Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur"

Transcriptie

1 STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform het ontwerpbesluit; over de inhoud van deze brief te overleggen; de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht). HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) Deze Statenbrief voorziet in een voorstel om vanuit de door u beschikbaar gestelde revolverende middelen voor breedband (zie PS ) een lening te verstrekken aan een viertal projecten voor de aanleg van snel en toekomst vast breedband (de zogenaamde NGA-netwerken). Het betreft zowel de aanleg van NGA-netwerken op bedrijventerreinen als buitengebieden. 2 Aanleiding 1 Op 29 juni 2011 is motie 34 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar' aangenomen. In een tweetal Statennotities is hieraan vervolgens invulling gegeven (PS en PS ). In de laatste Statennotitie hebben wij aangegeven voor een faciliterende en een -. Daarnaast zien wij ook een faciliterende en financieel stimulerende rol in de dienstenontwikkeling. In februari van dit jaar heeft u bij het Vervolgvoorstel revolverende middelen (PS leningen voor breedbandinfrastructuur op bedrijventerreinen en in de witte buitengebieden. In deze Statenbrief stellen wij voor om een viertal projecten haalbaar te maken door het verstrekken van een lening. 3 Bestaand beleid c.q. kader 2 In uw Vervolgvoorstel revolverende middelen (PS ) heeft u initiatiefnemers uitgenodigd te komen met goede projectvoorstellen voor de realisatie van NGA-netwerken op bedrijventerreinen en de buitengebieden. Juist omdat er weinig tot geen ervaring is met de aanleg van NGA in deze gebieden heeft u ervoor gekozen slechts enkele voorwaarden te verbinden aan de inzet van revolverende middelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om revolverende inzet van middelen in de vorm van leningen, uitvoering projecten uiterlijk eerste kwartaal 2014, cofinanciering en de projecten moeten gericht zijn op realisatie van een open en toekomstbestendig breedbandnetwerk in wit NGA-gebied of op bedrijventerreinen. Dit maakt dat wij nu voorstellen om maatwerk in de condities van de leningen te leveren, per project binnen de door u aangegeven randvoorwaarden, om hiermee het project realiseerbaar te maken. Inlichtingen bij dhr. M. Bruil/mw. C. Verheggen, telefoonnummer (026) / adres:

2 4 Argumenten/afwegingen 3 Nadat in februari van dit jaar uw Staten akkoord zijn gegaan met het beschikbaar stellen van 2 miljoen revolverende middelen (PS ) zijn actief kansrijke projecten gezocht. Onder meer vanuit de pilots uit 2012, maar ook via de website Ook hebben wij op 5 april een symposium georganiseerd, waarin is opgeroepen projectvoorstellen in te dienen. Er zijn met verschillende initiatiefnemers gesprekken gevoerd. Oost NV heeft in opdracht van de provincie de initiatiefnemers met kennis en kunde bijgestaan om te komen tot een haalbare businesscase (met inbegrip van een provincielening ). In alle projecten is er sprake van cofinanciering. Soms door een marktpartij of een commerciële geldverstrekker, maar in alle gevallen door bewoners en/of bedrijven. De ervaring tot nu toe leert dat commerciële geldverstrekkers alleen kunnen delen met de overheid. Zonder financiële steun van de provincie zouden deze projecten dus geen doorgang vinden. Juridische aspecten Samen met de provincies Noord-Brabant en Overijssel doorlopen wij nu een traject voor een melding inzake staatssteun in Brussel. Hierdoor krijgen wij naar verwachting antwoord op de vraag onder welke voorwaarden wij als provincie steun kunnen verlenen aan breedbandprojecten. Totdat wij groen licht hebben in Brussel, deze procedure neemt ruim een half jaar in beslag, nemen wij het zekere voor het onzekere en stellen wij u alleen de steun van projecten voor die onder de deminimis vrijstelling -. Onder deze grens wordt provinciale steun niet als staatssteun aangemerkt door de Europese Commissie. De projecten betreffen allemaal wit NGA-gebied, zowel huishoudens als bedrijven op bedrijventerreinen. Hier is volgens de EC onder voorwaarden steun vanuit de overheid toegestaan. De voorwaarden waaronder de lening zal worden verstrekt, zijn niet marktconform. Aangezien de leningen niet marktconform zijn, moet de beschikbaarstelling van het geld worden gekwalificeerd als een subsidie die wordt verleend onder de voorwaarde dat een overeenkomst van lening wordt aangegaan. Voor het verstrekken van een subsidie is een wettelijke grondslag (een subsidieregeling) vereist. Bij het ontbreken daarvan kan een grondslag in de begroting worden opgenomen door de ontvanger en het maximale subsidiebedrag daarin op te nemen. Het ontwerpbesluit voorziet daarin. Tevens wordt in het ontwerpbesluit voorzien in delegatie van de bevoegdheid om de subsidie te verstrekken aan ons college. Voor het aangaan van de lening zijn wij bevoegd op grond van de Algemene wet bestuursrecht. 5 Financiële consequenties In deze Statenbrief wordt voorgesteld aan 4 breedbandprojecten een lening te verstrekken. De leningen hebben een looptijd van 10 tot 15 jaar. Het totaalbedrag aan te verstrekken leningen bedraagt: 3* ,-. Wij houden er rekening mee dat er een risico van 10% is op het niet terugontvangen van de leningen. Daartoe is het voorstel een voorziening op te -. Dekking is voorzien vanuit de revolverende middelen (zie PS ), Het risico is het grootst bij project I, waarbij sprake is van een achtergestelde lening. Bij een eventueel faillissement (de kans daarop achten wij niet groot) zijn wij van alle schuldeisers als provincie de laatste die de schuld terug kunnen eisen. De kans dat wij bij een faillissement het (restant van) het krediet, zijnde maximaal , niet terugontvangen is daar het grootst. Zie hiervoor ook de bijlage, daarin zijn ook de projectvoorstellen beschreven. 2

3 Tegenover de leningen wordt een geblokkeerde reserve gevormd voor 100% van de verstrekte leningen. Wij stellen voor aan GS te delegeren om aan onderstaande 4 projecten een lening te verstrekken (zie ook ontwerpbesluit): I. Putten (Reggefiber-Jelcer model) Een achtergestelde lening te verstrekken aan Coöperatie Glasvezel Buitengebied Putten U.A. De lening bedraagt , de provincie financiert hiermee 19% van de totale investering, de rest wordt gefinancierd door Reggefiber en de Rabobank. De lening heeft tot doel de aanleg van glasvezelinfrastructuur naar woningen en bedrijven in een deel van het buitengebied van Putten. Dit onder voorbehoud van voldoende belangstelling onder de bewoners en bedrijven in het projectgebied (tenminste 60% van de 520 aansluitingen) de financiële participatie van de in de businesscase genoemde partijen noodzakelijk voor de realisatie van de businesscase te weten de Rabobank en Reggefiber en de oprichting van de financieringscoöperatie. De redenen om voor een achtergestelde lening te kiezen liggen in het feit dat daardoor de risico's voor de bank bij het verstrekken van de lening kleiner wordt en dat de bank daardoor bereid is een lening te verstrekken aan dit project. II. Ondernemersvereniging Hofstede Doejenburg (bedrijventerrein) Lening te verstrekken aan Backbone Glasvezel Oost BV. De lening bedraagt , de provincie financiert hiermee 29% van de totale investering, de rest wordt gefinancierd door de Rabobank en de bedrijvenvereniging. De lening heeft tot doel de aanleg van het netwerk op beide bedrijventerreinen en de aanleg van de verbinding tussen deze bedrijventerreinen en Tiel (de aansluiting op het dienstenplatform van NDIX). Dit onder voorbehoud van voldoende belangstelling onder het in het projectvoorstel beoogde bedrijfsleven en financiële participatie van de in de businesscase genoemde partijen noodzakelijk voor de realisatie van de businesscase te weten de Rabobank, Oost NV en NDIX. III. Ondernemersvereniging Buren (bedrijventerrein) Lening te verstrekken aan Backbone Glasvezel West BV. De lening bedraagt en de provincie financiert daarmee 35% van de totale investering, de rest wordt gefinancierd door de Rabobank en de bedrijvenvereniging. De lening heeft tot doel de realisatie van een glasvezelnetwerk naar en op de bedrijventerreinen in Buren en Beusichem en de verbinding tussen deze bedrijventerreinen en Tiel (de aansluiting op het dienstenplatform van NDIX). Dit onder voorbehoud van voldoende belangstelling onder het in het projectvoorstel beoogde bedrijfsleven en financiële participatie van de in de businesscase genoemde partijen noodzakelijk voor de realisatie van de businesscase te weten de Rabobank, Oost NV en NDIX. IV. Aanleg Glasvezel buitengebied Winssen Lening te verstrekken aan stichting BuiWinglas. De lening bedraagt en de provincie financiert daarmee 36% van de investering, de rest wordt gefinancierd door Reggefiber en de bewoners. De lening heeft tot doel de aanleg van glasvezelinfrastructuur naar woningen in een deel van het buitengebied van de gemeente Beuningen. Dit onder voorbehoud van de financiële participatie van Reggefiber en de daadwerkelijke oprichting van de stichting BuiWinglas. 3

4 6 Proces en evaluatie 4 In dit voorstel leggen wij u de projecten voor die, inclusief de provinciale bijdrage, haalbare businesscases zijn., deze hebben deels een grotere omvang. Wij verwachten u in het najaar nogmaals een set van projecten voor te kunnen leggen. Arnhem, 28 mei zaaknummer Gedeputeerde Staten van Gelderland C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris Bijlagen: Ontwerpbesluit Begrotingswijziging Notitie Projectvoorstellen digitale bereikbaarheid 2013 Tekst 4

5 Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de Statenbrief Gelet op artikel 150 jo artikel 143 Provinciewet alsmede artikel 4:23, derde lid, onderdeel c, Algemene wet bestuursrecht. BESLUITEN 1. a) Een bedrag van maximaal ,- beschikbaar te stellen aan Coöperatie Glasvezel Buitengebied Putten U.A. in de vorm van een achtergestelde lening. b) Een bedrag van maximaal ,- beschikbaar te stellen aan Backbone Glasvezel Oost BV in de vorm van een lening. c) Een bedrag van maximaal ,- beschikbaar te stellen aan Backbone Glasvezel West BV in de vorm van een lening. d) Een bedrag van maximaal ,- beschikbaar te stellen aan Stichting BuiWinglas in de vorm van een lening. 2. Aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid te delegeren tot het verstrekken van de onder 1 genoemde subsidies, alsmede alle besluiten te nemen en handelingen te verrichten die daaraan dienstbaar zijn. 3. Dit besluit aan te merken als deel uitmakende van de provinciale begroting 2013, overeenkomstig artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht. Arnhem, 28 mei zaaknummer Provinciale Staten van Gelderland voorzitter griffier

6 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer Projectvoorstellen digitale bereikbaarheid 2013

7 Beschrijving 4 projectvoorstellen I Putten (Reggefiber-Jelcer model) Doel De Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten wil samen met Reggefiber een glasvezelinfrastructuur realiseren naar woningen en bedrijven in een deel van het buitengebied van Putten. Aanleg vindt plaats op basis van technologie van Jelcer, waarbij een deel van de verbinding wordt gelegd via de drukriolering. Het gebied omvat 520 adressen, zowel woningen als bedrijfspanden en wordt begrensd door de gemeente Nijkerk, het randmeer, de gemeente Ermelo en de spoorlijn Amersfoort - Zwolle. wit NGA coax/hfc netwerk beschikbaar. Realisatiemodel, rollen van de participanten Doel is aanleg van een glasvezelnetwerk. Reggefiber is in dit projectvoorstel de eigenaar en exploitant van het netwerk en maakt de afspraken met Jelcer die als hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de realisatie van het netwerk. De techniek van het aanleggen van glasvezel in de drukriolering is nog nergens grootschalig toegepast. Een klein project in Lonneker geeft vertrouwen dat het technisch kan, maar door de schaal van dit project is met name de procesinnovatie hier een uitdaging. De initiatiefgroep heeft op de eerste plaats een rol bij het bereiken van de vereiste deelname aan het project. Dit in samenwerking met de providers op het Reggefiber netwerk. De onrendabele top wordt gefinancierd door de leningen van de bewoners die zij afsluiten bij de Rabobank en de provincie. De Provincie en de Rabobank maken de financiering van het project hierdoor mogelijk. Juridische constructie De juridische opzet van het project is eenvoudig. De Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten richt een coöperatie op. Deze coöperatie heeft uitsluitend als functie het regelen van de bewonersbijdrage in het project, voor alle duidelijkheid duiden we deze hierna dan ook aan als Financieringscoöperatie i.o. De leden van deze coöperatie bestaan uitsluitend uit de eerste groep bewoners in het projectgebied die een aansluiting nemen (minimaal dus 60% van de bewoners van het projectgebied). De financiering wordt door provincie Gelderland en Rabobank verstrekt aan Financieringscoöperatie i.o. Financieringscoöperatie i.o. int de maandbetalingen van de bewoners, waaruit de rentebetaling aan provincie en Rabobank plaats vindt en waarmee de aangetrokken leningen van Rabobank en provincie weer worden afgelost conform de overeengekomen looptijd. Open condities netwerk Het dienstenaanbod wordt bepaald door de reguliere providers die op het netwerk van Reggefiber actief zijn. Door de regulering van Reggefiber is het toetreden van nieuwe partijen mogelijk en is sprake van een open netwerk. De tarieven voor de op het netwerk verleende diensten zijn identiek aan de prijzen elders op Reggefiber netwerk. Financiën - Reggefiber - - Rabobank - - Provincie Gelderland - rente 4,5% - Totaal - achtergestelde lening, rente 3% 2

8 II Ondernemersvereniging Hofstede Doejenburg (bedrijventerrein) Doel Het betreft de aanleg van een glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen de Hofstede in Lienden en Doejenburg in Maurik. Het ontbreken van verbindingen met voldoende bandbreedte beperken de bedrijven in hun bedrijfsvoering. Op de eerste plaats gaat het om de aanleg van het netwerk op beide bedrijventerreinen. Op de tweede plaats gaat het om de verbinding tussen deze bedrijventerreinen en Tiel (de aansluiting op het dienstenplatform van NDIX). Door de uitgestrektheid van de gemeente gaat het hier om een lange en kostbare verbinding. Om de kosten van het ontsluitingstracé te verlagen is onderzocht of meer partijen in de regio behoefte hebben aan verbindingen. Samen leggen met partijen als Liander en de gemeente Buren reduceren de kosten. Juridische constructie De juridische opzet van het project is de volgende. De Ondernemersvereniging Maurik en Lienden vormt het bestuur van Stichting Administratiekantoor Oost, die de aandelen houdt van twee nieuw op te richten vennootschappen waarin het eigendom van het netwerk wordt ondergebracht: - Backbone Glasvezel Oost BV - Bedrijventerreinen Glasvezel Oost BV Backbone Glasvezel Oost BV is de vennootschap waarin de financiering wordt geregeld (tevens aanvrager lening bij de provincie). Backbone Glasvezel Oost BV is weer 100% aandeelhouder van Bedrijventerreinen Glasvezel Oost BV. Binnen Backbone Oost BV vindt de exploitatie plaats van het ontsluitingstracé. In Bedrijventerreinen Oost BV wordt de exploitatie van het netwerk op de terreinen ondergebracht. De Ondernemersvereniging in Maurik en Lienden overleggen nog met NDIX en Oost NV die aangegeven hebben dat zij bereid zijn om te participeren in de financiering. De inbreng van NDIX en Oost NV is bij de financieringsopstelling al mee genomen onder eigen middelen. Open condities De ondernemersvereniging heeft NDIX gevraagd het netwerk te activeren. NDIX is het belangrijkste open platform in Nederland voor de zakelijke markt. Op deze wijze is een open netwerk gewaarborgd. Financiën De investering in het ontsluitingstracé op de bedrijventerreinen bedraag Daarnaast is rekening gehouden met een post onvoorzien op de investeringen en de 3

9 aanloopkosten bij de exploitatie op de bedrijventerreinen. Kosten - tracé van Medel naar Maurik / Lienden - investeringen bedrijventerreinen - onvoorzien en aanloopkosten Totaal Dekking Te financieren Eigen middelen Rabobank Rentepercentage nog onbekend Provincie Rente 4,5% 4

10 III Ondernemersvereniging Buren (bedrijventerrein) Doel Realisatie van een glasvezelnetwerk naar en op de bedrijventerreinen in Buren en Beusichem. Het ontbreken van verbindingen met voldoende bandbreedte beperken de bedrijven in hun bedrijfsvoering. Op de eerste plaats gaat het om de aanleg van het netwerk op beide bedrijventerreinen. Op de tweede plaats gaat het om de verbinding tussen deze bedrijventerreinen en Tiel (de aansluiting op het dienstenplatform van NDIX). Om de kosten van het onsluitingstrace te verlagen is onderzocht of meer partijen in de regio behoefte hebben aan verbindingen. Dit heeft voor de aanleg van het ontsluitngstracé geleid tot samenwerking met de gemeente Tiel (samenwerkingsverband met Geldermalsen en Culemborg voor bedrijfsvoering Juridische constructie De juridische opzet van het project is de volgende. De Ondernemersvereniging Buren vormt het bestuur van Stichting Administratiekantoor West, die de aandelen houdt van twee nieuw op te richten vennootschappen waarin het eigendom van het netwerk wordt ondergebracht: - Backbone Glasvezel West BV - Bedrijventerreinen Glasvezel West BV Backbone Glasvezel West BV is de vennootschap waarin de financiering wordt geregeld (tevens aanvrager lening bij de provincie). Backbone Glasvezel West BV is weer 100% aandeelhouder van Bedrijventerreinen Glasvezel West BV. Binnen Backbone West BV vindt de exploitatie plaats van het ontsluitingstracé. In Bedrijventerreinen West BV wordt de exploitatie van het netwerk op de terreinen ondergebracht. Ondernemersvereniging Buren overlegt nog met NDIX en Oost NV die aangegeven hebben dat zij bereid zijn om te participeren in de financiering. De inbreng van NDIX en Oost NV is bij de financieringsopstelling al mee genomen onder eigen middelen. Open condities De ondernemersvereniging heeft NDIX gevraagd het netwerk te activeren. NDIX is het belangrijkste open platform in Nederland voor de zakelijke markt. Op deze wijze is een open netwerk gewaarborgd. Financien Kosten - aandeel kosten Tiel Culemborg - investeringen bedrijventerreinen 5

11 - onvoorzien en aanloopkosten Totaal Dekking - Te financieren - Eigen middelen - Rabobank Rentepercentage nog onbekend - Provincie Rente 4,5% 6

12 IV Aanleg Glasvezel buitengebied Winssen Doel Realisatie van een glasvezelnetwerk naar minimaal 41 woningen in het buitengebied van de gemeente Beuningen nabij de kern Winssen (Dijk, Verlengde Molenstraat, Dijnschestraat, Molenstraat en Haneman). De vraagbundeling loopt nog, dus het kan zijn dat uiteindelijk meer woningen aangesloten worden. Dit zal overigens geen effect hebben op de gevraagde bijdrage van de provincie. In dit gebied beschikken de woningen nu alleen over een ADSL verbinding. Door de grote afstand tot de centrale in Ewijk is er nu maar maximaal 2,5 mb download beschikbaar. Realisatiemodel Reggefiber voorziet op dit moment de kern van Winssen van glasvezel. De POP die daar geplaatst wordt heeft nog capaciteit om de beoogde woningen aan te sluiten. Reggefiber wil deze woningen aansluitend op de aanleg in de kern Winssen van glasvezel voorzien mits de bewoners bereid zijn hiervoor een eigen bijdrage te leveren. Inmiddels hebben 41 bewoners zich hiertoe bereid verklaard, maar het kan zijn dat dit aantal nog toe neemt. Van deze bewoners heeft de helft aangegeven gebruik te willen maken van een lening om hun bijdrage te financieren. Naar verwachting zal de daadwerkelijke aanleg in het najaar van 2013 plaatsvinden. Juridische constructie De initiatiefgroep in het gebied richt een sichting op met de naam BuiWinglas. De stichting BuiWinglas i.o. heeft de functie het regelen van de bewonersbijdrage inhet project. De leden van deze stichting bestaan uit de eerste groep bewoners in het projectgebied die een aansluiting nemen. De financiering wordt door de provincie Gelderland verstrekt aan stichting BuiWinglas i.o. Deze int maandbetalingen van de bewoners, waaruit de rentebetaling en aflosssing aan de provincie plaats vindt conform de overeengekomen looptijd. Open condities netwerk Het dienstenaanbod wordt bepaald door de reguliere providers die op het netwerk van Reggefiber actief zijn. Door de regulering van Reggefiber is het toetreden van nieuwe partijen mogelijk en is sprake van een open netwerk. De tarieven voor de op het netwerk verleende diensten zijn identiek aan de prijzen elders op het Reggefiber netwerk. Financiën Reggefiber - (ca. de onderhandelingen lopen nog) Bewoners - (eigen bijdrage uit eigen middelen bij start aansluiting) Provincie Gelderland - Rente 3% Totaal - 7

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid 2013 ronde 2 Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statuten Fonds Gelderse Cultuurleningen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Breedband in Gelderland

Breedband in Gelderland Breedband in Gelderland Symposium breedband innovatie NGS Euregio 6 maart 2014 Martijn Bruil, projectleider breedband Provincie Gelderland Aanleiding Coalitie-akkoord: verdere uitrol breedband en inzet

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5 PS2009WMC01-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 18 november 2008 Nummer PS : PS2009WMC01 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229564 Portefeuillehouder : De

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten)

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) j v\(mo^xü,o^o[ 7,Z'-\ PS/2014/43 Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 januari

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden Marktconsultatie Aansluitgebied De Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige

Nadere informatie

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Glasvezel in de gemeente Bernheze? Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Inhoud van de avond Twee partijen: Stichting Glasvezel Bernheze, roepnaam Breedband Bernheze Gemeente Bernheze Doelstelling Proces

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Investeringsvoorstel Breedband Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Beschikbaarstelling middelen 2013 aan Stichting Theatergroep Kwatta Agendaverzoek van GS voor de Statenvergadering van 20 maart 2013 PS2013-296 Agendering

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied 30 september 2013 Pilot Glasvezel Buitengebied Inhoud 1. Uitgangssituatie 2. Plangebied en Realisatiemodel 3. Financieringsmodel 4. Gevraagde inzet provinciale middelen 5. Beheer en exploitatie netwerk

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 30 maart 2016. Voorstel van : college van Burgemeester en Wethouders. Onderwerp : BoekelNet

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 30 maart 2016. Voorstel van : college van Burgemeester en Wethouders. Onderwerp : BoekelNet GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 30 maart 2016 Voorstel van : college van Burgemeester en Wethouders Onderwerp : BoekelNet Samenvatting Bij de start van het glasvezelproject heeft de gemeente

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Treinverbinding Tiel-Arnhem Portefeuillehouder: Bieze Kerntaak/plandoel: Kerntaak; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Plandoel 1: In stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Begroting 2014 Fonds nazorg stortplaatsen Gelderland Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het

Nadere informatie

PS2010WMC College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2010WMC College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC13 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010INT260900 Portefeuillehouder : Haak Titel

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Inzet Revolverende Middelen Cultuur Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform het ontwerpbesluit.

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 34

Provinciaal blad 2010, 34 Provinciaal blad 2010, 34 ISSN 0920-105X Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. 2010int259583, tot intrekking van de Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg WelThuis!2 provincie

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Herman Geerdes 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied

Nadere informatie

Aan: Coöperatie De Kop Breed t.a.v. de heer E. Blansjaar Roderwolderweg 31 9314 TB FOXWOLDE 9314 TB31

Aan: Coöperatie De Kop Breed t.a.v. de heer E. Blansjaar Roderwolderweg 31 9314 TB FOXWOLDE 9314 TB31 Aan: Coöperatie De Kop Breed t.a.v. de heer E. Blansjaar Roderwolderweg 31 9314 TB FOXWOLDE 9314 TB31 project- en financiering plan Roderwolde dt_poststempel Roderwolderweg 31 9314 TB 201501393-00575768

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied

Snel internet in buitengebied Snel internet in buitengebied 9 November 2015 26 oktober 2015 Kader Witte gebieden (gebieden zonder NGA) Dit zijn gebieden die binnen nu en 3 jaar downloadsnelheden van minder dan 30 Mbit/s houden (dus

Nadere informatie

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden?

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Aansluiten! 5 april 2013 Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Wie zijn wij Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten -Totaal 9 personen, inclusief ambtenaar gemeente

Nadere informatie

provincie limburg inaek. 2 5HOV. 2014 Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid

provincie limburg inaek. 2 5HOV. 2014 Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid provincie limburg 2014/67164 GRIF 25-11-2014 11-2-2015 De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid Provincie Limburg PS DOCnr. inaek. 2 5HOV. 2014 CAS.-i! ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n)

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde Aansluitgebied Author Contact Table of contents 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid 4 2.2 De vraagbundeling 4 2.3

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

*1498262* Onderwerp Participatie provincie Flevoland in ontwikkelmaatschappij Flevokust

*1498262* Onderwerp Participatie provincie Flevoland in ontwikkelmaatschappij Flevokust ** Onderwerp Participatie provincie Flevoland in ontwikkelmaatschappij Flevokust Doel van deze mededeling: Invulling geven aan toezegging uit panoramaronde Flevokust d.d. 15 mei 2013 Toezegging/motie/amendement:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Korte-termijnoplossing Hofke van Marijke Registratienummer: 00518414 Op voorstel B&W d.d.: 29-04-2014 Datum vergadering: 06-05-2014 Portefeuillehouder: J.P. Ragetlie

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

Nadere informatie

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS JOHAN MEIJERHOF Coöperatief organiseren in het publiek-private

Nadere informatie

The missing link: Zelf samen doen!!

The missing link: Zelf samen doen!! Nederland beter breedbandland The missing link: Zelf samen doen!! Amersfoort 4 november 2011 Henk Doorenspleet Rabobank International Large Corporates Telecom, Media & Internet Group 1 Agenda Nederland

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Reconstructie knooppunt Hoevelaken, voorstel financiering Gelderse wensen PS2013-191 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE 6 maart 2013 Provinciale

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: OV-verbinding Arnhem-Apeldoorn Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over

Nadere informatie

Datum : 25 september 2007 Nummer PS : PS2007MME06 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : J.

Datum : 25 september 2007 Nummer PS : PS2007MME06 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : J. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 25 september 2007 Nummer PS : PS2007MME06 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2007INT204371 Portefeuillehouder : J. Ekkers Titel : Economisch Beleidsplan

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 * Agenda 20.00 uur: inloop 20.15 uur: welkom door wethouder Jan Kleijn 20.25 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.35

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gemeente Coevorden

Raadsvoorstel Gemeente Coevorden Raadsvoorstel Gemeente Coevorden Raadsvergadering : 14 februari 2006 Agendapunt : 7b Rv.nr. : 315 Portefeuillehouder : Burgemeester B.J. Bouwmeester Onderwerp : Beschikbaarstelling krediet voor het aanleggen

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00823 Onderwerp: Subsidieverzoek SESO renovatie tennisbanen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

ui MUI iiii HUIii in ii H o 11 G fi cl o o ř ľi Aan de raad Punt 4 Glasvezelaanieg in buitengebied Gemeente

ui MUI iiii HUIii in ii H o 11 G fi cl o o ř ľi Aan de raad Punt 4 Glasvezelaanieg in buitengebied Gemeente Punt 4 Glasvezelaanieg in buitengebied Gemeente H o 11 G fi cl o o ř ľi Aan de raad Samenvatting: De raad heeft in 2012 gevraagd of het buitengebied van Hellendoorn met een glasvezelnetwerk kan worden

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Instelling

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer STATENBRIEF Onderwerp: Wijzigingen per concessie voor de dienstregeling 2017 Portefeuillehouder: Conny Bieze Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Registratiekenmerk: 632030 Commissievergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: 8 september 2014 9 Glasvezel Bernheze de heer

Nadere informatie

Onderwerp: Bestuurlijke reactie op de aanbevelingen van de rekenkamer uit het rapport voor het provinciaal arbeidmarktbeleid

Onderwerp: Bestuurlijke reactie op de aanbevelingen van de rekenkamer uit het rapport voor het provinciaal arbeidmarktbeleid STATENBRIEF Onderwerp: Bestuurlijke reactie op de aanbevelingen van de rekenkamer uit het rapport voor het provinciaal arbeidmarktbeleid Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Garantstelling van 1 miljoen t.b.v. de warmtelevering te Vathorst. Inleiding pag. 1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5.

Garantstelling van 1 miljoen t.b.v. de warmtelevering te Vathorst. Inleiding pag. 1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 25 maart 2003 Nummer PS : PS2003WEM12 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie :WEM Registratienummer : 2003WEM002089i Portefeuillehouder :P. Rombouts 7LWHO Garantstelling

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten Statennotitie HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Statennotitie Digitale Bereikbaarheid HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Samenvatting:

Nadere informatie

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Overleg-/ beslispunten Context Agendaverzoek VVD: Principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen van

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 20140902 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 1 Onderwerp: lening aan OMALA à 200.000 Lodders, J. 1. In te stemmen met een lening van 200.000 met een looptijd

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 16 februari 2016 Vragen nr. 10 Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB De voorzitter van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

B&W 2 maart 2010 Gemeenteblad ALGEMEEN KADER BORGTOCHTVERLENING T.L.V. BORGSTELLINGREGELING MKB

B&W 2 maart 2010 Gemeenteblad ALGEMEEN KADER BORGTOCHTVERLENING T.L.V. BORGSTELLINGREGELING MKB Jaar: 2010 Nummer: 12 Besluit: B&W 2 maart 2010 Gemeenteblad ALGEMEEN KADER BORGTOCHTVERLENING T.L.V. BORGSTELLINGREGELING MKB Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; gelet op het collegevoorstel

Nadere informatie

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS PROGRAMMA VANAVOND 15 okt 2014 Informatie avond BOSZ-net 19h30 20h15 20h45 21h00 22h00 Inloop met koffie

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum Gelezen: Het voorstel

Nadere informatie

: Kaderstelling Sociale Agenda , focus op jongeren. Besluit pag. 5

: Kaderstelling Sociale Agenda , focus op jongeren. Besluit pag. 5 - 1 - PS2010WMC05 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 januari 2010 Nummer PS :PS2010WMC05 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int254818 Portefeuillehouder : Haak

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

Gemeente jn Bergen op Zoom

Gemeente jn Bergen op Zoom RVB6-14 ~ Gemeente jn Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Oprichting Bergse Haven : SROB/6/63 2 8 SEP. 28 : Gronden -16 BV en Bergse Haven CV Sector : Ruimtelijke

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut:

1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut: 1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut: a) waarom is expliciet in het treasurystatuut opgenomen dat de gemeente geen lening verstrekt? Antwoord 1a: In

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Rob Zakée 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.20

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'dd v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling energielening woningverhurende partijen Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 105 en artikel

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stimuleren zonne-energie op daken van scholen, (sport)verenigingen en bedrijven Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie