1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel"

Transcriptie

1 PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet tt wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, zals dit werd uitgewerkt dr de Vlaamse Regering. De nta geldt als leidraad vr externe cmmunicatie. 1. Onze vrnaamste kritieken p het vrstel ndersteuning is niet gesteld p crrecte berekening nrendabele tp PV-Vlaanderen steunt het principe dat een crrecte berekening van de nrendabele tp het uitgangspunt met zijn vr het bepalen van de cmpenserende steun per kwh aan hernieuwbare energietechnlgieën. Niettegenstaande het vrstel van decreet stelt uit te gaan van dergelijke berekening, wrdt nergens aangetnd he men tt een ndersteuning van 90 /MWh vanaf 01/08/2012 kmt. PV-Vlaanderen betwist dan k met klem de bewering van de Vlaamse Regering dat de terugverdientijd krter dan 10 jaar zu zijn. Onze stelling wrdt geïllustreerd met nderstaande nweerlegbare berekening. PV-Vlaanderen stelt vast dat in de lineaire beperking van de steun tt 90 geen enkele diversificatie werd ingebracht: grte industriële installaties, installaties vr KMO s, znnepanelen vr particulieren met nieuwbuw (21 % BTW) f wning uder dan 5 jaar (6% BTW) bekmen allen dezelfde ndersteuning. Een verduidelijk bewijs dat de 90 niet p een ernstige berekening is gebaseerd ndersteuning leidt tt investeringsstp Met een ndersteuning van 90 /MWh - en een netvergeding van 50 /kwp - wrdt de terugverdientijd vr een particulier bij nieuwbuw 14,3 jaar en bij een wning van 5 jaar 12,7 jaar. Vr een KMO wrdt dit 13,6 jaar. De in dit mdel gehanteerde cijfers zijn marktcnfrm en huden niet eens rekening met een leninglast. Met dergelijke terugverdientijden zullen KMO s en particulieren niet meer geneigd zijn te investeren in PV. Dit zal de sectr lam leggen. Het vrstel van decreet gaat in de memrie van telichting uit van een verdere permanente daling van de kstprijs van PV-mdules, znder dat dit wrdt aangetnd. In ieder geval, het vrstel buwt nu reeds verder p een daling die wrdt verwacht, eerder dan deze daling af te wachten en dan de banding aan te passen, een lgica die vr de andere technlgieën wel gevlgd wrdt. Vr grte prjecten bven 10kWp die niet genieten van een terugdraaiende teller en waar het injectietarief per kwh veel lager is dan het afnametarief (vierkwadrantenteller), is het ttaal nmgelijk m een rendabel prject te realiseren. Sedert het inveren van het 90 /kwh in Vlaanderen vr prjecten grter dan 250kWp, is geen enkel prject ng gerealiseerd in Vlaanderen, niettegenstaande veel industriele daken zich lenen vr dergelijke tepassing en een perfecte matching zijn van lkale prductie en verbruik. Vlgens nze berekening met de investeringsprijs dalen nder 0,85 /Wp m dergelijk prjecten rendabel te maken. De huidige prijs per Wp vr dergelijke prjecten ligt rnd de 1,5 /Wp. Het is niet z dat grte prjecten minder efficient zijn, integendeel, het is het lage injectietarief en de lage waarde van de GSC dat die prjecten nrendabel maakt. Hiernder wrdt de terugverdientijd van een PV-installatie bij particulieren berekend vlgens diverse scenari s. Enkel bij de allergedkpste panelen, znder leninglast en znder netvergeding (waarvan intussen is bevestigd dat die er zeker kmt), km je nder de 10 jaar. PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 1/10

2 Eenheid Verbuwing Nieuwbuw Vermgen van PV-systeem kwp 3 3 Investeringskst Investeringskst per kwp excl. BTW eur / kwp Ttale investeringskst excl. BTW eur BTW % 6% 21% Ttale investeringskst incl. BTW eur Vervanging mvrmer jaar 10 eur Ttale investeringskst eur Jaarlijkse uitgaven Injectietarief (eur/kwp) Verzekering 0 0 Ttale jaarlijkse uitgaven Jaarlijkse inkmsten Jaarlijkse energieprductie (850 kwh/kwp) kwh Jaarlijkse inkmsten uit certificaten 0,09 229,5 229,5 Jaarlijkse inkmsten uit terugdraaiende teller 0,21 535,5 535,5 Nett jaarlijkse inkmsten Terugverdientijd jaar 12,7 14,3 Vr KMO s is de terugeverdientijd ng langer, zals blijkt uit nderstaande berekening: KMO systeem 10 kw met terugdr teller Eenheid Vermgen van PV-systeem kwp 10 Investeringskst Investeringskst per kwp excl. BTW eur / kwp 2000 Ttale investeringskst excl. BTW eur Verhgde investeringsaftrek 5% eur Vervanging 2 mvrmers 5 kw in jaar 10 eur 1600 Ttale investeringskst eur Jaarlijkse uitgaven Injectietarief (eur/kwp) Verzekering (eur/kwp) 7 70 Mnitring, nderhud (jaarlijkse kst /kw) Ttale jaarlijkse uitgaven eur 520 Jaarlijkse inkmsten Jaarlijkse energieprductie (850 kwh/kwp) kwh 8500 Jaarlijkse inkmsten uit certificaten 0, Jaarlijkse inkmsten uit terugdraaiende teller 0, Nett jaarlijkse inkmsten eur 1520 Terugverdientijd jaar 13, Het lam leggen van de sectr maakt de ambitieuze delstellingen nhaalbaar Mmenteel wrdt er in Vlaanderen 8,8 % van de strm p basis van hernieuwbare energie geprduceerd. Een kwart daarvan kmt van znne-energie. Als de PV-sectr stilvalt - zals zich laat aanzien - dan betekent dit dat er meer dan drie maal zveel bimassa-installaties en windmlens p het land zullen meten wrden gebuwd. En dit terwijl de regels vr het buwen van windmlenparken nlangs ng werden verstrengd. Als we znne-energie buiten beschuwing laten, werd in % minder vermgen aan bijkmende grene strm installaties geïnstalleerd ten pzichte van Dit jaar werd er vrlpig 0 kw windenergie geïnstalleerd en slechts 8 kw aan bimassa. Niettegenstaande de sectr al in crisis verkeerde, werd er tch ng kw aan znnepanelen geïnstalleerd Als plitici de delstelling willen halen znder PV, dat men dan k de med heeft m de mensen te zeggen waar de nieuwe windmlenparken zullen kmen PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 2/10

3 1.4. Invering vanaf 1 augustus creëert rechtsnzekerheid vr installaties > 10 kwp Het inveren van de maatregel per 1 augustus 2012 creëert rechtsnzekerheid vr installaties > 10 kwp. Deze meten namelijk een netstudie aanvragen, waarvan de drlptijd niet vraf gekend is en die bepaald wrdt dr de netbeheerders. Aangezien met name Eandis zich in het verleden reeds meermaals heeft uitgesprken ten nadele van znne-energie, vrezen wij een willekeurige vertraging bij het afrnden van netstudies. Mmenteel is de gemiddelde drlptijd 1,5 maand maar tijdens de vakantieperide lpt dit p tt 2 maanden Het inveren van een netvergeding is een zéér gevaarlijk precedent Het inveren van netvergeding is een retr-actieve maatregel die investeringsnzekerheid creëert. In een eerste fase vr PV, maar meteen k vr wind, bimassa en WKK. De verheid stelt zich p als een nbetruwbare partner die wat ze vandaag ndersteunt, mrgen kan belasten. Dit zal investeerders en financierders weerhuden m ng te investeren in hernieuwbare energie wat de haalbaarheid van de delstellingen ng verder hyptheceert. Bvendien zal dit het algemene investeringsklimaat in Vlaanderen hyptheceren. Een netvergeding van 50 à 60 /kwp (het in de parlementaire wandelgangen meest gebruikte cijfer) maakt peratinele prjecten verlieslatend en nieuwe prjecten nmgelijk. Prjecten met leningenlast zullen niet meer de return geven die ndig is en bijgevlg zullen de financiële instellingen die zwaar hebben geïnvesteerd in PV (in de eerste plaats Belfius, het vrmalige Dexia Lease) nieuwe financiële meilijkheden kennen. Vlgens een eerste berekening daalt de waarde van het eigen vermgen van een investeerder in een prject met ngeveer 75% bij het inveren van deze injectietarieven. Dat heeft als gevlg dat investeerders (institutinele, privé investeerder, pensienfndsen, e.d.) het geinvesteerd kapitaal zien verdwijnen en als gevlg het vertruwen vr nieuwe investeringen in hernieuwbare energie vlledig verdwenen is. Bvendien maakt de netvergeding de nrendabele tp grter, waardr de ndersteuning hger met f langer zal meten duren. Dit is dus een pure vestzak-brekzak-peratie jbs bedreigd, bedrijven betrkken De Vlaamse PV-sectr bestaat uit een duizendtal (vral kleine) installatiebedrijven en stelt mensen rechtstreeks te werk. De indirecte tewerkstelling is ng ruimer. In tegenstelling tt wat wel eens wrdt beweerd, betreft het lang niet allemaal knelpuntberepen. Niet alleen dreigt dus een tename van de werklsheid, kennis en knw-hw gaan verlren vr de tekmst. Dit betekent bvb dat nderhud en herstelling van bestaande PV-installaties in de tekmst niet meer kunnen verzekerd wrden, met prductieverlies tt gevlg én dus ngmaals een bedreiging vr het halen van de delstelling inzake grene strm. Het verdwijnen van cncurrentie maakt een daling van de prijzen k minder haalbaar, waardr de zgn. grid parity k langer uitblijft. En als die grid parity er dan later tch kmt dan bemeilijkt het weggeslagen veld aan installateurs het hernemen van de markt. 2. Stabiliteit en ambitie p langere termijn 2.1. Steun is tijdelijk ndig en kan p termijn verdwijnen De internatinale prijsevlutie p vrwaarde dat die crrect de leercurve van de industrie vlgt geeft uitzicht p het verbdig wrden van extra steun vr ftvltaïsche installaties p middellange termijn, in functie van de zgenaamde grid parity, dat is het mment waarp de prductie van znnestrm nder bepaalde vernderstellingen aan lagere levelized cst (LCOE) kan gebeuren dan de aankp van elektriciteit. Dit betekent dat een uitdvend steunbeleid kan wrden uitgewerkt, p vrwaarde van een crrecte inschatting van de dynamische grid parity (letterlijk netstrmgelijkheid ): Grid parity verschilt naargelang het type van PV-prject: klein, grt, type eigenaar (bepalend vr de BTW) PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 3/10

4 Grid parity verschilt k in functie van het referentietarief vr elektriciteit: residentieel tarief, beursprijs vr elektriciteit 2.2. Tijdige bekendmaking van aanpassingen aan het steunmechanisme PV-Vlaanderen pleit ervr dat in het kader van veranderlijke investeringsksten een vldende lang traject van (dalende) steun wrdt uitgewerkt, zdat wie een PV-systeem wil aankpen vldende lang vraf uitzicht hebben p de tekmstige steunmaatregelen m prjecten met langere drlptijd (vergunningen, aanbesteding) te kunnen plannen. Aanpassingen van steunbedragen kunnen gebeuren in functie van gewijzigde financiële vrwaarden, maar alleen als de start van de gewijzigde vrwaarden minstens 6 maand vraf aangekndigd wrdt en na de hgerp gevraagde transparante verlegprcedure vr de berekening van gewijzigde nrendabele tppen Vermijden van retr-actieve aanpassingen aan steunmaatregelen De ervaringen met buitenlandse retractieve maatregelen (bvb. in Tsjechië) bewijzen duidelijk dat retractief ingrijpen in het lpende steunmechanismen vr bestaande prjecten nefast is vr het vertruwen van investeerders en leidt tt het stilvallen van nieuwe grenestrmprjecten en vele faillissementen. Daarm mag niet geraakt wrden aan de bestaande vergedingen vr grenestrmcertificaten, mdat dit enerzijds het vertruwen ernstig aantast en anderzijds de financieringsplannen van bestaande ftvltaïsche (en k andere HE) prjecten ingrijpend wijzigt Grens van 250 kva en vrwaarde vr uitbreiding van bestaande PV-prjecten In de huidige regelgeving hebben ftvltaïsche installaties bven 250 kw slechts recht p een arbitrair vastgelegde minimumprijs van 90 eur/mwh vr grenestrmcertificaten, een prijs die zals werd aangetnd - nder de huidige marktprijzen ligt. Dit nderscheid is k gekppeld aan het uitsluiten van de mgelijkheid tt snelle uitbreiding van bestaande PV-installaties p hetzelfde tegangspunt. Er is immers in april 2011 een strenge beperkende vrwaarde vr uitbreiding van PV-systemen tt een ttaal vermgen bven 10 kva: dergelijke uitbreidingen hebben slechts recht p grenestrmcertificaten ten vregste vanaf 3 jaar na de datum van indienstname van het bestaande PV-prject. Beide beperkende vrwaarden zijn bedeld m een stevige rem te zetten p het installeren van grte PVinstallaties, in het licht van de discussie ver de maatschappelijke ksten tegeschreven aan grte PVinstallaties p bedrijfsdaken. Bedrijven die vrafgaand aan de invering van deze uitbreidingsgrens uit ecnmische vrzrg gekzen hebben vr een gefaseerde pbuw en ndertussen gespaard hebben vr een uitbreiding wrden dr de huidige uitbreidingsbeperking afgestraft. Deze eerder arbitraire grens van 250 kw en de strenge beperking vr uitbreidingen is niet langer zinvl in het nieuwe gewijzigde certificatenmechanisme, m vlgende redenen: bedrijven met een grte beschikbare dakppervlakte en een grt strmverbruik wrden nterecht beperkt in hun ambitie m zelf grene strm te prduceren; bvendien is het vaak de enige technisch haalbare mgelijkheid indien een windenergieprject uitgeslten is (wegens niet haalbaar p het vlak van windaanbd en/f ruimtelijke rdening). k bij een strmverbruik dat lager ligt dan de prductie van znnestrm is het zinvl m een ftvltaïsche installatie te kunnen pstellen waarvan de strm geïnjecteerd wrdt p het net: er zijn vldende ptentiële aankpers van deze grene strm, nl. grenestrmleveranciers die daarmee aan de greiende vraag van eindklanten kunnen vlden. Daardr kunnen de kleinere leveranciers p de markt dankzij de gedkpere znnestrm hun cncurrentiepsitie k verbeteren en z de ntereikende marktwerking p de elektriciteitsmarkt remediëren. Bvendien wrdt dr de aparte meting van injectie (van znnestrm) en afname (van cnventinele strm) er tch een nettarief betaald vr elke kwh die niet rechtstreeks intern in het verbruik van het bedrijf gecmpenseerd wrdt: het verkpstarief vr de geïnjecteerde PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 4/10

5 znnestrm ligt immers veel lager dan het verbruikstarief. Ok wrdt er al een capaciteitstarief vr het aangeslten PV-vermgen betaald. Op basis van de gedifferentieerde nrendabele tppenberekening kan de vergeding vr grte PV-prjecten p bedrijven crrect berekend wrden en zal die dr de schaalvrdelen van de investeringen waarschijnlijk lager liggen dan particuliere PV-installaties Geen bvengrens p de PV-marktgrei In het vruitzicht van de steeds dichterbij kmende hrizn van 2020 vr het behalen van de verplichte hernieuwbare energiedelstellingen is het vlstrekt cntraprductief m een eventuele bvengrens in te stellen vr het jaarlijks pgesteld vermgen van PV-installaties. Ervaringen in andere landen (.a. Spanje) bewijzen dat dergelijke bvengrens vr het stilvallen van de PV-sectr zrgt en de belftevlle ntwikkeling van deze grene ecnmiesectr vlledig verstikt De maatschappelijke ksten blijven stabiel bij stijgend vermgen De dalende gegarandeerde prijzen vr grenestrmcertificaten vr ftvltaïsche installaties huden de maatschappelijke uitgaven vr het ndersteunen van investeringen in znnepanelen in de tekmst nder cntrle. Bij gelijkblijvende cmpensatie van de meerkst vr de netbeheerder dr de verkp van de aangekchte grenestrmcertificaten dr diezelfde netbeheerder p de certificatenmarkt vermindert immers de nett meerkst vr de netbeheerder vr nieuwe PV-installaties. In 2012 zal de kst per huishuden (met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 3500 kwh) 35 eur per jaar bedragen. Ter vergelijking: in Duitsland bedraagt de drgerekende financiering van de teruglevertarieven vr PV-installaties 63 eur per jaar vr een gemiddeld gezin. Tt 2014 stijgt de kst tt 40 eur per jaar, blijft stabiel tt 2016 en daalt daarna terug. Deze berekeningen zijn gemaakt p basis van een ambitieus greiscenari tt 4400 MWp in 2020, en nder vrwaarde dat de ksten evenredig per kwh wrden drgerekend ver alle verbruikers Drrekening van de maatschappelijke ksten in de leveranciersprijzen De huidige aankpplicht vr netbeheerders m grenestrmcertificaten aan te kpen aan een per decreet vastgestelde minimumprijs (vr strm uit ftvltaïsche installaties maar k vr andere technlgieën) met vervangen wrden dr een verrekening van de ksten vr alle grenestrmcertificaten in de prijs die strmleveranciers aan hun klanten aanrekenen. Dit kan alleen als vlgende vrwaarden vervuld wrden: alle grenestrmcertificaten wrden p de markt wrden verkcht aan marktprijzen die slechts licht kunnen variëren (gekppeld aan een ndergrens en een bvengrens); per technlgie en binnen elke technlgie wrdt p basis van de nrendabele-tp-berekening een vermenigvuldigingsfactr berekend die resulteert in een crrecte ndersteuning per kwh geprduceerde grene strm en verschilt naargelang de technlgie en de categrie van prject de leveranciers krijgen een in te leveren qutum van grenestrmcertificaten dat vldende hg ligt m een crrecte marktwerking van vraag en aanbd te garanderen; er met een mechanisme ingeverd wrden m dit qutum aan te passen in functie van de grei van het aanbd van grene strm. Bvendien met de drrekening van de ksten vr grenestrmcertificaten dr de leveranciers p een transparante, faire en cntrleerbare manier gebeuren, vlgens regels die de verheid pstelt en pvlgt Billijke verdeling van de drrekening De huidige drrekening van de ksten van de grenestrmcertificaten vr PV-installaties gebeurt vr 75% naar de laagspanningsklanten. Dat betekent dat particulieren en KMO s het grtste deel financieren, in tegenstelling tt het relatieve aandeel van deze delgrep in het pgestelde PV-vermgen: eind 2011 bestnd 47% van het pgestelde PV-vermgen in Vlaanderen uit kleine PV-systemen tt en met 10 kw, 15% uit systemen tussen 10 en 250 kw en 38% van het vermgen uit PV-installaties grter dan 250 kw. PV-Vlaanderen stelt vr m de percentages van drrekening in de laagspanningstarieven aan te passen, rekening hudend met een afgetpte maximum bijdrage vr de energie-intensieve industrie. PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 5/10

6 2.9. Overleg ver een gebruikstarief vr het net vr nieuwe PV-systemen Bij een vlledige cmpensatie van het lkale verbruik dr de prductie van znnestrm draagt de eigenaar van een PV-systeem kleiner f gelijk aan 10 kw niet bij aan de ksten vr het gebruik van het plaatselijke distributienet. Nchtans vinden dagelijks fysieke uitwisselingen van elektriciteit plaats bij levering f afname van elektriciteit. Het is lgisch dat daarvr k een vergeding wrdt aangerekend. Dit kan best gebeuren p basis van de nett elektriciteit die aan het net geleverd wrdt f ervan afgenmen wrdt, gerekend ver een peride van één jaar. Vr het genblikkelijk verbruik van znnestrm in het interne residentiële net is geen vergeding ndig. Lkaal geprduceerde PV-strm wrdt lkaal afgenmen, hetzij vr de meter, hetzij na de meter (bij de buur). Die strm kmt dus quasi nit p het Elia-net. Nchtans zal de buur evenveel blijven verder betalen aan transprtksten. Dergelijke vergeding kan alleen ingeverd wrden vr nieuw geïnstalleerde PV-systemen, anders gaat het ver een retractieve maatregel. De hgte van de vergeding met vastgesteld wrden p basis van een gedetailleerde kstenanalyse van de cmpnenten van het distributienettarief. De berekening van een nieuw gebruikstarief vr het net met k gekppeld wrden aan het vrdeel dat de netbeheerder heeft van het ndersteunen van de lkale netspanning dr het verminderen van de plaatselijke spanningsverliezen in het net. 3. Meer aandacht vr de baten van znnestrm 3.1. Eclgische vrdelen De prductie van znnestrm uit ftvltaïsche installaties vermijdt de uitstt van diverse vervuilende gassen die gepaard gaan met klassieke fssiele elektriciteitsprductie. De belangrijkste vermeden uitstt is CO 2. Het pgesteld vermgen aan znne-energie in Vlaanderen cmpenseert evenveel CO 2 als 65 % van het ttale Vlaamse bsbestand. Tegelijk bespaart znnestrm k p de imprt van fssiele brandstffen vr klassieke elektriciteitscentrales. De Vlaamse nderzeksinstelling Vit heeft deze twee financiële besparingen berekend vr de peride , in een laag greiscenari. In ttaal bespaart znnestrm 76 eur/mwh in vermeden CO 2 - uitstt en brandstf. Met een realistisch greiscenari tt 4000 MW in 2020 betekent dit een ttale besparing van 2,15 miljard eur vr de peride Daarnaast zijn er ng kleinere besparingen dr de vermindering van de uitstt van fijn stf en van andere schadelijke gassen die vrijkmen bij cnventinele elektriciteitscentrales p fssiele brandstffen zals zwavel en stikstfxides Znne-energie: een immens ptentieel vr de Belgische energiend Jaarlijks valt er p Belgische bdem 120 Exajule znne-energie. De ttale jaarlijkse Belgische energiend bedraagt 2,5 Exajule (elektriciteit, verwarming en transprt inbegrepen). Een enrm ptentieel dat kan wrden benut Macr-ecnmische baten vr de Belgische ecnmie De Vlaamse regering heeft gekzen m znnepanelen te ndersteunen, m haar delstellingen vr grene strm p krte en langere termijn te halen. Vlaamse gezinnen en bedrijven zijn massaal ingegaan p de aantrekkelijke regelgeving. In de peride hebben investeerders gezrgd vr in ttaal 5,7 miljard investeringen (incl. BTW). De ttale BTW-inkmsten bedregen ngeveer 650 mi. Verhging van de nafhankelijkheid vr de maatschappij in zijn geheel van energie uit eindige brnnen en uit de daaraan gekppelde imprt uit het buitenland. Eigenaars van een PV-systeem gaan bewuster m met energie en zullen sneller stappen zetten tt ratineler energieverbruik en vraagsturing (dr het aanpassen van het interne elektriciteitsverbruik aan PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 6/10

7 de znnestrmprductie). Het verlagen van de ttale energieksten maakt bedrijven cmpetitiever p de markt en biedt vr Vlaanderen kansen p innvatieve ntwikkelingen in energiebeheer Werkgelegenheid De tewerkstelling in de PV-sectr mvat de directe en de indirecte tewerkstelling. De directe tewerkstelling bestaat hfdzakelijk uit studiebureaus, inverders, grthandelaars, verdelers, verkpers installateurs, dienst na verkp, samen met back ffice jbs vr administratie, bekhuding, magazijnbeheer enz. Dit geldt vr alle cmpnenten van een ftvltaïsche installatie: draagstructuur, znnepanelen, bekabeling, mvrmer, elektrische randapparatuur. Daarnaast is er k ng tewerkstelling in de financiering van PV-systemen: banken, leasing maatschappijen, ntarissen, verzekeringsmakelaars. PV-Vlaanderen schat p basis van een gedetailleerde analyse dat de Vlaamse PV-markt ngeveer 6000 directe VTE en naar schatting 4000 indirecte jbs heeft gecreëerd. Dat betekent vr de verheid k extra inkmsten vr verheid uit jbs en mzet: inkmsten vr RSZ, inkmsten uit belastingen p ln en uit venntschapsbelastingen Demping van de beursprijzen vr elektriciteit Bvendien kan de prductie van piekstrm p znnige dagen de beursprijzen vr elektriciteit verlagen. De CREG heeft dit effect drgerekend vr het jaar In ttaal bedraagt het vrdeel vr alle eindverbruikers 59 miljen eur per jaar. De vrlpige eindbalans van financiële besparingen dr znnestrm kmt per jaar neer p de sm van BTW-inkmsten, CO2-reductie, brandstfbesparing en beursprijsdemping: in ttaal 225 miljen eur vr het jaar In Duitsland wrdt hetzelfde effect waargenmen met dalingen van de strmprijs met 20% p znnige dagen. Een gedetailleerde studie heeft het ttale gemiddelde vrdeel berekend p 4 tt 6 eur per MWh die verhandeld wrdt p de strmbeurs. Deze prijsdalingen kmen ten gede van leveranciers en van grte industriële verbruikers die strm aankpen p de sptmarkt Znnestrm biedt financiële zekerheid tegenver stijgende elektriciteitsprijs In een eigen PV-installatie vr de prductie van grene strm betekent dat de investeerder de kstprijs van dit deel van zijn verbruik ver een peride van 20 jaar perfect kent en nder cntrle heeft. Dit is een belangrijk vrdeel in vergelijking met nvrspelbaar stijgende elektriciteitsprijzen. Een eigenaar van een PV-installatie maakt zich gedurende 30 jaar grtendeels nafhankelijk van buitenlandse elektriciteitsleveranciers (die mmenteel 95 % van de leveringsmarkt dmineren). Een PV-installatie is vr particulieren en KMO s vaak de enige vrm van grenestrmprductie die technisch haalbaar is, en snel en gemakkelijk te installeren znder prblemen met ruimtelijke rdening Znnestrm is de enige hernieuwbare energie technlgie waar grid parity binnen bereik ligt Gelet p de internatinale evlutie van de marktprijs én de leercurve, gecmbineerd met de verwachte stijging van de marktprijs vr grijze strm, is het vrijwel zeker dat een PV-installatie ver enkele jaren cmpetitief wrdt met grijze netstrm. Dit kan van geen enkele andere duurzame energieprductietechnlgie wrden gezegd. De ndersteuning te snel te streng afbuwen maakt dat die grid parity met nbepaalde tijd wrdt uitgesteld, waardr de verheid precies het tegendeel realiseert van wat ze begde. PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 7/10

8 4. REFERENTIES Persbericht PV-Vlaanderen Znnige lente det elektriciteitsprijs dalen, 27 maart 2012 CREG, Studie ver de impact van ftvltaïsche znnepanelen p de Belgische elektriciteitsprijs, Studie (F) CDC-1062; mei Vit, Drrekeningen ter ndersteuning van de evaluatie van de steun vr grene strm en WKK, Eindrapprt, juli n/vito_drrekeningen_gs_wkk.pdf VREG, Aantal grenestrmcertificaten verkcht aan de netbeheerders aan de wettelijke minimumprijs, rapprt van 1 mei 2012 beschikbaar p deze webpagina: PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 8/10

9 5. BIJLAGEN Bijlage 1: Berekening van de maatschappelijke baten De tabel hiernder tnt de financiële pbrengst van de eclgische baten van znnestrm in de peride vereenkmstig de berekening en de hypthesen van Vit in het rapprt Drrekeningen ter ndersteuning van de evaluatie van de steun vr grene strm en WKK (referentie: zie hger). De berekening van de ttale prductie van znnestrm is gebaseerd p dezelfde aannames als in het Vit rapprt. Hieruit kan geen jaarlijkse prductiefactr wrden afgeleid, mdat het gaat m de ttale prductie ver 10 jaar van een greiend gecumuleerd pgesteld vermgen aan ftvltaïsche installaties. Bijlage 2: Jaarlijkse kst vr de aankpplicht van PV-certificaten De grafiek hiernder tnt de berekening van de jaarlijkse kst van de aankpplicht vr de netbeheerders van de grenestrmcertificaten vr PV. De uitgangspunten zijn de werkelijke marktgrei tt en met december 2011 en een greiscenari tt 4400 MW in 2020 met een jaarlijkse gemiddelde marktgrei van 300 MW (AC-vermgen). De ttale ksten wrden in deze eigen berekening evenredig verdeeld ver alle eindklanten. PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 9/10

10 Bijlage 3: Aantal grenestrmcertificaten verkcht aan de netbeheerders Statistiek van de VREG De VREG heeft p haar website in de rubriek statistieken (referentie: zie hger) een gedetailleerd verzicht staan van de maandelijkse aantallen grenestrmcertificaten vr PV, met psplitsing per minimumprijs. Op basis van deze tabel kan berekend wrden dat alle netbeheerders samen in het jaar 2011 een ttale aankpkst hadden van 389,732 miljen eur vr in ttaal certificaten aan verschillende minimumprijzen van 450 eur (datum indienstname tt 31/12/2009) en de lagere prijzen van latere data indienstname. Dat betekent een gemiddelde aankpkst van 406 eur per certificaat (en per MWh). Dr het terug verkpen p de certificatenmarkt (in de vernderstelling dat er geen banking wrdt gedaan en alle certificaten wrden verkcht) levert dit de netbeheerders een gedeeltelijke cmpensatie p van 102,670 miljen eur. De nett kst vr de aankpplicht van de PV-certificaten bedreg dus in 2011 in ttaal 287,062 miljen eur. In het eerste kwartaal van 2012 (januari tt eind april) werden certificaten aangekcht met een ttale kst van 128,400 miljen eur, f een gemiddelde aankpprijs van 369 eur per certificaat (en per MWh). Kstendrrekening in 2011 Op basis van de statistieken van de VREG geeft de tabel hiernder de kstendrrekening vr 2011 dr de netbeheerders, in de hypthese dat 75% van de ksten ver de laagspanningsklanten wrdt verrekend. Dat levert een kst vr de residentiële eindverbruiker p van 15,4 eur per MWh. Bij een gelijke drrekening per MWh verbruik van alle verbruikers is de kst 7,2 eur per MWh. Het verschil met de gelijke kstenberekening in het scenari van bijlage 2 (aan 9,7 eur/mwh) kmt dr de aanname in bijlage 2 dat alle PV-installaties die in 2011 in dienst werden genmen k vr hun vlledige jaarlijkse znnestrmprductie in de berekening wrden pgenmen (en niet met vertraging in functie van de werkelijke startdatum). Vr een gemiddeld gezin met een verbruik van 3500 kwh per jaar is de ttale werkelijke kst p basis van de VREG-statistieken dus 53,9 eur per jaar, f 4,5 eur per maand per gezin f 2 drankjes p een caféterras KOSTENDOORREKENING DOOR NETBEHEERDERS eenheid bedrag 2011 nett kst GSC vr DNB's mi eur 287 in aanmerking kmende leveringen distr. net mi MWh 40 verbruik laagspanningsklanten = 35% mi MWh 14 75% van nett kst DNB's = drrekening ver laagspanningsklanten mi eur 215 drrekening verbruik laagspanning eur/mwh 15,4 egale drrekening ttaal verbruik eur/mwh 7,2 PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/ /10

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

FIETS-GEN studie Eindrapport

FIETS-GEN studie Eindrapport FIETS-GEN studie Eindrapprt 20 nvember 2012 Inhud Samenvatting... 1 1 Planprces en cnsultatierndes... 3 2 Uitgangspunten en Kwaliteitseisen fiets-gen... 6 2.1 Lange fietsverplaatsingen mgelijk maken...

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie