5.5 De forfaitbedragen voor management en vorming zijn nergens vermeld evenals de forfait voor kwaliteitsverbetering en bijkomend conventioneel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5.5 De forfaitbedragen voor management en vorming zijn nergens vermeld evenals de forfait voor kwaliteitsverbetering en bijkomend conventioneel"

Transcriptie

1 Inhoud 1 Combinaties Combinatie MFC en dagcentrum Combinatie MFC en begeleid werken Waarom kan verblijf/dagbesteding niet gecombineerd worden met ambulante begeleiding? Kan pleegzorg gecombineerd worden met laagfrequente verblijf? Kan verblijf in de ene organisatie gecombineerd worden met dagbesteding in een andere organisatie? Is een tijdelijk combinatie begeleide uitgroei en thuisbegeleiding mogelijk? Kan de combinatie MFC en een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen die laag frequent gebruik maken van een MFC? Registratie Wat is een dagdeel? Wat zijn de mogelijkheden voor de registratie in de VAPH- web applicatie? Als een kind/ jongere op zondag avond komt overnachten, registreer ik dan verblijf op maandag of op zondag? Is het mogelijk om een anderhalve dag dagopvang te registreren? Wanneer kan dagbesteding geregistreerd worden? Is er een maximum aantal begeleidingen die geregistreerd kunnen worden? Hoe registreer ik kampdagen? Moet de opnamedatum overeenkomen met de eerste registratiedatum voor één van de modules? Hoe moeten we de ondersteuning registratie van een jongeren met registratie met een convenant PTB? Wanneer een begeleiding deels psychosociaal is en deels onder ADL valt, hoe dient deze dan geregistreerd te worden? Bijdrage Wat gebeurt er met de bijdragen voor begeleiding? Worden deze ook in mindering gebracht van de werkingskosten? Hoeveel bedraagt de bijdrage voor een minderjarige jongere die in het verblijf van het MFC ingeschreven is als die jongere gaat werken en een inkomen uit arbeid heeft? Een jongere wordt binnenkort 21, maar we hebben nog geen vervangingsinkomen kunnen aanvragen want deze jongen heeft momenteel geen domicilie, welke bijdrage moeten we vragen?. 6 4 Indicering en jeugdhulpbeslissing Kan iemand die hoofdzakelijk gebruik maakt van dagopvang ook een aantal weekends gebruik maken van verblijf? Kan iemand met laagfrequent verblijf indicatie binnen MFC ook op kamp? Kan een MFC enkel begeleiding geven? Subsidiëring Blijft de regelgeving omtrent de weddesupplementen dezelfde? Wordt het forfait voor de zware beroepen omgezet naar personeelspunten? Waarom 3% ziekte? Wat betreft de variabele prestaties: blijft de coëfficiëntregeling voor de berekening van het maximum aantal variabele prestaties bestaan?

2 5.5 De forfaitbedragen voor management en vorming zijn nergens vermeld evenals de forfait voor kwaliteitsverbetering en bijkomend conventioneel verlof. (VIA-middelen) Het forfait voor vervoer ontbreekt. Of wordt dit apart gesubsidieerd? Als ik personeel zelf in punten omreken (voorziening), moet ik een logistiek klasse 4 tellen aan 61 punten of aan 53,5 punten? Hoe zullen de remgelden kunnen doorgerekend worden? Hoe zal de vergoeding van crisis geregeld worden binnen crisis? Blijft de gegarandeerde plaats die we hebben behouden? Hoe dient dit geregistreerd? Gesubsidieerd? Heeft een jongere met een beslissing van de jeugdrechter met één geregistreerde dag verblijf recht op een volle maand zakgeld of enkel voor die ene dag? Zullen er nog kampsupplementen worden betaald? Varia Kunnen de attesten voor kinderbijslag aan de ouders overgemaakt worden indien er gebruik wordt gemaakt van bv enkel dagopvang? Met welke datum kunnen wij als opnamedatum beschouwen in kader van formulier 3P3 (formulier kinderbijslag in kader van geplaatste kinderen ) Onder welk soort begeleiding kunnen we leren zwemmen, fietsen registreren?

3 1 Combinaties 1.1 Combinatie MFC en dagcentrum Combinatie van verblijf in MFC en dagbesteding binnen FAM is in principe mogelijk. Gezien beide voorzieningen de ondersteuning van de cliënt registreren in de tool, is er geen sprake van dubbele subsidiëring. De keuze van ondersteuning (waar en hoe) ligt bij de cliënt. In het klassieke internaat zou dit niet mogelijk geweest zijn. 1.2 Combinatie MFC en begeleid werken Voor internaten die nog geen MFC zijn, is de combinatie zodat bekend alternerend toegelaten, indien minstens één niet-subsidiabele dag werd geregistreerd bij de afdeling internaat. Dagbesteding is in de afdelingsvorm internaat opgenomen. Een voltijdse registratie van internaat inclusief dagbesteding en begeleid werken houdt een dubbel subsidiëring in. Indien het internaat reeds in een MFC- project opgenomen is, is er geen spraken van dubbele subsidiëring daar het MFC dan voor bepaalde dagen enkel verblijf kan registreren en de dagopvang/besteding niet automatisch meer inbegrepen is. Er kan dus voor de dagen begeleid werken geen dagopvang/dagbesteding geregistreerd worden. Voorwaarde is dat betrokkene over een PEC-beslissing Dagcentrum beschikt en minstens 18 jaar is. 1.3 Waarom kan verblijf/dagbesteding niet gecombineerd worden met ambulante begeleiding? Wij gaan er van uit dat in al de functies verblijf, dagopvang, dagbesteding de nodige begeleiding en behandeling vervat zit. Voor jongeren die van bovenstaande functies geen gebruik maken en enkel op die dag naar de voorziening komen voor een ambulante begeleiding, mag een ambulante begeleiding geregistreerd worden. Een mobiele begeleiding (de hulpverlener verplaatst zich naar de cliënt) mag echter wel gecombineerd worden. 1.4 Kan pleegzorg gecombineerd worden met laagfrequente verblijf? Combinatie tussen pleegzorg en laagfrequent verblijf is in principe mogelijk. Pleeggezinnen betalen een bijdrage zoals de andere gezinnen. Het is de toegangspoort die moet akkoord zijn of beide modules aan de orde zijn. De toegangspoort hanteert hiervoor een intersectorale combinatie matrix. 1.5 Kan verblijf in de ene organisatie gecombineerd worden met dagbesteding in een andere organisatie? Combinaties over verschillende voorzieningen heen zijn geen probleem zolang er niet voor dezelfde dag dezelfde module wordt geregistreerd. (m.u.v. begeleiding) en rekening houdende met de toewijzing van de integrale toegangspoort, voor elke opname is er namelijk een jeugdhulpbeslissing vereist. 1.6 Is een tijdelijk combinatie begeleide uitgroei en thuisbegeleiding mogelijk? Ja, maar enkel indien dit geïndiceerd en toegewezen is via de integrale toegangspoort. De afspraak met toegangspoort is dat dit uitzonderlijk toegewezen zal worden omwille van schaarste van middelen. 3

4 1.7 Kan de combinatie MFC en een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen die laag frequent gebruik maken van een MFC? In principe kan de combinatie rekening houdend met volgende voorwaarden: - er is voor beide voorzieningen een jeugdhulpbeslissing - is er enkel een indicatiestelling mobiele/ambulante begeleiding, dan zal dit bij toegewezen worden aan een thuisbegeleidingsdienst, teneinde de zorgafstemming tussen beide zorgvormen te kunnen blijven garanderen - De toegangspoort zal er over waken dat deze combinaties in de beperkte gevallen beperkt in de tijd zal gehanteerd worden rekening houdende met de schaarse middelen 2 Registratie 2.1 Wat is een dagdeel? Het VAPH wenst hiervoor geen exacte uren mee te geven en wenst de MFC s mee te geven hier zelf ondernemend mee om te gaan, op maat van de gebruiker en de situatie. Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn wat met een dagdeel bedoeld wordt. 2.2 Wat zijn de mogelijkheden voor de registratie in de VAPH- web applicatie? Vanuit de visienota die het VAPH heeft opgemaakt in samenspraak met de huidige automatiseerder onderscheiden we slechts twee manieren om te registreren in onze databank: - rechtstreeks in de VAPH web applicatie Voor meer info kan u hiervoor steeds terecht bij de dienst cliëntenadministratie - via een automatiseerder Dit hoeft niet een door ons erkende automatiseerder te zijn, maar dient vooral op de afgesproken wijze te gebeuren. De gegevens worden hierbij via webservice doorgestuurd. Meer info hieromtrent vindt u via https://www.vaph.be/it/cab 2.3 Als een kind/ jongere op zondag avond komt overnachten, registreer ik dan verblijf op maandag of op zondag? De jongere komt zondag overnachten, dus het verblijf dient op zondag te worden geregistreerd. 2.4 Is het mogelijk om een anderhalve dag dagopvang te registreren? Neen, dit werd reeds aangepast in de richtlijnen van omzendbrief 10 februari Enkel een halve en volle dag dagbesteding/dagopvang zijn mogelijk. 2.5 Wanneer kan dagbesteding geregistreerd worden? Schoolvervangende dagopvang (dagbesteding) wordt geregistreerd op dagen wanneer er normaal gezien onderwijs voorzien is én er een schoolvervangend programma wordt aangeboden (voor tijdelijk geschorste leerlingen of niet-schoolgaande gebruikers). Indien er bij het aanbieden van dagbesteding ook opvang is buiten de normale onderwijsuren wordt dit ook binnen deze functie vervat. Een jongere die in een dagdeel zowel (voor- of na)schoolse opvang krijgt als een schoolvervangende dagopvang dient dus enkel het laatste te registreren. Let op: Voor de niet-schoolgaande jongeren dient er enkel de functie dagbesteding te worden geregistreerd (dus ook tijdens de woensdagnamiddagen, weekendopvang overdag en vakantiedagen). De beide functies mogen gecombineerd worden op één dag (bv. halve dag dagopvang en halve dag dagbesteding) maar mogen samen nooit meer dan één dag vormen. 4

5 2.6 Is er een maximum aantal begeleidingen die geregistreerd kunnen worden? Er kunnen niet meer dan twee begeleidingen per dag aangerekend en geregistreerd worden. Vermits we moeilijk casussen kunnen voorstellen waarbij in de praktijk meer dan vier uur begeleid wordt, kan dit beter onder de functie dagopvang geregistreerd worden. 2.7 Hoe registreer ik kampdagen? In principe maakt het VAPH geen onderscheid tussen de verschillende vormen van verblijf. Binnen MFC wordt enkel rekening gehouden met verschillende functies. Als een jongere met de MFCvoorziening op kamp gaat kan dit geregistreerd worden als dagopvang en/of verblijf. Voorwaarden blijven zoals gekend: Het kamp of de reis wordt door de voorziening zelf georganiseerd Draagt een voorziening (en dus niet de gebruikers) de kosten van een vakantiekamp dat door een externe firma wordt georganiseerd, zonder personeel van de voorziening dus, dan gaat het VAPH ervan uit dat het begeleidend personeel door de voorziening gefinancierd wordt en geldt dit ook als kamp. 2.8 Moet de opnamedatum overeenkomen met de eerste registratiedatum voor één van de modules? Het zuiverste is als de opnamedatum overeenkomt met de eerste registratiedatum. We begrijpen dat men soms wel op voorhand registratie in de CR wil doen, maar gaan er van uit dat men meestal wel ongeveer zicht heeft op de eerste ondersteuning. 2.9 Hoe moeten we de ondersteuning registratie van een jongeren met registratie met een convenant PTB? PVC s dienen wel geregistreerd te worden in de tool. Een kwartaalverslag is dan overbodig. PVC s vallen wel buiten de beheersovereenkomst en kunnen niet worden meegenomen in de output Wanneer een begeleiding deels psychosociaal is en deels onder ADL valt, hoe dient deze dan geregistreerd te worden? Het is heel logisch dat men tijdens ADL-handelingen ook psychosociaal begeleidt of omgekeerd ook wel eens ADL handelingen verricht tijdens een psycho-sociale begeleiding. We begrijpen dat er niet altijd een strikt onderscheid te maken is, maar vragen te registreren conform hetgeen het meeste doorweegt in de aard van de ondersteuning. 3 Bijdrage 3.1 Wat gebeurt er met de bijdragen voor begeleiding? Worden deze ook in mindering gebracht van de werkingskosten? Nee, de bijdrage in het kader van begeleiding is niet verplicht en wordt niet in mindering gebracht van de werkingskosten zelfs indien de voorziening een bijdrage voor begeleiding indient. 5

6 3.2 Hoeveel bedraagt de bijdrage voor een minderjarige jongere die in het verblijf van het MFC ingeschreven is als die jongere gaat werken en een inkomen uit arbeid heeft? Voor (semi-)residentiële -21-jarigen die kinderbijslaggerechtigd zijn, wordt de bijdrage berekend rekening houdend met de kinderbijslag zoals bepaald in de richtlijnen. Als het inkomen van de jongere (eventueel uit arbeid) en/of zijn ouders hoger ligt dan het wettelijk vastgelegd en geïndexeerd netto jaarlijks belastbaar inkomen (NJBI) zoals vastgelegd in art. 3bis van het bijdragebesluit van 28/07/83, dient de bijdrage berekend alsof er kinderbijslag zou uitgekeerd worden. Indien de -21-jarige niet kinderbijslaggerechtigd is én zijn belastbaar inkomen ligt lager dan het NJBI, dan dient er geen bijdrage betaald te worden. 3.3 Een jongere wordt binnenkort 21, maar we hebben nog geen vervangingsinkomen kunnen aanvragen want deze jongen heeft momenteel geen domicilie, welke bijdrage moeten we vragen? Elke burger dient ergens gedomicilieerd te zijn. Het is geen probleem om desnoods tijdelijk het adres van de voorziening als domicilie adres door te geven. De sociale dienst van de voorziening steunt de cliënt om alle mogelijke rechten uit te zoeken. Indien er een inkomen wordt bekomen, dan wordt hiermee rekening gehouden. Indien er geen inkomen is, moet de cliënt geen bijdrage betalen. 4 Indicering en jeugdhulpbeslissing 4.1 Kan iemand die hoofdzakelijk gebruik maakt van dagopvang ook een aantal weekends gebruik maken van verblijf? Elke jongere krijgt automatisch ook laagfrequent verblijf geïndiceerd, maar u hoeft niet bij elke korte, tijdelijke opname terug naar de toegangspoort. We willen namelijk in overleg met de collega s van de integrale toegangspoort dat waar het vroeger mogelijk was om op een flexibele manier het netwerk te ontlasten, dit moet nog steeds mogelijk zijn. Voor meer info en concrete werkwijze hieromtrent verwijzen we graag naar de omzendbrief van 13 juni 2014 m.b.t. kortdurende opvang voor minderjarigen. 4.2 Kan iemand met laagfrequent verblijf indicatie binnen MFC ook op kamp? Een cliënt met laagfrequent verblijf kan binnen het MFC op kamp. 4.3 Kan een MFC enkel begeleiding geven? Jongeren kunnen in een MFC terecht indien er niet alleen de module begeleiding geïndiceerd is, maar ook verblijf en/of dagopvang/dagbesteding. Mits deze indicering kan het wel zijn dat betrokken jongere de enkel begeleiding krijgt. Indien enkel begeleiding geïndiceerd wordt, dan zal dit worden toegewezen aan een dienst voor thuisbegeleiding. 5 Subsidiëring 5.1 Blijft de regelgeving omtrent de weddesupplementen dezelfde? Zolang er geen regelgeving MFC is, zal de regelgeving zoals die tot op heden bestaat, worden toegepast. 6

7 5.2 Wordt het forfait voor de zware beroepen omgezet naar personeelspunten? Voor het forfait zware beroepen wordt een percentage berekend aan de hand van de verhouding internaat - semi-internaat voor de desbetreffende functies. Het forfait is niet omgezet in personeelspunten. Daar het een VIA maatregel is, vertegenwoordigt dit een bedrag dat wordt uitbetaald zoals dat geldt voor de VIA middelen. 5.3 Waarom 3% ziekte? Dit is het sectorgemiddelde. 5.4 Wat betreft de variabele prestaties: blijft de coëfficiëntregeling voor de berekening van het maximum aantal variabele prestaties bestaan? Hieraan verandert er niets. Dezelfde manier van werken wordt gehanteerd als voor het MFC zolang er geen regelgeving MFC is. 5.5 De forfaitbedragen voor management en vorming zijn nergens vermeld evenals de forfait voor kwaliteitsverbetering en bijkomend conventioneel verlof. (VIA-middelen) De VIA-middelen management, vorming en kwaliteitsverbetering worden zoals voorheen gesubsidieerd. 5.6 Het forfait voor vervoer ontbreekt. Of wordt dit apart gesubsidieerd? Het forfait vervoer voor het voormalige semi-internaat wordt niet in de werkingsmiddelen zoals bepaald in de beheersovereenkomst opgenomen. Dit wordt nog steeds op de traditionele manier berekend aan de hand van de laatste twee dagprijsjaren. Voor de berekening zullen onderhoudsdagen van het jaar waarvan dit het hoogst is de laatste drie jaar gebruikt worden. 5.7 Als ik personeel zelf in punten omreken (voorziening), moet ik een logistiek klasse 4 tellen aan 61 punten of aan 53,5 punten? Voor de berekening van de omzetting van het historisch kader naar punten door het VAPH werd voor zowel logistiek als opvoedend personeel een onderscheid gemaakt aan een klasse I en een niet klasse I. Een klasse I wordt gekend aan 71 punten, een niet klasse I logistiek aan 61 punten en een niet klasse I opvoedend aan 63.5 punten. Berekent de instelling zelf de punten (vb. voor het invullen van het afrekeningsdossier) dan moet voor een logistiek klasse 4 53,3 punten gebruikt worden. 5.8 Hoe zullen de remgelden kunnen doorgerekend worden? De remgelden moeten bij het indienen van het afrekeningsdossier doorgegeven worden en zullen apart verrekend worden. Ze worden dan omgerekend naar punten en uitbetaald op voorwaarde dat er nog ruimte is binnen de puntenpot. 5.9 Hoe zal de vergoeding van crisis geregeld worden binnen crisis? Vanuit het meldpunt crisis wordt er een lijst bezorgd en op zelfde manier betaald zoals ook nu gebeurt. 7

8 5.10 Blijft de gegarandeerde plaats die we hebben behouden? Hoe dient dit geregistreerd? Gesubsidieerd? De voorzieningen die momenteel in aanmerking komen voor crisishulp artikel 17 blijven inderdaad nog steeds deze plaats gesubsidieerd krijgen. De richtlijnen rond registratie hieromtrent wijzigen voorlopig niet Heeft een jongere met een beslissing van de jeugdrechter met één geregistreerde dag verblijf recht op een volle maand zakgeld of enkel voor die ene dag? Zakgeld wordt uitbetaald per maand. Een jongere die minstens één dag in het verblijf geregistreerd werd, heeft recht op een volledige maand zakgeld op voorwaarde dat hij niet in een andere voorziening van VAPH of Jongerenwelzijn zakgeld genoten heeft. Voor meer informatie zie omzendbrief van 16 juni 2014 Wijziging toekenning zakgeld jongeren voor de intersectorale toegangspoort Zullen er nog kampsupplementen worden betaald? De kampsupplementen zullen niet meer aangepaste worden aan de huidige registratie/ondersteuning maar zit vervat in de afgesproken werkingskosten zoals ook meegenomen in de bijlage bij uw beheersovereenkomst. 6 Varia 6.1 Kunnen de attesten voor kinderbijslag aan de ouders overgemaakt worden indien er gebruik wordt gemaakt van bv enkel dagopvang? Ook bij dagopvang en dagbesteding wordt rekening gehouden met de kinderbijslag dus ook voor die kinderen en jongeren kan dit opgevraagd om bv zicht te krijgen of de betrokken jongere kinderbijslaggerechtigd is of niet. 6.2 Met welke datum kunnen wij als opnamedatum beschouwen in kader van formulier 3P3 (formulier kinderbijslag in kader van geplaatste kinderen ) De eerste registratie datum voor de functie dagopvang/dagbesteding en/of verblijf kan hier als opnamedatum genomen worden. Voorwaarde is wel dat in de aanvangsmaand voldoende residentieel wordt geregistreerd, zodat het kan beschouwd worden als een in oorsprong residentieel opgestarte opvang. In de startmaand kan ⅔ kinderbijslag in het begin van de maand aan de voorziening gestort worden, en dit zolang de cliënt voldoende lang residentieel verblijft. Het stopt wanneer de cliënt geen verblijf meer nodig heeft. 6.3 Onder welk soort begeleiding kunnen we leren zwemmen, fietsen registreren? Dit hangt van de omstandigheden af, maar indien het gaat om een kind of jongere, rekening houdende met zijn beperkingen een aantal vaardigheden aan te brengen, raden we aan dit te registreren onder psychosociale begeleidingen. 8

Verblijf Dagopvang : schoolaanvullend en schoolvervangend (dagbesteding) Begeleiding

Verblijf Dagopvang : schoolaanvullend en schoolvervangend (dagbesteding) Begeleiding Vragen naar: zie rubriek 5, p.9 Telefoon: E-mail: Bijlage(n): Omzendbrief referentienummer 16 december 2013 gericht aan de Multifunctionele Centra VAPH Richtlijnen MFC Hieronder vindt u verdere verduidelijkende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM

Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM Versie oktober 2014 1 van 5 Inhoud 1 Zorgregie... 3 1.1 Hoe verhouden de huidige migratievragen zich nu?... 3 2 Registraties... 3 2.1 Waaronder vallen de functies

Nadere informatie

Richtlijnen MFC. Versie 2 bis: 30 oktober van 12

Richtlijnen MFC. Versie 2 bis: 30 oktober van 12 Richtlijnen MFC Versie 2 bis: 30 oktober 2014 1 van 12 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 2.1 Verblijf... 3 2.2 Dagopvang... 3 2.3 Begeleiding... 4 3 Toewijzing... 5 4 Registratie... 6 4.1 Richtlijnen

Nadere informatie

Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen

Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen Multifunctionele centra (MFC) Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Begeleidingsovereenkomsten CR MFC s gestart in 2012/2013

Nadere informatie

Verblijf Dagopvang : schoolaanvullend en schoolvervangend (dagbesteding) Begeleiding

Verblijf Dagopvang : schoolaanvullend en schoolvervangend (dagbesteding) Begeleiding Vragen naar: zie p.12, hoofdstuk 6 Telefoon: E-mail: Bijlage(n): / Omzendbrief 10 februari 2014 gericht aan alle voorzieningen met een MFC-werking Richtlijnen MFC versie 2 Hieronder vindt u een aanpassing

Nadere informatie

Richtlijnen MFC. Versie maart van 14

Richtlijnen MFC. Versie maart van 14 Richtlijnen MFC Versie maart 2015 1 van 14 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Definities... 4 2.1 Verblijf... 4 2.2 Dagopvang... 4 2.3 Begeleiding... 5 3 Toewijzing... 6 4 Registratie... 7 4.1 Richtlijnen m.b.t.

Nadere informatie

1 Beheersovereenkomst - infomoment

1 Beheersovereenkomst - infomoment Omzendbrief FAM13.12.24 24 december 2013 gericht aan de voorzieningen die op 1/1/2014 overstappen naar FAM Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) (Versie december 2013) Op 1 januari 2014 schiet

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 5 februari 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 3 juni 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Multifunctionele Centra binnen het Perspectiefplan 2020 Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg Vlaams Agentschap

Nadere informatie

Waarom evolueren naar MFC? Studiedag Vlaams Welzijnsverbond 7 november 2014

Waarom evolueren naar MFC? Studiedag Vlaams Welzijnsverbond 7 november 2014 Waarom evolueren naar MFC? Studiedag Vlaams Welzijnsverbond 7 november 2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Perspectief 2020 De regie over het eigen leven en van de ondersteuning meer

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 5: juni 2017 pagina 1 van 14 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 5 3.1

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Voor personen met een (vermoeden van) beperking RTH Oost-Vlaanderen 2 Doelgroep RTH PERSOON MET (EEN VERMOEDEN VAN) EEN BEPERKING Minder- en meerderjarigen

Nadere informatie

Richtlijnen MFC. Versie april van 22

Richtlijnen MFC. Versie april van 22 Richtlijnen MFC Versie april 2016 1 van 22 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 2.1 Verblijf... 3 2.2 Dagopvang... 3 2.3 Begeleiding... 4 2.4 Diagnostiek... 5 3 Toewijzing... 6 4 Erkenning... 7 5

Nadere informatie

Op 21 maart 2016 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 424) over het macrobudgettair kader voor de persoonsvolgende financiering (PVF).

Op 21 maart 2016 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 424) over het macrobudgettair kader voor de persoonsvolgende financiering (PVF). SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 524 van TINE VAN DER VLOET datum: 12 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

17 & 19/06/2015 Update PVF. Rechtstreeks toegankelijke hulp. Fanny De Langhe. Inhoudstabel 1) RTH. 2) Thuisbegeleiding.

17 & 19/06/2015 Update PVF. Rechtstreeks toegankelijke hulp. Fanny De Langhe. Inhoudstabel 1) RTH. 2) Thuisbegeleiding. Rechtstreeks toegankelijke hulp Fanny De Langhe 1 Inhoudstabel 2) Thuisbegeleiding 3) Respijtzorg 2 1 1) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) BVR RTH: - 2013 - zowel minderjarigen als meerderjarigen Wat

Nadere informatie

1 Subsidiëring. Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap

1 Subsidiëring. Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap VRAGEN NAAR: Kurt ASSELMAN Julie BRACKX TELEFOON: 02 225 85 67 E-MAIL: dio@vaph.be BIJLAGE(N):

Nadere informatie

Richtlijnen Thuisbegeleidingsdiensten

Richtlijnen Thuisbegeleidingsdiensten Richtlijnen Thuisbegeleidingsdiensten Versie 3: maart 2016 Richtlijnen Thuisbegeleiding versie 3: maart 2016 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doelgroep... 3 3 Opdracht... 3 3.1 Niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Conceptnota multifunctionele centra. minderjarigen. 1 Aanleidingen voor de uitbouw van multifunctionele centra voor.

Conceptnota multifunctionele centra. minderjarigen. 1 Aanleidingen voor de uitbouw van multifunctionele centra voor. 111006ConceptnotaMFC_v3 17 oktober 2011 Conceptnota multifunctionele centra 1 Aanleidingen voor de uitbouw van multifunctionele centra voor minderjarigen Binnen de jeugdhulp in het algemeen, en ook binnen

Nadere informatie

1. Kinderbijslag (bedragen geldig vanaf 1 juni spilindex 101,02) 1. Basisbijslag volgens evenredige verdeling

1. Kinderbijslag (bedragen geldig vanaf 1 juni spilindex 101,02) 1. Basisbijslag volgens evenredige verdeling 1. Kinderbijslag (bedragen geldig vanaf 1 juni 2016 - spilindex 101,02) Aantal kinderen 1. Basisbijslag volgens evenredige verdeling Bedrag per kind 3/3 2/3 1 92,09 61,39 2 131,24 87,49 3 172,29 114,86

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 5: maart 2016 1 van 15 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Ondersteuning... 4 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 4 2.2 Outreach... 5 3 Doelgroep... 6 3.1 Persoon

Nadere informatie

ALF. Technische handleiding. pagina 1 van 14

ALF. Technische handleiding. pagina 1 van 14 ALF Technische handleiding pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Indienen van het afrekeningsdossier... 4 1.1 Tewerkstellingsgegevens... 5 1.1.1 Toevoegen van contracten... 5 1.1.2 Werknemers in brugpensioen...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie 1 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn 4 1.1

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Versie november 2015 PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Richtlijnen: Thuisbegeleidingsdiensten

Richtlijnen: Thuisbegeleidingsdiensten Richtlijnen: Thuisbegeleidingsdiensten Richtlijnen Thuisbegeleiding versie 2: juli 2013 1 van 14 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doelgroep... 4 3 Opdracht... 5 3.1 Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp... 5 3.2

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING:

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING: ZORGOVEREENKOMST IDENTITEIT: Tussen VZW Jeugdzorg Ter Elst, met maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Janssens, Directeur Zorg en Mevrouw en/of Mijnheer..................................................

Nadere informatie

NOTA 1 INLEIDING 2 PRINCIPES

NOTA 1 INLEIDING 2 PRINCIPES Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel T 02 225 84 11 F 02 225 84 05 informatie@vaph.be www.vaph.be NOTA 1 18 april 2016 Sneuvelnota financiering van de vergunde zorgaanbieders, MFC, PVC voor minderjarigen,

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 4: 13 maart 2015 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 5 3.1 Persoon

Nadere informatie

ALF. Alternatieve LoonFinanciering

ALF. Alternatieve LoonFinanciering ALF Alternatieve LoonFinanciering Versie 1.0 pagina 1 van 19 Inhoudsopgave 1 De geïntegreerde afrekening... 4 1.1 Samenstelling van een subsidie-eenheid (SE)... 4 1.1.1 Bepaling van het aantal personeelspunten...

Nadere informatie

VR DOC.0307/2

VR DOC.0307/2 VR 2016 2503 DOC.0307/2 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die

Nadere informatie

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE?

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? Inhoud bijdrage Op een drafje door de zorginschalingen in De Okkernoot ifv de omschakeling naar een persoonsvolgend budget Transitie naar PVF De ondersteuning

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN... 1 2 AANVANGSDATUM VAN DE OPNAME OF BEGELEIDING &

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder,

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder, Brussel, 8/3/2007 Kenmerk: 50/wdp/mededeling18 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: - PAB en kortverblijf/logeerfunctie

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

INFOSESSIE TRANSITIE NAAR PVF

INFOSESSIE TRANSITIE NAAR PVF INFOSESSIE TRANSITIE NAAR PVF OVERGANG NAAR DE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING: bijsturing methodiek INITIËLE DOEL TRANSITIE Bepalen nrth versus RTH Bepalen budgetten, los van individuele situatie voorzieningen

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Het decreet m.b.t. de nieuwe organisatie pleegzorg Algemene vergadering ROG 11 februari 2014 Hilde Dekiere Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Deel 1: Achtergrond decreet samenwerking

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

nota 1. Situering Alle nieuwe afspraken worden in deze nota opgenomen en kort toegelicht. 2. De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag

nota 1. Situering Alle nieuwe afspraken worden in deze nota opgenomen en kort toegelicht. 2. De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag nota nota aan MC IJH datum 11 maart 2014 uw kenmerk MC 20140317_07 naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Johan Van der Auweraert & Eva Nouwen onderwerp Kinderbijslag 1. Situering Met de opstart

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

nr. 424 van TINE VAN DER VLOET datum: 21 maart 2016 aan JO VANDEURZEN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader

nr. 424 van TINE VAN DER VLOET datum: 21 maart 2016 aan JO VANDEURZEN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 424 van TINE VAN DER VLOET datum: 21 maart 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader

Nadere informatie

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 November 2013 Benedikte Van den Bruel H0 Inhoud H1 Achtergrond H2 Vormen van pleegzorg & bijhorende typemodules H3 Combinaties met hulp buiten de pleegzorg

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 31 mei 2013 1 van 15 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN... 1 2 AANVANGSDATUM VAN DE OPNAME OF BEGELEIDING &

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Controleer altijd eerst de start en einddatum van de bijstandsovereenkomsten van de cliënten.

Controleer altijd eerst de start en einddatum van de bijstandsovereenkomsten van de cliënten. Handleiding: Jaarverslag begeleid wonen 2010 Gelieve na te zien of alle cliënten die uw dienst in de loop van 2010 verlaten hebben uitgeschreven zijn en de nieuwe cliënten ook correct geregistreerd staan

Nadere informatie

Intersectorale toegangspoort

Intersectorale toegangspoort Intersectorale toegangspoort Indicatiestelling Op 1 maart 2014 gaat in heel de intersectorale toegangspoort (ITP) van start (na de opstart van voorstartregio Oost- op 16 september 2013). Deze regelt voor

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. B. ALGEMENE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD

Nadere informatie

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget W el zi jn soverl eg Re gio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Té Jongeren: van intersectorale

Nadere informatie

SNELBERICHT SB D E O V E R G A N G V A N M P I S N A A R M F C S I M P A C T O P H E T B U I T E N G E W O O N O N D E R W I J S INLEIDING

SNELBERICHT SB D E O V E R G A N G V A N M P I S N A A R M F C S I M P A C T O P H E T B U I T E N G E W O O N O N D E R W I J S INLEIDING Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL SNELBERICHT SB.12.060 BRUSSEL, 2012-11-22 KLASSEMENT: GD/Algemene zaken BESTEMD VOOR: BuBaO & BuSO CONTACT: Hans Verpoest

Nadere informatie

Aanvraag en inschaling PAB

Aanvraag en inschaling PAB Aanvraag en inschaling PAB 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Een woordje uitleg over PAB... 3 1.1 Wat is het PAB?... 3 1.2 Waarvoor mag ik het PAB gebruiken?... 3 1.3 Wat mag ik niet doen met het budget?... 4 1.4

Nadere informatie

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten versie februari 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen persoonsvolgende convenanten en zorgregie... 3 2.1 Status prioritair te bemiddelen zorgvraag (status

Nadere informatie

Doelgroepen MPC. ronde 3 WS 13 Greet Bonner. MFC GIW-scholen Sint-Franciscus

Doelgroepen MPC. ronde 3 WS 13 Greet Bonner. MFC GIW-scholen Sint-Franciscus MFC GIW-scholen Sint-Franciscus Doelgroepen MPC Kinderen en jongeren met een licht tot matig mentale handicap en bijkomende gedrags- en emotionele problematiek: leunt sterk aan bij bijzondere jeugdzorg

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 2: 12 juli 2013 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over.

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over. Bijlage H3-H4: Termijnen In deze nota bepalen we handvatten voor teams IS en JHR voor bepalen van de geldigheidstermijn van het indicatiestellingsverslag (ISV) en de jeugdhulpbeslissing (JHB). De termijnen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) (-21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens, hierna

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH. RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH. RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw RTH binnen perspectiefplan 20-20 kritische succesfactor voor zorgvernieuwing

Nadere informatie

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden.

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 300 van BJÖRN ANSEEUW datum: 27 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderen met autismespectrumstoornis - Wachtlijsten en behandeling

Nadere informatie

Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen

Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen ZORGVERNIEUWING Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen TNW bezigheid 1 & 2 TNW Nursing 1 Dagcentrum 1 en 2 Dio Geïntegreerd

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Zorgaanbod in Vlaanderen Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Nadere informatie

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_3.

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_3. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 BRUSSEL www.vaph.be Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_3 Beheer Cliëntenadministratie Kostenstaten RTH

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod 1 / 5 Deel 1: Beschrijving van ons aanbod Jeugdzorg biedt als observatie- en behandelingscentrum hulp aan voor 96 minderjarigen, tussen 3 en 18 jaar (instroomleeftijd). Er dient minstens een ernstig vermoeden

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Zorgregie. Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1

Zorgregie. Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Zorgregie Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Structuur van de presentatie 1. Ontwerp opnameprioriteiten minderjarigen 2.

Nadere informatie