Notitie Breedband op het platteland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013"

Transcriptie

1 Notitie Breedband op het platteland

2 Aanleiding Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van een goede digitale infrastructuur. Het is daarom van belang dat iedere bewoner in onze provincie beschikt over snel, maar ook betaalbaar en toekomst-vast internet. Hierdoor wordt het mogelijk iedere vorm van hoogwaardige communicatie, informatievoorziening en dienstverlening langs de digitale weg te realiseren. Onder andere uit het rapport van "Breedband op het platteland" van Prof. Dr. Strijker, bijzonder hoogleraar plattelandsontwikkeling blijkt dat de toegang tot snel internet op het Groningen platteland achterblijft. Dit wordt verwacht omdat marktpartijen vooral zullen investeren in de rendabele gebieden. In de nabije toekomst leidt dat tot een tweedeling in onze provincie: inwoners die wel beschikken over snel internet en bewoners die er niet over beschikken. De bewoners in de onrendabele gebieden, die in de buitengebieden van onze provincie wonen, beschikken nu alleen over een telefoonverbinding en dat zal de komende jaren niet veranderen. Dit vormt een bedreiging voor de leefbaarheid op het platteland en de economische ontwikkeling in het landelijke gebied. Naast het consumentengebruik worden er op verschillende terreinen en in verschillende sectoren steeds meer producten en diensten ontwikkeld die vragen om meer breedbandcapaciteit (snel internet). Diensten waar inwoners straks niet meer zonder kunnen en willen. Vooral voor jonge mensen zal dit een toenemend probleem worden, waardoor deze leeftijdscategorie eerder geneigd zal zijn de regio te verlaten. Voor ouderen is breedbandcapaciteit een eis om voor de toekomst verzekerd te kunnen zijn van zorg, anders zal men dichter bij de zorg willen gaan wonen. We stellen ons dan ook ten doel het bestaande netwerk beduidend te verbeteren, zodat het de komend jaar nog de sterk groeiende vraag naar breedband aan kan. We spreken dan van een Next Generation Accesnetwork (NGA). Wij willen dit helpen realiseren door het stimuleren van bewonersinitiatieven zoals de vorming van coöperaties.het project verbetering ICT infrastructuur in Oost Groningen is hiervan een goed voorbeeld. Als provincie willen wij dit project naar voren halen en gebruiken als businesscase waarin wij handreikingen geven voor het opzetten van breedband-coöperaties door marktpartijen en burgerinitiatieven en waarin onze verschillende rollen kunnen worden aangescherpt. 2

3 Wat verstaan wij onder Breedband Breedband is een term die in combinatie met internet of netwerken wordt gebruikt. Breedband betekent dat de verbinding met het netwerk wordt gemaakt met een 'snelle' verbinding. De snelheid wordt meestal uitgedrukt in kilobits of megabits per seconde (kbit/s of Mbit/s), zodat het eigenlijk juister is om te spreken van een verbinding met een grote doorvoercapaciteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontvangstsnelheid (downloadsnelheid) of verzendsnelheid (uploadsnelheid). Wat verstaan wij onder een Next Generation Accessnetwork (NGA) De Europese Commissie hanteert de volgende definitie: Toegangsnetwerken van de nieuwe generatie (NGA s): bekabelde toegangsnetwerken die geheel of gedeeltelijk bestaan uit optische elementen die in staat zijn om breedbandtoegangsdiensten te leveren met verbeterde kenmerken (zoals hogere doorvoercapaciteit) in vergelijking met diensten die via reeds bestaande kopernetwerken worden geleverd. (Aanbeveling van de Europese Commissie over gereglementeerde toegang tot toegangsnetwerken) Er zijn verschillende breedbandtechnieken bijv. draadloze- of straalverbinding, glasvezel of 4G. In deze notitie wordt geen keuze voor techniek gemaakt, omdat wij de keuze willen overlaten aan de betrokkenen in het gebied zelf. De achterliggende gedachte is dat vooral in het buitengebied misschien wel per individuele aansluiting moet worden gekeken welke technologie het beste past. (Studenten van de Hanzehogeschool Groningen onderzoeken welk NGA het beste past in de buitengebieden, ) De groei van de vraag naar bandbreedte TNO (TNO,2010) verwacht dat de vraag naar bandbreedte tussen nu en 2020 op vaste aansluitingen in Nederland zal groeien met circa 30% tot 40% per jaar. Dit is een conservatieve inschatting, waarbij er sprake is van een grote variatie in de gehanteerde uitgangspunten. De vraag naar hoogwaardige breedbandverbindingen is onder andere te verwachten op het terrein van Energie; o.a. smart grids, teruglevering duurzame energie aan het net2 Zorg; o.a. tele-consultancy, zorg-op-afstand, domotica etc. Leefbaarheid; sociale contacten, ontspanning Mobiliteit; o.a. elektrische auto's, anders betalen voor mobiliteit etc. Onderwijs en cultuur; o.a. virtueel collectief onderwijs, ontsluiting cultureel erfgoed etc. Landbouw; Precisie landbouw, Sensortechnologie Bovenstaande groei betekent dat een gemiddeld huishouden in 2020 een behoefte aan bandbreedte nadert van 300 tot 600 Megabits per seconde. Voor zakelijke verbindingen wordt minimaal een soortgelijke groei verwacht, maar met hogere eisen aan symmetrie en technische specificaties. Ter illustratie: het uploaden van 100 digitale foto's met een totale omvang van 170 Mb duurt bij een glasvezelverbinding (van 100 Mbps) 19 seconden terwijl dit bij een ADSLverbinding (van 1Mbps) 39 minuten in beslag neemt. 3

4 Verschillende toepassingen van breedbanddiensten ehealth/ Zorg Het gebruik van internet in de zorg gaat sterk toenemen. Bij verschillende thuiszorgorganisaties is inmiddels videocommunicatie mogelijk tussen cliënten en familie. In de toekomst zullen er steeds meer speciale zorg op afstand-arrangementen ontwikkeld worden voor specifieke groepen, zoals cliënten met diabetes, COPD of hartfalen. Via deze diensten kunnen mensen met een beperking langer thuis wonen. Dit kom tegemoet aan de behoefte van mensen en kan stijgende zorglasten voor-komen. Cliënten in gebieden met kwalitatief slechte internet-verbindingen zijn niet in staat om van deze diensten gebruik te maken en zullen de zorg buitenshuis moet gaan ophalen. Education/ Onderwijs Onderwijsactiviteiten en lesmateriaal worden in snel tempo gedigitaliseerd Steeds vaker vervangen laptop en tablet pc s de schoolboeken ter ondersteuning van het reguliere onderwijs. Digitale leeromgevingen zijn hier een bekend voorbeeld van, waar bijvoorbeeld presentaties uit colleges te downloaden zijn, of videoopnames van de colleges. Hierbij vormen de internetverbindingen op de scholen zelf geen probleem, aangezien de scholen in veel gevallen projectmatig op overheidsinitiatief zijn aangesloten op glasvezel. Wanneer de leerling of de docent echter thuis aan de slag wil met zijn of haar huiswerk, is de internetverbinding vaak een beperkende factor. eservices/diensten Landbouwers maar ook kleinere bedrijven (Cottage industries) worden voor hun dagelijkse bedrijfsvoering meer en meer afhankelijk van een goede internetverbinding. Ook de overheidsdienstverlening verloopt steeds vaker via de digitale weg. De overheid wordt steeds meer een egovernment, die haar diensten digitaal verleent. Leefbaarheid en sociale contacten We vinden het belangrijk dat onze inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijven en regio s beschikken over breedband zodat zij kunnen profiteren van toekomstige innovaties op het vlak van maatschappelijke en zakelijke diensten die de leefbaarheid versterken. Een goede breedband-infrastructuur zorgt er voor dat inwoners gemakkelijker bereikbaar worden voor allerlei diensten, zoals onderwijs en zorg op afstand. Voor bedrijven is digitale bereikbaarheid onmisbaar voor hun concurrentiepositie. En aan instellingen biedt het de mogelijkheid om doelmatiger en efficiënter hun diensten aan te bieden of zorg te verlenen. Het gaat echter niet alleen en zeker niet in hoofdzaak om technische toepassingen en mogelijkheden. Juist voor de elementaire leefbaarheid in onze provincie is een goede breedbandverbinding essentieel. Als er in de toekomst minder voorzieningen zullen zijn, is het niet alleen van belang dat de woningen goed zijn en de openbare ruimte aantrekkelijk, maar ook dat mensen elkaar in voldoende mate kunnen blijven ontmoeten,spreken en zien, zowel fysiek als digitaal. Stand van zaken breedband in onze provincie De huidige situatie en ontwikkeling in de provincie Groningen is beschreven in de rapporten "Quick Scan Breedband Provincie 4

5 Groningen" en "Breedband op het platteland". Kern is dat breedbandmarkt en dan vooral glasvezel in ontwikkeling is in de grotere kernen van onze provincie. Verschillende aanbieders nemen het initiatief om glasvezel aan te leggen in de verschillende dorpen in de provincie (bijv. Leek, Veendam). Aanleg gebeurt op basis van een minimaal aantal (noodzakelijke) klanten. Het dilemma Het aansluiten van huishoudens en bedrijven in de buitengebieden is echter voor deze aanbieders van glasvezel niet aantrekkelijk. Dit omdat de graafkosten in het buitengebied te hoog zijn. Deze huishoudens en bedrijven beschikken nu alleen over een telefoonverbinding (ADSL) en dit zal de komende tijd niet veranderen. Volgens de huidige inschattingen gaat het om een kleine aansluitingen in onze provincie. Dit netwerk zal de toekomstige vraag naar breedband niet aan kunnen (in de regel heeft dit te maken met de afstand van de aansluiting met de dichtstbijzijnde wijkcentrale). Wij staan voor het dilemma dat wanneer er nu niets gebeurt voor de bewoners in de buitengebieden deze als het ware de boot missen in de digitale wereld. Dat is onwenselijk vanwege alle bovengenoemde ontwikkelingen. Gebieden met goede internetverbindingen Groen is telefoon (ADSL) Rood is COAX (kabel) Geschatte aanlegkosten In overige provincies wordt gerekend met 3000,- per aansluiting in het buitengebied. Er vanuit gaande dat het in onze provincie inderdaad om huishoudens gaat, zijn de totale kosten ,-. 5

6 Van probleem naar kans en actie In de afgelopen jaren heeft mede door de ICT ontwikkeling een verandering in de maatschappij plaats gevonden, Middels internet is informatie breed beschikbaar en is de vorm en wijze van communicatie veranderd. Studies hebben aangetoond dat in de periode van 1985 tot % van de economische groei is terug te voeren op nieuwe ICT toepassingen. Een goede breedband is dan ook één van de voorwaarden van de economische groei. Daarnaast speelt digitalisering een belangrijke rol bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. De demografische ontwikkeling zal op afzienbare termijn ook impact hebben op ondernemingen, NGO s en Overheid, door de komende uitstroom van de babyboomgeneratie zal de spanning op de arbeidsmarkt toenemen. Hierdoor komt de samenleving onder druk, met name als het gaat om de toenemende vraag naar zorg door de steeds ouder wordende bevolking in relatie tot de behoefte om ondanks de toenemende leeftijd toch actief aan de maatschappij te willen blijven deelnemen. Inzet van ICT kan er toe bijdragen dat er een verschuiving gaat plaats vinden van traditionele zorgverlening naar Zorg voor de toekomst (zorg op afstand, domotica / robotica) die vanuit de 1e lijnszorg kan worden aangeboden. Naast boven genoemde ontwikkeling zal de uitrol van breedband een bijdrage leveren bij het realiseren van andere Provinciale doelstellingen op bv het gebied van Agro food, Duurzaamheid, ontwikkeling en innovatie van het MKB en de gewenste toename van de vrijetijdseconomie. Doelstellingen die er mede toe bijdragen om met de gevolgen van de Demografische ontwikkeling (Krimp) te kunnen omgaan en daar waar mogelijk te repareren. Wanneer er niets verandert in de breedbandmarkt zullen ongeveer huishoudens geen gebruik kunnen maken van huidige en toekomstige breedbanddiensten. Het is belangrijk om nu actie te ondernemen. Lokale breedbandcoöperaties Een nieuwe maar belangrijke ontwikkeling in de breedbandmarkt is de ontwikkeling van lokale breedbandcoöperaties. Doel is het gezamenlijk aanleggen van breedband in het gebied. Lokale stakeholders nemen zelf het initiatief. ( burgerinitiatieven) Gezamenlijk wordt gezorgd voor het benodigde draagvlak, vorming coöperatie en financiering. Omdat de glasvezel eigendom is van de coöperatie bepalen zij zelf welke aanbieder er gebruik van kan maken (open netwerk). Het grote voordeel van een coöperatieve aanpak is dat de lokale gemeenschap zich inzet voor breedband internet. Het oprichten van een coöperatie en het participeren hierin versterkt bovendien de sociale cohesie in een gemeenschap. Doorbreken dilemma De huidige patstelling in de breedbandmarkt kan door de vorming van coöperaties worden doorbroken. Het project verbetering ICT infrastructuur in Oost Groningen is hiervan een goed voorbeeld. Naast de breedband coöperaties zien wij ook coöperaties ontstaan op het gebied van energie. Van deze ontwikkeling is overigens 6

7 wereldwijd sprake. Als provincie willen wij dit project naar voren halen en gebruiken als businesscase waarin wij handreikingen geven voor het opzetten van breedband coöperaties door marktpartijen en burgerinitiatieven en waarin onze verschillende rollen kunnen worden aangescherpt. Lokale pioniers De provincie ondersteunt (in het kader van het Regionaal Woon en Leefbaarheidbasisplan (RWLP) Oost-Groningen, Van Krimp naar Kwaliteit ) en participeert in de werkgroep verbetering ICT infrastructuur in Oost Groningen. Dit project heeft als doel een start te maken met de verbetering van de ICT-infrastructuur in Oost - Groningen. Het project richt zich op zowel de vraagzijde (behoefte van bewoners, bedrijven en instellingen) als de aanbodzijde (capaciteit en aanbieders) en heeft als doel de inwoners aan te sluiten op glasvezel omdat dit de bandbreedte biedt voor nu en in de toekomst. De projectpartners zijn vertegenwoordigers van: MKB Noord- Nederland, VNO-NCW, KvK Noord-Nederland, Oosterlengte, Onderwijs (RUG, ROC, SOOOG), Woningbouwcorporatie (stichting Groninger Huis), LTO, ANBO, Vereniging kleine dorpen, Woon en leefbaarheidsbasisplan, provincie Groningen en de gemeente Oldambt. De huidige status van het project is dat het buitengebied tussen Nieuwolda-Finsterwolde-Oostwold en de Dollard is aangewezen als experiment/pilot. Het gaat om een gebied waar de meeste inwoners alleen beschikken over een telefoonverbindingen. Het project in Oost-Groningen laat zien dat er voldoende dynamiek en draagvlak in de regio is om zelf breedband initiatieven op pakken. Gebruik maken van de lokale dynamiek, de gebundelde krachten uit de samenleving vergroot de slaagkans van het project. Het gewenste resultaat van het project is een business case die ( nieuwe) initiatiefnemers een handleiding biedt om breedband aan te leggen in haar eigen gebied. ( NB. Ook in de LAG Hoogeland is in samenwerking met 8 gemeenten en overige organisaties een start gemaakt met een vergelijkbaar project. Geheel conform de aanpak in Oost-Groningen wordt daar ook eerst gestart met een inventarisatie voor vraagbundeling.) Provinciaal beleid De provincie onderschrijft het belang om elke inwoner in de provincie te voorzien van een betaalbaar en breedbandig internetverbinding. Dit om huishoudens en bedrijven toegang te geven tot alle kansen en mogelijkheden die de digitale wereld biedt. Kortom: "Snel een betaalbaar internet voor iedereen". Om dit bereiken zijn er voor de provincie in grote lijnen drie rollen denkbaar: 1. Faciliteren uitrol breedband. Uitgangspunt is dat de provincie de eerste stap zet (uitleg van nut en noodzaak van snel internet aan hand van het project Oost- Groningen. De verdere ontwikkeling ligt bij gemeenten, burger- 7

8 initiatieven en maatschappelijke organisaties. De provincie ziet voor zichzelf de rol om nieuwe projecten aan de hand van de genoemde businesscase te begeleiden. Op deze wijze ontstaat een generieke aanpak in onze provincie. Daarnaast kan de provincie faciliterend zijn zoals de discussie aan gaan met het Rijk over de mogelijkheden om Europese middelen aan te wenden voor de verdere ontwikkeling van breedband in de provincie Groningen. Voor de ontwikkeling en uitvoering van dit scenario zou ook aansluiting kunnen worden gezocht in het kader van Interreg in de EDR regio. Het initiatief om een breedband project wel/niet te starten ligt bij regio zelf en niet bij de provincie; 2. Financieren en regisseren uitrol breedband in de regio. Dit is uiteraard de meest ambitieuze rol, maar ook meest complexe (staatsteun, aanbesteding, protest marktpartijen enz.). Het Rijk heeft een handreiking voor gemeenten en provincies gepubliceerd. Kern is dat de rol van de gemeentenen provincie is veranderd van regisserend naar faciliterend. Het ministerie legt het primaat nadrukkelijk bij de marktpartijen; Stimuleren van een coöperatieve aanpak is dan ook van groot belang. 3. Faciliteren ontwikkeling diensten. Dit kan door het leveren van kennis en capaciteit en het initiëren van pilot-projecten en showcases voor de maatschappelijke sectoren. Op dit moment lijkt de meest preferente rol voor de provincie het faciliteren van breedband, door de lokale initiatieven die tot doel hebben breedband aan te leggen te faciliteren. Deze initiatieven versterken de sociale cohesie en de leefbaarheid op het platteland. Breedband en overige provincies De provincies Fryslân, Overijssel, Gelderland en Noord Brabant willen zelf ook investeren in de uitrol van breedband. Fryslân 110 Mln., Brabant 50 Mln. en de Overijssel tussen de 60 en 80 Mln. Gelderland start vier breedbandprojecten en heeft een innovatiefonds van 90 Mln. waar ook breedband projecten van kunnen worden gefinancierd. 8

9 Aan de slag/project aanpak/ resultaten We stellen ons ten doel het bestaande netwerk te verbeteren, zodat het de komend jaar nog de sterk groeiende vraag naar breedband aan kan. Wij willen dit realiseren door het stimuleren van bewonersinitiatieven zoals van de vorming van coöperaties.het project verbetering ICT infrastructuur in Oost Groningen is hierin de proeftuin. Wij halen dit project naar voren en gebruiken het als business case. Deze business case geeft handreikingen voor het opzetten van breedband-coöperaties door marktpartijen en burgerinitiatieven en de verschillende rollen van alle partijen worden hierin aangescherpt. Kortom een handboek ontwikkeling breedband. Een kwartiermaker zal in een tijdsbestek van 3 maanden een concreet actieplan opstellen. De hoofdtaak voor de kwartiermaker is het opstellen van een actieplan die verschillende deelstappen zal beschrijven. stap 1: Opstellen van een business case voor het pilotgebied Oldambt stap 2: Feitelijke realisatie in het pilotgebied Oldambt stap 3: Evaluatie stap 4: Opstellen businessplan voor de gehele provincie Groningen stap 5: Besluit over vervolg Bij stap1 wordt beschreven op welke wijze het organiseren van de vraag naar breedband bij de inwoners incl. het oprichten van een lokale coöperatie gebeurt. Er wordt beschreven welke stimulerende rol van de provincie nodig is om de markt/derden te bewegen om maatschappelijke breedbanddiensten te ontwikkelen en breedband aan te leggen in de onrendabele gebieden. Antwoorden op de vragen willen we vinden met behulp van de uitvoering van de pilot in Oldambt.(stap 2) Stap 1 zal een volledige business case opleveren die inzicht geeft in Wat voor de organisatie nodig is Welke verbinding per huishouden gerealiseerd kan worden Kosten totaal en kosten per huishouden Financiering van de kosten Stap 3 t/m 5 worden als actiepunten beschreven. De kosten voor de kwartiermaker ( max. 60 uur) worden gefinancierd uit de subsidieregeling reserve leefbaarheid (proceskosten). Voorgesteld wordt: Onderschrijven van het belang dat elke inwoner in de provincie beschikt over snel en betaalbaar internet Instemmen met opstellen en uitvoeren van het actieplan tot een handboek ontwikkeling breedband Actieve rol in lobby richting het Rijk om breedbandinternet, en de mogelijke inzet van Europese middelen hierin voor de provincie Groningen, op de agenda te krijgen 9

10 Bijlage Expertmeeting met maatschappelijke organisaties en de telecomsector In december 2011 en in februari 2013 is door de provincie een tweetal expertmeetings/symposia georganiseerd met een brede vertegenwoordiging uit de Telecom- en kabelsectoren en de diverse maatschappelijke organisaties. als thema "Breedband op het platteland". Dit omdat de provincie Groningen door diverse maatschappelijke groeperingen ( o.a. Vereniging Groninger Dorpen, Zorg Innovatie Forum en het Healthy Aging Network Noord Nederland) benaderd werd om een visie te ontwikkelen op de ontwikkeling van een toekomstvaste breedbandinfrastructuur die de sociale, economische en duurzame ontwikkeling van Groningen moet stimuleren. De belangrijkste uitkomsten van de expertmeetings zijn: Alle betrokkenen onderstrepen het belang van een goede breedbandinternet voorziening als voorwaarde voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de provincie Groningen en ook in het buitengebied; Een verdere achterstand in deze ontwikkeling kan leiden tot een versnelling van de krimp; Op basis van de marktontwikkeling is het meer dan aannemelijk dat sommige delen van de provincie in de toekomst achter zullen blijven als het gaat om breedbandtoegang; Er is behoefte bij veel partijen om een meer concreet beeld te krijgen van de witte vlekken in de provincie Groningen; De verdere ontwikkeling van breedband in de provincie Groningen is een zaak van samenwerking tussen de actoren in het krachtenveld van breedbandinternet (operators, overheden en maatschappelijke sectoren); Er moet een handboek ontwikkeling breedband komen, waar gemeenten en andere regionale partijen gebruik van kunnen maken, dit op basis van de ervaringen in het Oldambt; Er moet een lobby op gang gebracht worden richting het Rijk om breedbandinternet, en de mogelijke inzet van Europese middelen hierin voor de provincie Groningen, op de agenda te krijgen. 10

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Stand van zaken in Nederland

Stand van zaken in Nederland 32637 Bedrijfslevenbeleid 24095 Frequentiebeleid Nr. 97 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2013 Naar aanleiding

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Breedband in Gelderland

Breedband in Gelderland Breedband in Gelderland Symposium breedband innovatie NGS Euregio 6 maart 2014 Martijn Bruil, projectleider breedband Provincie Gelderland Aanleiding Coalitie-akkoord: verdere uitrol breedband en inzet

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst Welkom bij tekst Presentatie 4 november 2014 Paul Disselhorst tekst Programma: Stand van zaken SallandGlas. Waarom ook alweer? Terugblik op vooruitgang. De voordelen op een rij. Wat kost het? Wat krijgt

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Evert Blansjaar Ons datagebruik Waarom verbind Drenthe We worden steeds afhankelijker van hoogwaardige

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden Marktconsultatie Aansluitgebied De Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen Sluis 15-02-2016 Inhoud 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis 4. Aanbod en next steps 5. Vragen Wie is Greenet? Greenet levert breedband internet in de buitengebieden

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 16 februari 2015 Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. De situatie in gemeente Ooststellingwerf 5. Wat

Nadere informatie

GLASVEZEL EN NAIT AANS. Visiedocument Oldambt Verbindt

GLASVEZEL EN NAIT AANS. Visiedocument Oldambt Verbindt GLASVEZEL EN NAIT AANS Visiedocument Oldambt Verbindt Stichting Oldambt Verbindt Oktober 2015 Inhoudsopgave SAMENVATTING CONSEQUENTIES VOORWOORD 3 4 5 1 INLEIDING 6 1.1 AANLEIDING & DOEL VAN DIT DOCUMENT

Nadere informatie

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden?

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Aansluiten! 5 april 2013 Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Wie zijn wij Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten -Totaal 9 personen, inclusief ambtenaar gemeente

Nadere informatie

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân In opdracht van: Provincie Fryslân Project: 2013.043 Publicatienummer: 2013.043-1301 Datum: Utrecht, 9 augustus 2013 Auteurs: Ir. David van Kerkhof Vivette van

Nadere informatie

supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n

supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n m e n u k a a r t Inhoudsopgave 1. Supersnel breedband voor al uw bewoners en bedrijven 2. Eigenschappen van supersnel breedband

Nadere informatie

Glasvezel voor iedereen?

Glasvezel voor iedereen? Glasvezel voor iedereen? Breedband heeft toch iedereen? Alleen adsl is beschikbaar, men belooft 8 mb/s maar wij ontvangen maar 0.35 mb/s. Opschalen naar een hoger abonnement had geen zin i.v.m. de afstand

Nadere informatie

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS JOHAN MEIJERHOF Coöperatief organiseren in het publiek-private

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied

Snel internet in buitengebied Snel internet in buitengebied 9 November 2015 26 oktober 2015 Kader Witte gebieden (gebieden zonder NGA) Dit zijn gebieden die binnen nu en 3 jaar downloadsnelheden van minder dan 30 Mbit/s houden (dus

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT

INTENTIEVERKLARING SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT TOELICHTING INTENTIEVERKLARING SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT INLEIDING In deze toelichting bij de intentieverklaring Snel internet buitengebied provincie Utrecht wordt een aantal van de

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Breedband tot in de haarvaten van onze Gemeente? Evert Blansjaar

Breedband tot in de haarvaten van onze Gemeente? Evert Blansjaar Breedband tot in de haarvaten van onze Gemeente? Evert Blansjaar Wie zijn wij? Waarom een nieuw net? Wat wordt er allemaal mogelijk? Hoe komt het net er? Waarom een coöperatie? Wanneer is het er? Wie zijn

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

The missing link: Zelf samen doen!!

The missing link: Zelf samen doen!! Nederland beter breedbandland The missing link: Zelf samen doen!! Amersfoort 4 november 2011 Henk Doorenspleet Rabobank International Large Corporates Telecom, Media & Internet Group 1 Agenda Nederland

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Breedband in het buitengebied 1. Opening Wethouder Wim Brus Gemeente Steenwijkerland 2. De praktijk Anne Glasbergen Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl

Nadere informatie

Plaats logo. Organisatie. tekst. tekst. SallandGlas. VechtdalBreed. Andere initiatieven i.o. (o.a. Dalfsen en Kampen)

Plaats logo. Organisatie. tekst. tekst. SallandGlas. VechtdalBreed. Andere initiatieven i.o. (o.a. Dalfsen en Kampen) SallandGlas wordt coöperatie. De coöperatie SallandGlas is eigenaar van het glasvezelnetwerk. De aangesloten huizen/bedrijven zijn lid, en mede-eigenaar van het netwerk: het wordt dus úw/ons netwerk! Coöperatie

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser Snel internet in buitengebied Noord Veluwe De stichting Breedband Noord Veluwe heeft als doel het realiseren van een

Nadere informatie

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten)

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) j v\(mo^xü,o^o[ 7,Z'-\ PS/2014/43 Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 januari

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar') Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Breedband ALGEMEEN. Gábor Oolthuis. Rianne Knippels. Maarten Willering. Wat is breedband?

Meest gestelde vragen Breedband ALGEMEEN. Gábor Oolthuis. Rianne Knippels. Maarten Willering. Wat is breedband? Meest gestelde vragen Breedband Aan Gábor Oolthuis Rianne Knippels Van Maarten Willering cc Status Definitief ALGEMEEN Wat is breedband? Breedband is een term die in combinatie met internet of netwerken

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

Informatie avond - Breedband

Informatie avond - Breedband Informatie avond - Breedband AGENDA - Welkom - Project Reuzenbreedband - Presentatie Breedband - Vraag en antwoord Project Reuzenbreedband Dorpsverenigingen van Schoonoord en van De Kiel Gestart met Project

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Breedband PS2012-52 Commissie MIE 8 februari 2012 Provinciale Staten Behandelwijze x Kaderstellen Controleren Adviseren PS (door

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid 2013 ronde 2 Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 095 Frequentiebeleid 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 380 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

Bijeenkomst raadsleden Breedband Utrecht

Bijeenkomst raadsleden Breedband Utrecht Bijeenkomst raadsleden Breedband Utrecht ir.ing. Reg Brennenraedts MBA Dialogic 12 september 2016 1 2 3 Breedband heeft een maatschappelijke en economische meerwaarde Bijdrage aan een goed vestigingsklimaat

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Glasvezel op bedrijventerreinen

Glasvezel op bedrijventerreinen Glasvezel op bedrijventerreinen Volgens de jaarlijkse inventarisatie die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt uitgevoerd, telt Nederland 3.722 werklocaties die aangemerkt kunnen

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Breedband op het platteland

Breedband op het platteland Breedband op het platteland Rapportage voor Woon- en Leefbaarheidsbasisplan Oost- Groningen K. Salemink MSc Prof.dr. D. Strijker Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Oktober

Nadere informatie

Breedband tot in de haarvaten van onze samenleving? Evert Blansjaar

Breedband tot in de haarvaten van onze samenleving? Evert Blansjaar Breedband tot in de haarvaten van onze samenleving? Evert Blansjaar Telecommunicatie deskundige Help FttH coöperaties Adviseer gemeenten en provincies FttH in Afrika (o.a. in Zimbabwe, Ghana, Der al Salaam,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Westerveld op Glas 10 maart 2015

Westerveld op Glas 10 maart 2015 WELKOM Welkom bij de presentatie van Westerveld op Glas 10 maart 2015 Sneller internet ook in Vledderveen 1. Opening Programma 1. Opening / Voorstellen 2. Waar staan we vandaag 3. Breedband nut en noodzaak

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 * Agenda 20.00 uur: inloop 20.15 uur: welkom door wethouder Jan Kleijn 20.25 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.35

Nadere informatie

Uw internetaansluiting

Uw internetaansluiting Studio Visual Steps Uw internetaansluiting Een overzicht van de mogelijkheden 1 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In deze gids krijgt u informatie over de verschillende aansluitmogelijkheden waaruit

Nadere informatie

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem?

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem? Agenda Opening avond voorzitter Presentatie: Waarom Glasvezel Pauze (uitdelen vragenformulier en folder) Discussie en vragen Nawoord voorzitter Einde Waarom glasvezel? Waarom is aanleg van glasvezel nodig?

Nadere informatie

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Reggefiber Laatste Ontwikkelingen Breedband Buitengebieden Het Nieuwe Aanleggen Veiligheid Innovatie Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Frank ten Berge 1 Reggefiber is marktleider.

Nadere informatie

Masterclass IV: Hoogwaardig internet op uw bedrijventerrein. Hoe pakt u dat aan? 27 september 2012 verslag

Masterclass IV: Hoogwaardig internet op uw bedrijventerrein. Hoe pakt u dat aan? 27 september 2012 verslag Masterclass IV: Hoogwaardig internet op uw bedrijventerrein. Hoe pakt u dat aan? 27 september 2012 verslag Dagvoorzitter Bas van Gerwen (Kamer van Koophandel) Glasvezel kun je vergelijken met een snelweg,

Nadere informatie

Glasvezel voor Leidse* bedrijven ( FttB ) uitkomsten van de prequalificatie

Glasvezel voor Leidse* bedrijven ( FttB ) uitkomsten van de prequalificatie Glasvezel voor Leidse* bedrijven ( FttB ) uitkomsten van de prequalificatie Koen Mioulet Marketing4B2B : + GP, Zoeterwoude KM; 7 okt '08 Glasvezel Leiden 1 Achtergrond Brede ervaring in zakelijke markten

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Herman Geerdes 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied

Nadere informatie

Next Generation Access Breedbandnetwerken in Drenthe; plan van aanpak

Next Generation Access Breedbandnetwerken in Drenthe; plan van aanpak 2014-612 Next Generation Access Breedbandnetwerken in Drenthe; plan van aanpak Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 26 maart 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale

Nadere informatie

Open toegang tot kwaliteitsverbindingen voor nieuwe diensten

Open toegang tot kwaliteitsverbindingen voor nieuwe diensten Open toegang tot kwaliteitsverbindingen voor nieuwe diensten Telecom Technology Event 3 november 2011, Leusden 2 In deze presentatie Breedband is meer dan alleen bandbreedte kwaliteit, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 15 juli 2015 Cuijk 1 Even voorstellen Hugo Bens Frans van Schayik Noud van Vught Arjan Eising Paul Kempen Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Glasvezel in de gemeente Bernheze? Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Inhoud van de avond Twee partijen: Stichting Glasvezel Bernheze, roepnaam Breedband Bernheze Gemeente Bernheze Doelstelling Proces

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Rob Zakée 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.20

Nadere informatie

Buitengebied verdient ook breedband UPC NEDERLAND AANSLUITEN SYMPOSIUM

Buitengebied verdient ook breedband UPC NEDERLAND AANSLUITEN SYMPOSIUM Buitengebied verdient ook breedband 1 Weet u nog? Er gebeurde een hoop: stormachtige innovatie en concurrentie 1ste reguliere Nederlandse televisie Kabeltelevisie GSM netwerk Satelliet-TV in Nederland

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde Aansluitgebied Author Contact Table of contents 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid 4 2.2 De vraagbundeling 4 2.3

Nadere informatie

NGA-breedband voor buitengebied. hoe sneller hoe beter

NGA-breedband voor buitengebied. hoe sneller hoe beter NGA-breedband voor buitengebied hoe sneller hoe beter INHOUD VAN DEZE PRESENTATIE iets over noodzaak, techniek en marktwerking pilot breedband Regio Achterhoek plan Provincie Gelderland Publiek - Private

Nadere informatie

Startnotitie. Een Next Generation Accessnetwork (NGA) voor elk huishouden in Fryslân

Startnotitie. Een Next Generation Accessnetwork (NGA) voor elk huishouden in Fryslân Startnotitie Een Next Generation Accessnetwork (NGA) voor elk huishouden in Fryslân Op 29 juni 2011 is in de Commissie Boarger & Mienskip onze startnotitie Scenariokeuze voor de totstandkoming van een

Nadere informatie

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk Informatieavonden Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk ...gesprek aan een Kottense keukentafel... Dick te Voortwis Voorzitter CBBW Programma Glasvezel, wat is dat? Historie van het initiatief

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten Statennotitie HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Statennotitie Digitale Bereikbaarheid HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Samenvatting:

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied 30 september 2013 Pilot Glasvezel Buitengebied Inhoud 1. Uitgangssituatie 2. Plangebied en Realisatiemodel 3. Financieringsmodel 4. Gevraagde inzet provinciale middelen 5. Beheer en exploitatie netwerk

Nadere informatie

Welkom bij. tekst. Voor de leefbaarheid en economische kracht van het buitengebied is de aanleg van snel internet van cruciaal belang.

Welkom bij. tekst. Voor de leefbaarheid en economische kracht van het buitengebied is de aanleg van snel internet van cruciaal belang. Voor de leefbaarheid en economische kracht van het buitengebied is de aanleg van snel internet van cruciaal belang. prof. dr. D. Strijker; Rijks Universiteit Groningen Mansholtleerstoel voor Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Registratiekenmerk: 632030 Commissievergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: 8 september 2014 9 Glasvezel Bernheze de heer

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Marktconsultatie Aansluitgebied Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Aansluitgebied Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Author Contact Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid Aansluitgebied

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk

Breedband Land van Cuijk Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Presentatie raadscommissie Strategische visie Land van Cuijk Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten. Voor

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Breedbandnetwerk in Boxmeer. Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 15 oktober 2013

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Breedbandnetwerk in Boxmeer. Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 15 oktober 2013 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Breedbandnetwerk in Boxmeer. Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 15 oktober 2013 Aanleiding In de gemeenteraad is op 7 november 2012 een motie aangenomen

Nadere informatie

MEMO AANLEIDING FOCUS OP VIJF PROGRAMMA'S ENERGIETRANSITIE. de leden van Dialoogtafel. Stuurgroep Leefbaarheid

MEMO AANLEIDING FOCUS OP VIJF PROGRAMMA'S ENERGIETRANSITIE. de leden van Dialoogtafel. Stuurgroep Leefbaarheid MEMO Voor Van de leden van Dialoogtafel Stuurgroep Leefbaarheid Betreft Advisering voortgang leefbaarheidsspoor 2 Datum 2 maart 2015 AANLEIDING Op 2 december 2014 heeft u in uw vergadering het voorstel

Nadere informatie

Kennisnetwerk Krimp. Noord-Nederland (KKNN)

Kennisnetwerk Krimp. Noord-Nederland (KKNN) HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Algemene informatie Kennisnetwerk Krimp In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210-jarig bestaan! Noord-Nederland Keuze uit meer dan 70 opleidingen; het grootste hbo-onderwijsaanbod

Nadere informatie

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente?

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? Een snel en vrij toegankelijk breedbandnetwerk Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? 1 Vergelijk even Heeze Leende Ca. 7.000 aansluitingen 6.000 in de kernen 950 op bedrijventerreinen

Nadere informatie

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college,

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college, Nieuwkoop Zienswijze notitie Breedband Geacht college, Op 5 december 2014 ontvingen wij van u een brief over breedband Nieuwkoop. Hierin vraagt u ons, onze visie op breedband internet kenbaar te maken

Nadere informatie

Digitale Agenda van Brabant 2013-2020. Heel Brabant digitaal verbonden

Digitale Agenda van Brabant 2013-2020. Heel Brabant digitaal verbonden Digitale Agenda van Brabant 2013-2020 Heel Brabant digitaal verbonden Inhoud Alle burgers én bedrijven op de digitale snelweg > Hoofdrol voor ICT > Interview gedeputeerde Bert Pauli > VIER HOOFDDOELEN

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Telecom Expo. 7 december 2011. Breedband: welke rol voor regio-overheden?

Telecom Expo. 7 december 2011. Breedband: welke rol voor regio-overheden? Telecom Expo 7 december 2011 Breedband: welke rol voor regio-overheden? Inhoud Maatschappelijk en economisch belang van breedbandverbindingen Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van datagebruik

Nadere informatie

Memo. Uitleg over breedband en enkele begrippen is te vinden in bijlage 1.

Memo. Uitleg over breedband en enkele begrippen is te vinden in bijlage 1. Memo Aan : Portefeuillehouders FoodValley Van : Paul Nagtegaal (projectleider Breedband Buitengebied) Datum : 29 mei 2015 Afschrift : Harriette Campen (Ede), Jos Berkvens (Barneveld) Onderwerp : Breedband

Nadere informatie

Breedband Buitengebied; met glasvezel bereikbaarheid voor iedereen!

Breedband Buitengebied; met glasvezel bereikbaarheid voor iedereen! Breedband Buitengebied; met glasvezel bereikbaarheid voor iedereen! Afstudeeropdracht Talentacademie CDA 2014-2015 Auteur:! Anita Ermers Mentor:! Jaco Geurts, CDA-lid Tweede Kamer Datum:! 9 mei 2015 Breedband

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere

Breedband buitengebied Veere Breedband buitengebied Veere In opdracht van: Provincie Zeeland Project: 2015.002 Publicatienummer: 2015.002.1525 Datum: Utrecht, 21 september 2015 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts MBA ir. Menno Driesse

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN Datum: 28 april 2016 Aan de voorzitter van de raad Onderwerp: Glasvezel tot in alle hoeken van onze gemeente Regio Rivierenland heeft een tender uitgeschreven waarbij niet de aanleg

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Jan Willem van Dongen 20.10 uur: het hoe en wat van breedband

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie