Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur"

Transcriptie

1 STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform het ontwerpbesluit; over de inhoud van deze brief te overleggen; de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht). HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) Deze Statenbrief voorziet in een voorstel om vanuit de door u beschikbaar gestelde revolverende middelen voor breedband (zie PS ) een lening te verstrekken aan een viertal projecten voor de aanleg van snel en toekomst vast breedband (de zogenaamde NGA-netwerken). Het betreft zowel de aanleg van NGA-netwerken op bedrijventerreinen als buitengebieden. 2 Aanleiding 1 Op 29 juni 2011 is motie 34 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar' aangenomen. In een tweetal Statennotities is hieraan vervolgens invulling gegeven (PS en PS ). In de laatste Statennotitie hebben wij aangegeven voor een faciliterende en een -. Daarnaast zien wij ook een faciliterende en financieel stimulerende rol in de dienstenontwikkeling. In februari van dit jaar heeft u bij het Vervolgvoorstel revolverende middelen (PS leningen voor breedbandinfrastructuur op bedrijventerreinen en in de witte buitengebieden. In deze Statenbrief stellen wij voor om een viertal projecten haalbaar te maken door het verstrekken van een lening. 3 Bestaand beleid c.q. kader 2 In uw Vervolgvoorstel revolverende middelen (PS ) heeft u initiatiefnemers uitgenodigd te komen met goede projectvoorstellen voor de realisatie van NGA-netwerken op bedrijventerreinen en de buitengebieden. Juist omdat er weinig tot geen ervaring is met de aanleg van NGA in deze gebieden heeft u ervoor gekozen slechts enkele voorwaarden te verbinden aan de inzet van revolverende middelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om revolverende inzet van middelen in de vorm van leningen, uitvoering projecten uiterlijk eerste kwartaal 2014, cofinanciering en de projecten moeten gericht zijn op realisatie van een open en toekomstbestendig breedbandnetwerk in wit NGA-gebied of op bedrijventerreinen. Dit maakt dat wij nu voorstellen om maatwerk in de condities van de leningen te leveren, per project binnen de door u aangegeven randvoorwaarden, om hiermee het project realiseerbaar te maken. Inlichtingen bij dhr. M. Bruil/mw. C. Verheggen, telefoonnummer (026) / adres:

2 4 Argumenten/afwegingen 3 Nadat in februari van dit jaar uw Staten akkoord zijn gegaan met het beschikbaar stellen van 2 miljoen revolverende middelen (PS ) zijn actief kansrijke projecten gezocht. Onder meer vanuit de pilots uit 2012, maar ook via de website Ook hebben wij op 5 april een symposium georganiseerd, waarin is opgeroepen projectvoorstellen in te dienen. Er zijn met verschillende initiatiefnemers gesprekken gevoerd. Oost NV heeft in opdracht van de provincie de initiatiefnemers met kennis en kunde bijgestaan om te komen tot een haalbare businesscase (met inbegrip van een provincielening ). In alle projecten is er sprake van cofinanciering. Soms door een marktpartij of een commerciële geldverstrekker, maar in alle gevallen door bewoners en/of bedrijven. De ervaring tot nu toe leert dat commerciële geldverstrekkers alleen kunnen delen met de overheid. Zonder financiële steun van de provincie zouden deze projecten dus geen doorgang vinden. Juridische aspecten Samen met de provincies Noord-Brabant en Overijssel doorlopen wij nu een traject voor een melding inzake staatssteun in Brussel. Hierdoor krijgen wij naar verwachting antwoord op de vraag onder welke voorwaarden wij als provincie steun kunnen verlenen aan breedbandprojecten. Totdat wij groen licht hebben in Brussel, deze procedure neemt ruim een half jaar in beslag, nemen wij het zekere voor het onzekere en stellen wij u alleen de steun van projecten voor die onder de deminimis vrijstelling -. Onder deze grens wordt provinciale steun niet als staatssteun aangemerkt door de Europese Commissie. De projecten betreffen allemaal wit NGA-gebied, zowel huishoudens als bedrijven op bedrijventerreinen. Hier is volgens de EC onder voorwaarden steun vanuit de overheid toegestaan. De voorwaarden waaronder de lening zal worden verstrekt, zijn niet marktconform. Aangezien de leningen niet marktconform zijn, moet de beschikbaarstelling van het geld worden gekwalificeerd als een subsidie die wordt verleend onder de voorwaarde dat een overeenkomst van lening wordt aangegaan. Voor het verstrekken van een subsidie is een wettelijke grondslag (een subsidieregeling) vereist. Bij het ontbreken daarvan kan een grondslag in de begroting worden opgenomen door de ontvanger en het maximale subsidiebedrag daarin op te nemen. Het ontwerpbesluit voorziet daarin. Tevens wordt in het ontwerpbesluit voorzien in delegatie van de bevoegdheid om de subsidie te verstrekken aan ons college. Voor het aangaan van de lening zijn wij bevoegd op grond van de Algemene wet bestuursrecht. 5 Financiële consequenties In deze Statenbrief wordt voorgesteld aan 4 breedbandprojecten een lening te verstrekken. De leningen hebben een looptijd van 10 tot 15 jaar. Het totaalbedrag aan te verstrekken leningen bedraagt: 3* ,-. Wij houden er rekening mee dat er een risico van 10% is op het niet terugontvangen van de leningen. Daartoe is het voorstel een voorziening op te -. Dekking is voorzien vanuit de revolverende middelen (zie PS ), Het risico is het grootst bij project I, waarbij sprake is van een achtergestelde lening. Bij een eventueel faillissement (de kans daarop achten wij niet groot) zijn wij van alle schuldeisers als provincie de laatste die de schuld terug kunnen eisen. De kans dat wij bij een faillissement het (restant van) het krediet, zijnde maximaal , niet terugontvangen is daar het grootst. Zie hiervoor ook de bijlage, daarin zijn ook de projectvoorstellen beschreven. 2

3 Tegenover de leningen wordt een geblokkeerde reserve gevormd voor 100% van de verstrekte leningen. Wij stellen voor aan GS te delegeren om aan onderstaande 4 projecten een lening te verstrekken (zie ook ontwerpbesluit): I. Putten (Reggefiber-Jelcer model) Een achtergestelde lening te verstrekken aan Coöperatie Glasvezel Buitengebied Putten U.A. De lening bedraagt , de provincie financiert hiermee 19% van de totale investering, de rest wordt gefinancierd door Reggefiber en de Rabobank. De lening heeft tot doel de aanleg van glasvezelinfrastructuur naar woningen en bedrijven in een deel van het buitengebied van Putten. Dit onder voorbehoud van voldoende belangstelling onder de bewoners en bedrijven in het projectgebied (tenminste 60% van de 520 aansluitingen) de financiële participatie van de in de businesscase genoemde partijen noodzakelijk voor de realisatie van de businesscase te weten de Rabobank en Reggefiber en de oprichting van de financieringscoöperatie. De redenen om voor een achtergestelde lening te kiezen liggen in het feit dat daardoor de risico's voor de bank bij het verstrekken van de lening kleiner wordt en dat de bank daardoor bereid is een lening te verstrekken aan dit project. II. Ondernemersvereniging Hofstede Doejenburg (bedrijventerrein) Lening te verstrekken aan Backbone Glasvezel Oost BV. De lening bedraagt , de provincie financiert hiermee 29% van de totale investering, de rest wordt gefinancierd door de Rabobank en de bedrijvenvereniging. De lening heeft tot doel de aanleg van het netwerk op beide bedrijventerreinen en de aanleg van de verbinding tussen deze bedrijventerreinen en Tiel (de aansluiting op het dienstenplatform van NDIX). Dit onder voorbehoud van voldoende belangstelling onder het in het projectvoorstel beoogde bedrijfsleven en financiële participatie van de in de businesscase genoemde partijen noodzakelijk voor de realisatie van de businesscase te weten de Rabobank, Oost NV en NDIX. III. Ondernemersvereniging Buren (bedrijventerrein) Lening te verstrekken aan Backbone Glasvezel West BV. De lening bedraagt en de provincie financiert daarmee 35% van de totale investering, de rest wordt gefinancierd door de Rabobank en de bedrijvenvereniging. De lening heeft tot doel de realisatie van een glasvezelnetwerk naar en op de bedrijventerreinen in Buren en Beusichem en de verbinding tussen deze bedrijventerreinen en Tiel (de aansluiting op het dienstenplatform van NDIX). Dit onder voorbehoud van voldoende belangstelling onder het in het projectvoorstel beoogde bedrijfsleven en financiële participatie van de in de businesscase genoemde partijen noodzakelijk voor de realisatie van de businesscase te weten de Rabobank, Oost NV en NDIX. IV. Aanleg Glasvezel buitengebied Winssen Lening te verstrekken aan stichting BuiWinglas. De lening bedraagt en de provincie financiert daarmee 36% van de investering, de rest wordt gefinancierd door Reggefiber en de bewoners. De lening heeft tot doel de aanleg van glasvezelinfrastructuur naar woningen in een deel van het buitengebied van de gemeente Beuningen. Dit onder voorbehoud van de financiële participatie van Reggefiber en de daadwerkelijke oprichting van de stichting BuiWinglas. 3

4 6 Proces en evaluatie 4 In dit voorstel leggen wij u de projecten voor die, inclusief de provinciale bijdrage, haalbare businesscases zijn., deze hebben deels een grotere omvang. Wij verwachten u in het najaar nogmaals een set van projecten voor te kunnen leggen. Arnhem, 28 mei zaaknummer Gedeputeerde Staten van Gelderland C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris Bijlagen: Ontwerpbesluit Begrotingswijziging Notitie Projectvoorstellen digitale bereikbaarheid 2013 Tekst 4

5 Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de Statenbrief Gelet op artikel 150 jo artikel 143 Provinciewet alsmede artikel 4:23, derde lid, onderdeel c, Algemene wet bestuursrecht. BESLUITEN 1. a) Een bedrag van maximaal ,- beschikbaar te stellen aan Coöperatie Glasvezel Buitengebied Putten U.A. in de vorm van een achtergestelde lening. b) Een bedrag van maximaal ,- beschikbaar te stellen aan Backbone Glasvezel Oost BV in de vorm van een lening. c) Een bedrag van maximaal ,- beschikbaar te stellen aan Backbone Glasvezel West BV in de vorm van een lening. d) Een bedrag van maximaal ,- beschikbaar te stellen aan Stichting BuiWinglas in de vorm van een lening. 2. Aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid te delegeren tot het verstrekken van de onder 1 genoemde subsidies, alsmede alle besluiten te nemen en handelingen te verrichten die daaraan dienstbaar zijn. 3. Dit besluit aan te merken als deel uitmakende van de provinciale begroting 2013, overeenkomstig artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht. Arnhem, 28 mei zaaknummer Provinciale Staten van Gelderland voorzitter griffier

6 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer Projectvoorstellen digitale bereikbaarheid 2013

7 Beschrijving 4 projectvoorstellen I Putten (Reggefiber-Jelcer model) Doel De Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten wil samen met Reggefiber een glasvezelinfrastructuur realiseren naar woningen en bedrijven in een deel van het buitengebied van Putten. Aanleg vindt plaats op basis van technologie van Jelcer, waarbij een deel van de verbinding wordt gelegd via de drukriolering. Het gebied omvat 520 adressen, zowel woningen als bedrijfspanden en wordt begrensd door de gemeente Nijkerk, het randmeer, de gemeente Ermelo en de spoorlijn Amersfoort - Zwolle. wit NGA coax/hfc netwerk beschikbaar. Realisatiemodel, rollen van de participanten Doel is aanleg van een glasvezelnetwerk. Reggefiber is in dit projectvoorstel de eigenaar en exploitant van het netwerk en maakt de afspraken met Jelcer die als hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de realisatie van het netwerk. De techniek van het aanleggen van glasvezel in de drukriolering is nog nergens grootschalig toegepast. Een klein project in Lonneker geeft vertrouwen dat het technisch kan, maar door de schaal van dit project is met name de procesinnovatie hier een uitdaging. De initiatiefgroep heeft op de eerste plaats een rol bij het bereiken van de vereiste deelname aan het project. Dit in samenwerking met de providers op het Reggefiber netwerk. De onrendabele top wordt gefinancierd door de leningen van de bewoners die zij afsluiten bij de Rabobank en de provincie. De Provincie en de Rabobank maken de financiering van het project hierdoor mogelijk. Juridische constructie De juridische opzet van het project is eenvoudig. De Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten richt een coöperatie op. Deze coöperatie heeft uitsluitend als functie het regelen van de bewonersbijdrage in het project, voor alle duidelijkheid duiden we deze hierna dan ook aan als Financieringscoöperatie i.o. De leden van deze coöperatie bestaan uitsluitend uit de eerste groep bewoners in het projectgebied die een aansluiting nemen (minimaal dus 60% van de bewoners van het projectgebied). De financiering wordt door provincie Gelderland en Rabobank verstrekt aan Financieringscoöperatie i.o. Financieringscoöperatie i.o. int de maandbetalingen van de bewoners, waaruit de rentebetaling aan provincie en Rabobank plaats vindt en waarmee de aangetrokken leningen van Rabobank en provincie weer worden afgelost conform de overeengekomen looptijd. Open condities netwerk Het dienstenaanbod wordt bepaald door de reguliere providers die op het netwerk van Reggefiber actief zijn. Door de regulering van Reggefiber is het toetreden van nieuwe partijen mogelijk en is sprake van een open netwerk. De tarieven voor de op het netwerk verleende diensten zijn identiek aan de prijzen elders op Reggefiber netwerk. Financiën - Reggefiber - - Rabobank - - Provincie Gelderland - rente 4,5% - Totaal - achtergestelde lening, rente 3% 2

8 II Ondernemersvereniging Hofstede Doejenburg (bedrijventerrein) Doel Het betreft de aanleg van een glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen de Hofstede in Lienden en Doejenburg in Maurik. Het ontbreken van verbindingen met voldoende bandbreedte beperken de bedrijven in hun bedrijfsvoering. Op de eerste plaats gaat het om de aanleg van het netwerk op beide bedrijventerreinen. Op de tweede plaats gaat het om de verbinding tussen deze bedrijventerreinen en Tiel (de aansluiting op het dienstenplatform van NDIX). Door de uitgestrektheid van de gemeente gaat het hier om een lange en kostbare verbinding. Om de kosten van het ontsluitingstracé te verlagen is onderzocht of meer partijen in de regio behoefte hebben aan verbindingen. Samen leggen met partijen als Liander en de gemeente Buren reduceren de kosten. Juridische constructie De juridische opzet van het project is de volgende. De Ondernemersvereniging Maurik en Lienden vormt het bestuur van Stichting Administratiekantoor Oost, die de aandelen houdt van twee nieuw op te richten vennootschappen waarin het eigendom van het netwerk wordt ondergebracht: - Backbone Glasvezel Oost BV - Bedrijventerreinen Glasvezel Oost BV Backbone Glasvezel Oost BV is de vennootschap waarin de financiering wordt geregeld (tevens aanvrager lening bij de provincie). Backbone Glasvezel Oost BV is weer 100% aandeelhouder van Bedrijventerreinen Glasvezel Oost BV. Binnen Backbone Oost BV vindt de exploitatie plaats van het ontsluitingstracé. In Bedrijventerreinen Oost BV wordt de exploitatie van het netwerk op de terreinen ondergebracht. De Ondernemersvereniging in Maurik en Lienden overleggen nog met NDIX en Oost NV die aangegeven hebben dat zij bereid zijn om te participeren in de financiering. De inbreng van NDIX en Oost NV is bij de financieringsopstelling al mee genomen onder eigen middelen. Open condities De ondernemersvereniging heeft NDIX gevraagd het netwerk te activeren. NDIX is het belangrijkste open platform in Nederland voor de zakelijke markt. Op deze wijze is een open netwerk gewaarborgd. Financiën De investering in het ontsluitingstracé op de bedrijventerreinen bedraag Daarnaast is rekening gehouden met een post onvoorzien op de investeringen en de 3

9 aanloopkosten bij de exploitatie op de bedrijventerreinen. Kosten - tracé van Medel naar Maurik / Lienden - investeringen bedrijventerreinen - onvoorzien en aanloopkosten Totaal Dekking Te financieren Eigen middelen Rabobank Rentepercentage nog onbekend Provincie Rente 4,5% 4

10 III Ondernemersvereniging Buren (bedrijventerrein) Doel Realisatie van een glasvezelnetwerk naar en op de bedrijventerreinen in Buren en Beusichem. Het ontbreken van verbindingen met voldoende bandbreedte beperken de bedrijven in hun bedrijfsvoering. Op de eerste plaats gaat het om de aanleg van het netwerk op beide bedrijventerreinen. Op de tweede plaats gaat het om de verbinding tussen deze bedrijventerreinen en Tiel (de aansluiting op het dienstenplatform van NDIX). Om de kosten van het onsluitingstrace te verlagen is onderzocht of meer partijen in de regio behoefte hebben aan verbindingen. Dit heeft voor de aanleg van het ontsluitngstracé geleid tot samenwerking met de gemeente Tiel (samenwerkingsverband met Geldermalsen en Culemborg voor bedrijfsvoering Juridische constructie De juridische opzet van het project is de volgende. De Ondernemersvereniging Buren vormt het bestuur van Stichting Administratiekantoor West, die de aandelen houdt van twee nieuw op te richten vennootschappen waarin het eigendom van het netwerk wordt ondergebracht: - Backbone Glasvezel West BV - Bedrijventerreinen Glasvezel West BV Backbone Glasvezel West BV is de vennootschap waarin de financiering wordt geregeld (tevens aanvrager lening bij de provincie). Backbone Glasvezel West BV is weer 100% aandeelhouder van Bedrijventerreinen Glasvezel West BV. Binnen Backbone West BV vindt de exploitatie plaats van het ontsluitingstracé. In Bedrijventerreinen West BV wordt de exploitatie van het netwerk op de terreinen ondergebracht. Ondernemersvereniging Buren overlegt nog met NDIX en Oost NV die aangegeven hebben dat zij bereid zijn om te participeren in de financiering. De inbreng van NDIX en Oost NV is bij de financieringsopstelling al mee genomen onder eigen middelen. Open condities De ondernemersvereniging heeft NDIX gevraagd het netwerk te activeren. NDIX is het belangrijkste open platform in Nederland voor de zakelijke markt. Op deze wijze is een open netwerk gewaarborgd. Financien Kosten - aandeel kosten Tiel Culemborg - investeringen bedrijventerreinen 5

11 - onvoorzien en aanloopkosten Totaal Dekking - Te financieren - Eigen middelen - Rabobank Rentepercentage nog onbekend - Provincie Rente 4,5% 6

12 IV Aanleg Glasvezel buitengebied Winssen Doel Realisatie van een glasvezelnetwerk naar minimaal 41 woningen in het buitengebied van de gemeente Beuningen nabij de kern Winssen (Dijk, Verlengde Molenstraat, Dijnschestraat, Molenstraat en Haneman). De vraagbundeling loopt nog, dus het kan zijn dat uiteindelijk meer woningen aangesloten worden. Dit zal overigens geen effect hebben op de gevraagde bijdrage van de provincie. In dit gebied beschikken de woningen nu alleen over een ADSL verbinding. Door de grote afstand tot de centrale in Ewijk is er nu maar maximaal 2,5 mb download beschikbaar. Realisatiemodel Reggefiber voorziet op dit moment de kern van Winssen van glasvezel. De POP die daar geplaatst wordt heeft nog capaciteit om de beoogde woningen aan te sluiten. Reggefiber wil deze woningen aansluitend op de aanleg in de kern Winssen van glasvezel voorzien mits de bewoners bereid zijn hiervoor een eigen bijdrage te leveren. Inmiddels hebben 41 bewoners zich hiertoe bereid verklaard, maar het kan zijn dat dit aantal nog toe neemt. Van deze bewoners heeft de helft aangegeven gebruik te willen maken van een lening om hun bijdrage te financieren. Naar verwachting zal de daadwerkelijke aanleg in het najaar van 2013 plaatsvinden. Juridische constructie De initiatiefgroep in het gebied richt een sichting op met de naam BuiWinglas. De stichting BuiWinglas i.o. heeft de functie het regelen van de bewonersbijdrage inhet project. De leden van deze stichting bestaan uit de eerste groep bewoners in het projectgebied die een aansluiting nemen. De financiering wordt door de provincie Gelderland verstrekt aan stichting BuiWinglas i.o. Deze int maandbetalingen van de bewoners, waaruit de rentebetaling en aflosssing aan de provincie plaats vindt conform de overeengekomen looptijd. Open condities netwerk Het dienstenaanbod wordt bepaald door de reguliere providers die op het netwerk van Reggefiber actief zijn. Door de regulering van Reggefiber is het toetreden van nieuwe partijen mogelijk en is sprake van een open netwerk. De tarieven voor de op het netwerk verleende diensten zijn identiek aan de prijzen elders op het Reggefiber netwerk. Financiën Reggefiber - (ca. de onderhandelingen lopen nog) Bewoners - (eigen bijdrage uit eigen middelen bij start aansluiting) Provincie Gelderland - Rente 3% Totaal - 7

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel

AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 A/B Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395 In D&H: 18-03-2014 Steller: J. van der Ree Doolaard In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Scriptie Master Recht en Onderneming Christopher Noordam Datum: 27 januari 2014 Studentnummer: 3145174 Begeleider: Prof. mr. A.F.M.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING

HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING Redacteuren: Ilze Jozepa (Kenniscentrum Europa decentraal) Angélique van Herwijnen (Ministerie van VROM)

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie