3. Bij van 1 juli 2014 heeft ACM de ontvangst van het verzoek van Ymere bevestigd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Bij e-mail van 1 juli 2014 heeft ACM de ontvangst van het verzoek van Ymere bevestigd."

Transcriptie

1 Ons kenmerk: ACM/DTVP/2014/ Zaaknummer: Datum: 21 augustus 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt waarbij het verzoek van woningcorporatie Ymere om een beschikking als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, van de Tw te geven over de plaats, het tijdstip en de wijze van de uit te voeren werkzaamheden niet-ontvankelijk wordt verklaard. 1 Samenvatting 1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) verklaart het verzoek van woningcorporatie Ymere om een beschikking als bedoeld in artikel 5.3. derde lid, van de Tw te geven over de plaats, het tijdstip en de wijze van de uit te voeren werkzaamheden niet-ontvankelijk, omdat Ymere niet valt onder de gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.2, vierde lid van de Tw. 2 Verloop van de procedure 2. Bij fax van 27 juni 2014 heeft de gemachtigde van woningcorporatie Ymere te Weesp zich tot ACM gewend met het verzoek om conform het bepaalde in artikel 5.3, derde lid, van de Tw te bepalen dat het Eurofiber Nederland B.V. (hierna: Eurofiber) niet is toegestaan om de verzochte werkzaamheden uit te voeren omdat die niet vallen onder de gedoogplicht zoals deze is opgenomen in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet. T F Muzenstraat WB Den Haag Postbus BH Den Haag 3. Bij van 1 juli 2014 heeft ACM de ontvangst van het verzoek van Ymere bevestigd. 4. Bij brief, fax en van 2 juli 2014 heeft ACM Eurofiber gewezen op de schorsende werking van artikel 5.3, vijfde lid, van de Tw ten aanzien van het recht op het uitvoeren van de werkzaamheden. ACM heeft Eurofiber vragen gesteld over de aard van de door Eurofiber voorgenomen werkzaamheden en deze de gelegenheid gegeven om deze vragen uiterlijk 11 juli 2014 te beantwoorden. 5. Bij van 10 juli 2014 heeft Eurofiber op de vragen van ACM gereageerd. 6. Bij van 11 juli 2014 heeft ACM de ontvangst van de reactie van Eurofiber bevestigd.

2 7. Bij van 21 juli 2014 heeft ACM de reactie van Eurofiber ter kennisneming doorgezonden naar de gemachtigde van Ymere. 8. Bij van 21 juli 2014 heeft Eurofiber aan ACM meegedeeld dat zij geen hoorzitting wenst. 9. Bij van 28 juli 2014 heeft Ymere aan ACM meegedeeld dat zij geen hoorzitting wenst. 3 Feiten 10. Eurofiber is gespecialiseerd in het aanleggen van glasvezelkabels voor zakelijke afnemers. 2/7 11. T-Mobile Netherlands B.V. (hierna: T-Mobile) exploiteert een netwerk voor mobiele telecommunicatie in Nederland. Zij is onder meer actief in de verkoop van mobiele telecommunicatiediensten, inclusief spraak-, sms-, data- en contentdiensten, met een eigen netwerk en via eigen distributiekanalen en onafhankelijke dealers. 12. T-Mobile heeft ten behoeve van haar bedrijfsapparatuur op het gebouw van Ymere aan de Ingenlandenstraat te Weesp een huurovereenkomst met Ymere. 13. Eurofiber heeft van T-Mobile opdracht gekregen om een glasvezelkabel aan te leggen naar de T-Mobile-apparatuur op het gebouw van Ymere aan de Ingenlandenstraat om daarmee de T-Mobile-apparatuur te verbinden met het bestaande glasvezelnetwerk van Eurofiber. Uit de brieven van T-Mobile, die Ymere bij haar verzoek heeft gevoegd, komt naar voren dat de aan te leggen glasvezelkabel schotels op de antenne-opstelling van T-Mobile moet vervangen om het te verwerken signaal van en naar de mobiele telefoons in de omgeving heen en weer naar de centrale te zenden. 14. Uit de briefwisseling tussen T-Mobile en Ymere, die bij het verzoek van Ymere is gevoegd, komt eveneens naar voren dat T-Mobile meent dat de aanleg van de glasvezelkabel onder de bestaande huurovereenkomst met Ymere valt. De elektriciteitskabel die ten behoeve van de stroomtoevoer van het dak naar beneden loopt naar het centrale elektriciteitsnet valt daar al onder, zo voert T-Mobile aan. Ymere bestrijdt dat de glasvezelkabel onder de bestaande huurovereenkomst valt. 15. Eurofiber heeft Ymere schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot het uitvoeren van de werkzaamheden, onder verwijzing naar artikel 5.3 van de Tw en de gedoogplicht van Ymere. Eurofiber verzoekt Ymere om tot overeenstemming te komen over de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. Partijen zijn niet tot

3 overeenstemming gekomen. Vervolgens heeft Eurofiber een tweede kennisgeving aan Ymere gezonden met het voornemen tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Naar aanleiding van deze tweede kennisgeving heeft Ymere het onderhavige verzoek tot beslechting van het geschil bij ACM ingediend. 4 Samenvatting standpunten partijen: 16. In haar verzoek aan ACM stelt Ymere zich op het standpunt dat het Eurofiber niet is toegestaan om de verzochte werkzaamheden uit te voeren, omdat deze niet vallen onder de gedoogplicht zoals deze is opgenomen in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet. 17. Eurofiber stelt zich op het standpunt dat Ymere op basis van artikel 5.2, vierde lid gedoogplichtig is. Volgens haar gaat het om een door haar aan te leggen netwerkaansluitpunt en een lokale kabel ten behoeve van een huurder, T-Mobile, van een ruimte in het gebouw van Ymere. Hiermee wordt de netwerkapparatuur en daarmee en het mobiel openbaar elektronisch communicatienetwerk van T-Mobile aangesloten op het openbaar elektronisch communicatienetwerk van Eurofiber. 3/7 5 Juridisch Kader 18. Ten aanzien van het verzoek van Ymere zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang. Artikel 1.1 van de Tw, onderdeel k: netwerkaansluitpunt: fysiek punt waarop een abonnee de toegang tot een openbaar elektronisch communicatienetwerk wordt geboden; in het geval van netwerken met schakelings- of routeringsfuncties wordt het netwerkaansluitpunt bepaald door middel van een specifiek netwerkadres, dat met een abonneenummer of -naam kan zijn verbonden; De omschrijving van netwerkaansluitpunt sluit nauw aan bij de definitie in artikel 2, onder e van de Universeledienstenrichtlijn 1.Uit de toelichting bij artikel 1.1 onderdeel k komt naar voren dat het netwerkaansluitpunt de grens markeert tussen de regeling voor elektronische communicatienetwerken en diensten en de regeling voor telecommunicatie-eindapparatuur 2. In de wet heeft het begrip netwerkaansluitpunt alleen betekenis in relatie tot regels die 1 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en diensten, laatstelijk gewijzigd op 25 november 2009 (PbEU 2009 L337)(Universeledienstrichtlijn). 2 Zie hiervoor ook overweging 6 van de Universeledienstrichtlijn.

4 gelden voor het verkrijgen van toegang tot een elektronisch communicatienetwerk. Het betreft punten waarop toegang kan worden geboden tot het netwerk door gebruikers. Ze kunnen daarop aansluiten omdat de toegangsspecificatie bekend is. Het begrip is niet meer van belang voor de koppeling van netwerken van verschillende aanbieders. Artikel 5.2 van de Tw: 1. (..) 2. (..) 3. (..). 4. Voor zover het voor het aansluiten van gebruikers op een openbaar elektronisch communicatienetwerk nodig is, is bovendien de rechthebbende op een gebouw verplicht de aanleg, instandhouding of opruiming van netwerkaansluitpunten en kabels in en aan dit gebouw te gedogen. 4/7 Volgens memorie van toelichting bij artikel 5.2 van de Tw betekent dit bijvoorbeeld dat voor het geval in een flatgebouw kabels moeten worden aangelegd ten behoeve van een aansluiting van een van de bewoners, de overige bewoners de aanleg, instandhouding en opruiming van deze kabels dienen te gedogen 3. Artikel 5.3 van de Tw regelt de procedure waarlangs een aanbieder, die voornemens is over te gaan tot het uitvoeren van werkzaamheden, dient te streven naar overeenstemming met de gedoogplichtige: 1. (..). 2. (..). 3. Indien degene op wie de gedoogplicht rust tegen deze tweede kennisgeving bedenkingen heeft, kan hij binnen twee weken na ontvangst daarvan de Autoriteit Consument en Markt verzoeken een beschikking te geven over de plaats, het tijdstip en de wijze van de uit te voeren werkzaamheden. 4. De Autoriteit Consument en Markt geeft de beschikking binnen acht weken na ontvangst van het verzoek. 5. Het verzoek schorst het recht op uitvoering van de werkzaamheden. 6 Overwegingen 19. Ymere verzoekt ACM om een beschikking te geven als bedoeld in artikel 5.3, derde lid van de Tw en daarbij te bepalen dat het Eurofiber niet is toegestaan om de verzochte werkzaamheden uit te voeren omdat die niet vallen onder de gedoogplicht zoals deze is 3 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3, blz. 48.

5 opgenomen in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet. Op grond van het derde lid van artikel 5.3 van de Tw kan ACM worden verzocht beschikking te geven over de plaats, het tijdstip en de wijze van de uit te voeren werkzaamheden. Een dergelijk verzoek kan worden gedaan door de gedoogplichtige. Alvorens op het verzoek van Ymere in te gaan, dient ACM daarom vast te stellen of Ymere gedoogplichtig is. 20. Eurofiber meent dat Ymere op basis van artikel 5.2, vierde lid gedoogplichtig is, omdat de voorgenomen aanleg van de glasvezelkabel een netwerkaansluitpunt en een lokale kabel ten behoeve van een huurder, T-Mobile, van een ruimte in het gebouw van Ymere betreft. 21. ACM merkt ten aanzien daarvan op dat de plicht om de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk te gedogen een zeer vergaande inbreuk is op het eigendomsrecht. 4 Uitgangspunt van Hoofdstuk 5 van de Tw is dat alle kabels zoveel mogelijk in en op openbare grond worden aangelegd. Het derde en vierde lid van artikel 5.2 van de T.w. regelen uitzonderingen op dit uitgangspunt, beide artikelleden voor zover het voor het aansluiten van gebruikers op een openbaar elektronisch communicatienetwerk nodig is. Het derde lid van artikel 5.2 van de Tw regelt de gedoogplicht ten aanzien van de aanleg, instandhouding en opruiming van de kabels behorende tot het laatste stuk van het aansluitnetwerk. Deze kabels worden vanaf de openbare grond naar een netwerkaansluitpunt in een gebouw aangelegd. Volgens de artikelsgewijze memorie van toelichting regelt het vierde lid van artikel 5.2 van de Tw vervolgens ten behoeve van deze aansluitingen dat de rechthebbende op een gebouw de aanleg, instandhouding en opruiming van netwerkaansluitpunten en kabels in en aan gebouwen dient te gedogen 5 (onderstreping ACM). 5/7 22. ACM wijst er op dat de bedoeling van de wetgever met de gedoogplicht voor de aanleg van netwerkaansluitpunten en kabels in en aan gebouwen is dat particulieren aangesloten moeten kunnen worden door een aanbieder van hun keuze op het aansluitnet en dat wordt bevorderd dat alternatieve netwerken snel worden uitgerold en de klantlocatie kan worden bereikt. Dit blijkt al uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot het 22 april geldende artikel 5.5, eerste lid, onder b, Tw op grond waarvan is een ieder verplicht was ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk te gedogen dat: in en aan gebouwen, evenals in en op gronden welke daarmee enkele geheel vormen, kabels en netwerkaansluitpunten worden aangelegd en instandgehouden ten behoeve van aansluitingen in die gebouwen en in naburige gebouwen. De minister merkt ten aanzien van het voorgestelde artikel 5.5, eerste lid, onderdeel b het volgende op: Zo zullen 4 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3, blz Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3, blz Zie voetnoot 2.

6 particulieren aangesloten moeten kunnen worden door een aanbieder van hun keuze op het aansluitnet. Dit is een essentiële voorwaarde voor het kunnen functioneren van het hele telecomregime. Het mag niet zo zijn dat iemand door bijvoorbeeld een onwillige buurman verstoken zou blijven van een aansluiting. Daarin wordt dan ook voorzien door het voorgestelde artikel 5.5, eerste lid, onderdeel b. 7 De memorie van toelichting bij het thans geldende artikel 5.2, vierde lid, van de Tw geeft aan dat de verplichting uit dit artikellid bijvoorbeeld betekent dat voor het geval in een flatgebouw kabels moeten worden aangelegd ten behoeve van een aansluiting van een van de bewoners, de overige bewoners de aanleg, instandhouding en opruiming van deze kabels dienen te gedogen Gelet op het vorenstaande is de glasvezelkabel die Eurofiber wil aanleggen op het gebouw van Ymere aan de Ingenlandenstraat te Weesp naar het antenne-opstelpunt van T- Mobile om de T-Mobile-apparatuur en daarmee het mobiel openbaar elektronisch communicatienetwerk van T-Mobile te verbinden met het bestaande glasvezelnetwerk van Eurofiber, geen kabel ten hoeve van een netwerkaansluitpunt als bedoeld in artikel 1.1 onder k van de Tw waarop een abonnee de toegang tot een openbaar elektronisch communicatienetwerk wordt geboden. De T-Mobile-apparatuur is een base-station of antenne-opstelpunt. Dit is een netwerkonderdeel waar verkeer van verschillende (mobiele) klantaansluitingen wordt geaggregeerd en doorgestuurd, vergelijkbaar met de functie van een straatkast in een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk. De glasvezelkabel die Eurofiber wil aanleggen valt daarom niet onder de gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.2, vierde lid, van de Tw. 6/7 24. ACM overweegt daarbij verder dat uit de memorie van toelichting bij de wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken, naar voren komt dat ten aanzien van openbare elektronische mobiele telecommunicatiewetwerken een verschil in gedoogregime gerechtvaardigd wordt geacht. Er is hierbij voor gekozen de gedoogplicht zoveel mogelijk te beperken tot ondergrondse werken. Voor een antenne moet met enige regelmaat onderhoud worden gepleegd en er zijn aanvullende elektriciteitsvoorzieningen nodig. Een gedoogplicht voor antennes en masten betekent dan ook een veel grotere inbreuk op het eigendomsrecht voor de burgers, een inbreuk die ook veel meer belastend is of als veel meer belastend wordt ervaren dan een gedoogplicht voor ondergrondse kabels. 9 ACM concludeert dat het vorenstaande ook geldt voor een kabel die door Eurofiber bovengronds, door het gebouw van Ymere en naast de elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de antenne van T-Mobile moet worden 7 Kamerstukken II, 1997/1998, , nr Zie voetnoot 3. 9 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3, blz. 34.

7 aangelegd naar het antenne-opstelpunt van T-Mobile op het dak van het woongebouw van Ymere. Ook om die reden valt de glasvezelkabel die Eurofiber wil aanleggen niet onder de gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.2, vierde lid, van de Tw. ACM wijst er daarbij op dat T- Mobile ten behoeve van het geplaatste antenne-opstelpunt een huurovereenkomst met Ymere heeft. 25. ACM concludeert gelet op het vorenstaande dat, anders dan Eurofiber stelt, de glasvezelkabel die Eurofiber wil aanleggen niet onder de gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.2, vierde lid, van de Tw valt. 26. Gelet op vorenstaande is Ymere niet gedoogplichtig ten aanzien van de aanleg van de glasvezelkabel door Eurofiber naar het antenne-opstelpunt van T-Mobile op het gebouw van Ymere. 7/7 27. Nu Ymere niet gedoogplichtig is als bedoeld in artikel 5.2, vierde lid van de Tw, verklaart ACM het verzoek van Ymere, om een beschikking als bedoeld in artikel 5.3. derde lid, van de Tw te geven over de plaats, het tijdstip en de wijze van de uit te voeren werkzaamheden, niet-ontvankelijk. 7 Dictum ACM verklaart het verzoek van Ymere om uitspraak te doen ter zake van dit geschil niet-ontvankelijk. Autoriteit Consument en Markt namens deze, w.g. drs. A.J.M. Kleijweg Teammanager Telecom, Vervoer en Post Beroepsmogelijkheid Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over de beroepsprocedure is te vinden op

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Datalekken: de meldplicht komt eraan

Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken zijn gevallen van verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens (Regeerakkoord 2010) Inleiding Datalekken halen steeds vaker het nieuws. Grote recente

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde Gepubliceerd op 3 april 2014 Toelichting op de wijzigingen

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie