Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website https://renault."

Transcriptie

1 Actievoorwaarden The Gift Door mee te doen met de actie The Gift kunnen deelnemers een reis met de Renault Clio R.S naar de Vogezen winnen, inclusief 2 hotelovernachtingen. Deelnemen kan via Hoe werkt het? Stap 1: Ga naar Stap 2: Klik op Doe mee Stap 3: Geef uw contact- en adresgegevens op. Stap 4: Klik op verzenden Stap 5: U heeft succesvol meegedaan Stap 6: Er wordt één winnaar gekozen door middel van loting Actievoorwaarden Deze voorwaarden (de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op deze door Renault Nederland N.V., gevestigd te Schiphol-Rijk Boeingavenue 275 (de "Renault Nederland"), georganiseerde actie waarbij deelnemers kans maken om een reis met de Renault Clio R.S. te winnen (de Actie ). Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website 1. Actie - Deze Actie vindt plaats ter promotie van de nieuwe Renault Clio R.S. in Nederland en loopt gedurende de actieperiode van maandag 12 december :00 tot en met donderdag 22 december :00 uur (de "Actieperiode"), waarna op donderdag 22 december 2016 de winnaars van de Actie (de ''Winnaar") bekend zullen worden gemaakt. 2. Deelname - De deelnemer kan op de actiepagina openen en deelnemen aan de Actie (de ''Deelnemer'') door zijn gegevens (geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en adres) in te vullen - Door deelname aan de Actie ontstaat geen (aankoop-)verplichting voor Deelnemer voor een nieuwe Renault Clio R.S. of een ander Renault model. - Deelname is alleen geldig indien alle gegevens volledig en correct zijn ingevuld op de actiepagina. Verplichte gegevens zijn: voornaam, tussenvoegsel, achternaam en adres. - De gegevens die zijn verstrekt via het formulier op de actiepagina worden opgeslagen in de actiedatabase van Renault Nederland.

2 - Renault Nederland mag na deelname de Deelnemer berichten sturen gerelateerd aan de Actie. - Deelname is uitgesloten voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. - Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. - Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs dat ten minste drie maanden voor de acceptatie van de Prijs is uitgegeven. - Renault Nederland heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig rijbewijs en/of legitimatiebewijs te tonen. Indien geen geldig rijbewijs kan worden getoond, kan Renault Nederland ervoor kiezen de Deelnemer van deelname uit te sluiten. Het recht op deelname komt hierdoor te vervallen zonder dat de Deelnemer recht op een vergoeding heeft. - Renault Nederland heeft het recht om een Deelnemer van deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, (ii) op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, (iii) de Actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont. - Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Renault Nederland, haar dealernetwerk alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. 3. Prijs - De prijs is een reis naar de Vogezen in de Renault Clio R.S., inclusief 2 hotelovernachtingen voor 2 personen en één volle brandstoftank (de ''Prijs'') ter waarde van circa 1.000,-. Het hotel wordt door de organisatie van deze Actie gekozen en bekend gemaakt aan de Winnaar. Overige kosten zijn voor de Winnaar zelf. - Alle overige kosten zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: (doorlopende) reis- en/of annuleringsverzekering (inclusief wintersportdekking), tolkosten, toeristenbelasting, maaltijden en parkeergeld, zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor eigen rekening. - Tijdens de Prijs dient de Winnaar zich te houden aan de verkeersregels zoals die gelden in het land waar de Winnaar zich bevindt. - De Winnaar dient correct met de ter beschikking gestelde auto om te gaan en eventuele schade direct bij Renault Nederland te melden. - Eventuele bekeuringen worden doorbelast aan de Winnaar. - Indien schade ontstaat als gevolg van overtreding van verkeersregels door de Winnaar, behoudt Renault Nederland zich het recht voor deze schade bij de Winnaar te verhalen. - De Winnaar heeft geen toestemming om met de Renault Clio R.S. deel te nemen aan wedstrijden, circuit-, rally-, snelheidsraces of enige andere activiteiten waarvan aangenomen kan worden dat ze niet vallen onder het normale gebruik van een auto.

3 - Bij inbeslagname van, wegslepen van, of schade aan de Renault Clio R.S. n.a.v. verwijtbaar handelen van de Winnaar, verhaalt Renault Nederland eventueel ontstane schade direct op de Winnaar. - Voorafgaand aan het ontvangen van de Prijs machtigt Renault Nederland de Winnaar en eventueel zijn of haar medereiziger de betreffende auto te besturen, voor zover zij indien Renault Nederland hierom verzoekt een geldig rijbewijs kunnen overleggen, welke ten minste drie maanden voordien is afgegeven. Overige personen zijn niet gemachtigd om de auto te besturen. - Renault Nederland zorgt voor een all risk en inzittenden verzekering voor de Renault Clio R.S. voor de Winnaar en zijn of haar medereizigers en draagt tevens zorg voor de in de Actieperiode verschuldigde houderschapsbelasting. - De Winnaar dient bij acceptatie van de Prijs de algemene uitleenvoorwaarden van Renault Nederland te accepteren en deze te ondertekenen. Doet de Winnaar dit niet, dan mag Renault Nederland de Winnaar het recht op de Prijs ontzeggen. - De winnaar mag maximaal 2000 km met de ter beschikking gestelde auto rijden. Extra kilometers dienen direct vooraf, zijnde bij het ophalen van de Renault Clio R.S., gemeld te worden. Hierbij dient de winnaar te vermelden (i) hoeveel kilometer hij zal rijden boven het maximum van 2000 km, (ii) de reden dat hij deze kilometers boven de 2000 km zal afleggen en (iii) het land/de landen waarin hij deze kilometers zal afleggen. 4. Bekendmaking Winnaar - Op 22 december 2016 om 17:00 uur wordt op onafhankelijke wijze uit alle geldige inzendingen die zijn ontvangen gedurende de Actieperiode een Winnaar bepaald. - De aanwijzing van de Winnaar geschiedt door medewerkers van het onafhankelijk Social Media Bureau Dorst & Lesser B.V. ("Dorst & Lesser"). Renault Nederland heeft Dorst & Lesser als haar social media bureau aangesteld. Dorst & Lesser is bedenker van deze Actie. - Aan de hand van het adres dat is gekoppeld aan zijn/haar deelnameformulier, wordt de Winnaar op 22 december 2016 via een persoonlijke op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs. - Renault Nederland streeft ernaar deze binnen 1 uur nadat de Winnaar is bepaald, te (laten) versturen. Nadat de Winnaar bekend gemaakt is, heeft de Winnaar 7 dagen om de Prijs te accepteren. Onder een acceptatie verstaat Renault Nederland het bevestigen van de namens Renault Nederland verstuurde door een reactie te versturen naar het adres inclusief alle (in de van/namens Renault Nederland) opgevraagde informatie. - De prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een deelnemer die volledige en juiste persoonsen contactgegevens heeft achtergelaten.

4 - Indien de Winnaar niet binnen 7 dagen na ontvangst van de een bevestiging en alle benodigde informatie heeft verzonden naar ontvangt hij/zij hiervan een herinnering per . - De Winnaar dient binnen 3 dagen na ontvangst van deze herinneringsmail een definitieve reactie te versturen en alle gevraagde informatie en toestemmingen zoals eerder beschreven kenbaar te maken door een mail te sturen naar Indien de Winnaar niet binnen 3 dagen na ontvangst van de herinneringsmail een bevestiging met alle benodigde informatie heeft verzonden, vervalt diens aanspraak op de door hem gewonnen prijs. Renault Nederland wijst in dat geval een nieuwe Winnaar aan op de wijze zoals eerder beschreven. - Indien de initiële Winnaar niet binnen de hierboven vermelde termijn van in totaal tien dagen na verzending van het bericht heeft voldaan aan zijn verplichting tot toezending van een bevestiging met alle benodigde informatie, zal een nieuwe Winnaar worden aangewezen op exact dezelfde wijze zoals eerder beschreven, zij het op een andere datum en tijd. - Het recht de Prijs te ontvangen kan niet worden overgedragen aan derden. De Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld, waardebonnen of een andere Prijs en kan niet op een later moment worden ingezet 5. Aansprakelijkheid - Renault Nederland verleent geen enkele garantie op een Prijs. - Deelname aan de Actie en het gebruikmaken van de Prijs vindt geheel plaats op eigen risico. Renault Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Renault Nederland en/of door derden te verstrekken prijzen. - Renault Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. - Renault Nederland besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Renault Nederland of andere door Renault Nederland openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Renault Nederland worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Renault Nederland doen ontstaan. - Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid van Renault Nederland geldt eveneens voor door Renault Nederland ingeschakeld (hulp)personeel en door Renault Nederland ingeschakelde derden.

5 6. Persoonsgegevens - De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Renault Nederland verstrekte persoonsgegevens bestaande uit: voornaam, tussenvoegsel, achternaam en adres. - De persoonsgegevens die Renault Nederland in het kader van de Actie verzamelt, zal Renault Nederland overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en haar Privacybeleid verwerken en gebruiken voor activiteiten in het kader van de uitvoering van de Actie, zoals het feit dat Renault Nederland contact opneemt met de Winnaar. - De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. - Indien een Deelnemer zijn/haar gegevens wenst te wijzigen, kan de Deelnemer contact opnemen met Renault Nederland, postbus 75784, 1118 ZX Schiphol of via 7. Overige bepalingen - Renault Nederland is gerechtigd om deze Actievoorwaarden (zonder vooraankondiging of opgaaf van reden) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de Deelnemers zijn. Een eenzijdige wijziging is in dat geval niet toegestaan. Renault Nederland zal een gewijzigde versie van het reglement op de website (Nederland) en plaatsen. - De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan Renault Nederland NV, afdeling Klantrelaties via het gratis nummer of via het contactformulier op Tevens kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. De Kansspelautoriteit zal bij ontvangst van een klacht Renault Nederland hiervan op de hoogte stellen. - Op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website Actievoorwaarden Dacia Zeker Wel Door mee te doen met de actie Dacia Zeker Wel kunnen winnende deelnemers een vakantie bon ter waarde van 1000,- bij Weekendjeweg.nl winnen. De winnaar mag deze reis gaan

Nadere informatie

Actievoorwaarden winactie Renault Design op vtwonen: 1. Actieperiode 2. Deelname

Actievoorwaarden winactie Renault Design op vtwonen: 1. Actieperiode 2. Deelname Actievoorwaarden winactie Renault Design op vtwonen: Door zijn gegevens in te vullen, maakt de deelnemer kans op een weekend weg naar Parijs in een Renault Clio. De winnaar ontvangt: - Een Renault Clio

Nadere informatie

Actievoorwaarden SCÉNIC Drive & Surprise Hoe werkt het? Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4 Stap 5: Stap 6: Stap 7: ACTIEVOORWAARDEN Actievoorwaarden

Actievoorwaarden SCÉNIC Drive & Surprise Hoe werkt het? Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4 Stap 5: Stap 6: Stap 7: ACTIEVOORWAARDEN Actievoorwaarden Actievoorwaarden SCÉNIC Drive & Surprise Met de actie Drive & Surprise introduceert Renault Nederland in de periode 30 november tot en met 19 december 2016 de nieuwe Renault SCÉNIC als dé auto voor de

Nadere informatie

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn te vinden op de website

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn te vinden op de website Actievoorwaarden bedenk de naam" Deel jouw suggestie en maak kans op een weekend weg (cadeaubon ter waarde van 150,-) met een Dacia auto uit de nieuwe range. Door je suggestie te delen op weare.dacia.nl/naam

Nadere informatie

Actievoorwaarden Zandvoort Pinksterraces Toegangskaarten Actieperiode : 18 april 2016 t/m 6 mei 2016 Hoe werkt het? Actievoorwaarden 1.

Actievoorwaarden Zandvoort Pinksterraces Toegangskaarten Actieperiode : 18 april 2016 t/m 6 mei 2016 Hoe werkt het? Actievoorwaarden 1. Actievoorwaarden Zandvoort Pinksterraces Toegangskaarten Maak kans op twee gratis toegangskaarten en een ritje op het Circuit Park Zandvoort met je eigen sportieve Renault. Laat je gegevens achter en doe

Nadere informatie

Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Actie Dacia Nederland 2. Actieperiode Actieperiode 3.

Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Actie Dacia Nederland 2. Actieperiode Actieperiode 3. Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list Door mee te doen met de actie Dacia Duster Fan list kunnen deelnemers een 7-daagse proefrit in de Dacia Duster winnen. De winnaar mag 7 dagen rijden in een ter beschikking

Nadere informatie

Actieperiode : 6 augustus 2015 t/m 20 augustus 2015

Actieperiode : 6 augustus 2015 t/m 20 augustus 2015 Actievoorwaarden Captur Verzin de Naam Maak kans op een weekend weg met de nieuwe Captur Limited Edition Doe mee met de Captur Verzin de Naam en maak kans op een weekend weg voor twee personen met de nieuwe

Nadere informatie

Actievoorwaarden Renault Viva400: doe de matchtest op renault.nl/viva400 Actievoorwaarden Renault Nederland Sanoma Nederland 1.

Actievoorwaarden Renault Viva400: doe de matchtest op renault.nl/viva400 Actievoorwaarden Renault Nederland Sanoma Nederland 1. Actievoorwaarden Renault Viva400: doe de matchtest op renault.nl/viva400 Door mee te doen aan de campagne Renault Viva400, maakt de deelnemer kans op een weekend weg naar Maastricht in een Renault die

Nadere informatie

Actievoorwaarden van de Dacia Transferdagen Quiz Doe mee met de Dacia Transferdagen Quiz en maak kans op een geheel verzorgde voetbalreis naar Italië.

Actievoorwaarden van de Dacia Transferdagen Quiz Doe mee met de Dacia Transferdagen Quiz en maak kans op een geheel verzorgde voetbalreis naar Italië. Actievoorwaarden van de Dacia Transferdagen Quiz Doe mee met de Dacia Transferdagen Quiz en maak kans op een geheel verzorgde voetbalreis naar Italië. Door mee te doen aan de Dacia Transferdagen Quiz maak

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Actie

ACTIEVOORWAARDEN Actie ACTIEVOORWAARDEN Deze voorwaarden (hierna te noemen Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., gevestigd te Weena 70 in Rotterdam (hierna te noemen Shell

Nadere informatie

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te lezen op de website renault.nl/twingofashionchallenge.

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te lezen op de website renault.nl/twingofashionchallenge. Actievoorwaarden Renault Twingo Fashion Challenge Door mee te doen aan de campagne Renault Twingo Fashion Challenge, maakt de deelnemer kans op een complete make-over van de bekende fashion iconen; Sanny

Nadere informatie

Actievoorwaarden Renault Viva400: doe de ambitietest op renault.nl/viva400

Actievoorwaarden Renault Viva400: doe de ambitietest op renault.nl/viva400 Actievoorwaarden Renault Viva400: doe de ambitietest op renault.nl/viva400 Door mee te doen aan de campagne Renault Viva400, maakt de deelnemer kans op een weekend weg naar Maastricht in een Renault die

Nadere informatie

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vokswagen Tiguan Wintertest actie. Artikel 1 Algemeen

Actievoorwaarden Vokswagen Tiguan Wintertest actie. Artikel 1 Algemeen Actievoorwaarden Vokswagen Tiguan Wintertest actie Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Tiguan Wintertest (hierna de Actie ) 2. De Actie wordt georganiseerd door Pon s

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE Deelnemers van de Acties zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Première Hotel Transsylvanië 3

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Première Hotel Transsylvanië 3 Actievoorwaarden Mastercard-promotie Première Hotel Transsylvanië 3 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Première Hotel Transsylvanië

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard Veldhelden bij UEFA Champions League-wedstrijd: AFC Ajax AEK Athene FC

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard Veldhelden bij UEFA Champions League-wedstrijd: AFC Ajax AEK Athene FC Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard Veldhelden bij UEFA Champions League-wedstrijd: AFC Ajax AEK Athene FC 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van

Nadere informatie

Actievoorwaarden Metalak voor de actie: Zoek en Win"

Actievoorwaarden Metalak voor de actie: Zoek en Win Actievoorwaarden Metalak voor de actie: Zoek en Win" 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Zoek en Win", hierna te noemen: "de Actie". De Actie wordt georganiseerd door Metalak

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie. UEFA Champions League Finale Kiev 2018

Actievoorwaarden Mastercard-promotie. UEFA Champions League Finale Kiev 2018 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Mastercard-promotie UEFA Champions League Finale Kiev 2018 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie UEFA Champions League

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

Texels Vuurbaak actievoorwaarden

Texels Vuurbaak actievoorwaarden Texels Vuurbaak actievoorwaarden 8 februari 2018 Texels Vuurbaak actievoorwaarden Actievoorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie de BRIT Awards 2019 met Mastercard

Actievoorwaarden Mastercard-promotie de BRIT Awards 2019 met Mastercard Actievoorwaarden Mastercard-promotie de BRIT Awards 2019 met Mastercard 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie de BRIT Awards 2019 met Mastercard

Nadere informatie

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland «Laat nu uw auto APK keuren en maak kans op 1 van de 10 auto s t.w.v. 10.000,-.*» Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen... 3 4. Winnaars...

Nadere informatie

Bosch Car Service 2019 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2019 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2019 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op Bosch prijzen.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak

Nadere informatie

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Priceless Specials Thuisbezorgd (hierna:

Nadere informatie

Actievoorwaarden Reisgenoot van het jaar 2018

Actievoorwaarden Reisgenoot van het jaar 2018 Actievoorwaarden Reisgenoot van het jaar 2018 Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Reisgenoot van het jaar 2018 (hierna te noemen: 'de Actie'),

Nadere informatie

Actievoorwaarden "Ben jij een echte Texels Seumerfeugel?"

Actievoorwaarden Ben jij een echte Texels Seumerfeugel? Actievoorwaarden "Ben jij een echte Texels Seumerfeugel?" 17 mei 2018 Actievoorwaarden "Ben jij een echte Texels Seumerfeugel?" Actievoorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze actievoorwaarden

Nadere informatie

Wedstrijdvoorwaarden Win UEFA Champions League tickets bij Santander voor Ajax of PSV Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Wedstrijdvoorwaarden Win UEFA Champions League tickets bij Santander voor Ajax of PSV Santander Consumer Finance Benelux B.V. Wedstrijdvoorwaarden Win UEFA Champions League tickets bij Santander voor Ajax of PSV Santander Consumer Finance Benelux B.V. 1. Wedstrijdvoorwaarden 1.1. Deze Wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Actievoorwaarden Bucketlist

Actievoorwaarden Bucketlist Actievoorwaarden Bucketlist Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Social Actie Bucketlist (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd

Nadere informatie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie);

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); ACTIEVOORWAARDEN TROUWEN IN DE KUIP Algemeen Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); Deze actie is geïnitieerd door

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard -promotie WE Fashion & Mastercard Veldhelden UEFA Champions League

Actievoorwaarden Mastercard -promotie WE Fashion & Mastercard Veldhelden UEFA Champions League Actievoorwaarden Mastercard -promotie WE Fashion & Mastercard Veldhelden UEFA Champions League 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie WE Fashion

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. ACTIEVOORWAARDEN NH EN SKY RADIO THAT S ME CAMPAGNE Aanvullende actievoorwaarden NH That s Me campagne, een actie in samenwerking met Sky Radio. 0. ALGEMEEN De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Algemene actievoorwaarden Digital Radio 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Digital Radio (onderdeel Stichting Radio Advies Bureau en/of zijn opvolgers)

Nadere informatie

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op 100 korting.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie The Big Event Roulette (verder te noemen: de actie);

1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie The Big Event Roulette (verder te noemen: de actie); ACTIEVOORWAARDEN THE BIG EVENT ROULETTE. 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie The Big Event Roulette (verder te noemen: de actie); 1.2 Deze actie

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Actievoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Unique Music te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna

Nadere informatie

Actievoorwaarden MasterCard -promotie MasterCard Kids Line-Up UEFA Champions League

Actievoorwaarden MasterCard -promotie MasterCard Kids Line-Up UEFA Champions League Actievoorwaarden MasterCard -promotie MasterCard Kids Line-Up UEFA Champions League 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie MasterCard Kids Line-Up

Nadere informatie

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard creditcard.

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard creditcard. Actievoorwaarden MasterCard-promotie AMF Priceless Surprises 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie AMF Priceless Surprises (hierna: Actie ) die

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Cannes Filmfestival 2018

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Cannes Filmfestival 2018 Actievoorwaarden Mastercard-promotie Cannes Filmfestival 2018 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Cannes Filmfestival 2018 (hierna: Actie

Nadere informatie

speciaal internetplatform, deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden.

speciaal internetplatform,  deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden. Actievoorwaarden Volkswagen Memory Lane Samenvatting 1. De actieperiode loopt van 7 november 2016 tot en met 27 februari 2017. 2. Tijdens deze actieperiode kunnen Volkswagen fans verhalen indienen op een

Nadere informatie

Actievoorwaarden Cruise Travel Theunisse Kokosbrood - Win een cruise

Actievoorwaarden Cruise Travel Theunisse Kokosbrood - Win een cruise Actievoorwaarden Cruise Travel Theunisse Kokosbrood - Win een cruise Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Theunisse Kokosbrood Win een cruise, hierna te noemen: Actie, die wordt georganiseerd

Nadere informatie

24-08-2015. Actievoorwaarden

24-08-2015. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Algemeen: Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Televizier-Ring (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro

Nadere informatie

Actievoorwaarden Maak 4x kans op een city trip voor 2 personen maart 2015

Actievoorwaarden Maak 4x kans op een city trip voor 2 personen maart 2015 Actievoorwaarden Maak 4x kans op een city trip voor 2 personen maart 2015 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie van srprs.me Win een

Nadere informatie

Algemene Spelvoorwaarden WIN de Toyota Aygo

Algemene Spelvoorwaarden WIN de Toyota Aygo Algemene Spelvoorwaarden WIN de Toyota Aygo Artikel 1: Definities In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: a. aanbieder: Hommerson

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Roland-Garros 2018

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Roland-Garros 2018 Actievoorwaarden Mastercard-promotie Roland-Garros 2018 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Roland- Garros 2018 (hierna: Actie ) die

Nadere informatie

Actievoorwaarden Bloemenbureau Holland Vier de zomer Promotie

Actievoorwaarden Bloemenbureau Holland Vier de zomer Promotie Actievoorwaarden Bloemenbureau Holland Vier de zomer Promotie 1. Actievoorwaarden Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Vier de Zomer (hierna: Actie ) die georganiseerd

Nadere informatie

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard Gold creditcard.

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard Gold creditcard. Actievoorwaarden MasterCard-promotie Tomorrowland Surprises 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Tomorrowland Priceless Surprises (hierna: Actie

Nadere informatie

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ).

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ). Actievoorwaarden Fanmail voor Sochi Samenvatting 1. Actieperiode loopt van 31 januari 2014 tot en met 23 februari 2014; 2. Stuur een Fanmail bericht via elkedagsupporter.nl en accepteer de algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemeen 1. De actie loopt van 20 februari 2019 tot en met 12 maart Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. 3. Deelname aan de actie

Algemeen 1. De actie loopt van 20 februari 2019 tot en met 12 maart Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. 3. Deelname aan de actie Algemeen 1. De actie loopt van 20 februari 2019 tot en met 12 maart 2019. 2. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. 3. Deelname aan de actie door werknemers van PaperFlies, inclusief bekenden, vrienden

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017

Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 (hierna te

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard -promotie Win een volledig verzorgde reis naar Disneyland Paris

Actievoorwaarden Mastercard -promotie Win een volledig verzorgde reis naar Disneyland Paris Actievoorwaarden Mastercard -promotie Win een volledig verzorgde reis naar Disneyland Paris 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Win een volledig

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Second Screen De voorstelling die geschiedenis schrijft van

Nadere informatie

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Mysteryland Last Minute Surprises

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Mysteryland Last Minute Surprises Actievoorwaarden MasterCard-promotie Mysteryland Last Minute Surprises 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Mysteryland Last Minute Surprises (hierna:

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win shoptegoed bij Bconnect Rotterdam', hierna actie 2. Organisator

Nadere informatie

2. De Actie wordt georganiseerd door Boem! Marketing in opdracht van Nuon kantoorhoudende te Hoekenrode BR Amsterdam (hierna: "Organisator").

2. De Actie wordt georganiseerd door Boem! Marketing in opdracht van Nuon kantoorhoudende te Hoekenrode BR Amsterdam (hierna: Organisator). Actievoorwaarden I. Algemeen 1. Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie (hierna: "Actie") aangeboden op de websites nuon.boemmarketing.nl, energiedilemmas.hetgrotenationaleonderzoek.nl

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Laat een onderhoud uitvoeren op uw wagen en maak kans op 1 van de 45 roadtrips» Inhoud «Laat een onderhoud uitvoeren op uw wagen en maak kans

Nadere informatie

Actievoorwaarden Wintersportweken

Actievoorwaarden Wintersportweken Actievoorwaarden Wintersportweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Wintersportweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd

Nadere informatie

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Best Thai Award, hierna te noemen: de Actie. De Actie wordt georganiseerd

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE Dr. Oetker Nederland ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE 2015 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Dr. Oetker Bistro Flammkuchen winactie 2015 (verder

Nadere informatie

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Aanvullende informatie I. Algemeen 1. Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie (hierna: "Actie") aangeboden op de websites http://filmtest.boemmarketing.nl (hierna: "Website").

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500!

ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500! ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500! 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie LIKE DC-Bestratingen En maak kans op een een tuinaanleg

Nadere informatie

Actievoorwaarden Win een Big Green Egg

Actievoorwaarden Win een Big Green Egg Actievoorwaarden Win een Big Green Egg I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Win een Big Green Egg (verder te noemen: de Actie ) van Gebroeders van Beek BV te Wehl (verder te noemen:

Nadere informatie

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de Mastercard creditcard bij TennisDirect.

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de Mastercard creditcard bij TennisDirect. Actievoorwaarden Mastercard -promotie Win een reis naar Roland-Garros 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Win een reis naar Roland-Garros (hierna:

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Hahnenkamm Races. 1. Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Hahnenkamm Races. 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Mastercard-promotie Hahnenkamm Races 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Hahnenkamm Races (hierna: Actie ) die georganiseerd

Nadere informatie

Actievoorwaarden Wintersportweken

Actievoorwaarden Wintersportweken Actievoorwaarden Wintersportweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Wintersportweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard -promotie win een reis naar de UEFA Champions League Finale 2017 in Cardiff

Actievoorwaarden Mastercard -promotie win een reis naar de UEFA Champions League Finale 2017 in Cardiff Actievoorwaarden Mastercard -promotie win een reis naar de UEFA Champions League Finale 2017 in Cardiff 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie win

Nadere informatie

Actievoorwaarden Verwenweken

Actievoorwaarden Verwenweken Actievoorwaarden Verwenweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Verwenweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie The Big Event Roulette (verder te noemen: de actie);

1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie The Big Event Roulette (verder te noemen: de actie); ACTIEVOORWAARDEN THE BIG EVENT ROULETTE. 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie The Big Event Roulette (verder te noemen: de actie); 1.2 Deze actie

Nadere informatie

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden België & Luxemburg Inhoud

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden België & Luxemburg Inhoud Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Laat nu uw onderhoud uitvoeren en maak kans op 1 van de 45 roadtrips.» Inhoud «Laat nu uw onderhoud uitvoeren en maak kans op 1 van de 45 roadtrips.»...

Nadere informatie

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart De Actie 1. De actie Win tickets voor Usher s concert op 4 maart wordt aangeboden door MasterCard Nederland, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard T-Mobile/ Xperia van Sony - Kids Line-Up UEFA Champions League

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard T-Mobile/ Xperia van Sony - Kids Line-Up UEFA Champions League Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard T-Mobile/ Xperia van Sony - Kids Line-Up UEFA Champions League 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie

Nadere informatie

Actievoorwaarden MasterCard-promotie MasterCard Veldhelden UEFA Champions League PSV-VfL Wolfsburg

Actievoorwaarden MasterCard-promotie MasterCard Veldhelden UEFA Champions League PSV-VfL Wolfsburg Actievoorwaarden MasterCard-promotie MasterCard Veldhelden UEFA Champions League PSV-VfL Wolfsburg 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie MasterCard

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 5 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical 100 ste

Nadere informatie

Algemeen Deze actievoorwaarden zijn te vinden, downloaden en printen op de website (hierna: de Site ).

Algemeen Deze actievoorwaarden zijn te vinden, downloaden en printen op de website  (hierna: de Site ). Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. Postbus 203, 1175 RA Lijnden (hierna: Fiat Nederland ) georganiseerde actie met de naam Alfa Romeo Ambassadeur

Nadere informatie

Trekking Dag & Tijd Soort prijs. Maandag 12 september tussen 08:00 en 10:00 uur dagprijs. Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

Trekking Dag & Tijd Soort prijs. Maandag 12 september tussen 08:00 en 10:00 uur dagprijs. Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen Algemeen Radio 538 SPELVOORWAARDEN Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Renault Mystery Trip (hierna verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V. gevestigd aan Bergweg 70,

Nadere informatie

Actievoorwaarden Dacia 6 januari 2014 t/m 5 mei 2014

Actievoorwaarden Dacia 6 januari 2014 t/m 5 mei 2014 Actievoorwaarden Dacia 6 januari 2014 t/m 5 mei 2014 De Dacia 50% / 50% actie geldt bij aankoop van een nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Dokker, Lodgy en Duster. De Dacia personenauto

Nadere informatie

Spelvoorwaarden Wees te gast en maak kans op een VW up!

Spelvoorwaarden Wees te gast en maak kans op een VW up! Spelvoorwaarden Wees te gast en maak kans op een VW up! Preston Palace Inhoud 1. Algemeen 2 2. Deelname 2 3. Prijs 3 4. Winnaar 3 5. Persoonsgegevens 4 6. Aansprakelijkheid 4 7. Slotbepalingen 4 8. Toepasselijk

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015 ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015 ARTIKEL 1 ALGEMEEN Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Dr. Oetker Big Americans Be a Couch Star win actie 2015 (verder

Nadere informatie

Actievoorwaarden Salon de Promotion 10 t/m 21 april 2014

Actievoorwaarden Salon de Promotion 10 t/m 21 april 2014 Actievoorwaarden Salon de Promotion 10 t/m 21 april 2014 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie voorjaarsvoordeel (hierna: Actie ) die georganiseerd

Nadere informatie

Actievoorwaarden. 1. Algemeen

Actievoorwaarden. 1. Algemeen Actievoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude

Nadere informatie

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen. Actievoorwaarden medaille actie Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Medaille Kanjers. De Actie wordt aangeboden door De Banketgroep, gevestigd te 5048 AB Tilburg, Nederland, aan het adres

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie

Actievoorwaarden Citroën januari 2015

Actievoorwaarden Citroën januari 2015 Actievoorwaarden Citroën januari 2015 Janssen-Kerres Automotive B.V. Autobedrijf Kerres is onderdeel van Janssen Kerres Automotive B.V. C1 voorraadactie Kerres C1 voor prijzen van 2014. De voorraadactie

Nadere informatie

1.3 Deze actie is geheel in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

1.3 Deze actie is geheel in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Actievoorwaarden BMW ACTIVE TOURER DRIVING CHALLENGE 1. ALGEMEEN 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van BMW Nederland bv gevestigd te Einsteinlaan 5, 2289 CC Rijswijk

Nadere informatie

voorraad strekt) of 75 retour.

voorraad strekt) of 75 retour. TAB Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan vanaf 9 april 2012 tot en met 6 mei 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN. 2. Deze Actie loopt van 8 juli uur t/m 01 augustus uur (de Actieperiode ).

ACTIEVOORWAARDEN. 2. Deze Actie loopt van 8 juli uur t/m 01 augustus uur (de Actieperiode ). ACTIEVOORWAARDEN Get on Board Game LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN

Nadere informatie

Actievoorwaarden Ford Nederland B.V. voor de actie: "24 uur van Mustang"

Actievoorwaarden Ford Nederland B.V. voor de actie: 24 uur van Mustang Actievoorwaarden Ford Nederland B.V. voor de actie: "24 uur van Mustang" 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "24 uur van Mustang" ("Actie"). De Actie wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Actievoorwaarden Wintersportweken

Actievoorwaarden Wintersportweken Actievoorwaarden Wintersportweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Wintersportweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd

Nadere informatie

2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te vinden zijn via www.hollandia.nl.

2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te vinden zijn via www.hollandia.nl. Actievoorwaarden Gratis 50 spaarpunten Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden (de actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de gratis 50 spaarpunten ( actie ) die wordt georganiseerd door FrieslandCampina

Nadere informatie

Autocar Weer als Nieuw Actievoorwaarden. Algemeen

Autocar Weer als Nieuw Actievoorwaarden. Algemeen Autocar Weer als Nieuw Actievoorwaarden Algemeen Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Weer als Nieuw (hierna verder te noemen: de Actie ) van Autocar, gevestigd aan de Van

Nadere informatie

1. Iedereen die in Nederland woont mag meedoen. Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar.

1. Iedereen die in Nederland woont mag meedoen. Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar. Voorwaarden LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE (LAATST GEWIJZIGD OP 14 oktober 2010).

Nadere informatie

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: "Best Thai Award"

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: "Best Thai Award" 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Best Thai Award", hierna te noemen: "de Actie". De Actie wordt

Nadere informatie

Actievoorwaarden. waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.

Actievoorwaarden. waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend. Actievoorwaarden Algemeen: 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Clubheld (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij,

Nadere informatie