Zaakkenmerk: Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546"

Transcriptie

1 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: Behandeld door: dhr. L.M. Willering Onderwerp: Voortgangsrapportage breedband buitengebied HET COLLEGE WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: kennis te nemen van de voortgangsrapportage de voorgestelde vervolgstappen ondernemen om samen met andere gemeenten en provincie Overijssel te komen tot versnelde aanleg van breedband in de buitengebieden Inleiding In het eerste kwartaal van 2013 is uw college via een presentatie in de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen rondom versnelde aanleg van glasvezel in de provincie Overijssel en dus ook in Hardenberg. In deze voortgangsrapportage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en over de voorgenomen stappen die moeten leiden tot realisatie van een glasvezelnetwerk in de gemeente waarop vrijwel alle huishoudens worden aangesloten. Beoogd effect Het aanleggen van glasvezelnetwerken is een bijzonder kostbare zaak. Maar aan alleen een glasvezelkabel hebben bewoners niets. Het gaat om de diensten die over dat medium kunnen worden afgenomen. Aanleg, exploitatie en diensten kunnen nauwelijks op gemeentelijke schaal worden georganiseerd. Daarom wordt door gemeenten in Overijssel en de provincie samengewerkt met als doel een omvang te bereiken die voor marktpartijen interessant is. Mocht dat niet lukken, dan kan een samenwerkingsverband zelfde aanleg en exploitatie organiseren. Het beoogd effect van onze inspanningen richt zich op de versnelde aanleg van een hoogwaardig en open glasvezelnetwerk in de hele gemeente. De kernen Dedemsvaart en Hardenberg zijn door Reggefiber voorzien van glasvezel. Cogas Kabel heeft de intentie uitgesproken de voormalige gemeente Gramsbergen te willen verglazen, inclusief het buitengebied

2 Argumenten Digitale bereikbaarheid wordt in de toekomst - met name voor het platteland - van levensbelang. De digitalisering in de zorg en het onderwijs, het plaats- en tijdonfhankelijk kunnen werken en de economische potentie voor het gebied zijn geaccepteerde motiveringen om aanleg van een toekomstvast, open en dekkend breedband netwerk vanuit de overheid te stimuleren. Risico's Hoewel wordt ingezet op versnelde aanleg van een toekomstvast, provinciedekkend en open glasvezelnetwerk, beschikt de overheid niet over publiekrechtelijke instrumenten om aanleg af te dwingen. Door goed inzicht te verwerven in de aanlegkosten en samenwerking met marktpartijen, ontstaan goede kansen op versnelde aanleg. Voor onrendabele gebieden blijft een eigen bijdrage van de bewoner/ondernemer echter noodzakelijk. Een deelnamepercentage van minimaal 60% in het buitengebied en clusters van minimaal 2000 adressen gelden als voorwaarden om in aanmerking te komen voor provinciale subsidie. Voor Hardenberg is een business case opgesteld die inzicht geeft in de aanleg van glasvezel op adressen die nu nog niet voorzien zijn van glasvezel. Dit vormt de input voor overleg met marktpartijen. In eerste instantie wordt ingezet op realisatie door marktpartijen. Zij beschikken over de expertise en middelen voor de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken en de dienstverlening die daarover plaatsvindt. Cogas Kabel heeft aangegeven het gebied van de voormalige gemeente Gramsbergen te willen verglazen. Begonnen wordt met de kernen Gramsbergen, Ane en De Krim. Daarna volgen de adressen in het buitengebied. Bewoners krijgen van Cogas Kabel aanbod voor een aansluiting. De gemeente Hardenberg faciliteert Cogas Kabel en de lokale groepen om tot realisatie te komen. Voor de overige delen van de gemeente lijkt vooralsnog geen marktpartij geïnteresseerd in de aanleg van een nieuw netwerk. Onderzocht kan worden ofeen financieringscoöperatie met een marktpartij en bevolking voldoende basis biedt om het netwerk aan te leggen. In deze variant wordt de marktpartij eigenaar van het netwerk en exploiteert die. Bewoners betalen aan het netwerk mee en krijgen daardoor de beschikking over de breedbanddiensten. Mocht een financieringscoöperatie ook niet haalbaar zijn, dan rest de optie van realisatie door de bewoners zelf in de vorm van een netwerkcoöperatie. Aanleg en exploitatie worden door de bewoners zelfgeorganiseerd of ingekocht op de markt. Met name op het gebied van financiering en continuïteit worden hier bepaalde risico's gelopen die in de andere realisatievormen bij de marktpartij liggen. De gemeentelijke betrokkenheid bij een netwerkcoöperatie is groter dan bij de andere vormen. Om de kleinschaligheid en kwetsbaarheid van netwerkcoöperaties het hoofd te bieden is het initiatief genomen bepaalde taken en werkzaamheden op te schalen en neer te leggen bij een overkoepelende organisatie. Regionale samenwerkingsverbanden kunnen lid worden van de Dienstencoöperatie breedband Overijssel en besteden daarmee een aantal specialistische taken uit zoals het onderhandelen met marktpartijen en banken, het opstellen en afsluiten van contracten en de organisatie van facturering en incasso. De lokale samenwerkingsverbanden kunnen zich dan richten op de belangrijke taak van vraagbundeling. Er zal immers een bepaald deelnamepercentage moeten worden bereikt wil een marktpartij of bankinstelling meegaan in de plannen. De provincie en gemeente ondersteunen de lokale groepen met het in kaart brengen van de vraag.

3 Financiën Als de aanleg van glasvezel door marktpartijen wordt opgepakt, of door een samenwerking tussen markt en bewoners, blijft de financiële bemoeienis van de gemeente beperkt tot de uren voor coördinatie, afstemming en overleg, de legeskosten voor het behandelen van de aanvraag en de verrekening van degeneratiekosten. Mochten marktpartijen geen heil zien in aanleg of samenwerking, en de bewoners organiseren een eigen netwerkcoöperatie, dan zal de financiële betrokkenheid van de gemeente groter worden. De provincie beperkt haar ambities tot de zogenaamde witte gebieden. Deze gebieden worden eind april vanuit de Europese Commissie aangewezen in een staatssteunprocedure. Het betreft gebieden waar binnen nu en drie jaar geen hoogwaardige infrastructuur wordt aangelegd door marktpartijen. Voor de financiering van aanleg van glasvezel in kernen door een netwerkcoöperatie zal waarschijnlijk een beroep worden gedaan op een gemeentelijke garantstelling. Hieronder staan de bevindingen uit de business case voor wat betreft aantallen en kosten. De cijfers uit de business case worden gebruikt voor de subsidieaanvraag bij de provincie en de onderhandelingen met marktpartijen. De kosten die nu in beeld zijn gebracht kunnen afwijken van door aannemers ingediende offertes. Op basis van adresgegevens en eigendommen is in deze business case een aantal recreatiewoningen op recreatieparken ingedeeld bij de individuele huisaansluitingen. In de uitwerking naar een program van eisen kan ook worden gekozen voor één aansluiting voor groep van recreatiewoningen. Hierover moet in de meeste gevallen met een WE worden overlegd. aantal aansluitingen per soort Buitengebied Kern Recreatieparken Bedrijventerrein <ioo m >ioo m totaal Hardenberg aanlegkosten 60% Homes Connected en volledige access aansluiting (geen leges en degeneratiekosten gerekend) Kern Recreatieparken Bedrijventerrein Buitengebied Hardenberg 1.034,00 892,00 871, ,00 Communicatie Steun vanuit de lokale groepen is voor de haalbaarheid van de aanleg van levensbelang. Vervolgstappen 1. Bekendheid en draagvlak creëren on der de lokale groepen Verenigingen van plaatselijk belang zijn sinds vorig jaar maart betrokken bij dit project. Er is regelmatig bilateraal contact en er zijn twee nieuwsbrieven uitgegaan met de stand van zaken. Veel hangt nog af van de snelheid waarmee de provincie Overijssel de staatssteunaanvraag heeft doorlopen en de koepelorganisatie operationeel maakt. Intussen moet het contact met de lokale groepen versterkt worden.

4 In de laatste nieuwsbrief is gevraagd vanuit elk plaatselijk belang een afgevaardigde aan te melden voor een lokale werkgroep breedband. Met het oog op de subsidieregeling waarbij initiatieven meer dan 2000 aansluitingen moeten hebben, is een onderverdeling Ommen en Hardenberg een logische opzet. Als Cogas zijn initiatief doorzet, kan de voormalige gemeente Gramsbergen uit het project worden gehaald. Plaatselijk belang, Recron, industrieclubs en LTO zijn onze gesprekspartners. De OVKK kan samen met de contactambtenaren een coördinerende rol spelen. 2. Een uitvraag voorbereiden richting marktpartijen voor heel Ommen-Hardenberg Samen met de provincie worden voorbereidingen getroffen een uitvraag te doen voor de aanleg van glasvezel in Ommen en Hardenberg voor die delen waar dat nog niet is gebeurd. Doel is te komen tot een gestandaardiseerde uitvraag die in heel Overijssel toepasbaar is. De provincie richt zich weliswaar enkel op de witte gebieden maar in realisatie kunnen die niet los worden gezien van de kernen. Vanuit de gemeenten moet het belang voor alle inwoners en bedrijven voorop staan. 3. In samenwerking met de lokale groepen de oprichting ondersteunen van een Stichting Breedband Vechtdal Een stichting Breedband Vechtdal is het vehikel wat kan worden ingezet voor belangenbehartiging in de Dienstencoöperatie breedband Overijssel. Daarnaast is de stichting ook het schakelplatform tussen provincie, gemeente, marktpartijen en lokale groepen. De stichting wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vraagbundeling onder bewoners en ondernemers. 4. Het initiatief van Cogas faciliteren De ambitie om het Cogas verzorgingsgebied te verglazen moet maximaal worden uitgenut. Bijlagen voorlichting Breedband Overijssel bewoners buitengebied Roadmap netwerkcoöperatie organigram opstartfase Dienstencoöperatie Breedband Overijssel nieuwsbrief glasvezel gemeenten Ommen en Hardenberg januari 2014 Brief stand van zaken 18 februari 2014 provincie Overijssel

5 Voorlichting Breedband Overijssel aan bewoners buitengebied via gemeente en OVKK Behoefte aan glasvezelnetwerk in de regio oprichting Stichting Breedband Vechtdal met vertegenwoordigers uit lokale groepen Stichting Breedband Vechtdal meldt zich bij SSC Breedband Overijssel en gemeente SSC Breedband Overijsel zorgt voor netwerkinventarisatie en basis business case SSC Breedband Overijssel zorgt voor marktconsultatie met relevante marktpartijen en banken en brengt opties in kaart Aanbod afstemmen met Stichting Breedband Vechtdal en keuze voor coöperatievorm Financieringscoöperatie Netwerkcoöperatie Contract met marktpartij i r Cogas, Reggefiber of Ziggo Roadmap netwerkcoöperatie volgen *. Contract met SSC Breedband Overijssel Vraagbundeling door leden van de Stichting Breedband Vechtdal (de PB's) Vraagbundeling door leden van de Stichting Breedband Vechtdal (de PB's) Netwerkeigendom bij marktpartij. Exploitatie door marktpartij Netwerkeigendom netwerkcoöperatie. Exploitatie SSC Breedband Overijssel * zie volgende pagina daar waar SSC Breedband Overijssel staat kan ook Dienstencoöperatie breedband Overijssel worden gelezen

6 Roadmap netwerkcoöperatie St. Breedband Vechtdal St. Breedband Vechtdal SSC BB Overijssel is verantwoordelijk SSC BB Overijssel is verantwoordelijk SSC B Overijssel SSC BB Overijssel ondersteunt SSC BB Overijssel ondersteunt vraagbundeling door leden ST. BB Vechtdal l.o.v. lokale coöperatie i.o.v. lokale coöperatie Onderzoekfase Voorbereidingsfase Vraagbundeling Realisatiefase Aanleg netwerk Organisatie op hoofdlijnen ontwerp organisatiestructuur focus op verkoop focus op projectmanagement Juridisch besef bestaan regelgeving identificeren regelgeving uitvoer conform regelgeving bewaken en toepassen regelgeving bewaken en actualiseren regelgeving Financieel business case obv indicatie offertes detaillering business case en fmancieringsontwerp finale business case en financiering bewaken business case parameters optimaliseren business case Contracten indicaties contracten voorbereiden ter ondertekening finetuning contracten contractmanagement contractbeheer go/no go o.b.v. visie en behoefte go/no go o.b.v. visie en haalbaarheid op indicaties go / no go o.b.v. haalbaarheid op contracten / voorstellen go/no go o.b.v. score vraagbundeling CT>

7 Opstartfase Dienstencoöperatie breedband Overijssel Provinciaal provincie Overijssel bancaire financiering witte gebieden grijze gebieden dienstencooperatie breedband Overijssel DCB-Ov uitvoeringsorganisatie DCB-Ov Gemeentelijk / regionaal 4 worden lid van... mogelijke financ i\t betrokkenheid bij financierinj arrangementen Gemeente Sallandbreed Stichting Breedband Vechtdal stichting breedband buitengebied... Lokaal worden lid van... Plaatselijk Belangen

8 GEMEENTE *., Hardenberg Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari2024 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede helft van 2013 is er vooral gewerkt aan de uitwerking van het project en zijn gesprekken gevoerd met marktpartijen. Dit is gebeurd naar aanleiding van vragen door Provinciale Staten van Overijssel en vanuit de colleges van beide gemeenten. PS en de colleges hebben gevraagd om meer helderheid over de voorwaarden waaronder glasvezel in de buitengebieden daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. In deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste ontwikkelingen. Provincie De ambitie van de provincie Overijssel is gericht op aanleg van glasvezel in buitengebieden. In de realisatie kan het buitengebied niet los worden gezien van de kernen in de provincie. De financiering doorde provincie beperkt zich echter tot de buitengebieden. Kostenberekening Met diverse gemeenten is berekend wat de kosten zijn van de aanleg van glasvezel in het buitengebied en hoe hoog de eigen bijdrage bewoners zou kunnen zijn. Uit de kostenberekening blijkt dat er grote verschillen zijn in aanlegkosten per gemeente. In de regio Twente lijkt de aanleg gemiddeld wat goedkoperte zijn. In Salland en de Kop van Overijssel liggen de kosten weer hoger dan de oorspronkelijke 3.000,- per aansluiting. Deze regionale verschillen resulteren dan ook in verschillende eigen bijdragen van bewoners. Besluitvorming Januari 2014-besluit overde uitvoeringsorganisatie (Provinciale Staten) In de vorige nieuwsbrief is al iets gezegd over een koepelcoöperatie. In de laatste voorstellen wordt gesproken over een zogenaamd Shared Service Centrum Breedband Overijssel (SSC BB Overijssel). Een dergelijke uitvoeringsorganisatie besteedt de realisatie en het beheervan het glasvezelnetwerk aan.. Verder organiseert het SSC de facturering. Door hiervoor een overkoepelende organisatie op te richten met een aanzienlijke schaalgrootte is de continuïteit gewaarborgd. Lokale coöperaties kunnen hun diensten afnemen bij dit SSC. In januari besluit Provinciale Staten overde uitvoeringsorganisatie. Februari Staatssteuntoestemming (Europese Commissie) De gebieden waar in de komende 3 jaar geen glasvezel of een andere snelle breedbandverbinding door netwerkbedrijven wordt aangelegd zijn binnenkort inzichtelijk. Daarmee wordt het ook duidelijk aan welke gebieden staatssteun mag worden verleend. Maart Subsidieregeling Provinciale Staten hebben aangegeven het instrument subsidie als laatste middel in te willen zetten. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van leningen. Dit alles heeft te maken met de prioritering van projecten binnen de provincie en natuurlijk de financiële positie van de provincie. Als duidelijk is aan welke gebieden staatssteun mag worden verleend, kunnen de voorwaarden van de subsidieregeling worden afgerond.

9 Netwerkbedrijven Doorde activiteiten van provincie en gemeenten komen ook de netwerkbedrijven in beweging. Zij onderschrijven het belang van breedband. Wel hebben deze bedrijven natuurlijk te maken met de tucht van de markt. Netwerkbedrijven investeren alleen als zij een zeker rendement kunnen halen. Voor de aanleg van glasvezel zijn Ziggo, Reggefiber en Cogas kabel de belangrijkste partijen die over voldoende capaciteiten ervaring beschikken. Cogas kabel heeft aangegeven in hun verzorgingsgebieden glasvezel te willen aanleggen, inclusief de buitengebieden. Daarbij gaat het om circa aansluitingen. Ook het gebied van de voormalige gemeente Gramsbergen valt onder het gebied van Cogas Kabel. Reggefiber richt zich vooral op aanleg in stedelijke gebieden en ziet vooralsnog geen mogelijkheden te investeren in de aanleg van glasvezel in buitengebieden. Ziggo wil onder voorwaarden wel glasvezel aanleggen in buitengebieden en kernen verglazen. Lokale groepen Voor bepaalde groepen, en zeker in de buitengebieden, is van groot belang dat zij over snel internet kunnen beschikken. Aangezien we te maken hebben met marktwerking en een commerciële activiteit, komt realisatie pas op gang nadat er voldoende zekerheid is op voldoende afnemers. Als marktpartijen dit niet oppakken, is een initiatief vanuit de bevolking en ondernemers de enige andere optie. Gemeenten kunnen en mogen geen glasvezelnetwerken aanleggen. Op meerdere plekken in Overijssel ontstaan initiatieven vanuit bewoners om een coöperatie te starten met als doel de realisatie van een glasvezelnetwerk. De provincie Overijssel wil de bevolking betrekken bij de keuze voor een financieringscoöperatie of netwerkcoöperatie. Bij de financieringscoöperatie wordt geld bijeen gebracht door de leden maar ligt het eigendom bij de marktpartij. Bij de netwerkcoöperatie ligt het eigendom bij de leden van de coöperatie. Los van de keuze voor de coöperatievorm, is het draagvlak en deelname onder de bevolking van doorslaggevend belang. Alleen bij voldoende deelname kan de realisatie worden gestart. Het verzamelen van de benodigde deelnemers wordt de belangrijkste taak van de lokale werkgroepen. We hebben binnenkort voldoende informatie om een concreet voorstel te doen voor de gemeenten Ommen en Hardenberg en gesprekken aan te gaan met financiële instellingen over de financieringsmogelijkheden. Gemeente Ommen en gemeente Hardenberg De gemeenten Ommen en Hardenberg hebben met netwerkbedrijven gesproken en gevraagd om prijsindicaties voor de aanleg van glasvezelnetwerken in de gemeenten. Om de kosten te beperken, is eerst voor een kleine maar representatieve groep buurtschappen gekeken wat aanleg kost. Op basis van deze uitkomsten is besloten voor het grondgebied van beide gemeenten een rekenmodel op te stellen voor aanleg van glasvezel. Uitgangspunt daarbij is dat alle adressen die nog niet zijn aangesloten op glasvezel worden aangesloten. Als uit het rekenmodel blijkt dat de aanleg realistisch is, kan worden gestart met het uitwerken van financieringsmogelijkheden en kunnen gesprekken worden aangegaan met banken. Op het moment dat de uitkomsten hiervan succesvol zijn kan de volgende stap worden gezet.

10 Hoe nu verder? Aan de lokale groepen wordt gevraagd afgevaardigden aan te melden voor deelname aan een Lokale Werkgroep Breedband. Met een aantal vertegenwoordigers willen we de plannen verder uitwerken. Het is heel belangrijk dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied iets wordt van en door de gemeenschap. Daarom wordt een beroep gedaan op de inzet van de lokale groepen. De gemeente vervult straks een faciliterende rol. Vanuit een coöperatie wordt op termijn vooral de verbinding gelegd met het provinciaal Shared Service Centrum Breedband Overijssel. Denk mee De gemeenten Ommen en Hardenberg blijven graag met u in gesprek. Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem gerust contact op met projectleider Maarten Willering, bij voorkeur per via het adres maarten.willerinq(a)ommen-hardenberg.nl.

11 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl KvK IBAN NL45RABO Onderwerp: Stand van zaken Breedband Overijssel. Inlichtingen bij hr. C. Timmer telefoon hr. G. Oolthuis telefoon Datum Kenmei^ Pagina 1 Uw brief Uw kenmerk Op 22 januari 2014 hebben Provinciale Staten van Overijssel ingestemd met het voorstel voor de uitrol van breedband in het buitengebied van Overijssel. Hiermee is de weg vrij om tot daadwerkelijke realisatie over te gaan. In deze brief informeren wij u over de wijze waarop de provincie Overijssel dit gaat vormgeven. We maken daarbij onderscheid tussen het realiseren van aansluitingen op bedrijventerreinen en huisaansluitingen. Om de realisatie mogelijk te maken is door de provincie Overijssel een subsidieregeling opgesteld. Deze publiceert de provincie Overijssel, nadat er goedkeuring van de Europese Commissie is ontvangen. De feitelijke realisatie start na publicatie van de subsidieregeling. Tot die tijd blijft de provincie Overijssel vaart maken met de voorbereidende activiteiten. Voorafgaand aan dit besluit, is in overleg met verschillende partijen gewerkt aan de voorbereiding van de uitrol. Dit in het kader van vroegrealisaties en technische pilots. Voor huisaansluitingen betreft dit Salland Breed, Hellendoorn en Steenwijkerland. Deze initiatieven zijn nu zo ver, dat zij de dialoog met marktpartijen kunnen opstarten. Voor bedrijventerreinen betreft het de bedrijventerreinen Stepelo, Hengevelde en Spoorlanden. Wij verwachten dat op deze terreinen op korte termijn met de uitrol kan worden gestart. De technische pilots hebben betrekking op glasvezel door het riool. Hiermee worden proeven uitgevoerd in Lonneker en Rijssen. Doel van deze pilots is uit te vinden of glasvezel door het riool een kosteneffectief alternatief is voor graven. Huisaansluitingen. Belangrijk is op te merken dat de overheid alleen ondersteuning mag bieden in de zogenaamde 'witte gebieden'. Dit zijn gebieden waar geen breedbandinfrastructuur bestaat of waar particuliere investeerders niet van plan zijn binnen drie jaar deze infrastructuur aan te leggen. Deze gebieden zijn in kaart gebracht en zijn onderdeel van de steunmelding bij de Europese Commissie. De provincie Overijssel publiceert de kaart met witte gebieden, zodra de Europese Commissie de subsidieregeling heeft goedgekeurd. 3 routes. Voor de uitrol van breedband in de witte gebieden gaan we uit van een 3-tal routes (volgorde van voorkeur) 1. Op basis van een aanvraag van een marktpartij 2. Op basis van een gebiedsinitiatief in combinatie met een martkpartij 3. Op basis van een gebiedsinitiatief 1. Een aanvraag van een marktpartij Na publicatie van de subsidieregeling kunnen marktpartijen (denk bijvoorbeeld aan Ziggo, Reggefiber, Cogas en Greenet) een aanvraag indienen voor een provinciale bijdrage. Deze aanvraag dient te zijn voorzien van een businesscase en een netwerktopologie. De aanvraag wordt niet alleen beoordeeld, er volgt ook een periode van marktconsultatie. Andere partijen hebben zo de gelegenheid een concurrerend aanbod te doen. Hiervoor geldt een periode van 2 maanden. Na deze periode volgt een termijn van beoordeling door onafhankelijk deskundigen en de uiteindelijke gunning. Daarna kan begonnen worden met de daadwerkelijke aanleg. Bijlagen Datum verzending

12 Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de marktpartij nauw samenwerkt met gemeenten en met bewonersinitiatieven. Dit is noodzakelijk om de vereiste penetratiegraad (60%) te halen. In deze route betalen de bewoners een tijdelijke vastrechtbijdrage (tussen de 8 en 15 jaar). 2. Gebiedsinitiatieven in combinatie met een marktpartij In deze route nemen bewoners het initiatief. Zij stellen een topologie op, maken een business case en leggen deze voor aan de marktpartijen. De marktpartijen worden uitgenodigd om op basis van deze stukken een aanbieding te doen. Daarna volgen er onderhandelingen over financiering, eigendom, zeggenschap, kosten, vraagbundeling en dienstverlening. Op basis van deze uitkomsten van de onderhandelingen dient het gebiedsinitiatief een aanvraag in. Ook hier geldt dat de aanvraag tot consultatie wordt gepubliceerd en dat anderen de kans krijgen een concurrerend bod neer te leggen. In deze route dragen de bewoners zelf zorg voor een belangrijk deel van de financiering. Bijvoorbeeld via een financieringscoöperatie. Dit is ook de juridische entiteit waaraan de provinciale bijdrage wordt geleverd. De bewoners betalen aan de financieringscoöperatie een tijdelijke vastrechtbijdrage. Datum Kenmerk 1 Pagina 2 Uw brief Uw kenmerk 3. Gebiedsinitiatieven Indien er geen geïnteresseerde marktpartijen zijn, kan het gebiedsinitiatief zelf een aanvraag indienen. Ter ondersteuning hiervan wordt een Shared Service Center (SSC) ingericht. De provincie stelt namelijk eisen aan een dergelijk initiatief. Onder andere ten aanzien van topologie, aanleg, beheer en dienstverlening. Bij al deze aspecten is de betrokkenheid van een professionele partij noodzakelijk. De provincie Overijssel kan financieel ondersteunen bij het uitwerken van deze zaken. Het SSC ondersteunt bij contractvorming en contractbeheer. De kosten van het SSC worden uiteindelijk gedragen door de verschillende initiatieven. In deze route dragen de bewoners zorg voor alle financiering. Ook bij deze route is er sprake van een tijdelijke vastrechtbijdrage. Subsidieregeling. Ondanks dat er sprake is van een subsidieregeling, is het de intentie zo min mogelijk te werken met subsidies a fonds perdu (schenking). De subsidies worden bij voorkeur verstrekt in de vorm van een lening. De provincie Overijssel hanteert hierbij de volgende uitgangspunten: Post Bedrag per aansluiting (C) Kosten aansluiting (gemiddeld) 3000 Investering marktpartij Lening provincie Overijssel 650 Lening financier (bank) 750 Subsidie a fond perdu (mogelijk in de vorm van zachte lening) Aanbetaling bewoner 100 De subsidie a fond perdu is naar rato. Het is de sluitpost op de begroting. Als de businesscase het toe laat worden ook deze middelen ingezet in de vorm van een lening. Een en ander ter beoordeling

13 van de extern deskundigen. De uiteindelijke toekenning van de subsidie vindt plaats op basis van nacalculatie. Voor alle routes geldt dat er een rendabele businesscase moet zijn. Daarbij gaat de provincie Overijssel er vooralsnog vanuit dat op minimaal 60% van de adressen in het gebied de aansluiting ook daadwerkelijk wordt geactiveerd. Aanvragen dienen een minimale omvang te hebben van aansluitingen. Tempo. Nu het besluit is genomen, gaat de provincie Overijssel in 2014 aan de slag met het sluiten van overeenkomsten. Dit wil echter niet zeggen dat de opgave ook daadwerkelijk in 2014 wordt afgerond. Deze verwachting is niet realistisch. De provincie Overijssel gaat er vanuit dat de uitrol de periode zal beslaan. Bedrijventerreinen. Datum Kenmei^ Pagina 3 Uw kenmerk Ook voor bedrijventerreinen geldt een onderscheid tussen witte gebieden en grijze en zwarte gebieden. In eerste instantie richt de provincie Overijssel zich op de witte bedrijventerreinen. Ook hierbij gelden verschillende routes. De provincie Overijssel organiseert de uitrol van glasvezel op bedrijventerreinen op afstand. Oost NV biedt ondersteuning bij dit project. Voor het einde van 2014 dient in kaart te zijn gebracht op welke wijze de terreinen kunnen worden aangesloten. Terreinen met een acute vraag en een grote belangstelling kunnen na publicatie van de subsidieregeling direct een aanvraag indienen en overgaan tot realisatie. De ondernemers op die terreinen kunnen met vragen terecht bij de provincie Overijssel of bij Oost NV. Mocht er geen specifiek zakelijk aanbod komen voor het bedrijventerrein, dan is realisatie via een gebiedsproces (zie huisaansluitingen) een mogelijkheid. Dit geldt ook als er relatief veel woningen op een bedrijventerrein gevestigd zijn. Ook bij de bedrijventerreinen wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies in de vorm van leningen (maximaal 500) en subsidies a fond perdu (maximaal 1500). Bedrijven buiten bedrijventerreinen. Toeristisch ondernemers, agrariërs en ZZP'ers zijn vaak niet gevestigd op bedrijventerreinen. De bedrijven buiten bedrijventerreinen worden meegenomen in de gebiedsprocessen (zie huisaansluitingen). Rol van de gemeente. De provincie Overijssel is niet als enige overheidspartij betrokken bij de dit onderwerp. Ook de gemeente speelt bij de uitrol van breedband een belangrijke rol. Denk daarbij aan vergunningen, leges en mogelijk ook subsidies en garantstellingen. De provincie Overijssel is in nauw overleg met alle Overijsselse gemeenten over de bijdrage die de gemeenten zelf moeten leveren. Vragen? Voor vragen kunt u contact opnemen met: Cees Timmer, programmaleider, Gabor Oolthuis, projectleider, ajmtthyis^o^

14 Gedeputeerde staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, Datum Kenmerk 1 Pagina 4 Uw brief Uw kenmerk Wilt u in uw correspondentie met de provincie Overijssel: één onderwerp per brief hanteren; het in deze brief opgenomen kenmerk vermelden.

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten)

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) j v\(mo^xü,o^o[ 7,Z'-\ PS/2014/43 Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 januari

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/201U/6EO 8 JUL 2014. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/201U/6EO 8 JUL 2014. Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/201U/6EO Dat. 8 JUL 2014 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden Marktconsultatie Aansluitgebied De Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige

Nadere informatie

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Glasvezel in de gemeente Bernheze? Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Inhoud van de avond Twee partijen: Stichting Glasvezel Bernheze, roepnaam Breedband Bernheze Gemeente Bernheze Doelstelling Proces

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied 30 september 2013 Pilot Glasvezel Buitengebied Inhoud 1. Uitgangssituatie 2. Plangebied en Realisatiemodel 3. Financieringsmodel 4. Gevraagde inzet provinciale middelen 5. Beheer en exploitatie netwerk

Nadere informatie

Breedband in Gelderland

Breedband in Gelderland Breedband in Gelderland Symposium breedband innovatie NGS Euregio 6 maart 2014 Martijn Bruil, projectleider breedband Provincie Gelderland Aanleiding Coalitie-akkoord: verdere uitrol breedband en inzet

Nadere informatie

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente?

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? Een snel en vrij toegankelijk breedbandnetwerk Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? 1 Vergelijk even Heeze Leende Ca. 7.000 aansluitingen 6.000 in de kernen 950 op bedrijventerreinen

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Herman Geerdes 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser Snel internet in buitengebied Noord Veluwe De stichting Breedband Noord Veluwe heeft als doel het realiseren van een

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS JOHAN MEIJERHOF Coöperatief organiseren in het publiek-private

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied

Snel internet in buitengebied Snel internet in buitengebied 9 November 2015 26 oktober 2015 Kader Witte gebieden (gebieden zonder NGA) Dit zijn gebieden die binnen nu en 3 jaar downloadsnelheden van minder dan 30 Mbit/s houden (dus

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Jan Willem van Dongen 20.10 uur: het hoe en wat van breedband

Nadere informatie

Westerveld op Glas 10 maart 2015

Westerveld op Glas 10 maart 2015 WELKOM Welkom bij de presentatie van Westerveld op Glas 10 maart 2015 Sneller internet ook in Vledderveen 1. Opening Programma 1. Opening / Voorstellen 2. Waar staan we vandaag 3. Breedband nut en noodzaak

Nadere informatie

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college,

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college, Nieuwkoop Zienswijze notitie Breedband Geacht college, Op 5 december 2014 ontvingen wij van u een brief over breedband Nieuwkoop. Hierin vraagt u ons, onze visie op breedband internet kenbaar te maken

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 * Agenda 20.00 uur: inloop 20.15 uur: welkom door wethouder Jan Kleijn 20.25 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.35

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde Aansluitgebied Author Contact Table of contents 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid 4 2.2 De vraagbundeling 4 2.3

Nadere informatie

6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe

6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser 6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe De Stichting Breedband Noord Veluwe is al geruime tijd op zoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Rob Zakée 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.20

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst Welkom bij tekst Presentatie 4 november 2014 Paul Disselhorst tekst Programma: Stand van zaken SallandGlas. Waarom ook alweer? Terugblik op vooruitgang. De voordelen op een rij. Wat kost het? Wat krijgt

Nadere informatie

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem?

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem? Agenda Opening avond voorzitter Presentatie: Waarom Glasvezel Pauze (uitdelen vragenformulier en folder) Discussie en vragen Nawoord voorzitter Einde Waarom glasvezel? Waarom is aanleg van glasvezel nodig?

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid 2013 ronde 2 Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Breedband in het buitengebied 1. Opening Wethouder Wim Brus Gemeente Steenwijkerland 2. De praktijk Anne Glasbergen Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl

Nadere informatie

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden?

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Aansluiten! 5 april 2013 Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Wie zijn wij Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten -Totaal 9 personen, inclusief ambtenaar gemeente

Nadere informatie

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 *Z01290330C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitvoering moties duurzaamheid Aard : Motie raad Portefeuillehouder : H.A.W.M. Daandels Datum college :

Nadere informatie

Glasvezel voor allemaal!

Glasvezel voor allemaal! Glasvezel voor allemaal! Agenda Aanpak Cranendonck//Net Organisatie Waar staan we nu? Vervolgstappen Vragenronde Een andere aanpak We willen iedereen de kans bieden ook kleine bedrijven! Aanbod: U krijgt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Evaluatie Breedbandregelingen Buitengebied & Bedrijventerreinen Overijssel

Evaluatie Breedbandregelingen Buitengebied & Bedrijventerreinen Overijssel Evaluatie Breedbandregelingen Buitengebied & Bedrijventerreinen Overijssel Provincie Overijssel Publieke Dienstverlening team Beleidsinformatie 23 april 2015 Colofon Uitgave Provincie Overijssel Datum

Nadere informatie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Registratiekenmerk: 632030 Commissievergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: 8 september 2014 9 Glasvezel Bernheze de heer

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

NGA-breedband voor buitengebied. hoe sneller hoe beter

NGA-breedband voor buitengebied. hoe sneller hoe beter NGA-breedband voor buitengebied hoe sneller hoe beter INHOUD VAN DEZE PRESENTATIE iets over noodzaak, techniek en marktwerking pilot breedband Regio Achterhoek plan Provincie Gelderland Publiek - Private

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2013/126

Statenvoorstel nr. PS/2013/126 Statenvoorstel nr. PS/2013/126 Investeringsvoorstel Breedbandinfrastructuur Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 16 april 2013 2013/0125542 dhr. J.G. Meijerhof, telefoon 06 10 341 375 e-mail j.meijerhof@overijssel.nl

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 10/14 november 2016

Datum raadsvergadering 10/14 november 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 6 september 2016 Datum raadsvergadering 10/14 november 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-332 Bijbehorend veld van de programmabegroting Economische

Nadere informatie

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv.

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M /&*$ Dat. 0 1 OKT 2014 on tv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Evert Blansjaar Ons datagebruik Waarom verbind Drenthe We worden steeds afhankelijker van hoogwaardige

Nadere informatie

ui MUI iiii HUIii in ii H o 11 G fi cl o o ř ľi Aan de raad Punt 4 Glasvezelaanieg in buitengebied Gemeente

ui MUI iiii HUIii in ii H o 11 G fi cl o o ř ľi Aan de raad Punt 4 Glasvezelaanieg in buitengebied Gemeente Punt 4 Glasvezelaanieg in buitengebied Gemeente H o 11 G fi cl o o ř ľi Aan de raad Samenvatting: De raad heeft in 2012 gevraagd of het buitengebied van Hellendoorn met een glasvezelnetwerk kan worden

Nadere informatie

Aan Van Datum Onderwerp Zaaknummer 1. Samenvatting en introductie: 2. Context: Het belang van "echte" breedband netwerken.

Aan Van Datum Onderwerp Zaaknummer 1. Samenvatting en introductie: 2. Context: Het belang van echte breedband netwerken. Aan College Molenwaard Van Arjan Faro/Erik van den Oever Datum 17 september 2014 Onderwerp Voorstel voor het faciliteren van een burgerinitiatief voor de aanleg van glasvezel in de gemeente Molenwaard.

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN Datum: 28 april 2016 Aan de voorzitter van de raad Onderwerp: Glasvezel tot in alle hoeken van onze gemeente Regio Rivierenland heeft een tender uitgeschreven waarbij niet de aanleg

Nadere informatie

III MIN IIII llll IIII II II

III MIN IIII llll IIII II II Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05767 III MIN IIII llll IIII II II Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 9 015 ^ Onderwerp: Glasvezelaanleg in buitengebied Advies: 1. Het voornemen uitspreken

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. V<S/ïLO IS/ t5oé> Dat. onto: \ ] J\jH 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. V<S/ïLO IS/ t5oé> Dat. onto: \ ] J\jH 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V Dat. onto: \ ] J\jH 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Breedband ALGEMEEN. Gábor Oolthuis. Rianne Knippels. Maarten Willering. Wat is breedband?

Meest gestelde vragen Breedband ALGEMEEN. Gábor Oolthuis. Rianne Knippels. Maarten Willering. Wat is breedband? Meest gestelde vragen Breedband Aan Gábor Oolthuis Rianne Knippels Van Maarten Willering cc Status Definitief ALGEMEEN Wat is breedband? Breedband is een term die in combinatie met internet of netwerken

Nadere informatie

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Reggefiber Laatste Ontwikkelingen Breedband Buitengebieden Het Nieuwe Aanleggen Veiligheid Innovatie Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Frank ten Berge 1 Reggefiber is marktleider.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap.

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Stand van zaken in Nederland

Stand van zaken in Nederland 32637 Bedrijfslevenbeleid 24095 Frequentiebeleid Nr. 97 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2013 Naar aanleiding

Nadere informatie

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS PROGRAMMA VANAVOND 15 okt 2014 Informatie avond BOSZ-net 19h30 20h15 20h45 21h00 22h00 Inloop met koffie

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Glasvezel voor iedereen?

Glasvezel voor iedereen? Glasvezel voor iedereen? Breedband heeft toch iedereen? Alleen adsl is beschikbaar, men belooft 8 mb/s maar wij ontvangen maar 0.35 mb/s. Opschalen naar een hoger abonnement had geen zin i.v.m. de afstand

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Onderwerp: Afschrift antwoord op Statenvragen van de heer Jansen (GL) over de emissiefraude met auto's (PS/2015/731)

Onderwerp: Afschrift antwoord op Statenvragen van de heer Jansen (GL) over de emissiefraude met auto's (PS/2015/731) PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Datontv.: Q4 DEC 205 Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciale Staten van

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR maart 2013

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR maart 2013 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR maart 2013 OPSTELLER VOORSTEL: G. van Oudenaarden AFDELING: GW PORTEFEUILLEHOUDER: A. van der Ploeg Agendapunt: No. /2012 Dokkum, ONDERWERP: Verglazingsplan

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT

INTENTIEVERKLARING SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT TOELICHTING INTENTIEVERKLARING SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT INLEIDING In deze toelichting bij de intentieverklaring Snel internet buitengebied provincie Utrecht wordt een aantal van de

Nadere informatie

Welkom op deze Startbijeenkomst

Welkom op deze Startbijeenkomst Welkom op deze Startbijeenkomst Agenda Ontwikkelingen Status Business case Toelichting op organisatiemodel Waar staat de gemeente? Hoe nu verder? Ondertekening eerste Samenwerkingsovereenkomsten! Afsluiting

Nadere informatie

Vraagbundeling Buitengebied

Vraagbundeling Buitengebied Vraagbundeling Buitengebied Dinkelland, Oldenzaal en Borne Informatieavond Ambassadeurs 18 november 2015 Welkom! Inhoud 1. Wat weten jullie over glasvezel? 2. Achtergronden & doelstellingen 3. Propositie

Nadere informatie

Communicatie en projectplan. De Kop Breed. Glasvezel in Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot

Communicatie en projectplan. De Kop Breed. Glasvezel in Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot Communicatie en projectplan De Kop Breed Glasvezel in Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot Inhoud 1. Doel en uitgangspunten...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Doelstelling...4 1.3 Uitgangssituatie...4 2.

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

The missing link: Zelf samen doen!!

The missing link: Zelf samen doen!! Nederland beter breedbandland The missing link: Zelf samen doen!! Amersfoort 4 november 2011 Henk Doorenspleet Rabobank International Large Corporates Telecom, Media & Internet Group 1 Agenda Nederland

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO. DaLontv.: 12JUN 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO. DaLontv.: 12JUN 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO DaLontv.: 12JUN 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciale

Nadere informatie

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS Greenet 1. Voorstellen Partners 2. Pilot Sluis, achtergrond 3. Inhoud Pilot: a) Aanbod b) Hoe werkt het? c) Wat betekent aanleg voor u? 4. Uitdagingen

Nadere informatie

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET INHOUD 1 Inleiding 2 2 Voorstel voor aanpak 3 3 Hoe verloopt de aanbesteding? 4 4 Wat is het resultaat van de aanbesteding? 5 5 Hoe werkt de minicompetitie?

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssejl Reg.nr. r2>/ OM /M10 Dat. 21 MEI 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk Informatieavonden Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk ...gesprek aan een Kottense keukentafel... Dick te Voortwis Voorzitter CBBW Programma Glasvezel, wat is dat? Historie van het initiatief

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang uitvoering landinrichting Rijssen in verband met opheffing DLG

Onderwerp: Voortgang uitvoering landinrichting Rijssen in verband met opheffing DLG Landinrichtingscommissie Rijssen De heer H. van verbeeke Lentzinckserve 6 441 KE NIJVERDAL Luttenbergstraat Postbus 1008 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering: 27 sept 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 27 sept 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 27 sept 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 5 Voorstelnr.: RB2016088 Onderwerp: snel internet / glasvezel in Heerhugowaard: uitwerking motie Programma: 3, stedelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie