwege het grote belang van de ICT is de verantwoordelijkheid voor het in stand houden en borgen van de continuïteit gecentraliseerd. De totale kosten d.w.z. systeembeheer, infrastructuur, serveromgeving, glasvezelnetwerk worden betaald door het CB. Via de afdracht betalen de scholen mee aan de ICT, het is voordeliger dit alles vanuit een centraal punt te organiseren. Toelichting begroting 13/14-3 -

4 Het Centraal Bureau wil een zakelijke dienstverlener binnen de stichting Dunamare zijn. Alle dienstverlening is gericht op het ontzorgen van de scholen op de deelgebieden P&O, Kwaliteit & Onderwijs, Financiële Administratie, Huisvesting, ICT en Inkoop. De begroting CB worden gefinancierd door een afdracht van 6,5% van de lumpsum door alle scholen. De totale begroting bedraagt 6.385K. 1.2 Belangrijkste punten van Begroting en Formatie De begroting bestaat uit zowel beleidsmatige (CvB) als operationele kostendragers (CB) Scholing personeel Van dit bedrag wordt beleidsmatig 440k ingezet door het bestuur voor de ontwikkeling van het (midden)management van de scholen. Na de trainingen van de directieraad wordt nu ingezet op de doorontwikkeling van de teamleiders. De teamleiders vormen een cruciale schakel tussen de docenten en de leiding c.q. beleid. Dit vice versa. Tevens wordt beleidsmatig ingezet op mogelijkheden voor ontwikkelen van individuele docenten of teams van scholen op basis van een uniek idee, project of een gericht plan voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit binnen een school of binnen de Stichting. In dit bedrag is ook rekening gehouden ( 70K) met reis- en verblijfskosten van de deelnemers aan opleidingen, meerdaagse bijeenkomsten van de directieraad. Het bijwonen van bijeenkomsten, conferenties workshops door de directieraad als geheel of delen van de directieraad (bijvoorbeeld directies van de schoolsoort VMBO). De overig 35k is bestemd voor opleidingen personeel CB. De sfeerwaarde eigentijds impliceert dat het CB qua kennis en kunde bij de tijd is. Dit vergt investeren in de ontwikkeling van personeel via workshops, conferenties, opleidingen en scholing Begeleiding personeel Dit bedrag wordt ingezet voor de begeleiding van personeel dat de organisatie verlaat via outplacement, coaching etc Vanwege het voortijdig beëindigen per 1 augustus 2013 van een langjarige arbeidsovereenkomst moet incidenteel de maximale vergoeding volgens WNT worden vergoed ( 75K). Het beëindigen van de overeenkomst levert, ondanks de genoemde vergoeding, een besparing op van 50K. (totale loonkosten 125K) Toelichting begroting 13/14-4 -

5 werving personeel Begroting voor het werven van personeel via advertenties, wervingbureau s etc In deze begroting is een bedrag van 20K gereserveerd voor het mogelijke werven van een lid van het CvB indien de eigen wervingsronde van mei 2013 niet succesvol verloopt Tijdelijk personeel Bedrag is bestemd voor inkoop van uren voor onderstaande ICT projecten en werkzaamheden gebaseerd op de ICT begroting (zie bijlage): BYOD subsidie scholen 100K (grondslag 500 devices * 200) bijdrage aan de pilot digitaliseren lessen op 8 scholen van Dunamare. BYOD centraal unmanaged 100K Optimalisatie netwerk/wireless 40K Sharepoint 2013 implementatie 50K Update patches werkstations 6K Vervangen firewalls 25K RFC Wortell/Willroff 50K FIM fase 2 30K Vernieuwing beveiligingscert 5K Centraal scripten software 30K (30* applicatie) Invoering office 2013 unmanaged 10K Datapas ondersteuning en ontwikkelen DDIS 60K Huurkosten CB Per 1 mei 2013 heeft het Centraal Bureau een nieuwe huurlocatie betrokken. De nieuwe huurlasten zijn 150K per jaar incl. BTW, parkeerplekken en servicekosten (ter vergelijking de Surinameweg was 252K incl.) & Afschrijvingen verbouwingen en gebouwen De totale investering in het nieuwe gebouw is 270K. Dit bedrag wordt afgeschreven over 10 a 15 jaar. De afschrijvingen bedragen totaal 30K. De totale besparing op nieuwe locatie bedraagt 70K per jaar. Over de totale looptijd van het huurcontract 700K. Toelichting begroting 13/14-5 -

6 Accountantskosten Ingaande boekjaar 2013 start de Stichting met een nieuwe huisaccountant KPMG. Na de tender is KPMG gekozen als nieuwe accountant. De kosten van de accountant voor de jaarlijkse controles is 47K inclusief BTW. Het resterende bedrag van 13K is voor meerwerk of additionele opdrachten of projecten binnen de jaarrekening en bekostigingscontrole Drukwerk Dit bedrag is bestemd voor het postpapier, enveloppen en visitekaartjes 25K. En voor 15K is ruimte voor het uitbrengen van het jaarverslag en overige communicatie drukwerk Externe Adviseurs Externe adviseurs betreft inzet van advocaten, (fiscale) juristen, notarissen, consultants voor strategie en beleid e.d.. Begroot op basis van ervaring laatste jaren 100K De resterende 35K wordt ingezet voor het uitvoeren van een INK audit Centraal Bureau en het beschrijven c.q. deels herschrijven van de AO van het Centraal Bureau Administratie automatisering Betreft de vaste kosten van Merces, Magister, 20/20vision, Exact en WMK&WMK BM en de Academie manager t.b.v. de Expert Academie Glasvezel Vaste kosten backbone, overstappunten en locatie CB 144K Kosten verbinding Magister 20K Overige ICT Operationele kosten. ICT is een belangrijke voorwaarde voor onze organisatie. Dit bedrag wordt ingezet voor de totale ondersteuning van onze ICT (exclusief de lokale beheerders). Deze inzet bestaat voornamelijk uit uren van Wortell (systeembeheer 312K), Wilroff (WAN&LAN 156K), WLAN beheer (72K) en Hosting server Interned (33K) representatiekosten De volgende bedragen: Toelichting begroting 13/14-6 -

7 Vaccatievergoeding RvT incl. trainingen etc. 37,5K incl. BTW (nieuwe wetsregel) (tot en met de exploitatie zijn deze kosten onder dit boeknummer geadministreerd, wordt in het nieuwe boekjaar een nieuw boeknummer) Kerstpakketten, Cadeau afscheid relaties, Zakelijke lunches/diners incentives, lunches/diners directieraad 7,5K Medezeggenschap Bedrag t.bv. de GMR voor vaccatie vergoeding, vergoeding uren inzet personeel in de GMR, opleiding en training leden GMR en advies van derden Interne verrekeningen Bedragen opleidingsscholen 75k Renteopbrengst van de middelen op de spaarrekening bij de Rabobank Haarlem We streven naar een maximale renteopbrengst van onze middelen. Het treasury statuur 2013 biedt de mogelijkheid een tweede bankier te nemen. Een deel van onze middelen staat renteloos bij de Rabobank Betreft de rente van de hypotheek van de Gemeente Harlingen t.b.v. het ROC gebouw bij MCH in Harlingen. Meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief van het CB is afhankelijk van de totale omvang in leerlingen, medewerkers en aantal scholen van de Stichting. Het CB is afhankelijk van de financiering van de scholen, zodra er een verandering plaatsvind in de lumpsum inkomsten van de scholen heeft dit een direct effect op de inkomsten van het CB. De kosten en formatieomvang zal met dit effect mee moeten bewegen, waarbij geldt bij stijgende inkomsten uitbreiding van de formatie niet een automatisme is. Per keer zal een afweging moeten worden gemaakt van het nut en noodzaak van een eventuele uitbreiding. Het CB streeft naar het optimaliseren van de dienstverlening. Tegelijkertijd streeft het CB door automatisering en digitalisering kostenreductie van de operationele kosten. Het geld wat daarmee vrijvalt kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld meer geld naar opleidingen of ondersteuning van pilots kan worden geboekt. Toelichting begroting 13/14-7 -

8 De inzet van automatisering en digitalisering kan een effect op personele inzet hebben. Met name op de processen waar handmatige handelingen plaatsvinden, dit kan op termijn een effect van +/- 1 fte reductie opleveren. Staat tegenover dat er een stijgende behoefte is aan advies en ondersteuning vanuit de scholen op de gebieden HR, Huisvesting en Control. Dit kan in de nabije toekomst een uitbreiding met ongeveer 1 fte in deze gebieden betekenen. Formatie CB De totale formatie van het CB bestaat uit medewerkers die diensten verlenen, stafmedewerkers en het CvB. De totale formatie is 38,5 fte, totaal 48 medewerkers. De formatie per 1/8/2013 is als volgt verdeeld: 1. CvB en staf CvB 2,20 fte* Control 4,50 fte** Communicatie 1,15 fte** Dir. Secretariaat 2,95 fte Kwaliteit & Onderwijs 2,00 fte Totaal 12,80 fte 2. CB P&O Finad HV Inkoop ICT Secr Expert academie Directeur Totaal 9,23 fte 5,63 fte 1,88 fte 1,21 fte 3,57 fte 1,7 fte 1,0 fte 1,0 fte 25,22 fte Overig 0,47 fte*** Totaal 38,49 fte *vanwege de pensionering van Sophie de Boer per 1/1/2014 wordt per 1/11/2013 een nieuw lid CvB benoemd. Totale CvB formatie voor schooljaar wordt 2,2 fte, vanaf schooljaar fte. Toelichting begroting 13/14-8 -

9 **de taak juridische control en communicatie ondersteuning (vml. taken van de bestuurssecretaris) worden voor 0,5 toegerekend aan Control en 0,5 aan de functie strategische communicatie. ***dit betreft een restant fte. Het betreft Jan Reedijk periode t/m 30/ pensionering. De formatie van het CB is afgestemd op de dienstverlening en ondersteuning van het CvB. De goedgekeurde totale formatie voor CB is 50 fte. 3. Doelstellingen en 4. te bereiken resultaten beleidsdomeinen Geef hier de belangrijkste doelstellingen weer die in het schoolplan zijn geformuleerd. Denk bij voorbeeld aan de volgende beleidsdomeinen: Beleidsdomein Alle scholen en CvB van de Stichting Dunamare Strategische doelstelling Er is sprake van gedwongen winkelnering op de diensten CB: P&O, Finad, ICT, HV, Inkoop, Communicatie. Onderwijs&Kwaliteit is ondersteunend en inzetbaar op schoolniveau (niet gedwongen). De doelstelling is een goede dienstverlening, zodanig dat de schooldirecties zich goed kunnen richten op hun primaire taak: leiding geven aan het onderwijsproces. De klanttevredenheid moet onderzocht worden. Doelstelling: 7. Voorstel voorjaar Personeel Het CB heeft als sfeerwaarde eigentijds. Dit betekent dat wij als CB onze kennis van de deelgebieden op peil houden en voorop willen lopen met nieuwe kennis van het VO-onderwijs in brede zin. Dit Toelichting begroting 13/14-9 -

10 bevorderd de pro-activiteit in de ondersteuning van zowel de schooldirectie als het CvB die van het CB verwacht mag worden. Dit betekent een permanente educatie d.m.v. trainingen, workshops, vaktechnische opleidingen en deelname aan de expertacademie. Anderszins kunnen medewerkers van CB hun kennis delen in de Expert Academie. ICT ICT dient zorg te dragen voor een goed geborgde (data opslag) en permanent functionerende ICT infrastructuur. Dit binnen de grenzen van de ICT mogelijkheden. Huisvesting Dunamare beschikt over een up to date netwerk, Doelstelling: Dunamare investeert permanent in het systeem, de infrastructuur, de hardware om deze op het hoge, huidige kwaliteitsniveau te houden Het groot-onderhoud van de scholen is centraal geregeld. Vanuit het MJOP wordt jaarlijks een bedrag begroot voor het in stand houden van de scholen. Dunamare onderhoud de scholen volgens de NEN Deze NEN hanteert condities niveaus voor het onderhoud. Dunamare streeft naar niveau 3 sober en doelmatig/functioneel onderhoud. Toelichting begroting 13/

11 De doelstelling voor is het geborgd invoeren van een NEN 2767 MJOP en de juiste bedrijfsprocessen voor aanbesteden en offreren. Tweede doelstelling is het ontwikkelen van inhoudelijke rapportages. Optimaal gebruik maken van de schaalgrootte van de Stichting. Ontwikkelen van inhoudelijke rapportages Bedrijfsproces verbeteren 4.1 Markt en omgeving In het schooljaar zal een INK positie bepaling van het Centraal Bureau worden uitgevoerd. 5 Financiën 5.1 Exploitatiebegroting In deze paragraaf komt de exploitatiebegroting op hoofdniveau aan de orde, de volgende onderdelen kan je benoemen: Vergoeding is 6,5% van de lumpsuminkomsten scholen uitgezonderd de vergoeding schepen. Totaal 6.382K Overige inkomsten: o huurinkomsten van de huizen 33K, Toelichting begroting 13/

12 o Andre van Zon start per 1 oktober als manager Expert Academie op het Centraal Bureau. De functie van manager academie is ingeschaald in 12. Het verschil met schaal van Andre wordt vergoed door het Sterrencollege 33K. De totale personele last is 2.904K (gemiddeld 75K) De totale afschrijvingslast, inclusief de laatste termijn ( 410K) van de afschrijving ICT investering en de nieuwste afschrijvingen van de investeringen in het CB ( 28K) is 548K. De verhuizing van het Centraal Bureau naar de nieuwe locatie levert een besparing op van 70K na afschrijvingen. In de oude situatie betaalden wij 252K incl. BTW en servicekosten. In de nieuwe situatie betalen we 150K incl. BTW, servicekosten en 15 parkeerplaatsen. De begroting van CB heeft een positief resultaat van 130K. Daarmee voldoet het CB aan de 2% doelstelling. De detailexploitatiebegroting is opgenomen in Bijlage A. De ICT begroting is opgenomen onder Bijlage B. Toelichting begroting 13/

13 5.2 Begrotingsresume 5.3 Investeringsbegroting ICT investeringen: Zie separate begroting. 2. Aanschaf twee nieuwe kleine bedrijfsauto s i.p.v. de Panda Dit dienen duurzame auto s te zijn. De inzet van de auto s is voor medewerkers van het CB die naar scholen moeten reizen voor advisering en ondersteuning Op dit moment rijden de HR adviseurs, hoofd P&O, de controller, dir CB, inkoop, ICT ers voor Magister. Sharepoint en ICT zaken en soms andere medewerkers met hun eigen auto s naar de scholen. De keuze van 2010/2011 de HR adviseurs veel in de scholen te laten komen heeft effect. De kilometers die door de HR adviseurs wordt gemaakt met de prive-auto s neemt toe. De kilometer vergoeding die daar tegenover staat is niet kostendekkend voor de medewerker. Tegelijkertijd maken o.a. HR-medewerkers te weinig kilometers om voor een leaseauto in aanmerking te komen. Verder geldt dat de Panda niet als een echt representatieve auto kan worden aangemerkt. Deze auto wordt liever niet gebruikt voor het heen en weer rijden naar de scholen. In sommige gevallen wordt de bedrijf bus ingezet als vervoer van en naar de scholen, een kostbare oplossing. Toelichting begroting 13/

14 De auto s worden op het parkeerdek gestationeerd, via de reservering app kunnen deze auto;s worden gereserveerd. De auto worden niet gebruikt voor woon/werk verkeer. De investering van 18K voor aanschaffen van twee kleine duurzame A-label auto s met het inruilen van de Panda. 6 Formatie 6.1 Formatieoverzicht Tabel formatie Centraal Bureau WTF Begroting schaal wtf 1 0, , , , ,3310 S10 5,9000 S11 2,8000 S12 4,4500 S13 1,8600 S14 1,0000 S15 2,0000 B4 1,0000 B5 1,0000 lb 0,0200 ld 0, ,4900 Ten opzichte van de begroting is de wtf met 1,0 gedaald. Toelichting begroting 13/

15 Bijlage A: Detailbegroting Werkelijk 11/12 (A) Werkelijk 12/13 (B) Begroting 12/13 (C) Begroting 13/14 (D) Baten 3.5 Overige baten Verhuur onroerende zaken Verhuur onroerende zaken Totaal Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Detachering personeel Totaal Detachering personeel Overige baten Overige baten Overige projectgelden Interne vergoedingen Totaal Overige baten Totaal Overige baten Totaal Baten Lasten 4.1 Personele lasten Lonen en salarissen Lonen en salarissen Mut.res.vakgeld Netto Lonen en salaris Mut. in 13e maand Uitkeringen Totaal Lonen en salarissen Sociale lasten Sociale lasten Pensioenpremies Totaal Sociale lasten Overige personele lasten Scholing personeel Kosten Arbodienst Begeleiding personeel Werving personeel Dotatie voorziening Bapo Dotatie vz ADV/Spaarverlo Dotatie vz overige person Tijdelijk personeel Overig pers kosten Totaal Overige personele lasten Totaal Personele lasten Afschrijvingen Afschr immat vaste activa Afschrijving gebouwen Afschr Verbouwingen Afschr Gebouwen Totaal Afschrijving gebouwen Afschrijvingen inventaris en apparatuur Afschr apparatuur 7jr Afschr ICT Afschr inventaris 15jr Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur Overige materiele vaste activa Totaal Overige materiele vaste activa Totaal Afschrijvingen Toelichting begroting 13/

16 Werkelijk 11/12 (A) Werkelijk 12/13 (B) Begroting 12/13 (C) Begroting 13/14 (D) Huisvestingslasten Huur Huurkosten Totaal Huur Klein onderhoud en exploitatie klein onderhoud en repara Onderhoud binnen Totaal Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Gas / huisbrandolie Electriciteit Water Totaal Energie en water Schoonmaakkosten Schoonmaak door derden Schoonmaakartikelen Totaal Schoonmaakkosten Heffingen Heffingen Totaal Heffingen Overige huisvestingslasten Tuinonderhoud Verzekering gebouwen Bewaking / beveiliging Vuilverw./containerhuur Overige huisvestingslast Totaal Overige huisvestingslasten Totaal Huisvestingslasten Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie- en beheer Reis- en verblijfkosten Accountantskosten Telefoonkosten Kantoorartikelen Kopieerkosten Drukwerk Externe adviseurs Admin. automatisering Porti/vracht Overige Totaal Administratie- en beheerslasten Toelichting begroting 13/

17 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen Aanschaf invent en appara Onderhoud invent en appar Aankoop boeken Licenties software Glasvezel / adsl Overige ICT-zaken Automatisering roosteren Leasetermijnen Dell Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige instellingslasten Wervingskosten Representatiekosten Leerlingbegeleiding Contributies Abonnementen Medezeggenschapsraad Verzekeringen Overige Personeelsactiviteiten Overige projectuitgaven Interne verrekeningen Kosten transportmiddelen Totaal Overige instellingslasten Totaal Overige instellingslasten Totaal Lasten Financiele baten en lasten Rentebaten Rentebaten Totaal Rentebaten Rentelasten Rentelasten Totaal Rentelasten Overige financiele lasten Totaal Overige financiele lasten Totaal Financiele baten en lasten Saldo Toelichting begroting 13/

18 Toelichting begroting 13/

DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2014/15. Prof.dr. Gunningschool

DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2014/15. Prof.dr. Gunningschool DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2014/15 Prof.dr. Gunningschool Inhoudsopgave 1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15... 2 1.1 BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN... 2 1.2 STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd.

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd. ijrd aan: ^ U,^XJUAO^ #OI Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP Nr. Afd Ctess.nr.. \ Q

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

(concept-)begroting 2014

(concept-)begroting 2014 (concept-)begroting 2014 Begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2014 Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting 2012 2012 2013 2014 Afschrijvingen 20.729 25.000 16.000 14.000 Personeelslasten

Nadere informatie

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan.

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512.

Nadere informatie

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015 Bijlage B Staat van baten en lasten Begroot 2014 Begroot 2015 Baten: Baten uit eigen fondsenwerving 356,067 449,994 Baten uit gezamenlijke acties 0 0 Baten uit acties van derden 0 0 Subsidies van overheden

Nadere informatie

Begroting 2015/ Prognose 2014

Begroting 2015/ Prognose 2014 Drentse Golfclub "De Gelpenberg" Begroting 2015/ Prognose 2014 Begroting 2015 V 2.0 Algemeen Het geprognotiseerde resultaat voor 2014 is positief en de begroting voor 2015 is sluitend. Het bestuur blijft

Nadere informatie

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving LASTEN 1.1 Externe rentelasten 40100 Rente RC 217.757 74.836 142.921 Lagere lasten door vertraagde investeringen 1.2 Interne rentelasten 40200 Heffingsrente 160.000 96.000 256.000 Overboeking van opbrengsten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011.

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011. Wassenaar, 29 maart 2012 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2011 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Totale opbrengsten

Totale opbrengsten Werkbegroting Reimerswaal lokaal 2016 Opbrengsten 8000 contributies (btw laag) 40.000 8020 telaatgeld (geen btw) 9.500 8026 telaatgeld (btw hoog) 8041 schadevergoedingen (btw laag) 475 8047 opbrengst incasso

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Balans 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 1100 Bank 5.717,26 15.170,76 100 Eigen vermogen 340.402,78 313.097,71 1150 Spaarrekening 95.000,00

Nadere informatie

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal liquiditeitsbegroting (opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal opening kas/bank -1.128,99 4.347,50 11.590,59 16.803,73 20.997,93 19.457,90 21.280,18 27.973,31 35.496,66 37.698,87 48.759,66

Nadere informatie

Baten en lasten 2013

Baten en lasten 2013 Baten en lasten 2013 Monsterse Reddingsbrigade Jaarcijfers 2013 Uitgaven Begroting 2013 Def. 2013 Ten laste van veiligheid 2013 Ten laste van vereniging 2013 01 Exploitatie gebouw 28.650 26.127 13.204

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

Begroting 2014 Jaarrekening 2013

Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 + MJP 2014-2017 + begroting 2014 - Resultaat Begroting Jaarrekening Jaarrekening 2013 2012 2013 Opbrengsten Entree 43.658 43.658 45.166 Cateraar 14.000

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

rotius 'college lb NflV 2008 Aan het College van B&W Gemeente Deift Postbus 78 2600 ME DELFT Kopie & Gemeedife Delft Afd. Doc./bijlage Productnr.

rotius 'college lb NflV 2008 Aan het College van B&W Gemeente Deift Postbus 78 2600 ME DELFT Kopie & Gemeedife Delft Afd. Doc./bijlage Productnr. rotius 'college Correspondentieadres: Postbus 47 26 AL Delft E-mail: info@grotiuscollege.nl Web: www.grotiuscollege.nl Bank: BNG 28.5.3.27 «Tel:15-8 Bezoekadres: tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo,

Nadere informatie

Begroting. van de. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland

Begroting. van de. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland Concept Begroting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2006 8 januari 2007 I N H O U D - Voorwoord - Exploitatiebegroting 2006 - Exploitatiebegroting 2006 per soort onderwijs -

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Subsidieaanvraag Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Ten behoeve van de aanvraag tot subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van dit aanvraagformulier tot subsidieverlening.

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

IBAN NL53RAB0 0384303692 BIC RAB0NL2U Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01. [gd] üoet inchem. gemeente. Kopie 2 8 MAART 2014

IBAN NL53RAB0 0384303692 BIC RAB0NL2U Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01. [gd] üoet inchem. gemeente. Kopie 2 8 MAART 2014 Schouwburg Amphion Hofstraat 159 7001 JD Doetinchem Telefoon (0314)37 60 00 E-mail info@amphion.nl Internet www.amphion.nl IBAN NL53RAB0 0384303692 BIC RAB0NL2U Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014 Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland Gouda Jaarrekening 2014 23 maart 2015 Inhoudsopgave Algemeen Oprichting Statutaire doelstelling Aard van de stichting Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

Begroting Omgevingsraad Schiphol 2016

Begroting Omgevingsraad Schiphol 2016 Begroting Omgevingsraad Schiphol 2016 1. Begroting College van Advies Het College van Advies werkt op basis van adviesaanvragen. Deze zijn in de regel van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Nadere informatie

Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep

Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Onderwerp Portefeuillehouder Doel/vraagstelling Relevante aspecten/ conclusies/samenvatting Afgestemd met Beslispunten Financiële gevolgen, waaronder hoogte bedrag,

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Koningstheater Akademie 's-hertogenbosch

RAPPORT. Stichting Koningstheater Akademie 's-hertogenbosch RAPPORT aan het bestuur van Stichting Koningstheater Akademie 's-hertogenbosch Inzake de jaarrekening 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Samenstellingsverklaring 4 Algemeen 5 Bespreking van het resultaat

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Stichting z25.org JAARREKENING 2012

Stichting z25.org JAARREKENING 2012 Stichting z25.org JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring Pagina 2 Algemeen Pagina 2 Resultaten Pagina 3 Financiële positie Pagina 4 Jaarrekening Balans Pagina 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00%

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% Stichting (alle scholen) 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus ZG ROGGEL. Jaarrekening 2015

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus ZG ROGGEL. Jaarrekening 2015 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus 3732 6088 ZG ROGGEL Jaarrekening 2015 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus 3732 6088 ZG ROGGEL Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden INHOUDSOPGAVE blz. 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 4 3. Toelichting op de balans per 31 december 2014 5 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

Materiële vaste activa Verbouwing machines en installaties inventaris en inrichting transportmiddelen

Materiële vaste activa Verbouwing machines en installaties inventaris en inrichting transportmiddelen Balans Stichting Tilburgse Voedselbank Balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 120.380 machines en installaties

Nadere informatie

JAARRAPPORT. Titus Brandsma Instituut

JAARRAPPORT. Titus Brandsma Instituut JAARRAPPORT 2015 Titus Brandsma Instituut (bedragen in euro's) 31-12-2015 31-12-2014 ACTIVA FINANCIËLE ACTIVA Effectenportefeuille 4.269.043 5.474.130 VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren 10.344 34.424 Nog te ontvangen

Nadere informatie

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 9.2 BEGROTING. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 9.2 BEGROTING. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: Infoblad 9.2 BEGROTING Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: - Opstellen van de begroting - Kostenplaatsen - Kosten - Opbrengsten - Meer informatie - Bijlage rekeningschema Voor

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Stichting z25.org JAARREKENING 2011

Stichting z25.org JAARREKENING 2011 Stichting z25.org JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring Pagina 2 Algemeen Pagina 2 Resultaten Pagina 3 Financiële positie Pagina 4 Jaarrekening Balans Pagina 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bosman woningen

Stichting Bosman woningen Stichting Bosman woningen Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Algemeen pagina 1 Jaarverslag 2 2 Gegevens van de rechtspersoon 6 3 Vaststelling van de jaarrekening 7 Jaarrekening 8 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren. Fin. Jaarverslag 2013 DA AHH LHVD

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren. Fin. Jaarverslag 2013 DA AHH LHVD Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina II. SAMENSTELLINGSVERKLARING 1 III. JAARREKENING 1. Balans

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

Welkom. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Welkom. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Welkom Windesheim in vogelvlucht Sprekers: Cees Langebeeke Directeur bedrijfsvoering Jeroen Jongenelen Salesmanager Eurest Rob Gerritsen Teamleider Inkoop Programma Organisatie Windesheim Windesheim in

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2015

Ontwerpbegroting 2015 Ontwerpbegroting 2015 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies

Nadere informatie

Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal

Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal Begroting 2016 inhoudsopgave: Pagina 1. Uitgangspunten begroting 2016 1 2.1 Begroting 2016 (* 1.000) 2 2.2 Begroting 2016 (* 1,00)

Nadere informatie

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting.

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting. Gemeenteraad van Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren ;_.;;;--~-.--~------ ---_.-.- datum betreft 14-12-2011 begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Begroting 2016. Schoolvereniging Agatha Snellen. Utrecht DEFINITIEF

Begroting 2016. Schoolvereniging Agatha Snellen. Utrecht DEFINITIEF Begroting 2016 Schoolvereniging Agatha Snellen Utrecht DEFINITIEF Utrecht, 16 november 2015 1 Inleiding Het bestuur en de directie van de Agatha Snellenschool vinden het belangrijk om open te communiceren

Nadere informatie