C-Infrastructuur & Vervoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C-Infrastructuur & Vervoer"

Transcriptie

1 C-Infrastructuur & Vervoer Markt, technologie en toekomstige thema s Auteur: Chris Maliepaard Versie: 1.0 Datum: 1 december 2014 Status: Definitieve versie

2 Versieoverzicht Versie Datum Reflectiegroep Commentaar juli 2014 RG, EvD, RS Eerste aanzet augustus 2014 RG, EvD, RS Inleiding + TU Delft perspectief september 2014 RG, EvD, RS Nederlands perspectief september 2014 RG, EvD, RS Nederlands perspectief verder beschreven november 2014 RG, EvD, RS Beperking tot de civieltechnische infrastructuur en daaraan gerelateerde vervoersmodaliteiten en onderwerpen. Digitale infrastructuur wordt onderdeel van de MTC ICT Hoofdstuk thema s, uitdagingen en valorisatiekansen beschreven op basis van twee interviews Transcripten als bijlagen toegevoegd december 2014 Upload to U://business intelligence/mtc Page 2

3 Samenvatting Aanleiding en doel Dit document beschrijft het resultaat van een verkenning van de civieltechnische infrastructuur en vervoer sector. Het beoogde doel is om de strategische kennisbasis van de TU Delft van de civieltechnische infrastructuur en vervoer sector te versterken en te verbreden, en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en realisatie van de kennisvalorisatiedoelstellingen zoals beschreven in de Roadmap2020. De basis van deze sectorstudie wordt gevormd door de bestudering van verschillende publicaties, het raadplegen van diverse databanken en het voeren van expertinterviews. Beeld op hoofdlijnen STAND VAN ZAKEN De huidige stand van zaken van de Nederlandse Infrastructuur en Vervoerssector kan als volgt worden gekenschetst: INFRASTRUCTUUR Nederland kent drie grote infrastructurele mainport van wereldformaat: Schiphol, de Rotterdamse haven en de digitale infrastructuur (p.6) De infrastructuurmarkt is een vrij starre markt, waar innovatieve technologische ontwikkelingen worden geremd door een conservatieve en op prijs-sturende opdrachtgever (p. 15) Op jaarbasis wordt er 18 miljard uitgegeven aan onze civiele infrastructuur, waarvan ongeveer de helft aan onderhoud (p.15) De verwachting is dat over de periode tussen 2012 en 2014 het volume van de civiele infrastructuurmarkt met circa 3% gedaald zal zijn als gevolg van bezuinigingen door de (lagere) overheid (p.16) Om innovatie en kostenbesparingen te realiseren gaat het ministerie van Infrastructuur en Milieu zich meer richten op: o Innovatief aanbesteden op basis van een Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO) contractvorm (p. 25) o Innovatief inkopen waarbij er ruimte aan opdrachtnemers wordt gelaten om een innovatieve oplossing aan te bieden (p.25) o Het openstellen van overheidsgegevens (open data) om de investeringsdrempel voor nieuwe innovatieve producten en diensten te verlagen (p.25). Het lange termijn infrastructuur beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is gericht op: o Nieuw te ontwikkelen financieringsinstrumenten, verdienmodellen en marktbenaderingen (p.25) o Het beïnvloeden van het keuze- en beslissingsgedrag van bedrijven en burgers (p.25). o Een leefbare delta die op wereldniveau kan concurreren met andere regio s (p.27). o Het streven om economische kerngebieden met mainports, brainports en greenports duurzaam en betrouwbaar bereikbaar te houden (p.27). o Inzicht te verwerven in de wijze waarop mobiliteit, transport en logistiek vorm gegeven kan worden zonder dat dat ten koste gaat van de aarde en leefomgeving en bijdraagt aan een prettige woonomgeving en economische voorspoed (p.27). Page 3

4 VERVOER Hoewel Nederland niet direct te boek staat voor haar automotive industrie is heeft het door de jaren heen wel een sterke innovatiekracht ontwikkelt door een hoge organisatiegraad en sterke industriële vertegenwoordiging (p.17) De automotive sector heeft als reactie op de economische crisis van een aantal wijzigingen doorgevoerd om hernieuwd technologische innovatiekracht te ontwikkelen en om zich meer te richten op strategische samenwerkingsverbanden (p.19). De vrachtwagenproductie in Nederland laat een afnemende trend zien. De productie voor interne Nederlandse markt is door de jaren sterk gedaald maar de productie voor buitenlandse markt stijgt gestaag maar compenseert het verlies binnen de interne markt niet voldoende (p.21) De verwachting is dat de toegevoegde waarde van de transport en logistieksector in 2014 weer gaat groeien maar dat deze groei zal worden bereikt door volumevergroting en niet door een hogere tarifering (p.23) De toekomst van de logistieke dienstverlening wordt in het algemeen als kansrijk gezien. Maar de innovatiegraad moet sterk verhoogd worden om het concurrentievermogen van de sector op peil te houden (p.23/24) BEDRIJVEN De bedrijven die het sterkst bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse Infrastructuur sector: Aannemers Ingenieursbureau Toeleveranciers De bedrijven die sterk bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse Vervoer sector: Automotive sector Watersector Logistiek Startups / SMEs OEMs Hardware/software Page 4

5 TECHNOLOGIE VERVOER De Nederlandse automotive sector heeft in 2009 op basis van eigen expertise, internationale competitie en marktkansen gekozen om binnen vijf technologische innovatiegebieden te excelleren (p.35): De Nederlandse binnenvaart heeft vier actiegebieden gedefinieerd waar binnen het kader van Horizon2020 nieuwe sleuteltechnologieën of sleutelmethodes moeten worden toegepast of ontwikkelt om die doelstellingen te realiseren (p.36, 37). Logistieke efficiëntie Een volledig geïntegreerd transport management systeem Integratie van de binnenvaart met de zeescheepvaart en de maritieme zeevaart Automatisering van overslaghandelingen Nieuwe marktontwikkeling en businessmodellen Infrastructuur Klimaatbestendige infrastructuur Tanknetwerk van duurzame energie Ontwikkeling van innovatieve RIS verkeer en transport systemen Schepen Groene technologieën rond emissie-beperkende voorzieningen, schone en hernieuwbare voortstuwing, nieuwe ontwerpen en materialen schip, geavanceerde navigatie-ondersteuning en design Klimaatbestendige schepen die extreme nautische condities kunnen weerstaan Tooling De ontwikkeling van energiebesparende navigatiesystemen gebaseerd op real-time vaarwaterinformatie De ontwikkeling en implementatie van binnenvaartschipsimulators ter ondersteuning van opleidingen en onderwijs om energie-efficiënt en veilig varen op diverse waterwegen en schepen te simuleren. Thema s en valorisatiekansen Door de respondenten zijn de volgende onderwerpen geïdentificeerd als richtinggevend voor de huidige en toekomstige ontwikkeling van de Infrastructuur en Vervoer sector als geheel. Page 5

6 THEMA s en UITDAGINGEN (p.38, 39) 1. BUS: Vergroening van binnensteden wordt gerealiseerd door inzet van elektrisch aangedreven bussen 2. RAIL: Decision support systemen ondersteunen bij vraagstukken rond lifecycle management en lifecycle costing 3. RAIL: Onderhoudsmodellen ondersteunen bij vraagstukken rond assetmanagement 4. RAIL: De kwantificatie van trillingshinder en oplossingen als basis voor trillingsvermindering 5. RAIL: Attractieve business case ontwikkleing ter onderbouwing van het ERTMS level 3 systeem 6. RAIL: Infrastructuur en rollend vervoer worden als één systeem gezien en optimalisaties worden op systeemniveau uitgevoerd 7. RAIL: Ontwikkeling van het Advanced traffic management system als onderdeel van ERTMS 8. LOGISTIEK: De ontsluiting van up-to-date (capaciteits)informatie van meerdere modaliteiten als basis voor synchromodaliteit. MARKTGESTUURDE ONTWIKKELING (p.39) 1. BUS: De ontwikkeling van Koppelbare busmodules zouden een oplossing kunnen bieden om de vraag naar (elektrisch) busvervoer en het aanbod van busvervoer zo efficiënt en TCO-positief mogelijk te maken. 2. LOGISTIEK: Synchromodaliteit en multimodaliteit worden nu nog vaak geblokkeerd doordat contractueel is vastgelegd welke modaliteit wordt gebruikt bij het transport. Een nieuwe te ontwikkelen contracttype dat een flexibele keuze van modaliteiten faciliteert is noodzakelijk. TECHNOLOGIEGESTUURDE ONTWIKKELING (p.40) 1. BUS: De introductie van elektrische bussen verandert ook de energiehuishouding. Er is geen sprake van restwarmte meer. Een technologische uitdaging binnen deze context is het verwarmen en koelen van het interieur van de bus. 2. BUS: Bij een afdoende volume van elektrische bussen zou een opslag- en stabilisatiefunctie binnen het energienet mogelijk zijn. 3. BUS: Alternatieve brandstoffen en materialen ter ondersteuning van CO2 emissieresuctie en gewicht 4. LOGISTIEK: Het toepassen van additive manufactoring leidt tot de nodige proceswijzigingen in de totale logistieke waardeketen. VALORISATIEKANSEN (p.40, 41) Door de respondenten is het volgende genoemd wat betreft de bijdrage van universitaire kennisinstellingen aan de ontwikkeling van de infrastructuur en vervoer sector als geheel 1. BUS: Businesscase ontwikkeling ter ondersteuning van elektrische busgebruik Onderzoek is gewenst naar de manier waarop het huidige Nederlandse tenderproces (gebaseerd op diesel vervoer) moet worden her-gedefinieerd om ook elektrisch busgebruik in Nederland te stimuleren en te realiseren. 2. BUS: Multidisciplinaire ondersteuning tijdens vooronderzoeken Innovatieve technologische ontwikkelingen en belangrijke inzichten zijn door de jaren heen verkregen door een proactieve wisselwerking tussen het bedrijfsleven en studenten/professoren vanuit verschillende faculteiten en vakgroepen. 3. RAIL: Deelname aan het Europese Shift2Rail innovatie programma De Technische Universiteit Delft kan via open calls deelnemen aan het Shift2Rail programma. De multidisciplinaire aanpak die de TUD met negen verschillende faculteiten kan bieden vormt een groot oplossingspotentieel voor de technische uitdagingen die op het gebied van procesoptimalisaties, systeeminnovaties en nieuwe materialen bestaan. 4. RAIL: Ontwikkelen van 3KV DC expertise 3KV DC is de facto meer een Europese standaard dan het huidige Nederlandse 1500V system. Een gebrek aan 3KV DC expertise, in de vorm van geschoolde kennismedewerkers op allerlei niveau, zal zeker de ontwikkeling en een snelle en efficiënte uitrol vertragen. Page 6

7 5. LOGISTIEK: Optimalisatie last mile delivery Last mile delivery kent normaal veel logistieke vervoersbewegingen en kenmerkt zich in het algemeen door veel suboptimalisaties. Onderzoek zou moeten worden gedaan naar de wijze waarop last mile delivery nog veel verbeterd en geoptimaliseerd kan worden. 6. LOGISTIEK: Ontwikkeling van simulatiesoftware Logistieke innovaties richten zich voornamelijk op procesoptimalisaties binnen de gehele logistiek waardeketen als over de logistieke waardeketen heen. De impact van optimalisatie-initiatieven vereisen de beschikbaarheid van simulatiesoftware, die inzicht geeft in de dynamisch gedrag van de het gehele logistieke traject inclusief alle wisselwerkingen. Page 7

8 Inhoudsopgave VERSIEOVERZICHT... 2 SAMENVATTING... 3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE AFBAKENING VAN DE SECTOR DEFINITIE VAN EEN INVLOEDRIJK BEDRIJF OPMERKINGEN BIJ GERAADPLEEGDE BRONNEN Derwent Innovations Index SM TU DELFT PERSPECTIEF DELFT RESEARCH-BASED INITIATIVE PATENTEN TU DELFT GELIEERDE BEDRIJVEN YES!DELFT STARTUPS TU DELFT SPINOFFS NEDERLANDS PERSPECTIEF BEELD OP HOOFDLIJNEN Infrastructuurmarkt Vervoersmarkt Vervoersmiddelen Transport & logistieke dienstverleningssector Beleid rond infrastructuur en vervoer INVLOEDRIJKSTE NEDERLANDSE BEDRIJVEN Infrastructuurmarkt Aannemers Ingenieursbureaus Toeleveranciers Vervoersmarkt Vervoermiddelen Vervoersdiensten Patenten TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF AUTOMOTIVE SECTOR BINNENVAART THEMA S, UITDAGINGEN EN KENNISVALORISATIE CONTEXT EN SELECTIE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE THEMA S MARKT-GESTUURDE ONTWIKKELING TECHNOLOGIE-GESTUURDE ONTWIKKELING VALORISATIEKANSEN GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 1. TOP 50 NEDERLANDSE INGENIEURSBUREAUS BIJLAGE 2. NEDERLANDSE PATENTEN VERVOERSSECTOR BIJLAGE 3. EXPERTINTERVIEWS Page 8

9 B3.1 VDL BUS & COACH PETER CREMERS B3.2 PRORAIL/TUD RAILBOUWKUNDE ARJEN ZOETEMAN B3.3 DINALOG LIESBETH STAPS Page 9

10 1. Introductie Nederland is een handelsland met een open economie die sterk afhankelijk is van export (2011: 479 miljard) en import (2011: 430 miljard) activiteiten. Daarbij is een goede infrastructuur als ruggengraat en zijn goede vervoerssystemen van cruciaal belang. De kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur behoort volgens de WEF ((World Economic Forum) tot de wereldtop en omvat verschillende modaliteiten variërend van wegen, zeevaart, binnenvaart, luchtvaart en het railnetwerk: groot en aanwezig en zichtbaar, tot aan de digitale infrastructuur: groot maar niet-opvallend en veelal onzichtbaar. Het eerste ondersteunt voornamelijk in directe en indirecte zin de tastbare economie door veelal fysieke en onderscheidbare activiteiten. De digitale infrastructuur heeft, weliswaar meer indirect dan direct, een even zo grote, zo niet een grotere impact op diezelfde Nederlandse economie (Deloitte 2013). Binnen dat kader wordt dan ook vaak gesteld dat Nederland niet twee maar drie belangrijke economische infrastructurele mainports heeft namelijk Schiphol, de Rotterdamse haven en de digitale infrastructuur. Binnen deze drie infrastructurele mainports houdt Nederland in de periode respectievelijk een top 14, top 11 en top 1 positie (tabel 1). Nederland was volgens het EU Transport Scoreboard in 2013 het beste transportland van Europa (http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/index_en.htm). In 2010 verdiende de gehele BV Nederland 67,7 miljard met verschillende transportactiviteiten rond goederen en materialen over de verschillende activiteiten, waren er bedrijven actief en waren er mensen werkzaam binnen de sectorsector. En Nederland is ook een mobiel land. Gemiddeld reist iedere Nederlander elke dag meer dan één uur en 30 kilometer. In 2011 werd er per Nederlands huishouden gemiddeld aan mobiliteit uitgegeven, variërend van de aankoop van een nieuw vervoermiddel tot het gebruik van openbaar vervoer. Mobiliteit is een domein waar op dit moment grote paradigmaverschuivingen worden waargenomen. Op de eerste plaats wordt het openbaar vervoer steeds meer ingericht op de deur-tot-deur reis; het openbaar vervoer wordt vraag-gericht in plaats van aanbod-gericht. Daarnaast vindt in de autobranche ook een grote verandering plaats. Waar de auto tot voor kort nog een belangrijk bezit was, vindt de nieuwe generatie Nederlanders het veel belangrijker om een auto te kunnen gebruiken in plaats van te bezitten. Tabel 1. Positie van Nederland binnen de drie belangrijkste infrastructurele mainports (bron: Page 10

11 Dit document heeft tot doel om de hedendaagse ontwikkelingen binnen de infrastructuur en vervoerssector te beschrijven door inzicht te geven in voornamelijk markt- en technologieontwikkelingen die binnen deze sector plaatsvinden. Daarbij wordt het onderzoeksgebied beperkt tot het civieltechnische deel van de infrastructuur en vervoerssector. De digitale kant van deze sector, de elektronische infrastructuur en verschillende vormen van datatransport, zal beschreven binnen de Markt-Technologie- Combinatie E-Infrastructuur & ICT. Wanneer in dit document dan ook de term infrastructuur wordt gebruikt dan wordt daarmee een civieltechnische infrastructuur bedoeld. Voor het vervoersdeel wordt dat deel bedoeld dat fysiek gebruik maakt van een civieltechnische infrastructuur. De sector infrastructuur en vervoer kan beschouwd worden vanuit een nationaal, Europees en internationaal perspectief. Ook hierin wordt om reden van onderzoekstijd een beperking ingebouwd en zal in dit document deze sector vanuit een nationaal en Europees perspectief worden beschreven. In dit document staat vijf strategische kennisvragen centraal: i. Wat is de huidige stand van zaken van infrastructuur en vervoer sector en in welke richting gaat de sector zich binnen Nederland en Europa de aankomende jaren ontwikkelen? ii. Welke bedrijven dragen sterk bij aan de ontwikkeling van de infrastructuur en vervoer sector? iii. Welke technologieën dragen sterk bij aan de ontwikkeling van de infrastructuur en vervoer sector? iv. Welke marktbehoeften (market pull) en technologieontwikkeling (technology push) spelen een belangrijke rol binnen de infrastructuur en vervoer sector? v. Welke ontwikkelingen binnen de infrastructuur en vervoer sector bieden kansen voor kennisvalorisatie en technology-transfer door kennisinstellingen? De vraagstukken rond en ontwikkeling van de infrastructuur en vervoer sector kunnen niet los gezien worden van nationale en internationale vraagstukken rond klimaatverandering, milieu, verstedelijking, demografische en delta-gerelateerde aspecten. Al deze thema s hebben invloed op de richting waarin de infrastructuur en vervoerssector zich nu en in de toekomst gaat ontwikkelt. In dit document wordt geprobeerd om de invloed van deze thema s op de ontwikkeling van deze sector waar mogelijk inzichtelijk te maken. Inzicht in de infrastructuur en vervoerssector biedt de TU Delft de mogelijkheid om de analyse van trends en ontwikkelingen af te zetten tegen haar eigen ambitieuze technologisch initiatieven en kennisvalorisatiedoelstellingen zoals beschreven in de Roadmap2020. Page 11

12 2. Afbakening en aanpak 2.1 Afbakening van de sector Om op een pragmatische en met voldoende grondslag naar de infrastructuur en vervoer sector te kijken is het allereerst noodzakelijk om het onderzoeks- c.q. werkterrein af te bakenen. De infrastructuur en vervoer markt bestaat uit twee deelmarkten die een grote wederzijdse afhankelijkheid kennen. De infrastructuurdeelmarkt vormt namelijk de basis voor de vervoersdeelmarkt. De infrastructuur faciliteert door het beschikbaar stellen van vervoerscapaciteit over een langere tijd. Vervoer biedt vervolgens de mogelijkheden om op die infrastructuur vrij te bewegen. Binnen de term vervoer maakt men vaak onderscheid tussen fysieke en non-fysieke zaken en binnen de fysieke zaken wordt er weer een onderverdeling gemaakt in vervoer van goederen (transport) en vervoer van personen (mobiliteit). Wat opmerkelijk is, is dat de termen verkeer, vervoer, transport en mobiliteit vaak door elkaar gebruikt worden. In dit document wordt geprobeerd om in een algemene context altijd over vervoer te spreken maar in specifieke contexten zal er over transport en mobiliteit worden gesproken. Er zijn geen officiële of algemeen gebruikte definities van de infrastructuurmarkt, vervoersmarkt, transportmarkt en/of mobiliteitsmarkt. De definities die in verschillende publicaties gebruik worden richten meer op de voorgestelde doelen van de markten en niet zozeer op de precieze inhoud (CE 2002). In het algemeen kan gesteld worden dat: Met infrastructuur wordt meestal het totaal van onroerende voorzieningen zoals (spoor)wegen, vliegvelden, havens, bekabeling, riolering et cetera bedoeld. Veelal is de overheid verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de infrastructuur. Daarbij is het Rijk in Nederland verantwoordelijk voor de aanleg van rijkswegen en spoorlijnen. Regionale overheden, zoals gemeenten en provincies hebben daarbij verantwoordelijkheden voor de lokale infrastructuur. Soms wordt het beheer van infrastructuur van de ene overheid naar de andere overgeheveld (bron: Wikipedia). Met vervoer wordt bedoeld het verplaatsen van personen of goederen (juridisch "zaken"). Bij vervoer kan het gaan om tastbare zaken van dingen (bijvoorbeeld goederenvervoer), vloeistoffen (bijvoorbeeld olietransport), gassen (bijvoorbeeld aardgas), dieren (bijvoorbeeld veetransport) of mensen (personenvervoer), maar ook om niet direct tastbare zaken zoals energie (bijvoorbeeld elektriciteitstransport of warmtetransport) of informatie (bijvoorbeeld datatransport) (bron: Wikipedia). Wat betreft marktdefinities biedt de volgende definitie enige houvast: Met de mobiliteitsmarkt wordt bedoeld het mechanisme dat de verplaatsingsbehoefte en -mogelijkheden van consumenten op elkaar afstemt, onder de randvoorwaarden van veiligheid en leefbaarheid (bron: CE 2002). Het volgende overzicht van de infrastructuur en vervoer sectoren en subsectoren is samengesteld uit meerdere informatiebronnen, waaronder analyserapporten en presentaties, om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het hedendaagse invulling van de infrastructuur & vervoer markt (tabel 2). Zoals in de introductie al genoemd omvat de infrastructuur en vervoer markt een groot scala aan sectoren en subsectoren die grofweg te verdelen zijn in groot en aanwezig en zichtbaar deel en groot maar nietopvallend en veelal onzichtbaar deel, waarbij aangetekend dient te worden dat beide elkaar zeker niet uitsluiten. Civieltechnische werken vereisen doorgaans ook elektrotechnische werken en vice versa. In dit document wordt echter primair gekeken naar de civieltechnische kant van de infrastructuur en vervoer. Page 12

13 Tabel 2. Overzicht van de infrastructuur en vervoer markt, sectoren en subsectoren Deelmarkt Sector Subsector Infrastructuur Modaliteiten Wegen Waterwegen, zeewegen Spoorlijnen Luchtvaart Dijken Rioleringen Industriële netwerken Distributienetwerken: gas, water, elektra, spoorkabels, warmte, smartgrids Telecomnetwerken: glasvezel, coax, koper, mobiel Mainports Havens Luchthavens Internetexchange Constucties Bruggen Tunnels Stations Terminals Management Asset management Water and flood management Duurzame bouwomgevingen Engineering Ontwerp Materialen Vervoer Fysieke vervoerswijzen Personenvervoer Goederenvervoer Openbaar vervoer Materiaalvervoer Niet-fysieke vervoerswijzen Informatietransport Energietransport Beheersing Parkeren Verkeersmanagement Observation and Monitoring Logistiek Engineering Ontwerp Materialen 2.2 Definitie van een invloedrijk bedrijf Dit document richt zich in de hoofdstukken 3, 4 en 5 op het identificeren van de invloedrijkste bedrijven binnen de infrastructuur en vervoerssector. Met de term invloedrijkste bedrijven wordt gekeken naar de mate waarin de activiteiten van deze bedrijven impact hebben op de infrastructuur en vervoer markt- en technologieontwikkeling. Impact wordt in deze context afgeleid uit de indicator innovatiepotentieel uitgedrukt in de mate waar naar bedrijven wordt gerefereerd in visiedocumenten van brancheorganisaties en het eigenaarschap van patenten. 2.3 Opmerkingen bij geraadpleegde bronnen Dit document is gebaseerd op het combineren van externe informatie verkregen uit publicaties, databanken en expertsinterviews. De sectie geraadpleegde bronnen geeft het volledige overzicht van deze informatiebronnen Derwent Innovations Index SM Voor het patentonderzoek is gebruik gemaakt van de Derwent Innovation index SM database van Thomson Reuters. De patentgegevens in deze database zijn afkomstig van verschillende openbare octrooidatabases zoals Espacenet, USPTO, WIPO etc. en zijn gerangschikt volgens een classificatie die beschreven is in de Derwent World Patent Index (DWPI 2012). Deze classificatie en in dit document gebruikte Page 13

14 marktsegmentatie kunnen niet één-op-één worden ge-mapped. Daarnaast levert de door Derwent bijgeleverde zoekfunctie geen uitgebreide zoekmogelijkheid. In het patentonderzoek is daarom tegen deze achtergrond gekozen voor een aanpak die als redelijk hoog over valt te betitelen maar die toch beoogd een zo volledig mogelijk beeld geeft van de verschillende eigenaren van technologie in beschreven vorm binnen de infrastructuur en mobiliteit sector. In tabel 3 is de aanpak als een combinatie van zoektermen en gebruikte Derwent classificatie weergegeven. Dit overzicht is tot stand gekomen in overleg met het TU Delft patentenbureau. De data-acquisitie en analyse zijn uitgevoerd in de periode 8 23 september Tabel 3. Patentonderzoek: Derwent classificatie en gebruikte zoektermen Derwent klasse Klassebeschrijving Zoek termen A93 Polymers and Plastics Applications Roads, building, construction flooring A95 Polymers and Plastics Applications - Transport including vehicle parts, tyres and armaments L02 Includes manufacturing methods, limes, soil preparation for (road) building, magnesias and slags, cements, mortars, concretes, abrasives, thermal or acoustic insulation (non)oxide ceramics and ceramic composites, but not brick making, concrete mixers or casting or potters wheels (C04) Q15 Mechanical Engineering Vehicles in General Vehicle arrangements for transporting special loads Q17 Mechanical Engineering Vehicles in General Vehicle construction, fittings, propulsion arrangements Q19 Mechanical Engineering Vehicles in General Vehicle applications Q21 Mechanical Engineering - Special vehicles - Road, Rail and bridge constructions Q24 Mechanical Engineering Special vehicles Ships, waterborne vessels, related equipment Q25 Mechanical Engineering Special vehicles Aircraft, aviation, cosmonautics Q37 Mechanical Engineering Conveying, Packaging, Storing Container traffic Q41 Mechanical Engineering - Buildings, construction - Road, Rail and bridge construction Q51 Mechanical Engineering Engines, Pumps, compressors, fluid pressure actuators Internal combustion engines, reciprocating engines, rotary engines T07 Computing and Control Traffic Control Systems Traffic light systems, flow control, electronic indicators W06 Communications Aviations, Marine and Radar systems Radar, Sonar and Lidar, Velocity and depth measuring equipment, Airport control systems, Ship and aircraft control and instrumentation, Flight simulators, Space vehicles, including satellites X21 Electric Power Engineering Electric Vehicles Electric cars, Trolley buses, Propulsion, Braking, Power supply lines, current collectors, Traction batteries, Control equipment. X22 Electric Power Engineering Automotive electronics Vehicle accessories, vehicle lightning, IC engine recognition, IC engine controllers, Batteries and charging etc. X23 Electric Power Engineering Electric Railways and Signalling - Propulsion, power and distribution, signalling, control Road* Transport* Civiele infra structuur X X X X X Vervoer X X X X X X X X X X X X Page 14

15 3. TU Delft perspectief 3.1 Delft Research-Based Initiative Binnen de Technische Universiteit in Delft richt de Delft Research-Based Initiative - Infrastructure & Mobility (DIMI) zich op het leveren van een wetenschappelijke bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken rond infrastructuur en mobiliteit (figuur 1). Figuur 1. DIMI rolbeschrijving (Bron: TU Delft - DIMI website) In het interfacultaire onderzoeksprogramma genaamd: Vital Infrastructures for Water Safety and Smart Mobility (DIMI 2013) beschrijft de DIMI haar ambities voor de periode 2014 t/m Binnen dit programma richt zij zich op de volgende relevante thema s: 1. Sustainable, efficient transport, logistics and mainports (Mobility) 2. Safe, sustainable deltas and metropolises (Water) 3. Resilient and durable infrastuctures (overkoepelende thema) Om overlap met de overige drie DRI s te voorkomen richt DIMI zich op civil and vital infrastructures like roads, waterways, railways, flood defenses and constructions like bridges, tunnels, stations, terminals as embedded components of deltas, cities, ports and airports. This focus and scope on objects will be coupled by a focus on activities related to water safety and mobility and by a focus on the relationship with the natural and built environment. Binnen de kaders van de volgende twee typen infrastructuren: 1. Hydraulic infrastructure Beveiliging van personen en van de delta- en steden 2. Transport infrastructuren Mobiliteit van personen en goederen zowel op lokaal als globaal niveau Page 15

16 ziet het DIMI de volgende observaties als sterk richtinggevend en bepalend voor verdere ontwikkeling van de I&V markt: 1. Population growth Doordat een steeds grotere populatie gebruik kan cq moet maken en is zelfs afhankelijk geworden van de verschillende infrastructuursystemen wordt de veerkracht en robuustheid danig op de proef gesteld. 2. On-going urbanisation Verstedelijking doet een grote aanslag op de natuurlijke omgeving en kan het ecosysteem en gerelateerde eco-processen danig verstoren. 3. Climate change Klimaatverandering zorgt voor warmer zeewater en hoger zeewaterniveau. Extreem weer leidt normaliter tot meer neerslag en hogere rivierwaterstanden wat de kans op overstromingen vergroot. 4. Emerging economies De snelle ontwikkeling ondersteunt door grote investeringen, hebben geleid tot grote infrastructurele aanpassingen die op hun beurt weer tot veel sociale en economische activiteiten (autobezit, hogere consumentenvraag etc.) hebben geleid. Een neveneffect is echter de grote druk op de natuurlijke omgeving binnen deze groeiende economieën. 3.2 Patenten In de periode zijn er op het gebied van infrastructuur en vervoer de volgende patenten door de TU Delft aangevraagd en door verschillende patentenbureaus toegekend (tabel 4). Tabel 4. TU Delft aangevraagde en toegekende patenten (Cursief is aangevraagd) (bron: Derwent) Page 16

17 3.3 TU Delft gelieerde bedrijven Yes!Delft Startups In de periode zijn de volgende startup-bedrijven binnen de infrastuctuur en vervoerssector gestart onder de begeleiding van Yes!Delft (tabel 5). Tabel 5. Yes!Delft Infrastructuur en Vervoer startups (Bron: Sector Bedrijfs naam Jaar van oprichting Omschrijving Infrastructure - Management Mobiliteit Fysieke vervoerswijzen Mobiliteit Fysieke vervoerswijzen Infrastructure - Management Alert Solutions 2008 Development of innovative measurement systems for continuous monitoring of infrastructural works. Airocam 2009 A development company creating new products and services around sensors in combination with data analysis. The core development is a new technical validation method of transportation systems within hospitals, branded as Qcapsule Carice 2008 Development of lightweight microcars DeltaSync 2007 DeltaSync is developing key aspects, such as utilities, floating structures and concepts for mobility, in order to take the next step in floating urbanization. Mobiliteit - Engineering Infrastructure - Modaliteiten Ephicas (Wabco) Epyon (ABB) 2008 Development of aerodynamic products for semi-trailers Internet-based charging infrastructure for all EV charging standards. Mobiliteit - Fysieke vervoerswijzen Mobiliteit - Fysieke vervoerswijzen Mobiliteit - Fysieke vervoerswijze Mobiliteit - Fysieke vervoerswijze Mobiliteit - Beheersing Fly Aeolus 2006 Fly Aeolus offers private flights within West Europe. HCI T-Minus Type 22 weride The HCI Foldable Container can be folded to 25% of the original volume, allowing 4 folded containers to be stacked and connected to form exactly one standard container again. These can then be stored, transported and handled as one package. T-Minus Engineering focuses on developing and operating Automated Aerial and Space Vehicles, mainly on rockets. Type22 delivers baggage handling products for airports and airlines that make hassle-free baggage handling become the standard. ParkBee, your new, real-time parking service makes efficient use of the private parking spots that are vacant. Page 17

18 3.3.2 TU Delft Spinoffs In 2013 zijn de volgende infrastrucctuur en vervoer gerelateerde bedrijven gestart als spinoffs vanuit de TU Delft (tabel 6). Tabel 6. TU Delft Infrastructuur en Vervoer spinoffs (bron: Sector Bedrijfs naam Jaar van oprichting Omschrijving Infrastructure Management Infrastructure - Management Infrastructure - Management Mobile Canal Control Disdrometrics B.V. Selkermetrics Europe B.V. A monitoring method registering water levels, groundwater levels, gate openings and water quality tests by simply taking a picture with a mobile device Development and deployment of dense rain gauge networks in urban environments. These networks provide detailed information about precipitation at a high spatial resolution. Together with the customer (e.g. municipality, water board) this information is used to make the use and control of water in urban areas more efficient, and to provide early flood warnings Specialized in planning, analysis, and design of environmental monitoring projects. It is formed by a multidisciplinary team of engineers, hydrologists, and scientists creating measurement and analysis solutions to provide clear and quantitative views of the environment that help our clients. It process excels at translating data into easily understood, customer specific metrics to help address environmental challenges. Page 18

19 4. Nederlands perspectief Het doel van deze sectie is om vanuit verschillende informatiebronnen een beeld van de Nederlandse infrastructuur en vervoersmarkt te vormen. 4.1 Beeld op hoofdlijnen Infrastructuurmarkt In deze sectie wordt de stand van zaken rond de Nederlandse civieltechnische infrastructuur beschreven. Marktpartijen en marktwerking Het unieke aan de Nederlandse civieltechnische infrastructuurmarkt is dat er in principe maar één entiteit is die de rol van opdrachtgever mag vervullen. De Nederlandse overheid is juridisch gezien, soms via juridische entiteiten zoals Rijkswaterstaat, Tennet de Nederlandse Gasunie, Prorail en Keyrail, de eigenaar van het overgrote deel van de civiele infrastructuur die Nederland rijk is en is wettelijk verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Een uitzondering daarop vormen de Trans-Europese (TEN-T) netwerken (SER 2001) en commerciële telecommunicatienetwerken. De civiele infrastructuurmarkt is in veel gevallen een Nederlandse aangelegenheid waarbij er eigenlijk niet gesproken kan worden van een markt of zelfs enige mate van marktwerking. Daarnaast kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat de infrastructuurmarkt een vrij starre markt is, waar innovatieve technologische ontwikkelingen worden geremd door een conservatieve en op prijs-sturende opdrachtgever welke ook een conservatieve houding van de verschillende infrastructuurorganisaties en bedrijven tot gevolg heeft. Om aan haar wettelijk verplichting te voldoen spelen de Nederlandse landelijke en lokale overheden binnen de infrastructuurmarkt verschillende rollen. Zo vervult de overheid in verschillende hoedanigheden de rol van beleidsmaker, adviseur, uitvoerder en beheerder. Zij laat zich daarbij bijstaan door verschillende organisaties en bedrijven. In figuur 2 wordt een schematisch overzicht gegeven van de verschillende marktpartijen die binnen de Nederlandse civiele infrastructuurmarkt actief zijn. Figuur 2. Marktpartijen die actief zijn binnen de infrastructuurmarkt Onderhoud, aanbesteding en innovatie Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de open Nederlandse economie. Op jaarbasis wordt er 18 miljard uitgegeven aan onze civiele infrastructuur, waarvan ongeveer de helft aan onderhoud. Het goed onderhouden van de Nederlandse infrastructuur is gezien het intensieve gebruik ervan essentieel. Er Page 19

20 wordt op dit moment periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd of de infrastructuur nog in goede staat is. Daarbij worden er reactief herstelwerkzaamheden verricht. Er zijn andere manieren om aan informatie hierover te komen. Op sommige plaatsen in Nederland is begonnen met het plaatsen van sensoren om een actueler beeld van de staat van de infrastructuur te verkrijgen. Heel langzaam is er ook een verandering waarneembaar in de wijze van aanbesteding en inkoop van diensten waarbij de overheid c.q. Rijkswaterstaat op het gebied van uitvoering, realisatie, onderhoud en beheer van de drie beheerde netwerken (wegen, vaarwegen en watersystemen) de verantwoordelijkheid voor deze gebieden wat meer bij commerciële marktpartijen legt. De basis van onze huidige Nederlandse infrastructuur is voornamelijk gelegd in de periode na de 2 e wereldoorlog. De infrastructuur is zo ontwikkelt dat het een lange afschrijfperiode heeft. Mede daardoor hebben er in de afgelopen jaren maar een beperkt aantal technische innovaties hun toepassing gevonden binnen dit segment. Met innovatie projecten gericht op innovatief aanbesteden en innovatiegericht inkopen wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu hieraan invulling geven. In sectie zullen deze twee ontwikkelingen verder worden toegelicht als onderdeel van de kennis- en innovatieagenda van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Korte termijn vooruitzicht Het volume van de grond, weg en waterwerken bleef in Nederland in de periode tot 2012 goed op niveau. De stimuleringsmaatregelen van de Nederlandse overheid in die periode waren hier mede debet aan. Voor de huidige infrastructuurmarkt geldt dat deze vooralsnog voor 65% uit nieuwbouw bestaat (KMPG 2102). De verwachting is dat over de periode tussen 2012 en 2014 het volume van de civiele infrastructuurmarkt met circa 3% gedaald zal zijn als gevolg van bezuinigingen door de (lagere) overheid (figuur 3). De overheid zet bij infrastructuur in op een betere benutting van de infrastructuur en geen nieuwbouw. Daarnaast draagt de afnemende nieuwbouw van woonwijken en industrieterreinen sterk bij de afname aan de bijbehorende infrastructuur. Voor 2014 verwacht de ING (ING 2014) daarom een krimp van 2% voor infrastructuurnieuwbouw en een stabilisatie voor infrastructuuronderhoud. Figuur 3. Groeioverzicht (%j.o.j) van de Nederlandse civiele infrastructuursector (bron: ING 2014) Vervoersmarkt Binnen de vervoersmarkt zijn een aantal onderling samenhangende- deelmarkten te onderscheiden: De deelmarkt voor vervoersmiddelen (rollend, vliegend, varend materieel e.d.) De deelmarkt voor de vervoersdiensten (gebruik van vervoersmiddelen en infrastructuur) De deelmarkt voor energiedragers (elektriciteit, waterstof, aardgas, LNG e.d.) Page 20

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech?

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam/TNO Mobiliteit Preadvies voor de Raden

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Roadmap Zon op Nederland Een roadmap voor het solar ecosysteem van Nederland naar een wereldwijd

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

UberPOP pilot evaluatie. UberPOP pilot evaluatie

UberPOP pilot evaluatie. UberPOP pilot evaluatie 1 UberPOP pilot evaluatie 2 Verantwoording Dit rapport is door en onder verantwoording van Accenture opgesteld op verzoek van Uber. Het rapport beschrijft een evaluatie van de UberPOP pilot die Uber van

Nadere informatie

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Inhoud

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam IABR

Gemeente Rotterdam IABR Ste de lijk Me tabo Gemeente Rotterdam IABR FABRIC JCFO TNO lisme duurzame ontwikkeling van Rotterdam Hoe functioneren de stromen van goederen, mensen, afval, biota, energie, voedsel, zoet water, zand

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief De wedloop om kennis De kennissamenleving in internationaal perspectief Juni 2012 1 Voorwoord Deze notitie gaat over de kennissamenleving van de toekomst. Wat moet Nederland doen om in een snel veranderende

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten?

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? Een routekaart voor transformatie van de maakindustrie. Essay voor het congres Duurzaam Organiseren Doen door de Nijmegen

Nadere informatie

Bureau-DNA als basis voor de toekomst

Bureau-DNA als basis voor de toekomst Bureau-DNA als basis voor de toekomst Een competentiematrix voor architectenbureaus TiasNimbas Executive Master of Real Estate Masterthesis Haarlem mei 2013 Auteur ing. J.M. van Tienhoven Begeleiders dr.

Nadere informatie