Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie"

Transcriptie

1 Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

2

3 Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost Poort Roetersstraat WB Amsterdam - T (+31) F (+31) ABN-AMRO Postbank KvK Amsterdam BTW B02

4 De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. SEO-rapport nr ISBN Copyright 2007 SEO Economisch Onderzoek Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

5 TOETREDINGSDREMPELS KLEINVERBRUIKERSMARKT ENERGIE Inhoudsopgave Samenvatting... i 1 Inleiding Onderzoeksvraag en afbakening Onderzoeksvraag en -aanpak Afbakening Kleinverbruikers Toetreders Afwegingskader toetredingsdrempels Drempels op de energiemarkt De energiemarkt Toetredingsdrempels Drempels samenhangend met de leveringsmarkt Leveranciers onderling De relatie met klanten Drempels samenhangend met de distributienetten Interactie tussen leverancier en netbeheerder Geïntegreerdheid van netbeheerder en sommige leveranciers Drempels samenhangend met de transmissie- netten Drempels samenhangend met de productie Problemen aan de inkoopmarkt Gedeeltelijke verticale integratie tussen productie en levering Overige drempels De markt als geheel is relatief complex Wetgeving en regelgeving vanuit de politiek en NMa/DTe Concluderend: van bruto naar netto lijst Bruto lijst Prioritering: van bruto naar netto lijst Tot slot...46 Bijlage A Bijlage B Referenties...47 Overzicht gesprekspartners...49

6

7 TOETREDINGSDREMPELS KLEINVERBRUIKERSMARKT ENERGIE i Samenvatting Toetreding en de mogelijkheid om te groeien zijn belangrijk voor goede marktwerking. NMa/DTe heeft signalen ontvangen dat er barrières zijn om toe te treden dan wel om door te groeien. De toezichthouder heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd te onderzoeken welke toetredingsdrempels van belang zijn en om nadere toezichtactiviteit vragen. Dit rapport doet verslag van dat onderzoek. In het kader hiervan zijn meer dan 20 gesprekken met marktpartijen en stakeholders gehouden. Uit de interviews kwam een heel divers beeld naar voren: er zijn zeer veel toetredingsbarrières, waarvan veel barrières niet door iedereen of slechts door een of enkele partijen worden genoemd en andere barrières wel breed worden gedragen door marktpartijen. Deels komen deze verschillen door verschillen in de omvang en aard van het bedrijf; deels komen deze verschillen door verschillen in marktbenadering en managementvaardigheden. Ondanks deze veelzijdigheid in percepties kan een aantal algemeen geldende conclusies worden getrokken. Hoofdstuk 4 beschrijft alle toetredingsdrempels. Per type toetreder is aangegeven hoe belangrijk een bepaalde drempel wordt geacht. Hierbij zijn vier soorten toetreders onderscheiden: (i) namelijk starters (zo zijn Oxxio en Greenchoice begonnen) variërend van greenfield starter tot de starters met stevige financiering, (ii) in Nederland actieve producenten (Electrabel en E.on zijn hier tot ze een Nederlandse leverancier overnamen een voorbeeld van), (iii) een al in Nederland actieve leverancier die buiten de eigen regio klanten gaat werven (Essent, Nuon en Eneco) of een leverancier die zich op een ander segment richt (bijvoorbeeld eerst alleen grootverbruikers, maar nu ook kleinverbruikers), en (iv) tot slot buitenlandse leveranciers of producenten die in Nederland willen toetreden. Per effect en per type toetreder is aangegeven hoe groot het effect is: dit varieert van 0 (geen toetredingsdrempel) tot +++ (erg grote drempel). De geïnterviewde leveranciers binnen een categorie verschillen soms van mening over hoe groot het effect van een toetredingsdrempel is. Grote verschillen van mening binnen een type toetreders zijn weer gegeven met /, met aan weerszijden de ondergrens respectievelijk de bovengrens van de ervaren ernst. Zo geven sommige starters aan dat de trage levering van de meetgegevens door de netbeheerder een grote toetredingsdrempel is, echter er zijn ook starters die dit niet als een toetredingsdrempel ervaren: in tabel 4.2 is dit weergegeven met 0/++. Niet alleen verschillen de toetredingsdrempels naar de mate waarin ze hinderlijk zijn voor toetreders. Ook verschillen de drempels naar hoe eenvoudig ze op te lossen zijn, en sommige drempels dragen bij aan de borging van een bepaald publiek belang. Om van alle gepercipieerde drempels te komen naar een lijst met toetredingsdrempels die economisch gezien zijn te kwalificeren als toetredingsdrempel en die de NMa/DTe mogelijk zou moeten aanpakken, hebben we voor de verdere besluitvorming in hoofdstuk 3 een toetsingskader ontwikkeld, dat bestaat uit de volgende drie vragen: 1. Is de drempel het gevolg van het gedrag van andere partijen op de markt of aanpalende markten, of van wet- of regelgeving? 2. Is de drempel een effectieve manier om een publiek belang op de energiemarkt te borgen? 3. Zijn de maatschappelijke kosten van opheffen van de drempel kleiner dan de maatschappelijke baten?

8 ii Als de eerste vraag positief en de tweede negatief wordt beantwoord dan is het meestal verstandig om een barrière aan te pakken. Ook als alle drie de vragen positief beantwoord worden dan is het verstandig om een barrière aan te pakken. Om dit goed te kunnen doen, zal per knelpunt naar de alternatieven gekeken moeten worden. Dat laatste is hier slechts indicatief gedaan. Als het antwoord op de eerste vraag luidt dat de toetredingsdrempel een gevolg is van een structuurkenmerk dan is het niet verstandig voor de DTe om deze aan te pakken. De NMa zal bij de fusiecontrole (door de Directie concentratiecontrole) echter wel rekening dienen te houden met toetredingbarrières ten gevolge van structuurkenmerken. Per toetredingsdrempel is nagegaan wat de ernst van de drempel is, wat het antwoord op de drie vragen van het afwegingskader is en tot slot wordt de vraag beantwoord of er actie geboden is. Daarmee is de slag van bruto naar netto lijst gemaakt. Deze slag is soms noodzakelijkerwijze ruw omdat het in dit onderzoek primair draait om welke toetredingsdrempels ervaren worden. Het beantwoorden van de vraag of ingrijpen gewenst is hangt onder andere af van welke (beleids)maatregelen mogelijk zijn. Omdat de maatregelen niet in detail zijn uitgewerkt is de slag van bruto naar netto soms niet te maken. De belangrijkste drempels die in eerste instantie aandacht zouden moeten krijgen van NMa/DTe zijn: De overstapaversie of desinteresse van de klant is een stevige toetredingsdrempel, omdat dat het lastig maakt voor toetreders en groeiers om klanten binnen te halen. Dit heeft te maken met het low interest karakter van energie, met de geringe (gepercipieerde) prijsverschillen en met de (afnemende) angst voor administratieve overstapproblemen. Deze overstapaversie is deels een structuurkenmerk en als zodanig niet te beïnvloeden. Deels is het echter ook een gevolg van gedrag en wetgeving. De kwaliteit van de informatie voor de klant maakt het voor toetreders lastig om beloond te worden voor een goed en onderscheidend aanbod. Hierbij gaat het niet om de informatie van de aanbieder zelf, maar op de informatie van zijn concurrenten; de prijs en voorwaarden van aanbieders zijn vaak lastig te vergelijken voor de consument en ook de prijsvergelijkingsites geven niet altijd een betrouwbaar beeld. Rond de interactie van de distributienetten spelen een aantal problemen rond de levering van de meetgegevens en rond de reclame die de netbedrijven voor hun leveranciers maken (en de verwarring die uit de naamstelling volgt). Deze problemen zijn bekend en er wordt al actie op ondernomen (de DTe onderzoekt de gang van zaken rond de meetgegevens, er worden slimme meters geïntroduceerd, en de geïntegreerde bedrijven worden gesplitst). Gezien het belang dat sommige starters hieraan hechten, is het verstandig dat de DTe nagaat of het mogelijk is de effecten hiervan naar voren te halen. Bij de transmissienetten speelt een aantal problemen met de wijze van tarifering. Bij de elektriciteitsnetten is de onbalans te duur, hetgeen vooral in het nadeel van de kleine partijen is. Bij de gastransmissie wordt de voorspelfout per exitpunt afgerekend. Hoe kleiner de afname hoe groter de relatieve fout. Ook is niet duidelijk of deze wijze van tarifering aansluit bij de kosten. Veel kleine leveranciers geven aan de positie en het gedrag van Gasterra als zeer problematisch te ervaren. Gasterra eist grote garanties en wil niet minder dan 50 miljoen m 3 leveren. Dit is voor een starter onmogelijk. Een toetreder met een grote buitenlandse moeder heeft geen moeite met een garantstelling zoals Gasterra die eist. Verder is het moeilijk of

9 SAMENVATTING iii onmogelijk gas buiten Gasterra te krijgen, hierdoor heeft iedereen dezelfde voorwaarden en is het lastig om op slimmere inkoop dan de concurrent te concurreren. Doordat het niet mogelijk of slechts beperkt mogelijk is om op prijs te concurreren, is het immers moeilijker om klanten bij andere partijen weg te trekken. Niet uit te sluiten valt dat er wel buiten Gasterra om aan gas te komen valt. In dat geval duidt de klacht van de kleine afnemers met betrekking tot de positie van Gasterra op een informatieprobleem: toetreders komen er dan te moeilijk achter wat hun alternatieven op de gasmarkt zijn. De geconcentreerde groothandelsmarkt, waarbij een deel van de producenten verticaal geïntegreerd is hetgeen mogelijk tot een lage marge leidt, is een van de lastiger drempels om aan te pakken, echter vanwege het belang dat een deel van de gesprekspartners hieraan hecht is deze toch opgenomen. Ook de wet- en regelgeving zorgt voor relatief grote barrières. Het kost veel tijd om aan alle regels en informatieverzoeken te voldoen. Deels zijn dit vaste kosten die niet afhangen van de omvang van een bedrijf; dit impliceert dat de nalevingskosten voor de kleine bedrijven per klant hoger zijn dan voor de grote bedrijven. Verder beperkt de regelgeving het gedrag van de bedrijven. Hierdoor is het moeilijker voor een bedrijf om zich te onderscheiden van andere bedrijven. Overigens is deze regelgeving vaak ingegeven vanuit het oogpunt van consumentenbescherming en om het vertrouwen in de energiemarkt te herstellen. Kosten die voorvloeien uit sectorale afspraken en marktinstituties (als NEDU/EDSN) worden nu zodanig verrekend dat dit zorgt voor schaalvoordelen. Dit creëert een extra toetredingsdrempel waarvoor geen logische reden lijkt te zijn. Deze netto lijst bevat die toetredingsbarrières die relatief eenvoudig aan te pakken zijn en die tevens een substantiële baat hebben voor toetreders. Andere drempels zijn gezien hun impact ook aantrekkelijk om aan te pakken. Voor een inschatting of dit inderdaad maatschappelijk aantrekkelijk is, zijn gedetailleerde gegevens nodig van met name NMa/DTe over beschikbare capaciteit en de praktische mogelijkheden om drempels aan te passen. Zo is het slechten van toetredingsbarrières op de groothandelsmarkt gas belangrijk,, maar hangt de mate waarin dit kan af van de beschikbare capaciteit bij NMa/DTe, en de mogelijkheden die er zijn om meer aanbieders van gas te krijgen (veel gasvelden zijn door middel van concessie reeds vergeven). Vanwege de onduidelijkheid wat mogelijk is, zijn deze toetredingsdrempels daarom niet opgenomen in de netto lijst. Tot slot: toetreden is lastig, maar niet onmogelijk. Dat blijkt uit het feit dat er nog steeds partijen geïnteresseerd zijn in een leveringsvergunning en beginnen als leverancier. Of er nu veel toetreders zijn is lastig te zeggen, omdat niet duidelijk is hoeveel toetreders er in een goed functionerende markt toetreden. Gezien het feit dat levering geen grote groeimarkt is, is het niet te verwachten dat dit er jaarlijks enkele zullen zijn. Toetreden lijkt dus nog steeds relatief makkelijk, echter het doorgroeien naar een substantieel marktaandeel lijkt lastig of economisch onaantrekkelijk gezien de over het algemeen kleine marktaandelen van de toetreders.

10

11 TOETREDINGSDREMPELS KLEINVERBRUIKERSMARKT ENERGIE 1 1 Inleiding Er bestaan potentiële drempels die het succes van nieuwe spelers in de markt kunnen bemoeilijken. Sommige drempels ontstaan als het gevolg van een normale werking van de markt (zoals b.v. schaalvergroting), andere vinden hun grondslag in andere factoren (zoals b.v. het gedrag van andere spelers op de markt of administratieve lasten). DTe ontvangt regelmatig signalen over toetredingsdrempels, maar heeft op dit moment nog onvoldoende inzicht in deze drempels. Directie Toezicht Energie (2006), Een markt (z)onder spanning : Marktmonitor, ontwikkeling van de Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor Elektriciteit en Gas, januari 2006 juni 2006, Menno van Liere, Bas Postema en Mark te Velthuis, Den Haag, oktober, p. 15. Vanaf 1998 is de Nederlandse energiemarkt in verschillende stappen geliberaliseerd. Voortschrijdend inzicht over marktwerking, ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt en de Europese Richtlijn hebben ertoe geleid dat in 1998 een nieuwe Elektriciteitswet werd geïntroduceerd. In deze wet werd expliciet gekozen voor meer marktwerking. Dit is geïntroduceerd door onder andere het beëindigen van het overleg tussen de producenten (in de SEP), de oprichting van een sectorspecifieke toezichthouder (de Directie Toezicht Energie van de NMa; NMa/DTe), het gefaseerd introduceren van de vrijheid om zelf een leverancier te kiezen, en het bevorderen van toetreding van producenten en leveranciers. In 2000 is ook een nieuwe Gaswet in werking getreden die als doel had de werking van de gasmarkt te verbeteren. De Gaswet regelt de introductie van concurrentie bij de levering van gas en de toegang tot de gasnetten met het oog op het transport van dat gas. Net als bij elektriciteit is ook bij gas het doel om een verschuiving te krijgen van een sterk door het aanbod gestuurde naar een primair vraaggestuurde structuur. Mede door deze nieuwe wetgeving zijn de elektriciteits- en gasmarkt de laatste jaren sterk veranderd. De elektriciteitsmarkt liep daarbij lange tijd wat betreft de liberalisering voor op de gasmarkt, mede omdat de liberalisering daar eerder is gestart. In de zomer van 2004 is nog de Interventie en Implementatiewet (I&I wet) aangenomen met diverse regels om de markt bij te sturen. Laatste stap van de liberalisering was het vrijmaken van de kleinverbruikersmarkt voor gas en elektriciteit op 1 juli 2004 (de markt voor groene stroom was per 1 januari 2001 reeds vrij). Voor juli 2004 hadden kleinverbruikers geen keuzevrijheid; zij waren gebonden aan de regionale distributiebedrijven die tevens verantwoordelijk waren voor de levering. Een geliberaliseerde markt heeft de gewenste effecten (lagere prijzen, toegenomen productdifferentiatie, transparantie) indien er voldoende dynamiek op de vrijgemaakte markt ontstaat: nieuwe partijen die (dreigen) toe (te) treden en afnemers die (dreigen) over (te) stappen. Een van de voorwaarden voor het economisch ideaal van volkomen vrije mededinging is vrije toetreding en uittreding. Als er wel toetredingsbarrières zijn, kunnen bestaande bedrijven hun prijs langdurig boven het (lange termijn) minimum gemiddelde kostenniveau houden. Uittredingsbarrières maken dat bedrijven die verlies lijden de markt niet meteen verlaten, maar toch actief blijven. Hierdoor zou de prijs langdurig onder de (lange termijn) minimum gemiddelde kosten komen te liggen. Toetreders, ook al zijn dat kleine partijen, kunnen daarnaast een innovatieve impuls geven aan de zittende garde. Het zijn immers juist de bedrijven met

12 2 HOOFDSTUK 1 nieuwe producten en processen die toetreden. Door toetreding te blokkeren of te belemmeren verslechtert dan ook niet alleen de statische (allocatieve) efficiëntie, maar tevens de dynamische efficiëntie van de energiemarkt. In de geliberaliseerde energiemarkt is het van extra belang dat nieuwe spelers (gemakkelijk) kunnen toetreden en op een gelijk speelveld terechtkomen. Dit komt terug in de Elektriciteitswet 1998 (artikel 5, lid 2). De toezichthouder monitort in hoeverre de elektriciteit- en gasmarkt nietdiscriminatoir zijn en gekenmerkt worden door daadwerkelijke mededinging en doeltreffende marktwerking. In de NMa-agenda voor 2007 is deze toezichtactiviteit nader uitgewerkt (p. 12): Ook brengt de NMa in kaart wat de toetredingsdrempels zijn voor bedrijven tot de consumentenmarkt en probeert deze zoveel mogelijk weg te nemen. [...] Ten slotte is voor de groothandelsmarkten het versterken van de werking van de gasmarkt belangrijk, onder meer door het wegnemen van toetredingsbarrières en het waarborgen van een gezond investeringsklimaat. Het citaat waarmee deze inleiding begon geeft echter aan dat NMa/DTe op dit moment nog onvolledig zicht heeft op de mate waarin drempels (in de ogen van marktpartijen) daadwerkelijk een belemmerende rol spelen en op de hoogte en het (financiële) effect van deze drempels. Om dit zicht te verkrijgen heeft NMa/DTe aan SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven de toetredingsdrempels naar de kleinverbruikersmarkten van gas en elektriciteit te onderzoeken. Deze rapportage doet verslag van dit onderzoek en is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksvraag en -aanpak en bakent het onderzoeksonderwerp af. In hoofdstuk 3 geven we op basis van de economische theorie een kader op basis waarvan kan worden bekeken of de door marktpartijen gepercipieerde drempels economisch gezien toetredingsdrempels zijn. Hoofdstuk 4 geeft de door marktpartijen gepercipieerde drempels en onze duiding daarvan. Tot slot bevat hoofdstuk 5 de conclusies, waarbij we van de bruto lijst met door de marktpartijen gepercipieerde drempels tot een lijst met toetredingsdrempels komen die om actie van NMa/DTe vragen (netto lijst). Bijlage A bevat een referentielijst en bijlage B geeft de namen van de organisaties en personen die in het kader van dit onderzoek zijn geïnterviewd.

13 TOETREDINGSDREMPELS KLEINVERBRUIKERSMARKT ENERGIE 3 2 Onderzoeksvraag en afbakening In dit hoofdstuk beschrijven we de onderzoeksvraag en -aanpak in paragraaf 2.1. Paragraaf 2.2 geeft de afbakening van het onderzoeksonderwerp. 2.1 Onderzoeksvraag en -aanpak Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar toetredingdrempels op de kleinverbruikersmarkten voor gas en elektriciteit en beantwoordt de volgende vragen: Wat zijn voor nieuwe leveranciers de drempels die toetreding tot de kleinverbruikersmarkt voor energie en succesvolle operatie op lange termijn op die markt bemoeilijken? Hoe verstoren deze drempels de kansen van nieuwkomers? Wat is de (financiële) impact van deze drempels? Kan en moet NMa/DTe actie ondernemen om de drempel te verlagen? Om mogelijke toetredingsdrempels in kaart te brengen is gebruik gemaakt van desk research, literatuuronderzoek en percepties van marktpartijen en stakeholders. Ten behoeve van dit onderzoek zijn meer dan twintig interviews afgenomen met spelers in de energiemarkt (zie bijlage B). Er is gesproken met partijen die sinds de liberalisering succesvol zijn toegetreden, maar ook met partijen die zijn afgehaakt en met de gevestigde partijen (incumbents). Deze gesprekken dienden ervoor te zorgen dat de door marktpartijen ervaren en gepercipieerde toetredingsdrempels aan het licht zouden komen. Teneinde praktische inzichten te leveren op basis waarvan NMa/DTe concreet en gericht haar toezichtactiviteiten kan vormgeven, is mede op basis van literatuuronderzoek en economische analyse een afwegingskader ontwikkeld. Dit kader dient om te analyseren hoe vanuit economisch perspectief tegen deze gepercipieerde drempels aangekeken moet worden, en in welke gevallen NMa/DTe actie zou moeten ondernemen om deze drempels aan te pakken. Het onderzoek doet evenwel geen aanbevelingen over de vorm en invulling van deze toezichtactiviteiten. Op basis van het literatuuronderzoek en de interviews wordt een bruto lijst met drempels opgesteld. Door deze drempels vervolgens met behulp van het afwegingskader te analyseren dit is gezien de omvang en duur van het onderzoek slechts op hoofdlijnen mogelijk wordt duidelijk welke drempels in economische zin als toetredingsdrempel geduid kunnen worden. Er resulteert dan een netto lijst met toetredingsdrempels. Deze laatste stap dient om een prioritering aan te geven 2.2 Afbakening Hoewel de onderzoeksvraag primair gericht is op de kleinverbruikersmarkt (zie paragraaf 2.2.1), zullen aanpalende markten (zoals levering aan grootverbruikers, de groothandel, productie en transport van energie) ook beschouwd worden voor zover zij van invloed zijn op de toetredingsmogelijkheden op de kleinverbruikersmarkt. Paragraaf gaat in op toetreders.

14 4 HOOFDSTUK Kleinverbruikers Zoals reeds is aangegeven, staat in dit onderzoek de markt voor kleinverbruikers centraal. De regulering van de energiesector is gedifferentieerd naar afnemerscategorieën en voor elke categorie zijn regels vastgelegd die het best bij de betreffende klanten passen. Een veel voorkomende indeling is die in klein- en grootverbruikers. Binnen de categorie kleinverbruikers kan weer onderscheid worden gemaakt tussen particuliere klanten en zakelijke klanten. Bij elektriciteit is de indeling als volgt: Grootverbruikers: groter dan 2 MW (megawatt); Middelgrote verbruikers: groter dan 3 keer 80 Ampère maar kleiner dan 2 MW; Kleinverbruikers (huishoudens/klein zakelijke afnemers): minder dan 3 keer 80 Ampère. Bij gas wordt gekeken naar het volume dat in een jaar is afgenomen en is de indeling als volgt: Grootverbruikers: meer dan 10 miljoen m 3 (kubieke meter); Middelgrote verbruikers: meer dan 1 miljoen en minder dan 10 miljoen m 3 ; Kleine grootverbruikers: meer dan m 3 en minder dan 1 miljoen m 3 ; Kleinverbruikers (huishoudens/klein zakelijke afnemers): minder dan m Toetreders Tot 2001 was toetreding tot de kleinverbruikersmarkt niet mogelijk. De belevering van kleinverbruikers was volledig in handen van de regionale distributiebedrijven. Op 1 januari 2001 kwam daar verandering in en werd de markt voor duurzaam opgewekte elektriciteit opengesteld: kleinverbruikers die wilden kiezen voor groene stroom konden deze stroom voortaan afnemen bij alternatieve aanbieders. Zij konden overstappen van de regionale aanbieder naar een andere partij. Sinds juli 2004 kunnen kleinverbruikers ook overstappen van grijze stroom. Toetreding heeft dus kunnen plaatsvinden in twee fasen. Nieuwe aanbieders van groene stroom konden in 2001, ruim 6½ jaar geleden de markt betreden; nieuwe aanbieders van gas en grijze stroom konden ongeveer drie jaar geleden aan de slag. Van de toetreders die de afgelopen jaren op de elektriciteitsmarkt of op de gasmarkt zijn toegetreden, hebben slechts twee een marktaandeel van meer dan 1% verworven (Oxxio en Greenchoice). 1 Andere spelers hebben vooralsnog slechts een zeer klein marktaandeel weten te verwerven, terwijl enkele spelers zich reeds uit de markt hebben teruggetrokken. In de marktmonitor die NMa/DTe in oktober 2006 publiceerde, is te zien dat: het marktaandeel van nieuwe toetreders vanaf het begin van de volledige liberalisering (juli 2004) tot het zevende kwartaal na liberalisering nauwelijks is toegenomen: de veroverde marktposities zijn al in de periode tot stand gekomen toen er nog een belastingvoordeel op groene energie bestond. In het afgelopen halfjaar is het aandeel van nieuwe toetreders op de Nederlandse kleinverbruikersmarkt wel flink toegenomen als 1 De marktaandelen in dit rapport zijn gebaseerd op openbare bronnen en berekeningen op basis daarvan door SEO Economisch Onderzoek. Hierbij gebruikte bronnen zijn EnergieNed (2005), de websites van de diverse leveranciers en diverse krantenartikelen.

15 ONDERZOEKSVRAAG EN AFBAKENING 5 gevolg van overnames van enkele incumbents door buitenlandse partijen (niet-organische groei). (p. 8). 2 Het is gezien de beperkte (groei van) marktaandelen van toetreders van groot belang om niet alleen naar de toetreding tot de markt te kijken, maar ook te onderzoeken waarom het voor deze partijen kennelijk moeilijk is om als zij zich eenmaal op de markt bevinden marktaandeel te verkrijgen. Tevens is het van belang niet uitsluitend te kijken naar de toetreders die sinds 2001 of 2004 (of nog korter) op de markt actief zijn. Voorts kan het leerzaam zijn te kijken naar de spelers die zich hebben teruggetrokken van de markt, of die serieuze plannen hebben gehad toe te treden tot de markt, maar deze plannen uiteindelijk niet hebben verwezenlijkt. Het is immers zeer goed mogelijk dat dit de partijen zijn die het meest te maken hebben gehad met toetredingsdrempels. Tot slot kan het ook nuttig zijn te kijken naar de marktpositie die de gevestigde partijen (zoals Nuon, Eneco en Essent) buiten hun netwerkregio hebben verworven sinds de liberalisering. Weliswaar zijn deze partijen geen toetreders op de kleinverbruikersmarkt, maar bij het werven van voorheen gebonden afnemers van andere partijen, ervaren zij ten dele dezelfde belemmeringen als de toetreders. Als zodanig vormen de incumbents dus een interessante controlegroep, omdat zij buiten hun oude thuisregio te maken hebben met slechts een beperkt deel van de toetredingsdrempels. 2 Denk hierbij aan de overname van NRE door het Duitse E.on, van Oxxio door het Britse Centrica en van Intergas Energie door het Deense Dong en de overnames van het Belgische Electrabel in Nederland.

16

17 TOETREDINGSDREMPELS KLEINVERBRUIKERSMARKT ENERGIE 7 3 Afwegingskader toetredingsdrempels Net zoals NMa/DTe in de marktmonitor van de Nederlandse kleinverbruikersmarkt van oktober 2006 doet, verstaat dit onderzoek onder (potentiële) toetredingsdrempels zowel obstakels voor nieuwe spelers bij het toetreden tot de energiemarkt, als obstakels die partijen die al zijn toegetreden tegenkomen als zij voet aan de grond willen krijgen en hun marktaandeel uit willen breiden. In de literatuur wordt wel gesproken van barriers of entry en barriers of expansion. Toetredingsdrempels zijn er in verschillende soorten. In de eerste plaats kunnen ze een structuurkenmerk van een markt zijn. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan schaalvoordelen die tot gevolg hebben dat kleinschalige toetreders met hogere gemiddelde kosten kampen. Ook overstapkosten die samenhangen met de aard van een product (bijvoorbeeld bij ervaringsgoederen) kunnen een structuurkenmerk van een markt zijn. Ten tweede kunnen toetredingsdrempels samenhangen met het (strategisch) gedrag van de partijen die reeds op de markt actief zijn. Voorbeelden zijn agressieve marketing, prijszettingstrategieën of het bemoeilijken van toegang tot transport- en distributiekanalen. Ook het moedwillig verhogen van overstapkosten bijvoorbeeld door het introduceren van nodeloos ingewikkelde opzeg- of overstapprocedures is een gedraging die een toetredingsdrempel kan opwerpen. In de derde plaats kunnen toetredingsdrempels voortvloeien uit de institutionele omgeving. Wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot registraties en garanties kunnen het voor partijen moeilijker maken de markt te betreden. Ook onzekerheid over toekomstige regels kan een barrière vormen voor toetreders. Volgens de zogeheten Chicago School (met bijvoorbeeld Richard Posner en George Stigler) dient het overheidsbeleid en het beleid van toezichthouders met name gericht te zijn op het verlagen van toetredingsdrempels. De mededinging kan versterkt worden door de drempels voor toetreders met nieuwe producten te verlagen of door de kosten voor consumenten om van het ene naar het ander product over te stappen (switching costs) te verlagen. Overigens zijn toetredingsdrempels volgens de Chicago School niet altijd een teken van inefficiëntie. Dat is alleen dan het geval als de barrières worden gecreëerd door de overheid. Markten werken immers zo goed dat in de loop van de tijd alleen toetredingsbarrières blijven bestaan die berusten op een efficiëntievoordeel. Mededinging leidt volgens deze gedachtegang tot een uitdunning van de markt omdat alleen de sterksten de bedrijven die tegen de laagst mogelijke kosten produceren overleven. Volgens de Chicago School is marktconcentratie dus het gevolg van het afvallen van minder efficiënte bedrijven. Een (tijdelijk) klein aantal aanbieders is dan ook niet per definitie verkeerd. Dergelijke oligopoliesituaties zijn immers gebaseerd op een efficiëntievoordeel (dat groter is dan het deadweight loss van een oligopolie). Een oligopoloïde markt die niet op een kostenvoordeel berust, is geen lang leven beschoren doordat bedrijven zullen toetreden die met lagere productiekosten de markt zullen veroveren. Tegenover deze ideeën van de Chicago School staan die van de Harvard School (met prominente namen zoals Edward Mason en Joe Bain). De Harvard School gelooft niet in volkomen, maar wel in effectieve mededinging. Een belangrijk verschil van mening betreft de rol van

18 8 HOOFDSTUK 3 toetredingsbarrières. Volgens de Harvard School leiden toetredingsbarrières wel degelijk tot inefficiënties. Met betrekking tot het hiervoor gemaakte onderscheid tussen structurele drempels, drempels als gevolg van marktgedrag en institutionele drempels, impliceert de redenering volgens de Chicago School dat alleen de laatste categorie drempels door de overheid dient te worden aangepakt. Strategisch gedrag van inefficiënte bedrijven zal efficiëntere toetreders op termijn immers niet buiten de markt houden. Deze redenering lijkt echter voorbij te gaan aan zaken zoals padafhankelijkheid en de dimensie tijd: wanneer partijen bijvoorbeeld vanuit een voormalig wettelijk monopolie een stevige positie hebben verworven, is het wel degelijk mogelijk dat zij met hun gedrag drempels opwerpen die efficiëntere toetreders, op zijn minst een tijd lang, belemmeren of ontmoedigen. Het spreekt voor zich dat deze situatie zeer wel op de Nederlandse energiemarkten van toepassing kan zijn. Daarom wordt in dit rapport de bredere invalshoek van Bain et al. gehanteerd. Bain was een van de eersten die een analyse van toetredingsbarrières schreef. 3 Als het meest efficiënte bedrijf van alle potentiële toetreders niet kan toetreden en dit bedrijf efficiënter is dan de zittende bedrijven, spreekt Bain van een toetredingsbarrière. In feite ziet Bain elk kostenvoordeel dat de incumbent ten opzichte van een nieuwkomer heeft als een toetredingsbarrière. 4 Niet alleen institutionele toetredingsdrempels zijn daarom in principe onwenselijk, maar ook drempels die het gevolg zijn van marktgedrag, wanneer dit ertoe leidt dat efficiëntere partijen buiten de markt worden gehouden door of ten gunste van inefficiëntere partijen. Toch zal in de praktijk niet iedere drempel geslecht kunnen worden die op grond van deze criteria in principe onwenselijk is. Een institutionele drempel kan bijvoorbeeld een efficiënte en effectieve manier zijn om andere publieke belangen dan toetreding te borgen, zoals leveringszekerheid. Tevens kan het elimineren van een drempel hogere maatschappelijke kosten met zich meebrengen dan het aan baten oplevert. De kosten voor de toezichthouder om de drempel te slechten en toe te zien op de naleving daarvan kunnen bijvoorbeeld hoog zijn, evenals de administratieve lasten of andere economische gevolgen bij andere marktpartijen. Als het saldo van de kosten en de baten van het elimineren van een drempel negatief is, is ingrijpen vanuit welvaartstheoretisch oogpunt niet gewenst. Dat is zeker het geval wanneer geen sprake lijkt te zijn van strategisch marktgedrag door de partijen bij de wie de kosten terechtkomen. Om een evident voorbeeld te noemen: schaalvoordelen en synergievoordelen van zittende partijen kunnen door nieuwkomers worden ervaren als een toetredingsdrempel, maar een maatregel die het level playing field tracht te herstellen door alle partijen deze schaal- en synergievoordelen te ontnemen, is vanuit welvaartstheoretisch perspectief over het algemeen ongewenst. 3 Bain, J.S. (1956), Barriers to new competition, Cambridge MA: Harvard University Press. 4 De Chicago School stelt daar tegenover dat een toetredingsbarrière een kostenpost is die bij het betreden van de markt betaald moet worden, maar die een incumbent reeds betaald heeft (Stigler, G.J. (1968). Barriers to Entry, Economics of Scale and Firm Size. In: Irwin, R.D.: The Organization of Industry. Homewood, Illinois). Dit verschil lijkt klein, maar is het niet. Volgens Bain zijn schaalvoordelen een toetredingsbarrière, maar voor Stigler geldt dat niet (omdat een toetreder dezelfde lage kosten kan bewerkstelligen als de incumbent als hij (na verloop van tijd) een vergelijkbaar volume heeft opgebouwd). In beide tradities worden de hoge, verzonken kosten die zijn verbonden met het opbouwen van een netwerk of centrale, een toetredingsbarrière.

19 AFWEGINGSKADER TOETREDINGSDREMPELS 9 In dit rapport wordt daarom het afwegingskader uit figuur 3.1 gehanteerd bij het beoordelen of een drempel dient te worden aangepakt of niet. Bij dit schema zijn twee kanttekeningen op zijn plaats. Ten eerste zal de DTe toetredingsdrempels die het gevolg zijn van de structuur niet aanpakken. De NMa zal bij de fusiecontrole (door de Directie concentratiecontrole) echter wel rekening dienen te houden met toetredingbarrières ten gevolge van structuurkenmerken. Ten tweede is met name de derde stap nogal bewerkelijk indien inderdaad alle maatschappelijke kosten en baten van het opheffen van de drempel in kaart worden gebracht. Omdat het in het bestek van dit onderzoek niet mogelijk is om een dergelijke kosten-batenanalyse uit te voeren zullen we ons noodgedwongen beperken tot de hoofdlijnen. Figuur 3.1: Afwegingskader voor ingrijpen bij toetredingsdrempel Is de drempel het gevolg van het gedrag van andere partijen op de markt of aanpalende markten, of van wet- of regelgeving? nee Drempel is een structuurkenmerk van de markt: niet aanpakken ja Is de drempel een effectieve manier om een publiek belang op de energiemarkt te borgen? nee Drempel aanpakken ja Efficiëntie: Zijn de maatschappelijke kosten van opheffen van de drempel lager dan de maatschappelijke baten? nee Drempel niet aanpakken ja Actie ondernemen om drempel te verlagen of te elimineren Bron: SEO Economisch Onderzoek In twee gevallen kan het welvaartsverhogend zijn om een drempel aan te pakken. Ten eerste is dat het geval als de drempel het gevolg is van het gedrag van andere partijen of van wetgeving (eerste vraag positief beantwoord), als de drempel geen effectief middel is om een publiek belang op de energiemarkt te borgen (tweede vraag positief beantwoord), en het goedkoper is om de drempel op te heffen dan deze te laten bestaan (derde vraag positief beantwoord). Ook als de drempel die geen structuurkenmerk is (eerste vraag positief beantwoord) en het een effectief middel is om een publiek belang te borgen (de tweede vraag negatief beantwoord), dan is het verstandig om de drempel aan te pakken. 5 5 Een uitzondering geldt voor kleine drempels die geen publiek belang realiseren. Het kan zijn dat het opruimen van de drempel meer kost dan dat de drempel aan kosten veroorzaakt, bijvoorbeeld als om de drempel aan te pakken een zware politieke en juridische procedure doorlopen moet worden.

20

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Winst in de eigendomsstructuur

Winst in de eigendomsstructuur Winst in de eigendomsstructuur Amsterdam, februari 2010 In opdracht van NVZ vereniging van ziekenhuizen Winst in de eigendomsstructuur Eigendom, winstbestemming en zeggenschap binnen ziekenhuizen Marco

Nadere informatie

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Juni 2014 2/91 Over de Monitor Financiële Sector en deze studie De Monitor Financiële

Nadere informatie

ICT in zorg en onderwijs

ICT in zorg en onderwijs ICT in zorg en onderwijs Amsterdam, februari 2010 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken ICT in zorg en onderwijs Lucy Kok Caren Tempelman Siemen van der Werff Carl Koopmans Roetersstraat

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten

Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten Barbara Baarsma Flóra Felsö Sjoerd van Geffen José Mulder André Oostdijk (Research voor Beleid) Onderzoek in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed. Bronnen van baten. Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof

Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed. Bronnen van baten. Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof Bronnen van baten Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed Bronnen van baten Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, September 2012 In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Mediation 2.0. Barbara Baarsma en Maurits Barendrecht 1 SEO Economisch Onderzoek/HiiL Tisco (Universiteit van Tilburg)

Mediation 2.0. Barbara Baarsma en Maurits Barendrecht 1 SEO Economisch Onderzoek/HiiL Tisco (Universiteit van Tilburg) Mediation 2.0 Barbara Baarsma en Maurits Barendrecht 1 SEO Economisch Onderzoek/HiiL Tisco (Universiteit van Tilburg) Mediation als dienst verleend aan twee partijen in een conflict zal vanwege fundamentele

Nadere informatie

Uit de schaduw van het bankwezen

Uit de schaduw van het bankwezen Uit de schaduw van het bankwezen Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Holland Financial Centre Uit de schaduw van het bankwezen Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen

Nadere informatie

Kennis over Markten. Rapportage

Kennis over Markten. Rapportage Kennis over Markten Rapportage Kennis over Markten Rapportage April 2011 Pagina 2 van 52 Colofon Opgesteld in opdracht van: Opgesteld door: Rijkswaterstaat Decisio BV in samenwerking met SOLVINT Supply

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie