Glasvezel op bedrijventerreinen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glasvezel op bedrijventerreinen"

Transcriptie

1 Glasvezel op bedrijventerreinen Volgens de jaarlijkse inventarisatie die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt uitgevoerd, telt Nederland werklocaties die aangemerkt kunnen worden als bedrijventerrein of kantorenpark 1. Als gevolg van demografische krimp en de huidige economische en financiële crisis is het aanbod van bedrijventerreinen vele malen groter dan de vraag. Om nieuwe bedrijven aan te trekken en bestaande te behouden, is het voor gemeenten en regio s derhalve zaak om actief aan de slag te gaan met herstructering en transformatie van terreinen. Een goede gelegenheid om daarbij ook de realisatie van glasvezel voor ondernemers te betrekken. In de genoemde inventarisatie wordt aan 28% van de bedrijventerreinen de kwalificatie verouderd toegekend. Daarbij worden vier typen veroudering onderscheiden: Technische, Economische, Maatschappelijke of Ruimtelijke Veroudering. Bij technische veroudering gaat het bijvoorbeeld om veroudering van traditionele infrastructuur (wegen) maar ook om het niet aanwezig zijn van een glasvezelinfrastructuur. Met 31% vormen dergelijke technische achtergronden het belangrijkste type veroudering van de Nederlandse bedrijventerreinen. Footprint niet openbaar Met bovenstaande in gedachten zou wellicht de conclusie getrokken kunnen worden dat het met de aanwezigheid van glasvezel breedband voor de ondernemers op het merendeel van de Nederlandse bedrijventerreinen helemaal nog niet zo slecht gesteld is. De praktijk laat echter een ander beeld zien. Hoewel leveranciers de exacte footprint van hun netwerk uit concurrentieoverwegingen niet openbaar maken, blijkt uit de ons beschikbare leveringstabellen van de grote marktpartijen dat op slechts minder dan 13% van de bedrijventerreinen in ons land tegen een standaard, acceptabel tarief door bedrijven een aansluiting op het glasvezelnetwerk kan worden afgenomen 2. Het Ministerie van Economische Zaken schat met maximaal 10% de aanwezigheid van een betaalbare breedband infrastructuur op bedrijventerreinen zelfs nog lager in 3. De provincies Friesland en Noord-Brabant zijn daarbij het gunstigst bedeeld, waarbij in Friesland de inspanning van de provinciale glasvezel coöperatie Fryslân Ring een belangrijke rol heeft gespeeld. 1 Bron: IBIS Werklocaties De stand van zaken in planning en uitgifte van werklocaties op 1 januari 2013 en de uitgifte in Door drs.ing. C.E.G.E. Nijssen en A. Kremers, i.o.v. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (27 juni 2013). 2 Bron: geaggregeerde leveringstabellen van o.a. KPN, Ziggo, Eurofiber in de Postcode Check van Stichting Breedband in Bedrijf. 3 Bron: Goed op weg met breedband, handreiking voor gemeentes en provincies. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (mei 2012). Auteur: drs. Chris J. Jellema (oktober 2013)

2 Next Generation Access Network Glasvezel- en zogeheten HFC (Hybrid Fiber Coaxial) netwerken voldoen qua bandbreedtecapaciteit aan de criteria om gekwalificeerd te worden als next generation access network. Hybride zijn met name de netwerken van de kabeltelevisiemaatschappijen, waarbij veelal tot het wijkcentrum een glasvezelverbinding ligt en daarna coax tot de eindgebruiker. In essentie betreft dit de voormalige gemeentelijke CAI-netwerken in woonwijken, die door de kabelaars stapsgewijs en deels zijn ver-glaasd. Op enkele uitzonderingen na strekken deze netwerken zich niet uit tot de bedrijven-terreinen en is een HFC-aansluiting voor de daar gevestigde bedrijven derhalve geen standaard optie. DSL-netwerken Wat betreft de bekabelde infrastructuur blijft de keus op de meer dan drieduizend nog niet verglaasde bedrijventerreinen veelal beperkt tot ofwel het individueel realiseren van een glasvezel verbinding, waarbij de eenmalige aansluitkosten snel tot enkele tienduizenden euro s kunnen oplopen, dan wel gebruik te maken van het oude telefonienetwerk. Middels softwarematige compressietechnieken zoals ADSL2+, VDSL en VDSL2 weten providers inmiddels hogere snelheden over de koperlijn te realiseren. Deze technieken worden de komende jaren gefaseerd aangelegd. Het grote nadeel ervan echter is dat, afhankelijk van de gebruikte techniek, het signaal na ongeveer een halve kilometer van de wijkcentrale dusdanig aan kwaliteit verliest, dat de beloofde download- en uploadsnelheid niet meer gehaald wordt. Aangezien bedrijventerreinen in de regel niet nabij zo n wijkcentrale liggen, zijn de nadelen voor de ondernemers met een dergelijke verbinding evident. Fiber-aandeel binnen netwerken Dat glasvezel qua betrouwbaarheid, prestaties en toekomstvastheid de beste kaarten in handen lijkt te hebben, wordt onderstreept door het feit dat de beheerders van de HFC-infrastructuur het Fiber-aandeel binnen hun netwerken zo groot mogelijk proberen te maken. Immers, hoe korter het laatste stukje koperdraad naar de eindgebruiker, des te beter de kwaliteit van het signaal en dus de prestaties. Iedere extra meter glasvezel heeft echter zijn prijs, waarbij het benodigde graafwerk het leeuwen deel van de aanlegkosten met zich meebrengt. Glasvezel op bedrijventerreinen Auteur: drs. Chris J. Jellema (oktober 2013)

3 Geen recht en geen plicht Tot 2008 heeft marktleider KPN aanzienlijk geïnvesteerd in het proactief aanleggen van glasvezel op bestaande en nog ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen. In totaal zijn enkele honderden bedrijven terreinen voorzien van al dan niet reeds met glasvezel gevulde mantelbuizen. Mede door het uitblijven van de verwachte bezettingsgraad vaak maakt niet meer dan 15% van de bedrijven op een verglaasd terrein gebruik van de mogelijkheid om glasvezel te nemen besloot de leverancier vijf jaar geleden om niet verder op dit ingeslagen investeringspad door te gaan. Het beschikbaar zijn van glasvezel is immers geen recht van de potentiële afnemer en geen plicht voor de leverancier. Kostenaspect en innovatiedrang Een belangrijke vraag is waarom relatief weinig bedrijven de overstap naar glasvezel maken. Uiteraard speelt het kostenaspect een belangrijke rol bij de lage bezettingsgraad. Dat een leverancier de infrastructuur reeds tot aan de percelen heeft aangelegd, wil niet zeggen dat de investering niet moet worden terugverdiend. De eenmalige aansluitkosten en het maandelijkse abonnementstarief bedragen al gauw het twee- tot driedubbele van internet via de telefoonlijn en voor de kleine en middelgrote ondernemer is dit vaak reden om glasvezel links te laten liggen, vooral als men niet op de hoogte is van de meerwaarde, mogelijkheden en kansen die glasvezel en breedbanddiensten bieden voor optimalisatie van bedrijfsprocessen. Een matig aanwezige innovatiedrang op technisch gebied speelt daarbij ook zeker een rol. Traditionele diensten Hoewel de ontwikkelingen op ICT-gebied razendsnel gaan, zien we dat de meeste zakelijke gebrui-kers veel minder geïnteresseerd zijn in de innovatieve kant van ICT en veel meer in zaken als kosten besparing, betrouwbaarheid en veiligheid. Zelfs met een glasvezelverbinding kiezen onder-nemers vooral voor het afnemen van traditionele diensten zoals internet, bellen en online back-up. Zolang de bekendheid van ondernemers met glasvezel niet verder reikt dan algemeenheden als supersnel internet of Voiptelefonie en verdere innovatiemogelijkheden onderbelicht blijven, zal de bezettingsgraad op verglaasde bedrijventerreinen en het aansluiten van nieuwe gebieden vooralsnog geen hoge vlucht nemen. Daarmee is de basis voor een vicieuze cirkel gelegd: bij een lage bezettings graad zullen de prijzen niet dalen en stappen minder ondernemers over op glasvezel. Auteur: drs. Chris J. Jellema (oktober 2013)

4 Provincies en gemeenten aan zet In het Convenant en zijn afspraken tussen rijksoverheid, provincies en gemeenten ten aanzien van een nieuwe aanpak van bedrijventerreinen vastgelegd. Doel van dit bedrijventerreinenbeleid is het stimuleren van een gezond economisch vestigingsklimaat in gemeenten, regio s en Nederland als geheel en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen. Ten aanzien van deze aanpak wordt gesteld dat provincies en gemeenten primair aan zet zijn. De aanleg van glasvezel voor en minstens zo belangrijk het optimaal gebruik ervan door de ondernemers op bedrijventerreinen kan de aantrekkelijkheid, waarde en concurrentiepositie van de terreinen en daarmee die van de gemeente flink bevorderen. Bovendien wordt hiermee de vicieuze cirkel van hoge prijzen en een lage bezettingsgraad doorbroken. Richtlijnen voor lagere overheden Vanuit Brussel en Den Haag zijn de richtlijnen voor het realiseren van glasvezel helder: provincies en gemeenten mogen niet investeren in de aanleg van infrastructuur. Dit moet worden overgelaten aan de partijen in de markt. In gebieden waar aantoonbaar sprake is van marktfalen en er binnen afzien bare tijd geen uitzicht is op activiteit van de zijde van leveranciers, mogen lagere overheden onder voorwaarden een actieve rol op zich nemen. Dat biedt voor gemeenten en provincies ruimte om een proces dat leidt tot de aanleg van glasvezel op een bedrijventerrein te reguleren, te faciliteren en zelfs te financieren. Bundelen van behoefte Toen in 2008 een einde kwam aan het proactief aanleggen van glasvezel op bedrijventerreinen is de verglazing niet in heel Nederland geheel tot stilstand gekomen. Met name op bedrijventerreinen waar, vooral door de vaak grote afstand van de wijkcentrale, ondernemers geconfronteerd worden met een lage stabiliteit en sterk wisselvallige snelheid van hun internetverbinding wordt de behoefte aan glasvezel vaak via de ondernemersvereniging aangekaart bij de gemeente. Door het bundelen van de gezamenlijke behoefte van deze ondernemers is in de afgelopen jaren op verschillende terreinen in met name de provincies Friesland, Drenthe, Noord-Brabant, Flevoland en Noord-Holland voldoende bezettingsgraad bereikt om een leverancier over de streep te trekken deze aansluitingen tegen gunstige tarieven te leveren. Auteur: drs. Chris J. Jellema (oktober 2013)

5 Combineren met andere vormen van opwaardering Met name KPN heeft als leverancier positief op deze ontwikkeling gereageerd en zich menigmaal bereidwillig getoond om in de aanleg van glasvezel op vraaggebundelde bedrijventerreinen te investeren. Overigens laat een dergelijke vraagbundeling voor individuele glasvezelaansluitingen zich goed combineren met andere ICT-gerelateerde vormen van opwaardering van een bedrijventerrein. De eerder genoemde coöperatie Fryslân Ring heeft op bedrijventerreinen in de Friese gemeente Heerenveen bijvoorbeeld een vraagbundeling verzorgd waarbij leverancier Ziggo Zakelijk zowel de glasvezelverbindingen voor collectieve intelligente camerabewaking op de terreinen leverde als voor de individuele bedrijven een uiterst aantrekkelijk aanbod heeft neergelegd. Verdere modellen tot realisatie Ondanks plaatselijke vraagbundelingssuccessen is glasvezel voor bedrijventerreinen na het eerste decennium bij de meeste leveranciers geleidelijk afgegleden naar een zeer bescheiden positie in de marge van het portfolio. De enorme concurrentie op de markt van mobiele telefonie vereist namelijk grote investeringen door partijen als KPN, Ziggo en Tele2. Zelfs bij een goed gebundelde vraag staan de providers inmiddels niet bepaald te dringen om een bedrijventerrein van glasvezel te mogen voorzien. Het model van voorlichting van ondernemers en bundeling van aansluitingen blijft welis waar een vruchtbare methode, maar de stap naar realisatie van het glasvezelnetwerk vereist een aanvulling op het model. In essentie kent deze aanvulling twee richtingen: het oprichten van een netwerkcoöperatie of een financieringscoöperatie. Netwerkcoöperatie Bij de inzet van een netwerkcoöperatie dragen de gebruikers van het netwerk, dus de ondernemers op het bedrijventerrein, zelf zorg voor de realisatie ervan. Daartoe verenigen zij zich in een coöperatie die de financiering (met ondersteuning van gemeente of provincie), het beheer en eventueel de activering van het netwerk voor haar rekening neemt. Daarbij wordt de coöperatie eigenaar van het netwerk. Over dit netwerk worden breedbanddiensten door bestaande marktpartijen geleverd. Financieringscoöperatie De financieringscoöperatie lijkt in basis op de hiervoor beschreven netwerkcoöperatie. Een belangrijk verschil is echter dat de coöperatie zich beperkt tot de financiering van het netwerk. De aanleg, het beheer en de activering worden aan een marktpartij overgelaten, die het aangelegde netwerk vervolgens in eigendom krijgt. Een punt van aandacht bij dit model is dat verzekerd moet worden dat de beheervoerende marktpartij ook breedbanddiensten van (andere) premium merken op het netwerk toelaat. Auteur: drs. Chris J. Jellema (oktober 2013)

6 Voorlichten en adviseren Provincies en gemeenten die het economisch klimaat in hun gebied en de kwaliteit en aantrekkelijk heid van hun bedrijventerreinen willen bevorderen, moeten de aanleg van glasvezel breedband zeker in hun planvorming betrekken. Ook op bedrijventerreinen waar ondernemers niet en masse klagen over gebrekkige internetverbindingen en de belangstelling voor glasvezel matig lijkt, is het zaak om het gesprek met de ondernemers aan te gaan en middels voorlichting de mogelijkheden en voor delen van aansluiting op het glasvezelnetwerk helder uiteen te zetten en zodoende een reëel beeld te krijgen van de (latent) aanwezige breedbandbehoefte. Ondernemers die de overstap naar glas vezel willen maken zijn bovendien gebaat bij een onafhankelijk advies op maat: waar liggen in hun specifieke situatie de mogelijkheden om optimaal profijt te maken van zo n glasvezelverbinding? Met welke diensten kan een kostenbesparing worden gerealiseerd die het hogere maandbedrag ten opzichte van de huidige internetverbinding rechtvaardigt of zelfs compenseert? Realiseren Hoewel er geen standaard model voor alle bedrijventerreinen kan worden aangewezen, zijn een aantal uitgangspunten voor het succesvol realiseren van glasvezel op bedrijventerreinen meer dan helder. Om een realistisch beeld te krijgen van de werkelijke behoefte onder de ondernemers is het bieden van voorlichting een onmisbare stap. Als deze behoefte aanleiding geeft tot de wens om in gezamenlijkheid glasvezel te realiseren, is individueel advies aan de ondernemers een doeltreffend instrument om gemotiveerde deelnemers aan een vraagbundeling te werven. In dit proces mogen provincies en gemeenten inves teren. Welk realisatiemodel daarna gekozen wordt, is helemaal afhankelijk van de wens van provincie, gemeente en natuurlijk de ondernemers zelf. Glasvezel Gemeente adviseert, ontzorgt en realiseert. Ga naar voor meer informatie en ervaringen van andere gemeenten. Auteur: drs. Chris J. Jellema (oktober 2013)

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Zorgvuldigheid voorop maar spoedig van kracht worden van PAS nu dringend nodig

Zorgvuldigheid voorop maar spoedig van kracht worden van PAS nu dringend nodig Rijksdienst voor Ondernemend Nederland t.a.v. afdeling Natura 2000 Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT Den Haag Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 225

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening

Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening Visiedocument Regio Rivierenland In samenwerking met ICTRecht Auteursrecht en disclaimer Dit werk is uitgebracht onder de CC BY-SA 4.0 licentie. ICTRecht

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

LESSEN VAN TWEE DECENNIA KORENWOLFBELEID

LESSEN VAN TWEE DECENNIA KORENWOLFBELEID LESSEN VAN TWEE DECENNIA KORENWOLFBELEID Naar verbindend natuurbeleid Marianne Schuerhoff en Arjan Ruijs 3 maart 2015 Inhoud Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 6 2 Twee decennia korenwolfbeleid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES RAPPORT // SEPTEMBER 2014 Colofon Opdrachtgever Ministerie van

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie