ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015"

Transcriptie

1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

2 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen Algemeen Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot Vaststellen van de organisatorische grens Energiebeleid Monitoren energieverbruik & CO 2 -uitstoot Factoren die het energieverbruik beïnvloeden Verkrijgen benodigde data en benzine verbruik Gas en elektriciteit Woon-werkverkeer Scope 3 onderaannemers en leveranciers CO 2 -footprint Beheer Plan van aanpak Scope 1 & Scope Scope Scope Projecten met gunningsvoordeel Kunstwerken Amersfoort Onderdoorgang Tilburg Geluidsmaatregelen Bunde en Geulle P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

3 1 Algemeen Duurzame antwoorden op uw vragen. Doordachte oplossingen die nu, maar ook in de verre toekomst nog doordacht en verantwoord blijken. Dat is waar Van Boekel voor staat. Een groep bedrijven met louter enthousiaste vakmensen. Dynamische mensen die - voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen - open staan voor nieuwe inzichten en opvattingen, die zich continu verdiepen in de nieuwste technieken en technologieën. Daar immers vinden we de middelen om op de juiste manier om te gaan met alle elementen van de natuur, waarmee we dagelijks te maken hebben. Respectvol, slim en efficiënt dat is onze tweede natuur. Het hart van Van Boekel is een groen hart. Vanuit dat hart weet u zich te allen tijde verzekerd van de meest milieuvriendelijke, adequate én economische verantwoorde oplossing die voorhanden is. Dat maakt de keuze een stuk eenvoudiger; Van Boekel natuurlijk! Dit document is onderdeel van het totale KAM-managementsysteem van Van Boekel Zeeland B.V.. Het KAM-managementsysteem omvat alle normen waarvoor van Boekel gecertificeerd is: ISO 9001 ISO VCA** SIKB BRL 7000 Groenkeur BRL Groenvoorzieningen CO2-prestatieladder De basis van het KAM-managementsysteem is de Demmingcircle (PDCA-cirkel). Dit betekent dat binnen de bedrijfsvoering ook voor CO2 continu wordt gezocht naar verbetermogelijkheden doormiddel van de audits, evaluaties, meldingen van verbeterpunten en afwijkingen, etc. In de jaarlijkse directiebeoordeling wordt de werking van het volledige managementsysteem van het afgelopen jaar besproken en worden actiepunten voor het nieuwe jaar bepaald. P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

4 2 Algemeen In dit hoofdstuk wordt beschreven welke stappen er nodig zijn om tot een juiste bepaling te komen van het energieverbruik van Van Boekel conform het GHG-protocol en de CO 2 -prestatieladder methode. Hierbij gaan wij als volgt te werk: 1. Bepalen type bedrijf (klein, middel of groot) 2. Vaststellen van de Organisatorische grens 3. Energiebeleid 4. Monitoren energieverbruik & CO2 uitstoot (Footprint) 5. Beheer Ieder half jaar wordt de CO2 uitstoot berekend om goed beeld te krijgen van de werkelijkheid en de effectiviteit van de maatregelen. Hiermee kunnen we trendafwijkingen monitoren en indien nodig bijsturen en/ of verklaren. 1x per jaar het volledige energiemanagementsysteem beoordeeld op het functioneren daarvan. De verslaglegging vindt plaats in de directiebeoordeling. 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot Middels de inventarisatie van energiestromen met als basisjaar 2011 hebben we bepaald dat Van Boekel Zeeland valt onder een klein bedrijf totale uitstoot CO 2 van de kantoren en bedrijfsruimten ligt onder de 500 ton per jaar. Hierdoor vervalt voor Van Boekel de onderdelen 5A, 4C, 5C, 4D en 5D van de CO 2 -prestatieladder. 2.2 Vaststellen van de organisatorische grens Het vaststellen van de organisatiegrenzen is uitgevoerd op basis van het GHG-protocol en de laterale methode van de CO 2 -prestatieladder. Dit betekent dat op basis van onderling overleg is bepaald dat de CO2 prestatieladder uitsluitend zal worden toegepast op Van Boekel Zeeland BV. Alle overige activiteiten zijn uitgesloten. Op de volgende pagina staat het organisatieschema van Van Boekel Groep B.V. weergegeven met de onderlinge juridische verbanden. Binnen het rode kader is de organisatorische grens aangegeven. Vervolgens is op basis van de 80/20 methode (80% van de totale inkoop A aanbieders) bepaald welke concernleveranciers binnen de organisatiegrenzen opgenomen moeten worden. Jaarlijks wordt er een nieuw overzicht gegenereerd waaruit bekeken wordt of er, met betrekking tot de grenzen, aanpassingen moeten worden doorgevoerd. P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

5 2.3 Energiebeleid In de beleidsverklaring (P0.2) is het onderdeel milieu in totaal opgenomen. Hierin wordt onder andere verwezen naar de CO2-uitstoot. In de praktijk wordt op de volgende manier invulling gegeven aan hat beleid: Het opstellen van harde doelstellingen die jaarlijks door directie worden beoordeeld en herzien. Het inspelen op grote energieverbruikers en/of gebieden, met name: o Gericht op het energieverbruik in verband met de aanschaf van nieuwe apparatuur en materieel. o Gericht op het duurzaam inkopen van materieel en materiaal. o Door het toepassen van duurzame bouwconcepten met een aantoonbaar lagere milieuimpact. Het transparant maken van het energieverbruik voor alle medewerkers en met hen overleggen en inventariseren hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het energieverbruik, zonder enige vermindering van de kwaliteit en productiviteit. Het motiveren van de medewerkers met het doen van voorstellen die kunnen bijdragen aan de vermindering van het energieverbruik. 2.4 Monitoren energieverbruik & CO 2 -uitstoot Als de organisatiegrenzen zijn bepaald is het belangrijk om alle energiestromen in beeld te brengen. Het bepalen hiervan is opgedeeld in drie criteria, genaamd scope 1, 2 en 3. Met betrekking tot de CO 2 -prestatieladder gebruiken wij de volgende scope indeling. Middels een inventarisatielijst opgesteld aan de hand van de CO 2 -prestatieladder scope-indeling, worden halfjaarlijks verbruikscijfers bepaald. Dit geldt dus voor ingekochte brandstoffen als gas, diesel en dergelijke vallend onder scope 1 en voor ingekocht elektriciteit, woon- werkverkeer en zakelijk vliegverkeer vallend onder scope 2 conform CO 2 -prestatieladder. P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

6 Naast scope 1 en 2 die de direct beïnvloedbare energiestromen weergeven stelt Van Boekel jaarlijks de emissies op van scope 3. Scope 3 omvat de ingekochte emissies die gerelateerd zijn aan toeleveranciers van Van Boekel of het gebruik van de diensten van Van Boekel. Van Boekel bepaald de scope 3 emissies door allereerst de meest geleverde diensten te bepalen (ongeveer 95% van de jaarlijkse omzet). Vervolgens wordt per meest geleverde dienst bepaald hoeveel emissies hieraan gekoppeld zijn. 2.5 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden In dit energie audit verslag wordt het energieverbruik gerelateerd aan factoren die het energieverbruik waarschijnlijk hebben beïnvloed. Het voordeel van het beschouwen van het specifieke energieverbruik is dat het verbruik op deze manier als het ware wordt gecorrigeerd voor allerlei invloeden. De factoren die voor van Boekel die energiegebruik beïnvloeden zijn: Omzet; Soort projecten (met name inzet materieel); Aantal FTE; Reisafstanden; Inzet van uren; Uitbestede werkzaamheden. P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

7 3 Verkrijgen benodigde data Ten behoeve van het opstellen van de halfjaarlijkse footprint is input nodig van de verschillende afdelingen. Hieronder is beschreven waar de verschillende informatie vandaan komt en in welke hoedanigheid dit moet worden aangeleverd. 3.1 en benzine verbruik Omstreeks begin juli en begin januari worden door de planningsfunctionaris de factuuroverzichten opgevraagd van de leveranciers van de brandstoffen. Het brandstofverbruik (zowel benzine als diesel) voor de leaseauto s dient dit opgevraagd te worden bij: Multitankcard Q8 (bij administratie opvragen) Van den Broek Olie Het dieselverbruik voor het materieel dient te worden opgevraagd worden bij de volgende bedrijven: Shell Van den Broek Olie RWZ (volgt uit crediteurenoverzicht) 3.2 Gas en elektriciteit Voor gas en elektriciteit worden de overzichten opgevraagd bij de afdeling administratie: Gas aan de hand van jaarafrekening. Projecten middels uitdraai uit pluriform Kantoor middels maandelijkse facturen. 3.3 Woon-werkverkeer Administratie stelt halfjaarlijks een overzicht op van het woon-werkverkeer aan de hand van de personeelslijst en de kilometervergoedingen. 3.4 Scope 3 onderaannemers en leveranciers Per half jaar wordt vanuit administratie een crediteurenoverzicht aangeleverd welke vanuit administratieve programma wordt gegenereerd. De gegevens die minimaal op het overzicht moeten staan zijn: Naam van het bedrijf Debetbedrag Kostensoort Projectpost Grootboekrekening Boekstuknummer Aantal Eenheid Vanuit deze lijst wordt de organisatorische grens zoals beschreven in paragraaf 2.2 en de 95% grens bepaald zoals beschreven in paragraaf 2.4. Aan de hand van kengetallen wordt per onderdeel de CO 2 -uitstoot bepaald. De complete lijst wordt opgenomen in het document Footprint Ketenanalyse als apart tabblad met de naam Uitgaven 20xx. Vanuit deze uitgavenlijst worden de totale uitstoten per onderdeel in de Footprint Ketenanalyse opgenomen. P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

8 3.5 CO 2 -footprint De verkregen data wordt verwerkt in het document CO2 Footprint. Hierin staan de footprints van ieder half jaar en hierin zijn de trends weergegeven. 3.6 Beheer Het beheer van het Van Boekel Energiemanagementsysteem valt onder verantwoording van de KAM-coördinator. Deze zal gezamenlijk en in nauw overleg met de directie van Van Boekel de activiteiten uitvoeren. P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

9 4 Plan van aanpak P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM In het document Status doelstellingen (bijlage 1 van dit document) zijn alle reductiedoelstellingen opgenomen inclusief per jaar de stand van de doelstelling, de maatregelen en de actiehouders. In de navolgende paragraven wordt aan de hand van de meest significante energiestromen de doelstellingen toegelicht. Doordat de inventarisatie van significante energiestromen hierin is opgenomen, is het energie auditverslag komen te vervallen. 4.1 Scope 1 & 2 In onderstaand cirkeldiagram is af te lezen dat het significante deel van het energieverbruik in het dieselverbruik van het materieel en de leaseauto s zit. Vanuit scope 2 zit het siginificantie energieverbruik in de stroom grijs (stroom projecten). Energiestromen scope 1 & % 1% 7% 0% 52% 39% (gasolie rood) Benzine Gas Stroom grijs Stroom groen Energiestromen scope 1 & % 0% 4% 9% 64% 2% 20% materieel Benzine Gas Stroom grijs Stroom groen vlieg kilometers Als hoofddoelstelling voor scope 1 & 2 is gesteld om een jaarlijkse reductie te realiseren van 2%. Deze doelstelling is opgedeeld in doelstellingen m.b.t. scope 1 en scope 2 in de navolgende paragraven Scope 1 Directe emissies van bronnen in eigendom of in beheer van de rapporterende organisatie zoals emissies van aardgasgebruik en emissies van eigen voertuigen. SCOPE 1 Brandstof verbruik t.b.v. verwarming materieel Benzine Gas Energieverbruikers materieel: Eigen materieel, de uitstoot is toe te kennen aan de projecten. : Bedrijfsbussen, bedrijfsauto s en leaseauto s. Het dieselverbruik is toe te kennen aan de projecten. Benzine: Leaseauto s. Het benzineverbruik is toe te kennen aan de projecten. P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

10 Doelstelling De meest significante energiestromen in deze scope zijn vervoer lease voertuigen diesel en diesel materieel. De doelstellingen worden gerelateerd aan het aantal auto s en aan het aantal stukken groot materieel Scope 2 Indirecte emissies als gevolg van de opwekking van energie die wordt afgenomen door de rapporterende organisatie zoals elektriciteit, warmte en stoom. SCOPE 2 Elektriciteit projecten Elektriciteit kantoor Zakelijk vliegverkeer Stroom grijs Stroom groen Vlieg kilometer Energieverbruikers Elektriciteit: Verlichting, kantoorapparatuur, keukenapparatuur, airconditioning, verwarming Zakelijk vliegverkeer: Vliegverkeer naar projecten in het buitenland. De uitstoot is toe te kennen aan projecten. Doelstelling De meest significante energiestroom in deze scope is elektriciteit projecten (stroom grijs). De doelstelling voor de projecten is gerelateerd aan het aantal projecten. De doelstelling van het kantoor is het percentage van de absolute getallen. 4.2 Scope 3 In deze optionele categorie opgenomen emissies vinden plaats als gevolg van de activiteiten van de rapporterende organisatie maar komen voort uit bronnen in eigendom of in beheer van een andere organisatie. Scope 3 omvat de ingekochte emissies die gerelateerd zijn aan toeleveranciers of het gebruik van de diensten. SCOPE 3 Woon-werk verkeer personeel Inhuur materieel Woon-werk afstand ingehuurd personeel Asfalt Bakstenen Kunststof riool Staal Beton CEM III/A Beton CEM III/B Auto kilometers Asfalt Bakstenen Kunststof riool Staal Beton CEM III/A Beton CEM III/B P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

11 Doelstelling De doelstelling in scope 3 zijn bepaald aan de hand van een ketenanalyse. Uit de CO2 footprint van 2014 blijkt dat binnen scope 3 er twee energie-intensieve materialen grootschalig worden ingekocht: straatbakstenen en asfalt. Met name straatbakstenen hebben een stevige groei doorgemaakt. In 2011 was dit aandeel nog 3% van de totale voetafdruk (Scope 1-3); in 2014 is dit gegroeid tot ruim 20%. Daarom is gekozen voor het analyseren van de keten van straatbakstenen. De doelstellingen zijn terug te vinden in bijlage Projecten met gunningsvoordeel De energiestromen op de projecten is een afgeleide van de energiestromen op bedrijfsniveau. Op ieder project is sprake van brandstof leaseauto s. Alle andere energiestromen zijn afhankelijk van het soort project. In de volgende paragraven zijn de energiestromen in kaart gebracht van de projecten die zijn gegund op basis van het certificaat CO2-prestatieladder. De doelstellingen van de projecten is terug te vinden in bijlage Kunstwerken Amersfoort SCOPE 1 materieel Benzine Energieverbruikers materieel: Eigen materieel. : Bedrijfsbussen, bedrijfsauto s en leaseauto s. Benzine: Leaseauto s. SCOPE 2 Elektriciteit Stroom grijs Energieverbruikers Elektriciteit: (Bouw)verlichting, kantoorapparatuur, keukenapparatuur, airconditioning, verwarming, elektrisch gereedschap. Doelstelling Doelstelling op elektriciteit projecten sinds 2015 ingevoerd. Aangezien dit project bijna is afgerond, geldt deze doelstelling niet. SCOPE 3 Inhuur materieel Woon-werk afstand ingehuurd personeel Staal Staal P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

12 Beton CEM III/A Beton CEM III/B Beton CEM III/A Beton CEM III/B Onderdoorgang Tilburg SCOPE 1 materieel Benzine Energieverbruikers materieel: Eigen materieel. : Bedrijfsbussen, bedrijfsauto s en leaseauto s. Benzine: Leaseauto s. SCOPE 2 Elektriciteit projecten Stroom grijs Energieverbruikers Elektriciteit: (Bouw)verlichting, kantoorapparatuur, keukenapparatuur, airconditioning, verwarming, elektrisch gereedschap. Doelstelling op elektriciteit projecten sinds 2015 ingevoerd. Aangezien dit project bijna is afgerond, geldt deze doelstelling niet. SCOPE 3 Inhuur materieel Woon-werk afstand ingehuurd personeel Asfalt Bakstenen Kunststof riool Staal Beton CEM III/A Beton CEM III/B Asfalt Bakstenen Kunststof riool Staal Beton CEM III/A Beton CEM III/B Geluidsmaatregelen Bunde en Geulle SCOPE 1 P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

13 materieel Benzine Energieverbruikers materieel: Eigen materieel. : Bedrijfsbussen, bedrijfsauto s en leaseauto s. Benzine: Leaseauto s. SCOPE 3 Inhuur materieel Woon-werk afstand ingehuurd personeel P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

14 Bijlage 1 Status doelstellingen OVERZICHT CO2 DOELSTELLINGEN 2015 BEDRIJFSBREED Scope & onderdeel Doel Kental Stand Doel Kental Stand Doel Kental Stand Doel Kental Stand Maatregelen Actiehouder Deadline Status Opmerkingen Scope 1 Brandstof leaseauto's 1% 1% 1% 1% Cursus het nieuwe rijden P. Kempen Afgerond Nieuwe tankpassen P. Kempen Afgerond Gerelateerd aan aantal leaseauto s Monitoren en bewustwording brandstofverbruik P. Kempen Continu Lopend Brandstof materieel 1% 1% 3% 1% Aanschaf nieuwe kranen P. Kempen Scope 2 Stroom kantoor Onderzoek van de mogelijk van toepassen van zonnepanelen. Subsidie aanvragen P. Kempen Lopend Stroom projecten 50% 1% 1% 1% Groene stroom toepassen L. van Blijderveen Lopend Scope 3 Gerelateerd aan aantal groot materieel Gerelateerd aan aantal projecten Straatbaksteen 1% 5% 5% 1% Betoninkoop 10% 10% 10% 10% Totaal scope 1 & 2 2% 2% 2% 2% Onderzoek naar mogelijkheden toepassen andere (lichtere) straatbakstenen M. Kers Inkoopbeleid beton opstellen en invoeren M. Kers Afgerond Gerelateerd aan m2 straatbaksteen Jaarlijkse doelstelling beton CEMIII/B t.o.v. CEMIII/A P0.6 - Energiemanagementsysteem versie 3: /14

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 - Eindrapport Door: Vincent Hoen en Wouter Meindertsma Datum: 9 Oktober 2012 Projectnummer: SPLNL12605 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Rapport Delft, maart 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten S.J. (Sanne) Aarnink H.P. (Huib) van Essen Colofon Bibliotheekgegevens rapport: A. (Arno) Schroten,

Nadere informatie

Meer producten, minder energie

Meer producten, minder energie Windesheimreeks kennis en onderzoek Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheimreeks kennis en onderzoek Samenvatting Het SIA/RAAK-project is samen met elf deelnemende bedrijven door het Lectoraat Kunststoftechnologie

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen

Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen Laan van Nieuw Oost-Indië 25 2593 BJ Den Haag Postbus 16029 2500 BA Den Haag Telefoon 070 348 09 11 Fax 070 348 06 45 denhaag@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: AgentschapNL Project: Contactpersoon

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Werkprogramma Schone en Zuinige Agrosectoren Sector Open Teelt. Jaarwerkplan 2011 juni 2011

Werkprogramma Schone en Zuinige Agrosectoren Sector Open Teelt. Jaarwerkplan 2011 juni 2011 Werkprogramma Schone en Zuinige Agrosectoren Sector Open Teelt Jaarwerkplan 2011 juni 2011 JAARWERKPLAN 2011 JUNI 2011 SECTOR OPEN TEELT INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 Werkprogramma 2010-2011 5 1 OPEN TEELT

Nadere informatie