1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel"

Transcriptie

1 PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet tt wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, zals dit werd uitgewerkt dr de Vlaamse Regering. De nta geldt als leidraad vr externe cmmunicatie. 1. Onze vrnaamste kritieken p het vrstel ndersteuning is niet gesteld p crrecte berekening nrendabele tp PV-Vlaanderen steunt het principe dat een crrecte berekening van de nrendabele tp het uitgangspunt met zijn vr het bepalen van de cmpenserende steun per kwh aan hernieuwbare energietechnlgieën. Niettegenstaande het vrstel van decreet stelt uit te gaan van dergelijke berekening, wrdt nergens aangetnd he men tt een ndersteuning van 90 /MWh vanaf 01/08/2012 kmt. PV-Vlaanderen betwist dan k met klem de bewering van de Vlaamse Regering dat de terugverdientijd krter dan 10 jaar zu zijn. Onze stelling wrdt geïllustreerd met nderstaande nweerlegbare berekening. PV-Vlaanderen stelt vast dat in de lineaire beperking van de steun tt 90 geen enkele diversificatie werd ingebracht: grte industriële installaties, installaties vr KMO s, znnepanelen vr particulieren met nieuwbuw (21 % BTW) f wning uder dan 5 jaar (6% BTW) bekmen allen dezelfde ndersteuning. Een verduidelijk bewijs dat de 90 niet p een ernstige berekening is gebaseerd ndersteuning leidt tt investeringsstp Met een ndersteuning van 90 /MWh - en een netvergeding van 50 /kwp - wrdt de terugverdientijd vr een particulier bij nieuwbuw 14,3 jaar en bij een wning van 5 jaar 12,7 jaar. Vr een KMO wrdt dit 13,6 jaar. De in dit mdel gehanteerde cijfers zijn marktcnfrm en huden niet eens rekening met een leninglast. Met dergelijke terugverdientijden zullen KMO s en particulieren niet meer geneigd zijn te investeren in PV. Dit zal de sectr lam leggen. Het vrstel van decreet gaat in de memrie van telichting uit van een verdere permanente daling van de kstprijs van PV-mdules, znder dat dit wrdt aangetnd. In ieder geval, het vrstel buwt nu reeds verder p een daling die wrdt verwacht, eerder dan deze daling af te wachten en dan de banding aan te passen, een lgica die vr de andere technlgieën wel gevlgd wrdt. Vr grte prjecten bven 10kWp die niet genieten van een terugdraaiende teller en waar het injectietarief per kwh veel lager is dan het afnametarief (vierkwadrantenteller), is het ttaal nmgelijk m een rendabel prject te realiseren. Sedert het inveren van het 90 /kwh in Vlaanderen vr prjecten grter dan 250kWp, is geen enkel prject ng gerealiseerd in Vlaanderen, niettegenstaande veel industriele daken zich lenen vr dergelijke tepassing en een perfecte matching zijn van lkale prductie en verbruik. Vlgens nze berekening met de investeringsprijs dalen nder 0,85 /Wp m dergelijk prjecten rendabel te maken. De huidige prijs per Wp vr dergelijke prjecten ligt rnd de 1,5 /Wp. Het is niet z dat grte prjecten minder efficient zijn, integendeel, het is het lage injectietarief en de lage waarde van de GSC dat die prjecten nrendabel maakt. Hiernder wrdt de terugverdientijd van een PV-installatie bij particulieren berekend vlgens diverse scenari s. Enkel bij de allergedkpste panelen, znder leninglast en znder netvergeding (waarvan intussen is bevestigd dat die er zeker kmt), km je nder de 10 jaar. PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 1/10

2 Eenheid Verbuwing Nieuwbuw Vermgen van PV-systeem kwp 3 3 Investeringskst Investeringskst per kwp excl. BTW eur / kwp Ttale investeringskst excl. BTW eur BTW % 6% 21% Ttale investeringskst incl. BTW eur Vervanging mvrmer jaar 10 eur Ttale investeringskst eur Jaarlijkse uitgaven Injectietarief (eur/kwp) Verzekering 0 0 Ttale jaarlijkse uitgaven Jaarlijkse inkmsten Jaarlijkse energieprductie (850 kwh/kwp) kwh Jaarlijkse inkmsten uit certificaten 0,09 229,5 229,5 Jaarlijkse inkmsten uit terugdraaiende teller 0,21 535,5 535,5 Nett jaarlijkse inkmsten Terugverdientijd jaar 12,7 14,3 Vr KMO s is de terugeverdientijd ng langer, zals blijkt uit nderstaande berekening: KMO systeem 10 kw met terugdr teller Eenheid Vermgen van PV-systeem kwp 10 Investeringskst Investeringskst per kwp excl. BTW eur / kwp 2000 Ttale investeringskst excl. BTW eur Verhgde investeringsaftrek 5% eur Vervanging 2 mvrmers 5 kw in jaar 10 eur 1600 Ttale investeringskst eur Jaarlijkse uitgaven Injectietarief (eur/kwp) Verzekering (eur/kwp) 7 70 Mnitring, nderhud (jaarlijkse kst /kw) Ttale jaarlijkse uitgaven eur 520 Jaarlijkse inkmsten Jaarlijkse energieprductie (850 kwh/kwp) kwh 8500 Jaarlijkse inkmsten uit certificaten 0, Jaarlijkse inkmsten uit terugdraaiende teller 0, Nett jaarlijkse inkmsten eur 1520 Terugverdientijd jaar 13, Het lam leggen van de sectr maakt de ambitieuze delstellingen nhaalbaar Mmenteel wrdt er in Vlaanderen 8,8 % van de strm p basis van hernieuwbare energie geprduceerd. Een kwart daarvan kmt van znne-energie. Als de PV-sectr stilvalt - zals zich laat aanzien - dan betekent dit dat er meer dan drie maal zveel bimassa-installaties en windmlens p het land zullen meten wrden gebuwd. En dit terwijl de regels vr het buwen van windmlenparken nlangs ng werden verstrengd. Als we znne-energie buiten beschuwing laten, werd in % minder vermgen aan bijkmende grene strm installaties geïnstalleerd ten pzichte van Dit jaar werd er vrlpig 0 kw windenergie geïnstalleerd en slechts 8 kw aan bimassa. Niettegenstaande de sectr al in crisis verkeerde, werd er tch ng kw aan znnepanelen geïnstalleerd Als plitici de delstelling willen halen znder PV, dat men dan k de med heeft m de mensen te zeggen waar de nieuwe windmlenparken zullen kmen PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 2/10

3 1.4. Invering vanaf 1 augustus creëert rechtsnzekerheid vr installaties > 10 kwp Het inveren van de maatregel per 1 augustus 2012 creëert rechtsnzekerheid vr installaties > 10 kwp. Deze meten namelijk een netstudie aanvragen, waarvan de drlptijd niet vraf gekend is en die bepaald wrdt dr de netbeheerders. Aangezien met name Eandis zich in het verleden reeds meermaals heeft uitgesprken ten nadele van znne-energie, vrezen wij een willekeurige vertraging bij het afrnden van netstudies. Mmenteel is de gemiddelde drlptijd 1,5 maand maar tijdens de vakantieperide lpt dit p tt 2 maanden Het inveren van een netvergeding is een zéér gevaarlijk precedent Het inveren van netvergeding is een retr-actieve maatregel die investeringsnzekerheid creëert. In een eerste fase vr PV, maar meteen k vr wind, bimassa en WKK. De verheid stelt zich p als een nbetruwbare partner die wat ze vandaag ndersteunt, mrgen kan belasten. Dit zal investeerders en financierders weerhuden m ng te investeren in hernieuwbare energie wat de haalbaarheid van de delstellingen ng verder hyptheceert. Bvendien zal dit het algemene investeringsklimaat in Vlaanderen hyptheceren. Een netvergeding van 50 à 60 /kwp (het in de parlementaire wandelgangen meest gebruikte cijfer) maakt peratinele prjecten verlieslatend en nieuwe prjecten nmgelijk. Prjecten met leningenlast zullen niet meer de return geven die ndig is en bijgevlg zullen de financiële instellingen die zwaar hebben geïnvesteerd in PV (in de eerste plaats Belfius, het vrmalige Dexia Lease) nieuwe financiële meilijkheden kennen. Vlgens een eerste berekening daalt de waarde van het eigen vermgen van een investeerder in een prject met ngeveer 75% bij het inveren van deze injectietarieven. Dat heeft als gevlg dat investeerders (institutinele, privé investeerder, pensienfndsen, e.d.) het geinvesteerd kapitaal zien verdwijnen en als gevlg het vertruwen vr nieuwe investeringen in hernieuwbare energie vlledig verdwenen is. Bvendien maakt de netvergeding de nrendabele tp grter, waardr de ndersteuning hger met f langer zal meten duren. Dit is dus een pure vestzak-brekzak-peratie jbs bedreigd, bedrijven betrkken De Vlaamse PV-sectr bestaat uit een duizendtal (vral kleine) installatiebedrijven en stelt mensen rechtstreeks te werk. De indirecte tewerkstelling is ng ruimer. In tegenstelling tt wat wel eens wrdt beweerd, betreft het lang niet allemaal knelpuntberepen. Niet alleen dreigt dus een tename van de werklsheid, kennis en knw-hw gaan verlren vr de tekmst. Dit betekent bvb dat nderhud en herstelling van bestaande PV-installaties in de tekmst niet meer kunnen verzekerd wrden, met prductieverlies tt gevlg én dus ngmaals een bedreiging vr het halen van de delstelling inzake grene strm. Het verdwijnen van cncurrentie maakt een daling van de prijzen k minder haalbaar, waardr de zgn. grid parity k langer uitblijft. En als die grid parity er dan later tch kmt dan bemeilijkt het weggeslagen veld aan installateurs het hernemen van de markt. 2. Stabiliteit en ambitie p langere termijn 2.1. Steun is tijdelijk ndig en kan p termijn verdwijnen De internatinale prijsevlutie p vrwaarde dat die crrect de leercurve van de industrie vlgt geeft uitzicht p het verbdig wrden van extra steun vr ftvltaïsche installaties p middellange termijn, in functie van de zgenaamde grid parity, dat is het mment waarp de prductie van znnestrm nder bepaalde vernderstellingen aan lagere levelized cst (LCOE) kan gebeuren dan de aankp van elektriciteit. Dit betekent dat een uitdvend steunbeleid kan wrden uitgewerkt, p vrwaarde van een crrecte inschatting van de dynamische grid parity (letterlijk netstrmgelijkheid ): Grid parity verschilt naargelang het type van PV-prject: klein, grt, type eigenaar (bepalend vr de BTW) PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 3/10

4 Grid parity verschilt k in functie van het referentietarief vr elektriciteit: residentieel tarief, beursprijs vr elektriciteit 2.2. Tijdige bekendmaking van aanpassingen aan het steunmechanisme PV-Vlaanderen pleit ervr dat in het kader van veranderlijke investeringsksten een vldende lang traject van (dalende) steun wrdt uitgewerkt, zdat wie een PV-systeem wil aankpen vldende lang vraf uitzicht hebben p de tekmstige steunmaatregelen m prjecten met langere drlptijd (vergunningen, aanbesteding) te kunnen plannen. Aanpassingen van steunbedragen kunnen gebeuren in functie van gewijzigde financiële vrwaarden, maar alleen als de start van de gewijzigde vrwaarden minstens 6 maand vraf aangekndigd wrdt en na de hgerp gevraagde transparante verlegprcedure vr de berekening van gewijzigde nrendabele tppen Vermijden van retr-actieve aanpassingen aan steunmaatregelen De ervaringen met buitenlandse retractieve maatregelen (bvb. in Tsjechië) bewijzen duidelijk dat retractief ingrijpen in het lpende steunmechanismen vr bestaande prjecten nefast is vr het vertruwen van investeerders en leidt tt het stilvallen van nieuwe grenestrmprjecten en vele faillissementen. Daarm mag niet geraakt wrden aan de bestaande vergedingen vr grenestrmcertificaten, mdat dit enerzijds het vertruwen ernstig aantast en anderzijds de financieringsplannen van bestaande ftvltaïsche (en k andere HE) prjecten ingrijpend wijzigt Grens van 250 kva en vrwaarde vr uitbreiding van bestaande PV-prjecten In de huidige regelgeving hebben ftvltaïsche installaties bven 250 kw slechts recht p een arbitrair vastgelegde minimumprijs van 90 eur/mwh vr grenestrmcertificaten, een prijs die zals werd aangetnd - nder de huidige marktprijzen ligt. Dit nderscheid is k gekppeld aan het uitsluiten van de mgelijkheid tt snelle uitbreiding van bestaande PV-installaties p hetzelfde tegangspunt. Er is immers in april 2011 een strenge beperkende vrwaarde vr uitbreiding van PV-systemen tt een ttaal vermgen bven 10 kva: dergelijke uitbreidingen hebben slechts recht p grenestrmcertificaten ten vregste vanaf 3 jaar na de datum van indienstname van het bestaande PV-prject. Beide beperkende vrwaarden zijn bedeld m een stevige rem te zetten p het installeren van grte PVinstallaties, in het licht van de discussie ver de maatschappelijke ksten tegeschreven aan grte PVinstallaties p bedrijfsdaken. Bedrijven die vrafgaand aan de invering van deze uitbreidingsgrens uit ecnmische vrzrg gekzen hebben vr een gefaseerde pbuw en ndertussen gespaard hebben vr een uitbreiding wrden dr de huidige uitbreidingsbeperking afgestraft. Deze eerder arbitraire grens van 250 kw en de strenge beperking vr uitbreidingen is niet langer zinvl in het nieuwe gewijzigde certificatenmechanisme, m vlgende redenen: bedrijven met een grte beschikbare dakppervlakte en een grt strmverbruik wrden nterecht beperkt in hun ambitie m zelf grene strm te prduceren; bvendien is het vaak de enige technisch haalbare mgelijkheid indien een windenergieprject uitgeslten is (wegens niet haalbaar p het vlak van windaanbd en/f ruimtelijke rdening). k bij een strmverbruik dat lager ligt dan de prductie van znnestrm is het zinvl m een ftvltaïsche installatie te kunnen pstellen waarvan de strm geïnjecteerd wrdt p het net: er zijn vldende ptentiële aankpers van deze grene strm, nl. grenestrmleveranciers die daarmee aan de greiende vraag van eindklanten kunnen vlden. Daardr kunnen de kleinere leveranciers p de markt dankzij de gedkpere znnestrm hun cncurrentiepsitie k verbeteren en z de ntereikende marktwerking p de elektriciteitsmarkt remediëren. Bvendien wrdt dr de aparte meting van injectie (van znnestrm) en afname (van cnventinele strm) er tch een nettarief betaald vr elke kwh die niet rechtstreeks intern in het verbruik van het bedrijf gecmpenseerd wrdt: het verkpstarief vr de geïnjecteerde PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 4/10

5 znnestrm ligt immers veel lager dan het verbruikstarief. Ok wrdt er al een capaciteitstarief vr het aangeslten PV-vermgen betaald. Op basis van de gedifferentieerde nrendabele tppenberekening kan de vergeding vr grte PV-prjecten p bedrijven crrect berekend wrden en zal die dr de schaalvrdelen van de investeringen waarschijnlijk lager liggen dan particuliere PV-installaties Geen bvengrens p de PV-marktgrei In het vruitzicht van de steeds dichterbij kmende hrizn van 2020 vr het behalen van de verplichte hernieuwbare energiedelstellingen is het vlstrekt cntraprductief m een eventuele bvengrens in te stellen vr het jaarlijks pgesteld vermgen van PV-installaties. Ervaringen in andere landen (.a. Spanje) bewijzen dat dergelijke bvengrens vr het stilvallen van de PV-sectr zrgt en de belftevlle ntwikkeling van deze grene ecnmiesectr vlledig verstikt De maatschappelijke ksten blijven stabiel bij stijgend vermgen De dalende gegarandeerde prijzen vr grenestrmcertificaten vr ftvltaïsche installaties huden de maatschappelijke uitgaven vr het ndersteunen van investeringen in znnepanelen in de tekmst nder cntrle. Bij gelijkblijvende cmpensatie van de meerkst vr de netbeheerder dr de verkp van de aangekchte grenestrmcertificaten dr diezelfde netbeheerder p de certificatenmarkt vermindert immers de nett meerkst vr de netbeheerder vr nieuwe PV-installaties. In 2012 zal de kst per huishuden (met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 3500 kwh) 35 eur per jaar bedragen. Ter vergelijking: in Duitsland bedraagt de drgerekende financiering van de teruglevertarieven vr PV-installaties 63 eur per jaar vr een gemiddeld gezin. Tt 2014 stijgt de kst tt 40 eur per jaar, blijft stabiel tt 2016 en daalt daarna terug. Deze berekeningen zijn gemaakt p basis van een ambitieus greiscenari tt 4400 MWp in 2020, en nder vrwaarde dat de ksten evenredig per kwh wrden drgerekend ver alle verbruikers Drrekening van de maatschappelijke ksten in de leveranciersprijzen De huidige aankpplicht vr netbeheerders m grenestrmcertificaten aan te kpen aan een per decreet vastgestelde minimumprijs (vr strm uit ftvltaïsche installaties maar k vr andere technlgieën) met vervangen wrden dr een verrekening van de ksten vr alle grenestrmcertificaten in de prijs die strmleveranciers aan hun klanten aanrekenen. Dit kan alleen als vlgende vrwaarden vervuld wrden: alle grenestrmcertificaten wrden p de markt wrden verkcht aan marktprijzen die slechts licht kunnen variëren (gekppeld aan een ndergrens en een bvengrens); per technlgie en binnen elke technlgie wrdt p basis van de nrendabele-tp-berekening een vermenigvuldigingsfactr berekend die resulteert in een crrecte ndersteuning per kwh geprduceerde grene strm en verschilt naargelang de technlgie en de categrie van prject de leveranciers krijgen een in te leveren qutum van grenestrmcertificaten dat vldende hg ligt m een crrecte marktwerking van vraag en aanbd te garanderen; er met een mechanisme ingeverd wrden m dit qutum aan te passen in functie van de grei van het aanbd van grene strm. Bvendien met de drrekening van de ksten vr grenestrmcertificaten dr de leveranciers p een transparante, faire en cntrleerbare manier gebeuren, vlgens regels die de verheid pstelt en pvlgt Billijke verdeling van de drrekening De huidige drrekening van de ksten van de grenestrmcertificaten vr PV-installaties gebeurt vr 75% naar de laagspanningsklanten. Dat betekent dat particulieren en KMO s het grtste deel financieren, in tegenstelling tt het relatieve aandeel van deze delgrep in het pgestelde PV-vermgen: eind 2011 bestnd 47% van het pgestelde PV-vermgen in Vlaanderen uit kleine PV-systemen tt en met 10 kw, 15% uit systemen tussen 10 en 250 kw en 38% van het vermgen uit PV-installaties grter dan 250 kw. PV-Vlaanderen stelt vr m de percentages van drrekening in de laagspanningstarieven aan te passen, rekening hudend met een afgetpte maximum bijdrage vr de energie-intensieve industrie. PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 5/10

6 2.9. Overleg ver een gebruikstarief vr het net vr nieuwe PV-systemen Bij een vlledige cmpensatie van het lkale verbruik dr de prductie van znnestrm draagt de eigenaar van een PV-systeem kleiner f gelijk aan 10 kw niet bij aan de ksten vr het gebruik van het plaatselijke distributienet. Nchtans vinden dagelijks fysieke uitwisselingen van elektriciteit plaats bij levering f afname van elektriciteit. Het is lgisch dat daarvr k een vergeding wrdt aangerekend. Dit kan best gebeuren p basis van de nett elektriciteit die aan het net geleverd wrdt f ervan afgenmen wrdt, gerekend ver een peride van één jaar. Vr het genblikkelijk verbruik van znnestrm in het interne residentiële net is geen vergeding ndig. Lkaal geprduceerde PV-strm wrdt lkaal afgenmen, hetzij vr de meter, hetzij na de meter (bij de buur). Die strm kmt dus quasi nit p het Elia-net. Nchtans zal de buur evenveel blijven verder betalen aan transprtksten. Dergelijke vergeding kan alleen ingeverd wrden vr nieuw geïnstalleerde PV-systemen, anders gaat het ver een retractieve maatregel. De hgte van de vergeding met vastgesteld wrden p basis van een gedetailleerde kstenanalyse van de cmpnenten van het distributienettarief. De berekening van een nieuw gebruikstarief vr het net met k gekppeld wrden aan het vrdeel dat de netbeheerder heeft van het ndersteunen van de lkale netspanning dr het verminderen van de plaatselijke spanningsverliezen in het net. 3. Meer aandacht vr de baten van znnestrm 3.1. Eclgische vrdelen De prductie van znnestrm uit ftvltaïsche installaties vermijdt de uitstt van diverse vervuilende gassen die gepaard gaan met klassieke fssiele elektriciteitsprductie. De belangrijkste vermeden uitstt is CO 2. Het pgesteld vermgen aan znne-energie in Vlaanderen cmpenseert evenveel CO 2 als 65 % van het ttale Vlaamse bsbestand. Tegelijk bespaart znnestrm k p de imprt van fssiele brandstffen vr klassieke elektriciteitscentrales. De Vlaamse nderzeksinstelling Vit heeft deze twee financiële besparingen berekend vr de peride , in een laag greiscenari. In ttaal bespaart znnestrm 76 eur/mwh in vermeden CO 2 - uitstt en brandstf. Met een realistisch greiscenari tt 4000 MW in 2020 betekent dit een ttale besparing van 2,15 miljard eur vr de peride Daarnaast zijn er ng kleinere besparingen dr de vermindering van de uitstt van fijn stf en van andere schadelijke gassen die vrijkmen bij cnventinele elektriciteitscentrales p fssiele brandstffen zals zwavel en stikstfxides Znne-energie: een immens ptentieel vr de Belgische energiend Jaarlijks valt er p Belgische bdem 120 Exajule znne-energie. De ttale jaarlijkse Belgische energiend bedraagt 2,5 Exajule (elektriciteit, verwarming en transprt inbegrepen). Een enrm ptentieel dat kan wrden benut Macr-ecnmische baten vr de Belgische ecnmie De Vlaamse regering heeft gekzen m znnepanelen te ndersteunen, m haar delstellingen vr grene strm p krte en langere termijn te halen. Vlaamse gezinnen en bedrijven zijn massaal ingegaan p de aantrekkelijke regelgeving. In de peride hebben investeerders gezrgd vr in ttaal 5,7 miljard investeringen (incl. BTW). De ttale BTW-inkmsten bedregen ngeveer 650 mi. Verhging van de nafhankelijkheid vr de maatschappij in zijn geheel van energie uit eindige brnnen en uit de daaraan gekppelde imprt uit het buitenland. Eigenaars van een PV-systeem gaan bewuster m met energie en zullen sneller stappen zetten tt ratineler energieverbruik en vraagsturing (dr het aanpassen van het interne elektriciteitsverbruik aan PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 6/10

7 de znnestrmprductie). Het verlagen van de ttale energieksten maakt bedrijven cmpetitiever p de markt en biedt vr Vlaanderen kansen p innvatieve ntwikkelingen in energiebeheer Werkgelegenheid De tewerkstelling in de PV-sectr mvat de directe en de indirecte tewerkstelling. De directe tewerkstelling bestaat hfdzakelijk uit studiebureaus, inverders, grthandelaars, verdelers, verkpers installateurs, dienst na verkp, samen met back ffice jbs vr administratie, bekhuding, magazijnbeheer enz. Dit geldt vr alle cmpnenten van een ftvltaïsche installatie: draagstructuur, znnepanelen, bekabeling, mvrmer, elektrische randapparatuur. Daarnaast is er k ng tewerkstelling in de financiering van PV-systemen: banken, leasing maatschappijen, ntarissen, verzekeringsmakelaars. PV-Vlaanderen schat p basis van een gedetailleerde analyse dat de Vlaamse PV-markt ngeveer 6000 directe VTE en naar schatting 4000 indirecte jbs heeft gecreëerd. Dat betekent vr de verheid k extra inkmsten vr verheid uit jbs en mzet: inkmsten vr RSZ, inkmsten uit belastingen p ln en uit venntschapsbelastingen Demping van de beursprijzen vr elektriciteit Bvendien kan de prductie van piekstrm p znnige dagen de beursprijzen vr elektriciteit verlagen. De CREG heeft dit effect drgerekend vr het jaar In ttaal bedraagt het vrdeel vr alle eindverbruikers 59 miljen eur per jaar. De vrlpige eindbalans van financiële besparingen dr znnestrm kmt per jaar neer p de sm van BTW-inkmsten, CO2-reductie, brandstfbesparing en beursprijsdemping: in ttaal 225 miljen eur vr het jaar In Duitsland wrdt hetzelfde effect waargenmen met dalingen van de strmprijs met 20% p znnige dagen. Een gedetailleerde studie heeft het ttale gemiddelde vrdeel berekend p 4 tt 6 eur per MWh die verhandeld wrdt p de strmbeurs. Deze prijsdalingen kmen ten gede van leveranciers en van grte industriële verbruikers die strm aankpen p de sptmarkt Znnestrm biedt financiële zekerheid tegenver stijgende elektriciteitsprijs In een eigen PV-installatie vr de prductie van grene strm betekent dat de investeerder de kstprijs van dit deel van zijn verbruik ver een peride van 20 jaar perfect kent en nder cntrle heeft. Dit is een belangrijk vrdeel in vergelijking met nvrspelbaar stijgende elektriciteitsprijzen. Een eigenaar van een PV-installatie maakt zich gedurende 30 jaar grtendeels nafhankelijk van buitenlandse elektriciteitsleveranciers (die mmenteel 95 % van de leveringsmarkt dmineren). Een PV-installatie is vr particulieren en KMO s vaak de enige vrm van grenestrmprductie die technisch haalbaar is, en snel en gemakkelijk te installeren znder prblemen met ruimtelijke rdening Znnestrm is de enige hernieuwbare energie technlgie waar grid parity binnen bereik ligt Gelet p de internatinale evlutie van de marktprijs én de leercurve, gecmbineerd met de verwachte stijging van de marktprijs vr grijze strm, is het vrijwel zeker dat een PV-installatie ver enkele jaren cmpetitief wrdt met grijze netstrm. Dit kan van geen enkele andere duurzame energieprductietechnlgie wrden gezegd. De ndersteuning te snel te streng afbuwen maakt dat die grid parity met nbepaalde tijd wrdt uitgesteld, waardr de verheid precies het tegendeel realiseert van wat ze begde. PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 7/10

8 4. REFERENTIES Persbericht PV-Vlaanderen Znnige lente det elektriciteitsprijs dalen, 27 maart 2012 CREG, Studie ver de impact van ftvltaïsche znnepanelen p de Belgische elektriciteitsprijs, Studie (F) CDC-1062; mei Vit, Drrekeningen ter ndersteuning van de evaluatie van de steun vr grene strm en WKK, Eindrapprt, juli n/vito_drrekeningen_gs_wkk.pdf VREG, Aantal grenestrmcertificaten verkcht aan de netbeheerders aan de wettelijke minimumprijs, rapprt van 1 mei 2012 beschikbaar p deze webpagina: PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 8/10

9 5. BIJLAGEN Bijlage 1: Berekening van de maatschappelijke baten De tabel hiernder tnt de financiële pbrengst van de eclgische baten van znnestrm in de peride vereenkmstig de berekening en de hypthesen van Vit in het rapprt Drrekeningen ter ndersteuning van de evaluatie van de steun vr grene strm en WKK (referentie: zie hger). De berekening van de ttale prductie van znnestrm is gebaseerd p dezelfde aannames als in het Vit rapprt. Hieruit kan geen jaarlijkse prductiefactr wrden afgeleid, mdat het gaat m de ttale prductie ver 10 jaar van een greiend gecumuleerd pgesteld vermgen aan ftvltaïsche installaties. Bijlage 2: Jaarlijkse kst vr de aankpplicht van PV-certificaten De grafiek hiernder tnt de berekening van de jaarlijkse kst van de aankpplicht vr de netbeheerders van de grenestrmcertificaten vr PV. De uitgangspunten zijn de werkelijke marktgrei tt en met december 2011 en een greiscenari tt 4400 MW in 2020 met een jaarlijkse gemiddelde marktgrei van 300 MW (AC-vermgen). De ttale ksten wrden in deze eigen berekening evenredig verdeeld ver alle eindklanten. PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/2012 9/10

10 Bijlage 3: Aantal grenestrmcertificaten verkcht aan de netbeheerders Statistiek van de VREG De VREG heeft p haar website in de rubriek statistieken (referentie: zie hger) een gedetailleerd verzicht staan van de maandelijkse aantallen grenestrmcertificaten vr PV, met psplitsing per minimumprijs. Op basis van deze tabel kan berekend wrden dat alle netbeheerders samen in het jaar 2011 een ttale aankpkst hadden van 389,732 miljen eur vr in ttaal certificaten aan verschillende minimumprijzen van 450 eur (datum indienstname tt 31/12/2009) en de lagere prijzen van latere data indienstname. Dat betekent een gemiddelde aankpkst van 406 eur per certificaat (en per MWh). Dr het terug verkpen p de certificatenmarkt (in de vernderstelling dat er geen banking wrdt gedaan en alle certificaten wrden verkcht) levert dit de netbeheerders een gedeeltelijke cmpensatie p van 102,670 miljen eur. De nett kst vr de aankpplicht van de PV-certificaten bedreg dus in 2011 in ttaal 287,062 miljen eur. In het eerste kwartaal van 2012 (januari tt eind april) werden certificaten aangekcht met een ttale kst van 128,400 miljen eur, f een gemiddelde aankpprijs van 369 eur per certificaat (en per MWh). Kstendrrekening in 2011 Op basis van de statistieken van de VREG geeft de tabel hiernder de kstendrrekening vr 2011 dr de netbeheerders, in de hypthese dat 75% van de ksten ver de laagspanningsklanten wrdt verrekend. Dat levert een kst vr de residentiële eindverbruiker p van 15,4 eur per MWh. Bij een gelijke drrekening per MWh verbruik van alle verbruikers is de kst 7,2 eur per MWh. Het verschil met de gelijke kstenberekening in het scenari van bijlage 2 (aan 9,7 eur/mwh) kmt dr de aanname in bijlage 2 dat alle PV-installaties die in 2011 in dienst werden genmen k vr hun vlledige jaarlijkse znnestrmprductie in de berekening wrden pgenmen (en niet met vertraging in functie van de werkelijke startdatum). Vr een gemiddeld gezin met een verbruik van 3500 kwh per jaar is de ttale werkelijke kst p basis van de VREG-statistieken dus 53,9 eur per jaar, f 4,5 eur per maand per gezin f 2 drankjes p een caféterras KOSTENDOORREKENING DOOR NETBEHEERDERS eenheid bedrag 2011 nett kst GSC vr DNB's mi eur 287 in aanmerking kmende leveringen distr. net mi MWh 40 verbruik laagspanningsklanten = 35% mi MWh 14 75% van nett kst DNB's = drrekening ver laagspanningsklanten mi eur 215 drrekening verbruik laagspanning eur/mwh 15,4 egale drrekening ttaal verbruik eur/mwh 7,2 PV-Vlaanderen nta hervrming GSC v6 1/6/ /10

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO? Wat betekent de taxshift vr u als zelfstandige f KMO? Brn : UNIZO en VBO De regering slt een akkrd ver de zgenaamde taxshift. Wat heeft die vr u als zelfstandige f KMO allemaal in pett en wat betekent

Nadere informatie

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding?

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 januari 2014 1 PV GSC en netvergoeding Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

Factsheet Zonnepanelen

Factsheet Zonnepanelen Znnepanelen Znnepanelen staan veelvuldig vermeld in kranten, magazines en reclameflders. Ze lijken ht. Bvendien zijn er veel gezamenlijke inkpacties en prijsstunters p internet. In Bsweide zijn nu k de

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

PV IN VLAANDEREN Status en toekomst

PV IN VLAANDEREN Status en toekomst PV IN VLAANDEREN Status en toekomst Jo Neyens, PV-Vlaanderen Seminarie Mee met PV DuBo Limburg, Heusden-Zolder, 11 mei 2012 1 Twee weken van lokale acties voor promotie van zonne-energie www.solardays.be

Nadere informatie

Overleg BelPV EANDIS INFRAX over netaansluiting

Overleg BelPV EANDIS INFRAX over netaansluiting Nieuwsflits 2009/22 15/6/2009 Overleg BelPV EANDIS INFRAX ver netaansluiting Op vraag van enkele leden van BelPV vnd p 5 juni een verleg plaats met netbeheerders Eandis en Infrax ver meilijkheden en nduidelijkheden

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Muiswerk Verhoudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten.

Muiswerk Verhoudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten. Verhudingen 1 Muiswerk Verhudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Delgrep Verhudingen 1 Het prgramma Verhudingen 1 is bedeld vr leerlingen in grep

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Uw partner in hernieuwbare energie

Uw partner in hernieuwbare energie www.svetechniek.be Znnebiler anaf 1999.00 * Inclusief 6% btw,levering en mntage : *Tarief ttaal te betalen 4333 Premie 2334 via netbeheerder te recupereren. Levering en mntage. Exclusief afbraak ude biler,

Nadere informatie

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief:

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Glbale intrductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Kunstenaars galeries die kunstenaars prmten en werk verkpen publieke kunstrganisaties zals musea,

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012

PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012 PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012 Primrdiaal is het veilig stellen van de bevrradingszekerheid in ns land dr het verbeteren van het investeringsklimaat Verschillende recente studies wijzen p het prbleem

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 januari 2008

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 januari 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie vr de lektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebuw Kning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. 32 2 553 13 79 Fax 32 2 553 13 50 mail: inf@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

SusTRIP onderzoek Vakantiewoningen aan de Belgische Kust

SusTRIP onderzoek Vakantiewoningen aan de Belgische Kust SusTRIP nderzek Vakantiewningen aan de Belgische Kust SusTRIP nderzek: Vakantiewningen aan de Kust Waarm nderzek naar vakantiewningen aan de Kust? Lgiesvrm met de grtste beddencapaciteit aan de Kust Geen

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

De macro economische situatie

De macro economische situatie De macr ecnmische situatie September 2013 Gillmre Hefdraad Gvernr Centrale Bank van Suriname Structuur Inleiding Overheidsfinanciën Bankkredietverlening Orzaken geldcreatie Uitdagingen Nieuwe mnetaire

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015 (2)

Energie management actieplan 2015 (2) Energie management actieplan 2015 (2) Inhudspgave 1. INLEIDING... 2 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 2 BETREKKING DOELSTELLINGEN OP PROJECT(EN) MET GUNNINGSVOORDEEL... 3 DOELSTELLINGEN M.B.T ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Uitwerking Opdracht 1: Vaststellen van het inkoopdoel en de bijbehorende inkoopstrategie

Uitwerking Opdracht 1: Vaststellen van het inkoopdoel en de bijbehorende inkoopstrategie Grepsuitwerkingen Wrkshp Energiestrategie Vruchtgrente 28 maart - dagdeel 2: Energiespel Grep 1 Ties Verbaarscht - TVH Marien Verkade - VOF Jan van der Harg - Greenhuse Michel de Winter - Stargrwers Facilitatr:

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 Jaarverslag 2013 G.M.M. Bervets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BELEID 2.1. Visie 2.2. Delstellingen 2.3. Samenvatting 3. FINANCIELE RAPPORTAGE

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering Telichting Financiële zaken Gewrteld Wnen 25-02- 2014 1. Vrfinanciering Iedere deelnemer in Gewrteld Wnen wrdt verzcht aan de vrfinanciering van dit gezamenlijke CPO- prject mee te den. Hiervan wrden ksten

Nadere informatie

Overzicht dakisolatiepremies 2011 en 2012

Overzicht dakisolatiepremies 2011 en 2012 Overzicht dakislatiepremies 2011 en 2012 Samengesteld dr Etienne Rubens, KOMOSIE Rel Vermeiren, VEA Update p 23 augustus 2011 In Vlaanderen kunt u via vier kanalen premies en vrdelen krijgen als u energiebesparende

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Stuurbel{rachtiging in de AWBZ

Stuurbel{rachtiging in de AWBZ Stuurbel{rachtiging in de AWBZ DRS. F.G.E.M. VAN DER PAS Vanaf 2003 verandert de Algemene Wet Bijndere Ziekteksten (AWBZ). Iedereen die aanspraak maakt p een vergeding uit de AWBZ krijgt de keue m de rg

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten Onder Embarg tt 18/08/2011-17.45 CET Gereglementeerde infrmatie Persbericht lagere resultaten als gevlg van lagere activiteiten en prject ksten Hgtepunten eerste halfjaar 2011 De pbrengsten vr het eerste

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015. President D. D. Bouterse.

GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015. President D. D. Bouterse. GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015 President D. D. Buterse 8 mei 2015 INHOUD Ecnmische uitdagingen bij vername regering in augustus

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Samenvatting eindrapprt expertgrep Supply Chain De supply chain van de tekmst wrdt gekenmerkt dr cntinue verandering en vraagt m flexibiliteit. De veranderende retailmgeving

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015 Vlaamse Regulatr van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vrmgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebuw Kning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefn 1700

Nadere informatie

! t. s o e. www.rumst.org. t w u

! t. s o e. www.rumst.org. t w u W www.rumst.rg n tekmst! zrge Wijijzrg en vr uw st! m k e t w u r v Wij zrgen! t s m k e t w u r v W Uitndiging De verbuwingen aan het gemeentehuis en mgeving hebben de gemeenschap 2.722.000 eur (110 miljen

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN - - EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN PRINCIPES BENADERING Een efficiënt en vrdelig systeem kiezen m warmte uit te stralen Naast de prductiewijze, een kwaliteitsvlle verdeling en een efficiënte regeling,

Nadere informatie