BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid S. Mulder en L. Zandstra. sv RIS Regnr. BOW/ Den Haag, 29 april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid S. Mulder en L. Zandstra. sv RIS Regnr. BOW/ Den Haag, 29 april 2008"

Transcriptie

1 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid S. Mulder en L. Zandstra sv RIS Regnr. BOW/ Den Haag, 29 april 2008 Inzake: binnenmilieu in schoolgebouwen De gemeenteraad De raadsleden S. Mulder en L. Zandstra hebben op 17 maart 2008 een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Zij schrijven daarin het volgende: Inleiding: Op 15 mei 2006 besteedde "Twee Vandaag" aandacht aan het feit dat onderzoek van SenterNovem, in opdracht van het ministerie van VROM, had aangetoond dat het slecht gesteld is met het binnenmilieu op de Nederlandse scholen. De conclusie van het onderzoek was dat 80% van de scholen niet voldoet aan de minimaal gestelde eisen ten aanzien van het binnenklimaat en dat dagelijks gemiddeld 2000 leraren en leerlingen in ons land ziek zijn als gevolg van een te hoog CO2 gehalte. Onlangs verscheen een persbericht van de ministerraad Kabinet maakt werk van binnenmilieu basisscholen, waaruit blijkt dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de zorg t.a.v. het binnenmilieu op scholen met de PvdA delen. Het kabinet gaat zich samen met schoolbesturen en gemeenten inzetten voor een beter binnenmilieu in basisscholen. Naar aanleiding hiervan stellen zij een negental vragen. Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt. Vragen: 1. Is het college inmiddels bekend met de resultaten van bovengenoemd onderzoek van SenterNovem? Ja.

2 BOW/ Kan het college aangeven in hoeverre er op Haagse scholen sprake is van een vergelijkbare situatie? Een kleinschalig onderzoek dat in 2005 in het kader van het project Gezond op school als pilotproject op een vijftal schoolgebouwen van het Haags primair openbaar onderwijs is uitgevoerd naar de binnenluchtkwaliteit, wees uit dat de luchtkwaliteit in deze schoolgebouwen voor verbetering vatbaar was. 3. Indien dit niet mogelijk is, is het college dan bereid hier op korte termijn onderzoek naar te doen? Bijvoorbeeld door het pilotproject Gezond op school een breed vervolg te geven? Ja. In week 16 van 2008 (14 tot en met 18 april 2008) zijn alle schoolbesturen met scholen in het primair en het voortgezet onderwijs in Den Haag in het kader van het Project Binnenmilieu op scholen per uitgenodigd om hun schoolgebouwen aan te melden voor een onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu (zie bijlage). Dit project is opgenomen in de Nota Gezondheid en Milieu uit 2006; een uitvoeringsprogramma voor dit specifieke project wordt binnenkort aan uw raad toegezonden. 4. Is het college op de hoogte van eerdergenoemd persbericht uit de ministerraad van 15 februari 2008? Ja. 5. Daarom kiest het kabinet in overleg met de gemeenten en het primair onderwijs voor een convenant met heldere afspraken over ieders bijdrage aan het behalen van de doelen. Dat convenant moet komend najaar in werking treden. (persbericht ministerraad 15 februari 2008) Wanneer wordt dit convenant met Den Haag gesloten? Over de inhoud van dit convenant wordt thans overleg gevoerd tussen de betrokken partijen. Het convenant wordt op landelijk niveau gesloten, waarbij namens de gemeenten de VNG het convenant zal ondertekenen. De andere betrokken partijen zijn volgens de huidige stand het ministerie van VROM, GGD Nederland en de Primair Onderwijs Raad (PO-raad). Het is niet bekend wanneer dit convenant wordt ondertekend. De VNG zal de inhoud van dit convenant onder haar leden (de gemeenten) uitdragen en aanbevelen. 6. Diverse gemeenten en scholen zijn reeds activiteiten gestart om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren. (persbericht ministerraad 15 februari 2008). Hoort Den Haag bij de gemeenten die reeds activiteiten op dit terrein, anders dan eerdergenoemd pilotproject, zijn gestart? Zo nee, waarom niet? Ja. Vanaf 2007 hebben negen basisscholen de ABCD-tool (een door onze gemeente ontwikkelde vragenlijst die momenteel door SenterNovem landelijk wordt aangeboden) ingevuld en zijn vijf basisscholen door de GGD bezocht en geadviseerd. Hierover is uw raad in januari 2008 geïnformeerd via de voortgangsrapportage over de Nota Gezondheid en Milieu.

3 BOW/ De komende vijf jaar krijgt elke basisschool met natuurlijke ventilatie een bezoek van de GGD. Zij voeren metingen uit en geven een advies op maat. (persbericht ministerraad 15 februari 2008). Deelt het college onze mening dat, op een gemiddelde basisschoolcarrière, vijf jaar een zeer lange tijd is en acht zij het met ons wenselijk om die ambitie hoger te leggen? In Den Haag betrekken we in het onderzoek niet alleen basisscholen met natuurlijke ventilatie zoals het kabinetsbeleid noemt, maar alle 235 schoolgebouwen. Dit zijn 193 basisschoolgebouwen en 42 gebouwen voor voortgezet onderwijs, ongeacht de wijze van ventileren. De GGD Den Haag kan bij een normale bezetting maximaal 50 schoolgebouwen per jaar onderzoeken. Als alle scholen deelnemen heeft het project dus een doorlooptijd van zo n 5 jaar. Met het Rijk achten wij dit een redelijke termijn. Op dit moment wordt met een vragenlijst geïnventariseerd welke scholen gaan deelnemen. Scholen die al klachten over het binnenmilieu melden kunnen zoveel mogelijk met voorrang worden ingepland. 8. In het persbericht wordt gesteld dat het binnenklimaat (lucht, temperatuur en geluid) in elk klaslokaal van elke school binnen 15 jaar aan alle eisen moet voldoen. Is dit haalbaar op de wijze zoals dat nu in Den Haag wordt nagestreefd? Bij nieuwbouw of verbouw van schoolgebouwen dient op de gebruikelijke wijze te worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit (beantwoording college 4 juli 2006) Neen. De gemeente is op basis van de Nota Visie op onderwijshuisvesting een omvangrijk programma vervangende nieuwbouw gestart. Hieraan wordt jaarlijks uitvoering gegeven door middel van het beschikbaar stellen van investeringsmiddelen aan de schoolbesturen met het programma onderwijshuisvesting. In de afgelopen jaren (2001 tot en met 2007) zijn 35 schoolgebouwen in nieuwbouw opgeleverd. Verder zijn thans 26 schoolgebouwen in aanbouw, die naar verwachting voor eind 2009 zullen worden opgeleverd en is in het Meerjareninvesteringsplan onderwijshuisvesting tot en met 2013 nog eens nieuwbouw van 35 schoolgebouwen gepland. Vorenstaande cijfers leveren een gemiddelde op van circa 7 nieuwe schoolgebouwen per jaar. In dit tempo kunnen niet alle schoolgebouwen binnen 15 jaar aan alle eisen voldoen. 9. Het Ministerie van OCW stelt alle scholen eenmalig geld beschikbaar voor bijvoorbeeld aanschaf van buitenzonwering of kleine bouwkundige ingrepen. De VROM-inspectie zal komende jaren extra aandacht besteden aan de naleving van regels en de kwaliteit van vergunningen op het punt van binnenmilieu bij scholen die nieuw worden opgeleverd of ingrijpend worden gerenoveerd. (persbericht ministerraad 15 februari 2008). Welke rol ziet het college hierin weggelegd voor de gemeente? Als gevolg van de wettelijke systematiek met betrekking tot onderwijsvoorzieningen in het primair en het voortgezet onderwijs zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het binnenmilieu. Naast het toetsen van de bouwplannen aan het Bouwbesluit, is er een actieve rol voor de gemeente weggelegd met betrekking tot informeren, adviseren en stimuleren van de schoolbesturen. Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

4 BOW/ Bijlage Geachte directie, Misschien heeft u al in de media gelezen dat uit meerdere onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen in Nederland vrijwel altijd onder de maat is. Een slecht binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen verminderen. Het kabinet en de gemeente Den Haag willen zich daarom de komende jaren inzetten voor een beter binnenmilieu op scholen. Project binnenmilieu op scholen De GGD Den Haag en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) zijn in 2007 gestart met het project binnenmilieu op scholen. Het is de bedoeling dat de komende jaren alle scholen in Den Haag bezocht worden. Op basis van een vragenlijst, inspectie, het gebruik van de zogenaamde ABCD tool (een instrument waarmee scholen zelf de kwaliteit van het eigen binnenmilieu kunnen beoordelen) en metingen krijgen de scholen een advies op maat. Dit kan een ventilatieadvies zijn of een advies om aanpassingen aan het schoolgebouw te doen. Maar ook een gerichter gebruik van ventilatievoorzieningen door leerkrachten kan tot een aanzienlijke verbetering van de binnenlucht leiden. Wat betekent dit voor uw school? Wij nodigen u graag uit om aan het project binnenmilieu op scholen deel te nemen. Dit betekent voor u als directie een tijdsinvestering van ongeveer vier uur en voor de leerkrachten ieder ongeveer een uur. Meer informatie over het onderzoek leest u in de bijgaande brochure. Aanmelding Bij deze treft u een vragenlijst aan. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen en uiterlijk 25 april 2008 terug te sturen. Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst ook invult in het geval u niet wenst deel te nemen. Als u besluit deel te nemen aan het project, dan nemen wij contact met u op om het onderzoek in te plannen. Vragen? Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij de afdeling Leefomgeving van de GGD Den Haag, tel Ook kunt u een bericht sturen naar Met vriendelijke groet, Het projectteam Binnenmilieu op scholen in Den Haag

5 BOW/ INVENTARISATIE deelname aan binnenmilieu op scholen in de GEMEENTE DEN HAAG Contactgegevens: Naam school: Aantal vestigingen: Zou u, als uw school meerdere vestigingen heeft, de vragenlijst voor elke vestiging apart willen invullen s.v.p? Naam vestiging (indien van toepassing): Valt onder schoolbestuur (naam invullen): Adres: Naam contactpersoon: Functie: Telefoonnummer: adres: Vragen: 1. In welk jaar is het schoolgebouw (ongeveer) gebouwd? 2. Bestaan er plannen om op korte termijn te verbouwen of te verhuizen? Ja Nee 2a. Zo ja, wanneer? 3. Hoeveel klaslokalen zijn er? 4. Hoeveel kinderen zitten gemiddeld in één klas? 5. Welke vorm van ventilatie is in de (meeste)klaslokalen aanwezig?

6 BOW/ Zijn er op uw school klachten over het binnenmilieu (luchtkwaliteit, problemen met de temperatuur, met geluid of licht)? Veel Weinig Geen 7. Wil uw school deelnemen aan het project binnenmilieu op scholen? Ja Nee Tot slot: 8. Heeft u zelf vragen of andere opmerkingen over de luchtkwaliteit in uw school? Zou u de ingevulde vragenlijst uiterlijk 25 april 2008 willen terugsturen naar: Per post versturen kan ook: GGD Den Haag, afdeling Leefomgeving Postbus , 2500 DP, Den Haag Hartelijk dank voor uw medewerking!

7 BOW/ BINNENMILIEU OP SCHOLEN: ADVIES OP MAAT Achtergrond De kwaliteit van het binnenmilieu op scholen krijgt steeds meer aandacht, zowel landelijk als ook binnen de gemeente Den Haag. Terecht, want een slecht binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen verminderen. De GGD en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) Den Haag werken samen in een project om de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen in Den Haag te onderzoeken. Daarbij is er aandacht voor gezondheidskundige en bouwfysische aspecten. Op basis van een inspectie en metingen krijgt de school vervolgens een advies op maat. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: voorbereiding; onderzoeksdag; bespreking van de resultaten; terugkoppeling / evaluatie. Voorbereiding De school bereidt zich voor op het onderzoek door het invullen van de zogenaamde ABCD-tool. Dit is een eenvoudig online-hulpmiddel om te bekijken hoe uw school scoort wat betreft energieverbruik en binnenmilieu. Het toepassen van de ABCD-tool kost één persoon ongeveer één uur. Daarnaast kost het de leerkrachten 5 minuten per persoon.de resultaten van de ABCD-tool worden gebruikt voor een advies op maat aan uw school. Ook zoekt de school uit hoe het onderhoudscontract voor de verwarmingsinstallatie (en indien aanwezig, de mechanische ventilatie) eruit ziet. De onderzoeksdag Op de onderzoeksdag wordt onder andere gekeken naar gebouwkenmerken, ventilatievoorzieningen, ventilatiegedrag, en de inrichting van de lokalen. In twee lokalen wordt vijf dagen lang de temperatuur, luchtvochtigheid en het koolstofdioxide(co 2 )-gehalte gemeten. Het gemeten CO 2 - gehalte zegt iets over de kwaliteit van de lucht in het lokaal. De twee docenten van de betreffende lokalen beantwoorden ongeveer vijftien vragen. Na een week halen de onderzoekers de meters op. Resultaten (na twee tot zes weken) Na twee tot zes weken krijgt de school een rapport met resultaten, conclusies en adviezen. Dit wordt in een gezamenlijk overleg toegelicht. Bij dit overleg kunnen bijvoorbeeld directie, docenten, bestuur en Medezeggenschapsraad aanwezig zijn. Sommige adviezen zijn gemakkelijk en met weinig extra kosten door te voeren. In andere gevallen zullen grotere aanpassingen aan het schoolgebouw nodig zijn. Dan kan het advies worden gebruikt als onderbouwing van (de eventuele discussie over) de te nemen maatregelen.

8 BOW/ Voorbeelden van resultaten Op de roosters is niet duidelijk aangegeven of ze open of dicht staan. Nu blijkt dus dat alle roosters al die tijd dicht hebben gezeten. (leerkracht). Het ventilatiesysteem is na een jaar al gauw voor de helft minder effectief als het niet wordt onderhouden (DSO, gemeente Den Haag). Er was maar één regelstok per lokaal aanwezig. Bovendien kon die regelstok alleen met moeite en geduld van het ene naar het andere rooster worden verplaatst. Dat maakt het natuurlijk erg lastig om de roosters goed te bedienen. (GGD). Als het koud werd in het lokaal, deed ik altijd de ramen dicht, dat blijkt dus niet altijd een juiste keus te zijn. (leerkracht). Evaluatie/terugkoppeling Afhankelijk van het advies wordt na 2 tot 6 maanden een evaluatiemoment ingepland. De onderzoekers zijn namelijk benieuwd naar de resultaten op de adviezen en de eventuele positieve effecten. Soms is het niet mogelijk gebleken om een advies in de praktijk te realiseren. In die gevallen willen we graag weten welke problemen de school is tegengekomen bij het verbeteren van het binnenmilieu, wellicht kunnen we helpen bij het oplossen daarvan. Vragen? De GGD en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Den Haag werken samen bij de uitvoering van dit project. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij het secretariaat van de afdeling Leefomgeving van de GGD Den Haag, tel Ook kunt u een bericht sturen naar

9 BOW/ Bijlage 2 Datum 14 april 2008 Aantal pagina s 9 Gemeente Den Haag maakt werk van binnenmilieu scholen Een slecht binnenmilieu op scholen kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen verminderen. Landelijk voldoet naar schatting 80% van de scholen niet aan de norm van een gezond binnenmilieu. Vandaag ontvangen alle 235 Haagse scholen een uitnodiging van de gemeente voor deelname aan een onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu. De gemeente wil de komende jaren elke school in Den Haag bezoeken. Medewerkers van de GGD en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) werken hierbij samen. Zij voeren metingen uit en geven een advies op maat. De school krijgt een rapport met conclusies en adviezen over ventilatievoorzieningen en het gebruik ervan, inrichting, onderhoud en schoonmaak. Basisschool Willem de Zwijger is de eerste Haagse school die in 2007 voor een onderzoek naar het binnenmilieu bezocht is. Directeur Dick van Arkel vertelt enthousiast: Ik ben blij met het document waarin de resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd. Het onderzoek heeft best wel impact gehad. Vrijwel alle leerkrachten hebben er aan meegedaan. We zijn ons echt bewust geworden van het slechte binnenklimaat op onze school en nu bezig met de aanleg van een systeem dat frisse lucht van buiten naar binnen én deze de lucht van binnen ook weer naar buiten afvoert. Ook heeft de gemeente ons gewezen op allerlei concrete mogelijkheden om de schoonmaak te verbeteren. Daar zijn we nu ook mee aan de slag. Alle Haagse scholen ontvangen vandaag per een uitnodiging met een vragenlijst en een brochure waarin het onderzoek verder wordt uitgelegd. De eerste vijf scholen zijn inmiddels bezocht. Voor meer informatie (uitsluitend voor de redactie): Afdeling Communicatie, Angelique Harbers, telefoon

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017 inzake

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 13 juli 2006 PO/B&B/06.

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 13 juli 2006 PO/B&B/06. logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 13 juli 2006 PO/B&B/06.29506 Uw kenmerk 06-OCW-B-029 Onderwerp Rappel toezegging kabinet

Nadere informatie

BINNENMILIEU OP SCHOLEN IN DEN HAAG -ADVIES OP MAAT- Uitvoeringsplan

BINNENMILIEU OP SCHOLEN IN DEN HAAG -ADVIES OP MAAT- Uitvoeringsplan Pagina 1 BINNENMILIEU OP SCHOLEN IN DEN HAAG -ADVIES OP MAAT- Uitvoeringsplan 2008-2011 Pagina 2 1. INLEIDING Probleembeschrijving In de afgelopen periode zijn onderzoeken uitgevoerd waaruit geconcludeerd

Nadere informatie

Aan de fractie van Nijmegen Nu Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen. 14 november Geachte fractie,

Aan de fractie van Nijmegen Nu Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen. 14 november Geachte fractie, Aan de fractie van Nijmegen Nu Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Evaluatierapport project Binnenmilieu op scholen. Een evaluatie na één jaar onderzoek op- en adviezen aan scholen in Den Haag

Evaluatierapport project Binnenmilieu op scholen. Een evaluatie na één jaar onderzoek op- en adviezen aan scholen in Den Haag Evaluatierapport project Binnenmilieu op scholen Een evaluatie na één jaar onderzoek op- en adviezen aan scholen in Den Haag Yke Heeg GGD Den Haag Afdeling Leefomgeving 27 april 2009 2 1. Inleiding Het

Nadere informatie

1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk) Vignet Milieu, po Vragenlijst Milieu Educatie 1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk) o Energieke Scholen o Anders, namelijk... o Geen

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de dames C.H.C. Bogers en J.S. Rambaran en de heer A.J.F. Kapteijns

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de dames C.H.C. Bogers en J.S. Rambaran en de heer A.J.F. Kapteijns Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de dames C.H.C. Bogers en J.S. Rambaran en de heer A.J.F. Kapteijns sv 2011.223 RIS 180210 Regnr. BOW/2011.260 Den Haag, 24 mei 2011

Nadere informatie

Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen

Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen Seminar Swegon Air Academy 11 november 2008 ir. Froukje van Dijken BBA Binnenmilieu 010-2447025 www.binnenmilieu.nl Dagelijks 20.000 leerlingen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 223649 Binnenmilieu scholen Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 9 februari 200 Datum vergadering: dinsdag 8 mei 200 Portefeuillehouder: Ragetlie,

Nadere informatie

HITEA Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit. en de gezondheid van leerlingen en docenten

HITEA Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit. en de gezondheid van leerlingen en docenten HITEA Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in basis scholen en de gezondheid van leerlingen en docenten Achtergrond HITEA: Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in basisscholen en de gezondheid van

Nadere informatie

Binnenmilieu op de basisschool verdient meer aandacht

Binnenmilieu op de basisschool verdient meer aandacht Binnenmilieu op de basisschool verdient meer aandacht Het binnenmilieu in basisscholen is niet altijd wat het zijn moet. De luchtkwaliteit laat soms te wensen over, wat gezondheidsklachten kan veroorzaken.

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen.

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen. Gemeente Amersfoort RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4359235 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 juni 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Programma : 5. Onderwijs

Nadere informatie

Evaluatierapport project Binnenmilieu op scholen. Resultaten onderzoek op- en adviezen aan scholen in Den Haag periode 2007-2011

Evaluatierapport project Binnenmilieu op scholen. Resultaten onderzoek op- en adviezen aan scholen in Den Haag periode 2007-2011 Evaluatierapport project Binnenmilieu op scholen Resultaten onderzoek op- en adviezen aan scholen in Den Haag periode 2007-2011 GGD Den Haag Afdeling Leefomgeving Mei 2012 Samenvatting Bestaande scholen

Nadere informatie

Bewustwordingsproject

Bewustwordingsproject Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen 2008-2013 Merel Linthorst GGD Nederland 15 September Inhoud 1. Achtergrond 2. Bewustwordingsprogramma Binnenmilieu Basisscholen 3. In vogelvlucht de Eendagsmethode

Nadere informatie

Wat is er aan de hand? http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080701_broeikaseffect02

Wat is er aan de hand? http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080701_broeikaseffect02 Wat is er aan de hand? http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080701_broeikaseffect02 Goed nieuws: JIJ kunt verschil maken! Target Onze school gaat een steentje bijdragen! De uitdaging: krijg met de hele

Nadere informatie

'Your air.. Our care!'

'Your air.. Our care!' 'Your air.. Our care!' Beknopt kan hiermee de missie van KlimaVent environment worden omschreven. Ventileren is een vak. Een vak waar KlimaVent zich dagelijks mee bezig houdt. Voor het creëren van een

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven. Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009

Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven. Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009 Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven ir. Henk Versteeg Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009 Lichtveld Buis & Partners BV Raadgevende ingenieurs

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van De gemeenteraad - 19 juni 2012 Duurzaam bouwen project School Portland Het college Controller Directie Paraaf Datum Ons kenmerk CC Henk van der Linden

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4352414 Opsteller : mw. N. Koenen Telefoon : (033) 469 42 81 User-id : KOE2 Onderwerp Convenant Gezonde Scholen in Amersfoort Voorstel: Het Convenant Gezonde Scholen

Nadere informatie

Bewoners, huisdieren en planten produceren dagelijks tien liter vocht. onderhouden+verbouwen. Ventilatie Onderhoud. eigen huis magazine

Bewoners, huisdieren en planten produceren dagelijks tien liter vocht. onderhouden+verbouwen. Ventilatie Onderhoud. eigen huis magazine onderhouden+verbouwen eigen huis magazine Bewoners, huisdieren en planten produceren dagelijks tien liter vocht Ventilatie Onderhoud 32 eigen huis magazine jan 2013 31 24 uur per dag frisse lucht Ventileren

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Handig om bij de hand te hebben bij het invullen van de vragenlijst:

Handig om bij de hand te hebben bij het invullen van de vragenlijst: Vragenlijst themacertificaat Milieu en natuur Primair onderwijs Handig om bij de hand te hebben bij het invullen van de vragenlijst: Schoolgids Schoolbeleidsplan Hitteprotocol Onderhoudscontract mechanische

Nadere informatie

Toepasbaarheid van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 uit het nationale crisispakket voor de gemeente Heusden

Toepasbaarheid van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 uit het nationale crisispakket voor de gemeente Heusden Samenvatting: Inleiding: Medio september 2009 is van rijkswege bekend gemaakt, dat voor de verbetering van het binnenklimaat en voor het treffen van energiebeperkende maatregelen in bestaande scholen van

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Datum: Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de wijziging van bijlage IV van de Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Zant, Tim. Gemeente ^ormeriand

Zant, Tim. Gemeente ^ormeriand Zant, Tim Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Vrolijk, Irene donderdag 30 juni 2011 15:50 rec_div FW: Asbest in scholen Gemeente ^ormeriand 359 bijlage kamerbrief-asbestinventarisatie-schoolgebouwen_5_april20111.pdf;

Nadere informatie

Geachte voorzitter, De motie luidt als volgt:

Geachte voorzitter, De motie luidt als volgt: Typ teksttyp teksttyp tekst 114 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Gemeenteraad Datum 20 december 2016 RIS295658 Contactpersoon M. van der Vos Dienst Stadsbeheer Afdeling Markten Telefoonnummer

Nadere informatie

Adviesnota Raad. Raadsvergadering d.d. : 11 december Agendapunt : 16

Adviesnota Raad. Raadsvergadering d.d. : 11 december Agendapunt : 16 Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 11 december 2013 Agendapunt : 16 Onderwerp : Voorstel tot beschikbaarstelling van 100.000 voor klimaatvoorzieningen schoolgebouwen Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Uitnodiging deelname experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de Europese verkiezingen op 4 juni 2009

Uitnodiging deelname experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de Europese verkiezingen op 4 juni 2009 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 17 september 2008 BPR2008/U57890 Aan de raadsgriffier DGKB/BPR Inlichtingen verkiezingsproces@bprbz k.nl T F Uw kenmerk Onderwerp Uitnodiging

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

We waren Intergemeentelijk en nu

We waren Intergemeentelijk en nu We waren Intergemeentelijk en nu Ruud Veen Gemeente Haarlem Bouwfysica Lid Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid Bestuurslid Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV) April 2011 Regiodagen 2011

Nadere informatie

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool Gemeente Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2011.250 - BOW/2011.663 RIS 181735 Doorkiesnummer 070-353 33 51 E-mailadres Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Nadere informatie

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee?

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee? Jongerengemeenteraad 2011 Uw school doet toch ook weer mee? Pagina 1 Voorwoord Veel jongeren denken dat politiek alleen voor oudere mensen is. De gemeenteraad van Leidschendam- Voorburg wil daar verandering

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER. Datum aanmelding : Datum inschrijving : Gegevens nieuwe leerling. Roepnaam: Achternaam: Voornamen ( voluit):

AANMELDFORMULIER. Datum aanmelding : Datum inschrijving : Gegevens nieuwe leerling. Roepnaam: Achternaam: Voornamen ( voluit): AANMELDFORMULIER Datum aanmelding : Datum inschrijving : Gegevens nieuwe leerling Roepnaam: Achternaam: Voornamen ( voluit): Geboortedatum: Geboorteplaats: Adres: PC en woonplaats: Telefoonnr. Emailadres:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEGELEIDING EX-LEERLINGEN ALOYSIUS COLLEGE DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING BEGELEIDING EX-LEERLINGEN ALOYSIUS COLLEGE DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag BOW/2015.529 RIS 288916 SUBSIDIEREGELING BEGELEIDING EX-LEERLINGEN ALOYSIUS COLLEGE DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het Aloysius College,

Nadere informatie

Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen

Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen Gezond Wonen Jetske Thielen Programma Themabijeenkomst Gezond Wonen 12.30 Project Gezond Binnenklimaat (Jetske Thielen) 13.30 Gezond Wonen GGD (Ad Dilven) 14.00 Workshops

Nadere informatie

Onderwerp Bijdrage gemeente t.b.v. subsidie verbetering binnenklimaat en energiezuinigheid primair onderwijs

Onderwerp Bijdrage gemeente t.b.v. subsidie verbetering binnenklimaat en energiezuinigheid primair onderwijs OPENBAAR Adviseur: S. de Jong (WSO, tst. 848) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 09.16084 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 januari 2010 Raadsvergadering d.d. 28 januari 2010 Voorstel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1196 RIS 246784 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Onderwijs. Gemeente en de schoolkrant

Aan de Raad der gemeente Haarlem. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Onderwijs. Gemeente en de schoolkrant Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 249/2007 4 december 2007 MO/owg 07/221416 Beantwoording vragen van de heer J.J. Visser en de heer C.J. Pen inzake schoolkrant Aan de Raad der gemeente

Nadere informatie

Naar een gezonde school? Naar een gezonde school?

Naar een gezonde school? Naar een gezonde school? Naar een gezonde school? Naar een gezonde school? Gert Harm ten Bolscher DWA installatie- en energieadvies Binnenmilieu en gezondheid (1) Binnenmilieu en gezondheid (2) Steeds meer mensen met luchtwegklachten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

Evaluatie Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen

Evaluatie Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen 2 Evaluatie Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen Rapport Rotterdam, 12 augustus 2014 Mw. J. Eeuwijk MSc Mw. K. Kochems MSc Mw. Drs. D.A. Smilde-van den Doel Pallas health research and consultancy

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R32I8. oor Inboeknummer ogbstor4y3 Dossiernummer 930.306 zr juli zoog Raads informatiebrief Betreft brief GGD Luchtkwaliteit, gezondheid en gevoelige bestemmingen. Inleiding

Nadere informatie

Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting. Stand per en verwachting per Samenvatting

Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting. Stand per en verwachting per Samenvatting Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting Stand per 1-10-2008 en verwachting per 1-1-2009 Samenvatting Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting Stand

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf:

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 17-11-2009 Openbaar Onderwerp : subsidie voor verbetering energieverbruik en binnenklimaat scholen Portefeuillehouder(s) : P. C. Tange Afdelingshoofd/hoofd

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R. Bouchtaoui. sv RIS Regnr.: BSD/ Den Haag, 7 juli 2009

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R. Bouchtaoui. sv RIS Regnr.: BSD/ Den Haag, 7 juli 2009 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R. Bouchtaoui sv 2009.179 RIS 164457 Regnr.: BSD/2009.2945 Den Haag, 7 juli 2009 Inzake: samenwerking met gemeenten in Zuid-Afrika

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO D66-Bescherming persoonsgegevens binnen Suwinet 1- Notagegevens Notanummer 2016-000224 Datum 09-02-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toetswaarden voor ventilatie in scholen en kindercentra

Toetswaarden voor ventilatie in scholen en kindercentra Toetswaarden voor ventilatie in scholen en kindercentra Frans Duijm arts medisch milieukundige Kenniscentrum Milieu & Gezondheid GGD s Groningen, Friesland, Drenthe 21 maart 2007 ventilatie in scholen

Nadere informatie

Voorgestelde beslissing :

Voorgestelde beslissing : Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Duurzame scholen, een goede prestatie Bijlage(n) : 1. Notitie 'Duurzame scholen,

Nadere informatie

Het binnenmilieu binnenste buiten

Het binnenmilieu binnenste buiten Het binnenmilieu binnenste buiten Resultaten van het onderzoek Gezondheid en ventilatie in woningen in Vathorst GGD Eemland in samenwerking met het ministerie van VROM In opdracht van de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

Rapport Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen Frisse Lucht op School in Gelderland

Rapport Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen Frisse Lucht op School in Gelderland Rapport Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen 2010-2011 Frisse Lucht op School in Gelderland September 2011 Marja van Rossenberg Rapport Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen 2010-2011 Frisse Lucht

Nadere informatie

HR WTW-schoolunits vraaggestuurd ventileren

HR WTW-schoolunits vraaggestuurd ventileren aan schoolkinderen en docenten! HR WTW-schoolunits vraaggestuurd ventileren Fluisterstille, frisse klaslokalen..! Met de speciaal voor scholen ontwikkelde ventilatiesystemen van Auerhaan Klimaattechniek

Nadere informatie

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk.

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk. Aan: Scholen voor primair onderwijs in de gemeente Arnhem t.a.v. directies, groepsleraren groep 7 en 8 en interne begeleiders Ter kennisname: scholen voor vmbo en praktijkonderwijs in de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP jaarverslag Wet Kinder DATUM 4 juli 2012 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208234/4334 Jaarlijks stelt het College,

Nadere informatie

1. Op 26 maart 2010 hebben we een beschikking

1. Op 26 maart 2010 hebben we een beschikking Collegevoorstel Inleiding In het voorjaar van 2009 heeft het kabinet in het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen opgenomen voor verlichting van de effecten van de economische crisis. Deze impulsmiddelen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Vereniging Sport en Gemeenten

Vereniging Sport en Gemeenten Vereniging Sport en Gemeenten College van Burgemeester en Wethouders a 0 Postbus 16268 2500 BG Den Haag Tel.: 070 373 8055 info@sportengemeenten.nl www.sportengemeenten.nl Kenmerk Datum VSG/2017/AJ/ms-

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clientheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het heidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij stellen uw mening

Nadere informatie

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906 m m ^., Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad V M G 1 i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus

Nadere informatie

Gezonde binnenlucht op school? Van belang voor je gezondheid!

Gezonde binnenlucht op school? Van belang voor je gezondheid! Gezonde binnenlucht op school? Van belang voor je gezondheid! www.airatschool.be www.mmk.be/onderwijs www.vlaamselogos.be www.zorg-en-gezondheid.be www.vigez.be Gezonde binnenlucht op school? Belang voor

Nadere informatie

Tekst: Cees van de Sande

Tekst: Cees van de Sande Het lijkt zo vanzelfsprekend als we zeggen dat klaslokalen zijn gemaakt om optimaal te kunnen leren. Helaas is dat niet altijd het geval. Het klimaat in klaslokalen kan zelfs een negatief effect op de

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Nota Inventarisatie en inspectie naar lichte platte daken

Nota van B&W. Onderwerp Nota Inventarisatie en inspectie naar lichte platte daken Nota van B&W Onderwerp Nota Inventarisatie en inspectie naar lichte platte daken Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. E.Z. Tuboly Telefoon 5113839 E-mail: e.tuboly@haarlem.nl SO/VT Reg.nr. SO/VT2006/3546

Nadere informatie

Gezond Wonen. Binnenmilieu en gezondheid. Ad Dilven Monique Scholtes

Gezond Wonen. Binnenmilieu en gezondheid. Ad Dilven Monique Scholtes Gezond Wonen Binnenmilieu en gezondheid Ad Dilven Monique Scholtes Stichting Futura November 2010 Inhoud Bureau: voorstellen Binnenmilieu en gezondheid Wat doet Bureau GMV? Casuïstiek (5X) Samenwerking?

Nadere informatie

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo.

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Beginpagina Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Met deze enquête willen we informatie verzamelen over de manier(en) waarop de aanvullende middelen voor rekenen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van Meenen (D66) van uw Kamer inzake de aanmeldleeftijd in het onderwijs.

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van Meenen (D66) van uw Kamer inzake de aanmeldleeftijd in het onderwijs. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Aanvraag compleet De aanvraag is getoetst op volledigheid. De aanvraag is compleet en in behandeling genomen.

Aanvraag compleet De aanvraag is getoetst op volledigheid. De aanvraag is compleet en in behandeling genomen. Burgemeester en wethouders hebben op 26 november 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het bouwen van een multifunctionele accommodatie op sportpark De Pol in Gaanderen.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO D66-Wifi-tracking 1- Notagegevens Notanummer 2016-001247 Datum 07-07-2016 Programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Elke dag frisse lucht

Elke dag frisse lucht Congres 9 juni: congres binnenklimaat in het voortgezet onderwijs Elke dag frisse lucht Wat heb je nodig om goed te kunnen presteren op school? Natuurlijk: goede docenten en lesmateriaal. Maar ook frisse

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR PARTNERS Onderzoek ALS Naasten support

INFORMATIEBRIEF VOOR PARTNERS Onderzoek ALS Naasten support INFORMATIEBRIEF VOOR PARTNERS Onderzoek ALS Naasten support Beste meneer, mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. In dit onderzoek kijken we naar het effect

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

INGEKOMEN INGEKOMEN. reg. nr. \ 0 JAN. 20K

INGEKOMEN INGEKOMEN. reg. nr. \ 0 JAN. 20K Datum Verseon Leesmap ^^flteekberich^t RIS griffieoverle Steller 2014/ Prullenbak Archief Beraad&advies Ontmoeting&D Raad Agendacie Presidium Termijnagenda bekomen stuit^ /OHdUn v. col'. Ministerie van

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid B. de Liefde. sv RIS Regnr. DSO/ Den Haag, 17 november 2009

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid B. de Liefde. sv RIS Regnr. DSO/ Den Haag, 17 november 2009 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid B. de Liefde sv 2009.309 RIS 167158 Regnr. DSO/2009.3481 Den Haag, 17 november 2009 Inzake: project Naarderstraat / Readylocatie De

Nadere informatie

Voorgenomen fusie basisschool Romero en openbare basisschool Nieuwenrooy

Voorgenomen fusie basisschool Romero en openbare basisschool Nieuwenrooy Collegevoorstel Inleiding Op 16 januari 2013 heeft het schoolbestuur van Stichting Scala een Fusie Effect Rapportage (FER) aangeboden aan de gemeente. In deze FER wordt de fusie tussen de rooms-katholieke

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met

Nadere informatie

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, l i,i l, l i

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 Burgemeester en wethouders hebben op 1-8-2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het nieuwbouw 2 gebouwen met elk 3 appartementen inclusief ondergrondse

Nadere informatie

Een leeromgeving gericht op de toekomst. 10 oktober 2013. voortgezet onderwijs

Een leeromgeving gericht op de toekomst. 10 oktober 2013. voortgezet onderwijs Een leeromgeving gericht op de toekomst 10 oktober 2013 voortgezet onderwijs Een toekomstgerichte leeromgeving in een dynamische sector Het voortgezet onderwijs is een dynamische sector waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: E-mailadres : Daan.brom@heuvelrug.nl Onderwerp : Uitwerking moties Dienstverlening en Gemeentewinkel Geachte leden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO GroenLinks-Rubbergranulaat op kunstgrasvelden 1- Notagegevens Notanummer 2016-001775 Datum 17-10-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2015.113 RIS 281442 SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - het gewenst is ter invulling

Nadere informatie

Samenvatting. Invloeden op de gezondheid en op het cognitief functioneren

Samenvatting. Invloeden op de gezondheid en op het cognitief functioneren Samenvatting Het kabinet stelde in 2008 dat de kwaliteit van het binnenmilieu op basisscholen te wensen overlaat. Het gaat dan vooral om de luchtkwaliteit tijdens het stookseizoen, de temperatuur in de

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee

GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee Inzicht stand van zaken asbestinventarisaties scholen Auteur(s) GGD Amsterdam Fred Woudenberg GGD Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Eerste deel project 3

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

GEZONDE LUCHT OP SCHOOL

GEZONDE LUCHT OP SCHOOL GEZONDE LUCHT OP SCHOOL KINDEREN HEBBEN RECHT OP GEZONDE BINNENLUCHT! Gezonde lucht op school Wist u dat het binnenklimaat in bijvoorbeeld gevangenissen vele malen beter is dan in een schoolgebouw? Onderzoeken

Nadere informatie

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland.

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland. Directie Inwoners Aan de fractie SP T.a.v. Mevr. M. Piepers Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Reg.nr: IA10/05991/ Zaaknr.: AZ08/001930

Reg.nr: IA10/05991/ Zaaknr.: AZ08/001930 Reg.nr: IA10/05991/ Zaaknr.: AZ08/001930 e ç s c h a p Arzx' cpànntsa Bplta Water Içleurt het Ieven Gemeente Rucphen Mevrouw Stolk Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN U ' il vàh : 6 juli 2010 A Arï'ip ppsiynoètk

Nadere informatie

Inspectierapport. Het Middenhonk B.V. (KDV) Middenweg 90 H 1097 BS Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Het Middenhonk B.V. (KDV) Middenweg 90 H 1097 BS Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Het Middenhonk B.V. (KDV) Middenweg 90 H 1097 BS Amsterdam Registratienummer: 901102593 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 10-06-2016 Type

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG))

Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG)) Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG)) Algemene informatie: Dossier:201616621 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het in- en uitwendig veranderen en vergroten van het kantoor Zeestraat 65-D

Nadere informatie