Rapport van de voortijdig beëindigde bemestingsproef in hyacinten op kalkrijke zandgrond 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport van de voortijdig beëindigde bemestingsproef in hyacinten op kalkrijke zandgrond 2008"

Transcriptie

1 Rapport van de voortijdig beëindigde bemestingsproef in hyacinten op kalkrijke zandgrond 2008 Projectnr ORGAplus

2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALTIC bv. ALTIC bv stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik van gegevens uit deze uitgave. Auteurs: Ir. H.J. Russchen ALTIC bv Postbus AC Dronten telefoon: fax: internet: ORGAplus 2

3 Inhoud Inleiding 4 Proefopzet 5 Resultaten 7 Conclusies 13 Bijlagen: 1. Proefveldschema Algemene teeltgegevens Neerslaggegevens Drogestofanalyse geplante bollen Meststoffenanalyses Beoordelingen gewas in seizoen N-mineraal bodemanalyses Spurway-bodemanalyses ORGAplus 3

4 Inleiding In 2008 is het bemestingsonderzoek in hyacinten dat was opgestart in 2007 voortgezet. In deze proef is het effect van de volgende aspecten van bemesting vastgesteld Het meegeven van minerale N bij het planten Het effect van organische meststoffen (stalmest) Het toedienen van ORGAplus-meststoffen voor het planten Eind mei is in de bemestingsproef een sterke aantasting van Pythium geconstateerd. Pythium-aantasting resulteert in een vroegtijdig afsterven van zowel de plantenwortels als het blad. Hierdoor is de groei van de bollen in een vroeg stadium gestopt. De sterke aantasting van Pythium resulteerde in een grote variatie tussen de herhalingen binnen een behandeling. Het opbrengstresultaat zou niet meer het gevolg zijn van de uitgevoerde bemesting, maar van de mate van Pythiumaantasting. Op basis van deze waarnemingen is besloten de bemestingsproef niet te oogsten. In dit rapport zijn de resultaten van de gedane bodemanalyses weergegeven en wordt verslag gedaan van de opvallende visuele waarnemingen in het teeltseizoen ORGAplus 4

5 Proefopzet Proefveldgegevens De bemestingsproef is uitgevoerd op een perceel hyacinten in de bollenstreek in Zuid-Holland. Dit perceel ligt in een regio representatief voor de bollenteelt op kalkrijke zandgrond in West-Nederland. In tabel 1 zijn enkele bodemgegevens van het proefperceel weergegeven. Tabel 1. Algemene bodemgegevens proefveld (oktober 2007) Behandelingen In tabel 2 zijn de uitgevoerde behandelingen weergegeven. Tabel 2. Behandelingenoverzicht Voor planten In het seizoen ** Code kg N/ha kg P 2 O 5/ ha kg N/ha Sporen A - 75 TSP - X B - 75 TSP 50 N KAS X C - 75 TSP 100 N KAS X D - 75 TSP 150 N KAS X E - 75 TSP 200 N KAS X J 37.5 N 75 ( ) 100 N KAS X L* 35 ton stalmest N KAS Z* 1500 kg Sierteelt N KAS AB* 2000 kg Hi-Cal N KAS * Geen aanvullende kaligift toegediend bij de organische meststoffen voor planten ** 150 kg/ha Sporumix-B/ha voor het planten De hoogte en de vorm van de N-gift begin februari en het opdelen van de N-gift Met de objecten A t/m E is een N-trap van 0 tot 200 kg N/ha aangelegd in stappen van 50 kg N/ha. Deze N-trap is ter referentie van de N-vergelijkingen. N-bemesting voor het planten Uit het onderzoeksprogramma in tulpen is al meerdere jaren het positieve effect van N-bemesting voor het planten vastgesteld. Om te onderzoeken of de meerwaarde van N-bemesting voor het planten tevens geldt voor hyacinten zijn meerdere objecten met een N-gift voor het planten aangelegd. Bij object J is 37.5 kg N/ha in de vorm van toegediend voor het planten. Organische meststoffen voor het planten In de hyacintenteelt was het tot op heden gebruikelijk om voor het planten stalmest te gebruiken. Door de aangescherpte mineralenwetgeving is de ruimte die een bollenteler hiervoor heeft minder groot geworden de afgelopen jaren. Bij object L is voor het planten stalmest ingewerkt. Een alternatief voor dit product zou ORGAplus kunnen zijn. Bij de objecten Z en AB zijn 2 ORGAplus-formules toegediend voor het planten. Met de organische producten wordt tevens fosfaat, kali en sporen toegediend. De samenstelling van de gebruikte minerale meststoffen is weergegeven in tabel 3. De samenstelling van de organische meststoffen is weergegeven in bijlage ORGAplus 5

6 Tabel 3. Samenstelling gebruikte meststoffen Meststof % N %N-NH 2 % N-NH 4 % N-NO 3 % P 2 O 5 % K 2 O % MgO KAS TSP Waarnemingen/ monstername/ uitvoering In deze hyacintenbemestingsproef is de invloed van de bemestingen op de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem intensief gevolgd.op vier momenten in het teeltseizoen (op 17-jan, 7-mrt, 9-april en 7- mei) is per behandeling een grondmonster genomen van de bouwvoor (0-30 cm). Dit grondmonster was een mengmonster, genomen uit de 4 herhalingen. Bij de objecten A, B, E, F en J is enkel de minerale N-voorraad in de bouwvoor (0-30 cm) bepaald. Bij de overige objecten is tevens de beschikbaarheid van andere nutriënten in de bouwvoor vastgesteld met behulp van de Spurway-methode. Bij de Spurwaymethode wordt in het laboratorium het wortelmilieu van het gewas nagebootst door gebruik te maken van een licht-zure extractievloeistof. Hierdoor wordt met een Spurway-analyse een nauwkeurig beeld van de werkelijk beschikbare nutriënten voor het gewas vastgesteld. Data-analyse Met behulp van de variantie-analyse (Anova) is bepaald of behandelingen significant van elkaar verschillen. Er is gewerkt met een betrouwbaarheid van 95% (p = 0.05). De Lsd (Least significant difference) geeft het kleinst betrouwbare verschil aan. Indien het verschil tussen twee getallen groter is dan de Lsd, is het verschil betrouwbaar. Voor de duidelijkheid is dit in de tabel weergegeven met letters. Wordt een behandeling gekwalificeerd met a en de andere met b dan is er sprake van een significant verschil, echter verschillen tussen a en ab zijn niet significant. De p- waarde die onder de tabel vermeld is geeft de significantie aan, hoe kleiner dit getal is hoe groter de significantie. De afkorting n.s. die soms in de tabel gebruikt wordt betekent niet significant ORGAplus 6

7 Resultaten In dit hoofdstuk worden de gemiddelde resultaten per behandeling weergegeven. De volledige dataset is weergegeven in de diverse bijlagen. De resultaten van de bodemanalyses (0-30 cm) zijn weergegeven in de bijlagen 7 en 8. In bijlage 6 zijn beoordelingen van gewas weergegeven. In bijlage 3 is een overzicht van de neerslag op het proefveld in het seizoen weergegeven. In figuur 1 is het verloop van de minerale N-voorraad in de laag 0-30 cm weergegeven. kg N/ha (0-30 cm) Minerale N-voorraad bodem 0 N 50 N 100 N 150 N 200 N N 0 3-mrt 13-mrt 23-mrt 2-apr 12-apr 22-apr 2-mei 12-mei Datum Figuur 1. Het effect van de hoogte van de N-gift en het NBS op het verloop van de minerale N-voorraad in de bodem Uit figuur 1 blijkt dat een hogere N-gift resulteerde in een hogere minerale N- voorraad in de bodem begin maart. Door een gestimuleerde N-mineralisatie als gevolg van de minerale N-gift begin februari is begin maart meer N gemeten dan in februari was toegediend. Begin april was de minerale N-voorraad in de laag 0-30 cm bij alle objecten in figuur 1 laag. Het NBS-systeem adviseerde om een N-gift van 78 kg N/ha toe te dienen. Deze N-gift is bij het object met NBS begin april toegediend. Uit figuur 1 blijkt dat de objecten welke zijn bijbemest volgens het NBS of door het kalenderstrooien resulteerden in een duidelijke verhoging van de minerale N-voorraad in de bodem (0-30 cm). Bij de objecten zonder bijbemesting was begin mei de minerale N-voorraad nog steeds laag. De verhoging van de minerale N-voorraad in de bouwvoor was hoger dan de toegediende gift begin april door een gestimuleerde mineralisatie als gevolg van de minerale N-gift ORGAplus 7

8 16 Verloop P-Spurway 0 P kg P/ha per 10 cm dec 13-jan 2-feb 22-feb 13-mrt 2-apr 22-apr 12-mei 1-jun Datum 35 ton stalmest 1500 kg Sierteelt 2000 kg Hi-Cal Figuur 2. Het effect van het toepassen van organische meststoffen op de fosforbeschikbaarheid (Spurway) in de bodem (0-30 cm). Met ORGAplus Sierteelt en ORGAplus Hi-Cal is respectievelijk 41.7 kg P 2 O 5 en 52.4 kg P 2 O 5 toegediend. Uit figuur 2 blijkt dat het verloop van de P-Spurway bij toepassing van ORGAplus Sierteelt voor het planten nagenoeg gelijk was aan dat van 75 kg P 2 O 5 /ha. Op de laatste twee meetmomenten lijkt de fosforbeschikbaarheid bij toepassing van ORGAplus Hi-Cal lager ten opzichte van de ORGAplus Sierteelt. Met 35 ton stalmest is 173 kg P 2 O 5 /ha toegediend. Op de eerste twee meetmomenten realiseerde 35 ton stalmest per hectare een nagenoeg gelijke P- Spurway ten opzichte van het object met 150 kg P 2 O 5 /ha bij het planten. Op de laatste twee meetmomenten was de P-Spurway bij toepassing van stalmest lager dan die bij toepassing van 75 kg P 2 O 5 /ha voor het planten ORGAplus 8

9 kg K2O/ha in de laag 0-30 cm Verloop Kali voorraad bodem dec 13-jan 2-feb 22-feb 13-mrt 2-apr 22-apr 12-mei 1-jun Datum 222 K2O 35 ton stalmest 1500 kg Sierteelt 2000 kg Hi-Cal Figuur 3. Het effect van het toepassen van organische meststoffen op de voorraad beschikbare kali in de bodem (0-30 cm) In de proef is bij alle objecten uitgezonderd de organische meststoffen 225 kg K 2 O/ha toegediend. Met zowel ORGAplus Sierteelt als ORGAplus Hi-Cal is 72 kg K 2 O toegediend. Uit figuur 3 blijkt dat de lagere kali-gift (72 kg K 2 O/ha) met ORGAplus Sierteelt of ORGAplus Hi-Cal ten opzichte van de adviesgift (225 kg K 2 O/ha) resulteerde in een duidelijke lagere voorraad beschikbare kali in de laag 0-30 cm. De voorraad beschikbare kali in de bodem was op alle meetmomenten lager bij toepassing van ORGAplus Hi-Cal dan bij toepassing van ORGAplus Sierteelt. Met 35 ton stalmest is 245 kg K 2 O/ha toegediend. Uit figuur 3 blijkt dat 35 ton stalmest resulteerde in een iets hogere kali-voorraad in de bouwvoor dan de adviesgift van 225 kg K 2 O/ha Organische meststoffen bevatten tevens sporenelementen. Om deze reden is tevens het effect van het toepassen van Sporumix-B in de proef vastgesteld. Sporumix B bevat borium,koper, kobalt zink en molybdeen. Uit figuur 4 en 5 blijkt dat het toepassen van 150 kg Sporumix-B per hectare voor het planten resulteerde in een hogere borium en koperbeschikbaarheid in de laag 0-30 cm. Zowel de stalmest als de ORGAplus-meststoffen lijken vooral op het laatste meetmoment de borium- en koperbeschikbaarheid in de bodem te verhogen, maar niet in de mate waarmee 150 kg Sporumix-B dit deed ORGAplus 9

10 Verloop B-Spurway Sporumix-B kg B/ha per 10 cm dec 13-jan 2-feb 22-feb 13-mrt 2-apr 22-apr 12-mei 1-jun Datum Geen sporen 35 ton stalmest 1500 kg Sierteelt 2000 kg Hi-Cal Figuur 4. Het effect van het toepassen van Sporumix-B en organische meststoffen op de boriumbeschikbaarheid (Spurway) in de bodem (0-30 cm). Verloop Cu-Spurway 2.5 Sporumix-B kg Cu/ha per 10 cm Geen sporen 35 ton stalmest 0 24-dec 13-jan 2-feb 22-feb 13-mrt 2-apr 22-apr 12-mei 1-jun Datum Figuur 5. Het effect van het toepassen van Sporumix-B en organische meststoffen op de koperbeschikbaarheid (Spurway) in de bodem (0-30 cm). Gewasbeoordelingen Op 6 maart is ieder veldje op het proefveld beoordeeld op de volgende wijze: 1 = slecht, 2 = matig, 3 = voldoende, 4= voldoende goed, 5 = goed In tabel 4 zijn de gemiddelde waarnemingen van de gewasbeoordeling weergegeven ORGAplus 10

11 Tabel 4. Gewasbeoordeling maart 2008 Voor planten In het seizoen Code kg N/ha kg P 2 O 5/ ha kg N/ha Cijfer A - 75 TSP B - 75 TSP 50 N KAS 2.3 C - 75 TSP 100 N KAS 1.8 D - 75 TSP 150 N KAS 3.0 E - 75 TSP 200 N KAS 2.0 J 37.5 N 75 ( ) 100 N KAS 2.8 L* 35 ton stalmest N KAS 2.0 Z* 1500 kg Sierteelt N KAS 4.0 AB* 2000 kg Hi-Cal N KAS 3.3 Lsd 1.51 Uit tabel 4 blijkt dat het object zonder N-bemesting resulteerde in de minst goede gewasstand begin maart De objecten met een N-gift voor het planten lijken te resulteren in een iets betere gewastand. Uit tabel 4 blijkt dat wat betreft gewasstand één object boven andere objecten uitsteeg. Dit is het object waar ORGAplus Sierteelt voor het planten is toegediend ORGAplus 11

12 Pythium Eind mei is in de bemestingsproef een sterke aantasting van Pythium geconstateerd. Pythium-aantasting resulteert in een vroegtijdig afsterven van zowel de plantenwortels als het blad. Hierdoor is de groei van de bollen in een vroeg stadium gestopt. De proef is uitgevoerd in de cultivar Pink Pearl. Deze cultivar is de grootste cultivar in de afbroei. Pink Pearl is een fijnwortelige cultivar. Deze groep cultivars staat bekend vanwege haar gevoeligheid voor Pythium. In de maand april/mei was het zeer droog. Waarschijnlijk is de grond bij het planten van de proef onvoldoende aangedrukt. Hierdoor was het contact met de ondergrond onvoldoende en was er weinig capillaire opstijging, waardoor het gewas extra gevoelig was voor Pythium. Bij 1 objecten in de proef was de Pythium-aanasting minder hevig dan de andere behandelingen. Dit is het object waar 35 ton stalmest per hectare was toegepast voor het planten. Uit de praktijk is bekend dat het toepassen van organische meststoffen zoals stalmest voor het planten, het risico op Pythium vermindert. De sterke aantasting van Pythium resulteerde in een grote variatie tussen de herhalingen binnen een behandeling. Het opbrengstresultaat zou niet meer het gevolg zijn van de uitgevoerde bemesting, maar van de mate van Pythiumaantasting. Op basis van deze waarnemingen is besloten de bemestingsproef niet te oogsten. In de figuur 6 is een foto weergeven van Pythium-aantasting van de hyacinten op het proefveld. Figuur 6. Pythium-aantasting op het proefveld ORGAplus 12

13 Conclusies Vanwege aantasting door Pythium is de bemestingsproef in 2008 vroegtijdig beëindigd. Door de Pythium-aantasting stierven de plantenwortels en het blad vroegtijdig af. Hierdoor stopte de groei van de bollen. De sterke aantasting van Pythium resulteerde in een grote variatie tussen de herhalingen binnen een behandeling. Het opbrengstresultaat zou niet meer het gevolg zijn van de uitgevoerde bemesting, maar van de mate van Pythiumaantasting. Conclusies over de waarde van de uitgevoerde bemesting waren op basis van de uitgevoerde behandelingen niet meer te trekken. Op basis van deze feiten is besloten de proef niet te oogsten ORGAplus 13

14 Bijlage 1: Proefveldschema 20 AB 40 L D 79 Z 99 J 119 B A E A Z 75 B 95 E AB J D L 72 C J B A E 8 28 D AB Z L C J B Z D L 42 E A ORGAplus 14

15 Bijlage 2: Algemene teeltgegevens Plantdatum : 18 oktober 2007 Grondbehandeling : Rizolex Bolontsmetting : 0,2% Mirage Elan + 1 % Topsin M + 0,5% Captan Ontsmettingsduur : 15 minuten dompelen Onkruidbestrijding : standaard Vuur- en virusbestrijding : standaard Aantal cultivars : 1 Aantal herhalingen : 4 Totaal aantal veldjes : 28 x 4 = 112 Aantal bollen per veld : 240 Totaal aantal bollen : Plantklaar maken : afwijking + 1 en 1 % van het gemiddelde gewicht Veldlengte : 2 m + 1m pad = 3 m Veldbreedte : 1,5 m Proeflengte : 35 m ORGAplus 15

16 Bijlage 3: Neerslaggegevens Dag Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Totaal ORGAplus 16

17 Bijlage 4: Drogestofanalyse geplante bollen ORGAplus 17

18 Bijlage 5: Meststoffenanalyses ORGAplus 18

19 ORGAplus 19

20 ORGAplus 20

21 Bijlage 6: Beoordeling gewas in seizoen 6 maart = slecht, 2 = matig, 3 = voldoende, 4= voldoende goed, 5 = goed Veld Code Blok Waarde 15 A A A A B B B B C C C C D D D D E E E E J J J J L L L L Z Z Z Z AB AB AB AB ORGAplus 21

22 Bijlage 7: N-mineraal bodemanalyses Steekdiepte 30 cm kg N/ha Datum Code N-NO 3 N-NH 4 N totaal 17-jan-08 A jan-08 B jan-08 E jan-08 J mrt-08 A mrt-08 B mrt-08 J apr-08 A apr-08 B mei-08 A mei-08 B mei-08 E ORGAplus 22

23 Bijlage 8: Spurway-bodemanalyses Steekdiepte 30 cm ms/cm mg/l grond = kg/ha per 10 cm steekdiepte Datum Code ph-kcl ph-h 2 O EC NH 4 -N NO 3 -N P K Mg Ca S Na Cl Mn B Cu Zn Fe 11-sep-07 Aanvang < jan-08 C jan-08 D jan-08 L jan-08 Z jan-08 AB mrt-08 C mrt-08 D mrt-08 L mrt-08 Z mrt-08 AB apr-08 C apr-08 D apr-08 J apr-08 L apr-08 Z apr-08 AB mei-08 D mei-08 J mei-08 L mei-08 Z mei-08 AB ORGAplus 23

Het effect van het toepassen van ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal op de opbrengst en maatsortering van tulpen op kalkrijke zavelgrond in 2008

Het effect van het toepassen van ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal op de opbrengst en maatsortering van tulpen op kalkrijke zavelgrond in 2008 Het effect van het toepassen van ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal op de opbrengst en maatsortering van tulpen op kalkrijke zavelgrond in 2008 Projectnr. 08-7011ORGAplus Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Projectnr ORGAplus

Projectnr ORGAplus Het effect van het toepassen van ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal voor het planten van tulpen op de opbrengst en maatsortering op kalkrijke zavelgrond in 2007 Projectnr. 07-6012ORGAplus Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Proefopzet In tabel 1 zijn enkele gegevens over het proefveld weergegeven.

Proefopzet In tabel 1 zijn enkele gegevens over het proefveld weergegeven. 13 Het effect van N-bodembemesting al of niet in combinatie met N-bladbemesting met Urean op de opbrengst van consumptieaardappelen Door Ir. H.J. Russchen, Ing. A. Mager (ALTIC) Inleiding In 26 is door

Nadere informatie

Teelt de grond uit Bloembollen

Teelt de grond uit Bloembollen Teelt de grond uit Bloembollen Opbrengstvergelijking lelie onderzoek Bollenmeer 2010 F. Kreuk Proeftuin Zwaagdijk Juni 2011 1 Teelt de grond uit Het programma Teelt de Grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen

Nadere informatie

Opbrengstvergelijking lelie

Opbrengstvergelijking lelie vergelijking lelie In opdracht van Kleurrijk Flevoland maart 2008 F. Kreuk B 0771 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Behoud meerjarig proefveld organische bemesting

Behoud meerjarig proefveld organische bemesting Behoud meerjarig proefveld organische bemesting Instandhouding meerjarig proefveld organische bemesting hyacint voor toekomstig onderzoek naar organische bemesting op duinzandgrond Peter Vreeburg Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Bolontsmetting lelie

Bolontsmetting lelie Bolontsmetting lelie PT 13428 september 2011 F. Kreuk 09050 09058 10091 10092 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Gemengde rijentoepassing GBM en meststoffen

Gemengde rijentoepassing GBM en meststoffen Gemengde rijentoepassing GBM en meststoffen Meerjarige onderzoeksresultaten naar de werking van Actara, Subliem en Amistar bij gecombineerde rijentoediening met APP of Humifirst in de teelt van pootgoed

Nadere informatie

Maaimeststof: een volwaardig alternatief voor stalmest? Inleiding Doel en context Proefopzet Inagro ILVO (a) (b) Figuur 1 Tabel 1

Maaimeststof: een volwaardig alternatief voor stalmest? Inleiding Doel en context Proefopzet Inagro ILVO (a) (b) Figuur 1 Tabel 1 Maaimeststof: een volwaardig alternatief voor stalmest? Bram Vervisch, Annelies Beeckman, Johan Rapol, Lieven Delanote, Victoria Nelissen, Koen Willekens Inleiding Proeven de voorbije jaren hebben aangetoond

Nadere informatie

TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe.

TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe. TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe. Doel Rekening houdende met N-vrijstelling/immobilisatie uit oogstresten van de voorteelt gedeeltelijk

Nadere informatie

Fosfaat (rijen)bemesting in zaaiuien

Fosfaat (rijen)bemesting in zaaiuien Fosfaat (rijen)bemesting in zaaiuien Meerjarige onderzoekresultaten naar het effect van Avail, APP volvelds en fosfaatrijenbemesting met vloeibare meststoffen in de teelt van zaaiuien op kleigronden in

Nadere informatie

4.17. ORGANISCHE BODEMVERBETERING - LANGE TERMIJNPROEF SEIZOEN 2002 (TWEEDE TEELTJAAR): HERFSTPREI

4.17. ORGANISCHE BODEMVERBETERING - LANGE TERMIJNPROEF SEIZOEN 2002 (TWEEDE TEELTJAAR): HERFSTPREI 4.17. ORGANISCHE BODEMVERBETERING LANGE TERMIJNPROEF SEIZOEN 22 (TWEEDE TEELTJAAR): HERFSTPREI (in samenwerking met de Vlaamse Compostorganisatie, VLACO) DOEL In een lange termijnproef wordt de bodemverbeterende

Nadere informatie

Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien.

Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien. Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien. In opdracht van: Agro-vital/Agriton Molenstraat 10-1, 8391 AJ Noordwolde Fr, The Netherlands Uitgebracht door: N.G. Boot

Nadere informatie

Inhoudsopgave: AGRITON

Inhoudsopgave: AGRITON ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Inhoudsopgave: 1. Doel proef.... 2 2. Proefgegevens.... 2 3. Objecten.... 2 4. Resultaten.... 4 4.1 Algemeen.... 4 4.2 Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus

Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen november 2005 PPO nr. 331075 2005

Nadere informatie

Voortgezet diagnostisch onderzoek Peter Vink

Voortgezet diagnostisch onderzoek Peter Vink Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi Voortgezet diagnostisch onderzoek

Nadere informatie

Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven

Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven Inleiding De CBGV baseert haar adviezen bij voorkeur op zoveel mogelijk proefresultaten. Resultaten moeten daarbij

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus.

Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus. Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus. E.G. Schepel HLB BV Februari 2007 Projectnummer: 2993 Dit project

Nadere informatie

Gebruik ORGAplus organische meststoffen in aardbeien. Auteur(s) Jos Wilms en Gerard Meuffels (PPO-Vredepeel)

Gebruik ORGAplus organische meststoffen in aardbeien. Auteur(s) Jos Wilms en Gerard Meuffels (PPO-Vredepeel) Gebruik ORGAplus organische meststoffen in aardbeien Auteur(s) Jos Wilms en Gerard Meuffels (PPO-Vredepeel) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Akkerbouw, Vollegrondsgroenten en Groene Ruimte PPO nr.

Nadere informatie

Bemesting van tulp in de broeierij

Bemesting van tulp in de broeierij Bemesting van tulp in de broeierij M.F.N. van Dam, A.J.M. van Haaster, H.P. Pasterkamp, S. Marinova, N.S. van Wees, e.a. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen december 2003 PPO 330

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Vervolgonderzoek in 2005 P.J. van Leeuwen, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen maart 2006 PPO

Nadere informatie

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw Vergelijking van de efficiëntie van fungiciden tegen valse meeldauw in groene erwt - eigen onderzoek 1 Efficiëntie van middelen tegen valse

Nadere informatie

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Bijeenkomst PN DA Jongenelen oktober 2013 Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Waarom een grondanalyse? Inzicht krijgen in de beschikbare voeding voor de plant; Hoofdelementen; Sporenelementen; ph van de

Nadere informatie

Bemesting van tuinen en openbaar groen

Bemesting van tuinen en openbaar groen Bemesting van tuinen en openbaar groen Jan Ties Malda LABORATORIUMACTIVITEITEN Bodem Gewas Water KENNISONTWIKKELING Bemestingsadviezen en bemestingsproeven Gewasmonitoring Historie ALTIC Vanaf 1992 ALF

Nadere informatie

Bemesting in maïs. Oktober 2011

Bemesting in maïs. Oktober 2011 Bemesting in maïs uitgevoerd in opdracht van: Agriton BV Oktober 2011 Proefnummer: 11647 Oktober 2011 H. de Vries Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon +31 (228) 56 31 64 Fax +31

Nadere informatie

Waterbroei tulp: Ontsmetting van de bollen?

Waterbroei tulp: Ontsmetting van de bollen? Waterbroei tulp: Ontsmetting van de bollen? juli 2002 Ing. H. Meester Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: info@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

DLV Plant. Kg/ha 9083 7633 8929 8941 8810 8849 9658. Eiwit (%) 7,5 8,8 7,9 8,7 9,2 9,1 7,6. Kg/hl 69,7 70,9 70,1 68,3 68,2 67,1 67,4

DLV Plant. Kg/ha 9083 7633 8929 8941 8810 8849 9658. Eiwit (%) 7,5 8,8 7,9 8,7 9,2 9,1 7,6. Kg/hl 69,7 70,9 70,1 68,3 68,2 67,1 67,4 Zeer geslaagde Granendag Haal meer uit uw graan 6 juni 2013 Ten Have Seeds Kali und Salz N-xt fertilizers OCI Agro Väderstadt Terugblik granen Zomergerst: Rassenproef 2013 Bemestingsproef stikstof Bemestingsproef

Nadere informatie

FOSFAAT NATUURLIJK FOSFAAT NATUURLIJKE MAÏSMESTSTOF NATUURLIJK FOSFAAT

FOSFAAT NATUURLIJK FOSFAAT NATUURLIJKE MAÏSMESTSTOF NATUURLIJK FOSFAAT GROEN FOSFAAT NATUURLIJKE MAÏSMESTSTOF NATUURLIJK FOSFAAT NATUURLIJK FOSFAAT FOSFAATMESTSTOF VOOR MAIS Maïs telen zonder fosfaatkunstmest zorgt bij een laag fosfaatgehalte voor een lagere opbrengst en

Nadere informatie

Een moderne (bodem)analyse. begrijpt u het nog? Korte impressie ALTIC Uitleg (bodem)analyses Toepassing in de praktijk

Een moderne (bodem)analyse. begrijpt u het nog? Korte impressie ALTIC Uitleg (bodem)analyses Toepassing in de praktijk Een moderne (bodem)analyse. begrijpt u het nog? Johannes Schra Boekel, 19 februari 2013 Indeling presentatie Korte impressie ALTIC Uitleg (bodem)analyses Toepassing in de praktijk 1 ALTIC Dronten Oorspronkelijk

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten op bouwland en grasland

Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten op bouwland en grasland Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009 2010 op bouwland en grasland Onderzoek Mineralenconcentraten in consumptieaardappelen en snijmaïs in ZO NL 2010 Ing. H. Verstegen Praktijkonderzoek Plant

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Doel van het onderzoek Compost is een veel gebruikte bodemverbeteraar in meerdere teelten. Diverse soorten zijn verkrijgbaar, waarbij aan sommige soorten middels extra doorgroeien met micro-organismen,

Nadere informatie

Bestrijding emelten in grasland 2004

Bestrijding emelten in grasland 2004 Bestrijding emelten in grasland 2004 Toetsing van chemische en biologische middelen tegen emelten (Tipula spp.) in een veld- en in vitro proef Klaas van Rozen en Albert Ester Praktijkonderzoek Plant &

Nadere informatie

Effect van borium op de hardheid van uien. L. van den Brink

Effect van borium op de hardheid van uien. L. van den Brink Effect van borium op de hardheid van uien L. van den Brink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten PPO nr. 3250096600-01

Nadere informatie

Stikstofbemesting bij biologische aardappelen

Stikstofbemesting bij biologische aardappelen Stikstofbemesting bij biologische aardappelen A. Beeckman (Inagro), J. Rapol (Inagro), L. Delanote (Inagro) Samenvatting Uit proeven van voorgaande jaren kwam naar voor dat stalmest te traag werkt om optimaal

Nadere informatie

Aandachtspunten literatuurstudie. Naar een verantwoorde N- en P- bemesting van sportvelden en minimale uitspoeling. Conclusies deskstudie: N

Aandachtspunten literatuurstudie. Naar een verantwoorde N- en P- bemesting van sportvelden en minimale uitspoeling. Conclusies deskstudie: N Naar een verantwoorde N- en P- bemesting van sportvelden en minimale uitspoeling Wim Bussink Romke Postma Aandachtspunten literatuurstudie Mineralisatie uit niet afgevoerd maaisel Bespelingsint.+ maaifreq

Nadere informatie

Opzet veldproeven. Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent

Opzet veldproeven. Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent Opzet veldproeven NutriCycle 2012 Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent doelstellingen Veldexperiment met diverse groene kunstmeststoffen als bijbemesting Taken: Productbemonstering en karakterisatie

Nadere informatie

Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses

Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses Landelijke Glasgroente dag De toekomst van de tuinbouw Sjoerd Smits, HortiNova Joan Timmermans NovaCropControl Even voorstellen Sinds 003 bezig met plantsapmengen

Nadere informatie

Precisieplant tulp. Basis voor precisielandbouw. A.H.M.C. Baltissen, H. Gude, A. van der Lans, A. Haaster

Precisieplant tulp. Basis voor precisielandbouw. A.H.M.C. Baltissen, H. Gude, A. van der Lans, A. Haaster Precisieplant tulp Basis voor precisielandbouw A.H.M.C. Baltissen, H. Gude, A. van der Lans, A. Haaster Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij

Nadere informatie

Grondbewerking voor Zetmeelaardappelen

Grondbewerking voor Zetmeelaardappelen Grondbewerking voor Zetmeelaardappelen Onderzoek in 2006 en 2007 in opdracht van: Verenigingen Voor Bedrijfsvoorlichting Communicatie in 2006 en 2007 in opdracht van: Provincie Groningen Onderzoek en communicatie

Nadere informatie

Schadedrempel bladluis in consumptieaardappelen

Schadedrempel bladluis in consumptieaardappelen Schadedrempel bladluis in consumptieaardappelen Proefveldonderzoek 2011, 2012 en 2013 DLV Plant De Drieslag 25 8251 JZ Dronten T 0321 38 88 41 F 0321 33 83 44 E info@dlvplant.nl www.dlvplant.nl In opdracht

Nadere informatie

Bestrijding van trips in gladiool

Bestrijding van trips in gladiool Bestrijding van trips in gladiool In opdracht van: Productschap Tuinbouw maart 2007 F. Kreuk B 0786 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail:

Nadere informatie

Virusbeperking in tulpen

Virusbeperking in tulpen Virusbeperking in tulpen In opdracht van Productschap Tuinbouw mei 2006 F. Kreuk Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst

Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst Lieven Delanote, Annelies Beeckman, Johan Rapol MAP4 legt aan de groentetelers een aantal nieuwe normen en maatregelen inzake bemesting

Nadere informatie

Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen.

Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen. Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. K.H. Wijnholds Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Businessuni Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

Nadere informatie

INVLOED VAN STARTFOSFATEN OP HET NITRAATRESIDU IN ANDIJVIE

INVLOED VAN STARTFOSFATEN OP HET NITRAATRESIDU IN ANDIJVIE INVLOED VAN STARTFOSFATEN OP HET NITRAATRESIDU IN ANDIJVIE Proefcode : OL12 DTBM02 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg

Nadere informatie

BIJBEMESTING IN PREI LATE HERFST

BIJBEMESTING IN PREI LATE HERFST BIJBEMESTING IN PREI LATE HERFST Proefcode: OL14 PRBM02 In opdracht van: Technisch comité PCG vzw Karreweg 6 B-9770 Kruishoutem Tel ++ 32 (0)9 381 86 86 Fax ++ 32 (0)9 381 86 99 pcg@pcgroenteteelt.be Door:

Nadere informatie

Organische bemesting van hyacint

Organische bemesting van hyacint Organische bemesting van hyacint Kan stalmest bij hyacint vervangen worden door GFT-compost? Peter Vreeburg en André Korsuize Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen Boomkwekerij en Fruit PPO nr.3236049100/3236097200

Nadere informatie

Onderzoek naar biologische broei van tulpen.

Onderzoek naar biologische broei van tulpen. Onderzoek naar biologische broei van tulpen. In opdracht van 'Ekoflor', gefinancierd door Productschap Tuinbouw juni 2004 Ing. Y. van Leeuwen Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon

Nadere informatie

RIJENBEMESTING BIJ MAÏS: WELKE MESTSTOF KIEZEN?

RIJENBEMESTING BIJ MAÏS: WELKE MESTSTOF KIEZEN? Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw Gegevens uit deze publicatie mogen overgenomen worden mits bronvermelding RIJENBEMESTING BIJ MAÏS: WELKE MESTSTOF KIEZEN? Wendy Odeurs, Jan Bries Bodemkundige Dienst

Nadere informatie

GROEICURVE VAN EEN TWEEDE VRUCHT BLOEMKOOL

GROEICURVE VAN EEN TWEEDE VRUCHT BLOEMKOOL GROEICURVE VAN EEN TWEEDE VRUCHT BLOEMKOOL Proefcode : OL13 BKBM11 Uitgevoerd in opdracht van: IWT project: IWT-LBO 110766 On-line monitoring en model gebaseerd adviessysteem voor 'Just-ontime' N-bemesting

Nadere informatie

Biologische bloemkool heeft voordeel bij kleine startbemesting: ook verse grasklaver volstaat

Biologische bloemkool heeft voordeel bij kleine startbemesting: ook verse grasklaver volstaat Biologische bloemkool heeft voordeel bij kleine startbemesting: ook verse grasklaver volstaat Annelies Beeckman, Lieven Delanote, Johan Rapol Bij vroege en stikstofbehoevende teelten zoals bloemkool is

Nadere informatie

ONDERZAAI GRAS IN BLOEMKOOL: EFFECT OP HET NITRAATRESIDU

ONDERZAAI GRAS IN BLOEMKOOL: EFFECT OP HET NITRAATRESIDU ONDERZAAI GRAS IN BLOEMKOOL: EFFECT OP HET NITRAATRESIDU Proefcode : OL13 BKTTZA Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg

Nadere informatie

Structuur tot de bodem uitgezocht. Gjalt Jan Feersma Hoekstra Christiaan Bondt

Structuur tot de bodem uitgezocht. Gjalt Jan Feersma Hoekstra Christiaan Bondt Structuur tot de bodem uitgezocht Gjalt Jan Feersma Hoekstra Christiaan Bondt Betere Benutting Bodem Mineralisatie NLV Temperatuursom Betere Benutting Bodem Fosfaat (P2O5) Koude grond= traag bodemleven.

Nadere informatie

Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar Bemesting op maat!

Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar Bemesting op maat! Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar Bemesting op maat! Back to the roots. www.tenbrinkebv.nl Agenda Doelstelling bemestingsproeven bloembollen. Resultaten zichtbaar gemaakt. Conclusie meerjarig onderzoek.

Nadere informatie

Onderzoek naar de vroege bloemaanleg bij de tulpencultivar Strong Gold

Onderzoek naar de vroege bloemaanleg bij de tulpencultivar Strong Gold Onderzoek naar de vroege bloemaanleg bij de tulpencultivar Strong Gold In opdracht van V.O.F. Van Kampen, Den Helder. Martin van Dam en Peter Vink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV Sector Bloembollen

Nadere informatie

Meerjarige vergelijkingsproef met compost van Attero in de akkerbouw

Meerjarige vergelijkingsproef met compost van Attero in de akkerbouw Meerjarige vergelijkingsproef met compost van Attero in de akkerbouw Project in opdracht van Attero Ing. K.H. Wijnholds Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit AGV

Nadere informatie

Bodemverbetering Boomkwekerij Leune Ondertitel: onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten

Bodemverbetering Boomkwekerij Leune Ondertitel: onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten 1 Bodemverbetering Boomkwekerij Leune Ondertitel: onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten Introductie project 1. Doel van project Onderzoek effecten van steenmeel en bodemverbeteraars.

Nadere informatie

Bruine bladpunten in Longiflorum White Heaven

Bruine bladpunten in Longiflorum White Heaven Bruine bladpunten in Longiflorum White Heaven Inventarisatie bladproblemen in de praktijk Hans Kok Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen PPO nr. 32 360 560 00 Maart 2008 2008 Wageningen,

Nadere informatie

Bemesting van oriental lelie in de broeierij

Bemesting van oriental lelie in de broeierij Bemesting van oriental lelie in de broeierij Auteur(s) H.P. Pasterkamp, S. Marinova, N.S. van Wees e.a. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen december 2003 PPO 330627 30 2003 Wageningen,

Nadere informatie

Satellietbedrijf Mts. Boxen

Satellietbedrijf Mts. Boxen Satellietbedrijf Mts. Boxen Rapportage 2016 Algemeen Bedrijfsgegevens Naam: Mts Boxen Adres: Bosweg 1A, 7858 TA Eeserveen Bedrijf Ligging van bedrijf en de 2 demopercelen Het bedrijf van Mts. Boxen telt

Nadere informatie

Aardappelen. Toepassing van spuiwater in aardappelen: wat is het en wat is het waard? Wendy Odeurs, Jan Bries Bodemkundige Dienst van België vzw

Aardappelen. Toepassing van spuiwater in aardappelen: wat is het en wat is het waard? Wendy Odeurs, Jan Bries Bodemkundige Dienst van België vzw Aardappelen Toepassing van spuiwater in aardappelen: wat is het en wat is het waard? Wendy Odeurs, Jan Bries Bodemkundige Dienst van België vzw W. de Croylaan 48-3001 Heverlee Tel 016/310922 Fax 016/224206

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE

BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE In opdracht van Productschap Tuinbouw April 2004 Ing. C. Oostingh Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56

Nadere informatie

Speciale oplossingen in wateroplosbare meststoffen. Nieuw

Speciale oplossingen in wateroplosbare meststoffen. Nieuw Speciale oplossingen in wateroplosbare meststoffen Nieuw Wat kunt u van Osmosol verwachten? Speciale oplossingen. En dat letterlijk en figuurlijk! Meststoffen die bijdragen aan een probleemloze teelt van

Nadere informatie

Gebruik kalkstikstof in witte asperge

Gebruik kalkstikstof in witte asperge Gebruik kalkstikstof in witte asperge J. Wilms & G. Meuffels (PPO-Vredepeel) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Businessunit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten Januari 2013 PPO nr. 3250243300

Nadere informatie

Bestrijding van Myrothecium in lisianthus

Bestrijding van Myrothecium in lisianthus Bestrijding van Myrothecium in lisianthus 2015 PT nummer.: 14980 Proef nummer: 14512 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk Phone +31 (0)228 56 31 64 Fax +31 (0)228 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Bestrijding van knolvoet in Brassica

Bestrijding van knolvoet in Brassica Bestrijding van knolvoet in Brassica In opdracht van: Productschap Tuinbouw Verslag 2003 en 2004 Ing. H. Meester Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228)

Nadere informatie

Droogrotbestrijding in gladiolen

Droogrotbestrijding in gladiolen Droogrotbestrijding in gladiolen Vervanging van Sumisclex Auteur: Hans Kok Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen Februari 27 PPO nr. 32 3352 27 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen

Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen Project in opdracht van: Productschap akkerbouw (PA) Met deelname van Syngenta Crop Protection en Bayer Cropscience Resultaten 2009 Ing. K.H. Wijnholds en Ir.

Nadere informatie

Trends in bodemvruchtbaarheid in Nederlandse landbouwgronden

Trends in bodemvruchtbaarheid in Nederlandse landbouwgronden Trends in bodemvruchtbaarheid in Nederlandse landbouwgronden Arjan Reijneveld 8 N o v e m b e r 2013 Trends in bodemvruchtbaarheid in kaart gebracht met hulp van gegevens grondonderzoek Opbouw presentatie

Nadere informatie

Het gebruik van ammoniumpolyfosfaat (Hydro Terra) en zwavel in pootaardappelen

Het gebruik van ammoniumpolyfosfaat (Hydro Terra) en zwavel in pootaardappelen Het gebruik van ammoniumpolyfosfaat (Hydro Terra) en zwavel in pootaardappelen KW 362 Door: ing. H.W.G. Floot Inleiding Ammoniumpolyfosfaat (APP) is een vloeibare meststof die zowel stikstof als fosfaat

Nadere informatie

Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voor de sloot

Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voor de sloot Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voor de sloot Uw klantnummer: 5001382 Postbus 170 NL- 6700 AD Wageningen T +31 (0)88 876 1010 E klantenservice@blgg.agroxpertus.com I blgg.agroxpertus.nl T monstername:

Nadere informatie

Luis- en virusbestrijding in pootaardappelen

Luis- en virusbestrijding in pootaardappelen Luis- en virusbestrijding in pootaardappelen Het komen tot een optimale wijze van bestrijding DLV Plant Postbus 7001 6700 CA Wageningen Agro Business Park 65 6708 PV Wageningen T 0317 49 15 78 F 0317 46

Nadere informatie

Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken

Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken Auteurs Wendy Odeurs en Jan Bries Joos Latré Dieter Cauffman en Koen Vrancken Jef Verheyen Gert Van de Ven 14/03/2014 www.lcvvzw.be 2 / 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AGRO-VITAL

INHOUDSOPGAVE AGRO-VITAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INHOUDSOPGAVE 1. Doel proef... 2 2. Proefgegevens... 2 3. Objecten

Nadere informatie

BEMESTINGSPROEVEN NETWERK MICROVERGISTERS. Albert-Jan Bos Dinsdag 22 november 2016

BEMESTINGSPROEVEN NETWERK MICROVERGISTERS. Albert-Jan Bos Dinsdag 22 november 2016 BEMESTINGSPROEVEN NETWERK MICROVERGISTERS Albert-Jan Bos Dinsdag 22 november 2016 BEMESTINGSPROEVEN NETWERK MICROVERGISTERS Opbrengstproeven De Marke en Den Eelder 2015 en 2016 Meting NH 3 emissie De Marke

Nadere informatie

VOORJAARSBEMESTING IN PREI: EFFECT VAN MAGNESIUM

VOORJAARSBEMESTING IN PREI: EFFECT VAN MAGNESIUM VOORJAARSBEMESTING IN PREI: EFFECT VAN MAGNESIUM Proefcode: OL13 PRBMVJ Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Karreweg 6 9770 Kruishoutem Tel ++

Nadere informatie

Voeding in relatie tot ziekten en plagen Maikel van de Ven 17-02-2016 Even voorstellen Sinds 2003 bezig met plantsapmetingen in aardbei en vollegrondsgroente Brix, Ec, ph, Nitraat, Kalium Na 5 jaar ervaring:

Nadere informatie

Invloed Magnesium-(bij)bemesting bij de teelt van pootaardappelen KW 0409 Door: ing. H.W.G. Floot

Invloed Magnesium-(bij)bemesting bij de teelt van pootaardappelen KW 0409 Door: ing. H.W.G. Floot Invloed Magnesium-(bij)bemesting bij de teelt van pootaardappelen KW 0409 Door: ing. H.W.G. Floot Inleiding In de praktijk komt regelmatig Magnesiumgebrek voor. Dit tekort kan veelal opgelost worden met

Nadere informatie

Verspreiding van zuur vanuit plantgoed en vanuit de grond

Verspreiding van zuur vanuit plantgoed en vanuit de grond Verspreiding van zuur vanuit plantgoed en vanuit de grond Onderdeel van project 320791 Epidemiologie en beheersing van Fusarium in tulp M. F. N. van Dam, S. J. Breeuwsma, A. J. M. van Haaster Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Bestrijding van Fusarium in tomaat

Bestrijding van Fusarium in tomaat Bestrijding van Fusarium in tomaat 2012 Proef nummer: 12557 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk Phone +31 (0)228 56 31 64 Fax +31 (0)228 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl www.proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt?

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? J. Bonnast (BDB), W. Odeurs (BDB) Samenvatting Het optimaliseren van de teelttechniek is een uitdaging voor iedere

Nadere informatie

Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai. H. de Putter

Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai. H. de Putter Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai H. de Putter Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV. Projectrapport nr. 110118 2001 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Bemestingsonderzoek Grasland kavelblok 2

Bemestingsonderzoek Grasland kavelblok 2 Bemestingsonderzoek Grasland kavelblok 2 Uw klantnummer: 5001382 Postbus 170 NL - 6700 AD Wageningen T monstername: Klantenservice: 0888761010 T klantenservice: +31 (0)88 876 1010 E klantenservice@blgg.agroxpertus.nl

Nadere informatie

Zaaizaad ontsmetting en bemesting in wintertarwe. Oktober 2011

Zaaizaad ontsmetting en bemesting in wintertarwe. Oktober 2011 Zaaizaad ontsmetting en bemesting in wintertarwe uitgevoerd in opdracht van: Agriton Oktober 2011 Proefnummer: 11608 Oktober 2011 H de Vries Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon

Nadere informatie

Beproeving mineralenconcentraten en spuiwater in diverse gewassen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Inhoud

Beproeving mineralenconcentraten en spuiwater in diverse gewassen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Inhoud Beproeving mineralenconcentraten en spuiwater in diverse gewassen Resultaten uit onderzoek PPO en andere WUR-instituten Willem van Geel, PPO-AGV, 8-11-2012, Bergeijk Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman

Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman Inleiding In 2007 werd door SPNA op de locatie Proefboerderij Kollumerwaard, Munnekezijl, een proef uitgevoerd

Nadere informatie

De effecten van steenmeel op de grasgroei.

De effecten van steenmeel op de grasgroei. `. De effecten van steenmeel op de grasgroei. Bert Westerhuis Rijnveste 18 Wageningen Bert.westerhuis@wur.nl Tony van Dijke Dijkgraaf 4 1c-1 Tony.vandijke@wur.nl Samenvatting. In dit onderzoek word onderzocht

Nadere informatie

Effect van toepassing effectieve micro-organismen in zomertarwe 2009

Effect van toepassing effectieve micro-organismen in zomertarwe 2009 Effect van toepassing effectieve micro-organismen in zomertarwe 2009 Hanja Slabbekoorn en Peter Dekker Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. sector AGV oktober 2009 PPO projectnr. 32 500 619 00 (ZW3609)

Nadere informatie

VELDSLA ONDER GLAS 2015

VELDSLA ONDER GLAS 2015 VELDSLA ONDER GLAS 2015 Zaaidichtheid 4 e gamma (winter 2015-2016 ) TOAGLA15VSL_TT01 Onderzoek financieel gesteund door GMO. Doel Nagaan wat de invloed is van de zaaidichtheid op opbrengst en geel blad.

Nadere informatie

Het effect van Contans WG en fungiciden met nevenwerking op Sclerotinia in zetmeelaardappelen

Het effect van Contans WG en fungiciden met nevenwerking op Sclerotinia in zetmeelaardappelen Het effect van Contans WG en fungiciden met nevenwerking op Sclerotinia in zetmeelaardappelen DLV Plant De Drieslag 25 8251 JZ Dronten T 0321 38 88 41 F 0321 33 83 44 E info@dlvplant.nl www.dlvplant.nl

Nadere informatie

ANALYSERAPPORT SPURWAY TOTAAL VOORBEELD

ANALYSERAPPORT SPURWAY TOTAAL VOORBEELD SPURWAY TOTAAL ALTIC BV de Drieslag 30 8251 JZ DRONTEN MONSTER EN ONDERZOEK Labnummer : 1000 Monstername door : Datum binnenkomst : 22 februari 2013 Datum monstername : 22 februari 2013 Datum rapportage

Nadere informatie

Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy

Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy Projectnummer PT: 14216.12 In opdracht van: Productschap Tuinbouw Postbus 280 2700 AG Zoetermeer Uitgevoerd door: Cultus Agro Advies Zandterweg 5 5973 RB

Nadere informatie

HUMUSZUREN ALS HULPMIDDEL VOOR DE OPTIMALISATIE VAN

HUMUSZUREN ALS HULPMIDDEL VOOR DE OPTIMALISATIE VAN HUMUSZUREN ALS HULPMIDDEL VOOR DE OPTIMALISATIE VAN OPBRENGST EN KWALITEIT VAN RAAIGRAS BIJ VERMINDERDE BEMESTING Greet Verlinden, Thomas Coussens en Geert Haesaert Hogeschool Gent, Departement Biowetenschappen

Nadere informatie

Bemesting. Fosfaatgebruiksnormen. Mestwetgeving Wettelijk op maisland: 112 kg N/ha/jaar en bij hoge PW 50 kg P205/ha/jaar 1-2-2016.

Bemesting. Fosfaatgebruiksnormen. Mestwetgeving Wettelijk op maisland: 112 kg N/ha/jaar en bij hoge PW 50 kg P205/ha/jaar 1-2-2016. Even Voorstellen Pascal Kleeven Akkerbouw/vollegrondgroentebedrijf Sinds1999 in dienst bij Vitelia-Agrocultuur Bemesting Wie teelt er maïs? Vragen Wie heeft er een mestmonster? Wie heeft er actuele grondmonsters?

Nadere informatie

Waterbroei tulp: Beworteling van peren

Waterbroei tulp: Beworteling van peren Waterbroei tulp: Beworteling van peren In opdracht van: Productschap Tuinbouw 2002 en 2003 Ing. H. Meester Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30

Nadere informatie

Vergelijking van geleide stikstofbemestingssystemen

Vergelijking van geleide stikstofbemestingssystemen Vergelijking van geleide stikstofbemestingssystemen bij tulp 22 23 E.A.C. VlamingKroon en A.M. van Dam Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen april 23 PPO 337242 23 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Het gebruik van gips in de fruitteelt

Het gebruik van gips in de fruitteelt Het gebruik van gips in de fruitteelt Inleiding Als voedingselement zorgt calcium voor stevige, lang houdbare vruchten. Calcium speelt daarnaast ook een belangrijke rol bij bodemstructuur en -vruchtbaarheid.

Nadere informatie

Groeiregulatie in Engels raaigras

Groeiregulatie in Engels raaigras Groeiregulatie in Engels raaigras Effect Moddus, Actirob, MCPA en middel X op zaadopbrengst in 2012 In opdracht van en gefinancierd door Productschap Akkerbouw en Werkgroep graszaden en graszoden Postbus

Nadere informatie

Buxus proefveld 2012

Buxus proefveld 2012 Buxus proefveld 2012 Onderzoeken welke biologische middelen en natuurlijke teeltmethodieken effect hebben op het probleem Cylindrocladium in de vollegronds Buxusteelt. Buxus-kwekers hebben in toenemende

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia P.J. van Leeuwen, A.Th. J. Koster, J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen januari 2005 PPO nr.330928 2005 Wageningen,

Nadere informatie