# breedbandbrabantbreed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "# breedbandbrabantbreed"

Transcriptie

1 # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode, Uden, Veghel, Vught Datum: maart 2015 Opdrachtgever: AgriFood Capital Opgesteld door: Bart Eijkemans (AgriFood Capital) Pieter Migchels (BreedbandNu)

2 pagina 2 van 61

3 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Definities Noodzaak Breedbandvoorziening Technieken Algemeen Koperkabel ADSL / VDSL Coax Mobiel 4G/5G Draadloos pointpoint straalverbinding Satelliet / schotel Glasvezel Duurzaam en toekomstbestendig Ontsluiting van de regio AMSIX Bestaande netwerken Diensten Regioring Twee opties voor regionale ontsluiting Gemeentelijke buitengebiedring Regio Noordoost Brabant Overzicht Mogelijkheden om kosten te reduceren Conclusie en Aanbevelingen Bijlagen 1, Overzicht per gemeente Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk, Grave en Mill & St. Hubert Haaren s Hertogenbosch Heusden Landerd Oss Schijndel Sint Anthonis Sint Michielsgestel Sint Oedenrode Uden Veghel Vught Bijlage 2, Huidige Marktpartijen Reggefiber KPN Ziggo UPC Bijlage 3, Overzicht Contactpersonen pagina 3 van 61

4 pagina 4 van 61

5 1 Samenvatting De doelstelling voor AgriFood Capital om dit onderzoek te laten uitvoeren, is om van de regio Noordoost NoordBrabant een Topregio in de AgriFood business te maken. De agrarische sector maakt de laatste jaren grote innovaties door, waarvoor een breedband voorziening onontbeerlijk is. Bijkomend voordeel is dat van hieruit een economische impuls voor met name kleinschalige bedrijven in het buitengebied, zoals voor kampeerboerderijen en andere recreatieve voorzieningen, wordt gegeven. Daarnaast is het bevorderen van de leefbaarheid in de kleine kernen en platteland een belangrijk onderdeel. Dit laatste punt wordt vooral bij bestuurders een steeds belangrijker onderdeel van het onderzoek gevonden. Onderwijs, zorg, maar ook het gebruik van sociale media is van groot belang om het platteland leefbaar te houden en om daarmee krimp tegen te gaan. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen wat de actuele situatie per gemeente is. Hierbij gaan we ervan uit dat elke verblijfseenheid een koperaansluiting van KPN heeft. Een groot gedeelte heeft daarnaast nog één of meerdere andere aansluitingen, een coax kabel van Ziggo UPC, een glasvezelaansluiting van ReggefiberKPN, CIF of lokaal initiatief. Tevens brengen wij in kaart of er in de betreffende gemeenten een initiatief loopt of heeft gelopen om de aanleg van breedband te bespoedigen. De oplossing die we daarbij kiezen om een breedbandnetwerk op een toekomstvaste, maar ook op een duurzame, wijze te realiseren, met daarbij de gewenste kwaliteit, betrouwbaarheid en capaciteit, kan naar onze mening alleen maar een glasvezelverbinding zijn. Daarbij kan voor een klein percentage (minder dan 5%) van de aansluitingen een straal of radioverbinding niet worden uitgesloten. Dit zal met name kunnen gelden voor zeer afgelegen (en/of moeilijk bereikbare) adressen. Daarnaast moet het een open netwerk zijn. Een netwerk dat voor alle dienstenaanbieders beschikbaar is. Hierdoor ontstaat concurrentie op zowel prijs, service als kwaliteit. Tevens wordt hierdoor de ontwikkeling van lokale diensten bevorderd. Een open netwerk is dan ook de enige acceptabele variant. Voor dit onderzoek zijn naast alle 19 gemeenten in de regio ook de provincie NoordBrabant, regio Zuidoost Brabant, Reggefiber en ZiggoUPC bezocht. Gesprekken zijn zowel bestuurlijk, burgemeesters en wethouders, als ambtelijk gevoerd. De helft van de gemeenten heeft de breedbandvoorziening in het bestuursakkoord opgenomen en daar ook in de voorjaars of kadernota rekening mee gehouden. Voor het overige hebben we veel enthousiasme en betrokkenheid bij bestuurders aangetroffen. Uit deze inventarisatie blijkt dat er in de regio Noordoost Brabant ruim adressen zijn, waarvan er (excl. bedrijventerreinen) alleen een koper aansluiting hebben. Dit zijn de zogenaamde witte adressen. Kernen met zowel een koper als een coaxaansluiting worden beschouwd als grijs gebied. Daar waar glasvezel aansluitingen fijnmazig uitgerold zijn, spreken we van zwart gebied. Negen gemeenten hebben een overzicht aangeleverd van witgrijszwart gebied. De overige gemeenten zijn in meer en mindere mate op basis van aannames verwerkt. Uit de inventarisatie blijkt verder dat in tien gemeenten initiatieven lopen en in twee gemeenten een initiatief heeft gelopen; eenmaal succesvol en eenmaal zonder succes. Tot slot komen we tot de indicatie van de kosten om de witte gebieden in Noordoost Brabant te voorzien van glasvezel. pagina 5 van 61

6 Tabel 1: Overzicht regio Noordoost Brabant. Tijdens ons onderzoek werd steeds meer duidelijk dat de vraagbundeling het meest cruciale deel van het traject tot oplevering van een netwerk is. Met daarbij natuurlijk een stevige lokale verankering. Ons idee is het om de vraagbundeling te concentreren op de witte adressen. Deze adressen hebben de grootste behoefte. Dus de slagingskans is daarmee niet alleen veel hoger, maar daarnaast kost het ook relatief veel energie om de adressen in het grijze gebied mee te krijgen. Zij hebben immers in de meeste gevallen een adequate aansluiting. Dat betekent dan ook dat je in de werkwijze van buiten de kern (lees witte gebied) naar binnen werkt. Wanneer voor de regionale aanpak wordt gekozen kunnen de klein (witte) bedrijventerreinen daarop meeliften. Daarnaast zal deze aanpak als katalysator voor de kleine grijze kerkdorpen werken. Met betrekking tot de grote(re) bedrijventerreinen hebben we geconstateerd dat hier veelal een glasvezelnetwerk aanwezig is, al dan niet fijnmazig. Naar onze inschatting zullen marktpartijen en/of lokale (parkmanagement) initiatieven hierin voorzien. Overigens geven bestaande kabelexploitanten aan slechts onder voorbehoud in het buitengebied te willen investeren. ZiggoUPC geeft aan alleen te willen investeren (tot een maximum van 1.000, per woning) in hun bestaande (Coax) technologie. Ofwel niet in glasvezel tot in de woning. Bijkomend probleem is dat het netwerk van ZiggoUPC geen open netwerk betreft en daarmee niet voldoet aan onze uitgangspunten. ReggefiberKPN daarentegen geeft aan niet actief te investeren in het buitengebied. Zij zijn bereid om tot een maximum van 800, per aansluiting te investeren. Het resterende bedrag zal op een andere wijze moeten worden gefinancierd. ReggefiberKPN geeft tevens aan bereid te zijn om het beheer en onderhoud van netwerken van derden te willen verzorgen. Momenteel loopt een experiment vanuit KPN om diensten aan te bieden over niet eigen netwerken. Het is verstandig om de buitengebieden van de verschillende gemeenten als één gebied te beschouwen en dus als één gebied te ontsluiten. Hiermee wordt de problematiek niet vanuit de kern benaderd, maar wordt over de gemeentegrenzen heen gekeken. Hiermee kan behoorlijk efficiëntie voordeel behaald worden. Daarnaast moet onderzocht worden of deze aanpak ook voor de provinciale en wellicht ook Europese fondsen de mogelijkheid biedt om te participeren. Ook zou het fonds vanuit Economische Zaken waarmee minister Kamp het buitengebied, door middel van radiogolven, wil ontsluiten een medefinancier kunnen worden. De ontsluiting van ons onderzoeksgebied zou moeten gebeuren met behulp van een eigen regioring, die direct is aangesloten op bijvoorbeeld de EFX in Eindhoven. Hiermee bestaat tevens de mogelijkheid het aansluitgebied te vergroten, waarmee massa gecreëerd kan worden, wat kosten pagina 6 van 61

7 verlagend per adres is. Bijkomend voordeel is dat diensten die nu reeds via een koppeling op de EFX worden aangeboden, dan ook direct beschikbaar zijn voor de Regio Noordoost Brabant. Bijvoorbeeld diensten op het gebied Zorg, Veiligheid, Onderwijs, etc. Maar ook voor bedrijven uit Noordoost Brabant, die hun diensten willen leveren aan andere gebieden wordt het beter mogelijk gemaakt. Overigens is dit onderzoek zo opgezet dat dit een blauwdruk kan zijn voor andere regio s in Brabant maar ook daar buiten. Het lijkt ons verstandig om dit Brabant breed uit te voeren. Daarbij zou extra aandacht moeten komen voor het aanleveren van de gegevens. Daar waar we de gemeenten gevraagd hebben om de gegevens op basis van de BAG registratie, gecombineerd met een oriënterende klicmelding en weergegeven op een digitaal kaartje aan te leveren, is dit niet altijd gebeurd. Dit heeft tot gevolg dat we niet de eenduidigheid en gedetailleerdheid hebben kunnen leveren die we gewild hadden. Kortom dit rapport geeft aan dat er in ieder geval op bestuurlijk niveau veel draagvlak is om Brabantbreed een breedbandnetwerk uit te rollen. Daarnaast blijkt uit de verschillende (burger) initiatieven dat er ook een grote behoefte bij de inwoners en bedrijven bestaat. Een initiatief in de regio dat al ver gevorderd is, is het Land van Cuijk. Uit de grove indicatie van de kosten die hiermee gepaard gaan blijkt, met daarbij de onbekende variabelen zoals bijdrage van Europa, Rijk en provincie, dat het de moeite waard is om een en ander verder uit te werken. Wellicht is het verstandig om ook het werkgebied uit te breiden om daarmee de regionale aanpak nog meer te benadrukken. Gezien de betrokkenheid, het grote politieke draagvlak en de toenemende behoefte in de witte gebieden (zie de diverse initiatieven in de regio), is het algemene beeld bij ons ontstaan dat er nu volop kansen aanwezig zijn om breedband Brabant breed uit te rollen. pagina 7 van 61

8 2 Inleiding Afgelopen januari heeft de bestuurlijke Kopgroep Breedband het project Programma Breedband Buitengebied over de gezamenlijke kansen voor de digitale ontsluiting van het buitengebied opgestart. Dit onder de vlag van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van de regionale samenwerking Noordoost Brabant in AgriFood Capital. Met dit project kan een aantal ambities van de Strategische Agenda 2020 van de regio Noordoost Brabant worden verwezenlijkt. Om een topregio in Agri&Food te zijn, te blijven en uit te bouwen is onder meer een breedbandverbinding voor de agrarische sector wezenlijk van belang. Hiernaast is deze verbinding voor de ontwikkeling van kleinschalige economische activiteiten in het landelijk gebied cruciaal, met name in de sfeer van recreatie en toerisme. Ten slotte is uiteraard uit het oogpunt van leefbaarheid een optimale digitale verbinding met de rest van de wereld relevant. Met name onderwijs en zorg maken steeds meer gebruik digitale technieken. AgriFood Capital heeft vanuit haar unieke identiteit daarmee een unieke combinatie van doelen om te streven naar hoogwaardige digitale infrastructuur. Ondernemerschap, innovatie en leefbaarheid wordt op deze manier maximaal geëquipeerd. Dit project sluit daarbij naadloos aan op de Strategische Agenda voor het programma Basics Toplocaties, Vestigingsklimaat, Mobiliteit, Verbinding StadPlatteland. Het algemene doel daarbij is dat de regio een stimulerend vestigingsklimaat biedt voor het realiseren van duurzame ontwikkelingen en innovaties. Uiteindelijke doelstelling van Kopgroep Breedband is een NGA (Next Generation Access) netwerk met 100% dekking van alle huishoudens, bedrijven en instellingen in zowel de kernen, kerkdorpen, buitengebieden als op de bedrijventerreinen in de regio Noordoost Brabant. Om te komen tot realisatie van een NGA netwerk kan op hoofdlijn een onderscheid worden gemaakt in 4 fasen: 1. verzamelen informatie 2. voorbereiding propositie 3. vraagbundeling 4. realisatie Dit rapport omvat het resultaat van fase 1: Overzicht per gemeente van de actuele situatie en ontwikkelingen op het gebied van breedband. Infrastructuur voor bestaande en toekomstige diensten. Doorkijk naar vervolg regio Noordoost Brabant. Doorkijk provinciebreed Voor de totstandkoming van dit rapport is een rondgang langs alle gemeentes gemaakt om enerzijds de informatie te vergaren en anderzijds toelichting te geven en draagvlak te krijgen. Ook zijn gesprekken gevoerd met de provincie NoordBrabant, ReggefiberKPN en ZiggoUPC. Omdat in regio Zuidoost Brabant een soortgelijke inventarisatie loopt zijn daar ook gesprekken mee gevoerd. pagina 8 van 61

9 Daar waar de gegevens niet conform onze vraag zijn aangeleverd zijn we van de volgende aannames uitgegaan: Kernen en kerkdorpen worden beschouwd als grijs gebied. Buitengebied wordt beschouwd als wit gebied. Bedrijventerreinen wordt beschouwd als wit gebied. pagina 9 van 61

10 3 Definities ACM AMSIX Bedrijventerrein EFX Gebiedsdekkend Grijs gebied Kerkdorp Kern LTE NGA PoP VE Vraagbundeling Wit gebied Zwart gebied Autoriteit Consument & Markt Amsterdam Internet Exchange (AMSIX) Volgens de definitie van het bestemmingsplan gedefinieerd terrein. Eindhoven Fiber Exchange (EFX). Gemeentebreed: Kern + kerkdorp(en) + buitengebied + bedrijventerreinen. Gebied waar zowel koperkabel van KPN als coax kabel van ZiggoUPC ligt maar geen glasvezelkabel. Woonkern, onderdeel van de gemeente. Hoofdkern van de gemeente, over het algemeen de plaats van vesting van het gemeentehuis. Long Term Evolution is een 'high performance'data overdrachtsysteem die als standaard wordt beschouwd (o.a. mobiele 4G netwerk). Next Generation Access netwerk. De Europese Commissie geeft de volgende definitie voor NGA: NGAnetwerken zijn vaste toegangsnetwerken die volledig of gedeeltelijk uit optische elementen bestaan en die breedbandtoegangsdiensten kunnen leveren met betere kenmerken (zoals een hogere verwerkingscapaciteit) dan de diensten die via bestaande netwerken met koperen telefoonlijnen worden geleverd. (HFCnetwerk (coax kabel) en glasvezel voldoen aan deze criteria). Point of Presence, ook wel wijkcentrale genoemd. Dit is een knooppunt waar de glasvezelverbindingen in een wijk samenkomen en waar de apparatuur van de operator staat opgesteld en gekoppeld wordt op de glasvezels. Verblijfseenheid volgens de definitie van BAG. Op basis van gedefinieerde propositie wordt campagne gevoerd. In deze campagne worden bindende contracten gesloten met de eindgebruikers die op het netwerk worden aangesloten. Het contracteren van deze eindgebruikers heeft een bindend, maar voorwaardelijk karakter. Een wit gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van alleen het kopernetwerk van KPN. Dus geen coax netwerk en/of glasvezelnetwerk. Gebied waar glasvezel fijnmazig is aangelegd. pagina 10 van 61

11 4 Noodzaak Breedbandvoorziening Niet alleen de behoefte op dit moment smeekt om een open breedbandvoorziening in elke verblijfseenheid. Op termijn worden veel meer problemen verwacht als de transportcapaciteit niet toeneemt. Dat geldt voor consumenten diensten, zakelijke diensten en maatschappelijke diensten: Zorg, mensen blijven langer thuis (WMO beleid, intramurale zorg), goede beeldcommunicatie op afstand nodig voor zorg en veiligheid. Dit vraagt veel lijncapaciteit voor onder andere uitstekende beeldkwaliteit en ook betrouwbaarheid. Veiligheid, camera s, beeldspraakverbindingen met meldkamers, besturing, domotica. Educatie, leren op afstand. Internationale scholen. Internationale afstudeerteams. Steeds meer onderwijsactiviteiten en lesmateriaal zijn digitaal. Fun, meer diensten van huis uit (uploaden, videocommunicatie, gaming, hologram TV). Algemeen, het op afstand aansturen van bruggen en sluizen, voor de bediening van straatverlichting en verkeersregelinstallaties, gemalen en voor de routering van de energie tussen centrales. Signalering ondergrondse vuil, en opslagcontainers, etc. Buitengebied: o Landbouw, precisielandbouw, realtime analyseren van productieprocessen. o Recreatie, zowel voor de bezoekers als ook voor de beheerder, WiFi. o Kenniswerkers o Leegstaande gebouwen krijgen andere bestemmingen pagina 11 van 61

12 5 Technieken 5.1 Algemeen Er zijn diverse technieken/infrastructuren waarover internet kan worden geleverd: 1. Koperkabel: ADSL / VDSL 2. Coax 3. Mobiel 4G/5G 4. Draadloos pointpoint 5. Satelliet / schotel 6. Glasvezel Minister Kamp heeft onlangs een kamerbrief gestuurd waarin hij aangeeft snelinternet te willen stimuleren voor de bewoners en bedrijven in dunbevolkte gebieden die deze toegang (minimaal 30 Mbs) nog niet hebben. Dit door frequentiebanden beschikbaar te stellen voor zogenaamde Wireless Local Loop (WLL) oplossingen. Over symmetrie (upload=download snelheid), waar wij grote twijfels over hebben en die van groot belang is, wordt in de brief overigens niet gesproken. In deze kamerbrief (opgesteld op basis van onderzoeksrapport van Stratix) wordt ook aangegeven dat LTE netwerken (4G) beperkingen hebben voor kritische toepassingen. Stratix concludeert in haar onderzoek dat veelgebruikte basistoepassingen, zoals , webbrowsen, bellen over het internet en audio streaming, het mobiele netwerk beperkt belasten. Deze toepassingen kunnen in principe goed functioneren op het mobiele LTEnetwerk (4G). Ook verschillende toepassingen in de zorg, landbouw en het onderwijs kunnen in principe goed functioneren op een mobiel LTEnetwerk. Voor meer kritische toepassingen waarbij betrouwbaarheid en stabiliteit een belangrijke rol spelen, of diensten met een continue capaciteit of een hoog datavolume, zijn mobiele 4Gnetwerken minder geschikt... Vanwege de karakteristieken van de mobiele 4Gnetwerken bieden deze netwerken geen structurele oplossing voor het mogelijk maken van snel internet op vaste locaties in de buitengebieden. De minister gaat niet in op de aanleg en mogelijke besparingen. Vast staat wel dat ook (vaste) draadloos oplossingen ontsloten moeten worden. Het voert te ver om in dit rapport de afzonderlijke technieken uit te diepen. Per techniek / infrastructuur hieronder de belangrijkste kenmerken. pagina 12 van 61

13 5.2 Koperkabel ADSL / VDSL Asymmetrische verbindingen. Upload snelheid is een fractie (vaak 10%) van de download snelheid. De afstand van de woning tot de centrale is sterk bepalend voor de beschikbare bandbreedte. Deze neemt sterk af naar mate men verder van de centrale woont. 5.3 Coax Coax is aan asymmetrische verbinding. Upload snelheid is een fractie (vaak 10%) van de download snelheid. Download snelheid kan via technieken (docsis 3, 4) worden opgevoerd maar de upload snelheid blijft achter. Gebruikers zijn aangesloten op dezelfde kabel. Men deelt de kabel met de buren, waardoor op drukke momenten de beschikbare bandbreedte fors terug kan vallen. Geen open netwerk. 5.4 Mobiel 4G/5G Betalende dienst: men betaalt voor dataverbruik. Asymmetrisch verbindingen. Shared medium: snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit kennen beperkingen. Onderliggende infrastructuur van de (te plaatsen) antennes is een glasvezelnetwerk. Gevoelig voor atmosferische ruis. Beschikbare bandbreedte afhankelijk van de afstand tot de antenne. Geen open netwerk. 5.5 Draadloos pointpoint straalverbinding Asymmetrisch. Gevoelig voor atmosferische storingen. Alleen mogelijk bij Line of sight (natuurlijke barrières) Relatief duur. 5.6 Satelliet / schotel Asymmetrisch. Gevoelig voor atmosferische storingen. Niet volledig open. Door de grote afstand tot de satelliet zijn er vertragingen in de verbinding (VoIP, ping / gaming). Relatief duur. pagina 13 van 61

14 5.7 Glasvezel Oneindige bandbreedte Symmetrisch, upload snelheid is gelijk aan de download snelheid Storingsongevoelig, geen invloed van atmosferische ruis, bliksem. Performance gegarandeerd, ongeacht gelijktijdig gebruik en afstand: o Iedere aansluiting heeft een eigen vezelpaar van de wijkcentrale tot in de woning. o Onafhankelijk van de afstand tussen de woning en wijkcentrale. Open netwerk, betekent keuzevrijheid: elke (lokale) provider kan onder dezelfde condities diensten aanbieden. Toekomstvast, een infrastructuur die mee kan groeien met de trendverwachtingen en is voorbereid op de ontwikkelingen die komen. Bij een glasvezelaansluiting verandert er in de meeste woningen niets. De providers migreren de huidige situatie geruisloos naar de nieuwe situatie. 5.8 Duurzaam en toekomstbestendig Gezien de toenemende capaciteitsbehoefte in met name de zorg en het onderwijs, maar ook om van deze regio een top innovatieve agrarische regio te maken is met name voor de bedrijven op het platteland een glasvezelaansluiting onontbeerlijk. De belangrijkste criteria hiervoor zijn capaciteit, symmetrie, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Deze zijn met een glasvezelaansluiting het best geborgd. Bovendien is de algemene conclusie van de gemeentelijke besturen, die we gesproken hebben, dat glasvezel het meest duurzame en toekomstbestendige medium is voor breedbandcommunicatie. Deze conclusie wordt met diverse rapporten en studies vanuit ondermeer TU Eindhoven, TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen ondersteund. pagina 14 van 61

15 6 Ontsluiting van de regio Alvorens in te gaan op de wijze waarop de regio kan worden ontsloten is het goed om stil te staan bij de netwerkopbouw en de huidige problematiek van partijen om (nieuwe) diensten in de markt te zetten. 6.1 AMSIX De Amsterdam Internet Exchange (AMSIX) is het belangrijkste internetknooppunt van Nederland. Een zeer groot deel van het internetverkeer met het buitenland en de gegevensstroom tussen Nederlandse internetproviders wordt afgehandeld via het netwerk van AMSIX. De AMSIX is zelfs het op één na grootste internetknooppunt ter wereld. Er zijn 3 mogelijkheden om de regio Noordoost Brabant te ontsluiten ofwel te koppelen aan de AMSIX. 1. Zelf naar Amsterdam een inkoppelpunt creëren, eventueel met andere carriers. Deze optie is relatief kostbaar en vergt veel organisatie en afstemming. 2. Dienstenaanbieders op één centraal punt in het gebied het signaal aan laten leveren. De kosten komen voor rekening van de dienstenaanbieder. Nadeel hiervan is dat de dienstenaanbieder veel klanten moet hebben wil het voor hem commercieel interessant zijn. 3. De oplossing binnen de regio is via de Eindhoven Fiber Exchange (EFX). De EFX is een stichting, opgericht door de Technische Universiteit en de gemeente van Eindhoven. De stichting EFX heeft geen winstoogmerk en is een neutrale, onafhankelijke partner bij het aanbrengen van slimme data en communicatienetwerken. Zij faciliteert de verbinding met de AMSIX en maakt het mogelijk dat serviceproviders via EFX diensten kunnen aanbieden aan zowel de consumenten, de zakelijke markt als instellingen. 6.2 Bestaande netwerken In regio Noordoost Brabant is reeds in een aantal kernen een glasvezelnetwerk aangelegd (veelal door Reggefiber en incidenteel door CIF). Hoewel dit door ACM gereguleerde open netwerken zijn (in geval Reggefiber) lukt het niet, of maar zeer moeilijk, maatschappelijke diensten in de markt te zetten. Ofwel het huidige aanbod van diensten blijft steken bij de triple diensten internet, telefonie en radio/tv. De oorzaak hiervan is dat een dienstenaanbieder moet betalen om toegang te krijgen tot het netwerk en om vervolgens bij de consument (zakelijk of privé) uit te komen. Het vereist enige kennis van de netwerkopbouw om hier een beeld bij te krijgen. De lokale netwerken zijn opgebouwd uit één of meerdere AP s (area PoP of wijkcentrale) en een CP (City PoP) die onderling via een cityring met elkaar zijn verbonden. Via de CP (City PoP)is het lokale netwerk gekoppeld (in geval van Reggefiber) op de backbone van KPN. De backbone van KPN maakt vervolgens de verbinding met de AMSIX in Amsterdam. Vanuit de AP vertrekt het glasvezelnetwerk de wijk in. Iedere verblijfseenheid wordt middels twee vezels rechtstreeks verbonden met een Area PoP. Figuur 1 geeft dit schematisch weer. pagina 15 van 61

16 Figuur 1: Schematisch overzicht netwerkopbouw. 6.3 Diensten Wil een partij zijn diensten (zorg, veiligheid, zakelijk etc.) aanbieden over bestaande netwerken (veelal van Reggefiber), dan zal deze partij een ODF (Optical Distribution Frame) overeenkomst moeten sluiten. In deze ODF overeenkomst wordt ondermeer geregeld welk tarief voor elke stap (schakel in het netwerk) betaald moet worden. Deze contributie bestaat uit een eenmalig bedrag en een maandelijks bedrag. Het probleem schuilt erin dat deze kosten dusdanig hoog zijn dat de kritische massa die nodig is om de dienst commercieel te kunnen exploiteren niet behaald gaat worden. Ofwel het verzorgingsgebied is te klein. Immers een ODF overeenkomst dient per gemeente te worden afgesloten. 6.4 Regioring Om bestaande en nieuwe consumenten diensten, zakelijke diensten en maatschappelijke diensten aan te kunnen bieden zijn twee zaken essentieel: I. De diensten moeten toegankelijkheid zijn voor iedereen. II. De diensten moeten betaalbaar zijn. Dit kan worden gerealiseerd door de aanleg van een regioring in Noordoost Brabant die is gekoppeld aan de EFX in Eindhoven. Niet alleen door de woningen in het buitengebied daarop aan te sluiten maar ook door een koppeling te maken met de bestaande en toekomstige glasvezelnetwerken van Reggefiber, CIF, bedrijventerreinen en lokale initiatieven. Uiteraard kunnen in deze regioring van Noordoost Brabant ook andere gemeenten worden opgenomen welke geografisch op de route naar Eindhoven liggen. De regioring heeft tot doel om alle bestaande en nieuwe netwerken met elkaar te verbinden zodat één groot netwerk in de regio Noordoost Brabant ontstaat. Dit regionale netwerk biedt een laagdrempelige open toegang voor consumenten, zakelijke en maatschappelijke dienstenaanbieders. pagina 16 van 61

17 Omdat in de regio Zuidoost Brabant ook een inventarisatie plaatsvindt is overleg gevoerd om te kijken hoe deze onderzoeken op elkaar aansluiten en welke mogelijke synergiën behaald kunnen worden Twee opties voor regionale ontsluiting Er zijn twee opties om de regio te ontsluiten: I. Elke gemeente gaat zelfstandig te werk om binnen de gemeente een lokaal netwerk aangelegd te krijgen met koppeling naar een centraal punt. II. Regionale aanpak van het witte buitengebied waarbij koppeling van bestaande netwerken wordt meegenomen en een dubbele (redundante) koppeling wordt gemaakt met een centraal punt. De ontsluiting van de regio kan via het dichtstbijzijnde knooppunt, de Eindhoven Fiber exchange (EFX) tot stand komen. De EFX brengt vraag en aanbod bij elkaar en heeft connectie met de Amsterdam Internet Exchange. Diverse operationele glasvezelnetwerken zijn via de EFX gekoppeld en voorzien van diensten. Voorbeelden zijn bedrijventerreinen VeghelSchijndel, Ladonk in Boxtel, High tech Campus, BoekelNet en HSLNet (HeezeLeende). Deze partijen hebben zelf geen verbindingen naar de AMSIX Amsterdam gelegd i.v.m. hoge kosten, organisatie en afstemming. Ook de dienstenaanbieder de diensten naar de regio laten brengen is een dure optie omdat elke dienstenaanbieder zijn eigen verbindingen dient aan te leggen. Het is van belang in een vervolg nader te onderzoeken of de betreffende gemeenten een gezamenlijke ontsluiting voor ogen hebben. Daarnaast zijn op een eenvoudige wijze specifieke gesloten netwerken te maken voor o.a. scholen of veiligheid. Daarbij is het verstandig te kiezen voor een tweezijdige redundante verbinding met de EFX in verband met beschikbaarheid. Dit maakt het namelijk mogelijk dat bij calamiteiten de diensten via een andere route kunnen worden geleverd. pagina 17 van 61

18 6.4.2 Gemeentelijke buitengebiedring De woningen in het buitengebied worden aangesloten op de buitengebied PoP s (elke gemeente heeft 1 of meer buitengebied PoP s). Deze buitengebied PoP s worden onderling met elkaar verbonden (gemeentelijke buitengebiedring). Via de koppeling met de regioring wordt het buitengebied verbonden met de EFX (en AMSIX). Uitgangspunt hierbij is dat van buiten naar binnen wordt gewerkt: eerst het witte gebied en daarna (ook in tijd gezien) bij voldoende draagvlak de kernen (lees grijze gebied). Mogelijke Scenario s 1. De gemeentelijke buitengebiedring gekoppeld op de regioring. 2. Alle gemeentelijke buitengebied PoP s opgenomen in de regioring. 3. Bestaande netwerken koppelen op de regioring. 4. Bestaande netwerken koppelen op de gemeentelijke buitengebiedring. pagina 18 van 61

19 7 Regio Noordoost Brabant 7.1 Overzicht Tabel 2 toont de consolidatie van gegevens voortkomend uit de inventarisatie van de 19 gemeenten. De onderliggende gegevens zijn per gemeente opgenomen in bijlage 1. Daarnaast is in onderstaande tabel een raming opgenomen om het buitengebied op regionaal niveau te ontsluiten. Tabel 2: Genoemde bedragen in bovenstaande raming om regio Noordoost Brabant te ontsluiten zijn exclusief BTW en exclusief vraagbundeling. pagina 19 van 61

20 7.2 Mogelijkheden om kosten te reduceren Er zijn verschillende mogelijkheden om besparingen op de investeringen te bewerkstelligen. Let wel, het betreft ramingen, de exacte bedragen volgen uit de (detail) engineering: Zelfwerkzaamheid op eigen terrein, geraamde reductie bij 80% deelname 2,2 miljoen. Aanleggen op erfgrens indien geen abonnement wordt afgenomen, geraamd voordeel per aansluiting 310, (indien 20% geen diensten afneemt komt dit neer op x 20% x 310, = 1,2 miljoen). Minder diep leggen van kabel (in plaats van 60 cm 50 cm diep). Geraamde besparing 1,3 miljoen. Slim werk met werk maken; combineren met aanleg van overige werken (fietspaden, vervangen waterleidingen/riool/gas/elektra). Uitsnijden van de 5% duurste exoten. En deze bedienen met andere second best oplossingen. Of in de volgende fase zichtbaar maken welke propositie en extra penetratie nodig is om deze toch mee aan te leggen. Regionale aanpak. Eigen bijdrage bewoners. Uitgaande van 750, bij deelname van 80% betekent dit ca. 12 miljoen. Sommige kleinschalige bedrijventerreinen kunnen in de aanpak worden meegenomen. Bedrijven zijn wellicht bereid een hogere eigen bijdrage in te brengen wat positief uitwerkt op de totale investering. Op regionaal niveau specifieke afspraken maken over gemeentelijke leges en degeneratie vergoeding voor deze regionale aanpak / werkzaamheden in het buitengebied. Op basis van werkelijke kosten. Gebruik maken van bestaande drukriool. Momenteel wordt deze technologie beproefd in Putten. Ervaringscijfers zijn niet bekend. In de overweging moet niet alleen de initiële aanleg worden meegenomen maar ook beheer en onderhoud. De service level agreements (SLA s) van beide infrastructuren zijn afwijkend t.o.v. elkaar. Omdat een infrastructuur in een infrastructuur wordt aangelegd heb je daarnaast ook te maken met het juridische aspect. Rekenvoorbeeld 1: 250, eigen bijdrage. Rekenvoorbeeld 2: 750, eigen bijdrage. pagina 20 van 61

21 8 Conclusie en Aanbevelingen Uit de verschillende gevoerde gesprekken, maar ook uit de vakliteratuur blijkt dat de meest duurzame en toekomstvaste techniek voor een NGA netwerk / breedband ontsluiting is via glasvezel. Een open netwerk de enige acceptabele oplossing is voor dit gebied. Omdat door de hoge kosten het buitengebied de komende jaren niet door de markt bediend zal gaan worden, is er een aantal initiatieven die de leefbaarheid en vitaliteit door de aanleg van breedband willen verbeteren. Op basis van de gevoerde gesprekken lijkt een aanpak van buiten naar binnen de meest praktische. Ofwel begin met de aanleg van glasvezel in het witte buitengebied en pak bij voldoende interesse door naar de grijze gebieden en eventueel de bedrijventerreinen. De verwachting is dat de aanleg van glasvezel op de grote(re) bedrijventerreinen door de markt wordt opgepakt of dat daar lokale initiatieven ontstaan. Kleinschalige (witte) bedrijventerreinen kunnen mogelijk meeliften in de regionale aanpak voor het ontsluiten van de witte gebieden. Daarnaast zal de aanpak van buiten naar binnen als katalysator voor de kleine grijze kerkdorpen werken. De kernen en kerkdorpen dragen weliswaar bij om de gemiddelde kosten per aansluiting naar beneden te krijgen. Echter de kosten / inspanningen die geleverd moeten worden om de gewenste deelnamepercentages te krijgen zijn relatief groot. Waarbij uit praktijk blijkt dat met de huidige aanbiedingen van marktpartijen het steeds lastiger is om mensen in het grijze gebied te overtuigen over te stappen naar glasvezel. Zeker als daar een eigen bijdrage voor wordt gevraagd. Door eerst in het witte gebied te beginnen (en eventueel de kleine bedrijventerreinen daarbij mee te nemen) raakt het grijze gebied mogelijk geïnteresseerd. Bij de aanleg van een NGA netwerk kan voor een klein percentage (minder dan 5%) van de aansluitingen een straal of radioverbinding niet worden uitgesloten. Dit zal met name kunnen gelden voor zeer afgelegen (en/of moeilijk bereikbare) adressen. In een volgende fase kan inzichtelijk worden gemaakt welke propositie en extra penetratie nodig is om deze toch mee aan te leggen. Een regionale ring verbonden met de EFX in Eindhoven maakt het mogelijk om bestaande en nieuwe consumenten diensten, zakelijke diensten en maatschappelijke diensten aan te bieden. Belangrijk is daarbij wel dat ook bestaande netwerken op deze regioring worden gekoppeld zodat iedereen hiervan kan profiteren. Door de regionale aanpak voor regionale breedbandontsluiting wordt schaalgrootte gecreëerd en hierdoor spreiding van (financiële) risico s. Eventueel gecombineerd met aansluitingen van solitaire bedrijven. Een regionale aanpak zorgt er ook voor dat er buiten de gemeentegrenzen gekeken en onderzocht wordt, waardoor efficiëntie voordelen te behalen zijn. Het realiseren van een regionale ring gekoppeld aan de EFX biedt voordelen: o Hoe groter het afzetgebied des te interessanter voor dienstenontwikkelaars om diensten te ontwikkelen. o Regioring biedt de mogelijkheid dat de diensten tegen een lagere prijs kunnen worden aangeboden. o Kosten van ontsluiten worden gedeeld door meerdere gemeentes (initieel en maandelijks abonnement). pagina 21 van 61

22 o Inkoppelen van bestaande en toekomstige netwerken maakt dat de gehele regio (consumenten, zakelijk en maatschappelijk) kan profiteren van bestaande en nieuwe diensten. Een regioring biedt efficiency voordelen doordat bijvoorbeeld onrendabele gebieden sneller en goedkoper ontsloten kunnen worden. In Zuidoost Brabant loopt nu ook een onderzoek, vergelijkbaar met Noordoost Brabant. De onderzoekers zijn al met elkaar in gesprek en hebben de uitvraag op eenzelfde manier vorm gegeven. Belangrijk voor het vervolg is om te kijken of bepaalde verbindingen mogelijk zijn met de voormelde gebieden zodat de ontwikkelde diensten, middels koppeling met de EFX, voor een groter aantal huishoudens tegelijkertijd kunnen worden aangeboden. Vervolgens stellen wij voor om, in overleg met de Provincie, deze aanpak van uitvraag ook te gaan doen in zowel Midden Brabant als West Brabant. Dan wordt in ieder geval bereikt dat er op een eenduidige manier inzicht is verkregen in de situatie welke is vastgesteld in de gehele provincie Brabant. Aanleg van de gemeentelijke buitengebiedring dusdanig dat de kernen (in de toekomst) eenvoudig kunnen aansluiten, zodat uiteindelijk één integraal netwerk ontstaat. Door één integraal netwerk zijn diensten (consumenten, zakelijk en maatschappelijk) uniform in de gemeente aan te bieden. Onderzoek opstarten naar de voorwaarden van het Breedbandfonds Brabant, maar ook de mogelijkheden binnen Europese subsidieregelingen bekijken, met name vanwege de regionale aanpak. Uiteraard past het voorstel van minister Kamp ook hierin. Positieve medewerking vanuit de gemeente voor het vinden van de optimale PoP lokaties. Garantstelling vanuit de overheid. Concreet kan dit het volgende betekenen: A. Als vervolg op dit onderzoek afspraken maken met AgriFood Capital 1. Besluit tot regionale aanpak, welke gemeenten doen mee 2. Aanvullende gegevens aanleveren. 3. Bepalen organisatiestructuur. 4. Offerte uitvraag voor de laag 1, 2 en 3 (inclusief regioring en koppeling met de EFX). 5. Propositie, financieringsopzet en haalbaarheidstoets. 6. Vraagbundeling. 7. Realisatie. B. Met de provincie afspraken maken over de aanpak in Zuidoost, Midden en West Brabant 1. Afstemming uniforme aanpak. 2. Afstemming met de regio. 3. Inventarisatie. pagina 22 van 61

23 9 Bijlagen 1, Overzicht per gemeente Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert Haaren shertogenbosch Heusden Landerd Oss Schijndel Sint Anthonis Sint Michielsgestel Sint Oedenrode Uden Veghel Vught pagina 23 van 61

24 9.1 Bernheze Huidige situatie In de vijf kernen Heesch, Nistelrode, Loosbroek, HeeswijkDinther en Vorstenbosch zijn de woningen aangesloten op het kopernetwerk van KPN en het coaxnetwerk van ZiggoUPC. Daarnaast zijn er bij elke afzonderlijke kern uitlopers van het ZiggoUPC coax netwerk die doorlopen tot in het buitengebied van Bernheze. Totaal aantal verblijfseenheden in het grijze gebied bedraagt stuks (93%). Het aantal verblijfseenheden in het buitengebied dat is aangesloten op alleen koperkabel van KPN bedraagt 813 stuks (6%). Bedrijventerreinen Op de bedrijventerreinen in de gemeente Bernheze ligt naast koperkabel van KPN ook deels coaxkabel van ZiggoUPC. Een enkele individuele ondernemer heeft een glasvezelaansluiting. Lokale initiatiefgroep Binnen de gemeente is Stichting Glasvezel Bernheze actief om in de gehele gemeente, maar tenminste in het buitengebied en op de bedrijventerreinen, glasvezel aangelegd te krijgen. College akkoord In het bestuursprogramma staat dat de gemeente een bijdrage wil leveren aan de uitrol van een goed functionerend breedbandnetwerk. pagina 24 van 61

25 pagina 25 van 61

26 9.2 Boekel In de gemeente Boekel is een gebiedsbreed glasvezelnetwerk aangelegd. Zowel in de kernen Boekel en Venhorst, het buitengebied als op de bedrijventerreinen ligt glasvezel. Aansluitingen incl. bedrijven: kernen: (80%) buiten bebouwde kom (voormalig grijs gebied): 550 (14%) buiten bebouwde kom (voormalig wit gebied): 250 (6%) pagina 26 van 61

27 pagina 27 van 61

28 9.3 Boxmeer Boxmeer vormt samen met de gemeenten Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill & St. Hubert het Land van Cuijk. In de Strategische visie Land van Cuijk is de opgave die de 5 gemeenten in het Land van Cuijk hebben vastgelegd. Hierin is versterking van de breedbandinfrastructuur benoemd als actie onder Versterken van de vestigingsvoorwaarden. De gemeenteraad van Boxmeer heeft tevens in december 2013 besloten in te stemmen met het innemen van een actieve rol door de gemeente Boxmeer bij het ontwikkelen van een breedbandnetwerk in de gemeente Boxmeer. Het breedbandnetwerk wordt door de raad gezien als een nutsvoorziening. Daarmee duidt zij het belang van een de aanwezigheid van breedband in de gemeente. Tevens zijn voorwaarden aan het netwerk gesteld: gebiedsdekkend, open, toekomst en dit tegen een aantrekkelijk en transparant tarief. In 2014 is een haalbaarheidsonderzoek afgerond welke in januari 2015 door de raad is vastgesteld. Conclusie van het onderzoek is dat de aanleg en exploitatie van een nieuw gebiedsdekkend glasvezelnetwerk technisch en economisch haalbaar is. Volledige verglazing van het netwerk blijkt de beste optie. Daarbij is het gezamenlijk verglazen van de kernen en buitengebieden de beste keuze. Tevens heeft de raad besloten de vraagbundeling op te starten. In het haalbaarheidsonderzoek is de doelstelling overgenomen uit de Strategische visie/het Raadsbesluit: Doelstelling is een netwerk met 100% dekking van alle huishoudens, bedrijven en instellingen in zowel de kernen en buitengebieden. Dit tegen een aantrekkelijk marktconforme prijs. Conclusies van het onderzoek zijn: Een glasvezelnetwerk lijkt het meest geschikt voor de aanleg van een gebiedsdekkend breedbandnetwerk vanwege haar capaciteit en vrije marktwerking op het netwerk. De aanleg en exploitatie van een nieuw, gebiedsdekkend netwerk is technisch en economisch, onder voorwaarde, haalbaar bij voldoende marktpenetratie. Er lijkt een marktpartij te zijn die de aanleg en exploitatie van een nieuw, gebiedsdekkend netwerk op zich wil nemen bij een marktpenetratie circa 50%. De aanleg en exploitatie van een nieuw, gebiedsdekkend netwerk bij een marktpenetratie van 43% gekoppeld aan een jaarlijkse groei, lijkt bedrijfseconomisch financierbaar en rendabel vanuit een eigen entiteit. Verglazing van uitsluitend het buitengebied en de bedrijventerreinen lijkt haalbaar indien een marktpenetratie van 70% wordt gehaald. Indien een marktpartij niet overgaat tot de aanleg en exploitatie van het netwerk, kan er een lokale entiteit worden opgericht die dit oppakt. Om de investering door een bank gefinancierd te krijgen is, naast bijdrage van private investeerders, een gemeentelijke garantstelling noodzakelijk. Een andere optie is volledige financiering door de gemeente. Er is geen marktpartij die de vraagbundeling voor eigen rekening en risico wil uitvoeren. Preengineering De gemeente heeft een globaal technisch en geografisch ontwerp (preengineering) gemaakt voor een nieuw gebiedsdekkend glasvezelnetwerk, gebaseerd op de methodes en technieken die nu gebruikelijk zijn. pagina 28 van 61

29 Huidige situatie Als huidige situatie wordt verondersteld dat in de afzonderlijke kernen zowel coaxkabel van Ziggo UPC aanwezig is als koperkabel van KPN. In het buitengebied en op de bedrijventerreinen wordt verondersteld dat daar koperkabel van KPN aanwezig is. Informatie vanuit Ziggo laat enkele uitlopers van het coax netwerk in het buitengebied zien. Aantallen zijn hiervan niet bekend. Glasvezel Incidentele glasvezelaansluitingen zijn aanwezig op onder andere de bedrijventerreinen voor lokale grote bedrijven. Van een fijnmazig glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen is echter geen sprake. pagina 29 van 61

30 9.4 Boxtel In de kernen Boxtel, Liempde en Lennisheuvel ligt het kopernetwerk van KPN. In Boxtel is dit kopernetwerk onlangs geüpgrade naar VDSL. In Liempde en Lennisheuvel niet. Naast het KPN netwerk ligt in de kernen het coaxnetwerk van ZiggoUPC. Uit informatie van ZiggoUPC blijkt dat er in Liempde uitlopers van het coaxnetwerk in het buitengebied liggen. Het totale buitengebied heeft aansluitingen op coax. Dit is een inschatting op basis van de informatie van de gemeente en ZiggoUPC. Uit de inventarisatie blijkt dat er in het buitengebied (Boxtel, Liempde en Lennisheuvel) totaal 745 adressen zijn die alleen beschikken over KPN koperkabel. Zij vormen het witte gebied. Lokale initiatiefgroep Glasvezel Boxtel Initiatief GlasvezelBoxtel heeft een projectplan bij gemeente ingediend om te komen tot verglazing van het buitengebied met organische groei om op termijn ook de kernen te verglazen: van buiten naar binnen. De Raad neemt naar verwachting in april een besluit. Tennet is momenteel bezig met de aanleg / uitbreiding van hun netwerk. Initiatiefgroep GlasvezelBoxtel heeft met Tennet afspraken gemaakt waardoor het haalbaar is gebleken 350 woningen in wit gebied (waarvan 122 in de gemeente Boxtel) te voorzien van glasvezel. Inmiddels heeft 97% van de bewoners aangegeven diensten af te willen nemen via de glasvezelaansluiting. Momenteel is nog niet bekend welke partij de diensten internet, telefonie en radio/tv zal gaan leveren. Formele aanmelding van de bewoners bij de providers moet nog plaatsvinden. De huidige planning gaat er van uit om het netwerk eind 2015 op te leveren. Het netwerk zal worden ondergebracht in een BV waarvan de aandeelhouders lokale ondernemers zijn. De gemeente heeft geen aandeel, financiële inbreng noch een garantstelling afgegeven. Beoogd wordt om de aanpak zoals nu is gekozen voor de eerste taartpunt (122 aansluitingen) door te kopiëren naar de overige buitengebieden. Dit met zoals gezegd een organische groei naar uiteindelijk de kernen: van buiten naar binnen. Hiervoor verlangt Glasvezel Boxtel wel een kleine financiële bijdrage vanuit de gemeente en communicatieve ondersteuning. College akkoord Hierin is de volledige verglazing van de gemeente opgenomen. Overigens nog zonder kredieten. pagina 30 van 61

31 pagina 31 van 61

32 9.5 Cuijk, Grave en Mill & St. Hubert De gemeenten Cuijk, Grave en Mill & St. Hubert vormen samen met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis het Land van Cuijk. De gemeenten in het Land van Cuijk hebben gezamenlijk een strategische visie opgesteld. De gemeenten Cuijk, Grave en Mill & St. Hubert hebben gezamenlijk een enquête en haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Het hieruit voortvloeiende advies is door de raden afzonderlijk vastgesteld met betrekking tot een volledige verglazing, inclusief kredieten voor het opstarten van de vraagbundeling. In het haalbaarheidsonderzoek is de doelstelling om een breedband netwerk met 100% dekking van alle huishoudens, bedrijven en instellingen in zowel de kernen en buitengebieden als uitgangspunt opgenomen. Tevens zijn voorwaarden aan het netwerk gesteld: gebiedsdekkend, open, toekomstvast en dit tegen een aantrekkelijk en transparant tarief. Conclusie van het onderzoek is dat de aanleg en exploitatie van een nieuw gebiedsdekkend netwerk technisch en economisch haalbaar is. Volledige verglazing van het netwerk blijkt de beste optie. Daarbij is het gezamenlijk verglazen van de kernen en buitengebieden de beste keuze. Bijkomende reden is dat de markt voorlopig ook de kernen de komende jaren niet vanuit zichzelf zal voorzien van een glasvezelinfrastructuur. Preengineering De gemeenten hebben een globaal technisch en geografisch ontwerp (preengineering) gemaakt voor een nieuw gebiedsdekkend glasvezelnetwerk, gebaseerd op de methodes en technieken die nu gebruikelijk zijn. Huidige situatie Als huidige situatie wordt verondersteld dat in de afzonderlijke kernen zowel coaxkabel van Ziggo UPC aanwezig is als koperkabel van KPN. In het buitengebied en op de bedrijventerreinen wordt verondersteld dat daar alleen koperkabel van KPN aanwezig is. Informatie vanuit ZiggoUPC laat enkele uitlopers in het buitengebied zien. Aantallen zijn hiervan niet bekend. Glasvezel Op de verschillende bedrijventerreinen is incidenteel een glasvezelaansluiting voor lokale grote bedrijven aangelegd. De bedrijventerreinen beschikken momenteel niet over een (fijn)mazig glasvezelnetwerk. Op een drietal nieuwbouw locaties in de kern Cuijk heeft ReggefiberKPN glasvezel aangelegd (FttH). Hiervan zijn de aantallen niet bekend. Plannen Reggefiber Reggefiber KPN is met de 3 gemeenten in overleg en heeft aangegeven voor deze gemeenten een breedbandplan te ontwerpen. Dit breedbandplan betreft een vlekkenplan waar en wanneer het kopernetwerk met VDSL techniek wordt geupgrade en waar verdere uitrol van FttH zal plaatsvinden. Reggefiber KPN heeft tevens aangegeven dat zij nadenken om ook over niet eigen netwerken diensten aan te bieden. Mogelijk dat zij dus deel willen nemen in de geplande vraagbundeling. pagina 32 van 61

33 pagina 33 van 61

34 pagina 34 van 61

35 pagina 35 van 61

36 9.6 Haaren In de vier kernen Haaren, Helvoirt, Biezenmortel en Esch zijn de woningen aangesloten op het kopernetwerk van KPN en het coaxnetwerk van ZiggoUPC. Daarnaast zijn er in elke afzonderlijke kern behoorlijke uitlopers van het coaxnetwerk die doorlopen tot in het buitengebied van Haaren. Totaal aantal verblijfseenheden in het grijze gebied bedraagt stuks (90%). Het aantal verblijfseenheden in het buitengebied dat is aangesloten op alleen koperkabel van KPN bedraagt 298 (5%). Op recreatiepark De Noenes wordt momenteel een glasvezelnetwerk aangelegd. Naar verwachting zal dit netwerk dit jaar worden opgeleverd. Het aantal aansluitingen op dit park bedraagt 222 Bedrijventerreinen Gemeente Haaren kent geen grootschalige bedrijventerreinen die in regionale behoeften voorzien. De bedrijven zijn daarom geschaard onder de aansluitingen in de kern. Lokale initiatiefgroep Er is geen initiatiefgroep (met uitzondering van De Noenes) actief om de aanleg van glasvezel in de kernen, op bedrijventerreinen of in het buitengebied te bespoedigen. Reggefiber Reggefiber is Q gestart om de nieuwbouw in de kern Haaren en Helvoirt aan te sluiten op glasvezel (FttH). Daarnaast is Reggefiber in overleg met de gemeente om in 2016 de kern Helvoirt en de kern Haaren te voorzien van glasvezel. pagina 36 van 61

37 Opmerking: De Noenes is geen kerkdorp maar een recreatieterrein waar de aanleg van glasvezel is gestart. pagina 37 van 61

38 9.7 s Hertogenbosch Er zijn binnen de gemeente geen exacte gegevens bekend/beschikbaar waaruit blijkt waar exact het coaxnetwerk van ZiggoUPC ligt. Aangenomen wordt dat alle adressen in de kernen beschikken over een coax aansluiting van ZiggoUPC en een koper aansluiting van KPN. Uit gegevens van ZiggoUPC blijkt dat haar coax netwerk in een aantal kernen uitlopers in het buitengebied heeft. Aantallen hiervan zijn niet bekend, geschat is dat 200 woningen in deze uitlopers al zijn aangesloten. Circa 1,8% van het aantal woningen ligt dan in het witte gebied. Daarvan is slechts een fractie (circa 300 stuks) economisch en bedrijfsmatig sterk afhankelijk van breedband. Reggefiber heeft inmiddels glasvezel (FttH) aangelegd in Paleiskwartier en Carolushof (ca aansluitingen). Huidige plannen van Reggefiber zijn om in de Groote Wielen en de kern Rosmalen glasvezel uit te rollen. Reggefiber onderneemt geen initiatieven voor het buitengebied. Wel zijn de verspreide kernen waaronder Nuland en Vinkel in de meerjaren (5 jaar) samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Reggefiber opgenomen. Bedrijventerreinen Op een aantal bedrijventerreinen ligt een glasvezelnetwerk. Op andere bedrijventerreinen ligt alleen koperkabel van KPN en incidenteel coaxkabel of liggen diverse glasvezelkabels voor individuele bedrijven. Daarnaast beschikt de gemeente over een eigen netwerk van buizen en glasvezel waarop de eigen gemeentelijke panden zijn aangesloten. In het overzicht zijn de bedrijventerreinen getotaliseerd. De aantallen betreft het aantal gevestigde bedrijven dat in theorie kan beschikken over een glasvezelaansluiting. Dat wil zeggen: op het terrein ligt glasvezel waar men op kan aansluiten. Het is niet bekend welke bedrijven werkelijk zijn aangesloten. De bedrijven kunnen zonder uitzondering worden aangesloten maar zijn erg sterk afhankelijk van de tariefstelling van de diverse aanbieders. Het bedrijventerrein De Terp in Nuland is via mantelbuizen op glasvezel voorbereid. Vinkel heeft geen apart bedrijventerrein. Binnen de bedrijventerreinen zijn geen witte gebieden te onderscheiden. Lokale initiatiefgroepen Met uitzondering van de dorpsraad van Nuland zijn er geen initiatiefgroepen bekend die actief zijn om de aanleg van glasvezel te bespoedigen in de overige kernen, buitengebieden of op bedrijventerreinen. Gesprekken zijn gevoerd met de ZLTO en enkele wijkraden. Deze verwelkomen initiatieven, maar nemen verder nog een afwachtende houding aan. pagina 38 van 61

39 pagina 39 van 61

40 9.8 Heusden Als huidige situatie wordt verondersteld dat in de afzonderlijke kernen zowel coaxkabel van Ziggo UPC als koperkabel van KPN aanwezig is. Uit de gegevens van Ziggo blijkt dat nagenoeg elke kern uitlopers heeft van coaxkabel in het buitengebied. Aantallen zijn niet bekend. Er is niet op kernniveau inzichtelijk wat de verdeling is buitengebied bebouwde kom. Getallen zijn op basis van aannames en aantallen uit Op sommige nieuwbouwlocaties wordt door Reggefiber glasvezel aangelegd. Omdat de capaciteit van de geplaatste wijkcentrales ruimer is dan vanuit de nieuwbouw noodzakelijk, wordt ook een deel van de bestaande wijk aangesloten op glasvezel. Inmiddels zijn 506 woningen aangesloten op glasvezel. Gemeente heeft breedband niet in coalitieakkoord en kadernota 2016 opgenomen. Lokale initiatiefgroep / Bedrijventerreinen In de gemeente Heusden heeft een samenwerkingsverband van ondernemers de coöperatieve vereniging Glasnet Heusden opgericht. Sinds begin 2014 zijn 6 bedrijventerreinen aangesloten op glasvezel. Momenteel wordt gewerkt door Glasnet Heusden aan de aansluiting van Metal Valley op het coöperatieve netwerk. Verder is het de bedoeling dat de bedrijventerreinen Heesbeen en Bakkersdam ook worden aangesloten. Reggefiber Reggefiber gaat nieuwbouwwijk Geerpark aansluiten op glasvezel. Totaal 791 nieuwbouwwoningen waarvan 375 in aanbouw. De wijkcentrale die wordt geplaatst heeft een overcapaciteit waardoor 815 bestaande woningen eveneens worden aangesloten op glasvezel. Momenteel werkt Reggefiber aan een gemeentelijk breedbandplan waarin de planning van VDSL en verdere uitrol van FttH wordt beschreven en uiteindelijk afgestemd met de gemeente. O.a. nieuwbouw Dillenburg (Drunen) en De Grassen (Vlijmen) zullen worden aangesloten op glasvezel. pagina 40 van 61

41 pagina 41 van 61

42 9.9 Landerd Begin 2013 zijn de voorbereidingen gestart om de mogelijkheden te onderzoeken om in de gehele gemeente Landerd een glasvezelnetwerk aan te leggen. Zowel de kernen, buitengebied als bedrijventerreinen. Uiteindelijk is een businessplan opgesteld met daarin het voorstel voor de aanleg van een eigen glasvezelnetwerk. De gemeenteraad heeft gelijktijdig een krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding. Als organisatievorm is gekozen voor de oprichting van de coöperatie LanderdNet. Voor de financiering van dit nieuw aan te leggen netwerk is een harde eis dat minimaal 50% van de panden bij de start mee moet doen. De vraagbundeling is in mei 2014 gestart met het informeren van de inwoners en bedrijven. December 2014 is de vraagbundelingscampagne afgerond met onvoldoende deelname om tot realisatie over te kunnen gaan. Huidige situatie In de kernen Schaijk, Zeeland en Reek ligt het kopernetwerk van KPN en coaxnetwerk van ZiggoUPC. Daarnaast zijn er in de gemeente enkele uitlopers in het buitengebied waar naast KPN ook coaxkabel ligt. Ofwel de kernen en een deel van het buitengebied vallen in de categorie grijs gebied. Uit de inventarisatie blijkt dat de gemeente 926 adressen telt die in wit gebied vallen. Overwegend in het buitengebied maar ook een aantal in de kernen. Bestuurlijk is er een groot draagvlak voor volledige verglazing. Vraagbundeling zojuist afgesloten met een negatief resultaat. Nu ligt de prioriteit op het buitengebied. Lokale initiatieven Het projectteam is ontbonden en momenteel is er geen initiatief actief die de mogelijkheden van uitrol van breedband in de gemeente onderzoekt. Bedrijventerreinen Op de bedrijventerreinen ligt overwegend koperkabel van KPN met enkele uitlopers van het coax netwerk van ZiggoUPC. Dit betekent dat de bedrijventerreinen worden gekarakteriseerd als deels wit en deels grijs gebied. pagina 42 van 61

43 pagina 43 van 61

44 9.10 Oss In de kernen van gemeente Oss zijn de woningen aangesloten op koperkabel van KPN en coaxnetwerk van ZiggoUPC. In de kern Berghem heeft CIF (Communication Infrastructure Fund) in 2013 een FttH netwerk aangelegd. Er zijn binnen de gemeente geen exacte gegevens bekend/beschikbaar waaruit blijkt waar exact het coaxnetwerk van ZiggoUPC ligt. Aangenomen wordt dat de adressen in de kernen beschikken over een coax aansluiting van ZiggoUPC en een koper aansluiting van KPN. Van het buitengebied wordt verondersteld dat dit witte gebieden zijn en de woningen alleen beschikken over een koperaansluiting van KPN. Bedrijventerreinen Op een aantal bedrijventerreinen ligt een (fijn)mazig glasvezelnetwerk. Op andere bedrijventerreinen ligt alleen koperkabel van KPN en incidenteel coaxkabel of een individuele glasvezelkabel voor een individueel bedrijf. Daarnaast beschikt de gemeente over een eigen netwerk van buizen en glasvezel. Lokale initiatiefgroepen In Teeffelen is de stichting MaasKantNet opgericht met als doel de aanleg van glasvezel in het buurtschap Teeffelen (ca. 75 woningen). Mogelijk kunnen op termijn ook huishoudens in de polder tussen Lithoijen en Macharen aangesloten worden op het glasvezelnetwerk. Doelstelling was het netwerk in februari 2015 operationeel te hebben. Echter vanwege het niet rondkomen van de financiering is de start van de aanleg voorlopig uitgesteld. Er is vertraging ontstaan omdat een commerciële partner zich op het allerlaatste moment terugtrok. Inmiddels is een nieuwe partner gevonden maar de financiering is nog niet definitief geregeld. Naast MaasKantNet zijn geen initiatieven / initiatiefgroepen bekend. pagina 44 van 61

45 pagina 45 van 61

46 9.11 Schijndel De kernen Schijndel en Wijbosch zijn voorzien van glasvezel. aangelegd door Reggefiber. Daarmee vallen deze kernen in de categorie zwart gebied. In het buitengebied ligt overwegend alleen koperkabel van KPN (1.057 stuks). 172 Woningen in het buitengebied beschikken over een glasvezel aansluiting en 2 woningen in het buitengebied hebben een coax aansluiting. Bedrijventerreinen Op de bedrijventerreinen in Schijndel ligt glasvezel van Glasnet (Duin) of van Reggefiber (Molendijk Noord en Ambachtstraat). Op bedrijventerrein De Nieuwe Molenheide(14 bedrijven) ligt alleen koperkabel van KPN. Lokale initiatiefgroepen Er zijn geen initiatiefgroepen bekend die actief zijn ter bevordering van aanleg van glasvezel op bedrijventerrein Nieuwe Molenheide of in het buitengebied. Vanuit idop Wijbsoch is er een initiatief om buitengebied Wijbosch te ontsluiten met behulp van het Breedband fonds van de Provincie. pagina 46 van 61

47 pagina 47 van 61

48 9.12 Sint Anthonis Sint Anthonis vormt samen met de gemeenten Cuijk, Grave, Boxmeer en Mill & St. Hubert het Land van Cuijk. Deze gemeenten hebben gezamenlijk een strategische visie opgesteld. Door de gemeente Sint Anthonis is 29 januari 2015 besloten om een quick scan / preengineering uit te voeren naar haalbaarheid en kostenindicatie voor de twee scenario s: gemeentebrede aanleg van glasvezel of aanleg van glasvezel in alleen in het buitengebied en op de bedrijventerreinen. Bij positief resultaat van deze quick scan zal vervolgens besluit worden genomen om krediet beschikbaar te stellen voor de vraagbundeling. Het budget voor deze vraagbundeling bedraagt ,. Huidige situatie Als huidige situatie wordt verondersteld dat in de afzonderlijke kernen zowel coaxkabel van Ziggo UPC aanwezig is als koperkabel van KPN. In het buitengebied en op de bedrijventerreinen wordt verondersteld dat daar alleen koperkabel van KPN aanwezig is. Informatie vanuit Ziggo laat een enkele uitloper in het buitengebied zien. Aantallen zijn hiervan niet bekend. pagina 48 van 61

49 pagina 49 van 61

50 9.13 Sint Michielsgestel In Sint Michielsgestel heeft Reggefiber in de vijf kernen (Sint Michielsgestel, Den Dungen, Middelrode, Berlicum, Gemonde) en buurtschap Halder een glasvezelnetwerk aangelegd. Daarmee vallen deze in de categorie zwart gebied. In het buitengebied en op bedrijventerrein liggen uitlopers van het coaxnetwerk van ZiggoUPC (451 aansluitingen) Adressen in het buitengebied beschikken alleen over een koperkabelaansluiting van KPN. Bedrijventerreinen Deze zijn niet apart in beeld gebracht. Een deel van de bedrijventerreinen beschikt naast koperkabel ook over coax en incidenteel glasvezel. Lokale initiatiefgroepen In de gemeente zijn geen initiatiefgroepen bekend die trachten de aanleg van glasvezel in het buitengebied te bespoedigen. pagina 50 van 61

51 pagina 51 van 61

52 9.14 Sint Oedenrode De kernen Sint Oedenrode en Nijnsel zijn naast koperkabel van KPN en coax kabel van Ziggo UPC voorzien van glasvezel van Reggefiber. Daarmee vallen deze kernen in de categorie zwart gebied. In de kernen Olland en Boskant ligt het netwerk van ZiggoUPC en KPN. In deze kernen heeft Reggefiber geen glasvezelnetwerk aangelegd. De kernen Olland en Boskant zijn daarmee grijs gebied. Het netwerk van ZiggoUPC heeft uitlopers in elke kern, aantallen daarvan zijn niet bekend. Bedrijventerrein Bedrijventerrein Sint Oedenrode en Bedrijventerrein Nijnsel zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Op deze terreinen ligt ook koperkabel van KPN en coax netwerk van ZiggoUPC. Olland en Boskant kennen geen bedrijventerrein. Lokale initiatiefgroepen Vanuit de drie kernen Boskant, Olland en Nijnsel hebben de Dorpsraden breedband hoog op de agenda staan. Dorpsraad Nijnsel is penvoerder en vertegenwoordigt de 3 Dorpsraden in het voortdurende onderzoek naar de mogelijkheden om ook het buitengebied via breedband ontsloten te krijgen. pagina 52 van 61

53 pagina 53 van 61

54 9.15 Uden In Uden heeft Reggefiber in de drie kernen (Uden, Volkel, Odilliapeel) een glasvezelnetwerk aangelegd. Circa adressen in het buitengebied hebben zowel coaxaansluiting van ZiggoUPC als koperaansluiting van KPN (grijze gebied). 263 Adressen in het buitengebied hebben alleen een koperaansluiting van KPN (witte gebied). Een viertal woningen in het buitengebied van Uden zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk van BoekelNed. In het coalitieakkoord is overeenstemming over het volledig ontsluiten van het buitengebied. Raadsbesluit voor de Kadernota wordt nu voorbereid. Bedrijventerreinen Op de bedrijventerreinen heeft Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) een glasvezelnetwerk aangelegd. Gemeente participeert in deze stichting en is eigenaar van het betreffende glasvezelnetwerk. Initiatiefgroep Binnen de gemeente is de werkgroep Breedband Internet Buitengebieden Uden actief. Deze heeft met name de focus op het witte gebied. In deze werkgroep hebben zitting de dorpsraden van de drie kernen en ZLTO. Onderzoek moet uitwijzen wat de kosten zijn om de woningen in het witte gebied te voorzien van een breedbandaansluiting en op welke wijze de ontsluiting plaats kan vinden. De Raad zal medio maart een besluit nemen om wel/niet budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het onderzoek. De vervolgstappen na deze inventarisatie zijn dan een vraagbundeling en realisatie bij voldoende deelname en afgedekte financiering. pagina 54 van 61

55 pagina 55 van 61

56 9.16 Veghel De kernen Veghel en Erp zijn voorzien van glasvezel. Aangelegd door Reggefiber. In de overige kernen ligt geen glasvezelnetwerk, alleen de netwerken van ZiggoUPC en KPN. Informatie vanuit Ziggo laat per kern behoorlijke uitlopers in het buitengebied zien. Aantallen zijn hiervan niet bekend. Aangenomen is dat 20% van de adressen in het buitengebied beschikt over een coax aansluiting. Bedrijventerrein Op de bedrijventerreinen Amert, Dubbelen, Doornhoek, Erp Molenakker, Oliemolen en Oude Haven ligt glasvezel (bron: lokale aannemer). Lokale initiatiefgroepen Er zijn geen initiatieven bekend om (versneld) glasvezel aangelegd te krijgen in de overige kernen en/of buitengebied. pagina 56 van 61

57 pagina 57 van 61

58 9.17 Vught In de kernen Vught en Cromvoirt heeft Reggefiber een glasvezelnetwerk aangelegd. Begin maart is aan een marktpartij opdracht gegeven een quick scan uit te voeren. Deze quick scan moet uitwijzen wat de investering bedraagt om de resterende 521 adressen aangesloten te krijgen op glasvezel. Dit onderzoek zal naar verwachting medio mei zijn afgerond. Afhankelijk daarvan wordt bepaald wat de volgende stappen zijn en wordt bepaald welke rol de gemeente daarin gaat vervullen. Ook is in het bestuursakkoord de verglazing van het buitengebied opgenomen. Voorbereidingen voor Kadernota en begroting worden nu gedaan. Bedrijventerrein Op de bedrijventerreinen liggen glasvezelnetwerken. Deze zijn vanuit een commerciële lokale ondernemer aangelegd. Aantal gevestigde bedrijven op deze terreinen is niet bekend. pagina 58 van 61

59 pagina 59 van 61

60 10 Bijlage 2, Huidige Marktpartijen 10.1 Reggefiber KPN Nieuwbouwprojecten (uitgangspunt > 100 woningen) worden door Reggefiber KPN aangesloten op glasvezel. Dit geldt ook voor alle uitbreidingen op lokaties waar Reggefiber KPN reeds een glasvezelnetwerk (FttH) heeft liggen. Momenteel werkt Reggefiber KPN landelijk voor 50 gemeenten aan een breedbandplan. Dit breedbandplan betreft een vlekkenplan waar en wanneer het kopernetwerk met VDSL techniek wordt geüpgrade en waar verdere uitrol van FttH zal plaatsvinden. Reggefiber KPN heeft verder aangegeven dat zij nadenken om ook over niet eigen netwerken diensten aan te bieden. Inmiddels is hier in Harderwijk een pilot voor gestart en worden ondermeer gesprekken gevoerd met gemeente Boekel en gemeente HeezeLeende. Tabel 3: Kernen + kerkdorpen waar Reggefiber binnen de bebouwde kom een compleet netwerk heeft aangelegd Ziggo UPC ZiggoUPC is bereid om infrastructuur aan te leggen in het buitengebied buiten hun huidige footprint. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: Infrastructuur gebaseerd op huidige coax netwerk en technieken, geen glasvezel. Maximale bijdrage vanuit ZiggoUPC bedraagt 1.000, per aansluiting. Gesloten netwerk, niet toegankelijk voor andere partijen. pagina 60 van 61

61 11 Bijlage 3, Overzicht Contactpersonen pagina 61 van 61

Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam

Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam Datum: juni 2015 Opdrachtgever: Gemeente Alphen-Chaam Opgesteld door: Pieter Migchels - pagina 1 (26) - Inhoudsopgave 1. 2 Definities... 3 Inleiding... 4 3 Opties

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst

Welkom op de informatiebijeenkomst Welkom op de informatiebijeenkomst eigen glasvezel op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer Donderdag 18 februari 2016 Dome-X Agenda Kort woord van welkom Simoon Fransen Aanleiding Ties van Esch Samenwerking

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 15 juli 2015 Cuijk 1 Even voorstellen Hugo Bens Frans van Schayik Noud van Vught Arjan Eising Paul Kempen Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Glasvezel in de gemeente Bernheze? Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Inhoud van de avond Twee partijen: Stichting Glasvezel Bernheze, roepnaam Breedband Bernheze Gemeente Bernheze Doelstelling Proces

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk

Breedband Land van Cuijk Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Presentatie raadscommissie Strategische visie Land van Cuijk Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten. Voor

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden?

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Aansluiten! 5 april 2013 Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Wie zijn wij Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten -Totaal 9 personen, inclusief ambtenaar gemeente

Nadere informatie

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied 30 september 2013 Pilot Glasvezel Buitengebied Inhoud 1. Uitgangssituatie 2. Plangebied en Realisatiemodel 3. Financieringsmodel 4. Gevraagde inzet provinciale middelen 5. Beheer en exploitatie netwerk

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden Marktconsultatie Aansluitgebied De Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Informatie avond - Breedband

Informatie avond - Breedband Informatie avond - Breedband AGENDA - Welkom - Project Reuzenbreedband - Presentatie Breedband - Vraag en antwoord Project Reuzenbreedband Dorpsverenigingen van Schoonoord en van De Kiel Gestart met Project

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen Sluis 15-02-2016 Inhoud 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis 4. Aanbod en next steps 5. Vragen Wie is Greenet? Greenet levert breedband internet in de buitengebieden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 30 juli 2015 Haps 1 Even voorstellen Hugo Bens Bestuurder LVCNET Agrarisch Frans van Schayik Bestuurder LVCNET Industrie / bedrijven Noud van Vught Bestuurder

Nadere informatie

Fiberforus. Inleiding

Fiberforus. Inleiding Fiberforus Fiberforus staat voor de bouw van 100% customer owned netwerken, welke niet verkocht kunnen worden aan derden, zowel op de passieve als ook de actieve laag, waardoor de eindgebruikers volledige

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Herman Geerdes 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied

Nadere informatie

Glasvezel voor iedereen?

Glasvezel voor iedereen? Glasvezel voor iedereen? Breedband heeft toch iedereen? Alleen adsl is beschikbaar, men belooft 8 mb/s maar wij ontvangen maar 0.35 mb/s. Opschalen naar een hoger abonnement had geen zin i.v.m. de afstand

Nadere informatie

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst Welkom bij tekst Presentatie 4 november 2014 Paul Disselhorst tekst Programma: Stand van zaken SallandGlas. Waarom ook alweer? Terugblik op vooruitgang. De voordelen op een rij. Wat kost het? Wat krijgt

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Stand van zaken in Nederland

Stand van zaken in Nederland 32637 Bedrijfslevenbeleid 24095 Frequentiebeleid Nr. 97 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2013 Naar aanleiding

Nadere informatie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Registratiekenmerk: 632030 Commissievergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: 8 september 2014 9 Glasvezel Bernheze de heer

Nadere informatie

Westerveld op Glas 10 maart 2015

Westerveld op Glas 10 maart 2015 WELKOM Welkom bij de presentatie van Westerveld op Glas 10 maart 2015 Sneller internet ook in Vledderveen 1. Opening Programma 1. Opening / Voorstellen 2. Waar staan we vandaag 3. Breedband nut en noodzaak

Nadere informatie

The missing link: Zelf samen doen!!

The missing link: Zelf samen doen!! Nederland beter breedbandland The missing link: Zelf samen doen!! Amersfoort 4 november 2011 Henk Doorenspleet Rabobank International Large Corporates Telecom, Media & Internet Group 1 Agenda Nederland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Jan Willem van Dongen 20.10 uur: het hoe en wat van breedband

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem?

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem? Agenda Opening avond voorzitter Presentatie: Waarom Glasvezel Pauze (uitdelen vragenformulier en folder) Discussie en vragen Nawoord voorzitter Einde Waarom glasvezel? Waarom is aanleg van glasvezel nodig?

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 * Agenda 20.00 uur: inloop 20.15 uur: welkom door wethouder Jan Kleijn 20.25 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.35

Nadere informatie

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS Greenet 1. Voorstellen Partners 2. Pilot Sluis, achtergrond 3. Inhoud Pilot: a) Aanbod b) Hoe werkt het? c) Wat betekent aanleg voor u? 4. Uitdagingen

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

Breedband in Gelderland

Breedband in Gelderland Breedband in Gelderland Symposium breedband innovatie NGS Euregio 6 maart 2014 Martijn Bruil, projectleider breedband Provincie Gelderland Aanleiding Coalitie-akkoord: verdere uitrol breedband en inzet

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Rob Zakée 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.20

Nadere informatie

NGA-breedband voor buitengebied. hoe sneller hoe beter

NGA-breedband voor buitengebied. hoe sneller hoe beter NGA-breedband voor buitengebied hoe sneller hoe beter INHOUD VAN DEZE PRESENTATIE iets over noodzaak, techniek en marktwerking pilot breedband Regio Achterhoek plan Provincie Gelderland Publiek - Private

Nadere informatie

Nr. Agendapunt Raadsvergadering 2 maart 2009. Onderwerp: onderzoek naar een glasvezelnetwerk in Maarssen

Nr. Agendapunt Raadsvergadering 2 maart 2009. Onderwerp: onderzoek naar een glasvezelnetwerk in Maarssen Raadsvoorstel Nr. Agendapunt Raadsvergadering 2 maart 2009 Commissie(s) ruimtelijke ordening c.a. Ingediend door Fractie ChristenUnie-SGP Op 14 januari 2009 Organisatieonderdeel Portefeuillehouder Onderwerp:

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied

Snel internet in buitengebied Snel internet in buitengebied 9 November 2015 26 oktober 2015 Kader Witte gebieden (gebieden zonder NGA) Dit zijn gebieden die binnen nu en 3 jaar downloadsnelheden van minder dan 30 Mbit/s houden (dus

Nadere informatie

Breedband in buitengebied Gemeente Tholen

Breedband in buitengebied Gemeente Tholen Breedband in buitengebied Gemeente Tholen 1 INLEIDING In de gemeente Tholen leeft de wens om snel internet in buitengebieden te realiseren. Hierover wordt reeds geruime tijd gesproken en ook de Provincie

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser Snel internet in buitengebied Noord Veluwe De stichting Breedband Noord Veluwe heeft als doel het realiseren van een

Nadere informatie

Presentatie. Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer

Presentatie. Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer Presentatie Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer Kabeltelevisie Waalre (KTW) Missie KTW: Het bevorderen van de communicatie

Nadere informatie

Buitengebied verdient ook breedband UPC NEDERLAND AANSLUITEN SYMPOSIUM

Buitengebied verdient ook breedband UPC NEDERLAND AANSLUITEN SYMPOSIUM Buitengebied verdient ook breedband 1 Weet u nog? Er gebeurde een hoop: stormachtige innovatie en concurrentie 1ste reguliere Nederlandse televisie Kabeltelevisie GSM netwerk Satelliet-TV in Nederland

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Innovatief Aanleggen

Innovatief Aanleggen Innovatief Aanleggen 1 18 Glasvezel: Het netwerk van de toekomst 2 18 Over Reggefiber Opgericht in 2005 Bouwt en exploiteert glasvezelnetwerken in Nederland (FttH) Sinds 19 december 2008 joint venture

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Evert Blansjaar Ons datagebruik Waarom verbind Drenthe We worden steeds afhankelijker van hoogwaardige

Nadere informatie

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Reggefiber Laatste Ontwikkelingen Breedband Buitengebieden Het Nieuwe Aanleggen Veiligheid Innovatie Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Frank ten Berge 1 Reggefiber is marktleider.

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde Aansluitgebied Author Contact Table of contents 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid 4 2.2 De vraagbundeling 4 2.3

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten Voor bedrijven, instellingen en consumenten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1 Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1. Aanleg 1.1 Komt de kabel ook door privé terrein te liggen? Vooralsnog gaan we ervan uit dat de kabel grotendeels in

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN Datum: 28 april 2016 Aan de voorzitter van de raad Onderwerp: Glasvezel tot in alle hoeken van onze gemeente Regio Rivierenland heeft een tender uitgeschreven waarbij niet de aanleg

Nadere informatie

6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe

6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser 6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe De Stichting Breedband Noord Veluwe is al geruime tijd op zoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten)

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) j v\(mo^xü,o^o[ 7,Z'-\ PS/2014/43 Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 januari

Nadere informatie

uw ICT partner ADSL Home en Business

uw ICT partner ADSL Home en Business uw ICT partner ADSL Home en Business ADSL Home en Business Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1.0 Introductie 2 1.1 Wat is DSL 2 1.2 Hoe werkt DSL 2 1.3 ADSL is de Asymmetrische variant van de DSL techniek

Nadere informatie

RECRON Themabijeenkomst breedband

RECRON Themabijeenkomst breedband RECRON Themabijeenkomst breedband 19 maart 2015 Hoe Snel Breedband te realiseren in het buitengebied? Breedband in het buitengebied Waarom slecht internet op RECRON terreinen? Geen kabel Ruimte Slechte

Nadere informatie

Notitie Breedband: stap 0

Notitie Breedband: stap 0 Notitie Breedband: stap 0 Op 20 mei 2014 heeft de raad een amendement aangenomen om de verschillende mogelijkheden voor breedband verbindingen in overweging te nemen. De raad wil graag dat alle bestaande

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Breedbandnetwerk in Boxmeer. Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 15 oktober 2013

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Breedbandnetwerk in Boxmeer. Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 15 oktober 2013 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Breedbandnetwerk in Boxmeer. Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 15 oktober 2013 Aanleiding In de gemeenteraad is op 7 november 2012 een motie aangenomen

Nadere informatie

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties.

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A. 23 juni 2015, Versie 2.2 Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Annex Model Locatieovereenkomst [Gemeente] bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG )

Annex Model Locatieovereenkomst [Gemeente] bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) Annex Model Locatieovereenkomst [Gemeente] bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) Tussen Reggefiber Operator B.V. en [OPERATOR] betreffende aansluitgebied

Nadere informatie

Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden

Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden (ook in het buitengebied) Plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen 19 maart 2012 Bert Nijboer Algemeen Directeur 1 17 Visie, ambitie en strategie Visie De visie

Nadere informatie

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente «Naam_» «Adres_Compleet» «PC_Woonplaats» Datum 02 december 2014 Onderwerp Aantal bijlagen Nieuwe Jeugdwet 1 Beste ouder(s), cliënt(en), Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Raadsvergadering: 27 sept 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 27 sept 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 27 sept 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 5 Voorstelnr.: RB2016088 Onderwerp: snel internet / glasvezel in Heerhugowaard: uitwerking motie Programma: 3, stedelijke ontwikkeling

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Glasvezel Schaapsloop

Glasvezel Schaapsloop Glasvezel Schaapsloop Informatiebijeenkomst 31 maart 2014 Programma Welkom Peter Smits voorzitter VICV Egbert Buiter wethouder gemeente Valkenswaard Project Glasvezel Schaapsloop Oscar Vinck Wequip Ervaringen

Nadere informatie

GLASVEZEL EN NAIT AANS. Visiedocument Oldambt Verbindt

GLASVEZEL EN NAIT AANS. Visiedocument Oldambt Verbindt GLASVEZEL EN NAIT AANS Visiedocument Oldambt Verbindt Stichting Oldambt Verbindt Oktober 2015 Inhoudsopgave SAMENVATTING CONSEQUENTIES VOORWOORD 3 4 5 1 INLEIDING 6 1.1 AANLEIDING & DOEL VAN DIT DOCUMENT

Nadere informatie

VERSLAG VASTE COMMISSIE VOOR DE GEMEENTERAAD d.d. 16 juni 2014. Aanwezig: Dhr. H. Bellemakers Voorzitter

VERSLAG VASTE COMMISSIE VOOR DE GEMEENTERAAD d.d. 16 juni 2014. Aanwezig: Dhr. H. Bellemakers Voorzitter VERSLAG VASTE COMMISSIE VOOR DE GEMEENTERAAD d.d. 16 juni 2014 Aanwezig: Dhr. H. Bellemakers Voorzitter Dhr. A. Keijzers Commissiegriffier Dhr. J. Bos CDA lid (t/m agendapunt 5) Dhr. J. Suijkerbuijk CDA

Nadere informatie

Raadsvragenuan het raadslid de heer M. Houben inzake breedbandontwikkelingen

Raadsvragenuan het raadslid de heer M. Houben inzake breedbandontwikkelingen gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07. R2082. OOI Inboeknummer o7bstoo733 Beslisdatum B%W aq april 2007 Dossiernummer 7I7.I53 Raadsvragenuan het raadslid de heer M.

Nadere informatie

Glasvezel, vraag en antwoord.

Glasvezel, vraag en antwoord. Glasvezel, vraag en antwoord. Hieronder vind u de meest gestelde vragen over ons glasvezel project. 1. Wat is glasvezel en hoe werkt het? 2. Wat is een glasvezel netwerk? 3. Wat is breedband? 4. Waarom

Nadere informatie

Telecommonitor Q2 2016

Telecommonitor Q2 2016 Telecommonitor Q2 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider Coöperatie Ons Net Eindhoven Méér dan een glasvezelprovider Programma Provincie Noord-Brabant en Futura 1. Welkom 2. Wie zijn wij 3. Innovatie 4. Vragen Geschiedenis Begonnen in 2004 vanuit initiatief

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gemeente Coevorden

Raadsvoorstel Gemeente Coevorden Raadsvoorstel Gemeente Coevorden Raadsvergadering : 14 februari 2006 Agendapunt : 7b Rv.nr. : 315 Portefeuillehouder : Burgemeester B.J. Bouwmeester Onderwerp : Beschikbaarstelling krediet voor het aanleggen

Nadere informatie

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk?

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? Glasvezel 1. Woont u binnen de bebouwde kom? 9 8 78% 7 6 5 4 3 22% Ja Nee 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? 6 5 4 45% 51% 3 4% Ja Nee Weet niet 1 Maar maak er geen gebruik van 1 Wel de

Nadere informatie

Projectvoorstel: Glasvezel in Boxtel. van buiten naar binnen

Projectvoorstel: Glasvezel in Boxtel. van buiten naar binnen Projectvoorstel: Glasvezel in Boxtel van buiten naar binnen glasvezelboxtel, november 2014 Inleiding Voor u ligt een projectvoorstel voor de realisatie van glasvezel in de gemeente Boxtel. De gemeente

Nadere informatie

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS JOHAN MEIJERHOF Coöperatief organiseren in het publiek-private

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Breedband in héél Rivierenland

Breedband in héél Rivierenland Contractgestuurde Dienstverlening Breedband Verbinding in elke (glas)vezel Breedband in héél Rivierenland Het komt eraan! Geldermalsen Breedband in héél Tiel Rivierenland Lingewaal Culemborg Het komt eraan!

Nadere informatie

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS PROGRAMMA VANAVOND 15 okt 2014 Informatie avond BOSZ-net 19h30 20h15 20h45 21h00 22h00 Inloop met koffie

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 095 Frequentiebeleid 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 380 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

Glasvezel voor allemaal!

Glasvezel voor allemaal! Glasvezel voor allemaal! Agenda Aanpak Cranendonck//Net Organisatie Waar staan we nu? Vervolgstappen Vragenronde Een andere aanpak We willen iedereen de kans bieden ook kleine bedrijven! Aanbod: U krijgt

Nadere informatie

Bijeenkomst raadsleden Breedband Utrecht

Bijeenkomst raadsleden Breedband Utrecht Bijeenkomst raadsleden Breedband Utrecht ir.ing. Reg Brennenraedts MBA Dialogic 12 september 2016 1 2 3 Breedband heeft een maatschappelijke en economische meerwaarde Bijdrage aan een goed vestigingsklimaat

Nadere informatie