Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking"

Transcriptie

1 ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie (van subsidieaanvraag tot subsidieverlening en subsidievaststelling). Hierin is aangegeven op welke tijdstippen wat moet worden ingediend en aan welke verplichtingen de subsidieaanvrager en de gemeente moeten voldoen. De Algemene subsidieverordening is afgestemd op het subsidiebeleid en de Algemene wet bestuursrecht. Het moet gaan om activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen op de verschillende beleidsterreinen De activiteit(en) moeten bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen op de verschillende beleidsterreinen. Veelal zijn deze vastgelegd en vastgesteld in het coalitieakkoord, de programmabegroting en de betreffende beleidsnotities, zoals het gezondheids-, het jeugd- en Wmo-beleid. Immers, het instrument subsidies wordt ingezet om gemeentelijke doelstellingen op de diverse beleidsterreinen te kunnen bereiken, met maatschappelijke resultaten en/of effecten als gevolg. De activiteiten moeten gericht zijn op de inwoners van Zaltbommel Organisaties kunnen in principe alleen voor subsidie in aanmerking komen als: de activiteiten specifiek gericht zijn op (de inwoners van) de gemeente Zaltbommel en de vereniging/stichting minstens 25 leden/deelnemers/gebruikers heeft of met haar activiteit(en) een minimaal bereik heeft van 25 personen, die woonachtig zijn in de gemeente Zaltbommel. Het bovenstaande betekent dat bovenlokale, meestal landelijke opererende belangenverenigingen, actiegroepen e.d. die activiteiten ontplooien die geen directe binding hebben met (inwoners van) deze gemeente of slechts een kleine groep inwoners bereiken, niet (meer) voor subsidie in aanmerking komen. Dezelfde personen mogen niet tweemaal meegeteld worden. Met een wekelijkse activiteit met bijvoorbeeld 8 personen wordt dus niet voldaan aan deze toetsingscriteria. De gemeente kiest ervoor een ondergrens te hanteren, omdat relatief kleine activiteiten voor een relatief kleine doelgroep in een te beperkte mate bijdragen aan gemeentelijke doelen. Er is voor gekozen om de huidige 80% regeling, waarin aangegeven is dat de gebruikers, deelnemers en/of leden voor meer dan 80% afkomstig moeten zijn uit Zaltbommel, niet meer op te nemen als algemeen uitgangspunt in het nieuwe subsidiebeleid. Via de uitgewerkte regels zal moeten worden beoordeeld of een activiteit of prestatie bijdraagt aan het verwezenlijken van de gemeentelijke doelstellingen en of dit in voldoende mate ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Zaltbommel. Dit maakt het mogelijk dat ook organisaties van buiten Zaltbommel, die zich specifiek inzetten voor Zaltbommel en haar inwoners, voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking De activiteiten moeten een meerwaarde hebben voor het (activiteiten) aanbod in Zaltbommel Alleen die activiteiten of organisaties komen in aanmerking voor subsidie, waarvan duidelijk is dat de activiteit of de organisatie een meerwaarde heeft voor het activiteitenaanbod. Er mag geen sprake zijn van meer van hetzelfde. Met andere woorden: er wordt gekeken naar het reeds aanwezige aanbod om doublures in de subsidiëring te voorkomen.

2 Organisaties moeten voor hun hulpverleners, begeleiders, trainers e.d. van de doelgroep jeugd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Voor organisaties die activiteiten organiseren primair voor en met de doelgroep jeugd of hulpverlening bieden aan de doelgroep jeugd wordt verwacht dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen voor hun hulpverleners, begeleiders, trainers e.d. Deze VOG geldt voor vrijwilligers en professionals die zich primair en op structurele basis bezig houden met de doelgroep jeugd in de leeftijd van 0-23 jaar) en/of hiermee alleen kunnen zijn. Het moet dus gaan om personen die verantwoordelijk zijn voor de instelling en die namens deze instelling de belangen vertegenwoordigen. Het college heeft ervoor gekozen deze passage in het nieuwe subsidiebeleid specifiek te benoemen, maar wijst hiervoor tevens op het nemen van verantwoordelijkheid door de instelling zelf. Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor subsidie Dit betekent dat een natuurlijk persoon of een groep personen niet meer voor subsidie in aanmerking komt. Ook commerciële instellingen komen niet in aanmerking voor subsidiemogelijkheden. Een organisatie heeft zelf minimaal 50% van de gevraagde subsidie uit andere inkomsten gegenereerd. Dit betekent dat subsidie in principe aanvullend is op andere inkomstenbronnen. Een organisatie neemt daarmee de verplichting op zich om eigen bijdragen te vragen aan deelnemers, gebruikers of leden, bovenop andere inkomstenbronnen als fondsen, landelijke/provinciale subsidies, erfenissen e.d. Er wordt pas subsidie verstrekt als het subsidiebedrag, berekend op basis van de subsidiegrondslagen, meer dan 500,- bedraagt. De gedachte hierachter is dat het voor organisaties mogelijk moet zijn om dit bedrag zelf binnen de eigen begroting op te vangen. De gemeente is van mening dat een dergelijk subsidiebedrag in verhouding staat tot hetgeen de organisatie, maar ook de gemeente, aan handelingen moet verrichten. Vermogenstoets Medio juli 2010 heeft het college een richtlijn vastgesteld over hoe de hoogte van het vrij besteedbaar eigen vermogen van invloed is voor het verkrijgen van subsidie: Wanneer het vrij besteedbaar eigen vermogen* de laatste drie jaar 200% of meer bedraagt dan de te verlenen subsidie, wordt de subsidieaanvraag geweigerd. Deze richtlijn is tot stand gekomen omdat organisaties die over voldoende vrij besteedbare eigen middelen beschikken zelfvoorzienend kunnen zijn. Deze richtlijn is als formele weigeringsgrond in de nieuwe subsidieverordening opgenomen. * het vrij besteedbaar eigen vermogen is de waarde van de bezittingen minus de schulden. In de berekening van het vrij besteedbaar eigen vermogen worden de (bestemmings)reserves niet meegenomen. Het vrij besteedbaar eigen vermogen moet blijken uit de (ingediende) balans. Overgangsregeling voor onbedoelde financiële gevolgen voor structureel gesubsidieerde organisaties 1. tot en met 500,-: geen overgangsregeling 2. van 501,- t/m 1.000,-: afbouwregeling in twee jaren, jaarlijks 50%. Met ingang van het tweede jaar is het beoogde niveau bereikt. 3. van 1.001,- t/m 2.500,-: afbouwregeling in drie jaren, jaarlijks 33,33%. Met ingang van het derde jaar is het beoogde niveau bereikt. 4. vanaf 2.501,-: afbouwregeling in 4 jaren, jaarlijks 25%. Met ingang van het vierde jaar is het beoogde niveau bereikt.

3 BELEIDSREGEL CULTUUR Het behouden, stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke en rijke gemeente, waar zowel inwoners als bezoekers zich kunnen ontplooien en genieten van het aanbod op het gebied van kunst en cultuur. 1. Promotie: Zaltbommel te profileren als een gemeente met een hoogwaardig en divers cultuuraanbod. 2. Leren en Ontwikkelen: inwoners kennis te laten maken met de diversiteit van kunst en cultuur door aandacht te hebben voor educatie en amateurkunst. 3. Ontmoeten en Verbinden: het vergroten van de sociale cohesie en leefbaarheid in de Zaltbommelse samenleving. Deze beleidsregel wordt opgesplitst in vijf onderdelen; a. Culturele evenementen b. Culturele amateurkunstverenigingen c. Bibliotheekwerk d. Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel e. Theater De Poorterij a. Culturele evenementen Culturele gebeurtenissen die openbaar toegankelijk zijn en gericht op vermaak, educatie en de ontmoeting tussen deelnemers en bezoekers en ter promotie van de gemeente Zaltbommel. Het organiseren van een openbaar toegankelijk evenement met een promotioneel karakter, waar deelnemers en bezoekers van kunnen leren en genieten. Subsidie van maximaal 500,- per jaar per evenement. 1. Het evenement draagt bij aan het culturele aanbod van de gemeente. 2. Het evenement heeft promotionele waarde voor de gemeente Zaltbommel. 3. Het evenement is openbaar toegankelijk (voor iedereen te bezoeken, het heffen van entree wordt niet beschouwd als een beperking). 4. Het evenement legt verbindingen (integraal bv. onderwijs en cultuur) en is een samenwerking met andere organisaties. 5. Het evenement is de kerntaak van de organiserende partij. 1. De in de Algemene subsidieverordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd. 2. Een evenement wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen. 3. Evenementen met een kleiner bereik dan 25 bezoekers worden niet gesubsidieerd.

4 6. Doelgroep Organisatoren van niet-commerciële evenementen kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. 7. Subsidieplafond Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan worden op basis van onderstaande regels de prioriteiten bepaald: Afbouwsubsidies op basis van het oude subsidiebeleid en de geldende afbouwregeling worden allereerst toegekend; Organisaties waarmee een structurele subsidierelatie bestaat, komen vervolgens in aanmerking voor subsidie; Daarna wordt subsidie toegekend aan de vereniging/stichting die het beste voldoet aan de prestaties, voorwaarden en verplichtingen zoals die in deze beleidsregel zijn beschreven. Tot slot bepaalt de volgorde van binnenkomst de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond. b. Culturele amateurkunstverenigingen Inwoners kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan diverse disciplines van amateurkunst, waardoor inwoners zich ontplooien en ontwikkelen en tevens elkaar ontmoeten. 1. Inwoners stimuleren om hen kennis te laten maken met en/of deel te laten nemen aan diverse disciplines van amateurkunst. 2. Openbare optredens en uitvoeringen organiseren, waar deelnemers en bezoekers van kunnen leren en genieten. 3. Het ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van samenwerkingsverbanden en - projecten met instellingen binnen de culturele sector en/of buiten de culturele sector (zoals onderwijs, sport, zorg en/of welzijn). Toneelvereniging: Subsidie van 1.000,- per productie (openbare uitvoering is verplicht met minimaal 25 bezoekers) met een maximum van 2 per jaar. Zangvereniging: Subsidie van 100,- per openbaar optreden (minimaal 25 bezoekers) met een minimum van 5 en een maximum van 8 optredens per jaar. Harmonieën, fanfares en muziekvereniging: Subsidie van 750,- per openbaar optreden met een minimum van 3 en een maximum van 8 per jaar (minimaal 25 bezoekers). Muziekonderwjis: Een bedrag voor ieder lid woonachtig in de gemeente Zaltbommel dat individueel muziekles krijgt. Dit bedrag wordt berekend door het totaal budget van ,- te delen door het aantal leden in de gemeente met een maximum van 90,- per lid (met een maximum van 100 leerlingen per vereniging / organisatie).

5 Samenwerkingsprojecten Culturele verenigingen en stichtingen die een gezamenlijk project ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van cultuur, onderwijs, sport, zorg en/of welzijn kunnen in aanmerking komen voor subsidie van 500,- per jaar voor een samenwerkingsproject binnen de eigen culturele sector en 700,- per jaar voor een samenwerkingsproject met een andere sector (zoals onderwijs, sport, zorg en/of welzijn). 1. De activiteiten dragen bij aan het culturele aanbod van de gemeente. 2. De activiteiten dragen bij aan de vorming/ontplooiing van deelnemers. 3. De vereniging/stichting organiseert openbaar toegankelijke optredens, uitvoeringen of voorstellingen. 4. De vereniging/stichting maakt zoveel mogelijk gebruik van dorpshuizen als huisvesting en podium voor uitvoeringen en optredens (aanvrager moet reden hebben om geen gebruik te maken van een dorpshuis). 5. Subsidie voor eenzelfde activiteit kan slechts door één vereniging/stichting worden aangevraagd. 6. De vereniging/ stichting legt verbindingen (integraal bv. onderwijs en cultuur) en werkt samen met andere organisaties. 7. Een samenwerkingsproject moet een bijdrage leveren aan minimaal één doelstelling per sector. 8. Een samenwerkingsproject moet aantoonbaar ten goede komen aan een specifieke doelgroep binnen de gemeente (kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een beperking). 1. De in de Algemene subsidieverordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd. 2. Een activiteit wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen. 3. Een activiteit wordt slechts op basis van één uitgangspunt gesubsidieerd (NB. Een openbaar optreden wordt niet als evenement beschouwd.) 4. Maximaal één vereniging/stichting per kern van dezelfde cultuurdiscipline, gericht op dezelfde doelgroep (bijvoorbeeld zang, toneel of muziek) komt in aanmerking voor subsidie. Bij meerdere aanvragers uit dezelfde discipline en gericht op dezelfde doelgroep wordt de subsidie toegekend aan de vereniging/stichting die het beste voldoet aan de prestaties, voorwaarden en verplichtingen zoals die in deze beleidsregel zijn beschreven. 5. De openbare optredens / voorstellingen met een kleiner bereik dan 25 bezoekers per activiteit worden niet gesubsidieerd. 6. Doelgroep Alleen amateurverenigingen zoals zang- en muziekverenigingen, harmonieën en fanfares, toneelverenigingen kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. 7. Subsidieplafond Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan worden op basis van onderstaande regels de prioriteiten bepaald: Afbouwsubsidies op basis van het oude subsidiebeleid en de geldende afbouwregeling worden allereerst toegekend;

6 Organisaties waarmee een structurele subsidierelatie bestaat, komen vervolgens in aanmerking voor subsidie; Daarna wordt subsidie toegekend aan de vereniging/stichting die het beste voldoen aan de prestaties, voorwaarden en verplichtingen zoals die in deze beleidsregel zijn beschreven. Tot slot bepaalt de volgorde van binnenkomst de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond. c. Bibliotheekwerk De openbare bibliotheekvoorziening wordt geleverd door de Openbare Bibliotheek Rivierenland en valt onder een aparte subsidieverordening (Subsidieverordening Basisbibliotheek Gemeente Zaltbommel, d.d ). Deze beleidsregel betreft het overige bibliotheekwerk. Het hebben van een kwalitatief goede en openbaar toegankelijke bibliotheekvoorziening gericht op ontplooiing en ontmoeting, waar inwoners zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. 1. Het beschikbaar stellen van diverse vormen van media voor uitleen en raadpleging. 2. De dienstverlening is gericht op het aanbieden van informatie en diensten ten behoeve van educatie, zelfredzaamheid, algemene ontwikkeling en ontspanning. 3. Het bieden van ondersteuning bij het ontsluiten van informatie. 0,15 per uitgeleend boek (incl. verlenging met een maximum van uitleningen). 800,- per openingsuur per week (met een maximum van 5 uren per week) 100,- voor collectieverbetering / uitbreiding per jaar. 1. Het in stand houden van de bibliotheekvoorziening. 2. De bibliotheekvoorziening is openbaar toegankelijk. 3. De bibliotheekvoorziening is gericht op informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. 1. De in de Algemene subsidieverordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd. 2. Een activiteit wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen. 3. De subsidie is niet bedoeld voor huisvestingslasten. 6. Doelgroep Bestaande bibliotheekvoorzieningen waarmee reeds een subsidierelatie is opgebouwd, kunnen voor deze beleidsregel in aanmerking komen voor subsidie.

7 d. Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel De subsidieregels voor Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel zijn vastgelegd in een subsidieovereenkomst. Het ontsluiten van informatie over de geschiedenis van de stad Zaltbommel en de Bommelerwaard voor bezoekers door het beheren en exploiteren van het museum, gevestigd in het Maarten van Rossumhuis. 1. Het museum organiseert en beheert naast een vaste expositie, één wisseltentoonstelling of expositie per jaar. 2. Het museum is minimaal 60 uur per jaar geopend voor het publiek. 3. Het museum ontvangt minimaal bezoekers per jaar. 4. Het museum dient voor iedereen toegankelijk te zijn (NB. Fysieke toegankelijkheid voor aan een rolstoel gebonden personen is gebouwtechnisch in het Maarten van Rossumhuis zelf niet mogelijk). 5. Het museum dient bij te dragen aan een positieve uitstraling van de gemeente Zaltbommel. 6. Het museum dient bij te dragen aan het behoud van het cultuur historisch erfgoed in de gemeente Zaltbommel. 7. Het museum dient inwoners in staat te stellen om in contact te komen met en te leren over het cultuur historisch erfgoed van de stad en de streek. 8. Het museum biedt ten miste 2 educatieve programma s per jaar aan. 9. Het museum neemt eigen verantwoordelijkheid in het ontwikkelen van een toekomstbestendige museumorganisatie (waaronder zorg voor collectie, marketing en merchandising). 10. Het museum legt verbindingen en werkt samen met het onderwijs en andere (culturele) instellingen. Subsidie van: 10,- per openingsuur; ,- per tentoonstelling; 5.000,- per cursus / workshop; 7.500,- per educatief project; 5.000,- per deelgenomen evenement. De voorwaarden zijn in een overeenkomst vastgelegd. 1. De in de Algemene subsidieverordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd. 2. Een activiteit wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen. 3. De subsidie is niet bedoeld voor huisvestingslasten.

8 6. Doelgroep Alleen stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel komt voor deze beleidsregel in aanmerking. 7. Subsidieplafond Als het totaal van de subsidieaanvraag het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt het aantal cursussen/workshops, educatief projecten of deelname aan het aantal evenementen teruggebracht. e. De Poorterij De subsidieregels voor theater De Poorterij zijn vastgelegd in een subsidieovereenkomst. a. Het brengen van een breed programma van professionele podiumkunsten ten behoeve van de bevolking in de regio van Zaltbommel, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het gemeentelijk cultuurbeleid; b. Het verbeteren van het culturele klimaat van Zaltbommel en de Bommelerwaard door een bijdrage te leveren aan gemeentelijke (cultuur)beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de beleidsnota Cultureel Mozaïek. a. Het verzorgen van een podiumkunstenprogramma: 1. De programmering van een eigentijds en kwalitatief goed podiumkunstenaanbod dat een evenwicht biedt tussen enerzijds laagdrempelig en anderzijds vernieuwend aanbod in de theaterzaal van De Poorterij. 2. Voor een breed publiek uit Zaltbommel en omgeving. Dit podiumkunstenaanbod omvat voorstellingen/uitvoeringen op het gebied van toneel, ballet/dans/bewegingstheater, kleine musicals, muziektheater, kleinkunst/cabaret, jeugdtheater, familievoorstellingen, lichte muziek/popmuziek, niet-westerse muziek. 3. Deelname aan een nationaal, regionaal of lokaal podiumkunsten festival. 4. Het beschikbaar stellen van de podia voor een beperkt aantal amateurproducties en (semi-) professionele producties uit de gemeente. 5. De tariefstelling voor het aanbod wijkt niet af van vergelijkbare theaters in Nederland. b. Het uitvoering geven aan de (cultuur)beleidsdoelstellingen die vanuit het gemeentelijk cultuurbeleid van belang zijn voor De Poorterij. 1. Doelgroep: inwoners van de gemeente Zaltbommel en omgeving. 2. Bijdragen aan een intensivering van het lokale culturele klimaat door samenwerking met andere, relevante culturele instellingen in de gemeente Zaltbommel. 3. Bijdragen aan gezamenlijke culturele initiatieven met lokale en/of regionale culturele instellingen. 4. De Poorterij werkt samen met het onderwijs met het oog op een op de leerlingen afgestemd aanbod. Samenwerking moet door beide partijen als zinvol worden gezien. 5. De Poorterij hoeft niet altijd aan alle gemeentelijke beleidsaccenten tegelijk te voldoen, zoals genoemd in de gemeentelijke beleidsnota Cultureel Mozaïek, maar is hierin ondersteunend. Een bedrag van ,- per jaar voor: 1. tenminste 75 professionele theatervoorstellingen

9 2. tenminste 25 theatervoorstellingen van een kwalitatief behoorlijk niveau door plaatselijke amateurinstellingen op het gebied van muziek, toneel en dans 3. tenminste 3 overige activiteiten, die niet direct gerelateerd zijn aan de producten genoemd onder 1 en 2. De voorwaarden zijn in de overeenkomst vastgelegd. De in de Algemene subsidieverordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd. 6. Doelgroep Alleen Theater De Poorterij komt voor deze beleidsregel in aanmerking.

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van culturele activiteiten;

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013; SUBSIDIEREGELING STRUCTURELE SUBSIDIE VOOR AMATEURKUNSTVERENIGINGEN 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is aanvullende regels te geven voor de subsidieverstrekking

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 - bijdragen Registratienr. 1589856 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, overwegende dat

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Groningen Nr. 2790 28 juni 2017 Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de subsidieverlening Pronkjewail

Nadere informatie

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur MD Zaaknummer: 583313 Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, overwegende: dat de gemeenteraad in de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2010; 1 Besluit nr. 2010/. De raad van de gemeente Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015 Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen 1 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Citeertitel... 3 1.2. Opbouw... 3 2. Begripsbepaling... 4 3. Criteria...

Nadere informatie

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Bijlage 1: Deelverordening subsidies amateurkunst na aanpassing Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Beleidsterrein Subsidieterrein Doel subsidies: Subsidievorm: Kunst en Cultuur Amateurkunst

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Kadernota herijking subsidiebeleid Zaltbommel

Kadernota herijking subsidiebeleid Zaltbommel Kadernota herijking subsidiebeleid 2014-2017 Zaltbommel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding Algemeen Aanleiding en doelstelling herijking subsidiebeleid Evaluatie huidig subsidiebeleid en subsidieverordening

Nadere informatie

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de beleidsdoelen

Nadere informatie

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische grondslag

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016. Subsidieregeling voor evenementen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke

Nadere informatie

Algemene subsidiecriteria & specifieke subsidiecriteria per cluster

Algemene subsidiecriteria & specifieke subsidiecriteria per cluster Algemene subsidiecriteria & specifieke subsidiecriteria per cluster Algemene subsidiecriteria 1. Er wordt slechts een gemeentelijke subsidie verstrekt indien de gemeentelijke financiële positie een mogelijkheid

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten behoeve van het verlenen en vaststellen van subsidies op het terrein

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard; gelet op de Wet Kinderopvang de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Verordening van 25 november 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

PROVINCIAAL BLAD. Verordening van 25 november 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 788 13 februari 2015 Verordening van 25 november 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen Artikel I A. aan artikel 6:1 begripsbepalingen wordt toegevoegd: : t. cultuurnota: het document met de titel Cultuurstad Groningen,

Nadere informatie

Beleidsregel Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder)

Beleidsregel Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) Beleidsregel Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) Vastgesteld bij collegebesluit van 13 mei 2014, kenmerk 2.1.1. Gewijzigd vastgesteld bij collegebesluit van 25 november 2014, kenmerk 2.1.2

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.1 RIS 280860 SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het concept Buurthuis

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Inleiding Definitie van de term festival Doel van het festivalbeleid

Inleiding Definitie van de term festival Doel van het festivalbeleid Nota Festivals 2 Inleiding In stadsdeel Oost vindt jaarlijks een groot aantal festivals plaats. Dit zijn zowel commerciële festivals, zoals het Amsterdam Dance Event op de Kop van Java, als niet-commerciële

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

MODEL PRESTATIE- OVEREENKOMST BUDGETSUBSIDIE LOKALE PODIA

MODEL PRESTATIE- OVEREENKOMST BUDGETSUBSIDIE LOKALE PODIA CONCEPT, FEBRUARI 2007 MODEL PRESTATIE- OVEREENKOMST BUDGETSUBSIDIE LOKALE PODIA Ondergetekenden: De te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder < > Hierna te noemen de gemeente

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

beleidsregel basissubsidie ontwerpversie

beleidsregel basissubsidie ontwerpversie 1. beleidsinhoud De beleidsregel basissubsidie vindt zijn basis in de geformuleerde strategische visies Toekomstvisie 2025, de Kadernota Wmo Ambitie tot participatie, het Beleidsprogramma Wmo 2012-2015

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2018-2019 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Subsidieregeling Cultuur 2017

Subsidieregeling Cultuur 2017 Subsidieregeling Cultuur 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van 15 mei 2017, zaaknummer 68918; gelet op de artikelen 3, 4, 5 lid 1, 6 lid 4, 7, lid

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3 Aldus besloten 28 september 2006 Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Ingaande 1 januari 2007 moet er (effectief) een nieuw subsidiebeleid gelden voor de gemeente Doetinchem.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 RIS296403 SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - de Commissie Samenleving op 17 januari 2017 per

Nadere informatie

Subsidiebeleidsregels sport 2014

Subsidiebeleidsregels sport 2014 Subsidiebeleidsregels sport 2014 Subsidiebeleidsregels voor sport 2014 Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Datum: 19 november 2013 Corsanummer: T13.05659 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1. Subsidiebeleidsregels...3

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon

Nadere informatie

Beleidsregels Subsidieverlening Sport. gemeente Veendam

Beleidsregels Subsidieverlening Sport. gemeente Veendam Beleidsregels Subsidieverlening Sport gemeente Veendam Doel: Stellen van regels voor het verstrekken van subsidies aan sportactiviteiten die bijdragen aan het verbeteren van sportbeoefening en sportbeleving

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482;

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; pb 76-2001 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; - ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 december 2001, nummer

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling professionele kunsten Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Bijlage(n) Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december)

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) 1 Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) De gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten en activiteiten die bijdragen aan

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de: Subsidieverordening culturele activiteiten Enschede 2014

Besluit vast te stellen de: Subsidieverordening culturele activiteiten Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota provincie Drenthe CVDR Officiële uitgave van Drenthe. Nr. CVDR371686_1 29 november 2016 Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Inhoud Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats'

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' *BARCODEDMS* Colofon Zaaknummer Steller(s) Eigenaar(s) : Z/15/009699 : N. van der Wal - Caspers : Ruimtelijke Ontwikkeling Herziening : maandag

Nadere informatie

Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische grondslag

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

EENMALIGE SUBSIDIE KUNST EN CULTUUR VERSIE JANUARI Aantal bezoekers culturele instellingen van in 2010 naar in 2013.

EENMALIGE SUBSIDIE KUNST EN CULTUUR VERSIE JANUARI Aantal bezoekers culturele instellingen van in 2010 naar in 2013. EENMALIGE SUBSIDIE KUNST EN CULTUUR VERSIE JANUARI 2013 Verseon: 380076 DOEL VAN DE SUBSIDIE: Een divers cultureel landschap in Oost DOOR HET STADSDEEL BEOOGDE RESULTATEN: Aantal bezoekers culturele instellingen

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; DORDRECHTlip Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR92441_1 23 februari 2016 Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen.

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen. Overgangsregelingen Amateurkunst en volkscultuur Educatie Jeugd en Jongeren Maatschappelijke zorg Ouderenorganisaties Buurtverenigingen Sport Volksfeesten Vrouwenorganisaties Hulp bij calamiteiten Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

Nadere regeling Subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring Gemeente Best

Nadere regeling Subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring Gemeente Best college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best; Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening 2013, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d )

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d ) UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS (Versie 9 d.d. 7-09-2015) Algemeen Jaarlijks stelt de gemeente Heerhugowaard subsidie beschikbaar voor activiteiten die met de leefbaarheid in de omgeving te maken

Nadere informatie