Centraal Bureau Dunamare

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal Bureau Dunamare"

Transcriptie

1 DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2013/2014 Centraal Bureau Dunamare Toelichting begroting 13/14-1 -

2 Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Begroting 2013/ Toelichting op de hoofdstukken Managementsamenvatting Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden Belangrijkste punten van Begroting en Formatie Doelstellingen en te bereiken resultaten beleidsdomeinen Markt en omgeving Financiën Exploitatiebegroting Begrotingsresume Investeringsbegroting Formatie Formatieoverzicht Bijlage A: Detailbegroting Toelichting begroting 13/14-2 -

3 Toelichting op de hoofdstukken Inleiding Deze begroting is een samenstelling van de begroting CvB en het Centraal Bureau. Dat betekent dat zowel beleidsmatige als operationele bedragen zijn opgenomen. De formatie omvat alle medewerkers van de centrale organisatie inclusief de leden CvB. 1. Managementsamenvatting 1.1 Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden De belangrijkste strategische beleidsdoelstelling voor het begrotingsjaar is het verder opleiden/ professionaliseren van de teamleiders en schooldirecties. Het is duidelijk dat het ontwikkelen van een kwalitatieve school een goede samenwerking vereist tussen CvB, directie van de school en het docentenkorps. De cruciale, verbindende schakel is de teamleider. De tweede strategische doelstelling is de start van het project digitalisering in de klas. Acht scholen (500 lln.) starten in het nieuwe schooljaar met de inzet van diverse devices t.w. laptops, tablets, ipads in de klas. Het doel is onderzoeken welk device het best gaat passen bij de digitale lessen en digitale content. En passant wordt onderzocht welk device het gebruik goed overleeft. ICT in brede zin blijft voor Dunamare en de scholen een cruciale strategisch voorwaarde. De totale organisatie is afhankelijk van de ICT infrastructuur. Het vergt een forse jaarlijkse investering in de ICT infrastructuur om te borgen dat het systeem goed en betrouwbaar blijft functioneren. De investeringen betreffen het beheer, de infrastructuur en software. Vanwege het grote belang van de ICT is de verantwoordelijkheid voor het in stand houden en borgen van de continuïteit gecentraliseerd. De totale kosten d.w.z. systeembeheer, infrastructuur, serveromgeving, glasvezelnetwerk worden betaald door het CB. Via de afdracht betalen de scholen mee aan de ICT, het is voordeliger dit alles vanuit een centraal punt te organiseren. Toelichting begroting 13/14-3 -

4 Het Centraal Bureau wil een zakelijke dienstverlener binnen de stichting Dunamare zijn. Alle dienstverlening is gericht op het ontzorgen van de scholen op de deelgebieden P&O, Kwaliteit & Onderwijs, Financiële Administratie, Huisvesting, ICT en Inkoop. De begroting CB worden gefinancierd door een afdracht van 6,5% van de lumpsum door alle scholen. De totale begroting bedraagt 6.385K. 1.2 Belangrijkste punten van Begroting en Formatie De begroting bestaat uit zowel beleidsmatige (CvB) als operationele kostendragers (CB) Scholing personeel Van dit bedrag wordt beleidsmatig 440k ingezet door het bestuur voor de ontwikkeling van het (midden)management van de scholen. Na de trainingen van de directieraad wordt nu ingezet op de doorontwikkeling van de teamleiders. De teamleiders vormen een cruciale schakel tussen de docenten en de leiding c.q. beleid. Dit vice versa. Tevens wordt beleidsmatig ingezet op mogelijkheden voor ontwikkelen van individuele docenten of teams van scholen op basis van een uniek idee, project of een gericht plan voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit binnen een school of binnen de Stichting. In dit bedrag is ook rekening gehouden ( 70K) met reis- en verblijfskosten van de deelnemers aan opleidingen, meerdaagse bijeenkomsten van de directieraad. Het bijwonen van bijeenkomsten, conferenties workshops door de directieraad als geheel of delen van de directieraad (bijvoorbeeld directies van de schoolsoort VMBO). De overig 35k is bestemd voor opleidingen personeel CB. De sfeerwaarde eigentijds impliceert dat het CB qua kennis en kunde bij de tijd is. Dit vergt investeren in de ontwikkeling van personeel via workshops, conferenties, opleidingen en scholing Begeleiding personeel Dit bedrag wordt ingezet voor de begeleiding van personeel dat de organisatie verlaat via outplacement, coaching etc Vanwege het voortijdig beëindigen per 1 augustus 2013 van een langjarige arbeidsovereenkomst moet incidenteel de maximale vergoeding volgens WNT worden vergoed ( 75K). Het beëindigen van de overeenkomst levert, ondanks de genoemde vergoeding, een besparing op van 50K. (totale loonkosten 125K) Toelichting begroting 13/14-4 -

5 werving personeel Begroting voor het werven van personeel via advertenties, wervingbureau s etc In deze begroting is een bedrag van 20K gereserveerd voor het mogelijke werven van een lid van het CvB indien de eigen wervingsronde van mei 2013 niet succesvol verloopt Tijdelijk personeel Bedrag is bestemd voor inkoop van uren voor onderstaande ICT projecten en werkzaamheden gebaseerd op de ICT begroting (zie bijlage): BYOD subsidie scholen 100K (grondslag 500 devices * 200) bijdrage aan de pilot digitaliseren lessen op 8 scholen van Dunamare. BYOD centraal unmanaged 100K Optimalisatie netwerk/wireless 40K Sharepoint 2013 implementatie 50K Update patches werkstations 6K Vervangen firewalls 25K RFC Wortell/Willroff 50K FIM fase 2 30K Vernieuwing beveiligingscert 5K Centraal scripten software 30K (30* applicatie) Invoering office 2013 unmanaged 10K Datapas ondersteuning en ontwikkelen DDIS 60K Huurkosten CB Per 1 mei 2013 heeft het Centraal Bureau een nieuwe huurlocatie betrokken. De nieuwe huurlasten zijn 150K per jaar incl. BTW, parkeerplekken en servicekosten (ter vergelijking de Surinameweg was 252K incl.) & Afschrijvingen verbouwingen en gebouwen De totale investering in het nieuwe gebouw is 270K. Dit bedrag wordt afgeschreven over 10 a 15 jaar. De afschrijvingen bedragen totaal 30K. De totale besparing op nieuwe locatie bedraagt 70K per jaar. Over de totale looptijd van het huurcontract 700K. Toelichting begroting 13/14-5 -

6 Accountantskosten Ingaande boekjaar 2013 start de Stichting met een nieuwe huisaccountant KPMG. Na de tender is KPMG gekozen als nieuwe accountant. De kosten van de accountant voor de jaarlijkse controles is 47K inclusief BTW. Het resterende bedrag van 13K is voor meerwerk of additionele opdrachten of projecten binnen de jaarrekening en bekostigingscontrole Drukwerk Dit bedrag is bestemd voor het postpapier, enveloppen en visitekaartjes 25K. En voor 15K is ruimte voor het uitbrengen van het jaarverslag en overige communicatie drukwerk Externe Adviseurs Externe adviseurs betreft inzet van advocaten, (fiscale) juristen, notarissen, consultants voor strategie en beleid e.d.. Begroot op basis van ervaring laatste jaren 100K De resterende 35K wordt ingezet voor het uitvoeren van een INK audit Centraal Bureau en het beschrijven c.q. deels herschrijven van de AO van het Centraal Bureau Administratie automatisering Betreft de vaste kosten van Merces, Magister, 20/20vision, Exact en WMK&WMK BM en de Academie manager t.b.v. de Expert Academie Glasvezel Vaste kosten backbone, overstappunten en locatie CB 144K Kosten verbinding Magister 20K Overige ICT Operationele kosten. ICT is een belangrijke voorwaarde voor onze organisatie. Dit bedrag wordt ingezet voor de totale ondersteuning van onze ICT (exclusief de lokale beheerders). Deze inzet bestaat voornamelijk uit uren van Wortell (systeembeheer 312K), Wilroff (WAN&LAN 156K), WLAN beheer (72K) en Hosting server Interned (33K) representatiekosten De volgende bedragen: Toelichting begroting 13/14-6 -

7 Vaccatievergoeding RvT incl. trainingen etc. 37,5K incl. BTW (nieuwe wetsregel) (tot en met de exploitatie zijn deze kosten onder dit boeknummer geadministreerd, wordt in het nieuwe boekjaar een nieuw boeknummer) Kerstpakketten, Cadeau afscheid relaties, Zakelijke lunches/diners incentives, lunches/diners directieraad 7,5K Medezeggenschap Bedrag t.bv. de GMR voor vaccatie vergoeding, vergoeding uren inzet personeel in de GMR, opleiding en training leden GMR en advies van derden Interne verrekeningen Bedragen opleidingsscholen 75k Renteopbrengst van de middelen op de spaarrekening bij de Rabobank Haarlem We streven naar een maximale renteopbrengst van onze middelen. Het treasury statuur 2013 biedt de mogelijkheid een tweede bankier te nemen. Een deel van onze middelen staat renteloos bij de Rabobank Betreft de rente van de hypotheek van de Gemeente Harlingen t.b.v. het ROC gebouw bij MCH in Harlingen. Meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief van het CB is afhankelijk van de totale omvang in leerlingen, medewerkers en aantal scholen van de Stichting. Het CB is afhankelijk van de financiering van de scholen, zodra er een verandering plaatsvind in de lumpsum inkomsten van de scholen heeft dit een direct effect op de inkomsten van het CB. De kosten en formatieomvang zal met dit effect mee moeten bewegen, waarbij geldt bij stijgende inkomsten uitbreiding van de formatie niet een automatisme is. Per keer zal een afweging moeten worden gemaakt van het nut en noodzaak van een eventuele uitbreiding. Het CB streeft naar het optimaliseren van de dienstverlening. Tegelijkertijd streeft het CB door automatisering en digitalisering kostenreductie van de operationele kosten. Het geld wat daarmee vrijvalt kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld meer geld naar opleidingen of ondersteuning van pilots kan worden geboekt. Toelichting begroting 13/14-7 -

8 De inzet van automatisering en digitalisering kan een effect op personele inzet hebben. Met name op de processen waar handmatige handelingen plaatsvinden, dit kan op termijn een effect van +/- 1 fte reductie opleveren. Staat tegenover dat er een stijgende behoefte is aan advies en ondersteuning vanuit de scholen op de gebieden HR, Huisvesting en Control. Dit kan in de nabije toekomst een uitbreiding met ongeveer 1 fte in deze gebieden betekenen. Formatie CB De totale formatie van het CB bestaat uit medewerkers die diensten verlenen, stafmedewerkers en het CvB. De totale formatie is 38,5 fte, totaal 48 medewerkers. De formatie per 1/8/2013 is als volgt verdeeld: 1. CvB en staf CvB 2,20 fte* Control 4,50 fte** Communicatie 1,15 fte** Dir. Secretariaat 2,95 fte Kwaliteit & Onderwijs 2,00 fte Totaal 12,80 fte 2. CB P&O Finad HV Inkoop ICT Secr Expert academie Directeur Totaal 9,23 fte 5,63 fte 1,88 fte 1,21 fte 3,57 fte 1,7 fte 1,0 fte 1,0 fte 25,22 fte Overig 0,47 fte*** Totaal 38,49 fte *vanwege de pensionering van Sophie de Boer per 1/1/2014 wordt per 1/11/2013 een nieuw lid CvB benoemd. Totale CvB formatie voor schooljaar wordt 2,2 fte, vanaf schooljaar fte. Toelichting begroting 13/14-8 -

9 **de taak juridische control en communicatie ondersteuning (vml. taken van de bestuurssecretaris) worden voor 0,5 toegerekend aan Control en 0,5 aan de functie strategische communicatie. ***dit betreft een restant fte. Het betreft Jan Reedijk periode t/m 30/ pensionering. De formatie van het CB is afgestemd op de dienstverlening en ondersteuning van het CvB. De goedgekeurde totale formatie voor CB is 50 fte. 3. Doelstellingen en 4. te bereiken resultaten beleidsdomeinen Geef hier de belangrijkste doelstellingen weer die in het schoolplan zijn geformuleerd. Denk bij voorbeeld aan de volgende beleidsdomeinen: Beleidsdomein Alle scholen en CvB van de Stichting Dunamare Strategische doelstelling Er is sprake van gedwongen winkelnering op de diensten CB: P&O, Finad, ICT, HV, Inkoop, Communicatie. Onderwijs&Kwaliteit is ondersteunend en inzetbaar op schoolniveau (niet gedwongen). De doelstelling is een goede dienstverlening, zodanig dat de schooldirecties zich goed kunnen richten op hun primaire taak: leiding geven aan het onderwijsproces. De klanttevredenheid moet onderzocht worden. Doelstelling: 7. Voorstel voorjaar Personeel Het CB heeft als sfeerwaarde eigentijds. Dit betekent dat wij als CB onze kennis van de deelgebieden op peil houden en voorop willen lopen met nieuwe kennis van het VO-onderwijs in brede zin. Dit Toelichting begroting 13/14-9 -

10 bevorderd de pro-activiteit in de ondersteuning van zowel de schooldirectie als het CvB die van het CB verwacht mag worden. Dit betekent een permanente educatie d.m.v. trainingen, workshops, vaktechnische opleidingen en deelname aan de expertacademie. Anderszins kunnen medewerkers van CB hun kennis delen in de Expert Academie. ICT ICT dient zorg te dragen voor een goed geborgde (data opslag) en permanent functionerende ICT infrastructuur. Dit binnen de grenzen van de ICT mogelijkheden. Huisvesting Dunamare beschikt over een up to date netwerk, Doelstelling: Dunamare investeert permanent in het systeem, de infrastructuur, de hardware om deze op het hoge, huidige kwaliteitsniveau te houden Het groot-onderhoud van de scholen is centraal geregeld. Vanuit het MJOP wordt jaarlijks een bedrag begroot voor het in stand houden van de scholen. Dunamare onderhoud de scholen volgens de NEN Deze NEN hanteert condities niveaus voor het onderhoud. Dunamare streeft naar niveau 3 sober en doelmatig/functioneel onderhoud. Toelichting begroting 13/

11 De doelstelling voor is het geborgd invoeren van een NEN 2767 MJOP en de juiste bedrijfsprocessen voor aanbesteden en offreren. Tweede doelstelling is het ontwikkelen van inhoudelijke rapportages. Optimaal gebruik maken van de schaalgrootte van de Stichting. Ontwikkelen van inhoudelijke rapportages Bedrijfsproces verbeteren 4.1 Markt en omgeving In het schooljaar zal een INK positie bepaling van het Centraal Bureau worden uitgevoerd. 5 Financiën 5.1 Exploitatiebegroting In deze paragraaf komt de exploitatiebegroting op hoofdniveau aan de orde, de volgende onderdelen kan je benoemen: Vergoeding is 6,5% van de lumpsuminkomsten scholen uitgezonderd de vergoeding schepen. Totaal 6.382K Overige inkomsten: o huurinkomsten van de huizen 33K, Toelichting begroting 13/

12 o Andre van Zon start per 1 oktober als manager Expert Academie op het Centraal Bureau. De functie van manager academie is ingeschaald in 12. Het verschil met schaal van Andre wordt vergoed door het Sterrencollege 33K. De totale personele last is 2.904K (gemiddeld 75K) De totale afschrijvingslast, inclusief de laatste termijn ( 410K) van de afschrijving ICT investering en de nieuwste afschrijvingen van de investeringen in het CB ( 28K) is 548K. De verhuizing van het Centraal Bureau naar de nieuwe locatie levert een besparing op van 70K na afschrijvingen. In de oude situatie betaalden wij 252K incl. BTW en servicekosten. In de nieuwe situatie betalen we 150K incl. BTW, servicekosten en 15 parkeerplaatsen. De begroting van CB heeft een positief resultaat van 130K. Daarmee voldoet het CB aan de 2% doelstelling. De detailexploitatiebegroting is opgenomen in Bijlage A. De ICT begroting is opgenomen onder Bijlage B. Toelichting begroting 13/

13 5.2 Begrotingsresume 5.3 Investeringsbegroting ICT investeringen: Zie separate begroting. 2. Aanschaf twee nieuwe kleine bedrijfsauto s i.p.v. de Panda Dit dienen duurzame auto s te zijn. De inzet van de auto s is voor medewerkers van het CB die naar scholen moeten reizen voor advisering en ondersteuning Op dit moment rijden de HR adviseurs, hoofd P&O, de controller, dir CB, inkoop, ICT ers voor Magister. Sharepoint en ICT zaken en soms andere medewerkers met hun eigen auto s naar de scholen. De keuze van 2010/2011 de HR adviseurs veel in de scholen te laten komen heeft effect. De kilometers die door de HR adviseurs wordt gemaakt met de prive-auto s neemt toe. De kilometer vergoeding die daar tegenover staat is niet kostendekkend voor de medewerker. Tegelijkertijd maken o.a. HR-medewerkers te weinig kilometers om voor een leaseauto in aanmerking te komen. Verder geldt dat de Panda niet als een echt representatieve auto kan worden aangemerkt. Deze auto wordt liever niet gebruikt voor het heen en weer rijden naar de scholen. In sommige gevallen wordt de bedrijf bus ingezet als vervoer van en naar de scholen, een kostbare oplossing. Toelichting begroting 13/

14 De auto s worden op het parkeerdek gestationeerd, via de reservering app kunnen deze auto;s worden gereserveerd. De auto worden niet gebruikt voor woon/werk verkeer. De investering van 18K voor aanschaffen van twee kleine duurzame A-label auto s met het inruilen van de Panda. 6 Formatie 6.1 Formatieoverzicht Tabel formatie Centraal Bureau WTF Begroting schaal wtf 1 0, , , , ,3310 S10 5,9000 S11 2,8000 S12 4,4500 S13 1,8600 S14 1,0000 S15 2,0000 B4 1,0000 B5 1,0000 lb 0,0200 ld 0, ,4900 Ten opzichte van de begroting is de wtf met 1,0 gedaald. Toelichting begroting 13/

15 Bijlage A: Detailbegroting Werkelijk 11/12 (A) Werkelijk 12/13 (B) Begroting 12/13 (C) Begroting 13/14 (D) Baten 3.5 Overige baten Verhuur onroerende zaken Verhuur onroerende zaken Totaal Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Detachering personeel Totaal Detachering personeel Overige baten Overige baten Overige projectgelden Interne vergoedingen Totaal Overige baten Totaal Overige baten Totaal Baten Lasten 4.1 Personele lasten Lonen en salarissen Lonen en salarissen Mut.res.vakgeld Netto Lonen en salaris Mut. in 13e maand Uitkeringen Totaal Lonen en salarissen Sociale lasten Sociale lasten Pensioenpremies Totaal Sociale lasten Overige personele lasten Scholing personeel Kosten Arbodienst Begeleiding personeel Werving personeel Dotatie voorziening Bapo Dotatie vz ADV/Spaarverlo Dotatie vz overige person Tijdelijk personeel Overig pers kosten Totaal Overige personele lasten Totaal Personele lasten Afschrijvingen Afschr immat vaste activa Afschrijving gebouwen Afschr Verbouwingen Afschr Gebouwen Totaal Afschrijving gebouwen Afschrijvingen inventaris en apparatuur Afschr apparatuur 7jr Afschr ICT Afschr inventaris 15jr Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur Overige materiele vaste activa Totaal Overige materiele vaste activa Totaal Afschrijvingen Toelichting begroting 13/

16 Werkelijk 11/12 (A) Werkelijk 12/13 (B) Begroting 12/13 (C) Begroting 13/14 (D) Huisvestingslasten Huur Huurkosten Totaal Huur Klein onderhoud en exploitatie klein onderhoud en repara Onderhoud binnen Totaal Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Gas / huisbrandolie Electriciteit Water Totaal Energie en water Schoonmaakkosten Schoonmaak door derden Schoonmaakartikelen Totaal Schoonmaakkosten Heffingen Heffingen Totaal Heffingen Overige huisvestingslasten Tuinonderhoud Verzekering gebouwen Bewaking / beveiliging Vuilverw./containerhuur Overige huisvestingslast Totaal Overige huisvestingslasten Totaal Huisvestingslasten Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie- en beheer Reis- en verblijfkosten Accountantskosten Telefoonkosten Kantoorartikelen Kopieerkosten Drukwerk Externe adviseurs Admin. automatisering Porti/vracht Overige Totaal Administratie- en beheerslasten Toelichting begroting 13/

17 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen Aanschaf invent en appara Onderhoud invent en appar Aankoop boeken Licenties software Glasvezel / adsl Overige ICT-zaken Automatisering roosteren Leasetermijnen Dell Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige instellingslasten Wervingskosten Representatiekosten Leerlingbegeleiding Contributies Abonnementen Medezeggenschapsraad Verzekeringen Overige Personeelsactiviteiten Overige projectuitgaven Interne verrekeningen Kosten transportmiddelen Totaal Overige instellingslasten Totaal Overige instellingslasten Totaal Lasten Financiele baten en lasten Rentebaten Rentebaten Totaal Rentebaten Rentelasten Rentelasten Totaal Rentelasten Overige financiele lasten Totaal Overige financiele lasten Totaal Financiele baten en lasten Saldo Toelichting begroting 13/

18 Toelichting begroting 13/

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Meer ict per euro. Een onderzoek naar de ict-kosten in het basisonderwijs

Meer ict per euro. Een onderzoek naar de ict-kosten in het basisonderwijs Meer ict per euro Een onderzoek naar de ict-kosten in het basisonderwijs 2 Meer ICT per euro Inhoud 1 Inleiding 4 2 Vraagstelling en opzet 5 3 Resultaten 8 4 Discussie 15 5 Referenties 19 Meer ICT per

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap.

Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap. Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap. Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Hoofdthema s...3 3. Strategie...4 3.1 Trends...4 3.2 Visie en Missie...5 3.3 Concept...6 4. Cultuur...7

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN CIP-gegevens KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C., Karssen, A.M. Gebruik van

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

De regie-corporatie. Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder

De regie-corporatie. Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder De regie-corporatie Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder Samenstellers: Dr. Ir. Aldert Dreimüller [roag] Prof. Dr. Ir. Vincent Gruis [TUDelft & Hogeschool Utrecht] Ir. Cor Snoeijs [bestuurder

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed * % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed... HANDREIKING voor het Deze Handreiking is opgesteld door de commissie Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed op initiatief van de Kopgroep Maatschappelijke

Nadere informatie