Zaakkenmerk: Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546"

Transcriptie

1 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: Behandeld door: dhr. L.M. Willering Onderwerp: Voortgangsrapportage breedband buitengebied HET COLLEGE WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: kennis te nemen van de voortgangsrapportage de voorgestelde vervolgstappen ondernemen om samen met andere gemeenten en provincie Overijssel te komen tot versnelde aanleg van breedband in de buitengebieden Inleiding In het eerste kwartaal van 2013 is uw college via een presentatie in de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen rondom versnelde aanleg van glasvezel in de provincie Overijssel en dus ook in Hardenberg. In deze voortgangsrapportage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en over de voorgenomen stappen die moeten leiden tot realisatie van een glasvezelnetwerk in de gemeente waarop vrijwel alle huishoudens worden aangesloten. Beoogd effect Het aanleggen van glasvezelnetwerken is een bijzonder kostbare zaak. Maar aan alleen een glasvezelkabel hebben bewoners niets. Het gaat om de diensten die over dat medium kunnen worden afgenomen. Aanleg, exploitatie en diensten kunnen nauwelijks op gemeentelijke schaal worden georganiseerd. Daarom wordt door gemeenten in Overijssel en de provincie samengewerkt met als doel een omvang te bereiken die voor marktpartijen interessant is. Mocht dat niet lukken, dan kan een samenwerkingsverband zelfde aanleg en exploitatie organiseren. Het beoogd effect van onze inspanningen richt zich op de versnelde aanleg van een hoogwaardig en open glasvezelnetwerk in de hele gemeente. De kernen Dedemsvaart en Hardenberg zijn door Reggefiber voorzien van glasvezel. Cogas Kabel heeft de intentie uitgesproken de voormalige gemeente Gramsbergen te willen verglazen, inclusief het buitengebied

2 Argumenten Digitale bereikbaarheid wordt in de toekomst - met name voor het platteland - van levensbelang. De digitalisering in de zorg en het onderwijs, het plaats- en tijdonfhankelijk kunnen werken en de economische potentie voor het gebied zijn geaccepteerde motiveringen om aanleg van een toekomstvast, open en dekkend breedband netwerk vanuit de overheid te stimuleren. Risico's Hoewel wordt ingezet op versnelde aanleg van een toekomstvast, provinciedekkend en open glasvezelnetwerk, beschikt de overheid niet over publiekrechtelijke instrumenten om aanleg af te dwingen. Door goed inzicht te verwerven in de aanlegkosten en samenwerking met marktpartijen, ontstaan goede kansen op versnelde aanleg. Voor onrendabele gebieden blijft een eigen bijdrage van de bewoner/ondernemer echter noodzakelijk. Een deelnamepercentage van minimaal 60% in het buitengebied en clusters van minimaal 2000 adressen gelden als voorwaarden om in aanmerking te komen voor provinciale subsidie. Voor Hardenberg is een business case opgesteld die inzicht geeft in de aanleg van glasvezel op adressen die nu nog niet voorzien zijn van glasvezel. Dit vormt de input voor overleg met marktpartijen. In eerste instantie wordt ingezet op realisatie door marktpartijen. Zij beschikken over de expertise en middelen voor de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken en de dienstverlening die daarover plaatsvindt. Cogas Kabel heeft aangegeven het gebied van de voormalige gemeente Gramsbergen te willen verglazen. Begonnen wordt met de kernen Gramsbergen, Ane en De Krim. Daarna volgen de adressen in het buitengebied. Bewoners krijgen van Cogas Kabel aanbod voor een aansluiting. De gemeente Hardenberg faciliteert Cogas Kabel en de lokale groepen om tot realisatie te komen. Voor de overige delen van de gemeente lijkt vooralsnog geen marktpartij geïnteresseerd in de aanleg van een nieuw netwerk. Onderzocht kan worden ofeen financieringscoöperatie met een marktpartij en bevolking voldoende basis biedt om het netwerk aan te leggen. In deze variant wordt de marktpartij eigenaar van het netwerk en exploiteert die. Bewoners betalen aan het netwerk mee en krijgen daardoor de beschikking over de breedbanddiensten. Mocht een financieringscoöperatie ook niet haalbaar zijn, dan rest de optie van realisatie door de bewoners zelf in de vorm van een netwerkcoöperatie. Aanleg en exploitatie worden door de bewoners zelfgeorganiseerd of ingekocht op de markt. Met name op het gebied van financiering en continuïteit worden hier bepaalde risico's gelopen die in de andere realisatievormen bij de marktpartij liggen. De gemeentelijke betrokkenheid bij een netwerkcoöperatie is groter dan bij de andere vormen. Om de kleinschaligheid en kwetsbaarheid van netwerkcoöperaties het hoofd te bieden is het initiatief genomen bepaalde taken en werkzaamheden op te schalen en neer te leggen bij een overkoepelende organisatie. Regionale samenwerkingsverbanden kunnen lid worden van de Dienstencoöperatie breedband Overijssel en besteden daarmee een aantal specialistische taken uit zoals het onderhandelen met marktpartijen en banken, het opstellen en afsluiten van contracten en de organisatie van facturering en incasso. De lokale samenwerkingsverbanden kunnen zich dan richten op de belangrijke taak van vraagbundeling. Er zal immers een bepaald deelnamepercentage moeten worden bereikt wil een marktpartij of bankinstelling meegaan in de plannen. De provincie en gemeente ondersteunen de lokale groepen met het in kaart brengen van de vraag.

3 Financiën Als de aanleg van glasvezel door marktpartijen wordt opgepakt, of door een samenwerking tussen markt en bewoners, blijft de financiële bemoeienis van de gemeente beperkt tot de uren voor coördinatie, afstemming en overleg, de legeskosten voor het behandelen van de aanvraag en de verrekening van degeneratiekosten. Mochten marktpartijen geen heil zien in aanleg of samenwerking, en de bewoners organiseren een eigen netwerkcoöperatie, dan zal de financiële betrokkenheid van de gemeente groter worden. De provincie beperkt haar ambities tot de zogenaamde witte gebieden. Deze gebieden worden eind april vanuit de Europese Commissie aangewezen in een staatssteunprocedure. Het betreft gebieden waar binnen nu en drie jaar geen hoogwaardige infrastructuur wordt aangelegd door marktpartijen. Voor de financiering van aanleg van glasvezel in kernen door een netwerkcoöperatie zal waarschijnlijk een beroep worden gedaan op een gemeentelijke garantstelling. Hieronder staan de bevindingen uit de business case voor wat betreft aantallen en kosten. De cijfers uit de business case worden gebruikt voor de subsidieaanvraag bij de provincie en de onderhandelingen met marktpartijen. De kosten die nu in beeld zijn gebracht kunnen afwijken van door aannemers ingediende offertes. Op basis van adresgegevens en eigendommen is in deze business case een aantal recreatiewoningen op recreatieparken ingedeeld bij de individuele huisaansluitingen. In de uitwerking naar een program van eisen kan ook worden gekozen voor één aansluiting voor groep van recreatiewoningen. Hierover moet in de meeste gevallen met een WE worden overlegd. aantal aansluitingen per soort Buitengebied Kern Recreatieparken Bedrijventerrein <ioo m >ioo m totaal Hardenberg aanlegkosten 60% Homes Connected en volledige access aansluiting (geen leges en degeneratiekosten gerekend) Kern Recreatieparken Bedrijventerrein Buitengebied Hardenberg 1.034,00 892,00 871, ,00 Communicatie Steun vanuit de lokale groepen is voor de haalbaarheid van de aanleg van levensbelang. Vervolgstappen 1. Bekendheid en draagvlak creëren on der de lokale groepen Verenigingen van plaatselijk belang zijn sinds vorig jaar maart betrokken bij dit project. Er is regelmatig bilateraal contact en er zijn twee nieuwsbrieven uitgegaan met de stand van zaken. Veel hangt nog af van de snelheid waarmee de provincie Overijssel de staatssteunaanvraag heeft doorlopen en de koepelorganisatie operationeel maakt. Intussen moet het contact met de lokale groepen versterkt worden.

4 In de laatste nieuwsbrief is gevraagd vanuit elk plaatselijk belang een afgevaardigde aan te melden voor een lokale werkgroep breedband. Met het oog op de subsidieregeling waarbij initiatieven meer dan 2000 aansluitingen moeten hebben, is een onderverdeling Ommen en Hardenberg een logische opzet. Als Cogas zijn initiatief doorzet, kan de voormalige gemeente Gramsbergen uit het project worden gehaald. Plaatselijk belang, Recron, industrieclubs en LTO zijn onze gesprekspartners. De OVKK kan samen met de contactambtenaren een coördinerende rol spelen. 2. Een uitvraag voorbereiden richting marktpartijen voor heel Ommen-Hardenberg Samen met de provincie worden voorbereidingen getroffen een uitvraag te doen voor de aanleg van glasvezel in Ommen en Hardenberg voor die delen waar dat nog niet is gebeurd. Doel is te komen tot een gestandaardiseerde uitvraag die in heel Overijssel toepasbaar is. De provincie richt zich weliswaar enkel op de witte gebieden maar in realisatie kunnen die niet los worden gezien van de kernen. Vanuit de gemeenten moet het belang voor alle inwoners en bedrijven voorop staan. 3. In samenwerking met de lokale groepen de oprichting ondersteunen van een Stichting Breedband Vechtdal Een stichting Breedband Vechtdal is het vehikel wat kan worden ingezet voor belangenbehartiging in de Dienstencoöperatie breedband Overijssel. Daarnaast is de stichting ook het schakelplatform tussen provincie, gemeente, marktpartijen en lokale groepen. De stichting wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vraagbundeling onder bewoners en ondernemers. 4. Het initiatief van Cogas faciliteren De ambitie om het Cogas verzorgingsgebied te verglazen moet maximaal worden uitgenut. Bijlagen voorlichting Breedband Overijssel bewoners buitengebied Roadmap netwerkcoöperatie organigram opstartfase Dienstencoöperatie Breedband Overijssel nieuwsbrief glasvezel gemeenten Ommen en Hardenberg januari 2014 Brief stand van zaken 18 februari 2014 provincie Overijssel

5 Voorlichting Breedband Overijssel aan bewoners buitengebied via gemeente en OVKK Behoefte aan glasvezelnetwerk in de regio oprichting Stichting Breedband Vechtdal met vertegenwoordigers uit lokale groepen Stichting Breedband Vechtdal meldt zich bij SSC Breedband Overijssel en gemeente SSC Breedband Overijsel zorgt voor netwerkinventarisatie en basis business case SSC Breedband Overijssel zorgt voor marktconsultatie met relevante marktpartijen en banken en brengt opties in kaart Aanbod afstemmen met Stichting Breedband Vechtdal en keuze voor coöperatievorm Financieringscoöperatie Netwerkcoöperatie Contract met marktpartij i r Cogas, Reggefiber of Ziggo Roadmap netwerkcoöperatie volgen *. Contract met SSC Breedband Overijssel Vraagbundeling door leden van de Stichting Breedband Vechtdal (de PB's) Vraagbundeling door leden van de Stichting Breedband Vechtdal (de PB's) Netwerkeigendom bij marktpartij. Exploitatie door marktpartij Netwerkeigendom netwerkcoöperatie. Exploitatie SSC Breedband Overijssel * zie volgende pagina daar waar SSC Breedband Overijssel staat kan ook Dienstencoöperatie breedband Overijssel worden gelezen

6 Roadmap netwerkcoöperatie St. Breedband Vechtdal St. Breedband Vechtdal SSC BB Overijssel is verantwoordelijk SSC BB Overijssel is verantwoordelijk SSC B Overijssel SSC BB Overijssel ondersteunt SSC BB Overijssel ondersteunt vraagbundeling door leden ST. BB Vechtdal l.o.v. lokale coöperatie i.o.v. lokale coöperatie Onderzoekfase Voorbereidingsfase Vraagbundeling Realisatiefase Aanleg netwerk Organisatie op hoofdlijnen ontwerp organisatiestructuur focus op verkoop focus op projectmanagement Juridisch besef bestaan regelgeving identificeren regelgeving uitvoer conform regelgeving bewaken en toepassen regelgeving bewaken en actualiseren regelgeving Financieel business case obv indicatie offertes detaillering business case en fmancieringsontwerp finale business case en financiering bewaken business case parameters optimaliseren business case Contracten indicaties contracten voorbereiden ter ondertekening finetuning contracten contractmanagement contractbeheer go/no go o.b.v. visie en behoefte go/no go o.b.v. visie en haalbaarheid op indicaties go / no go o.b.v. haalbaarheid op contracten / voorstellen go/no go o.b.v. score vraagbundeling CT>

7 Opstartfase Dienstencoöperatie breedband Overijssel Provinciaal provincie Overijssel bancaire financiering witte gebieden grijze gebieden dienstencooperatie breedband Overijssel DCB-Ov uitvoeringsorganisatie DCB-Ov Gemeentelijk / regionaal 4 worden lid van... mogelijke financ i\t betrokkenheid bij financierinj arrangementen Gemeente Sallandbreed Stichting Breedband Vechtdal stichting breedband buitengebied... Lokaal worden lid van... Plaatselijk Belangen

8 GEMEENTE *., Hardenberg Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari2024 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede helft van 2013 is er vooral gewerkt aan de uitwerking van het project en zijn gesprekken gevoerd met marktpartijen. Dit is gebeurd naar aanleiding van vragen door Provinciale Staten van Overijssel en vanuit de colleges van beide gemeenten. PS en de colleges hebben gevraagd om meer helderheid over de voorwaarden waaronder glasvezel in de buitengebieden daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. In deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste ontwikkelingen. Provincie De ambitie van de provincie Overijssel is gericht op aanleg van glasvezel in buitengebieden. In de realisatie kan het buitengebied niet los worden gezien van de kernen in de provincie. De financiering doorde provincie beperkt zich echter tot de buitengebieden. Kostenberekening Met diverse gemeenten is berekend wat de kosten zijn van de aanleg van glasvezel in het buitengebied en hoe hoog de eigen bijdrage bewoners zou kunnen zijn. Uit de kostenberekening blijkt dat er grote verschillen zijn in aanlegkosten per gemeente. In de regio Twente lijkt de aanleg gemiddeld wat goedkoperte zijn. In Salland en de Kop van Overijssel liggen de kosten weer hoger dan de oorspronkelijke 3.000,- per aansluiting. Deze regionale verschillen resulteren dan ook in verschillende eigen bijdragen van bewoners. Besluitvorming Januari 2014-besluit overde uitvoeringsorganisatie (Provinciale Staten) In de vorige nieuwsbrief is al iets gezegd over een koepelcoöperatie. In de laatste voorstellen wordt gesproken over een zogenaamd Shared Service Centrum Breedband Overijssel (SSC BB Overijssel). Een dergelijke uitvoeringsorganisatie besteedt de realisatie en het beheervan het glasvezelnetwerk aan.. Verder organiseert het SSC de facturering. Door hiervoor een overkoepelende organisatie op te richten met een aanzienlijke schaalgrootte is de continuïteit gewaarborgd. Lokale coöperaties kunnen hun diensten afnemen bij dit SSC. In januari besluit Provinciale Staten overde uitvoeringsorganisatie. Februari Staatssteuntoestemming (Europese Commissie) De gebieden waar in de komende 3 jaar geen glasvezel of een andere snelle breedbandverbinding door netwerkbedrijven wordt aangelegd zijn binnenkort inzichtelijk. Daarmee wordt het ook duidelijk aan welke gebieden staatssteun mag worden verleend. Maart Subsidieregeling Provinciale Staten hebben aangegeven het instrument subsidie als laatste middel in te willen zetten. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van leningen. Dit alles heeft te maken met de prioritering van projecten binnen de provincie en natuurlijk de financiële positie van de provincie. Als duidelijk is aan welke gebieden staatssteun mag worden verleend, kunnen de voorwaarden van de subsidieregeling worden afgerond.

9 Netwerkbedrijven Doorde activiteiten van provincie en gemeenten komen ook de netwerkbedrijven in beweging. Zij onderschrijven het belang van breedband. Wel hebben deze bedrijven natuurlijk te maken met de tucht van de markt. Netwerkbedrijven investeren alleen als zij een zeker rendement kunnen halen. Voor de aanleg van glasvezel zijn Ziggo, Reggefiber en Cogas kabel de belangrijkste partijen die over voldoende capaciteiten ervaring beschikken. Cogas kabel heeft aangegeven in hun verzorgingsgebieden glasvezel te willen aanleggen, inclusief de buitengebieden. Daarbij gaat het om circa aansluitingen. Ook het gebied van de voormalige gemeente Gramsbergen valt onder het gebied van Cogas Kabel. Reggefiber richt zich vooral op aanleg in stedelijke gebieden en ziet vooralsnog geen mogelijkheden te investeren in de aanleg van glasvezel in buitengebieden. Ziggo wil onder voorwaarden wel glasvezel aanleggen in buitengebieden en kernen verglazen. Lokale groepen Voor bepaalde groepen, en zeker in de buitengebieden, is van groot belang dat zij over snel internet kunnen beschikken. Aangezien we te maken hebben met marktwerking en een commerciële activiteit, komt realisatie pas op gang nadat er voldoende zekerheid is op voldoende afnemers. Als marktpartijen dit niet oppakken, is een initiatief vanuit de bevolking en ondernemers de enige andere optie. Gemeenten kunnen en mogen geen glasvezelnetwerken aanleggen. Op meerdere plekken in Overijssel ontstaan initiatieven vanuit bewoners om een coöperatie te starten met als doel de realisatie van een glasvezelnetwerk. De provincie Overijssel wil de bevolking betrekken bij de keuze voor een financieringscoöperatie of netwerkcoöperatie. Bij de financieringscoöperatie wordt geld bijeen gebracht door de leden maar ligt het eigendom bij de marktpartij. Bij de netwerkcoöperatie ligt het eigendom bij de leden van de coöperatie. Los van de keuze voor de coöperatievorm, is het draagvlak en deelname onder de bevolking van doorslaggevend belang. Alleen bij voldoende deelname kan de realisatie worden gestart. Het verzamelen van de benodigde deelnemers wordt de belangrijkste taak van de lokale werkgroepen. We hebben binnenkort voldoende informatie om een concreet voorstel te doen voor de gemeenten Ommen en Hardenberg en gesprekken aan te gaan met financiële instellingen over de financieringsmogelijkheden. Gemeente Ommen en gemeente Hardenberg De gemeenten Ommen en Hardenberg hebben met netwerkbedrijven gesproken en gevraagd om prijsindicaties voor de aanleg van glasvezelnetwerken in de gemeenten. Om de kosten te beperken, is eerst voor een kleine maar representatieve groep buurtschappen gekeken wat aanleg kost. Op basis van deze uitkomsten is besloten voor het grondgebied van beide gemeenten een rekenmodel op te stellen voor aanleg van glasvezel. Uitgangspunt daarbij is dat alle adressen die nog niet zijn aangesloten op glasvezel worden aangesloten. Als uit het rekenmodel blijkt dat de aanleg realistisch is, kan worden gestart met het uitwerken van financieringsmogelijkheden en kunnen gesprekken worden aangegaan met banken. Op het moment dat de uitkomsten hiervan succesvol zijn kan de volgende stap worden gezet.

10 Hoe nu verder? Aan de lokale groepen wordt gevraagd afgevaardigden aan te melden voor deelname aan een Lokale Werkgroep Breedband. Met een aantal vertegenwoordigers willen we de plannen verder uitwerken. Het is heel belangrijk dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied iets wordt van en door de gemeenschap. Daarom wordt een beroep gedaan op de inzet van de lokale groepen. De gemeente vervult straks een faciliterende rol. Vanuit een coöperatie wordt op termijn vooral de verbinding gelegd met het provinciaal Shared Service Centrum Breedband Overijssel. Denk mee De gemeenten Ommen en Hardenberg blijven graag met u in gesprek. Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem gerust contact op met projectleider Maarten Willering, bij voorkeur per via het adres maarten.willerinq(a)ommen-hardenberg.nl.

11 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl KvK IBAN NL45RABO Onderwerp: Stand van zaken Breedband Overijssel. Inlichtingen bij hr. C. Timmer telefoon hr. G. Oolthuis telefoon Datum Kenmei^ Pagina 1 Uw brief Uw kenmerk Op 22 januari 2014 hebben Provinciale Staten van Overijssel ingestemd met het voorstel voor de uitrol van breedband in het buitengebied van Overijssel. Hiermee is de weg vrij om tot daadwerkelijke realisatie over te gaan. In deze brief informeren wij u over de wijze waarop de provincie Overijssel dit gaat vormgeven. We maken daarbij onderscheid tussen het realiseren van aansluitingen op bedrijventerreinen en huisaansluitingen. Om de realisatie mogelijk te maken is door de provincie Overijssel een subsidieregeling opgesteld. Deze publiceert de provincie Overijssel, nadat er goedkeuring van de Europese Commissie is ontvangen. De feitelijke realisatie start na publicatie van de subsidieregeling. Tot die tijd blijft de provincie Overijssel vaart maken met de voorbereidende activiteiten. Voorafgaand aan dit besluit, is in overleg met verschillende partijen gewerkt aan de voorbereiding van de uitrol. Dit in het kader van vroegrealisaties en technische pilots. Voor huisaansluitingen betreft dit Salland Breed, Hellendoorn en Steenwijkerland. Deze initiatieven zijn nu zo ver, dat zij de dialoog met marktpartijen kunnen opstarten. Voor bedrijventerreinen betreft het de bedrijventerreinen Stepelo, Hengevelde en Spoorlanden. Wij verwachten dat op deze terreinen op korte termijn met de uitrol kan worden gestart. De technische pilots hebben betrekking op glasvezel door het riool. Hiermee worden proeven uitgevoerd in Lonneker en Rijssen. Doel van deze pilots is uit te vinden of glasvezel door het riool een kosteneffectief alternatief is voor graven. Huisaansluitingen. Belangrijk is op te merken dat de overheid alleen ondersteuning mag bieden in de zogenaamde 'witte gebieden'. Dit zijn gebieden waar geen breedbandinfrastructuur bestaat of waar particuliere investeerders niet van plan zijn binnen drie jaar deze infrastructuur aan te leggen. Deze gebieden zijn in kaart gebracht en zijn onderdeel van de steunmelding bij de Europese Commissie. De provincie Overijssel publiceert de kaart met witte gebieden, zodra de Europese Commissie de subsidieregeling heeft goedgekeurd. 3 routes. Voor de uitrol van breedband in de witte gebieden gaan we uit van een 3-tal routes (volgorde van voorkeur) 1. Op basis van een aanvraag van een marktpartij 2. Op basis van een gebiedsinitiatief in combinatie met een martkpartij 3. Op basis van een gebiedsinitiatief 1. Een aanvraag van een marktpartij Na publicatie van de subsidieregeling kunnen marktpartijen (denk bijvoorbeeld aan Ziggo, Reggefiber, Cogas en Greenet) een aanvraag indienen voor een provinciale bijdrage. Deze aanvraag dient te zijn voorzien van een businesscase en een netwerktopologie. De aanvraag wordt niet alleen beoordeeld, er volgt ook een periode van marktconsultatie. Andere partijen hebben zo de gelegenheid een concurrerend aanbod te doen. Hiervoor geldt een periode van 2 maanden. Na deze periode volgt een termijn van beoordeling door onafhankelijk deskundigen en de uiteindelijke gunning. Daarna kan begonnen worden met de daadwerkelijke aanleg. Bijlagen Datum verzending

12 Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de marktpartij nauw samenwerkt met gemeenten en met bewonersinitiatieven. Dit is noodzakelijk om de vereiste penetratiegraad (60%) te halen. In deze route betalen de bewoners een tijdelijke vastrechtbijdrage (tussen de 8 en 15 jaar). 2. Gebiedsinitiatieven in combinatie met een marktpartij In deze route nemen bewoners het initiatief. Zij stellen een topologie op, maken een business case en leggen deze voor aan de marktpartijen. De marktpartijen worden uitgenodigd om op basis van deze stukken een aanbieding te doen. Daarna volgen er onderhandelingen over financiering, eigendom, zeggenschap, kosten, vraagbundeling en dienstverlening. Op basis van deze uitkomsten van de onderhandelingen dient het gebiedsinitiatief een aanvraag in. Ook hier geldt dat de aanvraag tot consultatie wordt gepubliceerd en dat anderen de kans krijgen een concurrerend bod neer te leggen. In deze route dragen de bewoners zelf zorg voor een belangrijk deel van de financiering. Bijvoorbeeld via een financieringscoöperatie. Dit is ook de juridische entiteit waaraan de provinciale bijdrage wordt geleverd. De bewoners betalen aan de financieringscoöperatie een tijdelijke vastrechtbijdrage. Datum Kenmerk 1 Pagina 2 Uw brief Uw kenmerk 3. Gebiedsinitiatieven Indien er geen geïnteresseerde marktpartijen zijn, kan het gebiedsinitiatief zelf een aanvraag indienen. Ter ondersteuning hiervan wordt een Shared Service Center (SSC) ingericht. De provincie stelt namelijk eisen aan een dergelijk initiatief. Onder andere ten aanzien van topologie, aanleg, beheer en dienstverlening. Bij al deze aspecten is de betrokkenheid van een professionele partij noodzakelijk. De provincie Overijssel kan financieel ondersteunen bij het uitwerken van deze zaken. Het SSC ondersteunt bij contractvorming en contractbeheer. De kosten van het SSC worden uiteindelijk gedragen door de verschillende initiatieven. In deze route dragen de bewoners zorg voor alle financiering. Ook bij deze route is er sprake van een tijdelijke vastrechtbijdrage. Subsidieregeling. Ondanks dat er sprake is van een subsidieregeling, is het de intentie zo min mogelijk te werken met subsidies a fonds perdu (schenking). De subsidies worden bij voorkeur verstrekt in de vorm van een lening. De provincie Overijssel hanteert hierbij de volgende uitgangspunten: Post Bedrag per aansluiting (C) Kosten aansluiting (gemiddeld) 3000 Investering marktpartij Lening provincie Overijssel 650 Lening financier (bank) 750 Subsidie a fond perdu (mogelijk in de vorm van zachte lening) Aanbetaling bewoner 100 De subsidie a fond perdu is naar rato. Het is de sluitpost op de begroting. Als de businesscase het toe laat worden ook deze middelen ingezet in de vorm van een lening. Een en ander ter beoordeling

13 van de extern deskundigen. De uiteindelijke toekenning van de subsidie vindt plaats op basis van nacalculatie. Voor alle routes geldt dat er een rendabele businesscase moet zijn. Daarbij gaat de provincie Overijssel er vooralsnog vanuit dat op minimaal 60% van de adressen in het gebied de aansluiting ook daadwerkelijk wordt geactiveerd. Aanvragen dienen een minimale omvang te hebben van aansluitingen. Tempo. Nu het besluit is genomen, gaat de provincie Overijssel in 2014 aan de slag met het sluiten van overeenkomsten. Dit wil echter niet zeggen dat de opgave ook daadwerkelijk in 2014 wordt afgerond. Deze verwachting is niet realistisch. De provincie Overijssel gaat er vanuit dat de uitrol de periode zal beslaan. Bedrijventerreinen. Datum Kenmei^ Pagina 3 Uw kenmerk Ook voor bedrijventerreinen geldt een onderscheid tussen witte gebieden en grijze en zwarte gebieden. In eerste instantie richt de provincie Overijssel zich op de witte bedrijventerreinen. Ook hierbij gelden verschillende routes. De provincie Overijssel organiseert de uitrol van glasvezel op bedrijventerreinen op afstand. Oost NV biedt ondersteuning bij dit project. Voor het einde van 2014 dient in kaart te zijn gebracht op welke wijze de terreinen kunnen worden aangesloten. Terreinen met een acute vraag en een grote belangstelling kunnen na publicatie van de subsidieregeling direct een aanvraag indienen en overgaan tot realisatie. De ondernemers op die terreinen kunnen met vragen terecht bij de provincie Overijssel of bij Oost NV. Mocht er geen specifiek zakelijk aanbod komen voor het bedrijventerrein, dan is realisatie via een gebiedsproces (zie huisaansluitingen) een mogelijkheid. Dit geldt ook als er relatief veel woningen op een bedrijventerrein gevestigd zijn. Ook bij de bedrijventerreinen wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies in de vorm van leningen (maximaal 500) en subsidies a fond perdu (maximaal 1500). Bedrijven buiten bedrijventerreinen. Toeristisch ondernemers, agrariërs en ZZP'ers zijn vaak niet gevestigd op bedrijventerreinen. De bedrijven buiten bedrijventerreinen worden meegenomen in de gebiedsprocessen (zie huisaansluitingen). Rol van de gemeente. De provincie Overijssel is niet als enige overheidspartij betrokken bij de dit onderwerp. Ook de gemeente speelt bij de uitrol van breedband een belangrijke rol. Denk daarbij aan vergunningen, leges en mogelijk ook subsidies en garantstellingen. De provincie Overijssel is in nauw overleg met alle Overijsselse gemeenten over de bijdrage die de gemeenten zelf moeten leveren. Vragen? Voor vragen kunt u contact opnemen met: Cees Timmer, programmaleider, Gabor Oolthuis, projectleider, ajmtthyis^o^

14 Gedeputeerde staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, Datum Kenmerk 1 Pagina 4 Uw brief Uw kenmerk Wilt u in uw correspondentie met de provincie Overijssel: één onderwerp per brief hanteren; het in deze brief opgenomen kenmerk vermelden.

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie